ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑ ΘΔΜΑ 3 ν πδήηεζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ Οξεηλψλ Όγθσλ εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξίσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ δηαρξνληθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ρψξνπο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξάζηλνπ ηεο πφιεο ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 5 ν Οξηζκφο ειεγθηψλ ζηελ Κ.Δ.ΓΥ (ρξήζε 2010) ΘΔΜΑ 6 ν Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο ΘΔΜΑ 8 ν Λήςε απφθαζεο γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζην Γήκν θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ /8330/ απφθαζή ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο ΘΔΜΑ 9 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΘΔΜΑ 10 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΘΔΜΑ 11 ν Σξφπνο εθηέιεζεο δηαθφξσλ έξγσλ θαη έγθξηζε κειεηψλ ειίδα 1

2 ΘΔΜΑ 12 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκή κνλάδνο εηζθνξάο ζε γε (Ν. 1337/83) ΘΔΜΑ 13ν Σξνπνπνίεζε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη έγθξηζε παξάηαζεο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ- Α Όξνθνο παιαηνχ Γεκαξρείνπ ΘΔΜΑ 14 ν Έγθξηζε ρξήζεο Γεκνηηθνχ Κηηξίνπ εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ ΘΔΜΑ 15 ν Μεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ Θ. Πηέξξνπ Γηαλλνχιαο Διέλεο θαη Αζαλαζίαο ΘΔΜΑ 16 ν Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ ΘΔΜΑ 17 Ο Φεθίζεηο πηζηψζεσλ ειίδα 2

3 ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑ ΘΔΜΑ 3 ν πδήηεζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ Οξεηλψλ Όγθσλ εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξίσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ δηαρξνληθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ρψξνπο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξάζηλνπ ηεο πφιεο ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 Όπσο γλσξίδεηε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 256 ΚΓΚ (Ν. 3463/06) νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην, αλ απηέο αθνξνχλ: α)σελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ... χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα Έγθξηζε Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2009 γηα ηα νηθνλνκηθά πεπξαγκέλα ηεο Κ.Δ.Γ.Υ. (πξψελ Γ.Δ.Α.Γ.Υ.) ρξήζεο 2009 ΘΔΜΑ 5 ν Οξηζκφο ειεγθηψλ ζηελ Κ.Δ.ΓΥ (ρξήζε 2010) Όπσο γλσξίδεηε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 261 ΚΓΚ (Ν. 3463/2006) ν ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ Δπηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ δχν ειεγθηέο θιάδνπ ΠΔ πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αξρή απφ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Χο ειεγθηέο νξίδνληαη νξθσηνί ειεγθηέο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξηζηνχλ ειεγθηέο ζε αλψλπκε εηαηξεία. (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 281 ΠΓ 410/95). Παξαθαιείηαη ην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ σο ειεγθηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά πεπξαγκέλα ηεο ΚΔΓΥ (πξψελ ΓΔΑΓΥ) γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 ηνπο ειίδα 3

4 ΣΑΚΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΣΤΥ. Α.Β..Π. ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΡΤΟΤΛΧΝ 23 ΠΔΤΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΓΣ:Κ337168/1976 ΑΡ.Μ.Ο.Δ.: ΜΖΣΡΑΗΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΠΣΤΥ. Α.Β..Θ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 44 ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΓΣ: /1974 ΑΡ.Μ. Ο.Δ.: ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΥΡΤΗΚΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΠΛΑΣΖΡΑ 63 Ν. ΦΤΥΗΚΟ ΑΓΣ:Σ040008/1998 ΚΖΣΣΑ ΥΡΖΣΟ ΠΣΤΥ. Α..Ο.Δ.Δ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΚΑΝΑΡΖ 10 ΛΤΚΟΒΡΤΖ ΑΡ.Μ.Ο.Δ.: ΘΔΜΑ 6 Ο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο ΘΔΜΑ 7 ν Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο Όπσο γλσξίδεηε κε ην Ν. 2939/2001, ν νπνίνο απνηειεί ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 94/62/ΔΚ, νξίδεηαη φηη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ΟΣΑ. ην πιαίζην ηνπ Νφκνπ απηνχ ν Γήκνο καο κε ηελ αξηζκ.241/2005 νκφθσλε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εληάρζεθε ζην πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξεζεο- Αλαθχθισζεο. ειίδα 4

5 Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη θαλνληθά απφ ην Γήκν καο απφ ηελ έλαξμή ηνπ κέρξη ζήκεξα. Γηα ηελ απξφζθνπηε φκσο ζπλέρηζή ηνπ θαη επεηδή ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα θαη ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ φπνπ ιφγσ ησλ αδεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην πξφβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ γίλεηαη αθφκε εληνλφηεξν, απαηηείηαη ε πξφζιεςε έμη (6) εξγαηψλ, νη νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηα δχν νρήκαηα ζπιινγήο ησλ θάδσλ πνπ έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζην Γήκν καο. Οη αλσηέξσ ζα εξγαζζνχλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο. ηνλ Ο.Δ.Τ. έρνπκε πελήληα (50) ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθ ησλ νπνίσλ νη έμη (6) είλαη θελέο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 2218/1994 επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ εθφζνλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη απφ ηα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ θαη αθνχ ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη έρεη εμαζθαιηζζεί ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/2007, ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 33/2006 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.. Ζ επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε ησλ σο άλσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. Ζ δαπάλε γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ πεξίπνπ πιένλ εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ε νπνία ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ θαη αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010 θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ην απφ έγγξαθφ ηνπ καο βεβαίσζε φηη ζηνπο ΚΑ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010 ππάξρεη ε ζρεηηθή πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνηείλεηαη λα πξνζιεθζεί θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζα πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ηθαλή λα θαιχςεη ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 31 θαη 57 ηνπ Ν. 2218/94, πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ. ειίδα 5

6 ΘΔΜΑ 8 ν Λήςε απφθαζεο γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζην Γήκν θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ /8330/ απφθαζή ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Με ηo αξηζ.706/2010 έγγξαθφ καο δηαβηβάζακε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηηο απνθάζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ πξφζσπα. ηελ ζπλέρεηα ν Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ 14460/8330/ απφθαζή ηνπ ελέθξηλε γηα ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 59 αηφκσλ, ε θαηαλνκή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ ΝΠΓΓ βάζεη ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαζψο θαη ησλ βεβαηψζεσλ πνπ έρεη δψζεη ην ΑΔΠ. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ πήξαλ απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θαζφξηζαλ ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είραλ αλάγθε λα πξνζιάβνπλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ σο εμήο: Α. Σν Π.Κ. κε ηελ 17/2010 απφθαζή ηνπ εηζεγήζεθε ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ : 1. Σεζζάξσλ (4) Γαζθάισλ Μνπζηθήο 2. Γχν (2) Γαζθάισλ Δηθαζηηθψλ 3. Σξηψλ (3) Γαζθάισλ Υνξνχ 4. Γχν (2) Γαζθάισλ Θεάηξνπ & θελνζεζίαο 5. Δλφο (1) Διαηνρξσκαηηζηή 6. Δλφο (1) Ξπινπξγνχ Β. Ο ΓΑΟΥ κε ηελ 21/2010 απφθαζε ηνπ εηζεγήζεθε ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ : 1. Σξηψλ (3) Γπκλαζηψλ 2. Έμη (6) Φπιάθσλ 3. Γχν (2) Καζαξηζηξηψλ 4. Δλφο (1) Ναπαγνζψζηε Γ. Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί κε ηελ 30/2009 απφθαζε ηνπ εηζεγήζεθε ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ : 1. Δλφο (1) Γπκλαζηή ΠΔ 2. Δλφο (1) Μνπζηθνχ 3. Γχν (2) Νεπηαγσγψλ Π.Δ. ειίδα 6

7 4. Δλλέα (9) Βξεθνλεπηνθφκσλ ΣΔ 5. Σεζζάξσλ (4) Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ΓΔ 6. Σξηψλ (3) Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Γ. Σν ΚΑΠΖ κε ηελ 45/2010 απφθαζή ηνπ εηζεγήζεθε ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ : 1. Δλφο (1) Ηαηξνχ Οπξνιφγνπ 2. Δλφο (1) Ηαηξνχ Οξζνπεδηθνχ 3. Δλφο (1) Ηαηξνχ Παζνιφγνπ 4. Δλφο (1) Ννζειεπηή 5. Δλφο (1) Γαζθάινπ Υνξνχ 6. Δλφο (1) Λνγηζηή Δ. Γηα ην Γήκν εηζεγνχκαη ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ : 1. Έμη (6) Δξγαηψλ 2. Δλφο (1) Σερληθνχ Αζθαιείαο 3. Δλφο (1) Ηαηξνχ Δξγαζίαο ΘΔΜΑ 9 ν Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνηείλεηαη ε έληαμε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ησλ έξγσλ: α)λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηε λέα αληηππξηθή πεξίνδν 2010 πξνυπνινγηζκνχ ,00.. β)καηαζθεπή ζηακπσηνχ δαπέδνπ ζηελ νδφ Νηζχξνπ, πξνυπνινγηζκνχ ,00. γ) Αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Γπζείνπ, πξνυπνινγηζκνχ ,00 δ) Αηζζεηηθή παξέκβαζε ζηελ νδφ Μνλεκβαζίαο πξνυπνινγηζκνχ ,00. ε) Σζηκεληφζηξσζε ζην ΟΣ 240, Γ , πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζη)εκεηαθέο παξεκβάζεηο αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίσλ, πξνυπνινγηζκνχ ,00. ειίδα 7

8 δ)καηαζθεπή βάζεο θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξνηνκήο ηνπ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ, πξνυπνινγηζκνχ ,00 ΘΔΜΑ 10 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηνξηνζηνχλ είλαη νη εμήο : ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΔΚ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΆ ,73 ΤΝΟΛΟ ,73 Οη πηζηψζεηο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο : ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΗΕΥ 8153, ΚΖΟ 4925, 7098,5047,5149 & ΗΕΑ 8240 ΑΤΣ/ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 1.091, ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΚΖΟ 4881, 5147,5146,4886, 4887, 4884 &ΚΖΖ 1821, 4882 ΑΤΣ/ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 2.947, ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΜΔ 54265, & ΜΖΥ/ΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 376, ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΤΠ. ΑΡ. ΤΔΜ 4978 & 4971 ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑ 2.447,47 ειίδα 8

9 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΣΟΠΗΣΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2010 (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΜΠΧΣΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΖΝ ΟΓΟ ΝΗΤΡΟΤ (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΤΘΔΗΟΤ (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΣΟ ΟΣ240, Γ (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΖΜΔΗΑΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ (ΑΣΑ) ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΣΟΜΖ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΑΠΟΞΤΛΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΣΆ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΝΈΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 5.000,00 ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ "ΒΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 2010" ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ 2.800,00 ειίδα 9

10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΗΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΔΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΧΝ ΥΧΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΠΗΣΧΖ ΠΟΟΤ ,00 ΤΝΟΛΟ ,73 ΣΟ ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ ΠΑΡΑΜΔΝΔΙ ΣΑΘΔΡΟ ΣΑ ,33 ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΑΝΗΛΘΔ ΑΠΌ ,28 ΣΟ ΤΦΟ ΣΧΝ ,35. ΑΤΞΗΗ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ : ,07 ΘΔΜΑ 11 ν Σξφπνο εθηέιεζεο δηαθφξσλ έξγσλ θαη έγθξηζε κειεηψλ Πξνηείλεηαη ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ: α) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηε λέα αληηππξηθή πεξίνδν 2010 (Αξηζκ. Μειέηεο 25/2010) κε απηεπηζηαζία β) Καηαζθεπή ζηακπσηνχ δαπέδνπ ζηελ νδφ Νηζχξνπ (Αξηζκ. Μει. 27/2010) κε δηαγσληζκφ γ) Αλαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Γπζείνπ (Αξηζκ. Μει. 28/2010) κε δηαγσληζκφ δ) Αηζζεηηθή παξέκβαζε ζηελ νδφ Μνλεκβαζίαο (Αξηζκ. Μει.29/2010) κε δηαγσληζκφ ε) Σζηκεληφζηξσζε ζην ΟΣ 240,Γ (Αξηζκ. Μει. 30/2010) κε δηαγσληζκφ ειίδα 10

11 ΘΔΜΑ 12 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκή κνλάδνο εηζθνξάο ζε γε (Ν. 1337/83) Ιδηνθηήηεο: ηξαηεγαξέαο Δπζηξάηηνο ηξαηεγαξέαο Παλαγηψηεο Ιδηνθηεζία: Γ. Εακπέηα 13, Ο.Σ. Γ422, νηθφπεδν 47, Άλσ Γάζνο. Αξηζκφο αίηεζεο: / ηνηρεία Π.Δ. 2/87 Άλσ Γάζνο. Ηδηνθηήηεο: ηξαηεγαξέα Αξηζηέα Αξρηθφ εκβαδφλ ηδηνθηεζίαο: 1472,30 κ 2 Σειηθφ εκβαδφλ ηδηνθηεζίαο: 1058,40κ 2. Δηζθνξά ζε ρξήκα: 351,90 κ 2, απνδίδεηαη ζηνλ Γήκν ε ηδηνθηεζία Ν22 ε νπνία είλαη αδηάζεηε. Δηζθνξά ζε ρξήκα: 133,70 κ 2, ε νπνία δελ έρεη πιεξσζεί κεηά ηηο ππ αξηζκ. 1555/1997 Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζήλαο θαη 1107/1993/ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο πνπ αθπξψλνπλ ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν ηεο ππ αξηζκ. 2/87 Π.Δ. ΑΝΑΛΟΓΟΤΑ ΔΗΦΟΡΑ ΓΖ: ηξαηεγαξέαο Δπζηξάηηνο 133,70*50%=66,85 κ 2 ηξαηεγαξέαο Παλαγηψηεο 133,70*50%=66,85 κ 2 χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1901/ πξάμε επαλάιεςεο απνδνρήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ ππ αξηζκ. 2966/ πξάμεο χζηαζεο Καζέησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ Ν.Γ. 1024/1971, πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηφο ρξεκαηηθφο θαηάινγνο γηα ηνλ θάζε ζπληδηνθηήηε. Αληηθεηκεληθή αμία: 524,15 /κ 2 πκβηβαζηηθή επίιπζε ηηκήο κνλάδνο: ΣΡΑΣΗΓΑΡΔΑ ΔΤΣΡΑΣΙΟ: 66,85 κ 2 *524,15 /κ 2 =35,039 ΣΡΑΣΗΓΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ: 66,85 κ 2 *524,15 /κ 2 =35,039 Ζ εμφθιεζε ησλ αλσηέξσ εηζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη ζε δφζεηο. Όηαλ θαηαβιεζνχλ κεηξεηνίο δηθαηνχληαη έθπησζε 20% ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. ειίδα 11

12 1337/83. ΤΝΗΜΜΔΝΑ: Αηηήζεηο. Πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαζλ1901/ Π. Μπαγεηάθνπ. Πξάμε ζχζηαζεο θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ 2966/ πκβφιαην 26/1968 πκ/θνπ Αιίθεο Ξαλζάθε. 1107/1993 Απφθαζε Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο. 1555/1997 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζήλαο. Πίλαθαο Γ422 Π.Δ. 2/87 Σνπνγξαθηθφ νηθνπέδσλ ΘΔΜΑ 13 ν Μεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ Θ. Πηέξξνπ Γηαλλνχιαο Διέλεο θαη Αζαλαζίαο Όπσο γλσξίδεηε κε ηνλ αξηζκ 77228/2009 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ εγθξίζεθε ε κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ Θ.Π. Πηέξξνπ Γηαλλνχιαο, Διέλεο θαη Αζαλαζίαο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ νδφ Κέθξνπνο θαη Αξθαδίνπ ζε λέα ζέζε επί ηεο νδνχ Φαβηέξνπ. ηε ζπλέρεηα φκσο ε Σξνραία θαηφπηλ λέαο απηνςίαο πνπ δηελήξγεζε καο γλσζηνπνίεζε κε ην αξ. πξση 2502/1/157- Θ/ έγγξαθφ ηεο φηη ε ελ ιφγσ ζέζε θξίλεηαη αθαηάιιειε γηα ηελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξνπ. Καηφπηλ απηνχ νη δηθαηνχρνη κε λεφηεξε αίηεζε ηνπο πξνο ηελ Ννκαξρία Αζελψλ πξφηεηλαλ δχν λέεο ζέζεηο γηα ηελ κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ ηξ. Καξατζθάθε θαη Ατδηλίνπ θξίζεθε θαηάιιειε απφ ηελ Σξνραία, ζχκθσλα κε ην αξηζκ 2502/1/157-ηά / έγγξαθφ ηεο. Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.Γ. 1044/1971 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1043/1980 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.1416/1984, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 86 ηνπ Ν.3421/2005, πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο εηζήγεζεο πξνο ηελ Ννκαξρία Αζελψλ γηα ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελ ιφγσ πεξηπηέξνπ. ΘΔΜΑ 14 ν Σξνπνπνίεζε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη έγθξηζε παξάηαζεο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ- Α Όξνθνο παιαηνχ Γεκαξρείνπ Όπσο γλσξίδεηε απφ ηεο νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Νέν Γεκαξρείν. Πιελ φκσο ν Ά φξνθνο ηνπ σο άλσ θηηξίνπ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζηεγάδεη δεκνηηθέο ειίδα 12

13 ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ. Πξνηείλεηε ινηπφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κηζζσηεξίνπ κε ζεκαληηθή κάιηζηα κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο. Παξαθαινχκε ην ζήκα γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. ΘΔΜΑ 15 ν Έγθξηζε ρξήζεο Γεκνηηθνχ Κηηξίνπ εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ Όπσο γλσξίδεηε πάγηα πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ καο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε θαη ζηέγαζε φισλ ησλ εζληθνηνπηθψλ Αζιεηηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ ζε εληαίν ρψξν πξνθεηκέλνπ κεηαμχ ησλ άιισλ λα αλαπηπρζνχλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο έηζη ψζηε λα ζθπξειαηεζνχλ ηζρπξφηεξνη δεζκνί κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Γήκνπ. Σν ζρέδην απηφ πινπνηείηαη ζήκεξα κε ηελ δηάζεζε ελφο πνιχ θαινχ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ φπσο απηφ ηνπ Ά νξφθνπ ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ (Λ. Αζελψλ 181)ζε ψξεο εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. Πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε. ΘΔΜΑ 16 ν Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ αο γλσξίδνπκε φηη ην κηζζσηήξην ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Αγσλ. ηξαη. Υατδαξίνπ, φπνπ ζηεγάδεηαη ην 2 ν ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ιήγεη ηελ Χο εθ ηνχηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο, ην νπνίν έρεη ηξηεηή δηάξθεηα θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3613/2007 είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο κηζζψζεσο κέρξη ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ρξφλνπ πξνο απηφ ηεο αξρηθήο κίζζσζεο, εθφζνλ ακθφηεξν νη ζπκβαιιφκελνη ην επηζπκνχλ, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δσδεθαεηίαο. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη ηδηνθηήηεο ηνπ νηθήκαηνο είλαη ζχκθσλνη πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα ηξία (3) έηε. ΘΔΜΑ 17 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ 1. Έγθξηζε θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ζην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ειίδα 13

14 Πνζφ 1.300,00 κε ΚΑ Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΛΔΝΗ ειίδα 14

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΘΔΜΑ 3 ν Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γξαθίηε θαη κειαληνύ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα