ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ ΘΔΜΑ 4 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βνξ. Διιάδνο θαη Ήξαο, ζην θαξακαγθά ΘΔΜΑ 5 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2 ΘΔΜΑ 6 ν Αλαθαηαλνκή θαη επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηελ Μεξηθή Απαζρφιεζε ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ΘΔΜΑ 8 ν Καηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/06 ΘΔΜΑ 9 ν Έθδνζε αηνκηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ςήθηζε πίζησζεο ΘΔΜΑ 10 ν Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ΘΔΜΑ 11 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ εηζθνξψλ ζε ρξήκα κε ζπκςεθηζκφ ηεο νθεηιήο γεο απφ ηνλ Γήκν ΘΔΜΑ 12 ν ειίδα 1

2 Απνδνρή δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΘΔΜΑ 13 ν Απνδνρή ηεο ιχζεο ηεο πθηζηάκελεο κίζζσζεο ηνπ Αίζξηνπ θαη εθκίζζσζεο έγθξηζε λέαο ΘΔΜΑ 14 ν Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 15 ν Έγθξηζε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ ΘΔΜΑ 16 ν Δλεκέξσζε δαλείνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ΘΔΜΑ 17 ν Καζηέξσζε θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 18 ν χλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ, ΚΔΓΥ θαη ΓΑΟΥ ΘΔΜΑ 19 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 20 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΘΔΜΑ 21 ν Έγθξηζε Α.Π.Δ δηαθφξσλ έξγσλ ΘΔΜΑ 22 ν Υνξήγεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο δηαθφξσλ έξγσλ ΘΔΜΑ 23 ν Αδεηνδφηεζε θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ΘΔΜΑ 24 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ ειίδα 2

3 ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ. πξση.: 681/ Α.Γ.. ζπγθξνηήζεθε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ. Καηφπηλ ηεο κε αξίζκ. πξση.: 5767/ παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Βαζίιε Κσλζηαληαθφπνπινπ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ηελ απνδνρή απηήο, ηνλ νξηζκφ ελφο κέινπο θαη ηελ εθινγή λένπ Πξνέδξνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ Όπσο γλσξίδεηε κε ηελ αξηζκ. 584/2009 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006. Με ην ππ αξηζκ. 178/ έγγξαθν ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ καο δηαβηβάδεηε ε απφ επηζηνιή ηνπ ηνπ θ. Υαξάιακπνπ Κνπηίβα κε ηελ νπνία δεηεί ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιφγσ αλειεηκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ θ. Αηθαηεξίλε Μπάιιε- Υαηδεκπεθηάξε. ΘΔΜΑ 4 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βνξ. Διιάδνο θαη Ήξαο, ζην θαξακαγθά Αλαθνξηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (COSMOTE) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε μελνδνρείν (Αξγψ) επί ηεο Βνξείνπ Διιάδνο & Ήξαο (θαξακαγθά), πνπ εζηάιε ζην Γήκν Υατδαξίνπ απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. Φ.751/1375/πεξ10/2010/ ), δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: ειίδα 3

4 Ο πξνο εμέηαζε ζηαζκφο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1998, έπεηηα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ. χκθσλα φκσο κε ην Ν. 3431/2006 θαζψο θαη ηεο Τ.Α /2007, γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη «ζεζπηζκέλεο» πιένλ πξνυπνζέζεηο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα νξηζκέλα θξίζηκα κεγέζε, φπσο: ε ηζρχο ζηελ είζνδν ηεο θεξαίαο, ην ηζνηξνπηθφ θέξδνο ηνπ θχξηνπ ινβνχ, ε ηζρχο εηζφδνπ αλά θέξνπζα.σα κεγέζε απηά, είλαη ζαθψο θαζνξηζηηθά δηφηη κέζα απφ απηά πξνθχπηνπλ αλ ν ζηαζκφο βάζεο θξίλεηαη ή φρη σο επηβιαβήο θαη ζε πνηεο ελδερφκελεο απνζηάζεηο θαη άξα αλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ή φρη. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε αιήζεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ κεγεζψλ απηψλ, δηφηη δελ πηζηνπνηνχληαη απφ πνπζελά θαη κε θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Καηά ζπλέπεηα, ε κε χπαξμε επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζηζηά ηελ παξάζεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε απηά, ππνθεηκεληθή θαη ίζσο απζαίξεηε. ηελ ππφ εμέηαζε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαθέξνληαη 8 ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε αθηίλα 300 m απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Οη ρψξνη απηνί, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο μελνδνρεία θαη αζινπαηδηέο. (Ξελνδνρείν 120 m ΝΑ, 70 m ΝΓ, 13 m 0 ΝΓ, 170 m ΝΓ, 205 m Γ, 250 m Γ, Αζινπαηδηέο 230 m ΝΑ). Απηφ φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί είλαη φηη δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά θαη άξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε, θξίζηκνη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ φπσο: Meeting Point ζηελ Αθαία (220 m Γ-ΒΓ) θαη Κέληξν Αλαςπρήο Copa Copana (150 m ΒΓ), εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε παξάιεηςε ή ε αγλφεζε, εκθαλίδεη ζαθψο εζθαικέλα ειίδα 4

5 ζπκπεξάζκαηα ζην επίπεδν ησλ κεηξήζεσλ, αθνχ φια απηά βξίζθνληαη κέζα ζηελ θξίζηκε δψλε ησλ 300 m θαη είλαη ΟΛΑ ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε θαλέλα ζεκείν παξά κφλν απαγνξεχεηαη ε αλαξξίρεζε ζηνλ ηζηφ. χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ /000 ΚΤΑ «Μέηξα πξνθχιαμεο θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά», ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο λα ππεξβαίλνπλ ην 80% ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Θα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο θαη φρη κφλν ε αλαξξίρεζε ζηνλ Ηζηφ! Ο Ηζηφο χςνπο 8,5 κ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε παξαθείκελν Ξελνδνρείν, ελψ ν εμνπιηζκφο COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί εληφο δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη φπνηεο κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη, ζα έπξεπε λα αθνξνχλ ηε ζέζε χπαξμεο ηεο θεξαίαο θαη φρη ηε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ελ ιφγσ ζηαζκφο βάζεο ιεηηνπξγεί θαη άξα ην πιένλ αμηφπηζην κέγεζνο γηα ηε κε χπαξμε επηπηψζεσλ, ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθά κεγέζε, πνπ φκσο, φπσο ζαθψο αλαγξάθεηαη ζηε κειέηε ΓΔΝ έγηλε. Αλη απηνχ, νη ηπρφλ ππνινγηζκνί ησλ θξίζηκσλ κεγεζψλ έρνπλ εληειψο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιηζηα δηελεξγνχληαη απφ κεδεληθή βάζε, σο λα κελ πθίζηαηαη ζήκεξα ζηαζκφο. Παξάιιεια, κέζα ζην θάθειν δελ ππάξρεη κειέηε εθηίκεζεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο, αιιά κηα γεληθφινγε έθζεζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνξά νπνηαδήπνηε άιιε θεξαία, πνπ ελγξάθεηαη σο «Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Ζ/Μ ππνβάζξνπ». Αθφκε, ηνλίδεηαη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ θεξαία δελ ππάξρεη κέζα ζην θάθειν ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΑΔ. ΠΡΟΣΑΖ Καηφπηλ απηψλ, ε κειέηε θξίλεηαη σο ειιηπήο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απφ απηήλ ε αζθαιήο ιεηηνπξγία έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ειίδα 5

6 Παξάιιεια, ζπλνιηθά ε ΜΠΔ είλαη γεληθφινγε θαη ηππνπνηεκέλε, ρσξίο κάιηζηα λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αιιά θαη γηα φζνπο δηαιακβάλνληαη ζην παξφλ, πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, σο κε απνδεθηή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ΘΔΜΑ 5 ν Δμέηαζε κειέηεο γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηίξην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2 Αλαθνξηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε πθηζηάκελν θηίξην ζηε ζέζε Λ. Αζελψλ θαη Φεηδηππίδνπ 2, ε νπνία εζηάιε ζην Γήκν απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (αξ. πξση. Φ.3196/819/ΠΔΡ10/2010/ ), δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: Ο πξνο εμέηαζε ζηαζκφο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2000, έπεηηα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ. χκθσλα φκσο κε ην Ν. 3431/2006 θαζψο θαη ηεο Τ.Α /2007, γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη «ζεζπηζκέλεο» πιένλ πξνυπνζέζεηο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα νξηζκέλα θξίζηκα κεγέζε, φπσο: ε ηζρχο ζηελ είζνδν ηεο θεξαίαο, ην ηζνηξνπηθφ θέξδνο ηνπ θχξηνπ ινβνχ, ε ηζρχο εηζφδνπ αλά θέξνπζα.σα κεγέζε απηά, είλαη ζαθψο θαζνξηζηηθά δηφηη κέζα απφ απηά πξνθχπηνπλ αλ ν ζηαζκφο βάζεο θξίλεηαη ή φρη σο επηβιαβήο θαη ζε πνηεο ελδερφκελεο απνζηάζεηο θαη άξα αλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ή φρη. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε αιήζεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ειίδα 6

7 κεγεζψλ απηψλ, δηφηη δελ πηζηνπνηνχληαη απφ πνπζελά θαη κε θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Καηά ζπλέπεηα, ε κε χπαξμε επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζηζηά ηελ παξάζεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε απηά, ππνθεηκεληθή θαη ίζσο απζαίξεηε. ηελ ππφ εμέηαζε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαθέξνληαη 13 ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε αθηίλα 300 m απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Οη ρψξνη απηνί, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ρψξνη ζπλάζξνηζεο παηδηψλ (ρψξνη άζιεζεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, δεκνηηθά ζρνιεία,). Απηφ φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί, είλαη φηη ζην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ χπαξμε ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο Υατδαξίνπ, ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Υατδαξίνπ, ηνπ θηηξίνπ «ΠΑΛΑΣΑΚΗ», εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε παξάιεηςε ή ε αγλφεζε, εκθαλίδεη ζαθψο εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα ζην επίπεδν ησλ ππνινγηζκψλ. ηε κειέηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε θαλέλα ζεκείν παξά κφλν απαγνξεχεηαη ε αλαξξίρεζε ζηνλ ηζηφ. χκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ /000 ΚΤΑ «Μέηξα πξνθχιαμεο θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά», ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο λα ππεξβαίλνπλ ην 80% ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Θα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην επίπεδν ηεο ηαξάηζαο θαη φρη κφλν ε αλαξξίρεζε ζηνλ Ηζηφ! Δπίζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε γίλεηαη αλαθνξά ζην Ν. 3431/2006 φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα πξνυθηζηάκελνπο ζηαζκνχο. ηνλ ελ ιφγσ φκσο Νφκν θαζνξίδεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο Πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ή Έθζεζεο θαηά πεξίπησζε, γηα πξνυθηζηάκελνπο ζηαζκνχο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 69269/5387/90. χκθσλα, ινηπφλ κε ηελ ΚΤΑ 69269/5387/90, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζέζεηο ζηαζκνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ειίδα 7

8 καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο. ην ζεκείν απηφ επηθαινχκαζηε πηζαλή δεκηνπξγία παξεκβνιψλ ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο δεκνζίσλ αξρψλ (Γεκαξρείν, αζηπλνκία, ηξνραία) θαζψο επίζεο θαη πηζαλή δεκηνπξγία παξεκβνιψλ ζε άιια θεξαηνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ (Φεηδηππίδνπ & Έιεο) κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο θάιπςεο. (ζπκβνιή πεδίσλ, πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί!) Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ελ ιφγσ ζηαζκφο βάζεο ιεηηνπξγεί θαη άξα ην πιένλ αμηφπηζην κέγεζνο γηα ηε κε χπαξμε επηπηψζεσλ, ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθά κεγέζε, πνπ φκσο, φπσο ζαθψο αλαγξάθεηαη ζηε κειέηε ΓΔΝ έγηλε. Αλη απηνχ, νη ηπρφλ ππνινγηζκνί ησλ θξίζηκσλ κεγεζψλ έρνπλ εληειψο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα θαη κάιηζηα δηελεξγνχληαη απφ κεδεληθή βάζε, σο λα κελ πθίζηαηαη ζήκεξα ζηαζκφο. Ο Ηζηφο χςνπο 7,7 κ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, ελψ ν εμνπιηζκφο COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί κέζα ζε εηδηθέο θακπίλεο (outdoor) ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε ζέζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα. Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο ν Ηζηφο δεκηνπξγεί έλα κε απνδεθηφ αηζζεηηθά ηνπίν ζηελ θνηλή ζέα θαη αιινίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο. Γελ ππάξρεη εηδηθή θαηαζθεπή κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ε φιε θεξαηνδηάηαμε θαη ε θαζαξά ηερληθή εγθαηάζηαζε ζην πθηζηάκελν θηίξην. Σέινο, ζηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε αλαγξάθεηαη «Ζ θεξαία δελ δεκηνχξγεζε θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη θαλέλαλ θίλδπλν ή πηζαλφηεηα θηλδχλνπ γηα βιάβε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο». Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη δελ ππάξρεη θακία επηζηεκνληθή κειέηε πνπ λα απνδεηθλχεη ηνλ κε θίλδπλν αλζξψπηλεο πγείαο απφ κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ελψ αληηζέησο ππάξρεη ζχγρπζε θαη ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ αξηζ. 1264/2005 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ νπνία αθπξψζεθε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Βχξσλα Αηηηθήο. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ ηδ, ε θάζε Μ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα απνηειεί επηζηεκνληθή κειέηε, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ. Όπσο φκσο δηαπηζηψζακε απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή ειίδα 8

9 Έθζεζε πνπ εμεηάδνπκε, αγλννχληαη παληειψο εγθαηαζηάζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (Γεκαξρείν, Παιαηάθη, θηίξην Γχδε, Αζηπλνκία). ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ ηδ, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ΚΤΑ 53571/3839/2000, φπνπ θαζνξίδνληαη ηα φξηα θαη ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ. Δηδηθφηεξα, ην δηθαζηήξην θξίλεη ηελ ΚΤΑ σο ειιηπή, δηφηη δελ πεξηέρεη πξφβιεςε γηα ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο κε απηή πεξηνξηζκνχο έθζεζεο κφλν ηηο απνδεδεηγκέλεο επηδξάζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζή καο, ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 m, κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν απφ ηελ ελ ιφγσ θεξαία. ΠΡΟΣΑΖ Καηφπηλ φισλ απηψλ, ε Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε θξίλεηαη σο ειιηπήο θαη κε θαζνξηζηηθέο παξαιείςεηο ζην επίπεδν ηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Παξάιιεια, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, δελ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο αιεζή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πξνηείλεηαη ε επηζηξνθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο σο κε απνδεθηήο Απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ΘΔΜΑ 6 ν Αλαθαηαλνκή θαη επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηελ Μεξηθή Απαζρφιεζε Όπσο γλσξίδεηε ζχκθσλα κε ηηο ππ αξίζκ. 1/2009/ θαη 2/2009/ απνθάζεηο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηηο ππ αξίζκ. 555/2009 θαη 596/2009, απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ καο θαη ην ππ αξίζκ /2009 εγθξηηηθφ έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ, πξνρσξήζακε ζηελ πξνθήξπμε ζπλνιηθά 90 ζέζεσλ Μεξηθήο Απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ / πξνθήξπμε. Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δελ θαιχθζεθαλ νη δχν (2) παξαθάησ εηδηθφηεηεο, ιφγν κε ππνβνιήο αηηήζεσλ: 1 ΓΔ Φπζηνζεξαπεπηή 1 ΓΔ Πιαθάδσλ Χο εθ ηνχηνπ θαη γηα λα κελ πξνβεί άθαξπε θαη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ αλσηέξσ ειίδα 9

10 ζέζεσλ πξνηείλνπκε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ δχν (2) ζέζεσλ σο αθνινχζσο: Α. Κ.Γ.Α.Π. : 1 ΓΔ Βξεθνλεπηνθφκνο Β. Γξαθείν Δλεκέξσζεο πνιηηψλ γηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα: 1 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο Όπσο γλσξίδεηε ζην Γήκν καο ηα ηειεπηαία ρξφληα αθελφο ιφγσ ηεο ζπληαμηνδφηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ επεηδή δελ έρεη πξνζιεθζεί κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, δεκηνπξγείηαη έληνλν πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο καο. Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη αθφκε πην έληνλν κε ηε ρνξήγεζε ησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Πφιεο απαηηείηαη ε πξφζιεςε Δίθνζη Γχν (22) εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ηξηψλ (3) νδεγψλ απηνθηλήησλ θαζαξηφηεηαο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο. ηνλ Ο.Δ.Τ. έρνπλ πξνβιεθζεί πελήληα (50) ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηηο νπνίεο νη ηξηάληα (30) είλαη θελέο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ. Ζ πξφζιεςε ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2218/1994, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ εθφζνλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη απφ ηα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ θαη αθνχ ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη έρεη εμαζθαιηζζεί ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/2007, ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 33/2006 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ζ επηινγή γηα ην δηνξηζκφ ησλ σο άλσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. ηνπο Κ.Α θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010 ππάξρεη ππφινηπν εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηθαλφ λα θαιχςεη ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κέρξη , Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 31 θαη 57 ηνπ Ν. 2218/94, πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ. ειίδα 10

11 ΘΔΜΑ 8 ν Καηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/06 χκθσλα κε ην άξζξν 42 παξ 1 ηνπ Ν. 3801/09, νξίδεηαη φηη, νη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή δηαζέηνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α. θαη ην νπνίν απνιχεηαη ή κεηαθέξεηαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006, ΦΔΚ 114 Α), θαηαβάιινληαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, εθφζνλ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ απνθαζίζεη αηηηνινγεκέλα, φηη πθίζηαληαη νη απαηηνχκελνη γηα ην ζθνπφ απηφλ πφξνη. ην Γήκν καο κεηαθέξζεθαλ ηξηάληα έμη (36) άηνκα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.3463/2006, ΦΔΚ 114 Α). Οη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, δελ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2010, απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ απφ 18/03/2010, έθζεζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο, νθείινληαη ηα εμήο πνζά αλά εξγαδφκελν απφ κέρξη θαη : Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΓΟΥΧΝ (ΚΑΘΑΡΟ) ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 1 ΘΔΟΓΧΡΆΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 770,08 216,08 2 ΠΑΛΛΖ ΑΡΔΣΖ 1.488,67 417,72 3 ΗΑΜΑΝΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 875,30 245,61 4 ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΟΦΗΑ 1.355,67 380,40 5 ΜΖΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 941,43 264,17 6 ΗΟΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ 941,11 264,08 7 ΒΑΡΟΤΥΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 810,73 227,49 8 ΜΟΤΡΑ ΔΤΑΝΘΗΑ 980,47 275,12 9 ΒΗΣΣΧΡΑΚΖ ΑΡΑ 1.069,76 300,17 10 ΚΑΣΗΟ ΥΡΖΣΟ 945,26 285,56 11 ΜΠΡΟΤΚΑΚΖ 1.332,00 402,40 ΓΔΧΡΓΗΟ 12 ΡΟΤΣΟΛΗΑ ΓΡΖΓΟΡΗΑ 892,28 269,56 13 ΠΖΛΗΧΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 878,22 246,43 14 ΘΔΟΓΟΗΑΓΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 1.021,92 308,72 15 ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 792,42 239,39 16 ΚΑΣΑΡΑ ΥΡΖΣΟ 1.069,76 300,17 17 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 979,45 295,89 18 ΦΗΛΗΠΠΟΤ-ΦΤΥΟΓΗΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 874,40 264,16 ειίδα 11

12 19 ΟΛΓΑΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 919,26 257,94 20 ΠΔΣΡΗΓΖ ΠΖΝΔΛΟΠΟΠΖ 975,92 273,84 21 ΑΡΟΤΣΕΗΓΖ 1.041,84 314,74 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 22 ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ- 901,08 252,84 ΚΟΤΣΗΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 23 ΜΖΣΖ-ΚΟΛΤΣΑ 943,74 264,81 ΒΑΗΛΗΚΖ 24 ΠΑΠΑΝΗΚΟΤ-ΒΑΗΛΔΗΟΤ 0 0 ΥΡΤΟΤΛΑ (ΛΟΓΧ ΑΘΔΝΔΗΑ) 25 ΜΠΔΛΖ-ΑΜΑΝΖ 792,42 239,39 ΓΖΜΖΣΡΑ 26 ΝΗΚΑ ΑΜΑΛΗΑ 770,82 216,29 27 ΜΟΤΝΣΕΟΤΡΖ 710,45 199,35 ΑΝΓΡΔΑ 28 ΝΗΓΔΛΣΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 884,17 248,10 29 ΥΧΜΑΣΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 824,42 231,33 30 ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ 627,47 176,07 ΒΑΗΛΖ 31 ΘΔΟΓΧΡΟΤ 776,46 217,87 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 32 ΦΟΤΣΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 127,52 39,80 33 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 683,13 191,69 ΑΗΚ 34 ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 627,47 176,07 35 ΛΑΜΠΡΟΝΗΚΟΑΓΓΔΛΟ 655,80 184,02 36 ΣΔΡΓΗΟΤ 601,15 168,68 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΤΝΟΛΟ , ,95 Απφ ηε αλσηέξσ θαηάζηαζε ην ζχλνιν ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ. χκθσλα επίζεο κε ηελ απφ έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεθκαίξεηε φηη πθίζηαληαη νη απαηηνχκελνη γηα ην ζθνπφ απηφλ πφξνη θαη ζα πξνέιζνπλ απφ έζνδα ηνπ Γήκνπ. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην πνζφ απηφ, κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ απιήξσηνη νη εξγαδφκελνη γηα δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πξνηείλεηαη ε πιεξσκή ησλ αλσηέξσ πνζψλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν, πνπ αθνξά κηζζνδνζία ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, (01/02/ /02/2010)ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο ειίδα 12

13 ΘΔΜΑ 9 ν Έθδνζε αηνκηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ςήθηζε πίζησζεο Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο αληηκεησπίδεη εηεζίσο 90 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο ζπκπνιηηψλ καο πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Οη βαζηθέο αηηίεο είλαη: πξνβιήκαηα πγείαο, απφιπζε-καθξνρξφληα αλεξγία, θαθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε ηεο Τπεξεζίαο καο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλεχξεζε πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Ζ νπζία ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη παξεκβαίλνληαο ηελ ζηηγκή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, βνεζάκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα θξαηήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε ε νπνία εθθξάδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηέγεο ηνπο θαη ησλ βαζηθψλ παξνρψλ ηεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ). Γη απηφ ην ιφγν θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο, πξνηείλνπκε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/06) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 (κέξνο I παξ. ε. πεξ 3.) ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνχ ,00, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ιχζεηο ζε έθηαθηα θαη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηξηάληα δχν (32) ζπκπνιηηψλ καο Γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα εθδνζνχλ αηνκηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα. Παξάιιεια ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ην πνζφ γηα θάζε πεξίπησζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή έθζεζε θαη παξαζηαηηθά φπσο εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο, ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ, λνζήιηα θιπ ΘΔΜΑ 10 ν Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα Ο θ. ΠΟΛΤΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ κε ηελ αξίζκ.5979/ αίηεζε ηνπ δεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 200,00 πνπ αθνξά πξφζηηκν ηνπ Κ.Ο.Κ δηφηη πιεξψζεθε δχν θνξέο. Ζ Τπεξεζία θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη ην αλψηεξν πνζφ πιεξψζεθε εθ παξαδξνκήο ζηηο 6/6/2007 ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην ππ αξίζκ Γηπιφηππν Δίζπξαμεο θαη ζηηο 5/11/2009 ζηελ Γ.Ο.Τ ΔΛΔΤΗΝΑ, κε ην αξίζκ Γ.Δ Σχπνπ Α. Καηφπηλ απηνχ απαηηείηαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 200,00 σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ. Ζ ζρεηηθή πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ειίδα 13

14 ΘΔΜΑ 11 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ εηζθνξψλ ζε ρξήκα κε ζπκςεθηζκφ ηεο νθεηιήο γεο απφ ηνλ Γήκν Ηδηνθηήηεο: Γπιινο Αλαζηάζηνο (50%) Σαπνχξνπ Διπίδα (12,50%) Σαπνχξνο ηακάηηνο (37,50%) Ηδηνθηεζία: Τδξνρφνπ & Οπξαλνχ, Ο.Σ. 5, νηθφπεδν , Αθαία. Αξηζκφο αίηεζεο: 46095/ ηνηρεία Π.Δ. 2/87 Άλσ Γάζνο. Γηνξζσηηθή Π.Δ. 2/94 Αξ. Πξση.: 14664/09 ρεη.: 10594/09,22258/1133/08 ηνηρεία Γηνξζσηηθήο : (ηήιε 46) Γχιινο Αλαζηάζηνο : εηζθνξά ζε ρξήκα 5,05κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : εηζθνξά ζε ρξήκα 1,26κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: εηζθνξά ζε ρξήκα 3,79κ2 ηνηρεία Γηνξζσηηθήο : (ηήιε 50) Γχιινο Αλαζηάζηνο : νθεηιή Γήο απφ Γήκν 3,23κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : νθεηιή Γήο απφ Γήκν 0,81κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: νθεηιή Γήο απφ Γήκν 2,42κ2 Πξνηείλεηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη λα επηιπζεί ζπκβηβαζηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηεο πεξηνρήο Αθαίαο θαξακαγθά πνπ είλαη 272,40 /κ2 Γχιινο Αλαζηάζηνο : 5,05-3,23=1,82κ2 Σαπνχξνπ Διπίδα : 1,26-0,81=0,45κ2 Σαπνχξνο ηακάηηνο: 3,79-2,42=1,37κ2 Αληηθεηκεληθή αμία: 272,40 /κ 2 Πξνο βεβαίσζε πνζνχ νθεηιήο: Γχιινο Αλαζηάζηνο : 1,82*272,40=495,80 Σαπνχξνπ Διπίδα : 0,45*272,40=122,60 Σαπνχξνο ηακάηηνο: 1,37*272,40=373,20 ΤΝΟΛΟ: 3,64 *272,40=991,60 ειίδα 14

15 ΘΔΜΑ 12 ν Απνδνρή δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Όπσο γλσξίδεηε ε ΓΔΑΓΥ κε ην αξηζκ. 2364/ ΦΔΚ κεηαηξάπε ζε Κνηλσθειή. Καηφπηλ απηνχ δελ κπνξεί λα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξαηηείηαη αλαγθαζηηθά απφ θάζε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζην παξειζφλ. εκεησηένλ φηη ν Γήκνο είρε παξαρσξήζεη ηα αθίλεηα απηά θαηά ρξήζε ζηελ ΓΔΑΓΥ. Καηά ζπλέπεηα κε ηα λέα δεδνκέλα ν Γήκνο Υατδαξίνπ σο ηδηνθηήηεο θαη θχξηνο ησλ αθηλήησλ απηψλ ππεηζέξρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη εθεμήο θαη εμ νινθιήξνπ ηηο κηζζψζεηο απηέο. Σα αθίλεηα απηά είλαη ηα εμήο: 1. Αίζξην 2. Λφθνο-ΔΠΟΦΗ 3. Θεαζήλαη 4. ΓΗΟΡΣΖ 5. ΚΑΣΔΡΗΝΑ 6. ΗΣΟΡΗΚΟ Παξαθαιείηαη ην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ ΘΔΜΑ 13 ν Απνδνρή ηεο ιχζεο ηεο πθηζηάκελεο κίζζσζεο ηνπ Αίζξηνπ θαη εθκίζζσζεο έγθξηζε λέαο Με ηελ αξηζκ. πξση. 4020/ αίηεζε δήισζεο ηεο εηαηξείαο ΑΜΑΝΣΕΖ Η. ΕΧΖ πξνο ηελ ΓΔΑΓΥ γλσζηνπνηείηε ε πξφζεζε ηεο Δηαηξείαο λα παξαηηεζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Αίζξηνπ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Ννκηθή Τπεξεζία ε δηαδηθαζία ιχζεο ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαζθαιίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ απνθαζίδνληαο ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Οκνίσο θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε λέαο εθκίζζσζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε. ειίδα 15

16 ΘΔΜΑ 14 ν Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ επεθηαζεί απμεζεί, κε απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπληήξεζε ησλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, νη θαηλνχξγηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Γξάζεο ηεο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε ζχλδεζε κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, είλαη κεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη επηπιένλ Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Πξνζσπηθφ. Ζ αλάπηπμε ηεο Πφιεο καο δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηνλ ηνκέα ηεο Καζαξηφηεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπληαμηνδνηήζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 30 κφληκνη ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ε έιιεηςε απηή αληηκεησπίδεηαη πξφζθαηξα κε πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Έρνληαο ππ φςηλ ηα αλσηέξσ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο αλά δηεχζπλζε: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 1. Π.Δ. 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 2 2. Σ.Δ. 22 ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 1 3. Σ.Δ. 11 ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ 1 4. Γ.Δ. 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 2 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 1. Π.Δ. 23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 2 2. Γ.Δ. 23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 1. Π.Δ. 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ 1 2. Π.Δ. 3 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 2 3. Π.Δ. 6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 4. Σ.Δ. 5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡ. ΜΖΥΑΝ Γ.Δ. 24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 2 6. Γ.Δ. 30 ΠΛΑΚΑΓΧΝ 2 ειίδα 16

17 7. Γ.Δ. 30 ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΧΝ 2 8. Γ.Δ. 30 ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 2 9. Γ.Δ. 30 ΜΑΡΑΓΚΧΝ Γ.Δ. 30 ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ Γ.Δ. 28 ΥΔΗΡ.ΜΖΥΑΝ. ΔΡΓΟΤ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Γ.Δ. 26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣ/ΣΟΤ 1 2. Γ.Δ. 27 ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣ/ΣΟΤ 1 3. Γ.Δ. 29 ΟΓΖΓΧΝ (1 ΓΗΑ ΠΡΑΗΝΟ) 6 4. Γ.Δ. 35 ΓΔΝΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ 4 5. Γ.Δ. 16 ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘ/ΣΑ 35 (24 ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘ/ΣΑ, 2 ΔΓΑΣΔ ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ, 1 ΠΛΤΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΉΣΧΝ 2 ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΔ, 6 ΔΡΓΑΣΔ ΚΖΠΧΝ) ηνλ Ο.Δ.Τ. ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. Ζ πξφζιεςε ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη γηα. ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Σν εηήζην θφζηνο γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,00. ΘΔΜΑ 15 ν Έγθξηζε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ έρεη πξνβιεθζεί ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία θπιηθείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ εγθαίξσο νη δηαδηθαζίεο ηεο εθκίζζσζεο θαη ελφςεη ηεο κεηαθφκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ( άξζξν 192 ηνπ ΚΓΚ Ν. 3463/06 ). ΘΔΜΑ 16 ν Δλεκέξσζε δαλείνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ΘΔΜΑ 17 ν Καζηέξσζε θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Όπσο γλσξίδεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξηζκ. 27/2010 απφθαζή ηνπ θαζφξηζε ηελ θαη εμαίξεζε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ Πεξηθέξεηα κε ην αξηζκ. πξσηνθφιινπ 5270/3335/ έγγξαθφ ηεο-απφθαζε πεξηθεξεηάξρε ελέθξηλε κεξηθψο ηελ σο άλσ απφθαζε σο πξνο ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. ειίδα 17

18 Ο Γήκνο πξνηείλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα εκκέλνληαο ζηελ σο άλσ απφθαζε. ΘΔΜΑ 18 ν χλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ, ΚΔΓΥ θαη ΓΑΟΥ Όπσο γλσξίδεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξηζκ. 55/2010 απφθαζή ηνπ απνθάζηζε ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηεο ΚΔΓΥ θαη ηνπ ΓΑΟΥ κε αληηθείκελν ηνλ ρεδηαζκφ, ηελ δηελέξγεηα θαη ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ. Δπεηδή ε σο άλσ απφθαζε αθπξψζεθε κε ηελ αξηζκ. 7647/4763/ Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνηείλεηαη ε ιήςε λέαο κε αλάινγν πεξηερφκελν πνπ δελ ζα αθνξά φκσο γεληθψο δαπάλεο εθδειψζεσλ αιιά σο επί ηνλ πιείζηνλ ζα θαιχπηεη δαπάλεο παξνρήο Τπεξεζηψλ ζε έλα εληαίν Αζιεηηθφ Πξφγξακκα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Καινθαίξη. ΘΔΜΑ 19 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 9, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΟΤ Α ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 80, ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΔΤΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 177, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΌ ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 120, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 140, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΡΧΘΡΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 240, ΤΝΟΛΟ 766, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ειίδα 18

19 ΑΜΟΗΒΖ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΚΣΗΜΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 15, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΚΟΡΠΗΣΖ ΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΗΕΥ 8498 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 7, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 6, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚ/ΣΟΤ ΜΔ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 7, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΜΔ 54265,42845,63608 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 1, ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΚΖΟ 4881,4887,4895,4884 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΗΕΥ 8505,ΜΔ 42844,ΚΖΖ 5173, ΜΔ 75304,ΚΖΟ 5155,ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΜΔ 54265, ΚΖΟ 4882 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚ/ΣΧΝ ΚΖΟ 5070, ΚΖΟ 4887 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚ/ΣΟΤ ΚΖΟ 4704 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΖ 1821 & ΚΖΟ 4895 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΘ/ΣΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΟ 4882,4884 & ΜΔ 5062 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΘ/ΣΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΟΤ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΖ 1822 ΑΠΟΡ/ΡΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 12, ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ 5ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 12, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ 204, ειίδα 19

20 ΠΟΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟΤ ΑΡΧΘΡΟΤ ΥΧΡΖΣ L.T. ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 173, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟΤ ΑΡΧΘΡΟΤ ΥΧΡΖΣ. 4 θ.κ. ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 251, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΡΔΠΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 26 tn ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 204, ΤΝΟΛΟ 897, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ είλαη νη εμήο : ΔΝΗΥΤΖ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 9, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΣΖ ΜΔΛΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΚΑΗ ΣΑ ΦΧΣ/ΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 30, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΤΑΜΑΓΧΝ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ 6.000,00 ΚΑΣΆ 9, ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ 0,00 ΚΑΣΆ 8, ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 80, ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 150, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 1, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 8, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ 7.000,00 ΚΑΣΆ 1, ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (ΓΑΛΑ) ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 4, ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΑΠΟΡΟΤ ΓΖΜΟΣΔ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 15, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΟ 1ν ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚ ΠΟΟΤ 0,00 ΚΑΣΆ 45, ΚΑΣΆΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΑ ΔΚ ΠΟΟΤ ,18 ΚΑΣΆ 188, ειίδα 20

21 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ 1, ΤΝΟΛΟ 550, Ω ΠΡΟ ΣΟ ΚΕΛΟ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ : ΔΝΗΥΤΖ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 1699 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΟΤΝ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΣΑΞΔΗ ΔΚ ΠΟΟΤ ,27 ΚΑΣΆ 783, ΤΝΟΛΟ 783, Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ ΥΡΖΖ & ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ (ΘΔΑΘΖΝΑΗ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 102, ΤΝΟΛΟ 102, ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ,27 ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΑΝΔΡΥΔΣΑΗ ΣΟ ΤΦΟ ΣΧΝ ,28 ΘΔΜΑ 20 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνηείλεηαη ε έληαμε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ησλ έξγσλ: Καηαζθεπή ζεκειίσζεο κλεκείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη επηζηξψζεηο δαπέδσλ πξνυπνινγηζκνχ ,00. πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζην 5 ν Γπκλάζην πξνυπνινγηζκνχ ,00. Παξαθαιείηαη ην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ ΘΔΜΑ 21 ν Έγθξηζε Α.Π.Δ δηαθφξσλ έξγσλ 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή ζεκάλζεσλ θαη ζεκαηνδνηήζεσλ ειίδα 21

22 Αληηθείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο είλαη ν 1 νο Α.Π. ηνπ έξγνπ << ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΜΑΝΔΧΝ ΚΑΗ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ. Σν έξγν αλαθέξεηε ζηε θαηαζθεπή ζεκάλζεσλ θαη ζεκαηνδνηήζεσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ. Σν έξγν απνηειεί νινθιεξσκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηνηειψο, εληάζζεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο θαη είλαη ζχκθσλν κε ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο. Ο 1 νο Α.Π. ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκέηξεζεο, πνπ πξνέθπςαλ ζηε πνξεία ηνπ έξγνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο 1 νο Α.Π. κε νιηθή δαπάλε ,03 (κε Φ.Π.Α) πνπ είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ απμήζεηο πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ κε αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Λήςε κέηξσλ αζθαιείαο ζηελ εθηέιεζε έξγνπ κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο (ζεκάλζεηο εθηξνπέο θπθινθνξίαο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο) Αληηθείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο είλαη ν 1 νο Α.Π. ηνπ έξγνπ <<ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ (ΖΜΑΝΔΗ-ΔΚΣΡΟΠΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ- ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ)>>. Σν έξγν αλαθέξεηε ζηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο ζην Γήκν Υατδαξίνπ. Σν έξγν απνηειεί νινθιεξσκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηνηειψο, εληάζζεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο θαη είλαη ζχκθσλν κε ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο. Ο 1 νο Α.Π. ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκέηξεζεο, πνπ πξνέθπςαλ ζηε πνξεία ηνπ έξγνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο 1 νο Α.Π. κε νιηθή δαπάλε ,01 (κε Φ.Π.Α) πνπ είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ απμήζεηο πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ κε αλάιπζε ησλ απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 3 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο λένπ Γεκαξρείνπ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο κε ηελ ππ αξηζκ. 86/20060 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο θαη θαζνξίζηεθε ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,χζηεξα θαη απφ νκφθσλε ειίδα 22

23 γλσκνδφηεζε ζεψξεζε ηε ππαξίζκ. 81/2005 κειέηεο απφ ηνλ ΓΔΝΑ κε ηελ ππ. αξ. 3/ Με ηελ ππ αξ. 171/ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε επ νλφκαηη ηεο εηαηξίαο «ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΔ» θαη χζηεξα απφ ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ έιεγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ππεγξάθε ε κε αξ. πξση / χκβαζε Έξγνπ πνζνχ ,46 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, (ζπλνιηθή αμία εξγαζηψλ ,00 ) θαη πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20. Με ηελ ππ αξ. 333/ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο επηηξνπήο εγθξίζεθε ν 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ δαπάλεο ,45 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) δειαδή ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20 ηδίαο κε ηελ θαηά ηε χκβαζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθή δαπάλε. Με ηελ αξηζκ.19/ [ πλεδξίαζε 1 ε, πξάμε 32 ε πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ννκαξρίαο Αζελψλ (.Γ.Δ.Ν.Α.)] νκφθσλε ζεηηθή γλσκνδφηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηνπ 2 νπ Α.Π.Δ,ηνπ 2 νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ θαη ηεο 1 εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξναλαθέξεηαη. Με ηελ ππ αξηζκ 356/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 2 ν Π.Κ.Μ.Ν.Δ θαη ν 2 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ δαπάλεο ,45 (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ ) δειαδή ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε πιένλ ,55 γηα Αλαζεψξεζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, εθ πνζνχ ,20, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο ,20 ηδίαο κε ηελ θαηά ηε χκβαζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθή δαπάλε. Με ηελ ππ αξηζκ 356/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1 ε.. ζπλνιηθήο δαπάλεο ,81 Με ηελ ππ αξηζκ 528/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1 ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ φπσο απηή ηειηθά δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο ππ αξίζκ 314/2009 ηνπ Δ ηκήκαηνο θαη 2502/2009 ηνπ VI ηκήκαηνο πξάμεηο ηνπ ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο Δλφο εθαηνκκπξίνπ ηα ηεηξαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δέθα νθηψ επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηψλ ( ,68 ) Β. ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ Ο ππν θξίζε ηξίηνο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη ππεξζπκβαηηθέο πνζφηεηεο απφ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ νθείινληαη ζε παξαιείςεηο θαη εζθαικέλεο πξνκεηξήζεηο ηεο κειέηεο θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. ειίδα 23

24 Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με ηνλ παξφληα 3 ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα ζε ζρέζε κε ηελ εγθεθξηκέλε δαπάλε πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ακεηάβιεηε ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα εξγαζίεο, ακεηάβιεηε ε δαπάλε γηα Φ.Π.Α δειαδή λα παξακείλεη ακεηάβιεηε ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηνπ έξγνπ Έξγα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζε αλνηρηά ξέκαηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη άιιεο παξεκβάζεηο. Α. ηνηρεία ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ : ,00 (κε Φ.Π.Α) Ζ κε αξηζκφ 59/2008 κειέηε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε ζηηο 15/12/2008 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 124/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλαθήξπμε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ. ηηο 28/05/2009 ππεγξάθε ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΓΑΡΑΝΣΕΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο εξγαζηψλ ήηαλ πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή αξρηθή πεξαίσζε ζηηο 28/10/2009 Με ηελ ππ αξηζκ. πξση / απφθαζε ηεο Σ.Τ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ νξίζηεθαλ επηβιέπνληεο κεραληθνί ηνπ έξγνπ νη θ.θ. Νηθνιαθφπνπινο Νηθφιανο Σνπνγξάθνο θαη Παξάζρνπ ηέζπ - Γεσπφλνο. Με ηελ ππ. αξίζκ. πξση / ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή έσο 22/01/2010. Με ηελ ππ αξηζκ. 618 απφθαζε ηεο 17 εο /2009 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο ηηο 22/01/ Με ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 1872/ , ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο, δειαδή έσο ηηο 22/03/2010. Με ηελ απφθαζε αξηζκ. 39 ηεο 2 εο /2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο θαη ηηο 22/03/2010. Πξνηεηλφκελνο Α.Π.Δ. Ο 1 νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ζπληάρζεθε : Γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ηηο επηηφπνπ ηειηθέο κεηξήζεηο θαη επηκεηξεηηθά ζρέδηα. Δ Η Ζ Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α ειίδα 24

25 Σελ έγθξηζε ηνπ 1 νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, φπσο απηφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 609/85), ππνγξάθεθε αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ειέγρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία καο.. ΘΔΜΑ 22 ν Υνξήγεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο δηαθφξσλ έξγσλ Βειηηψζεηο αλαθαηαζθεπέο θαη ζπληήξεζε πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Ζ Σερληθή Τπεξεζία κε ην απφ 18/03/2010 δεηά ηελ έγθξηζε παξάηαζεο θαηά δχν κήλεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ << Βειηηψζεηο αλαθαηαζθεπέο θαη ζπληήξεζε πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ>> αθνχ δελ νινθιεξψζεθε ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζε αλνηρηά ξέκαηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη άιιεο παξεκβάζεηο ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΟΤ: Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ : ,00 (κε Φ.Π.Α) Ζ κε αξηζκφ 59/2008 κειέηε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε ζηηο 15/12/2008 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 124/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλαθήξπμε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ. ηηο 28/05/2009 ππεγξάθε ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΓΑΡΑΝΣΕΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο εξγαζηψλ ήηαλ πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή αξρηθή πεξαίσζε ζηηο 28/10/2009 Με ηελ ππ αξηζκ. πξση / απφθαζε ηεο Σ.Τ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ νξίζηεθαλ επηβιέπνληεο κεραληθνί ηνπ έξγνπ νη θ.θ. Νηθνιαθφπνπινο Νηθφιανο Σνπνγξάθνο θαη Παξάζρνπ ηέζπ - Γεσπφλνο. Με ηελ ππ. αξίζκ. πξση / ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή έσο 22/01/2010. Με ηελ ππ αξηζκ. 618 απφθαζε ηεο 17 εο /2009 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο ηηο 22/01/ Με ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 1872/ , ν Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο, δειαδή έσο ηηο 22/03/2010. ειίδα 25

26 Με ηελ απφθαζε αξηζκ. 39 ηεο 2 εο /2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο ζηνλ Αλάδνρν, δειαδή έσο θαη ηηο 22/03/2010. Δπεηδή ε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιήγεη ζηηο θαη ππάξρεη δηαθνπή εξγαζηψλ, πξνηείλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία κέρξη δηεπζέηεζεο ησλ ζεκάησλ, λα ππάξρεη ζπλέρεηα ηεο παξάηαζεο θαηά δπν (2) κήλεο. Αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα αχιεησλ ρψξσλ 5 νπ, 7 νπ & 8 νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ << Αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα αχιεησλ ρψξσλ 5 νπ, 7 νπ & 8 νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ >> θ. νξνιήο Νηθφιανο δεηά ηελ έγθξηζε θαηά 20 εκέξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 1 ν ΑΠΔ. ΘΔΜΑ 23 ν Αδεηνδφηεζε θνιπκβεηηθήο δεμακελήο χκθσλα κε ηνλ Ν /06 (Αξζξ. 75 παξ. ηη εδάθην 15 & άξζξν 80), ε άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθψλ Γεμακελψλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη ππνβιεζεί ε ππ αξ / αίηεζε ηεο «ΑΝΔΛΗΞΖ Α.Δ.» γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο εληφο Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Απνζεξαπείαο επί ηεο νδνχ πχξνπ Μήιηνπ 30. Καηφπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ καδί κε ηελ αλσηέξσ αίηεζε δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηά ηνπο θαζψο ππάξρεη θαη ε ζεηηθή γλσκάηεπζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή & Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ θαη εηζεγνχκαζηε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έθδνζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο. ειίδα 26

27 ΘΔΜΑ 24 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ 1. Έγθξηζε θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ Πνζφ 9.000,00 κε ΚΑ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΜΠΟΛΖ ΔΛΔΝΖ ειίδα 27

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΘΔΜΑ 3 ν Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γξαθίηε θαη κειαληνύ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα