ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης δίνονται από την ανισότητα E E V E+ () Για E, η () ισχύει για κάθε. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ' O. V E> V E< Για Ε<, η () δίνει E E &. Υλικό σηµείο µάζας µπορεί να κινείται στον οριζόντιο άξονα ' O υπό την επίδραση της δύναµης F b, όπου, b µη µηδενικές σταθερές, i) να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας και η ευστάθειά τους. ii) Αν είναι, και b, να βρεθούν τα όρια της κίνησης αν αρχικά το σώµα βρίσκεται στη θέση () µε ταχύτητα υ (). i) Σηµεία ισορροπίας F b, b b Άρα για b< δεν υπάρχουν σηµεία ισορροπίας ενώ για b> έχουµε δύο σηµεία ισορροπίας τα και. Για την ευστάθεια βρίσκουµε την δεύτερη παράγωγο του δυναµικού df b ( ) d d d Άρα για το βρίσκουµε b b. Συνεπώς για < έχουµε d b ελάχιστο, δηλαδή ευστάθεια, ενώ για > έχουµε µέγιστο δηλαδή αστάθεια

2 Για το βρίσκουµε d b. Συνεπώς για < έχουµε µέγιστο δηλαδή αστάθεια, ενώ για > έχουµε ελάχιστο, δηλαδή ευστάθεια. b ii) Το δυναµικό είναι V. Η ενέργεια του συστήµατος θα είναι b E υ + + και άρα E V( ) ( ) & Άρα, και λόγω της αρχικής συνθήκης (()), το υλικό σηµείο θα κινείται στο διάστηµα (, / ). α) Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα Ο υπό την επίδραση του δυναµικού VV(). Αν για tt βρίσκεται στη θέση µε ενέργεια Ε, δείξτε ότι η κίνησή του δίνεται από τη σχέση t t ± ( E V( )) d β) Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα Ο υπό την επίδραση του δυναµικού V, >. Αν για t το σώµα βρίσκεται στη θέση > µε ταχύτητα, να βρεθεί ο χρόνος στον οποίο το σώµα θα φτάσει στο σηµείο Ο. γ) Είναι η κίνηση περιοδική; Αν ναι βρείτε την περίοδό της α) Έστω ότι µια τυχούσα χρονική στιγµή t το υλικό σηµείο βρίσκεται στη θέση µε ταχύτητα. Η ενεργεία του Ε διατηρείτε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. Από τον ορισµό της ενέργειας έχουµε E + V ( ) ± ( E V ) dt d () ( E V) όπου το θετικό πρόσηµο ισχύει όταν η κίνηση γίνεται προς τα δεξιά (θετική ταχύτητα) και το αρνητικό για την αντίθετη κατεύθυνση. Ολοκληρώνουµε την () για την κίνηση από τη θέση t ( ) έως την τυχούσα θέση t () και παίρνουµε το ζητούµενο t dt ± d ± ( E V ) d ( E V) t

3 β) Έστω τ ο χρόνος για να φτάσει το σώµα στο Ο. Η κίνηση γίνεται µε ενέργεια E (ενέργεια στην αρχική θέση). Εφαρµόζουµε τον τύπο της σχέσης του θέµατος (α) µε t,, t τ, και το πρόσηµο µείον, αφού η κίνηση γίνεται από το > προς το Ο (η δύναµη είναι ελκτική προς το Ο): d d τ + τ γ) Το δυναµικό είναι άρτια συνάρτηση συνεπώς η κίνηση είναι η ίδια στον θετικό και στον αρνητικό ηµιάξονα. Το σώµα λοιπόν θα φτάσει µέχρι την θέση και ο χρόνος που θα χρειαστεί να διανύσει το διάστηµα από το Ο στο θα είναι επίσης ίσος µε /. Η κίνηση λοιπόν είναι περατωµένη και (συνεπώς????) περιοδική. Άρα η συνολική περίοδος της κίνησης θα είναι T 4τ 4 / Επίσης θα µπορούσαµε να βρούµε τα όρια της κίνησης (προκύπτει εύκολα ότι ) και στη συνέχεια να εφαρµόσουµε κατάλληλα τη σχέση του θέµατος (α), δηλαδή T / ( E ) V 4. Υλικό σηµείο µε µάζα και φορτίο q µπορεί να κινείται πάνω στον άξονα O υπό την επίδραση της ηλεκτρικής δύναµης που ασκούν δύο φορτία +Q τοποθετηµένα στις θέσεις (, R) και (, R). (α) Να βρείτε την εξίσωση της κίνησης του σηµείου. (β) Να δείξετε ότι η κίνησή για µικρές µετατοπίσεις είναι αρµονική ταλάντωση και να προσδιορίσετε την συχνότητα της ταλάντωσης. α) Η οριζόντια δύναµη Coulob που δρα στο φορτίο q είναι KQq KQq F cosθ, r r r r KQq Άρα η ζητούµενη εξίσωση της κίνησης είναι η R + ( ) +Q R O R +Q r r θ -q β) Για µικρές µετατοπίσεις, έχουµε (αν αναπτύξουµε σε σειρά Tylor γύρω από το και κρατήσουµε µέχρι όρους ης τάξης) KQq + O ( ). Άρα η παραπάνω εξίσωση γίνεται ή R + R R ( ) + ω, όπου ω f π / ω. KQq. Η συχνότητα των ταλαντώσεων θα είναι η R

4 5. Σώµα µάζας εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ κατά την κατακόρυφη διεύθυνση από την επιφάνεια της Γης η οποία έχει µάζα Μ, ακτίνα R και θεωρείται ακίνητη. Η τροχιά είναι ευθύγραµµη και γίνεται υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας της Γης. α) Να βρεθούν τα όρια της κίνησης β) Να βρεθεί η ταχύτητα διαφυγής γ) Να βρεθεί η ταχύτητα διαφυγής στη Σελήνη αν η µάζα της είναι 8, φορές µικρότερη της Γης και η ακτίνα της,66 φορές µικρότερη της Γης. ίνεται ότι η ταχύτητα διαφυγής στη Γη είναι, /s. Συµβολίζουµε µε r την η απόσταση που διανύεται κατά τον κατακόρυφο άξονα µε αρχή το κέντρο Ο της Γης. α) Τα όρια της κίνησης δίνονται από τη σχέση GM GM E V E E+ () r r GM όπου E υ. R Η ανισότητα () ισχύει για κάθε r αν Ε>. Για Ε< έχουµε GM r r E β) Για Ε η κίνηση οριακά φτάνει στο άπειρο και η ταχύτητα που αντιστοιχεί σε αυτή τη τιµή (ταχύτητα διαφυγής) είναι η GM GM υ υ R R γ) υ διαφ_σελήνης.76 /s 6. Θεωρούµε αρµονικό ταλαντωτή µε αντίσταση επί του άξονα Ο µε σηµείο ισορροπίας το Ο. Ο ταλαντωτής έχει µάζας, σταθερά ελατηρίου Hooe / και αντίσταση F αντ -b(d/dt), όπου b. Τη χρονική στιγµή t η µάζα βρίσκεται ακίνητη σε απόσταση > από το σηµείο ισορροπίας. α) Να γραφεί η εξίσωση της κίνησης f(t) για τον ταλαντωτή και β) να βρεθεί σε πόσο χρόνο θα περάσει για πρώτη φορά από το σηµείο ισορροπίας Ο. Έχουµε ταλαντωτή που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση + b +. b Είναι γ και ω. Επειδή γ < ω έχουµε την περίπτωση «µικρής αντίστασης» που αντιστοιχεί σε φθίνουσα ταλάντωση µε λύση την γ t t / De cos( ωt+ θ), όπου ω ω γ. Άρα De cos( t/ + θ ) () 4 όπου το D και το θ εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες. D t/ t D t/ t Η ταχύτητα θα δίνεται από τη σχέση e cos( + θ) e sin( + θ) () Για t είναι () και υ() και οι () και () µας δίνουν Dcos θ D /cosθ D t / t π. Άρα e cos D( cosθ + sinθ ) tnθ () θ π /4 4 Θέλουµε τον χρόνο t> για τον οποίο (για πρώτη φορά). Άρα πρέπει

5 t π t π π t π / cos ± 4 4 η t π /4 π t. Η αρνητική λύση απορρίπτεται, άρα ο ζητούµενος χρόνος είναι το 7. Υλικό σηµείο µάζας εκτελεί ταλαντώσεις που περιγράφονται από την διαφορική εξίσωση + + F cos( ωt) α) Έστω F. Προσδιορίστε την περίοδο της ταλάντωσης, δώστε την σχέση t () που την περιγράφει (θεωρώντας αρχικό πλάτος D και αρχική φάση θ ) και σχεδιάστε την πρόχειρα. β) Για F. Βρείτε τη συχνότητα και το πλάτος συντονισµού. Σχεδιάστε την ταλάντωση κατά τον συντονισµό και αφού έχει περάσει αρκετός χρόνος (t>>). Η λύση της Ε είναι η (δες τυπολόγιο) γ t t () De cos( ω t θ ) + Acos( ωt δ), () όπου D, θ σταθερές που εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες και Α, δ σταθερές που εξαρτώνται από τις παραµέτρους του ταλαντωτή (δες τυπολόγιο) b, b, γ, F, ω α) Για F θα έχουµε Α και ω γ. t / Άρα t () De cos( t θ) Έχουµε δηλαδή φθίνουσες ταλαντώσεις µε περίοδο π 4π T ω β) Για F έχουµε εξαναγκασµένες ταλαντώσεις µε πλάτος (δες τυπολόγιο) A F ω + ( ω ), () Συχνότητα συντονισµού έχουµε για την τιµή ωω R όπου το Α γίνεται µέγιστο, δηλαδή το q ω + ( ω ) γίνεται ελάχιστο ή dq + 4ω R ω R dω ω ω Για ωω R η () µας δίνει το πλάτος του συντονισµού R F A Για t>> o πρώτος όρος της () γίνεται πολύ µικρός (τον θεωρούµε µηδέν) και για τον συντονισµό παίρνει τη µορφή F T F -

6 F t () cos( t δ ), δηλαδή έχουµε αρµονική ταλάντωση πλάτους Α και περιόδου T π. 8. Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα 'O υπό την επίδραση του δυναµικού 4 V +, >. Να βρεθούν α) το σηµείο ισορροπίας και η ευστάθειά του β) 4 τα όρια της κίνησης για ενέργεια Ε και γ) η περίοδος των µικρών ταλαντώσεων γύρω από το σηµείο ισορροπίας µε τη µέθοδο των διαταραχών. α) Τα σηµεία ισορροπίας είναι τα σηµεία µηδενισµού της δύναµης ή της παραγώγου του δυναµικού ( ) d + Στο παραπάνω σηµείο η δεύτερη παράγωγος του δυναµικού είναι ( ) > µεγιστο ευσταθεια d V - 4/ /4 Η γραφική παράσταση του δυναµικού φαίνεται στο σχήµα. β) Τα όρια της κίνησης δίνονται από τη σχέση E V, και για Ε, όπως φαίνεται από το σχήµα, θα έχουµε µε τα, λύσεις της εξίσωσης E V ή V ( + ), 4 γ) Εφαρµόζουµε τη µέθοδο διαταραχών γύρω από το σηµείο ισορροπίας γράφοντας τη λύση ως + και αναπτύσσοντας τη δύναµη σε σειρά Tylor µέχρι όρους ης τάξης. Έτσι βρίσκουµε d ( ) ( ) ( ) df ( + F + F + + O ) dt d df d V Όµως F( ) και ( ). Άρα κοντά στο σηµείο d d ισορροπίας η εξίσωση της κίνησης γίνεται η εξίσωση του αρµονικού ταλαντωτή ( ) + ω, ω π π µε περίοδο T ω

7 9. Υλικό σηµείο µάζας εκτελεί περιοδική κίνηση πάνω στον άξονα O υπό την επίδραση του δυναµικού VV() που δίνεται στο διπλανό σχήµα. α) Να σχεδιαστεί ο χώρος των φάσεων σε αντιστοιχία µε το δυναµικό. β) Να δειχτεί ότι η περίοδος της κίνησης είναι ίση µε / ( ( )) T E V d, όπου Ε η ενέργεια της τροχιάς και, τα όρια της κίνησης. γ) Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω τύπο, δείξτε ότι η περίοδος του αρµονικού ταλαντωτή µε V( ), είναι ίση µε T π / ω, όπου ω /. ( ίνεται ότι d rcsin ). V() α) Σύµφωνα µε τη µορφή του δυναµικού, για κάθε τιµή της ενέργειας Ε> η ανίσωση E V( ) δίνει ότι η κίνηση είναι περατωµένη, µε και οι φασικές τροχιές θα είναι κλειστές καµπύλες γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας στο (ελάχιστο του δυναµικού). β) Αν, η κίνηση από το στο γίνεται σε χρόνο ίσο µε το µισό της περιόδου (tt/) Από το ολοκλήρωµα της ενέργειας παίρνουµε d / E + V( ) dt ± ( E V( ) ) d dt V() υ και ολοκληρώνοντας από το στο, όπου στον παραπάνω τύπο ισχύει το θετικό πρόσηµο, παίρνουµε το ζητούµενο αποτέλεσµα. γ) Αντικαθιστώντας το δυναµικό V( ) στον τύπο της περιόδου έχουµε d d T Arcsin E ω E/ E E E Στον αρµονικό ταλαντωτή τα όρια της κίνησης είναι,, άρα π π π T ( Arcsin() Arcsin( ) ) ( + ) ω ω ω

8 . Υλικό σηµείο µάζας κινείται επί του άξονα O υπό την επίδραση του δυναµικού V +, όπου θετική σταθερά. α) Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας και η ευστάθειά τους. β) Να σχεδιαστεί το φασικό διάγραµµα σε σχέση µε το δυναµικό. γ) Εφαρµόζοντας τη θεωρία διαταραχών, να βρείτε τη διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση κοντά στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας. δ) Θεωρούµε για το υλικό σηµείο αρχικές συνθήκες (), (). Είναι η κίνηση του περατωµένη ή όχι; Εξηγείστε. α) σηµεία ισορροπίας 6 d + d + και d > Ευσταθες d < Α σταθες.. E E. β) βλ. σχήµα γ) Σύµφωνα µε τη µέθοδο των διαταραχών αναπτύσσουµε τη δύναµη σε σειρά Tylor γύρω από το σηµείο ισορροπίας df F( + ) F( ) + + O( ) d d άρα η ζητούµενη εξίσωση είναι η ( ) δ) Οι τιµές ενέργειας που αντιστοιχούν στα σηµεία ισορροπίας και είναι, αντίστοιχα, Ε, Ε V( )4 /7. Περατωµένες τροχιές έχουµε για ενέργειες E E E Για τις αρχικές συνθήκες που µας δίνονται αντιστοιχεί ενέργεια 4 E + V( ) + > E 7 Άρα η κίνηση δεν είναι περατωµένη.. Υλικό σηµείο µάζας κινείται επί του άξονα O υπό την επίδραση του 4 δυναµικού V +, όπου θετική σταθερά. α) Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας και η ευστάθειά τους. β) Να σχεδιαστεί το φασικό διάγραµµα σε σχέση µε το δυναµικό. γ) Εφαρµόζοντας τη θεωρία διαταραχών, να βρείτε τη διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση κοντά στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας.

9 δ) Θεωρούµε για το υλικό σηµείο αρχικές συνθήκες (), (). Είναι η κίνηση του περατωµένη ή όχι; Εξηγήστε. α) σηµεία ισορροπίας d 4 + και, ± d > Ευσταθες d + 4 < Ασταθη' d, E E β) βλ. σχήµα γ) Σύµφωνα µε τη µέθοδο των διαταραχών αναπτύσσουµε τη δύναµη σε σειρά Tylor γύρω από το σηµείο ισορροπίας df F( + ) F( ) + + O( ) d d άρα η ζητούµενη εξίσωση είναι η ( ) δ) Οι τιµές ενέργειας που αντιστοιχούν στα σηµεία ισορροπίας και είναι, αντίστοιχα, Ε, Ε V( ) /4. Περατωµένες τροχιές έχουµε για ενέργειες E E E Για τις αρχικές συνθήκες που µας δίνονται αντιστοιχεί ενέργεια E + V( ) + > E 4 Άρα η κίνηση δεν είναι περατωµένη.. Υλικό σηµείο µάζας κινείται πάνω στον άξονα O υπό την επίδραση του δυναµικού V +,. α) Υπολογίστε τα σηµεία ισορροπίας και την 4 ευστάθειά τους β) Βρείτε την ελάχιστη τιµή ενέργειας του συστήµατος. α) Σηµεία ισορροπίας d 8 + ±

10 6 Επίσης + >, άρα όλα τα ακρότατα του V θα είναι ελάχιστα και 4 d V άρα τα σηµεία ισορροπίας θα είναι ευσταθή. β) Η ελάχιστη τιµή ενέργειας Ε in αντιστοιχεί στα σηµεία ισορροπίας που αποτελούν ολικά ελάχιστα του δυναµικού (βλ. σχήµα), δηλαδή E V + ( ) ( ± ) in ( ± ) Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα Ο υπό την επίδραση του δυναµικού V, >, >. α) Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας και η ευστάθειά του β) Να γραφεί η γραµµική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση κοντά στο σηµείο ισορροπίας, γ) να σχεδιαστεί το φασικό διάγραµµα για. α) d < d ασταθες β) Σύµφωνα µε τη θεωρία διαταραχών, κοντά στα σηµεία ισορροπίας η εξίσωση της κίνησης θα είναι η d δηλαδή, η εξίσωση των απωστικών δυνάµεων γ) βλ. σχήµα - 4

11 4. Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα Ο υπό την επίδραση του δυναµικού V +, >, >. α) Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας και η ευστάθειά του β) Να γραφεί η γραµµική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση κοντά στο σηµείο ισορροπίας, γ) να σχεδιαστεί το φασικό διάγραµµα για. α) d 4.5 > d ευσταθες.5.5 β) Σύµφωνα µε τη θεωρία διαταραχών, κοντά στα σηµεία ισορροπίας η εξίσωση της κίνησης θα είναι η d + δηλαδή, αρµονικός ταλαντωτής γ) βλ. σχήµα Να βρεθεί η περίοδος µιας µη γραµµικής ταλάντωσης ενός υλικού σηµείου, µάζας, σε ένα δυναµικό V() που στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, µε όρια κίνησης και ( < ) και ενέργεια Ε. β) Γράψτε τον παραπάνω τύπο για την περίπτωση του απλού εκκρεµούς, µε εξίσωση κίνησης την θ sinθ, το οποίο αφήνεται χωρίς ταχύτητα από τη γωνία θ π /. α) Από το ολοκλήρωµα της ενέργειας παίρνουµε d E + V ( ) dt ± E V( ) Αν το υλικό σηµείο βρίσκεται στη θέση για tt και στο για tt, τότε η περίοδος της κίνησης θα είναι T(t -t ) Ολοκληρώνουµε την παραπάνω σχέση για την κίνηση από το στο (όπου ισχύει το θετικό πρόσηµο) βρίσκουµε t d d dt ( ) T t t E V( ) E V( ) () t

12 β) Για το απλό εκκρεµές µπορούµε να θεωρήσουµε και δυναµικό V cosθ. Για τις αρχικές συνθήκες που δίνονται αντιστοιχεί ενέργεια θ π /, θ E θ + cosθ E Επίσης τα όρια της κίνησης είναι θ π /και θ π /. Έτσι ο τύπος () γράφεται π / T π / dθ cosθ 6. Υλικό σηµείο µάζας κινείται στον άξονα O υπό την δύναµη F, >. α) Aν η λύση της εξίσωσης της κίνησης είναι η ce + c e δείξτε ότι ( / ) t ( / ) t ισχύει η σχέση cc E/. β) Αν για t το υλικό σηµείο ηρεµεί στη θέση >, ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα µε την οποία πρέπει να εκτοξευτεί για να φτάσει στο σηµείο Ο και σχεδιάστε τη φασική καµπύλη που αντιστοιχεί σ αυτήν την κίνηση. α) Στη δοθείσα δύναµη αντιστοιχεί το δυναµικό V( ) και ενέργεια E ( / ) ( / ) Επίσης έχουµε ( / ) t t c e c( / ) e. Αντικαθιστώντας το και το στην εξίσωση της ενέργειας παίρνουµε / t / t / t / t E ( ce + ce cc ) ce ( + ce cc ). η ζητούµενη σχέση. β) Η ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται το σώµα για να φτάσει στο Ο είναι η Ε. Άρα πρέπει υ υ υ V() υ όπου θεωρήσαµε το αρνητικό πρόσηµο αφού το σώµα πρέπει να κινηθεί προς την αρνητική φορά. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης έχουµε Ε και άρα υ υ, δηλαδή η φασική καµπύλη που αντιστοιχεί είναι ευθεία και παρουσιάζεται στο διπλανό σχήµα.

13 7. Ένα σωµατίδιο µάζας κινείται στο µοριακό δυναµικό c V, >, cσταθ. α) Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας του συστήµατος και η ευστάθειά του β) Ποια είναι η περίοδος των µικρών ταλαντώσεων γύρω από το σηµείο ισορροπίας; γ) Περιγράψτε ποιοτικά, µε τη βοήθεια της γραφικής παράστασης του δυναµικού, ποιες είναι οι επιτρεπτές περιοχές κίνησης για ενέργειες Ε >, Ε και Ε <. α) Τα σηµεία ισορροπίας προκύπτουν ως ακρότατα του δυναµικού, c + ( 4 o ). Άρα προκύπτει ένα σηµείο ισορροπίας. Επίσης d c 6c d c >, δηλαδή το ακρότατο είναι ελάχιστο άρα το σηµείο ισορροπίας είναι ευσταθές. β) Γύρω από το σηµείο ισορροπίας το σύστηµα περιγράφεται από την εξίσωση του αρµονικού ταλαντωτή για 8 c προκύπτει 5 µε περίοδο T π +, > d 9 π T 4 c. Για και γ) Το δυναµικό παρουσιάζει ένα ελάχιστο και επειδή µορφή του σχήµατος Για τις επιτρεπτές περιοχές κίνησης έχουµε τις περιπτώσεις E E > E E < 4 E E E E V li V, liv + θα έχει τη + 4 E 8. Υλικό σηµείο µάζας, µπορεί να κινείται στον άξονα O υπό την επίδραση του δυναµικού V e. α) Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας και η ευστάθειά τους. β) Να βρεθεί, µε τη µέθοδο των διαταραχών, η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας. γ) Να βρεθεί η περίοδος των µικρών ταλαντώσεων γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας δ) Να σχεδιάσετε πρόχειρα το δυναµικό, εξηγώντας µε συντοµία τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, καθώς και το φασικό διάγραµµα.

14 α) Σηµεία ισορροπίας e + e ( ) e d και Επίσης, είναι e + 4e e, και για τα σηµεία ισορροπίας d < (ασταθες), e > d d (ευσταθες) β) Σύµφωνα µε τη µέθοδο διαταραχών, γύρω από ένα σηµείο ισορροπίας θα έχουµε d df d V ( + ) F( + ) F( ) + + O ( ) dt d d Άρα για το θα πάρουµε τη.ε. (/ e ) η + (/ e ) γ) Η παραπάνω εξίσωση είναι εξίσωση αρµονικού ταλαντωτή συχνότητα ω /e και περίοδο π T eπ ω + ω µε κυκλική δ) Το δυναµικό στο παρουσιάζει µέγιστο (βρήκαµε ασταθές σηµείο ισορροπίας) µε V() και στο παρουσιάζει ελάχιστο (βρήκαµε ασταθές σηµείο ισορροπίας) µε V() e.54. Επίσης είναι li V( ), li V( ) + Το δυναµικό και το φασικό διάγραµµα φαίνονται στο παρακάτω σχήµα

15 9. Θεωρούµε ένα απλό εκκρεµές, µήκους l και µάζας. (α) Να βρεθεί η αντίδραση T του νήµατος (ή της αβαρούς ράβδου). (β) Αν έχουµε ταλαντώσεις µε ενέργεια Ε, να βρεθεί (β) η µέγιστη γωνία θ του εκκρεµούς και (β) η γωνία θ στην οποία µηδενίζεται η τάση T. θ Τ g (α) Προκύπτει (βλ. Χατζηδηµητρίου, σελ. 44) ότι T g + cos θ lθ () (β) Το εκκρεµές κινείται υπό την επίδραση του δυναµικού V gz glcosθ, µε ταχύτητα υ l θ, άρα το ολοκλήρωµα ενέργειας θα είναι E l θ glcos θ () (β) Το ( ± ) θ αντιστοιχεί στα όρια της ταλάντωσης, δηλαδή όταν θ. Τότε από την () προκύπτει ότι E ( ± ) θ Arc cos gl (β) Από την () έχουµε ( E glcos ) l + θ θ l και αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην (), για την οποία θέλουµε T, προκύπτει E E g cosθ + + g cosθ cosθ l gl Άρα η ζητούµενη γωνία θ θα είναι η E ( ± ) θ Arc cos gl (Σηµείωση. Βέβαια για να έχουµε πράγµατι µηδενισµό της τάσης θα πρέπει το εκκρεµές να φτάνει στη γωνία θ, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει θ θ. Αυτό ισχύει όταν Ε>.) Β. Υλικό σηµείο µπορεί να κινείται στο θετικό ηµιάξονα Ο υπό την επίδραση του δυναµικού V, 4 + > α) Να σχεδιαστεί το δυναµικό και να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας και η ευστάθειά του. β) Να βρεθούν τα όρια της κίνησης (θεωρήστε τις περιπτώσεις Ε< και Ε>).

16 α) Παρατηρούµε ότι li V, liv Επίσης έχουµε ακρότατο για d όπου V () + (η ελάχιστη τιµή ενέργειας). Σύµφωνα µε τα παραπάνω όρια, το ακρότατο πρέπει να είναι ελάχιστο. Άρα το σηµείο ισορροπίας θα είναι το και είναι ευσταθές. β) Τα όρια της κίνησης θα δίνονται από την ανισότητα E V( ) ή 4 E + E 4 + () Θέτουµε y > και γράφουµε την εξίσωση ± + E Ey + y y () E i) Για Ε> πρέπει στην () να θεωρήσουµε µόνο το πρόσηµο (+) + E + E δηλαδή y > E E και η () ισχύει για ii) Για <Ε< η () µας δίνει δύο πραγµατικές ρίζες δηλαδή + + E E E y > E E E + E E E y + > + E E E και η () ισχύει για Επιτρεπτή περιοχή Επιτρεπτή περιοχή. Υλικό σηµείο κινείται στον άξονα ' O υπό την επίδραση του δυναµικού V( ), >. α) Βρείτε τα σηµεία ισορροπίας και την ευστάθειά τους. β) Για ποιο διάστηµα των τιµών της ενέργειας και της θέσης έχουµε περατωµένη κίνηση; γ) Σχεδιάστε το φασικό διάγραµµα V και σηµειώστε τις περιοχές που περιγράφουν διαφορετικές κινήσεις ποιοτικά. E E

17 α) Τα σηµεία ισορροπίας αντιστοιχούν στα ακρότατα του δυναµικού, δηλαδή d > για Είναι d < για Άρα το είναι ευσταθές και το ασταθές. β) Περατωµένες τροχιές έχουµε για ενέργειες στο διάστηµα E < E < E, όπου E i οι τιµές του δυναµικού στα ακρότατα δηλαδή 7 E V( ), E V( ) 6 Οι περατωµένες τροχιές εκτείνονται στο διάστηµα < <, όπου τα και βρίσκονται ως ρίζες της εξίσωσης 7 V( ) E 7 6 (σηµείωση: γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι η παραπάνω εξίσωση έχει µια διπλή ρίζα την ) B γ) Γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας το διάγραµµα µοιάζει µε αυτό του αρµονικού ταλαντωτή (περιοχή Α), ενώ γύρω από το ασταθές σηµείο (όπου ΕΕ ) έχουµε υπερβολές (απωστικές δυνάµεις). Για Ε>Ε έχουµε τις ανοιχτές φασικές καµπύλες της περιοχής Β και για Ε<Ε έχουµε τις ανοιχτές φασικές καµπύλες της περιοχής Γ. A B G. Έστω ότι η κίνηση δύο ατόµων ενός µορίου µπορεί να περιγραφεί προσεγγιστικά από ένα δυναµικό της µορφής V 4 8 +, >, όπου > η σχετική απόσταση των ατόµων. α) Βρείτε τα σηµεία ισορροπίας (ένα ή περισσότερα) και την ευστάθειά τους β) Σχεδιάστε το δυναµικό και το διάγραµµα φάσεων γ) Ποια είναι η περίοδος των µικρών ταλαντώσεων γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας; α) τα σηµεία ισορροπίας είναι οι θετικές (αφού >) ρίζες της εξίσωσης F 4 6 d / Στην παραπάνω τιµή έχουµε ακρότατο του δυναµικού, και µάλιστα ελάχιστο αφού 44 + > d 6 άρα το σηµείο ισορροπίας είναι ευσταθές.

18 β) Για το δυναµικό έχουµε li V +, li V, V( ) / 8, οπότε η γραφική + του παράσταση είναι η παρακάτω. ίνεται και το αντίστοιχο φασικό διάγραµµα, όπου για Ε< έχουµε ταλαντώσεις (κλειστές φασικές καµπύλες γύρω από το σηµείο ισορροπίας) και για Ε> οι φασικές καµπύλες ανοίγουν από τα δεξιά επιτρέποντας την κίνηση να πάει στο άπειρο. γ) Κοντά στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας η µέθοδος διαταραχών µας δίνει την εξίσωση του αρµονικού ταλαντωτή ( ) d + + ω π /4 Άρα η περίοδος των ταλαντώσεων θα είναι T π ω

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που διεγείρονται σε ταλάντωση μέσω εξωτερικής ς που μπορεί να είναι (όπως θα δούμε παρακάτω) σταθερή, μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα