Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου"

Transcript

1 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π, Tζίκος Φ, Μασκαλίδης Χ, Βαχτσεβάνος Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου υπό C καθοδήγησ καθοδή σ καθοδή σ ναδρομική ναδρομική Αναδρομική μελ τ μελ τ μελέτη 113 περιπτώσεων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουμε μια αναδρομική μελέτη 113 περιπτώσεων ασθενών με πρωτοπαθείς βλάβες του μεσοθωρακίου, στους οποίους διενεργήθηκε διαδερμική βιοψία, για το διάστημα Με τη διαγνωστική αυτή μέθοδο επιτυγχάνεται ακριβής ιστολογική διάγνωση και καθορισμός της υφής της βλάβης, στοιχεία απαραίτητα για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης. Σε ποσοστό πάνω από 90% επετεύχθη ακριβής ιστολογική διάγνωση, ενώ σε 12 περιπτώσεις έγινε επανάληψη της διαδικασίας λόγω ανεπαρκούς υλικού. Ήπιες επιπλοκές καταγράφηκαν σε 15 ασθενείς και αφορούσαν 9 περιπτώσεις πνευμοθώρακα, 5 περιπτώσεις με αιμορραγικό υλικό στο μεσοθωράκιο και 1 περίπτωση τραυματισμού των έσω μαστικών αγγείων. Σε όλα τα περιστατικά υπήρξε επιβεβαίωση των ευρημάτων της διαδερμικής βιοψίας, και μετεγχειρητικά. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Διαδερμική βιοψία, Αξονικός τομογράφος, Μεσοθωράκιο ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η διαδερμική βιοψία με καθοδήγηση αξονικού τομογράφου επιτρέπει την προσέγγιση βλαβών σε όλα τα επίπεδα του μεσοθωρακίου. Για τη διενέργεια μιας διαδερμικής βιοψίας στο μεσοθωράκιο, αρχικά επιλέγεται ο τρόπος προσέγγισης της βλάβης. Παραστερνικά, παρασπονδυλικά, διαστερνικά, υπερστερνικά και υποξιφοειδικά αποτελούν τις κύριες οδούς προσέγγισης των βλαβών-στόχων. Η παραστερνική προσέγγιση αποτελεί επιλογή για βλάβες που εντοπίζονται στο ανώτερο και μέσο μεσοθωράκιο, σε θέση πλαγίως του στέρνου. Η τρώση των έσω μαστικών αγγείων αποτελεί μια πιθανή επιπλοκή, και για το λόγο αυτό ο καθετήρας της βιοψίας εισάγεται αμέσως παρά το στέρνο. Σημειώνεται ότι η μέση απόσταση των έσω μαστικών αγγείων από την άκρη του στέρνου είναι περίπου 1,3 εκ. Η παρασπονδυλική προσέγγιση αποτελεί επιλογή για βλάβες που εντοπίζονται υποτροπιδικά και στο οπίσθιο μεσοθωράκιο. Ενίοτε απαιτείται έγχυση φυσιολογικού ορού στον παρασπονδυλικό χώρο, για να αυξηθεί το εύρος αυτού, ώστε να απομακρυνθεί ο υπεζωκότας και να μειωθούν οι πιθανότητες πνευμοθώρακα. Άλλες πιθανές επιπλοκές αποτελούν η τρώση της αζύγου φλέβας, παρασπονδυλικών αγγείων και νεύρων. Η διαστερνική προσέγγιση επιλέγεται για βλάβες του πρόσθιου και μέσου μεσοθωρακίου, όταν αυτές δεν

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 είναι δυνατόν να προσεγγιστούν από την παραστερνική οδό. Βλάβες του ανώτερου μεσοθωρακίου είναι προσεγγίσιμες και με υπερστερνική προσέγγιση. Η υποξιφοειδική οδός επιλέγεται κυρίως για βλάβες του περικαρδίου. Προσέγγιση δια του υπεζωκότα είναι δυνατή, αλλά πιθανώς μπορεί να προκληθεί πνευμοθώρακας ή και αιμοθώρακας. Πέρα από την εντόπιση της βλάβης και την επιλογή της οδού προσέγγισης, απαιτείται και επιλογή της διαμέτρου τη βελόνης βιοψίας που θα χρησιμοποιηθεί. Βελόνες βιοψίας διαμέτρου χρησιμοποιούνται για βιοψία με λεπτή βελόνα και παρέχουν δείγμα για ιστολογικό έλεγχο. Βελόνες διαμέτρου είναι κατάλληλες για λήψη ιστοτεμαχίου από τη βλάβη και τον ιστολογικό έλεγχο του δείγματος. Η δική μας εμπειρία βασίζεται σε χρησιμοποίηση πιστολιού βιοψίας 18. Λαμβάνονται αμβάνονται κατά περίπτωση 3-5 ιστοτεμάχια τα οποία και τοποθετούνται σε διάλυμα φορμαλδεϋδης 10%. Σε περίπτωση που αναρροφείται και υγρικό υλικό από τη βλάβη, αυτό συντηρείται σε υγρό Cytolyt.... Η αναδρομική μελέτη μας αναφέρεται σε ασθενείς με πρωτοπαθείς βλάβες του μεσοθωρακίου και αφορά 113 ασθενείς για το χρονικό διάστημα Μόνο σε 12 περιπτώσεις έγινε επανάληψη της βιοψίας, λόγω ανεπαρκούς υλικού. Ήπιες επιπλοκές καταγράφηκαν σε 15 ασθενείς και αφορούσαν 9 περιπτώσεις πνευμοθώρακα, 5 περιπτώσεις αιμομεσοθωρακίου και 1 περίπτωση τραυματισμού των έσω μαστικών αγγείων. ΑΠΟ ΕΛΕΣΜ Στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, η πλειονότητα των βλαβών σχετίζονται με το θύμο αδένα. Αναδείχθηκαν 28 περιπτώσεις θυμώματος, 3 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν σαν διηθητικό θύμωμα. Κύστη του θύμου παρατηρήθηκε σε 8 ασθενείς, ενώ θυμολίπωμα εντοπίστηκε σε 3 περιπτώσεις. Επιπλέον αναδείχθηκαν 5 ασθενείς με λεμφοειδή υπερπλασία του θύμου, ενώ σε έναν από αυτούς συνυπήρχε και αμάρτωμα πνεύμονα. Καρκίνωμα θύμου διαγνώστηκε σε 2 ασθενείς. Με παρόμοια συχνότητα, στο μεσοθωράκιο εντοπίζονται βλάβες προερχόμενες από το λεμφικό ιστό της περιοχής. Στην αναδρομική μας μελέτη αναδείχθηκαν 14 περιπτώσεις λεμφώματος και 10 ασθενείς με λέμφωμα. ς Ως καταδυόμενη βρογχοκήλη χαρακτηρίστηκαν 12 περιπτώσεις, σε μία εκ των οποίων αναδείχθηκε μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς. Επιπλέον εντοπίστηκαν 14 ασθενείς με όγκους εκ γεννητικών κυττάρων (8 τερατώματα, 5 σεμινώματα και 1 μικτός όγκος ). Παρακαρδιακές κύστεις αναδείχθηκαν σε 9 ασθενείς. Νευρογενείς όγκοι εντοπίστηκαν σε 7 περιπτώσεις, ενώ εντοπίστηκε μία περίπτωση βρογχογενούς κύστεως. Ήπιες επιπλοκές καταγράφηκαν σε 15 ασθενείς και αφορούσαν 9 περιπτώσεις πνευμοθώρακα, 5 περιπτώσεις με αιμορραγικό υλικό στο μεσοθωράκιο και 1 περίπτωση τραυματισμού των έσω μαστικών αγγείων. ΣΥΖΗ ΗΣΗ Κύρια δομή του πρόσθιου μεσοθωρακίου είναι ο θύμος αδένας. Εμβρυολογικά προέρχεται από το 3 και 4 βραγχιακό τόξο, με στοιχεία και από τα τρία βλαστικά δέρματα. Πρόκειται για δίλοβο όργανο με κάψα, φλοιό και μυελό. Ο φλοιός αποτελείται από λεμφοκύτταρα, γνωστά ως θυμοκύτταρα, και λίγα επιθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα. Αντίθετα ο μυελός του θύμου αποτελείται από περισσότερα επιθηλιακά, λιγότερα θυμοκύτταρα και τα σωμάτια,, που αποτελούν σφαιρικούς, κερατινοποιημένους σχηματισμούς με ώριμα επιθηλιακά κύτταρα. Αποτελεί ένα από τα κύρια λεμφοκυτογόνα όργανα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική ανοσία μέσω των - - κυττάρων. Στον αξονικό τομογράφο αναδεικνύεται ως δίλοβη τριγωνική δομή του προσθίου μεσοθωρακίου. Η πλειονότητα της παθολογίας του προσθίου μεσοθωρακίου σχετίζεται με επιθηλιακούς όγκους θυμικής προέλευσης, όπως το θύμωμα, το διηθητικό θύμωμα και το καρκίνωμα του θύμου. Η κατηγοριοποίηση των όγκων αυτών σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έγινε το , [Πίνακας 1] και βασίζεται σε ιστολογικά ευρήματα. Μία δεύτερη προτεινόμενη, αλλά χρονολογικά παλαιότερη κατάταξη έγινε από τους M , βασιζόμενη σε διεγχειριτικά ευρήματα. [Πίνακας 2]. Το θύμωμα αποτελεί όγκο από νεόπλαστα θυμικά κύτταρα με καλοήθεις χαρακτήρες με συνοδό παρουσία λεμφοκυττάρων 3. Το τυπικό θύμωμα περιβάλλεται από ινώδη κάψα, συνήθως προέρχεται από τον ένα λοβό του αδένα 4 και αναπτύσσεται στη μια πλευρά της μέσης γραμμής(εικ.1, εικ.2, εικ3.). Το διηθητικό θύμωμα

3 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Παγκόσμια οργάνωση υγείας Κατηγοριοποίηση των θυμικών επιθηλιακών όγκων. Τύπος όγκου Ιστολογικά χαρακτηριστικά Α ΑΒ Β1 Β2 Β3 C Πίνακας 1. μυελώδες (m ) μικτός πλούσιος σε λεμφοκύτταρα, ιδίως φλοιϊκά φλοιϊκός (cortical) καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θύμου θυμικό καρκίνωμα Δικόνα 1 Εικ. 1 Εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου σε άρρενα ασθενή, 17 ετών με μυασθένια. Η βλάβη περιορίζεται στη μία πλευρά του μεσοθωρακίου, και προσαρμόζει το σχήμα της στις γειτνιάζουσες δομές. Η βιοψία χαρακτήρισε τη βλάβη σαν θύμωμα, με απουσία διήθησης της κάψας. Κατηγοριοποίηση των θυμικών όγκων κατά Masaoka. Στάδιο χαρακτηριστικά του όγκου Ι μακροσκοπικά καψικός όγκος μικροσκοπικά, απουσία διήθησης της κάψας Α Β ΙΙ a μακροσκοπική διήθηση του πέριξ λίπους ή του μεσοθωρακικού υπεζωκότα II b μικροσκοπική διήθηση της κάψας του όγκου Γ Δ ΙΙΙ μακροσκοπικά αντιληπτή διήθηση των γειτνιαζόντων οργάνων IV a IV b Πίνακας 2. υπεζωκοτικές ή περικαρδιακές μεταστάσεις λεμφογενείς ή αιματογενείς μεταστάσεις Ε Εικ. 2 Τυχαίο Δικόνα εύρημα 2σε ασυμπτωματικό ασθενή 19 ετών. Α,Β: Ασαφοποίηση του καρδιακού χείλους αριστερά, εντόπιση στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Γ-ΣΤ: Η βλάβη έχει σαφή όρια και ομοιογενή εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. (μη διηθητικό θύμωμα). ΣΤ

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 σειρά Α σειρά Β σειρά Γ σειρά Δ Εικ. 3 Ασθενής 62 ετών με μυασθένεια. (μη διηθητικό θύμωμα). σειρά Α: τομές αξονικής τομογραφίας χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, όπου αναδεικνύεται εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου. σειρά Β: μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού παρατηρείται ομότιμος εμπλουτισμός της βλάβης. σειρά Γ: διαδερμική βιοψία της βλάβης με παραστερνική προσπέλαση. σειρά Δ: μετά τη βιοψία παρατηρείται ήπιο αιμομεσοθωράκιο καθώς και φυσαλίδες αέρα (λευκά βέλη). χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη πέρα των ορίων της κάψας, αλλά πάντα με καλοήθεις χαρακτήρες5. Επέκταση του διηθητικού θυμώματος είναι δυνατόν να γίνει προς το περικάρδιο, τον υπεζωκότα (εικ.4), το διάφραγμα ακόμα και προς την κοιλιά και το οπισθοπεριτόναιο6. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 52 έτη, χωρίς φυλετική υπεροχή. Περίπου το 50% των ασθενών εμφανίζουν μυασθένια, ενώ το 10% εμφανίζουν παρανεοπλασματικά φαινόμενα, όπως υπογαμμασφαιριναιμία και αναιμία, κυρίως λόγω της υποπλασίας της ερυθράς σειράς. Στον ακτινογραφικό έλεγχο απεικονίζεται ως μεσοθωρακική, σφαιρική ή λοβώδης εξεργασία με ομαλά όρια. Επασβεστώσεις παρατηρούνται στο 7% των περιπτώσεων3. Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει ομοιογενή μάζα, με ομότιμο εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Σπανιότερα αναδεικνύονται ανομοιογενείς Δικόνα 3 λόγω αιμορραγίας, νέκρωσης ή κυστικής περιοχές εκφύλισης7. Επιπλέον η αξονική τομογραφία παρέχει πληροφορίες για την έκταση του όγκου και τις επεκτάσεις του. Γενικά η διατήρηση του διαχωριστικού πεδίου του λίπους πέριξ του όγκου αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι ο όγκος είναι μη διηθητικός, ενώ το 50% των εξεργασιών με μερική διατήρηση του διαχωριστικού πεδίου είναι διηθητικά θυμώματα8. Επιπλέον τα διηθητικά θυμώματα έχουν πιο ετερογενές πρότυπο επλουτισμού μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι είναι αδύνατη η διάκριση του διηθητικού από το τυπικό θύμωμα μόνο με ιστολογικά κριτήρια, αφού και το πρώτο χαρα- Εικ. 4 Άρρεν ασθενής, 58 ετών. Ιστορικό θυμεκτομής προ 2ετίας. Κατά τον τακτικό επανέλεγχο του ασθενούς παρατηρήθηκε τοπική πάχυνση του υπεζωκότα. (διηθητικό θύμωμα). Δικόνα 4.

5 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου κτηρίζεται από απουσία κυτταρικής ατυπίας. Για το λόγω αυτό, και για τις παραπάνω βλάβες επικράτησαν οι όροι μη διηθητικό και διηθητικό θύμωμα έναντι των όρων καλοήθους και κακοήθους θυμώματος. Ο όρος κακοήθες θύμωμα αναφέρεται στο καρκίνωμα του θύμου. Αυτό αποτελεί σπάνιο νεόπλασμα από κακοήθη νεόπλαστα επιθηλιακά κύτταρα, με απώλεια των φυσιολογικών χαρακτήρων των θυμικών κυττάρων. Υπάρχει ελαφρά υπεροχή των ανδρών ασθενών και συνήθως έκδηλη κλινική εικόνα λόγω πιεστικών φαινομένων, διήθησης δομών, απομακρυσμένων μεταστάσεων ή παρανεοπλασματικών συνδρόμων. Το καλώς διαφοροποιημένο θυμικό καρκίνωμα αποτελεί ειδικό τύπο καρκινώματος με λίγες περιοχές ατυπίας και σποραδικές μιτώσεις 9, συνήθως <2 κατά οπτικό πεδίο. Το καρκίνωμα του θύμου κατηγοριοποιείται σε διάφορους ιστολογικούς υποτύπους χαμηλής κακοήθειας, όπως καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα, βλεννοεπιδερμικό καρκίνωμα, βασαλοειδές, και υποτύπους υψηλής κακοήθειας, όπως το σαρκωματοειδές καρκίνωμα, το καρκίνωμα από καθαρά κύτταρα, το μικροκυτταρικό και το αναπλαστικό 9. Το θυμικό καρκίνωμα (εικ.5) απεικονίζεται στην ακτινογραφία θώρακος σαν εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου, ενώ στην αξονική τομογραφία οι βλάβες έχουν ασαφή όρια, και ανομότιμο πρότυπο εμπλουτισμού λόγω νεκρώσεων ή αιμορραγίας. Στο 80% των καρκινωμάτων του θύμου παρατηρείται διήθηση πέριξ δομών και πλευριτική συλλογή ενώ μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια παρατηρείται στο 40% 10. Απομακρυσμένες μεταστάσεις στο ήπαρ, στα οστά και στον πνεύμονα είναι σχετικά συνήθεις. Τα χαμηλής κακοήθειας καρκινώματα έχουν σχετικά καλή πρόγνωση με 5-ετή επιβίωση σε ποσοστά 83-90%, ενώ οι υψηλής κακοήθειας βλάβες έχουν σαφώς χειρότερη πρόγνωση με 5-ετή επιβίωση σε ποσοστά 15-22%. Σημείο κακής πρόγνωσης αποτελεί η διήθηση των βραγχιοκεφαλικών αγγείων 11. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κατηγοριοποιήσεις των εξεργασιών του θύμου, των M M και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και λαμβάνοντας υπ όψιν μελέτες που αναφέρονται στα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών, όπως των c c και των , οι βλάβες του θύμου διακρίνονται σε χαμηλού βαθμού θυμώματα, που αντιστοιχούν στους υποτύπους Α, ΑΒ, Β1 του Πίνακα 1, στα υψηλού βαθμού θυμώματα, που αντιστοιχούν στους υποτύπους Β2, Β3 και στο καρκίνωμα που αντιστοιχεί στον υπότυπο C 1. Οι θυμικές κύστεις είναι σπάνιες και αποτελούν το 1% των ογκόμορφων μαζών του μεσοθωρακίου 14. Οι θυμικές κύστεις είναι συγγενείς ή επίκτητες. Οι συγγενείς κύστεις προέρχονται από εμβρυολογικό υπόλειμμα του θυμοφαρυγγικού πόρου και περίπου 50% ανακαλύπτονται τις πρώτες 2 δεκαετίες της ζωής. Επίκτητες θυμικές κύστεις προκύπτουν συχνότερα μετά από ακτινοθεραπεία, θωρακοτομή ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια τοπικών φλεγμονών 15. Δικόνα 5. Εικ. 5 Εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου σε θήλυ ασθενή ηλικίας 72 ετών. Η βλάβη εντοπίζεται στο αριστερό ημιμόριο του μεσοθωρακίου, με εσωτερικές περιοχές χαμηλών πυκνοτήτων λόγω νεκρώσεων. (καρκίνωμα του θύμου).

6 Εικ. 6 Νεαρή ασθενής, 23 ετών, με αίσθημα οπισθοστερνικού βάρους. Α: στον ακτινογραφικό έλεγχο παρατηρείται διεύρυνση του μεσοθωρακίου. Β-ΣΤ: βλάβη με κατανομή στην ανατομική θέση του θύμου και χαρακτηριστικό δίλοβο σχήμα. Υγρικές πυκνότητες παρόμοιες εκείνων του νερού στο εσωτερικό της βλάβης. (θυμική κύστη). Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Α Β Δ Ε Η απλή ακτινογραφία δεν είναι αρκετά βοηθητική Δικόνα 6. στην διάγνωση των θυμικών κύστεων. Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει μια λεπτοτοιχωματική, σαφών ορίων κύστη με εσωτερικές πυκνότητες παρόμοιες εκείνων του νερού (εικ.6). Οι πολλαπλές κύστεις έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση αιμορραγίας ή φλεγμονής εντός της κύστης, η απεικόνιση μεταβάλλεται και αποκτά χαρακτηριστικά συμπαγούς βλάβης, κάτι που απαιτεί προσεκτική διαφοροδιάγνωση. Το θυμολίπωμα αποτελεί έναν σπάνιο, καλοήθη, αργά εξελισσόμενο όγκο. Πρόκειται για αμαρτωματώδη βλάβη και Εικ. 7 Ασθενής 39 ετών με δυσφαγία και δύσπνοια. Στο πρόσθιο μεσοθωράκιο παρατηρείται εξεργασία με σαφή όρια, εσωτερικά διαφραγμάτια και πυκνότητες λίπους. Η βλάβη ασκεί σημαντική πίεση επί των δομών του μεσοθωρακίου.(θυ μολίπωμα). Δικόνα 7. Γ ΣΤ αποτελεί το 2-9% όλων των θυμικών νεοπλασμάτων16. Συναντάται συχνότερα σε ασυμπτωματικούς νέους ενήλικες, χωρίς φυλετική προτίμηση και συνίσταται από ώριμο λιπώδη και θυμικό ιστό με ινώδη κάψα και πιθανώς εσωτερικά διαφραγμάτια. Το θυμολίπωμα είναι βλάβη που λόγω της υφής του, προσαρμόζει το σχήμα της στις γειτνιάζουσες δομές. Δεν υπάρχουν αναφορές εξαλλαγής του θυμολιπώματος. Στην αξονική τομογραφία η εξεργασία έχει χαρακτηριστικές πυκνότητες λίπους (εικ.7), ενώ όταν η περιεκτικότητα σε λίπος είναι πολύ μεγάλη, η μάζα χρειάζεται να διαφοροδια-

7 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Δικόνα 8. Εικ. 8 Ασθενής 48 ετών, σε τυχαίο έλεγχο αναδείχθηκε ευμεγέθης εξεργασία στον αριστερό πνεύμονα (λευκός κύκλος). Στην αξονική τομογραφία παρατηρήθηκαν αδρές επασβεστώσεις της βλάβης και εσωτερικές πυκνότητες λίπους που συνηγορούν σαφώς υπέρ αμαρτώματος. Συνοδό εύρημα, η παρουσία κοτυληδόνων ιστού (λευκά βέλη) στην ανατομική θέση των λοβών του θύμου. (θυμική υπερπλασία). γνωσθεί από το απλό λίπωμα. Στον όρο θυμική υπερπλασία περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστές οντότητες. Η αληθής θυμική υπερπλασία είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αύξηση του μεγέθους του αδένα με διατήρηση του σχήματος και της φυσιολογικής δομής του αδένα σε μικροσκοπικό επίπεδο. Συνήθως αποτελεί αποτέλεσμα υποστροφής του αδένα λόγω οξείας νόσου ή μετά από χρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών, χημειοθεραπευτικών ή ακτινοθεραπείας. Συνήθως ο αδένας επιστρέφει αυτόματα στο φυσιολογικό μέγεθος, όταν εκλείψει το αίτιο. Η δεύτερη οντότητα που συμπεριλαμβάνεται στον όρο θυμική υπερπλασία είναι η λεμφοειδής θυλακιώδης θυμική υπερπλασία ή αυτοάνοση φλεγμονή του θύμου (εικ.8). Πρόκειται για χρόνια αυτοάνοση αντίδραση έναντι του θύμου, και χαρακτηρίζεται από παρουσία στον μυελό θυλακίων από Β-κύτταρα 16. Η παθολογική αυτή κατάσταση απαντάται συχνότερα σε νεαρούς ενήλικες, ιδίως γυναίκες ετών, και σε ποσοστό 65-85% σχετίζεται άμεσα με μυασθένια αλλά και άλλες αυτοάνοσες διαταραχές όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκληρόδερμα, αγγειίτιδες, νόσο του και νόσο του - - Addi- -. Η θυμική υπερπλασία είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί από νεόπλασμα. Γενικά διάχυτη συμμετρική αύξηση του μεγέθους του αδένα αποτελεί το απεικονιστικό σημείο κλειδί στη διάγνωση της θυμικής υπερπλασίας, ενώ τα νεοπλάσματα τείνουν να απεικονίζονται σαν τοπικές μάζες, όπως το θύμωμα. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο, και πολλές φορές απαιτείται βιοψία για να τεθεί η τελική διάγνωση. Το λέμφωμα αποτελεί μία ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων, λεμφογενούς προέλευσης, που συναντάται τόσο στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, αλλά και τον θύμο αδένα. Παρά του ότι το - Hodg- λέμφωμα αποτελεί μόνο το 15-20% των λεμφωμάτων, απαντάται συχνότερα στην προσβολή του μεσοθωρακίου και του θύμου, συγκριτικά με το - - λέμφωμα. Το 85% των λεμ- φωμάτων έχει και μεσοθωρακική εντόπιση, ενώ μόνο το 40-45% των λεμφωμάτων έχει αντίστοιχη παρουσία 17. Το λέμφωμα παρουσιάζεται με μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια με εντόπιση σε όλες τις λεμφαδενικές ομάδες της περιοχής. Το οζώδες σκληρυντικό λέμφω- μα είναι ο συχνότερος υπότυπος που προσβάλει το πρόσθιο μεσοθωράκιο και το θύμο αδένα. Ο τύπος αυτός απαντάται δύο φορές συχνότερα σε γυναίκες, αλλά διήθηση του θύμου συναντάται συχνότερα στους άνδρες. Οι άλλοι υπότυποι του - Hodg- λεμφώματος, όπως ο μικτός τύπος, τύπος με λεμφοκυττάρικη υπεροχή κ.ά, αφορούν τους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες, εκτός του θύμου. Η νόσος παρουσιάζει δύο ηλικιακής κατανομής, η πρώτη στην αρχή της ενηλικίωσης και η δεύτερη μετά την 5 η δεκαετία, αλλά οι ασθενείς με μεσοθωρακική εντόπιση λεμφώματος τείνουν να είναι νεότεροι. Το λέμφωμα (εικ.9, εικ.10) χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς ευμεγέθεις λεμφαδένες ή σαν μάζα ομογενοποιημένων λεμφαδένων. Μάζες που διηθούν τον θύμο είναι δυνατόν να σέβονται την κάψα του αδένα ή κατά τόπους να τη διηθούν. Στην αξονική τομογραφία, το Hodg- - λέμφωμα χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς λεμφαδένες ή ομογενοποιημένη μάζα μαλακών μορίων με ομότιμο εμπλουτισμό, ενώ μεγάλες μάζες είναι πιθανό να παρουσιάζουν υπόπυκνες εσωτερικές εστίες και ετερογένεια στον εμπλουτισμό λόγω αιμορραγίας, νέκρωσης ή περιοχές κυστικής εκφύλισης. Η ετερογένεια στον εμπλουτισμό είναι

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. 9 Ασθενής 33 ετών με αδυναμία και απώλεια βάρους. Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύεται παρουσία ιστού στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, με ομοιογενή εμπλουτισμό. Η εξεργασία προσαρμόζει το σχήμα της στις δομές του μεσοθωρακίου, διηθεί όμως το θωρακικό τοίχωμα(λευκά βέλη) με επέκταση και στο υποδόριο(κεφαλές βελών). (Hodgkin λέμφωμα). Δικόνα 9. σειρά Α Εικ. 10 Ασθενής ετών 69, αναιμία. σειρά Α: τομές αξονικής τομογραφίας, πριν την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, όπου παρατηρείται εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου με ελάχιστες επασβεστώσεις. σειρά Β: ομότιμος εμπλουτισμός της βλάβης, μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, με λίγες περιοχές νεκρώσεων. σειρά Γ: βιοψία, παραστερνική προσπέλαση της βλάβης. (Hodgkin λέμφωμα). σειρά Β σειρά Γ πιθανό να αποτελεί και εύρημα μετά απόδικόνα εφαρμο-10. μετατόπιση των δομών του μεσοθωρακίου ή διήγή θεραπευτικών σχημάτων. Σε μελέτες των Hopθηση ζωτικών δομών του μεσοθωρακίου, του υπεper et al. αναφέρεται πως το 21% των λεμφαδέζωκότα και σπανιότερα του θωρακικού τοιχώμανων του Hodgkin λεμφώματος παρουσιάζουν νέτος. Όσον αφορά τη σταδιοποίηση της νόσου, σύμκρωση ή κυστική εκφύλιση, ενώ νεκρώσεις παρουφωνα με τη European - American Classification of σιάζουν κυρίως το οζώδες σκληρυντικό λέμφωμα Lymphoid Neoplasms, το Hodgkin λέμφωμα κακαι ο μικτός τύπος σε αντίθεση με τα λεμφώματα τατάσσεται σε α) κλασσικό Hodgkin λέμφωμα, λεμφοκυτταρικής υπεροχής18. Επασβεστώσεις παπου περιλαμβάνει το οζώδες σκληρυντικό Hodgρατηρούνται σπάνια, και μόνο στο 1% των ασθεkin λέμφωμα και ο μικτός τύπος και σε β) οζώδες νών, ένα χρόνο μετά τη θεραπεία16. Η μάζα του λεμφοκυτταρικό λέμφωμα. Το non - Hodgkin λέμhodgkin λεμφώματος είναι δυνατόν να προκαλεί φωμα (εικ.11) είναι συστηματική νόσος, και αφορά

9 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Εικ. 11 Ασθενής 33 ετών, με πυρετό, και χαρακτήρες λεμφοβλαστικής λευχαιμίας στο περιφερικό αίμα. Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύεται εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου, με επέκταση πέρα της μέσης γραμμής. Σημαντικό ποσοστό τήξης της μάζας, που αντιστοιχεί στις υπόπυκνες περιοχές στο εσωτερικό της βλάβης. Περικαρδιακό υγρό. (non-hodgkin λέμφωμα). συνήθως μεγάλους ενήλικες, με μικρή υπεροχή των ενηλίκων. Οι Δικόνα προσβαλόμενοι 11. λεμφαδένες τείνουν να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους αντίστοιχους του λεμφώματος και δεν χαρακτηρίζονται από πρότυπο συνεχούς επέκτασης σε λεμφαδενικές ομάδες. Λεμφαδένες παρατραχειακά και στο πρόσθιο μεσοθωράκιο είναι οι συνηθέστερες εντοπίσεις της νόσου, και ακολουθούν για συχνότητα οι υποτροπιδικοί, οι πυλαίοι και οι λεμφαδένες του οπισθίου μεσοθωρακίου. Οι κυριότεροι υπότυποι του λεμφώματος είναι το Β-κυτταρικό από μεγάλα κύτταρα και το λεμφοβλαστικό λέμφωμα. Το Β-κυτταρικό λέμφωμα (εικ.12) από μεγάλα κύτταρα αφορά κυρίως νέους ενήλικες με μέση ηλικία τα 26 έτη 17, με μικρή υπεροχή των θήλεων ασθενών και πιθανώς προέρχεται από κύτταρα του θυμικού μυελού. Περιοχές νέκρωσης εντοπίζονται στο 50% των περιπτώσεων, ενώ μόλις στο 5% διαπιστώνονται επασβεστώσεις. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από διήθηση των πέριξ δομών και στις μισές των περιπτώσεων εκδηλώνεται με εικόνα συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας 17. σειρά Α σειρά Β σειρά Γ Εικ. 12 Ασθενής 27 ετών, με αναιμία και νυκτερινή εφίδρωση. σειρά Α: τομές αξονικής τομογραφίας, πριν την i.v χορήγηση σκιαγραφικού, όπου παρατηρείται εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου. σειρά Β: η βλάβη αναπτύσσεται πέρα της μέσης γραμμής, προσαρμόζει το σχήμα της στις γειτνιάζουσες δομές και έχει ανομοιογενή πρότυπο εμπλουτισμό λόγω νεκρώσεων. σειρά Γ: βιοψία, παραστερνική προσπέλαση της βλάβης. (non-hodgkin λέμφωμα, Β-κυτταρικής αρχής). Δικόνα 12.

10 10 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Το λεμφοβλαστικό λέμφωμα είναι υψηλής κακοήθειας λέμφωμα που προέρχεται από μικρά ανώριμα Τ-κύτταρα. Συνήθως αφορά ασθενείς στην 1 η - 2 η δεκαετία ζωής, με υπεροχή των αρρένων ασθενών. Πάνω από το 50% των ασθενών έχουν εκτεταμένη νόσο και σχετίζεται σαφώς με τη λεμφοβλαστική λευχαιμία. Το λεμφοβλαστικό λέμφωμα έχει τάση να διηθεί γειτνιάζουσες δομές, ακόμη και τις αεροφόρους οδούς. Στην αξονική τομογραφία,το - - λέμφωμα του μεσοθωρακίου απεικονίζεται συνήθως ως ευμεγέθης, λοβωτή μάζα με ανομότιμο εμπλουτισμό λόγω νεκρώσεων. Οι προσβεβλημένοι λεμφαδένες ακολουθούν συνήθως ένα μη προβλέψιμο πρότυπο επέκτασης με μεμονωμένη προσβολή λεμφαδένων του μέσου και οπισθίου μεσοθωρακίου, κάτι που βοηθά τη διάφοροδιάγνωση από το λέμφωμα. Από τη συνολική διερεύνηση βρέθηκε ότι οι ενήλικες με πρωτοπαθή εντόπιση στο μεσοθωράκιο συνήθως έχουν νόσο,, με τον υπότυπο του οζώδους σκληρυντικού λεμφώματος να επικρατεί. Στην παιδική ηλικία, το μεσοθωρακικό λέμφωμα είναι συνήθως τύπου. Το οζώδες σκληρυντικό λέμφωμα είναι ο πιο συχνός τύπος λεμφώματος στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Λεμφαδενοπάθεια, είτε ως ευμεγέθεις μάζες με σαφή όρια, είτε ως ομογενοποιημένη τακείσα μάζα είναι τα συνηθέστερα πρότυπα απεικόνισης. Στους μισούς περίπου ασθενείς παρατηρούνται περιοχές χαμηλής πυκνότητας που αντιστοιχούν σε νεκρωτικές εστίες. Περιοχές κυστικής εκφύλισης εντός των λεμφαδενικών μαζών παρατηρούνται συνήθως μετά από θεραπεία, ενώ σπάνια εντοπίζονται και επασβεστώσεις. Μετά από χημειοθεραπευτικά σχήματα και συνεδρίες ακτινοθεραπείας, συνήθως παραμένει μία υπολειμματική μεσοθωρακική μάζα, με συμπαγή ή κυστική υφή. Η παρουσία της υπολειμματικής λεμφαδενοπάθειας συνήθως δεν είναι ενδεικτικό ενεργότητας της νόσου. Σε οποιαδήποτε φάση της νόσου είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αύξηση του μεγέθους του θύμου. Στην περίπτωση της θυμικής διήθησης, συνήθως συνυπάρχει και λεμφαδενοπάθεια πλησίον του αδένα. Μετά από θεραπεία συνήθως υπάρχει υποστροφή του θύμου αδένα, εύρημα το οποίο δεν πρέπει να ερμηνεύεται σαν υποτροπή της νόσου. Οι όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων είναι κυρίως εξεργασίες των γονάδων, αλλά εντοπίζονται σπανιότερα και σε άλλες θέσεις όπως η επίφυση, η νευροϋπόφυση, το μεσοθωράκιο και το οπισθοπεριτόναιο. Οι όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων προέρχονται από αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα, τα οποία φυσιολογικά μεταναστεύουν στις αρχέγονες γονάδες στην ουρογεννητική ακρολοφία 19. Η εξωγοναδική εντόπιση των όγκων εκ γεννητικών κυττάρων οφείλεται σε εγκατάσταση των κυττάρων αυτών στις προαναφερόμενες θέσεις κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους προς τις αρχέγονες γονάδες. Οι μεσοθωρακικοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων εντοπίζονται εντός του θύμου αδένα ή πλησίον αυτού. Το πρόσθιο μεσοθωράκιο και η ανατομική θέση του θύμου αδένα αποτελούν την πιο συχνή θέση εντόπισης των εξωγοναδικών όγκων εκ γεννητικών κυττάρων 20. Αποτελούν το 10-20% των πρωτοπαθών μεσοθωρακικών όγκων στους ενήλικες. Το τεράτωμα και το σεμίνωμα αποτελούν τους πιο συνήθεις τύπους, ενώ οι μη-σεμινωματώδεις όγκοι είναι σπάνιοι. Τα τερατώματα αποτελούν το 60-70% των μεσοθωρακικών όγκων εκ γεννητικών κυττάρων και είναι εξεργασίες που αποτελούνται από καλώς διαφοροποιημένα κύτταρα, με προέλευση τουλάχιστον από δύο βλαστικά δέρματα 21. Η πλειονότητα των τερατωμάτων είναι καλώς διαφοροποιημένα, καλοήθη νεοπλάσματα τα οποία καλούνται ώριμα τερατώματα. Όταν τα τερατώματα περιέχουν ανώριμο νευροεξώδερμα και μεσεγχυματικό ιστό κατατάσσονται ως ανώριμα τερατώματα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται από παρουσία λίπους και επασβεστώσεων εντός μεγαλύτερων συμπαγών τμημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχουν εστίες κακοήθων κυττάρων ή σαρκώματος, τα τερατώματα κατατάσσονται ως τερατώματα με επιπρόσθετα κακοήθη στοιχεία. Οι όροι κακοήθες τεράτωμα ή τερατοκαρκίνωμα δεν είναι ακριβείς και πλέον δεν θεωρείται ορθή η χρήση τους 22. Τα ώριμα τερατώματα αφορούν κυρίως την παιδική ηλικία και νεαρούς ενήλικες, ηλικίας μικρότερης των 40 ετών. Πρόκειται για λοβώδη, καλοήθη νεοπλάσματα με κάψα, με παρουσία πολλαπλών κυστικών περιοχών με πυκνότητες νερού καθώς και με συμπαγή στοιχεία. Η κάψα του όγκου συνήθως περιέχει υπολείμματα θυμικού ιστού. Στην αξονική τομογραφία απεικονίζονται ως νεοπλάσματα με λεπτή κάψα, πολλαπλούς κυστικούς σχηματισμούς, και εσωτερικά διαφράγματα, τα οποία εμπλουτίζο-

11 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου 11 νται μετά από χορήγηση ενδοφλεβίως σκιαγραφικού (εικ.13, εικ.14). Η ανάπτυξη των τερατωμάτων είναι συνήθως ετερόπλευρα της μέσης γραμμής του μεσοθωρακίου. Ο συνδυασμός παρουσίας πυκνοτήτων νερού, μαλακών μορίων, λίπους και επασβεστώσεων σε μια κυστικόμορφη βλάβη του προσθίου μεσοθωρακίου είναι σχεδόν διαγνωστικός για το ώριμο τεράτωμα. Στο 75% των περιπτώσεων παρατηρούνται πυκνότητες λίπους, ενώ στο 50% επασβεστώσεις, δόντια ή οστικά στοιχεία. Στο 11% των ώριμων τερατωμάτων παρατηρούνται υγρο-λιπιδικά επίπεδα εντός των κυστικών μορφωμάτων, σημείο εξαιρετικά διαγνωστικό 23. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Ευμεγέθεις όγκοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα ή ακόμα και ρήξη της εξεργασίας προς γειτνιάζουσες δομές. Τα μεσοθωρακικά σεμινώματα είναι σπάνια και αποτελούν το 40% των κακοήθων μεσοθωρακικών όγκων εκ γεννητικών κυττάρων 24. Σχεδόν αποκλειστικά απαντώνται σε άνδρες στην 3 η με 4 η δεκαετία ζωής, είναι ιστολογικά όμοιοι με τους αντίστοιχους A B Γ Γ Δ Εικ. 13 Ασθενής 51 ετών, τυχαίο εύρημα. Κυστικόμορφη εξεργασία του προσθίου μεσοθωρακίου, με μεγάλη ανομοιογένεια. Α-Δ: καψική βλάβη με εσωτερικές πυκνότητες λίπους, συμπαγών και υγρικών στοιχείων. E: σχηματισμός υγρο-λιπιδικών επιπέδων (λευκός κύκλος). (τεράτωμα). Δικόνα 13. Εικ. 14 Ασθενής 78 ετών, με θωρακική δυσφορία. Ευμεγέθης εξεργασία του μεσοθωρακίου, με σαφή όρια, μεγάλη εσωτερική ανομοιογένεια και παρουσία οστικών τεμαχίων ή δοντιών(λευκά βέλη). (τεράτωμα). Δικόνα 14.

12 12 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. 15 Ασθενής 43 ετών, με θωρακική δυσφορία. Στην αξονική τομογραφία, και στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, αναδεικνύεται μια μη καψική, ασαφών ορίων, ομοιογενής μάζα μαλακών μορίων, με ήπιο ομότιμο εμπλουτισμό μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Ελάχιστες, στικτές επασβεστώσεις. (σεμίνωμα). Δικόνα 15. γοναδικούς όγκους και συνήθως περιέχουν και άλλα στοιχεία με προέλευση εκ γεννητικών κυττάρων. Τα σεμινώματα αποτελούνται από ομοιόμορφα σφαιρικά κύτταρα με καθαρό κυτταρόπλασμα που θυμίζουν αρχέγονα κύτταρα, αναμεμιγμένα με ώριμα λεμφοκύτταρα. Πρόκειται για μη καψικές ομοιογενείς μάζες που εντοπίζονται εξ ολοκλήρου εντός του θύμου αδένα, είτε επεκτείνονται ή διηθούν γειτνιάζουσες μεσοθωρακικές δομές. Περιοχές αιμορραγίας, νέκρωσης ή κυστικής διαμόρφωσης είναι σπάνιες αλλά έχουν αναφερθεί. Στη αξονική τομογραφία απεικονίζονται σαν ευμεγέθεις ομοιογενείς μάζες μαλακών μορίων, που συνήθως επεκτείνεται αμφοτερόπλευρα της μέσης γραμμής του μεσοθωρακίου (εικ.15), απεικόνιση παρόμοια με αυτή της τακείσας λεμφαδενοπάθειας σε συστηματικό λέμφωμα. Τα σεμινώματα παρουσιάζουν ήπιο ομότιμο εμπλουτισμό μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Σπάνια παρατηρούνται εστίες νέκρωσης, κυστικής εκφύλισης ή επασβεστώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες και οστά 24. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, αλλά ευμεγέθεις μάζες είναι δυνατόν να διηθήσουν ή να πιέσουν τις πέριξ δομές. Αυξημένες τιμές β-χοριακής γοναδοτροπίνης παρατηρούνται σε 7-18% των ασθενών με μεσοθωρακικά σεμινώματα. Οι μικτοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων αποτελούνται από περισσότερους του ενός ιστολογικούς υποτύπους, όπως εμβρϋικό καρκίνωμα, όγκος του εμβρϋικού ασκού χοριοκαρκίνωμα, σεμίνωμα σε διαφορετικές αναλογίες. Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι ποικίλα και ανάλογα με τον τύπο του όγκου που επικρατεί. Η καταδυόμενη βρογχοκήλη αποτελεί το 10% όλων των μεσοθωρακικών μαζών 25. Περίπου το 75-80% των βλαβών επεκτείνονται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, ενώ το 20-25% επεκτείνεται έως το οπίσθιο μεσοθωράκιο. Συνήθως πρόκειται για πολυοζώδη βρογχοκήλη, η οποία στην αξονική τομογραφία αναδεικνύει σαφή συνέχεια της βλάβης με το θυρεοειδή αδένα (εικ.16). Πίεση επί της τραχείας και μετατόπιση των αγγείων του μεσοθωρακίου αποτελούν συνήθη ευρήματα. Συχνά παρατηρούνται επασβεστώσεις. Ο εμπλουτισμός της βλάβης είναι άμεσος και έντονος, με ποικίλης έκτασης μη εμπλουτιζόμενων εστιών που αντιστοιχούν σε περιοχές κυστικής εκφύλισης. Σε υπόστρωμα καταδυόμενης βρογχοκήλης είναι πιθανό αναπτυχθεί κακοήθεια. Η αξονική τομογραφία είναι πιθανό να μην αναδεικνύει το βαθμό της κακοήθειας. Οι χαρακτήρες των ορίων της βλάβης και του εμπλουτισμού, οι επασβεστώσεις, εστίες αιμορραγίας δεν αποτελούν ειδικά διαγνωστικά σημεία κακοήθειας. Υπέρ κακοήθειας αποτελούν ευρήματα όπως λεμφαδενοπάθεια και διήθηση του μεσοθωρακικού λίπους. Το αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς, που αποτελεί το 4-15% των καρκίνων του θυρεοειδούς, επεκτείνεται συχνά ενδοθωρακικά. Στην αξονική τομογραφία παρατηρείται ανομοιογενής εμπλουτισμός μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, με υψηλό ποσοστό νεκρώσεων επασβεστώσεων και επιχώριας λεμφαδενοπάθειας. Το μυελοειδές καρκίνωμα αποτελεί λιγό-

13 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου 13 Εικ. 16 Ασθενής 58 ετών με δυσκαταποσία. Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύεται ιστός σε συνέχεια με τον θυρεοειδή αδένα. Σημαντική ανομοίογενεια, με περιοχές κυστικής εκφύλισης. Επέκταση του ευρήματος και κάτωθεν του επιπέδου του στέρνου με πιεστικά φαινόμενα επί των δομών του μεσοθωρακίου. (καταδυόμενη βρογχοκήλη). τερο από το 10% των καρκίνων του θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται Δικόνα 16. από οικογενή κατανομή και σχετίζεται με το σύνδρομο S 25, που αφορά πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία με επιπρόσθετη παρουσία φαιοχρωμοκυττώματος και υπερπλασίας των παραθυρεοειδών. Στην αξονική τομογραφία παρατηρείται ο τυπικός, έντονος εμπλουτισμός του θυρεοειδικού ιστού, ενώ το μυελοειδές καρκίνωμα εμπλουτίζεται σημαντικά πιο ήπια (εικ.17). Στις περιπτώσεις που ο όγκος είναι μικρός σε μέγεθος, είναι πιθανό να περιορίζεται εντός του θυρεοειδούς, εύρημα που βελτιώνει την πρόγνωση. Οι περικαρδιακές κύστεις αποτελούν σχετικά συνήθεις βλάβες του μεσοθωρακίου. Οι περικαρδιακές κύστεις προκύπτουν από ανωμαλίες κατά την εμβρυογένεση στο σχηματισμό σωμιτικών κοιλοτήτων 15 ή σπανιότερα επακόλουθο περικαρδίτιδας 25. Το τοίχωμα των περικαρδιακών κύστεων αποτελείται από συνδετικό ιστό και μία στοιβάδα από επιθηλιακά κύτταρα και συνήθως περιέχουν ορώδες υγρό. Σε λίγες περιπτώσεις, διεγχειριτικά παρατηρείται επικοινωνία της κύστης με το περικάρδιο. Η πλειονότητα των περικαρδιακών κύστεων βρίσκονται στην πρόσθια καρδιοφρενική γωνία, πιο συχνά δεξιά, αλλά είναι δυνατόν να εντοπιστούν και σε υψηλότερες θέσεις, όπως τα περικαρδιακά Εικ. 17 Ασθενής 74 ετών, με ιστορικό βρογχοκήλης, δυσφαγία, με κακουχία. Ευμεγέθης εξεργασία σε συνέχεια με τον θυρεοειδή, και έκταση μέχρι και το οπίσθιο μεσοθωράκιο, στον παρασπονδυλικό χώρο. Σημαντική ανομοιογένεια της βλάβης λόγω κυστικής εκφύλισης και νεκρώσεων. (μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς). Δικόνα 17.

14 14 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 κολπώματα στο ύψος της αορτής και των πνευμονικών αρτηριών. Το σχήμα τους δεν είναι πάντα σφαιρικό και οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Στην αξονική τομογραφία απεικονίζονται σαν λεπτοτοιχωματικοί σχηματισμοί, σαφών ορίων με εσωτερικές πυκνότητες παρόμοιες εκείνων του νερού και είναι πιθανό το μέγεθός τους να φτάσει τα 30 cm (εικ.18). Στην αναδρομική μας μελέτη εντοπίστηκαν νευρογενείς όγκοι μεσοθωρακίου, η πλειονότητα των οποίων χαρακτηρίστηκαν σαν κυστικά σβαννώματα καθώς και μία περίπτωση γαγγλιονευρώματος. Τα σβαννώματα είναι όγκοι από το περίβλημα περιφερικών νεύρων και αποτελούνται από ατρακτοειδή κύτταρα διατεταγμένα σε αυξημένες πυκνότητες είτε περισσότερα αραιά κύτταρα σε υπόστρωμα μυξοειδικού στρώματος 26. Στην αξονική τομογραφία τα σβαννώματα απεικονίζονται ως σφαιρικά ή ελλειπτικά μορφώματα, με σαφή όρια στην παρασπονδυλική περιοχή ή σπανιότερα κατά μήκος της πορείας των μεσοπλευρίων νεύρων. Τα σβαννώματα χαρακτηρίζονται από ανομοιογενή εμπλουτισμό, με εσωτερικές περιοχές χαμηλών πυκνοτήτων οι οποίες αντιστοιχούν στην ετερογένεια των εσωτερικών υγρικών στοιχείων, ξανθωματώδη ή κυστική εκφύλιση (εικ.19, εικ20). Διεύρυνση των νευρικών τρημάτων με πιθανή επέκταση εντός του σπονδυλικού καναλιού παρατηρείται σε παρασπονδυλικές βλάβες. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ενδοκαναλική επέκταση της μάζας και για τις πιθανές συνοδές ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στις Τ1 ακολουθίες τα σβαννώματα έχουν ενδιάμεσης χαμηλής έντασης σήμα και ανομοιογενές υψηλό σήμα στις Τ2 ακολουθίες, ευρήματα που συνηγορούν υπέρ της κυστικής υφής της βλάβης. Τα γαγγλιονευρώματα είναι καλοήθεις όγκοι που εξορμώνται από γαγγλιακά κύτταρα της συμπαθητικής αλύσου που πορεύεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και των επινεφριδίων 27. Τα γαγγλιονευρώμα- Εικ. 18 Ασθενής 22 ετών, τυχαίο εύρημα. Α,Β: παρακαρδιακή σκίαση, σαφών ορίων (μαύροι κύκλοι). Γ-ΣΤ: κυστικό μόρφωμα, με λεπτό τοίχωμα, σε σχέση με το περικάρδιο. Ζ,Η: μαγνητική τομογραφία, εικόνες Τ2 παραμέτρου. Ο κυστικός σχηματισμός διατηρεί υψηλό MR σήμα, ενδεικτικό του υγρικού περιεχομένου του. (περικαρδιακή κύστη). Α Β Γ Γ Δ ΣΤ Ε Ζ Δικόνα 18.

15 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου 15 σειρά Α σειρά Β Εικ. 19 Ασθενής 41 ετών, τυχαίο εύρημα. σειρά Α: ύπτια θέση ασθενούς, μικρή σφαιρική βλάβη στο οπίσθιο μεσοθωράκιο, παρασπονδυλικά, με ομοιογενή υφή. σειρά Β: βιοψία, παρασπονδυλική προσπέλαση. (νευρογενής όγκος). τα σχετίζονται ιστολογικά με τα γαγγλιονευροβλαστώματα και τα νευροβλαστώματα, και αποτελούν Δικόνα 19. τον πιο καλοήθη και καλώς διαφοροποιημένο τύπο αυτής της ομάδας των εξεργασιών. Τυπικά, τα γαγγλιονευρώματα είναι εξεργασίες του οπισθίου μεσοθωρακίου με ινώδη κάψα, οι οποίες συνήθως συναντώνται σε νεαρή ηλικία. Τα γαγγλιονευρώματα εντοπίζονται επίσης στο οπισθοπεριτόναιο, στα επινεφρίδια και στον οπισθοφαρυγγικό ιστό. Η πλειονότητα των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί, αλλά είναι πιθανή η παρουσία έκδηλης κλινικής εικόνας λόγω αυξημένης παραγωγής κατεχολαμινών. Η απουσία συμπτωμάτων, παρά την αυξημένη παραγωγή κατεχολαμινών οφείλεται στο ότι αυτές μεταβολίζονται εντός του όγκου, και όχι συστηματικά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των νευροενδοκρινών όγκων. Άτυπα θωρακικά άλγη, υπέρταση και χρόνια διάρροια αποτελούν κάποια από τα πιθανά συμπτώματα της παρουσίας των γαγγλιονευρωμάτων. Τα γαγγλιονευρώματα είναι ιστολογικά καλοήθεις βλάβες, αλλά είναι δυνατόν να παρουσιάσουν επιθετική και διηθητική συμπεριφορά προς τα νευρικά τρήματα και τις δομές του μεσοθωρακίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται Εικ. 20 Ασθενής 53 ετών, τυχαίο εύρημα. Σαφών ορίων εξεργασία στο οπίσθιο μεσοθωράκιο, παρασπονδυλικά. Η βλάβη εμφανίζει κυστικό και συμπαγές τμήμα. (κυστικό σβάννωμα). Δικόνα 20.

16 16 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 χειρουργική εξαίρεση των εξεργασιών. Τα γαγγλιονευρώματα αποτελούν συνήθως τυχαία ευρήματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου για άλλους λόγους, και στην αξονική τομογραφία αναδεικνύονται ως σαφών ορίων εξεργασίες του οπισθίου μεσοθωρακίου με σχετική ετερογένεια πυκνοτήτων, παρουσία λίπους και επασβεστώσεων. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού παρατηρείται ανομοιογενής εμπλουτισμός. Η απουσία λεμφαδενοπάθειας βοηθά στη διαφορική διάγνωση από άλλες βλάβες του οπισθίου μεσοθωρακίου. Οι βρογχογενείς κύστες είναι αποτέλεσμα ανωμαλίας κατά τη διάρκεια της σύγκλισης του τραχειοβρογχικού δένδρου κατά τη εμβρυϊκή ζωή. Το τοίχωμα των βρογχογενών κύστεων αποτελείται από χόνδρο, λείες μυϊκές και βλεννώδεις αδένες. Εσωτερικά υπάρχει μία στοιβάδα αναπνευστικού επιθηλίου, και παρουσία καθαρού, ορώδους ή παχύρρευστου βλεννώδους υλικού. Η συνηθέστερη θέση εντόπισης των βρογχογενών κύστεων είναι υποτροπιδικά, και σπανιότερα εντός του πνευμονικού παρεγχύματος, σε σχέση με τον υπεζωκότα ή το διάφραγμα. Υπάρχει συσχέτιση με άλλες συνοδές ανωμαλίες, όπως το πνευμονικό απόλλυμα. Οξεία αύξηση του μεγέθους μιας βρογχογενούς κύστης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μετά από επιμόλυνση της κύστης ή αιμορραγία. Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύονται σαν μονήρεις, σφαιρικές ή ελλειπτικές λεπτοτοιχωματικές βλάβες με κυστικούς χαρακτήρες. Ο εμπλουτισμός της βλάβης ποικίλει ανάλογα με την ορώδη ή βλεννώδη υφή του περιεχομένου της κύστης 28. Η παρουσία αέρα εντός της βρογχογενούς κύστης αποτελεί σπάνιο εύρημα και θέτει την υποψία επικοινωνίας με το τραχειοβρογχικό δένδρο ή την δευτεροπαθή επιμόλυνση του μορφώματος. Κατά περίπτωση παρατηρούνται επασβεστώσεις τόσο στο τοίχωμα όσο και στο περιεχόμενο της κύστης, ιδίως μετά από αιμορραγία ή σε υπόστρωμα βλεννώδους περιεχομένου. Συμπερασματικά, το μεσοθωράκιο αποτελεί θέση εντόπισης μιας πλειάδας συγγενών και επίκτητων βλαβών, με καλοήθη ή κακοήθη υφή. Οι απεικονιστικοί χαρακτήρες των βλαβών τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι διαγνωστικοί, κάτι που υπερτονίζει τη σημασία της διαδερμικής βιοψίας στη διαγνωστική προσέγγιση των εξεργασιών του μεσοθωρακίου. Imaging-guided Percutaneous Biopsy of Mediastinal Lesions Evaluation of 113 cases P c biopsy with CT imaging guidanc allows acc to in virtually all m locations. chniq that allow x acc inc, bral,,and approac, which m with CT. Ex c of 113 c biopsy of m is w. b w m in all compartm of m m and biopsy chniq inc a 18-. A cific cytologic diagnosis was ob in 90% of. In 12 biopsy was b c of low quality of first biopsy cim. Mild complications occ in 15 c. Light mothorax occ in 9 c. matoma of m m was ob in 5 c and in mammary w inj. In all c, w post-surgical confirmation of our findigs. KEY-WORDS P c biopsy, com tomography, m m ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Nishino M, Ashiku S, Koc O, al. thymus: Α com c m c m c m c m w. w. w. w. w. Radio Graphics 2006; 26: ) D b ck F, Parsons A. Thymic tumors. Annual Thoracic S 2004; 77: ) Brown L, baugh G. M of an- m m: CT and MR imaging. AJR 1991; 157: ) Kushihasi T, Fujisawa H, M chika H. M c c imaging of thymic - tumors. Crit w w w Diagn c D c D c D c ostic Imaging 1996; 37: : : ) w E, B. D of thymus. I M c 1984; 144: ) V A, D, M W. Thymoma- of 71 c and a w. Crit w w Diagn c D c D c c Im Im Im Im Im 1992; 33: : : : : : ) M T, Brown L, C. Thy-

17 Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου 17 moma. Mayo Clinic Procc 1993; 63: ) J, W brod G, man S. Com Tomography and pathologic c of thymic. Thoracic Imaging 1988; 3: ) S S, Rosai J. Thymic carcinom : a clinicopathologic study of 60 c. Canc 1991; 67: ) Do Y, Im J, L B. CT findigs of malignant tumors of thymic m. Com Assist Tomography 1995; 19: ) Blumb D, Burt M, Bains M. Thymic carcinom : c staging not ct prognosis. Thoracic Cardiovascular S 1998; 115: ) c R, J. Histologic classification of thymic tum : comparison of b classification sc m. Canc 2002; 98: ) Y, L K, Kim J. D CT of thymic tumors b to histologic sub and ct prognosis? AJR 2004; 183: ) Strollo D, Rosado C, J. Primary m tumors. Part 1. Tumors of m m. 1997; 112: ) M, B, Gangi A. Imaging of cystic m of m m. RadioGraphics 2002; 22: S79-S93. 16) Strollo D, Rosado C. Tumors of thymus. Journal of Thoracic imaging 1999; 14: ) Young A, Kyung S. Cross- ctional of thoracic lymphoma. Radiological Clinic of North Am ca 2008; 46: ) K, D L, B. significanc of crotic m lymph on CT in with wly Hodgkin. AJR 1990; 155: ) U, Yumiko O, Nagata M. S ctrum of m-c tum : from to. RadioGraphics 2004; 24: ) C, m P, Moran C. M m-c tum : radiologic and pathologic c. RadioGraphics 1992; 12: ) M K, Rosado C, m P. M m m : imaging. AJR 1997; 169: ) Moran C, S S. Primary m-c tumors of m m. Analysis of 322 c with cial mphasis on matous and a proposal for histopathologic classification. Canc 1997; 80: ) L wis B, Hurt R, P W. B ma of m m. Journal of Thoracic Cardiovascular S 1983; 86: ) C, Slawson R, Salazar O. Primary m minoma. Urology 1984;23: ) cc P, Fishman E. CT of m m: ctrum of. RadioGraphics 1994; 14: ) L, Schwarz A, Rockoff S. B schwannom : pathologic basis for CT inhom. AJR 1986; 147; ) F A, V J, M R. P m ma. RadioGraphics 2004; 24: ) M D, J, midis S. Bronc c cysts with high CT numb. AJR 1983; 140:

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου

Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου Δρ Κυριακή Ταβερναράκη, MSc, PhD Επιμ Β, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ασθενής, 68 ετών, με πλευριτική συλλογή ΔΕ αγνώστου αιτιολογίας, προσήλθε για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ Είδη σταδιοποίησης Κλινική σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

Η βρογχοκήλη δεν είναι ψηλαφητή ή ορατή ακόμα και σε έκταση του τραχήλου

Η βρογχοκήλη δεν είναι ψηλαφητή ή ορατή ακόμα και σε έκταση του τραχήλου Βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Η βρογχοκήλη ποικίλλει σημαντικά σε μέγεθος, και η διόγκωση μπορεί να είναι διάχυτη καθ 'όλη την έκταση του αδένα ή ακανόνιστη και να επηρεάζει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την παρουσίαση προέρχονται από τa παρακάτω βιβλία: - Rosai and Ackerman s Surgical Pathology. 10th Edition, Vol. 1, Elsevier, 2011 - Baloch ZW,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>>

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> Εισαγωγικά 1. Τύποι αξονικής τομογραφίας CT Ανατομία 2. Μελετούμενες ανατομικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΛΕΜΦΩΜΑ -ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑ -ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟΚΥΤΩΜΑ ΗΛΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου

Μονήρης πνευμονικός όζος. Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Μονήρης πνευμονικός όζος Ζογλοπίτης Φ. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων Νοσοκομείο Παπανικολάου Το κλινικό πρόβλημα. 0,09-0,2% ΜΠΟ σε α/αήct, 3-6% κακοήθεις. Πρόσφατες, 7% των εθελοντών, 76%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Επιφυσιοβλάστωµα Επιφυσιοκύττωµα Ογκος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015

ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN Επιδημιολογία - Αιτιοπαθογένεια Δικόρυφη καμπύλη εμφάνισης κορυφές: 15-40 έτη, >60 έτη : = Μικρή υπεροχή (1.5-2.0/1)

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα 1% κατ' έτος. Η τυχαία ανεύρεση μικρών όγκων είναι σήμερα η πλειονότητα των νεφρικών όγκων.

Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα 1% κατ' έτος. Η τυχαία ανεύρεση μικρών όγκων είναι σήμερα η πλειονότητα των νεφρικών όγκων. Ενδείξεις και περιορισμοί στη διαδερμική βιοψία των νεφρικών μαζών Αδαμόπουλος Βασίλειος Md.- FEBU Επιμ.Β' Γ.Ν.Καβάλας- Ουρολογική Κλινική Το Πρόβλημα... Η ανίχνευση νεφρικών όγκων αυξάνει περίπου κατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Πρόληψη και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του Καρκίνου του Πνεύμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ Ευσταθίου Μ., Μήκα Α., Ντούνης Χ., Σαρδέλη Ι., Γρηγοράκη Δ., Τσακαλάκη Α., Σκούντζος Γ., Κέντον Θ., Καββαδίας Σ. ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό ca ωοθηκών, αυξανόμενη τιμή CA 125, και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου - μεσοθωρακίου με μετρίου βαθμού ανοσολογική διέγερση. Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Εκτεταμένη εκτομή για καρκίνο του πνεύμονα: Πλακώδες καρκίνωμα του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, του διαφράγματος και του θόλου του ήπατος Χριστόφορος Ν. Φορούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΖΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΟΖΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πρέζα Ουρανία, Μπουργιώτη Χάρις, Κουρέας Ανδρέας,

Διαβάστε περισσότερα

Company LOGO. Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Θύµου Αδένα Τζαβές Ιωάννης Ειδικευόµενος Ιατρός Ενδοκρινολογικού Τµήµατος Ε.Α.Ν.Π.

Company LOGO. Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Θύµου Αδένα Τζαβές Ιωάννης Ειδικευόµενος Ιατρός Ενδοκρινολογικού Τµήµατος Ε.Α.Ν.Π. Company LOGO Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Θύµου Αδένα Τζαβές Ιωάννης Ειδικευόµενος Ιατρός Ενδοκρινολογικού Τµήµατος Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ " αδένα Θύµος αδένας Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Θύµου Δοµή του Θύµου Φλοιός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ (ΝΕΤς) ΓΑΣΤΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΙ ΝΕΤς Νέες περιπτώσεις : 5/100.000/έτος Συχνότητα :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες. Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα»

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες. Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα» ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα» ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ. Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Περιγραφική Ανατομική 2 αδένες με σχήμα δαμάσκηνου διαστ.5χ3χ2.5 Κρέμονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Δήμητρα Λογγίτση Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Παρουσίαση περιστατικών από την παθολογία καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Επιμ. Α Ακτινολόγος Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Κυστικές βλάβες παγκρέατος Εύκολος εντοπισμός Τυχαίο εύρημα 3% εξετάσεων CT 20%

Διαβάστε περισσότερα

για πρακτικούς λόγους το μεσοθωράκιο

για πρακτικούς λόγους το μεσοθωράκιο Aνασκόπηση Παθήσεις του μεσοθωρακίου Ως μεσοθωράκιο ορίζεται ο χώρος που εκτείνεται, κάθετα, από τη θωρακική είσοδο μέχρι το διάφραγμα και, οριζόντια, από τον ένα μεσοθωρακικό υπεζωκότα στον άλλο. Το πρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Ηβη Αρβανίτη 1898 Pfannenstiel θηλώδη κυσταδενώματα ωοθήκης 1929 Taylor ημικακοήθη νεοπλάσματα WHO του 2003 οριακός ορώδης όγκος (SΒΟΤ( ΒΟΤ) χαμηλής δυνητικής κακοηθείας όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεοδοσίου Αικατερίνη¹, Βαρσάμης Νικόλαος¹, Σαλβερίδης Νικόλαος¹, Ταβλαρίδης Θεόδωρος¹, Σουφτάς Βασίλειος², Χρισ 1. Α Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2. Μονάδα Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης πνευμονικός όζος. Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη

Μονήρης πνευμονικός όζος. Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη Μονήρης πνευμονικός όζος Σταύρος Μ. Τρύφων MD, PhD, FCCP, Διευθυντής ΕΣΥ Πνευμονολόγος Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσ/νίκη Συμβουλευτικές υπηρεσίες-honorarium Aspen Marathon Cyprus Astra Zeneca Elpen GSK

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία. B Εργαστήριο Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Ο ασθενής μας Άρρεν 51 ετών Αιτία εισαγωγής (28/02/2012) Διερεύνηση μορφώματος ΑΡ επινεφριδίου ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κορίτσι 13 μηνών με ψηλαφητή μάζα κοιλίας Παρουσιάζεται από: Δημητρίου Χρ, Καζιάνη Θ-Χ, Αποστολοπούλου Φ, Αρβανίτη Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό καρκίνου ωοθηκών,, αυξανόμενη τιμή CA125 και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου μεσοθωρακίου

Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό καρκίνου ωοθηκών,, αυξανόμενη τιμή CA125 και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου μεσοθωρακίου Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό καρκίνου ωοθηκών,, αυξανόμενη τιμή CA125 και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου μεσοθωρακίου με μετρίου βαθμού ανοσολογική διέγερση ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διευθυντής Δ Παθολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 5 Στρογγύλη πνευμονία Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή H στρογγύλη πνευμονία είναι μια σχετικά σπάνια απεικονιστική μορφή στα παιδιά, που στην ακτινογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Νεφροβλάστωμα (Wilms )

Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Γιώργος Σπυρίδης Παιδοχειρουργός Ειδικός Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας Επιδημιολογία 2η πιο συχνή συμπαγής ενδοκοιλιακή κακοήθεια 7.6 νέα περιστατικά ανα 1 εκατ. παιδιά κάτω των 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική οισοφάγου

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική οισοφάγου Θωρακοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική οισοφάγου Οισοφαγεκτομή Ιωάννης Κ. Τούμπουλης Λέκτορας Χειρουργικής Θώρακος 1 Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή Ενδείξεις: Ca

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Δρ Μαίρη Βαρβουτσή-Κωνσταντινίδη Παιδίατρος- Ογκολόγος, Δ/ντρια Ογκολογικού Τμ. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Τα κακοήθη νεοπλάσματα της

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νευροβλάστωμα Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ορισμός: Κακοήθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από αρχέγονα εξωδερμικά κύτταρα (νευροβλάστες)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ CT Ν. Ε. ΕΥΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ CT Ν. Ε. ΕΥΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ CT Ν. Ε. ΕΥΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ Η διόγκωση του νεφρού στα παιδιά είναι συχνό διαγνωστικό πρόβλημα. Η ηλικία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαγνωστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ Η απλή α/φία θώρακος είναι ακόμη και σήμερα η συχνότερη ακτινολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Section A: Είδος επέμβασης

Section A: Είδος επέμβασης Section A: Είδος επέμβασης A1. Είδος Επέμβασης Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή PPPD, μερική παγκρεατεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Όγκοι των Όρχεων Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (WHO 2004) Όγκοι ενός ιστολογικού τύπου (αμιγείς

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ελένη Σπανίδου-Καρβούνη Καρβούνη, FRCPC Παθολογοανατόμος Αρεταίειο Νοσοκομείο Προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος Παγκρεατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ Ανωορρηκτικοί κύκλοι Εξωγενή οιστρογόνα Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Παχυσαρκία Όγκοι ωοθηκών Εφηβία Παραγωγική ηλικία Κλιμακτήριο εμμηνόπαυση ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ-ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ)

ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ-ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ) ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ-ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ) Γεώργιος Π. Καραμανώλης Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο καρκίνος οισοφάγου ορισμός δυο τύποι καρκίνου του οισοφάγου: καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟυΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 1. Ελάχιστα επεμβατική

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας στην διάγνωση άτυπων μηνιγγιωμάτων Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Γκόγκος Βασίλειος, Αστρακάς Λουκάς, Αργυροπούλου Ι. Μαρία. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θνησιμότητα: Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθη νεοπλασία στους άνδρες, δεν αποτελεί και την κύριααιτίαθανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κυριάκου, Α. Καραµανώλης, Μ. Σωτηριάδου, Π. Ρούµελης, Μ. Μαυρουδή, Β. Βασιλικός

Π. Κυριάκου, Α. Καραµανώλης, Μ. Σωτηριάδου, Π. Ρούµελης, Μ. Μαυρουδή, Β. Βασιλικός Άτυπη εντόπιση θηλώδους ινοελαστώµατος µιτροειδούς βαλβίδος, σε συνύπαρξη µε άλλα αθηρογόνα-εµβολογόνα υποστρώµατα, ως πιθανή εµβολογόνος εστία θαλαµικού ΑΕΕ Π. Κυριάκου, Α. Καραµανώλης, Μ. Σωτηριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς»

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» Κων/να Παναγιωτοπούλου Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Εάν σας ρωτήσουν : Ένα παιδάκι γνωστό μου χειρουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα