ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί θηηξίνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καλάξε 2 θαη Ιεξά Οδνχ ΘΔΜΑ 3 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί εδάθνπο, ζηε ζέζε Πεχθα Καινχδε ηνπ Γάζνπο Υατδαξηνπ ΘΔΜΑ 4 ν Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: Καηαζθεπή αχιεηνπ ρψξνπ ζην λέν Γεκαξρείν Υατδαξίνπ ΘΔΜΑ 5 ν Παξάηαζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΚ θαη Γήκνπ Υατδαξίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Πξνζζήθε ΑΠΥ ζην 6 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Υατδαξίνπ ΘΔΜΑ 6 ν Παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: Αλαθαηαζθεπή θνπθσκάησλ 3 νπ ρνιείνπ Γεκνηηθνχ ΘΔΜΑ 7 Ο Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ απφ θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο ΘΔΜΑ 8 ν Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ειίδα 1

2 ΘΔΜΑ 9 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 245/2010 απφθαζε εηζήγεζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ΘΔΜΑ 10 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 250/2010 απφθαζε εηζήγεζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ΘΔΜΑ 11 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 282/2010 απφθαζε εηζήγεζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ΘΔΜΑ 12 ν πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Γήκνπ θαη ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πξζθχξσζε ζηελ ηδηνθηεζίαο ηνπο πξνζθπξσηέαο Γεκνηηθήο Έθηαζεο ΘΔΜΑ 13 ν Μεηαηφπηζε πεξηπηέξσλ ΘΔΜΑ 14 ν Οξηζκφο εθπξνζψπσλ λνκηκνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΘΔΜΑ 15 ν Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηα πξψην (Α) Δμάκελν έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 16 ν Φεθίζεηο πηζηψζεσλ ειίδα 2

3 Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 Α) Καζορηζκός ηειώλ θαζαρηόηεηος θαη θωηηζκού Με ηελ ππ αξηζκ. 587/2009 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο Δπεηδή ε παξαπάλσ απφθαζε κε ηελ νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί νη ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηζρχεη κέρξη , πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία λα θαζνξίδνληαη νη ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ ζα ηζρχνπλ απφ ζχκθσλα κε ην αξζξ. 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/89. Οη ξπζκίζεηο ησλ αξζξ. 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 24/9-20/10/1958 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνπο Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άξζξα 4,5,17 θαη 20) 1828/1989 (άξζξν 25 παξ. 12) κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ελνπνηνχληαη ζ έλα εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ν. 2130/93 (άξζξα 16 παξ.6 θαη 27 παξ.4) 2307/1995 (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4) 2503/1997 (άξζξν 9 παξ.14) 2539/97 (άξζξν 25 παξ.3) θαη 3345/2005 καδί κε ηηο πεξί απαιιαγψλ απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 ηνπ Ν. 1416/84, 7 παξ. 26 ηνπ Ν. 2307/95 θαη 202 ηνπ Ν.3463/2006, απνηεινχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 429/1976 παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα λα θαζνξίδνπλ κέρξη επηά (7) ζπληειεζηέο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο απφ ην Γήκν ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. Απφ ηνπο ζπληειεζηέο απηνχο δχν (2) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα νηθηαθή ρξήζε, θαηνηθίεο θηιαλζξσπηθά ή λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο σο θαη γηα ρψξνπο ησλ μελνδνρείσλ χπλνπ δηαηηζέκελνπο πξνο χπλν θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο απηψλ θαη πέληε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο γεληθήο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο θιπ) Πξφζζεηα νξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 ηνπ Ν. 2307/1995 φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ ζπληειεζηή ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πεληαπιάζηνπ, αλεμαξηήησο θαηεγνξηψλ, δειαδή θαη επί ιηγφηεξσλ ησλ επηά (7) θαηεγνξηψλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο ζα θαζνξίζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν (2) ζπληειεζηέο, ζηελ ΓΔΖ ζα γλσζηνπνηεζνχλ κφλν δχν, έλαο γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο γηα νηθηαθή ρξήζε θαη έλαο γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο γηα γεληθή ρξήζε (θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο θιπ). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 5 ηνπ Ν. 1080/1980, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άιιεο ρξήζεο ην εκβαδφ άλσ ησλ ρηιίσλ (1000) η.κ. θαη κέρξη έμη ρηιηάδσλ (6000) η.κ. δχλαηαη λα νξίδεηαη κεησκέλν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή. ειίδα 3

4 Γηα ην πέξαλ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6000) η.κ. εκβαδφ ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δχλαηαη λα νξηζηεί κεγαιχηεξνο ησλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κέρξη ρίιηα (1000) η.κ. Ζ αλσηέξσ δηάηαμε δχλαηαη λα εθαξκνζηεί θαη επί κε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ σο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 27/75 κέρξη εκβαδνχ έμη ρηιηάδσλ (6000) η.κ. Γηα εκβαδφλ πέξαλ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6000) η.κ. δε δχλαηαη λα νξηζηεί ζπληειεζηήο κεγαιχηεξνο ησλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα ρίιηα (1000) πξψηα η.κ. κε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςε θαη ε παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 5 κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζηεγαζκέλσλ ή κε ρψξσλ, αλαγλσξηδνκέλσλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο σο ειεπζέξσλ ηεισλεηαθψλ αγξνηκεκάησλ, δε δχλαηαη λα νξίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1981 ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ νξηζζέληνο ζπληειεζηή γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6000) η.κ. Σν ηέινο επηβάιιεηαη θαη ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθ φζνλ ν Γήκνο παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. Με ην Ν.3345/2005 αξζ.5 παξ.1 γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο απαιιαγή απφ ην ηέινο θαζαξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ, ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη δελ ειεθηξνδνηνχληαη, χζηεξα απφ ηελ βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Ζ., γηα φζν ρξφλν απηά παξακέλνπλ θιεηζηά. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ θαηεγνξία αθηλήησλ, ζηεγαζκέλσλ ή κε, πνπ δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, δειαδή δελ εθκηζζψλνληαη, δελ ηδηνθαηνηθνχληαη νχηε γίλεηαη ρξήζε ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Σα έζνδα απφ ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη θαη αξρή κφλν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη φρη γηα άιιεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ (Δγθ. Τπ. Δζση /78) ελψ αληίζηξνθα φιεο νη δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πξέπεη λα θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην αληίζηνηρν ηέινο. Ζ παξάιεηςε ηνπ πκβνπιίνπ λα θαζνξίζεη ην ηέινο ζην θαηάιιειν χςνο, ζπληζηά βαξηά παξάβαζε θαζήθνληνο (άξζξν 17 Ν.1080/80) θαη επηζχξεη θαηά ησλ κειψλ ηνπ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 142 θαη 147 ηνπ ΚΓΚ. χκθσλα κε άξζξν 202 παξ.3 ηνπ Ν.3463/2006 ΓΚΚ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ειάθξπλζε απφ ηα δεκνηηθά ηέιε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαηνίθσλ, φπσο πνιχηεθλνη, άηνκα κε αλαπεξίεο θαη άπνξνη. Αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν αλσηέξσ Νφκνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξηζκ. 587/2009 απφθαζή ηνπ ελέθξηλε γηα ην έηνο 2010 ηελ απαιιαγή ή ηελ κείσζε θαηά 50% ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, σο εμήο: Α. Πνιχηεθλνη: α. Γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία δει. γηα νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα (4) θαη άλσ αλήιηθα ηέθλα ή πξνζηαηεπφκελα κέιε (θνηηεηέο, ζηξαηεπκέλνη) κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε πνζνζηφ 50% αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. β. Γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία αλήιηθα ηέθλα ή πξνζηαηεπφκελα κέιε (θνηηεηέο, ζηξαηεπκέλνη) κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε πνζνζηφ 50% εθφζνλ έρνπλ εηήζην εηζφδεκα έσο ,00 ή κε ελνίθην έσο ,00. ειίδα 4

5 Β. Α.Μ.Δ.Α. α. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Α.Μ.Δ.Α.) 67% θαη άλσ ή κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εθφζνλ ζπγθαηνηθνχλ, κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε πνζνζηφ 50% εθφζνλ έρνπλ εηήζην εηζφδεκα έσο 9.000,00 γηα έλα (1) άηνκν, ή έσο ,00 κε ελνίθην, ζπλ 2.000,00 εηεζίσο γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. β. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Α.Μ.Δ.Α.) 80% θαη άλσ ή κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εθφζνλ ζπγθαηνηθνχλ, κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε πνζνζηφ 50% εθφζνλ έρνπλ εηήζην εηζφδεκα έσο ,00 γηα έλα (1) άηνκν ή έσο ,00 κε ελνίθην, ζπλ 2.000,00 εηεζίσο γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. Γ. Άπνξνη Γηα άπνξνπο κε εηήζην εηζφδεκα έσο 2.500,00, πιήξε απαιιαγή απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Γηα ηελ κείσζε ή θαη ηελ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ απφ ηα ηέιε θσηηζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζκ. 355/2007 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ζπληειεζηέο θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ γηα ην έηνο 2010 ήηαλ νη εμήο: Α.Υψξνη νηθηαθήο ρξήζεο Καηνηθίεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, απνζήθεο νηθηψλ θηιαλζξσπηθά ή λνζειεπηηθά ηδξχκαηα (εθηφο απφ ηδησηηθέο θιηληθέο) θιπ ζε 1,69 ην η.κ εηεζίσο. Β. Υψξνη γεληθήο ρξήζεο α. Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο θάζε κνξθήο, ηδησηηθέο θιηληθέο θαη γεληθά ζηεγαζκέλνη ρψξνη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα θάζε ρξήζε εθηφο ηεο νηθηαθήο ζε 4,49 ην η.κ εηεζίσο κέρξη ηκ θαη ζε 2,69 θαηά ηκ γηα ην πέξαλ ησλ ηκ εκβαδφλ. β. Σξάπεδεο θαη νχπεξ Μάξθεη : Γηα φινπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ρψξνπο ηνπο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, απνζήθεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο θιπ ζηεγαζκέλνη ρψξνη) θαη έσο ηκ γηα ην ίδην ή ζπλερφκελν αθίλεην, 8,45 αλά η.κ. εηεζίσο. Γηα ηα επηπιένλ ησλ η.κ. ην 60% ηνπ ζπληειεζηή, δειαδή 5,70 αλά η.κ. εηεζίσο. ειίδα 5

6 Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ εθφζνλ απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη, 3,00 αλά η.κ. εηεζίσο Γηα επηπιένλ ησλ η.κ. ην 30% ηνπ αλσηέξσ ζπληειεζηή δειαδή 0,90 αλά ηκ. εηεζίσο Γ. Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 25/75 (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, θηλεκαηνζέαηξα, επηρεηξήζεηο πψιεζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζηαζκψλ θαη ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεηο αζθνχκελεο ζε κε ζηεγαζκέλν ρψξν) ζε 1,75 ην ηκ εηεζίσο κέρξη εκβαδνχ ηκ θαη ζε 0,52 ην ηκ εηεζίσο γηα ην πέξαλ ησλ ηκ. Γ. Γηα ηνπο ηεισλεηαθά ειεχζεξνπο ρψξνπο Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ή κε ρψξνπο (ειεχζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα) ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 1080/80 ν ζπληειεζηήο έρεη δηακνξθσζεί ζε 1,36 ην η.κ εηεζίσο γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο 0,27 ην η.κ εηεζίσο. Β) θαζορηζκός θόροσ ειεθηροδοηούκελωλ τώρωλ Με ηελ αξ. 588/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίζηεθε ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο Δλφςεη ηεο νινθιήξσζεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ νπνία λα θαζνξίδνληαη νη ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ απφ έσο γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. Δηδηθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1080/1980, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 5 ηνπ Ν.1416/1984 θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 1828/1989 Κεθάιαην Γ-Οηθνλνκηθνί Πφξνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, επηηξέπεηαη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο κε απφθαζή ηνπο, λα επηβάιινπλ θφξν γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζε βάξνο θάζε ζηεγαζκέλνπ ή φρη ρψξνπ νηθηαθνχ θαηαλαισηή ή θαηαλαισηή εκπνξηθήο ή βηνκεραληθήο ρξήζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ. Ο θφξνο βαξχλεη απηφλ πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηνλ θχξην ή λνκέα. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ζε αθέξαηεο κνλάδεο απφ 0,018 σο 0,073. Δθφζνλ ν ζπληειεζηήο έρεη θαζνξηζηεί εθάπαμ ή ζηαδηαθά ζην αλψηαην φξηφ ηνπ κπνξεί πεξαηηέξσ λα απμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη (20%) θάζε ρξφλν, θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν θσηηδφκελεο επηθάλεηαο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1080/1980 δελ παξέρεηαη ζηνπο Γήκνπο έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ απηνί ειίδα 6

7 δελ άζθεζαλ ην παξερφκελν ζε απηνχο δηθαίσκα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβνιήο θνξνινγίαο πξνο πνξηζκφ εζφδσλ. Σα έζνδα απφ ην θφξν ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαθηηθά έζνδα ησλ Ο.Σ.Α. Ο θφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2010 αλεξρφηαλ γηα ηνπο κελ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζε 0,1 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηνπο δε κε ζηεγαζκέλνπο ζην κηζφ δει. 0,05 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γ) θαζορηζκός ηειώλ γηα ηελ εκπορηθή δηαθήκηζε χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 15 ηνπ Β.Γ./ φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1144/1981, ην νπνίν θαηφπηλ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.1900/90 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 6 ηνπ Ν.2880/01, επηβάιιεηαη ππέξ ησλ Γήκσλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηά ηνπο. Ο ζπληειεζηήο ησλ ηειψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο, κεηαμχ ηνπ θαηψηαηνπ θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπνπλ νη αλσηέξσ δηαηάμεηο. Γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο δηαθήκηζεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57 Α), 2753/99 (ΦΔΚ 249 Α), 2946/01 (ΦΔΚ 224 Α), 3164/03 (ΦΔΚ 176 Α), 2833/00 (ΦΔΚ 15 Α), 3212/03 (ΦΔΚ 308 Α) θαη ησλ αξηζκ / , 52138/ θαη 1881/2006 Κ.Τ.Α. Με ηελ αξηζκ. 581/2000 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο ζε ηξεηο (3) δψλεο σο εμήο: Εψλε (α) : Λεσθφξνο Αζελψλ. Εψλε (β) : Ηεξά νδφο, Γ. Παπαλδξένπ, ηξαηάξρε Καξατζθάθε, Αγ. ηξαηνπέδνπ, Κχπξνπ, Πεδφδξνκνο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, πληαγκαηάξρε Φαβηέξνπ. Εψλε (γ) : Τπφινηπεο νδνί. Γηα ην έηνο 2010 ηα πνζά αλά θαηεγνξία ήηαλ ηα εμήο : ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηψληαη ή επηθνιιψληαη : α. κέζα ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε πιαηείεο, νδνχο, πεδνδξφκηα δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο γεληθά ρψξνπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ β. ζηηο πεξηθξάμεηο αθάιππησλ ρψξσλ θαη αλεγεηξφκελσλ ή εγθαηαιεηκκέλσλ νηθνδνκψλ κε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή δηαρεηξηζηή απηψλ γ. ζε ρψξνπο ζηαδίσλ θαη γεπέδσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ δ. κέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ε. ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ειίδα 7

8 ν ζπληειεζηήο νξίζηεθε σο εμήο : ηελ (α) δψλε 1,42 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εβδνκαδηαίσο ηελ (β) δψλε 1,34 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εβδνκαδηαίσο ηελ (γ) δψλε 1,21 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εβδνκαδηαίσο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β α. Γηα δηαθεκίζεηο θσηεηλέο ζε ζηέγεο ή δψκαηα θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε ειεθηξηθέο εθεκεξίδεο, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο νξίζηεθε σο εμήο : ηελ (α) δψλε 282,40 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (β) δψλε 269,55 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (γ) δψλε 243,85 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο β. Γηα δηαθεκίζεηο θσηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρψξνπο ην ηέινο νξίζηεθε σο εμήο : ηελ (α) δψλε 112,86 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (β) δψλε 107,67 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (γ) δψλε 97,41 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο γ. Γηα δηαθεκίζεηο κε θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο ζε ζηέγεο ή δψκαηα ην ηέινο νξίζηεθε σο εμήο: ηελ (α) δψλε 79,18 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (β) δψλε 75,60 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο ηελ (γ) δψλε 68,37 ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο δ. Με θσηεηλέο δηαθεκίζεηο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ην ηέινο νξίζηεθε ζε 68,90 ην η.κ. εηεζίσο. Σα αλσηέξσ ηέιε δελ επηβάιινληαη εθ λένπ φηαλ κεηαβάιινληαη εληφο ηνπ έηνπο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ δελ επηηξέπεηαη πιένλ χζηεξα απφ ηελ ηζρχ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2946/2001 (άξζξν 2 παξ. 2γ). ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ 0.30Υ0.50 εθαηνζηφκεηξα, ην ηέινο νξίζηεθε ζε 7,85 ην ηεκάρην, κεληαίσο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην ηέινο. ειίδα 8

9 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε εκεξνιφγηα, δψξα, έληππα θαη θάζε είδνπο παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ζε απηνθφιιεηα ή είδε κε δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ή κε άιιν παξφκνην ηξφπν θαζψο γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ αέξα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ην ηέινο δηαθήκηζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο. Χο δαπάλε δηαθήκηζεο γηα ηελ θαηεγνξία απηή ινγίδεηαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο, κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε άιιεο θχζεσο δαπάλε, πνπ έγηλε ράξε ηεο δηαθήκηζεο. ην άξζξν 5 ηνπ Ν.1900/90 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2880/2001 θαη ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΚΔΓΚΔ ην θαηά θαηεγνξία ηέινο δηαθήκηζεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ, κε ην νπνίν έθιεηζε ην έηνο. Γεδνκέλνπ φηη ε πξναλαθεξφκελε απφθαζε δελ έρεη εθδνζεί, νη ζπληειεζηέο ηέινπο δηαθήκηζεο δελ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκνζζνχλ πεξαηηέξσ. Γ) θαζορηζκός ηέιοσς τρήζες πεδοδροκίωλ, πιαηεηώλ θιπ. θοηλοτρήζηωλ τώρωλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/1980(ΦΔΚ 246/Α) θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 παξ.4 θαη 54 παξ.4 ηνπ Ν. 1416/1984 (ΦΔΚ 18/Α), 26 ηνπ Ν.1828/89(ΦΔΚ 2/Α), 6 ηνπ Ν.1900/90 (ΦΔΚ 125/Α) θαη 16 ηνπ Ν. 3254/2004 (ΦΔΚ 137/Α), επηηξέπεηαη ε ππέξ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ επηβνιή ηέινπο ζε βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα, πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ρξήζεο, θαη αλάινγα ηελ δψλε πνπ βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ σο πξνζήθεο θαηαζηήκαηνο ην ηέινο νξίδεηαη ζην δηπιάζην. Ζ παξάγξαθνο 3β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.1828/89 σο εμήο: ε πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίσο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: α. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 1. Όισλ ησλ πεδνδξνκίσλ. 2. Όισλ ησλ γεληθά θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηνπ ππεδάθνπο απηψλ. 3. Σσλ γχξσ ηεο πιαηείαο Γεκάξρνπ Γ. θακπά (πξψελ Πιαηεία Λανχ) ειίδα 9

10 πεδνδξνκίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξακέλεη ειεχζεξε ισξίδα πιάηνπο 0,50 ηνπ κέηξνπ απφ ηελ αξρή ηνπ θξαζπέδνπ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ. β. Δμαηξείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο 1.Σνπ θαηαζηξψκαηνο φισλ ησλ νδψλ. 2.Σεο πιαηείαο Ζξψσλ, ε νπνία ζα παξακέλεη αθάιππηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα δεκφζηεο ζπγθεληξψζεηο θαη ελ γέλεη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ, πιελ ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πιαηείαο θαη ζε ζπλνιηθή έθηαζε έσο 60 ηκ. Γεληθψο δε ζηα πεδνδξφκηα πνπ παξαρσξνχληαη πξνο ρξήζε, πξέπεη λα παξακέλεη ειεχζεξε ισξίδα 0,60 ηνπ κέηξνπ ζε εθείλα πνπ έρνπλ πιάηνο 1,50 κ. απφ ην θξάζπεδν πξνο ηελ πιεπξά ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη ισξίδα πιάηνπο 1,00 κ. ζηα έρνληα πιάηνο άλσ ηνπ 1,50 κ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ απφ νηθνδνκηθά πιηθά γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ ζε πεδνδξφκην πιάηνπο κηθξφηεξνπ ηνπ 1,50 κ., δχλαηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα θαηαιήςεσο νιφθιεξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ιίγεο εκέξεο θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. Όζν δε αθνξά ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη εθκηζζψζεη ν Γήκνο, ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ην ζθαξίθεκα πνπ ην ζπλνδεχεη. Με ηελ αξηζκ. 591/2009 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην θαηαβιεηέν ηέινο θαηά δψλεο γηα ην έηνο 2010 είρε νξηζηεί σο εμήο: α) Σν θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80 ηέινο, νξίζηεθε θαηά δψλεο αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ρξήζεσο, εηεζίσο, σο εμήο: 1. ηελ νδφ ηξαηάξρε Καξατζθάθε απφ Κεξαζνχληνο έσο Γαβάθε θαη ζηελ Λεσθφξν Αζελψλ ζε 101,29 εηεζίσο αλά η.κ. 2. ηελ ππφινηπε νδφ ηεο ηξαηάξρε Καξατζθάθε, ηελ πιαηεία θαη πεδφδξνκν Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ ζε 90,71 εηεζίσο αλά η.κ. 3. ηελ νδφ Κχπξνπ, απφ Ηεξά Οδφ έσο πιαηεία Φιέκηλγθ, ζηελ πιαηεία «Γεκάξρνπ Γ. θακπά» (πξψελ πιαηεία Λανχ) θαη γχξσ απ απηή ζε 47,97 ην η.κ. εηεζίσο. 4. Σνπο ππφινηπνπο δξφκνπο ζε 13,67 ην η.κ. εηεζίσο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαρσξεκέλνη ρψξνη σο πξνζζήθε θαηαζηήκαηνο, νξίζηεθε ην ηέινο ζην δηπιάζην (άξζξ. 3, παξ. 3 ηνπ Ν.1080/80). β)γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ή νδνχ, απφ ηνπο αλνηθνδνκνχληεο νξίζηεθε ην ηέινο ζε 17,27 ην η.κ. κεληαίσο. γ )ε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα δεηγκαηνδηαλνκή πξντφλησλ, νξίζηεθε ην ηέινο ζε 85,00 ην η.κ. δ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ηέινο νξίζηεθε ζε 9,36 ην η.κ. εηεζίσο. ειίδα 10

11 Πξνηείλεηαη ε έληαμε ηεο νδνχ Αγ. ηξαηνπέδνπ ζηε δψλε 2. Δ) θαζορηζκός ηειώλ γηα σπαίζρηο εκπόρηο Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2323/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3377/05, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 254/2005, θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ηελ αλαπιήξσζε δηθαηνχρσλ θ.ι.π. Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απφ παξαγσγνχο γεσξγηθψλ, ακπεινπξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, κειηζζνθνκηθψλ, λσπψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη παξαδνζηαθψλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ρεηξνηερλεκάησλ, θαιιηηερλεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ηδίαο παξαγσγήο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ππ αξηζκ. 254/2005 Π.Γ/ηνο. Οη θάηνρνη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ αλσηέξσ λφκσλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θαη ην αλάινγν ηέινο γηα ην νπνίν θαιείηαη λα πάξεη απφθαζε ην Γ.. Γηα ην έηνο 2010 ηα ηέιε είραλ θαζνξηζηεί σο εμήο: 1. Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ινπινχδηα, θάζηαλα, θαιακπφθηα, γεσξγηθά πξντφληα, δηάθνξα ςηιηθά, θν-κπηδνχ θ.ι.π. ζε 700,00 εηεζίσο γηα (4) η.κ. αλά ζέζε. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζε θαληίλεο ζε 1.500,00 εηεζίσο. 3. Γηα ηηο δηάθνξεο παλεγχξεηο ζην πνζφ ησλ 80,00 γηα ηνλ Πξνθήηε Ζιία θαη Αγία Παξαζθεπή θαη ζην πνζφ ησλ 70,00 γηα ηα ππφινηπα, γηα (4) η.κ. αλά ζέζε. 4. Δπίζεο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηεζζάξσλ (4) ηεηξ. κέηξσλ γηα ππαίζξηεο αγνξέο γηα πψιεζε ραξηαεηψλ, θάξβνπλσλ θιπ., ζε 120,00 αλά ζέζε. 5. Γηα πψιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ εηδψλ, ζε 350,00 γηα (4) η.κ. αλά ζέζε. Σ) θαζορηζκός εηδηθού ηέιοσς αποθοκηδής παραλόκως ελαποηηζέκελωλ σιηθώλ θιπ. ζε θοηλότρεζηοσς τώροσς ηοσ Γήκοσ κας (αρζρ. 5 παρ. 8 ηοσ Καλοληζκού Καζαρηόηεηας) αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 8 ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο επηβάιιεηαη, ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε πιηθά πνπ ζεσξνχληαη εγθαηαιειεηκκέλα θαη ε απνθνκηδή ηνπο γίλεηαη ακέζσο θαη άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο απφ ην Γήκν, εηδηθφ ηέινο πνπ πεξηέρεη ηε ζρεηηθή δαπάλε απνθνκηδήο, κεηαθνξάο ή θχιαμεο ησλ πιηθψλ απφ ην Γήκν θαη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ παξαβάηε. Σν εηδηθφ απηφ ηέινο αλά δξνκνιφγην ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. ειίδα 11

12 Γηα ην 2010 ην ηέινο ήηαλ 800,00 αλά δξνκνιφγην γηα θάζε πεξίπησζε. Ε) θαζορηζκός ηέιοσς θαζαρηόηεηας γηα ηελ περηζσιιογή θαη ηελ αποθοκηδή σποπροϊόληωλ δηαθόρωλ εργοζηαζίωλ, βηοηετληώλ θιπ. ηοσ Γήκοσ κας αο γλσξίδνπκε φηη κε ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ καο πεξηζπιιέγνληαη ππνπξντφληα απφ βηνκεραλίεο, εξγνζηάζηα θιπ. Γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ βηνκεραληθψλ ππνπξντφλησλ βηνηερληψλ, εξγνζηαζίσλ θιπ. απαηηνχληαη δαπάλεο θαζ ππέξβαζε ηνπ λφκνπ πεξί αληαπνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο. χκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ΑΔΒ/301 (ΦΔΚ B 63/ ), άξζξν 9 παξ. 1, ν Γήκνο καο δελ ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θαη λα κεηαθέξεη ηα απνξξίκκαηα βηνκεραληθψλ ή εηαίξσλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα λα κπνξέζεη ν Γήκνο καο λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ ππνπξντφλησλ ησλ ελ ιφγσ βηνκεραληψλ, εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θιπ. πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε κε ηελ νπνία λα εγθξίλεηαη ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ππνπξντφλησλ απηψλ. Γηα ην έηνο 2010 ην ηέινο απηφ είρε νξηζηεί ζην πνζφ ησλ 320,00 αλά θνξηεγφ. Ζ) θαζορηζκός εηδηθού ηέιοσς αποθοκηδής απορρηκκάηωλ θαη ιοηπώλ άτρεζηωλ σιηθώλ ποσ έτοσλ απορρηθζεί ζε αθάισπηοσς τώροσς, ρέκαηα, δάζε θ.ι.π.(αρζρ. 8 παρ. 5 ηοσ Καλοληζκού Καζαρηόηεηας) αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα νξίζεη εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ άρξεζησλ πιηθψλ ηα νπνία απέξξηςαλ νη ηδηνθηήηεο, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, ξέκαηα, δάζε θιπ. Δπεηδή απηά ηα πιηθά γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ρξεηάδνληαη εξγάηεο, θνξησηήο, αλνηθηφ θνξηεγφ θ.ι.π. θαη είλαη κηα ζεβαζηή δαπάλε γηα ην Γήκν είλαη αλαγθαίν λα επηβιεζεί εηδηθφ ηέινο πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ην έηνο 2010 ην ηέινο απηφ είρε νξηζηεί ζην πνζφ ησλ 500,00 αλά θνξηεγφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα πάξεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1/1/ /12/2011. ειίδα 12

13 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί θηηξίνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καλάξε 2 θαη Ιεξά Οδνχ Αλαθνξηθά κε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ καο εζηάιε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Γ/λζε ΠΔΥΧ, αξ. πξση. Φ4538/5530/ΠΔΡ10/2010) πξνο εμέηαζε θαη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: Ζ κειέηε αθνξά ζηαζκφ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί θηηξίνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καλάξε 2 θαη Ηεξάο νδνχ. ην ελ ιφγσ θηίξην, είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα θεξαηψλ θαη φπσο είλαη γλσζηφ, ιεηηνπξγεί, πεξίπνπ, επί κία δεθαεηία. ην θάθειν ηεο κειέηεο, πεξηέρεηαη Απφθαζε ηεο ΔΔΔΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ) ηνπ έηνπο 2002, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο θεξαίαο GSM (ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο MHZ). Σν έηνο 2008 θαη χζηεξα απφ έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ πεξηνίθσλ, ν Γήκνο δήηεζε απφ ηνλ Πεξηβαιινληηθφ χλδεζκν Γήκσλ Αζήλαο Πεηξαηά (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Πεηξαηά ηκήκα Ζιεθηξνληθήο) ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο γηα ην ελ ιφγσ θεξαηνζχζηεκα. Δθεί, δηαπηζηψζεθε φηη νη θεξαίεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήηαλ 3 (θαη φρη 1, φπσο έιεγε ε πξναλαθεξζείζα άδεηα) : 932 MHZ, 942 MHZ, 1863 MHZ ήκεξα θαη ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ Ν. 3431/2006, θαζψο θαη ηεο Τ.Α /2007, γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, πξνζθνκίδεηαη ε κειέηε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ ζηαζκνχ γηα γλσκνδφηεζε απφ ην Γ.. Δμεηάδνληαο ηε κειέηε, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: - Ζ κειέηε, απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα, ηα νπνία αθνξνχλ κελ ηνλ εμεηαδφκελν ζηαζκφ βάζεο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ θαη νπνηνλδήπνηε άιιν, ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν, κε κφλε αιιαγή ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο. Γειαδή, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ππνινγηζκνί, δελ ππάξρεη ζαθήο θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ ή έζησ ησλ πξνηεηλφκελσλ θεξαηνζπζηεκάησλ, δελ ππάξρεη έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο γηα ηελ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ζηε ζει. 29 γξάθεηαη: «Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε έληαζε αθηηλνβνιίαο ππνινγίδεηαη ρακειφηεξε απφ ηα δηεζλή επηηξεπφκελα φξηα. Δπνκέλσο, δελ αλακέλεηαη θακία επίπησζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ». Σν ζπκπέξαζκα απηφ, είλαη ην πξαγκαηηθφ δεηνχκελν φιεο ηεο κειέηεο. Άξα, ζα έπξεπε λα είλαη ην θαηαζηάιαγκα ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή παξάζεζε ησλ κεγεζψλ ησλ θεξαηψλ. Παξφια απηά, ην ζπκπέξαζκα απηφ, ζηε κειέηε, είλαη ην απζαίξεην ζπκπέξαζκα χζηεξα απφ ηελ παξάζεζε λφκσλ, ηζρπφλησλ νξίσλ δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα, εμεηδηθεπκέλσλ φξσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο θαη ΥΧΡΗ νχηε έλα κέγεζνο, έλα ζηνηρείν πνπ λα αθνξά ηνλ εμεηαδφκελν ζηαζκφ βάζεο. ειίδα 13

14 - ηε ζειίδα 14, αλαγξάθεηαη: «Ο ζηαζκφο βάζεο είλαη πθηζηάκελνο θαη άξα δελ απαηηείηαη ε παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ». Ο ηζρπξηζκφο απηφο, είλαη αλαιεζήο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε κεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε 3 θεξαηψλ, ζχκθσλα φκσο κε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ξαδηνεθπνκπψλ θεξαηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζει. 16, αλαγξάθεηαη: «Αξηζκφο κε παξαβνιηθψλ θεξαηψλ : 3. Πξφθεηηαη γηα ηζνδχλακεο νκνηνθαηεπζπληηθέο θεξαίεο. Ο πξαγκαηηθφο αξηζκφο θαηεπζπληηθψλ θεξαηψλ είλαη 6 γηα ηε WIND θαη 3 γηα ηελ Cosmote». - ηε ζειίδα 27 ηεο κειέηεο, αλαγξάθεηαη: «Σα αλψηεξα φξηα αζθαιείαο γηα ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, είλαη: ζηα 900 ΜΖΕ < 4,5 w/m2, ζηα 1800 MHZ ζηα 9 w/m2, ζηα 2100 MHZ είλαη ζηα 10 w/m2». ηελ έθζεζε ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά φκσο θαη ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθία πνπ επηθαιείηαη, «ηα φξηα γηα ηνλ πιεζπζκφ είλαη απζηεξφηεξα, αθνχ θάπνηνο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζπλερψο (24σξν), ρσξίο λα γλσξίδεη ή λα ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο». Καηά ζπλέπεηα, νδεγνχκεζα ζε αλαμηφπηζηα θαη ίζσο επηθίλδπλα ζπκπεξάζκαηα, αλ δελ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ζε πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο θαη ζε απφιπηεο επζείεο απφ ην ζηαζκφ βάζεο, κέλνπλ, θαηνηθνχλ νηθνγέλεηεο, παηδηά, πνπ έρνπλ 24σξε πξφζιεςε αθηηλνβνιίαο. - ηε ζειίδα 15 ηεο κειέηεο, αλαγξάθεηαη: «ηε κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ, ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη γεηηνληθνί ζηαζκνί βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αζξνηζηηθήο αθηηλνβνιίαο ην πεξηβάιινλ». Αλ φκσο αλαγλψζνπκε ηε κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη θαη πάιη δελ ππάξρνπλ ππνινγηζκνί, δελ θαηαγξάθεηαη θαη άξα δελ ζπλππνινγίδεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ θεξαηψλ. Απιά, ππάξρεη ε θαηαγξαθή νξηζκέλσλ ηηκψλ γηα ηα θξίζηκα κεγέζε πνπ ζα θξίλνπλ επί ηεο νπζίαο αλ ν ζηαζκφο βάζεο «θάλεη θαιφ ή θαθφ», ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ πνπζελά, ε αιήζεηα ησλ κεγεζψλ απηψλ θαη ρσξίο, πνιχ πεξηζζφηεξν, λα δηαπηζηψλεηαη (φρη απιά λα θαηαγξάθεηαη) φηη πξάγκαηη έρεη ππνινγηζηεί ε ζπκβνιή ησλ πεδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζηε κειέηε θεξαίεο. πκπιεξσκαηηθά, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ππάξρεη άδεηα απφ ηελ ΔΔΑΔ, θαζψο θαη επίζεο φηη δελ ππάξρεη θακία άιιε άδεηα ή έγθξηζε γηα ην ζηαζκφ απηφλ. ΠΡΟΣΑΖ Θεσξψληαο φηη γηα ην εμεηαδφκελν θεξαηνζχζηεκα ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα φρη κφλν γηα ηε κε αδεηνδφηεζε, αιιά ελ ηέιεη γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ άκεζα, γηα φζνπο ιφγνπο πξναλαθέξζεθαλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεο ππνβάζκηζεο θαη ηεο απαμίσζεο ηεο πεξηνρήο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ησλ θαηνίθσλ, πξνηείλεηαη: Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθνκηζζείζαο κειέηεο θαη ηαπηφρξνλα ε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ ελδερνκέλνπ αδεηνδφηεζεο. ειίδα 14

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AUZOLANPLUS ε Κ.Δ.Γ.Υ ΘΔΜΑ 3 ν Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γξαθίηε θαη κειαληνύ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ρεηηθέο νη : 1) Αξ. 246/2012 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. Β4ΡΠΩ9Ω-4Κ2) 2) Αξ. 142/2013 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΒΔΑΕΩ9Ω-ΑΦΓ) 3) Αξ. 65/2015 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΩΠΦΒΩ9Ω-ΕΦ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Σξίπνιε, 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Αξηζκ. Πξση: 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ: θ. Γήκαξρν Σξίπνιεο. θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. θ. Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. θ. Πξφεδξν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα