ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ ΘΔΜΑ 4 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βνξ. Διιάδνο θαη Ήξαο, ζην θαξακαγθά ΘΔΜΑ 5 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2 ΘΔΜΑ 6 ν Αλαθαηαλνκή θαη επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηελ Μεξηθή Απαζρφιεζε ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ΘΔΜΑ 8 ν Καηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/06 ΘΔΜΑ 9 ν Έθδνζε αηνκηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ςήθηζε πίζησζεο ΘΔΜΑ 10 ν Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ΘΔΜΑ 11 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ εηζθνξψλ ζε ρξήκα κε ζπκςεθηζκφ ηεο νθεηιήο γεο απφ ηνλ Γήκν ΘΔΜΑ 12 ν ειίδα 1

2 Απνδνρή δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΘΔΜΑ 13 ν Απνδνρή ηεο ιχζεο ηεο πθηζηάκελεο κίζζσζεο ηνπ Αίζξηνπ θαη εθκίζζσζεο έγθξηζε λέαο ΘΔΜΑ 14 ν Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 15 ν Έγθξηζε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ ΘΔΜΑ 16 ν Δλεκέξσζε δαλείνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ΘΔΜΑ 17 ν Καζηέξσζε θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 18 ν χλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ, ΚΔΓΥ θαη ΓΑΟΥ ΘΔΜΑ 19 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 20 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΘΔΜΑ 21 ν Έγθξηζε Α.Π.Δ δηαθφξσλ έξγσλ ΘΔΜΑ 22 ν Υνξήγεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο δηαθφξσλ έξγσλ ΘΔΜΑ 23 ν Αδεηνδφηεζε θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ΘΔΜΑ 24 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ ειίδα 2

3 ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ. πξση.: 681/ Α.Γ.. ζπγθξνηήζεθε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ. Καηφπηλ ηεο κε αξίζκ. πξση.: 5767/ παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Βαζίιε Κσλζηαληαθφπνπινπ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ηελ απνδνρή απηήο, ηνλ νξηζκφ ελφο κέινπο θαη ηελ εθινγή λένπ Πξνέδξνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ Όπσο γλσξίδεηε κε ηελ αξηζκ. 584/2009 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006. Με ην ππ αξηζκ. 178/ έγγξαθν ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ καο δηαβηβάδεηε ε απφ επηζηνιή ηνπ ηνπ θ. Υαξάιακπνπ Κνπηίβα κε ηελ νπνία δεηεί ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιφγσ αλειεηκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ θ. Αηθαηεξίλε Μπάιιε- Υαηδεκπεθηάξε. ΘΔΜΑ 4 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βνξ. Διιάδνο θαη Ήξαο, ζην θαξακαγθά Αλαθνξηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (COSMOTE) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε μελνδνρείν (Αξγψ) επί ηεο Βνξείνπ Διιάδνο & Ήξαο (θαξακαγθά), πνπ εζηάιε ζην Γήκν Υατδαξίνπ απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. Φ.751/1375/πεξ10/2010/ ), δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: ειίδα 3

4 Ο πξνο εμέηαζε ζηαζκφο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1998, έπεηηα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ. χκθσλα φκσο κε ην Ν. 3431/2006 θαζψο θαη ηεο Τ.Α /2007, γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη «ζεζπηζκέλεο» πιένλ πξνυπνζέζεηο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα νξηζκέλα θξίζηκα κεγέζε, φπσο: ε ηζρχο ζηελ είζνδν ηεο θεξαίαο, ην ηζνηξνπηθφ θέξδνο ηνπ θχξηνπ ινβνχ, ε ηζρχο εηζφδνπ αλά θέξνπζα.σα κεγέζε απηά, είλαη ζαθψο θαζνξηζηηθά δηφηη κέζα απφ απηά πξνθχπηνπλ αλ ν ζηαζκφο βάζεο θξίλεηαη ή φρη σο επηβιαβήο θαη ζε πνηεο ελδερφκελεο απνζηάζεηο θαη άξα αλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ή φρη. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε αιήζεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ κεγεζψλ απηψλ, δηφηη δελ πηζηνπνηνχληαη απφ πνπζελά θαη κε θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Καηά ζπλέπεηα, ε κε χπαξμε επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζηζηά ηελ παξάζεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε απηά, ππνθεηκεληθή θαη ίζσο απζαίξεηε. ηελ ππφ εμέηαζε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαθέξνληαη 8 ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε αθηίλα 300 m απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Οη ρψξνη απηνί, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο μελνδνρεία θαη αζινπαηδηέο. (Ξελνδνρείν 120 m ΝΑ, 70 m ΝΓ, 13 m 0 ΝΓ, 170 m ΝΓ, 205 m Γ, 250 m Γ, Αζινπαηδηέο 230 m ΝΑ). Απηφ φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί είλαη φηη δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά θαη άξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε, θξίζηκνη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ φπσο: Meeting Point ζηελ Αθαία (220 m Γ-ΒΓ) θαη Κέληξν Αλαςπρήο Copa Copana (150 m ΒΓ), εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε παξάιεηςε ή ε αγλφεζε, εκθαλίδεη ζαθψο εζθαικέλα ειίδα 4

5 ζπκπεξάζκαηα ζην επίπεδν ησλ κεηξήζεσλ, αθνχ φια απηά βξίζθνληαη κέζα ζηελ θξίζηκε δψλε ησλ 300 m θαη είλαη ΟΛΑ ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε θαλέλα ζεκείν παξά κφλν απαγνξεχεηαη ε αλαξξίρεζε ζηνλ ηζηφ. χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ /000 ΚΤΑ «Μέηξα πξνθχιαμεο θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά», ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο λα ππεξβαίλνπλ ην 80% ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Θα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο θαη φρη κφλν ε αλαξξίρεζε ζηνλ Ηζηφ! Ο Ηζηφο χςνπο 8,5 κ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε παξαθείκελν Ξελνδνρείν, ελψ ν εμνπιηζκφο COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί εληφο δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη φπνηεο κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη, ζα έπξεπε λα αθνξνχλ ηε ζέζε χπαξμεο ηεο θεξαίαο θαη φρη ηε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ελ ιφγσ ζηαζκφο βάζεο ιεηηνπξγεί θαη άξα ην πιένλ αμηφπηζην κέγεζνο γηα ηε κε χπαξμε επηπηψζεσλ, ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθά κεγέζε, πνπ φκσο, φπσο ζαθψο αλαγξάθεηαη ζηε κειέηε ΓΔΝ έγηλε. Αλη απηνχ, νη ηπρφλ ππνινγηζκνί ησλ θξίζηκσλ κεγεζψλ έρνπλ εληειψο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιηζηα δηελεξγνχληαη απφ κεδεληθή βάζε, σο λα κελ πθίζηαηαη ζήκεξα ζηαζκφο. Παξάιιεια, κέζα ζην θάθειν δελ ππάξρεη κειέηε εθηίκεζεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο, αιιά κηα γεληθφινγε έθζεζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνξά νπνηαδήπνηε άιιε θεξαία, πνπ ελγξάθεηαη σο «Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Ζ/Μ ππνβάζξνπ». Αθφκε, ηνλίδεηαη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ θεξαία δελ ππάξρεη κέζα ζην θάθειν ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΑΔ. ΠΡΟΣΑΖ Καηφπηλ απηψλ, ε κειέηε θξίλεηαη σο ειιηπήο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απφ απηήλ ε αζθαιήο ιεηηνπξγία έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ειίδα 5

6 Παξάιιεια, ζπλνιηθά ε ΜΠΔ είλαη γεληθφινγε θαη ηππνπνηεκέλε, ρσξίο κάιηζηα λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αιιά θαη γηα φζνπο δηαιακβάλνληαη ζην παξφλ, πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, σο κε απνδεθηή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ΘΔΜΑ 5 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2 Αλαθνξηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε πθηζηάκελν θηίξην ζηε ζέζε Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2, ε νπνία εζηάιε ζην Γήκν απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. Φ.3196/819/ΠΔΡ10/2010/ ), δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: Ο πξνο εμέηαζε ζηαζκφο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2000, έπεηηα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ. χκθσλα φκσο κε ην Ν. 3431/2006 θαζψο θαη ηεο Τ.Α /2007, γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη «ζεζπηζκέλεο» πιένλ πξνυπνζέζεηο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα νξηζκέλα θξίζηκα κεγέζε, φπσο: ε ηζρχο ζηελ είζνδν ηεο θεξαίαο, ην ηζνηξνπηθφ θέξδνο ηνπ θχξηνπ ινβνχ, ε ηζρχο εηζφδνπ αλά θέξνπζα.σα κεγέζε απηά, είλαη ζαθψο θαζνξηζηηθά δηφηη κέζα απφ απηά πξνθχπηνπλ αλ ν ζηαζκφο βάζεο θξίλεηαη ή φρη σο επηβιαβήο θαη ζε πνηεο ελδερφκελεο απνζηάζεηο θαη άξα αλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ή φρη. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε αιήζεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ειίδα 6

7 κεγεζψλ απηψλ, δηφηη δελ πηζηνπνηνχληαη απφ πνπζελά θαη κε θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Καηά ζπλέπεηα, ε κε χπαξμε επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζηζηά ηελ παξάζεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε απηά, ππνθεηκεληθή θαη ίζσο απζαίξεηε. ηελ ππφ εμέηαζε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαθέξνληαη 13 ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε αθηίλα 300 m απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Οη ρψξνη απηνί, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ρψξνη ζπλάζξνηζεο παηδηψλ (ρψξνη άζιεζεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, δεκνηηθά ζρνιεία,). Απηφ φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί, είλαη φηη ζην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ χπαξμε ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο Υατδαξίνπ, ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Υατδαξίνπ, ηνπ θηηξίνπ «ΠΑΛΑΣΑΚΗ», εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε παξάιεηςε ή ε αγλφεζε, εκθαλίδεη ζαθψο εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα ζην επίπεδν ησλ ππνινγηζκψλ. ηε κειέηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε θαλέλα ζεκείν παξά κφλν απαγνξεχεηαη ε αλαξξίρεζε ζηνλ ηζηφ. χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ /000 ΚΤΑ «Μέηξα πξνθχιαμεο θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά», ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο λα ππεξβαίλνπλ ην 80% ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Θα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο θαη φρη κφλν ε αλαξξίρεζε ζηνλ Ηζηφ! Δπίζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε γίλεηαη αλαθνξά ζην Ν. 3431/2006 φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα πξνυθηζηάκελνπο ζηαζκνχο. ηνλ ελ ιφγσ φκσο Νφκν θαζνξίδεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο Πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ή Έθζεζεο θαηά πεξίπησζε, γηα πξνυθηζηάκελνπο ζηαζκνχο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 69269/5387/90. χκθσλα, ινηπφλ κε ηελ ΚΤΑ 69269/5387/90, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζέζεηο ζηαζκνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ειίδα 7

8 καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο. ην ζεκείν απηφ επηθαινχκαζηε πηζαλή δεκηνπξγία παξεκβνιψλ ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο δεκνζίσλ αξρψλ (Γεκαξρείν, αζηπλνκία, ηξνραία) θαζψο επίζεο θαη πηζαλή δεκηνπξγία παξεκβνιψλ ζε άιια θεξαηνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ (Φεηδηππίδνπ & Έιεο) κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο θάιπςεο. (ζπκβνιή πεδίσλ, πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί!) Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ελ ιφγσ ζηαζκφο βάζεο ιεηηνπξγεί θαη άξα ην πιένλ αμηφπηζην κέγεζνο γηα ηε κε χπαξμε επηπηψζεσλ, ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθά κεγέζε, πνπ φκσο, φπσο ζαθψο αλαγξάθεηαη ζηε κειέηε ΓΔΝ έγηλε. Αλη απηνχ, νη ηπρφλ ππνινγηζκνί ησλ θξίζηκσλ κεγεζψλ έρνπλ εληειψο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιηζηα δηελεξγνχληαη απφ κεδεληθή βάζε, σο λα κελ πθίζηαηαη ζήκεξα ζηαζκφο. Ο Ηζηφο χςνπο 7,7 κ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, ελψ ν εμνπιηζκφο COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί κέζα ζε εηδηθέο θακπίλεο (outdoor) ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε ζέζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα. Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο ν Ηζηφο δεκηνπξγεί έλα κε απνδεθηφ αηζζεηηθά ηνπίν ζηελ θνηλή ζέα θαη αιινίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο. Γελ ππάξρεη εηδηθή θαηαζθεπή κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ε φιε θεξαηνδηάηαμε θαη ε θαζαξά ηερληθή εγθαηάζηαζε ζην πθηζηάκελν θηίξην. Σέινο, ζηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαγξάθεηαη «Ζ θεξαία δελ δεκηνχξγεζε θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη θαλέλαλ θίλδπλν ή πηζαλφηεηα θηλδχλνπ γηα βιάβε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο». Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη δελ ππάξρεη θακία επηζηεκνληθή κειέηε πνπ λα απνδεηθλχεη ηνλ κε θίλδπλν αλζξψπηλεο πγείαο απφ κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ελψ αληηζέησο ππάξρεη ζχγρπζε θαη ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ αξηζ. 1264/2005 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ νπνία αθπξψζεθε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Βχξσλα Αηηηθήο. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ ηδ, ε θάζε Μ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα απνηειεί επηζηεκνληθή κειέηε, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ. Όπσο φκσο δηαπηζηψζακε απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή ειίδα 8

9 Έθζεζε πνπ εμεηάδνπκε, αγλννχληαη παληειψο εγθαηαζηάζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (Γεκαξρείν, Παιαηάθη, θηίξην Γχδε, Αζηπλνκία). ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ ηδ, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ΚΤΑ 53571/3839/2000, φπνπ θαζνξίδνληαη ηα φξηα θαη ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ. Δηδηθφηεξα, ην δηθαζηήξην θξίλεη ηελ ΚΤΑ σο ειιηπή, δηφηη δελ πεξηέρεη πξφβιεςε γηα ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο κε απηή πεξηνξηζκνχο έθζεζεο κφλν ηηο απνδεδεηγκέλεο επηδξάζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζή καο, ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 m, κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν απφ ηελ ελ ιφγσ θεξαία. ΠΡΟΣΑΖ Καηφπηλ φισλ απηψλ, ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε θξίλεηαη σο ειιηπήο θαη κε θαζνξηζηηθέο παξαιείςεηο ζην επίπεδν ηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Παξάιιεια, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, δελ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο αιεζή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πξνηείλεηαη ε επηζηξνθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο σο κε απνδεθηήο Απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ΘΔΜΑ 6 ν Αλαθαηαλνκή θαη επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηελ Μεξηθή Απαζρφιεζε Όπσο γλσξίδεηε ζχκθσλα κε ηηο ππ αξίζκ. 1/2009/ θαη 2/2009/ απνθάζεηο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηηο ππ αξίζκ. 555/2009 θαη 596/2009, απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ καο θαη ην ππ αξίζκ /2009 εγθξηηηθφ έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ, πξνρσξήζακε ζηελ πξνθήξπμε ζπλνιηθά 90 ζέζεσλ Μεξηθήο Απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ / πξνθήξπμε. Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δελ θαιχθζεθαλ νη δχν (2) παξαθάησ εηδηθφηεηεο, ιφγν κε ππνβνιήο αηηήζεσλ: 1 ΓΔ Φπζηνζεξαπεπηή 1 ΓΔ Πιαθάδσλ Χο εθ ηνχηνπ θαη γηα λα κελ πξνβεί άθαξπε θαη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ αλσηέξσ ειίδα 9

10 ζέζεσλ πξνηείλνπκε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ δχν (2) ζέζεσλ σο αθνινχζσο: Α. Κ.Γ.Α.Π. : 1 ΓΔ Βξεθνλεπηνθφκνο Β. Γξαθείν Δλεκέξσζεο πνιηηψλ γηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα: 1 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο Όπσο γλσξίδεηε ζην Γήκν καο ηα ηειεπηαία ρξφληα αθελφο ιφγσ ηεο ζπληαμηνδφηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ επεηδή δελ έρεη πξνζιεθζεί κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, δεκηνπξγείηαη έληνλν πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο καο. Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη αθφκε πην έληνλν κε ηε ρνξήγεζε ησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Πφιεο απαηηείηαη ε πξφζιεςε Δίθνζη Γχν (22) εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ηξηψλ (3) νδεγψλ απηνθηλήησλ θαζαξηφηεηαο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο. ηνλ Ο.Δ.Τ. έρνπλ πξνβιεθζεί πελήληα (50) ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηηο νπνίεο νη ηξηάληα (30) είλαη θελέο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ. Ζ πξφζιεςε ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2218/1994, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ εθφζνλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη απφ ηα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ θαη αθνχ ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη έρεη εμαζθαιηζζεί ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/2007, ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 33/2006 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ζ επηινγή γηα ην δηνξηζκφ ησλ σο άλσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. ηνπο Κ.Α θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010 ππάξρεη ππφινηπν εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηθαλφ λα θαιχςεη ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κέρξη , Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 31 θαη 57 ηνπ Ν. 2218/94, πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ. ειίδα 10

11 ΘΔΜΑ 8 ν Καηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/06 χκθσλα κε ην άξζξν 42 παξ 1 ηνπ Ν. 3801/09, νξίδεηαη φηη, νη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή δηαζέηνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α. θαη ην νπνίν απνιχεηαη ή κεηαθέξεηαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006, ΦΔΚ 114 Α), θαηαβάιινληαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, εθφζνλ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ απνθαζίζεη αηηηνινγεκέλα, φηη πθίζηαληαη νη απαηηνχκελνη γηα ην ζθνπφ απηφλ πφξνη. ην Γήκν καο κεηαθέξζεθαλ ηξηάληα έμη (36) άηνκα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.3463/2006, ΦΔΚ 114 Α). Οη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, δελ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2010, απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ απφ 18/03/2010, έθζεζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο, νθείινληαη ηα εμήο πνζά αλά εξγαδφκελν απφ κέρξη θαη : Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΓΟΥΧΝ (ΚΑΘΑΡΟ) ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 1 ΘΔΟΓΧΡΆΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 770,08 216,08 2 ΠΑΛΛΖ ΑΡΔΣΖ 1.488,67 417,72 3 ΗΑΜΑΝΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 875,30 245,61 4 ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΟΦΗΑ 1.355,67 380,40 5 ΜΖΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 941,43 264,17 6 ΗΟΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ 941,11 264,08 7 ΒΑΡΟΤΥΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 810,73 227,49 8 ΜΟΤΡΑ ΔΤΑΝΘΗΑ 980,47 275,12 9 ΒΗΣΣΧΡΑΚΖ ΑΡΑ 1.069,76 300,17 10 ΚΑΣΗΟ ΥΡΖΣΟ 945,26 285,56 11 ΜΠΡΟΤΚΑΚΖ 1.332,00 402,40 ΓΔΧΡΓΗΟ 12 ΡΟΤΣΟΛΗΑ ΓΡΖΓΟΡΗΑ 892,28 269,56 13 ΠΖΛΗΧΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 878,22 246,43 14 ΘΔΟΓΟΗΑΓΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 1.021,92 308,72 15 ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 792,42 239,39 16 ΚΑΣΑΡΑ ΥΡΖΣΟ 1.069,76 300,17 17 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 979,45 295,89 18 ΦΗΛΗΠΠΟΤ-ΦΤΥΟΓΗΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 874,40 264,16 ειίδα 11

12 19 ΟΛΓΑΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 919,26 257,94 20 ΠΔΣΡΗΓΖ ΠΖΝΔΛΟΠΟΠΖ 975,92 273,84 21 ΑΡΟΤΣΕΗΓΖ 1.041,84 314,74 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 22 ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ- 901,08 252,84 ΚΟΤΣΗΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 23 ΜΖΣΖ-ΚΟΛΤΣΑ 943,74 264,81 ΒΑΗΛΗΚΖ 24 ΠΑΠΑΝΗΚΟΤ-ΒΑΗΛΔΗΟΤ 0 0 ΥΡΤΟΤΛΑ (ΛΟΓΧ ΑΘΔΝΔΗΑ) 25 ΜΠΔΛΖ-ΑΜΑΝΖ 792,42 239,39 ΓΖΜΖΣΡΑ 26 ΝΗΚΑ ΑΜΑΛΗΑ 770,82 216,29 27 ΜΟΤΝΣΕΟΤΡΖ 710,45 199,35 ΑΝΓΡΔΑ 28 ΝΗΓΔΛΣΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 884,17 248,10 29 ΥΧΜΑΣΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 824,42 231,33 30 ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ 627,47 176,07 ΒΑΗΛΖ 31 ΘΔΟΓΧΡΟΤ 776,46 217,87 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 32 ΦΟΤΣΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 127,52 39,80 33 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 683,13 191,69 ΑΗΚ 34 ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 627,47 176,07 35 ΛΑΜΠΡΟΝΗΚΟΑΓΓΔΛΟ 655,80 184,02 36 ΣΔΡΓΗΟΤ 601,15 168,68 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΤΝΟΛΟ , ,95 Απφ ηε αλσηέξσ θαηάζηαζε ην ζχλνιν ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ. χκθσλα επίζεο κε ηελ απφ έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεθκαίξεηε φηη πθίζηαληαη νη απαηηνχκελνη γηα ην ζθνπφ απηφλ πφξνη θαη ζα πξνέιζνπλ απφ έζνδα ηνπ Γήκνπ. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην πνζφ απηφ, κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ απιήξσηνη νη εξγαδφκελνη γηα δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πξνηείλεηαη ε πιεξσκή ησλ αλσηέξσ πνζψλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν, πνπ αθνξά κηζζνδνζία ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, (01/02/ /02/2010)ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο ειίδα 12

13 ΘΔΜΑ 9 ν Έθδνζε αηνκηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ςήθηζε πίζησζεο Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο αληηκεησπίδεη εηεζίσο 90 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο ζπκπνιηηψλ καο πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Οη βαζηθέο αηηίεο είλαη: πξνβιήκαηα πγείαο, απφιπζε-καθξνρξφληα αλεξγία, θαθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε ηεο Τπεξεζίαο καο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλεχξεζε πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Ζ νπζία ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη παξεκβαίλνληαο ηελ ζηηγκή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, βνεζάκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα θξαηήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε ε νπνία εθθξάδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηέγεο ηνπο θαη ησλ βαζηθψλ παξνρψλ ηεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ). Γη απηφ ην ιφγν θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο, πξνηείλνπκε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/06) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 (κέξνο I παξ. ε. πεξ 3.) ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνχ ,00, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ιχζεηο ζε έθηαθηα θαη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηξηάληα δχν (32) ζπκπνιηηψλ καο Γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα εθδνζνχλ αηνκηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα. Παξάιιεια ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ην πνζφ γηα θάζε πεξίπησζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή έθζεζε θαη παξαζηαηηθά φπσο εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο, ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ, λνζήιηα θιπ ΘΔΜΑ 10 ν Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα Ο θ. ΠΟΛΤΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ κε ηελ αξίζκ.5979/ αίηεζε ηνπ δεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 200,00 πνπ αθνξά πξφζηηκν ηνπ Κ.Ο.Κ δηφηη πιεξψζεθε δχν θνξέο. Ζ Τπεξεζία θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη ην αλψηεξν πνζφ πιεξψζεθε εθ παξαδξνκήο ζηηο 6/6/2007 ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην ππ αξίζκ Γηπιφηππν Δίζπξαμεο θαη ζηηο 5/11/2009 ζηελ Γ.Ο.Τ ΔΛΔΤΗΝΑ, κε ην αξίζκ Γ.Δ Σχπνπ Α. Καηφπηλ απηνχ απαηηείηαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 200,00 σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ. Ζ ζρεηηθή πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ειίδα 13

14 ΘΔΜΑ 11 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ εηζθνξψλ ζε ρξήκα κε ζπκςεθηζκφ ηεο νθεηιήο γεο απφ ηνλ Γήκν Ηδηνθηήηεο: Γπιινο Αλαζηάζηνο (50%) Σαπνχξνπ Διπίδα (12,50%) Σαπνχξνο ηακάηηνο (37,50%) Ηδηνθηεζία: Τδξνρφνπ & Οπξαλνχ, Ο.Σ. 5, νηθφπεδν , Αθαία. Αξηζκφο αίηεζεο: 46095/ ηνηρεία Π.Δ. 2/87 Άλσ Γάζνο. Γηνξζσηηθή Π.Δ. 2/94 Αξ. Πξση.: 14664/09 ρεη.: 10594/09,22258/1133/08 ηνηρεία Γηνξζσηηθήο : (ηήιε 46) Γχιινο Αλαζηάζηνο : εηζθνξά ζε ρξήκα 5,05κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : εηζθνξά ζε ρξήκα 1,26κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: εηζθνξά ζε ρξήκα 3,79κ2 ηνηρεία Γηνξζσηηθήο : (ηήιε 50) Γχιινο Αλαζηάζηνο : νθεηιή Γήο απφ Γήκν 3,23κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : νθεηιή Γήο απφ Γήκν 0,81κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: νθεηιή Γήο απφ Γήκν 2,42κ2 Πξνηείλεηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη λα επηιπζεί ζπκβηβαζηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηεο πεξηνρήο Αθαίαο θαξακαγθά πνπ είλαη 272,40 /κ2 Γχιινο Αλαζηάζηνο : 5,05-3,23=1,82κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : 1,26-0,81=0,45κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: 3,79-2,42=1,37κ2 Αληηθεηκεληθή αμία: 272,40 /κ 2 Πξνο βεβαίσζε πνζνχ νθεηιήο: Γχιινο Αλαζηάζηνο : 1,82*272,40=495,80 Σαπνχξνπ Διπίδα : 0,45*272,40=122,60 Σαπνχξνο ηακάηηνο: 1,37*272,40=373,20 ΤΝΟΛΟ: 3,64 *272,40=991,60 ειίδα 14

15 ΘΔΜΑ 12 ν Απνδνρή δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Όπσο γλσξίδεηε ε ΓΔΑΓΥ κε ην αξηζκ. 2364/ ΦΔΚ κεηαηξάπε ζε Κνηλσθειή. Καηφπηλ απηνχ δελ κπνξεί λα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξαηηείηαη αλαγθαζηηθά απφ θάζε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζην παξειζφλ. εκεησηένλ φηη ν Γήκνο είρε παξαρσξήζεη ηα αθίλεηα απηά θαηά ρξήζε ζηελ ΓΔΑΓΥ. Καηά ζπλέπεηα κε ηα λέα δεδνκέλα ν Γήκνο Υατδαξίνπ σο ηδηνθηήηεο θαη θχξηνο ησλ αθηλήησλ απηψλ ππεηζέξρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη εθεμήο θαη εμ νινθιήξνπ ηηο κηζζψζεηο απηέο. Σα αθίλεηα απηά είλαη ηα εμήο: 1. Αίζξην 2. Λφθνο-ΔΠΟΦΗ 3. Θεαζήλαη 4. ΓΗΟΡΣΖ 5. ΚΑΣΔΡΗΝΑ 6. ΗΣΟΡΗΚΟ Παξαθαιείηαη ην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ ΘΔΜΑ 13 ν Απνδνρή ηεο ιχζεο ηεο πθηζηάκελεο κίζζσζεο ηνπ Αίζξηνπ θαη εθκίζζσζεο έγθξηζε λέαο Με ηελ αξηζκ. πξση. 4020/ αίηεζε δήισζεο ηεο εηαηξείαο ΑΜΑΝΣΕΖ Η. ΕΧΖ πξνο ηελ ΓΔΑΓΥ γλσζηνπνηείηε ε πξφζεζε ηεο Δηαηξείαο λα παξαηηεζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Αίζξηνπ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Ννκηθή Τπεξεζία ε δηαδηθαζία ιχζεο ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαζθαιίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ απνθαζίδνληαο ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Οκνίσο θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε λέαο εθκίζζσζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε. ειίδα 15

16 ΘΔΜΑ 14 ν Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ επεθηαζεί απμεζεί, κε απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπληήξεζε ησλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, νη θαηλνχξγηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Γξάζεο ηεο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε ζχλδεζε κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, είλαη κεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη επηπιένλ Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Πξνζσπηθφ. Ζ αλάπηπμε ηεο Πφιεο καο δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηνλ ηνκέα ηεο Καζαξηφηεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπληαμηνδνηήζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 30 κφληκνη ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ε έιιεηςε απηή αληηκεησπίδεηαη πξφζθαηξα κε πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Έρνληαο ππ φςηλ ηα αλσηέξσ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο αλά δηεχζπλζε: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 1. Π.Δ. 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 2 2. Σ.Δ. 22 ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 1 3. Σ.Δ. 11 ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ 1 4. Γ.Δ. 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 2 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 1. Π.Δ. 23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 2 2. Γ.Δ. 23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 1. Π.Δ. 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ 1 2. Π.Δ. 3 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 2 3. Π.Δ. 6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 4. Σ.Δ. 5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡ. ΜΖΥΑΝ Γ.Δ. 24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 2 6. Γ.Δ. 30 ΠΛΑΚΑΓΧΝ 2 ειίδα 16

17 7. Γ.Δ. 30 ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΧΝ 2 8. Γ.Δ. 30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 2 9. Γ.Δ. 30 ΜΑΡΑΓΚΧΝ Γ.Δ. 30 ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ Γ.Δ. 28 ΥΔΗΡ.ΜΖΥΑΝ. ΔΡΓΟΤ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Γ.Δ. 26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣ/ΣΟΤ 1 2. Γ.Δ. 27 ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣ/ΣΟΤ 1 3. Γ.Δ. 29 ΟΓΖΓΧΝ (1 ΓΗΑ ΠΡΑΗΝΟ) 6 4. Γ.Δ. 35 ΓΔΝΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ 4 5. Γ.Δ. 16 ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘ/ΣΑ 35 (24 ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘ/ΣΑ, 2 ΔΓΑΣΔ ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ, 1 ΠΛΤΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΉΣΧΝ 2 ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΔ, 6 ΔΡΓΑΣΔ ΚΖΠΧΝ) ηνλ Ο.Δ.Τ. ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. Ζ πξφζιεςε ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη γηα. ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Σν εηήζην θφζηνο γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,00. ΘΔΜΑ 15 ν Έγθξηζε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ έρεη πξνβιεθζεί ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία θπιηθείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ εγθαίξσο νη δηαδηθαζίεο ηεο εθκίζζσζεο θαη ελφςεη ηεο κεηαθφκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ( άξζξν 192 ηνπ ΚΓΚ Ν. 3463/06 ). ΘΔΜΑ 16 ν Δλεκέξσζε δαλείνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ΘΔΜΑ 17 ν Καζηέξσζε θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Όπσο γλσξίδεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξηζκ. 27/2010 απφθαζή ηνπ θαζφξηζε ηελ θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ Πεξηθέξεηα κε ην αξηζκ. πξσηνθφιινπ 5270/3335/ έγγξαθφ ηεο-απφθαζε πεξηθεξεηάξρε ελέθξηλε κεξηθψο ηελ σο άλσ απφθαζε σο πξνο ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. ειίδα 17

18 Ο Γήκνο πξνηείλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα εκκέλνληαο ζηελ σο άλσ απφθαζε. ΘΔΜΑ 18 ν χλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ, ΚΔΓΥ θαη ΓΑΟΥ Όπσο γλσξίδεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξηζκ. 55/2010 απφθαζή ηνπ απνθάζηζε ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηεο ΚΔΓΥ θαη ηνπ ΓΑΟΥ κε αληηθείκελν ηνλ ρεδηαζκφ, ηελ δηελέξγεηα θαη ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ. Δπεηδή ε σο άλσ απφθαζε αθπξψζεθε κε ηελ αξηζκ. 7647/4763/ Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνηείλεηαη ε ιήςε λέαο κε αλάινγν πεξηερφκελν πνπ δελ ζα αθνξά φκσο γεληθψο δαπάλεο εθδειψζεσλ αιιά σο επί ηνλ πιείζηνλ ζα θαιχπηεη δαπάλεο παξνρήο Τπεξεζηψλ ζε έλα εληαίν Αζιεηηθφ Πξφγξακκα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Καινθαίξη. ΘΔΜΑ 19 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 9, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΟΤ Α ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 80, ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΔΤΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 177, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΌ ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 120, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 140, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΡΧΘΡΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 240, ΤΝΟΛΟ 766, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ειίδα 18

19 ΑΜΟΗΒΖ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΚΣΗΜΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 15, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΚΟΡΠΗΣΖ ΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΗΕΥ 8498 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 7, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 6, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚ/ΣΟΤ ΜΔ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 7, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΜΔ 54265,42845,63608 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 1, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΚΖΟ 4881,4887,4895,4884 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΗΕΥ 8505,ΜΔ 42844,ΚΖΖ 5173, ΜΔ 75304,ΚΖΟ 5155,ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΜΔ 54265, ΚΖΟ 4882 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΚΖΟ 5070, ΚΖΟ 4887 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚ/ΣΟΤ ΚΖΟ 4704 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΖ 1821 & ΚΖΟ 4895 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΘ/ΣΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΟ 4882,4884 & ΜΔ 5062 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΘ/ΣΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΟΤ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΖ 1822 ΑΠΟΡ/ΡΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 12, ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ 5ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 12, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ 204, ειίδα 19

20 ΠΟΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟΤ ΑΡΧΘΡΟΤ ΥΧΡΖΣ L.T. ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 173, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟΤ ΑΡΧΘΡΟΤ ΥΧΡΖΣ. 4 θ.κ. ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 251, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΡΔΠΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 26 tn ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 204, ΤΝΟΛΟ 897, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ είλαη νη εμήο : ΔΝΗΥΤΖ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 9, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΣΖ ΜΔΛΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΚΑΗ ΣΑ ΦΧΣ/ΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 30, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΤΑΜΑΓΧΝ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ 6.000,00 ΚΑΣΆ 9, ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ 0,00 ΚΑΣΆ 8, ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 80, ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 150, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 1, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 8, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ 7.000,00 ΚΑΣΆ 1, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 4, ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΑΠΟΡΟΤ ΓΖΜΟΣΔ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 15, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΟ 1ν ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚ ΠΟΟΤ 0,00 ΚΑΣΆ 45, ΚΑΣΆΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΑ ΔΚ ΠΟΟΤ ,18 ΚΑΣΆ 188, ειίδα 20

21 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 1, ΤΝΟΛΟ 550, Ω ΠΡΟ ΣΟ ΚΕΛΟ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ : ΔΝΗΥΤΖ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 1699 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΟΤΝ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΣΑΞΔΗ ΔΚ ΠΟΟΤ ,27 ΚΑΣΆ 783, ΤΝΟΛΟ 783, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ ΥΡΖΖ & ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ (ΘΔΑΘΖΝΑΗ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 102, ΤΝΟΛΟ 102, ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ,27 ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΑΝΔΡΥΔΣΑΗ ΣΟ ΤΦΟ ΣΧΝ ,28 ΘΔΜΑ 20 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνηείλεηαη ε έληαμε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ησλ έξγσλ: Καηαζθεπή ζεκειίσζεο κλεκείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη επηζηξψζεηο δαπέδσλ πξνυπνινγηζκνχ ,00. πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζην 5 ν Γπκλάζην πξνυπνινγηζκνχ ,00. Παξαθαιείηαη ην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ ΘΔΜΑ 21 ν Έγθξηζε Α.Π.Δ δηαθφξσλ έξγσλ 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή ζεκάλζεσλ θαη ζεκαηνδνηήζεσλ ειίδα 21

22 Αληηθείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο είλαη ν 1 νο Α.Π. ηνπ έξγνπ << ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΜΑΝΔΧΝ ΚΑΗ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ. Σν έξγν αλαθέξεηε ζηε θαηαζθεπή ζεκάλζεσλ θαη ζεκαηνδνηήζεσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ. Σν έξγν απνηειεί νινθιεξσκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηνηειψο, εληάζζεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο θαη είλαη ζχκθσλν κε ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο. Ο 1 νο Α.Π. ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκέηξεζεο, πνπ πξνέθπςαλ ζηε πνξεία ηνπ έξγνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο 1 νο Α.Π. κε νιηθή δαπάλε ,03 (κε Φ.Π.Α) πνπ είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ απμήζεηο πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ κε αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Λήςε κέηξσλ αζθαιείαο ζηελ εθηέιεζε έξγνπ κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο (ζεκάλζεηο εθηξνπέο θπθινθνξίαο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο) Αληηθείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο είλαη ν 1 νο Α.Π. ηνπ έξγνπ <<ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ (ΖΜΑΝΔΗ-ΔΚΣΡΟΠΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ- ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ)>>. Σν έξγν αλαθέξεηε ζηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο ζην Γήκν Υατδαξίνπ. Σν έξγν απνηειεί νινθιεξσκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηνηειψο, εληάζζεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο θαη είλαη ζχκθσλν κε ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο. Ο 1 νο Α.Π. ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκέηξεζεο, πνπ πξνέθπςαλ ζηε πνξεία ηνπ έξγνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο 1 νο Α.Π. κε νιηθή δαπάλε ,01 (κε Φ.Π.Α) πνπ είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ απμήζεηο πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ κε αλάιπζε ησλ απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 3 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο λένπ Γεκαξρείνπ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο κε ηελ ππ αξηζκ. 86/20060 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο θαη θαζνξίζηεθε ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,χζηεξα θαη απφ νκφθσλε ειίδα 22

23 γλσκνδφηεζε ζεψξεζε ηε ππαξίζκ. 81/2005 κειέηεο απφ ηνλ ΓΔΝΑ κε ηελ ππ. αξ. 3/ Με ηελ ππ αξ. 171/ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε επ νλφκαηη ηεο εηαηξίαο «ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΔ» θαη χζηεξα απφ ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ππεγξάθε ε κε αξ. πξση / χκβαζε Έξγνπ πνζνχ ,46 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, (ζπλνιηθή αμία εξγαζηψλ ,00 ) θαη πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20. Με ηελ ππ αξ. 333/ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο εγθξίζεθε ν 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ δαπάλεο ,45 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) δειαδή ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20 ηδίαο κε ηελ θαηά ηε χκβαζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθή δαπάλε. Με ηελ αξηζκ.19/ [ πλεδξίαζε 1 ε, πξάμε 32 ε πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ννκαξρίαο Αζελψλ (.Γ.Δ.Ν.Α.)] νκφθσλε ζεηηθή γλσκνδφηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηνπ 2 νπ Α.Π.Δ,ηνπ 2 νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ θαη ηεο 1 εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξναλαθέξεηαη. Με ηελ ππ αξηζκ 356/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 2 ν Π.Κ.Μ.Ν.Δ θαη ν 2 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ δαπάλεο ,45 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) δειαδή ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20 ηδίαο κε ηελ θαηά ηε χκβαζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθή δαπάλε. Με ηελ ππ αξηζκ 356/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1 ε.. ζπλνιηθήο δαπάλεο ,81 Με ηελ ππ αξηζκ 528/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1 ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ φπσο απηή ηειηθά δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο ππ αξίζκ 314/2009 ηνπ Δ ηκήκαηνο θαη 2502/2009 ηνπ VI ηκήκαηνο πξάμεηο ηνπ ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο Δλφο εθαηνκκπξίνπ ηα ηεηξαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δέθα νθηψ επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηψλ ( ,68 ) Β. ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ Ο ππν θξίζε ηξίηνο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη ππεξζπκβαηηθέο πνζφηεηεο απφ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ νθείινληαη ζε παξαιείςεηο θαη εζθαικέλεο πξνκεηξήζεηο ηεο κειέηεο θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. ειίδα 23

24 Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με ηνλ παξφληα 3 ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα ζε ζρέζε κε ηελ εγθεθξηκέλε δαπάλε πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ακεηάβιεηε ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα εξγαζίεο, ακεηάβιεηε ε δαπάλε γηα Φ.Π.Α δειαδή λα παξακείλεη ακεηάβιεηε ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Έξγα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζε αλνηρηά ξέκαηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη άιιεο παξεκβάζεηο. Α. ηνηρεία ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ : ,00 (κε Φ.Π.Α) Ζ κε αξηζκφ 59/2008 κειέηε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε ζηηο 15/12/2008 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 124/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλαθήξπμε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ. ηηο 28/05/2009 ππεγξάθε ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΓΑΡΑΝΣΕΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο εξγαζηψλ ήηαλ πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή αξρηθή πεξαίσζε ζηηο 28/10/2009 Με ηελ ππ αξηζκ. πξση / απφθαζε ηεο Σ.Τ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ νξίζηεθαλ επηβιέπνληεο κεραληθνί ηνπ έξγνπ νη θ.θ. Νηθνιαθφπνπινο Νηθφιανο Σνπνγξάθνο θαη Παξάζρνπ ηέζπ - Γεσπφλνο. Με ηελ ππ. αξίζκ. πξση / ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή έσο 22/01/2010. Με ηελ ππ αξηζκ. 618 απφθαζε ηεο 17 εο /2009 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο ηηο 22/01/ Με ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 1872/ , ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο, δειαδή έσο ηηο 22/03/2010. Με ηελ απφθαζε αξηζκ. 39 ηεο 2 εο /2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο θαη ηηο 22/03/2010. Πξνηεηλφκελνο Α.Π.Δ. Ο 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ζπληάρζεθε : Γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ηηο επηηφπνπ ηειηθέο κεηξήζεηο θαη επηκεηξεηηθά ζρέδηα. Δ Η Ζ Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α ειίδα 24

25 Σελ έγθξηζε ηνπ 1 νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, φπσο απηφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 609/85), ππνγξάθεθε αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ειέγρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία καο.. ΘΔΜΑ 22 ν Υνξήγεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο δηαθφξσλ έξγσλ Βειηηψζεηο αλαθαηαζθεπέο θαη ζπληήξεζε πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Ζ Σερληθή Τπεξεζία κε ην απφ 18/03/2010 δεηά ηελ έγθξηζε παξάηαζεο θαηά δχν κήλεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ << Βειηηψζεηο αλαθαηαζθεπέο θαη ζπληήξεζε πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ>> αθνχ δελ νινθιεξψζεθε ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζε αλνηρηά ξέκαηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη άιιεο παξεκβάζεηο ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΟΤ: Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ : ,00 (κε Φ.Π.Α) Ζ κε αξηζκφ 59/2008 κειέηε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε ζηηο 15/12/2008 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 124/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλαθήξπμε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ. ηηο 28/05/2009 ππεγξάθε ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΓΑΡΑΝΣΕΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο εξγαζηψλ ήηαλ πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή αξρηθή πεξαίσζε ζηηο 28/10/2009 Με ηελ ππ αξηζκ. πξση / απφθαζε ηεο Σ.Τ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ νξίζηεθαλ επηβιέπνληεο κεραληθνί ηνπ έξγνπ νη θ.θ. Νηθνιαθφπνπινο Νηθφιανο Σνπνγξάθνο θαη Παξάζρνπ ηέζπ - Γεσπφλνο. Με ηελ ππ. αξίζκ. πξση / ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή έσο 22/01/2010. Με ηελ ππ αξηζκ. 618 απφθαζε ηεο 17 εο /2009 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο ηηο 22/01/ Με ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 1872/ , ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο, δειαδή έσο ηηο 22/03/2010. ειίδα 25

26 Με ηελ απφθαζε αξηζκ. 39 ηεο 2 εο /2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο θαη ηηο 22/03/2010. Δπεηδή ε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιήγεη ζηηο θαη ππάξρεη δηαθνπή εξγαζηψλ, πξνηείλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία κέρξη δηεπζέηεζεο ησλ ζεκάησλ, λα ππάξρεη ζπλέρεηα ηεο παξάηαζεο θαηά δπν (2) κήλεο. Αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα αχιεησλ ρψξσλ 5 νπ, 7 νπ & 8 νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ << Αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα αχιεησλ ρψξσλ 5 νπ, 7 νπ & 8 νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ >> θ. νξνιήο Νηθφιανο δεηά ηελ έγθξηζε θαηά 20 εκέξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 1 ν ΑΠΔ. ΘΔΜΑ 23 ν Αδεηνδφηεζε θνιπκβεηηθήο δεμακελήο χκθσλα κε ηνλ Ν /06 (Αξζξ. 75 παξ. ηη εδάθην 15 & άξζξν 80), ε άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ Γεμακελψλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη ππνβιεζεί ε ππ αξ / αίηεζε ηεο «ΑΝΔΛΗΞΖ Α.Δ.» γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο εληφο Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Απνζεξαπείαο επί ηεο νδνχ πχξνπ Μήιηνπ 30. Καηφπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ καδί κε ηελ αλσηέξσ αίηεζε δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηά ηνπο θαζψο ππάξρεη θαη ε ζεηηθή γλσκάηεπζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή & Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ θαη εηζεγνχκαζηε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έθδνζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο. ειίδα 26

27 ΘΔΜΑ 24 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ 1. Έγθξηζε θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ Πνζφ 9.000,00 κε ΚΑ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΜΠΟΛΖ ΔΛΔΝΖ ειίδα 27

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΘΔΜΑ 3 ν Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γξαθίηε θαη κειαληνύ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα