ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1

2 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται: Η οργάνωση της διάρθρωσης της ΔΕΥΑΜΒ Το αντικείμενο κάθε βαθμίδας Ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 2. Το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΥΑΜΒ ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: Μόνιμο προσωπικό Τακτικό με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3. Το μόνιμο και τακτικό προσωπικό και σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με απόφαση ΔΣ, το προσωπικό ορισμένου χρόνου, καταλαμβάνει τις προβλεπόμενες από τον ΟΕΥ οργανικές θέσεις. 4. Η εργασιακή υπηρεσιακή σχέση και κατάσταση του προσωπικού ρυθμίζεται από τον παρόντα ΟΕΥ τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις και τη σχετική νομοθεσία. Άρθρο 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η Διοίκηση της επιχείρησης Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προέκυψε μετά από συγχώνευση των ΔΕΥΑ που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους οι οποίοι συγκρότησαν τον Δήμο Βόλου (άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3852/2010), με απορρόφηση από τη μέχρι τότε ΔΕΥΑΜΒ και επέκταση της περιοχής αρμοδιότητάς της σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου, όπου δεν είχε συσταθεί και δεν λειτουργούσε ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265Β/ ). Σκοπός της ΔΕΥΑΜΒ είναι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα πόσιμου νερού και κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, με τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύματος στις ΕΕΛ και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΥΑΜΒ μεριμνά για τη συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η ΔΕΥΑΜΒ διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, έργα και πηγές χρηματοδότησης από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 όπως ισχύει, του Δημοτικού 2

3 Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει και των ειδικών νόμων. Περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ είναι η περιοχή αρμοδιότητας των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, στη δε περιουσία της ανήκουν και τα δίκτυα της Α και Β ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Περιγραφή Αρμοδιοτήτων Διοικητικών μονάδων Ορισμός Προϊσταμένων Η ΔΕΥΑΜΒ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέμα που αφορά την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στον εν λόγω νόμο. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο ή/και σε μέλη του Δ.Σ. Ως προς την αμοιβή, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.3463/2006) και του Ν.1069/1980. Των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, μετά από δημόσια πρόσκληση, δικαίωμα δε υποψηφιότητας έχουν τόσο στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ από το μόνιμο και τακτικό προσωπικό, όσο και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την κείμενη νομοθεσία. Σε μία τέτοια περίπτωση, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα στελέχη του μόνιμου και τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ και η επιλογή γίνεται μεταξύ αυτών. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέων, από το μόνιμο και τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης που πληροί τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ΟΕΥ. Οι υπεύθυνοι των Γραφείων ορίζονται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης και μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής συνεπικουρούνται από: Α. Το Τεχνικό Συμβούλιο Β. Τους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους και Γ. Τους Ειδικούς Συμβούλους Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υποστήριξης του έργου της Διοίκησης και ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συμμετέχουν: Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που ορίζονται από αυτό, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως συντονιστής του Συμβουλίου Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών της Επιχείρησης 3

4 Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΜΒ. Το Τεχνικό Συμβούλιο επεξεργάζεται όλα τα θέματα του τεχνικού τομέα της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από παραπομπή τους από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης ή τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές μέλη του ή τον συντονιστή, από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού, της μελέτης και κατασκευής ενός έργου, μέχρι τη φάση της παραλαβής και της λειτουργίας του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αποφασίζει αν η υλοποίηση ενός έργου ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών ή της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του συντονιστή του, όταν υπάρχουν θέματα που πρέπει να επεξεργαστεί. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Γραφείο της Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων, το οποίο παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου και επιμελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της απομαγνητοφώνησής τους. Το Τεχνικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, με σχετικό Κανονισμό που εγκρίνει. Β. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ως Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι ορίζονται δύο (2) δικηγόροι, με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι Νομικοί Σύμβουλοι είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, εκ των οποίων ένας(1) είναι δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω και ένας(1) Παρ Εφέταις. Οι Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι ασχολούνται με τις κάθε είδους υποθέσεις της ΔΕΥΑΜΒ και επιδιώκουν την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της Επιχείρησης. Ειδικότερα: Παρέχουν συστηματικά τις νομικές τους υπηρεσίες και τις γνωμοδοτήσεις, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε όλες τις υποθέσεις των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Παρίστανται για την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΜΒ, ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και των Διοικητικών Αρχών. Παρέχουν υποστήριξη σε όλα τα νομικά θέματα με ταυτόχρονη δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Επιχείρησης σε κάθε νομική της υπόθεση και αναλαμβάνουν τον χειρισμό των ανατεθεισών σ αυτούς δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων. Συνεργάζονται με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή πάνω στα τρέχοντα νομικά ζητήματα και γνωμοδοτούν στα θέματα που προκύπτουν. Στις υποχρεώσεις των Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων είναι: 1. Η υπεράσπιση των υποθέσεων ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών. 2. Η κάλυψη των εισηγήσεων προς το Δ.Σ. για έναρξη και κατάργηση δίκης, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμούς, αναγνώριση απαιτήσεων, 4

5 διάλυση συμβάσεων, παραίτηση από αγωγή και ένδικο μέσο, αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, χάραξη πορείας της δίκης και διαιτησίας και γενικά για οποιοδήποτε θέμα νομικής ή δικαστικής φύσης. 3. Ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει η ΔΕΥΑΜΒ με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων της ΔΕΥΑΜΒ για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους και η επεξεργασία εσωτερικών κανονισμών που συντάσσονται από την Υπηρεσία. 4. Η επεξεργασία των κειμένων όλων των σχετικών εγγράφων της ΔΕΥΑΜΒ που έχουν σχέση με σύσταση, τροποποίηση και κατάλυση έννομων σχέσεων με το προσωπικό της ΔΕΥΑΜΒ ή τρίτα πρόσωπα. 5. Η παρακολούθηση, καθοδήγηση και έλεγχος για την προάσπιση και επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης. 6. Η σύνταξη, ανανέωση και καταγγελία των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων. 7. Η καθοδήγηση με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές των υπηρεσιών της Επιχείρησης σε απλά ζητήματα. 8. Η νομική κάλυψη των υπαλλήλων της Επιχείρησης για δικαστική πράξη κατά την άσκηση εντεταλμένης υπηρεσίας, όταν διώκονται. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης στην περίπτωση όπου η δίωξη εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική κάλυψη συντελείται μετά από γραπτή αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Προκειμένου για δικαστήρια που διεξάγονται εκτός Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου ή όταν η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και ο χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, μπορούν να διοριστούν δικηγόροι ιδιώτες, με απόφαση του Δ.Σ. Οι Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι τηρούν Αρχείο Φακέλων Δικαστικών Υποθέσεων και αντίγραφα αυτών τηρεί το Διοικητικό Τμήμα της Επιχείρησης. Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων με ειδικές γνώσεις. Η χρησιμοποίηση εξωτερικών ειδικών συμβούλων γίνεται πάντοτε με σύμβαση ανάθεσης έργου από τη ΔΕΥΑΜΒ, στην οποία περιγράφονται και οι αρμοδιότητές τους. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι ενεργούν ανάλογα με τις εντολές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή. Τα της αμοιβής τους καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Διάρθρωση Υπηρεσιών. 1. Γενική Διεύθυνση. 1.1 Γενικός Διευθυντής Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας 2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 2.1 Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 5

6 2.2 Τμήμα Διοικητικό Γραφείο Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων 2.3 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Λογιστηρίου Γραφείο Προμηθειών Γραφείο Ταμείου 2.4 Τμήμα Καταναλωτών. 3. Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών. 3.1 Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών. 3.2 Τμήμα Ύδρευσης Γραφείο Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης Γραφείο ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και οχημάτων. 3.3 Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και Αποχέτευσης Γραφείο Λειτουργίας Ε.Ε.Λ και χημικού εργαστηρίου Γραφείο Συντήρησης ΗΛΜ εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιοστασίων Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης. 3.4 Τμήμα Άρδευσης 4. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών 4.1 Τμήμα Σχεδιασμού, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Πληροφορικής Γραφείο Πληροφορικής 4.3 Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Νέων Υποδομών 4.4 Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Νερών Η σχηματική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Κανονισμού ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής είναι υποχρεωμένος, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα όλους τους τομείς δράσης της Επιχείρησης, με σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της και να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται, όπως προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις νόμων και οι Κανονισμοί της ΔΕΥΑΜΒ, ως εξής: 1. Συνεργάζεται με το Δ.Σ. και το ενημερώνει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΥΑΜΒ, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών της (παρ. 3 άρθρου 5 του Ν.1069/80) και συμμετέχει στις 6

7 συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγούμενος τα συζητούμενα θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2. Διοικεί το προσωπικό της ΔΕΥΑΜΒ και μεριμνά για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του, φροντίζει για την εκπαίδευση και επιμόρφωσή του, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του. 3. Προΐσταται, γενικά, όλων των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες αυτών και συνεργάζεται με τους Διευθυντές των υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργίας τους. 4. Μεριμνά για: α) Την εκπλήρωση των σκοπών της ΔΕΥΑΜΒ όπως περιγράφονται στη συστατική της πράξη, ιδίως για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας του πόσιμου νερού και της κάλυψης των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος, με τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύματος στις ΕΕΛ, καθώς και για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή του Δήμου Βόλου. β) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος μελέτης, κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης καθώς και των αντίστοιχων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ) Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος έργων και επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς και τα επόμενα πέντε(5) χρόνια και την πρόταση των πηγών χρηματοδότησής του. δ) Τη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της ΔΕΥΑΜΒ ε) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων εξόδων. στ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της ΔΕΥΑΜΒ ζ) Τη σύνταξη και έκδοση του ενημερωτικού υλικού της ΔΕΥΑΜΒ, που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.1069/1980. η) Την παραλαβή της αλληλογραφίας και την κατανομή της, μέσω της γραμματείας, με πρωτόκολλο στις Διευθύνσεις, τα τμήματα και τα γραφεία. θ) Την επίλυση κάθε αμφισβήτησης για τα όρια των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του Γεν. Διευθυντή μέχρι την τελική επίλυση του θέματος από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 5. Εισηγείται στο ΔΣ για: α) Την ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. β) Την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων της ΔΕΥΑΜΒ. γ) Την έγερση αγωγών, την άσκηση κάθε ένδικου μέσου, την παραίτηση από αυτό και για κάθε συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό. δ) Τη σύναψη δανείων. ε) Τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, με προτεραιότητα και τους όρους συμμετοχής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.1069/1980, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. στ) Τον καθορισμό των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης. ζ) Την οριστική μετακίνηση του προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία, καθώς και τη μετάταξή του (μεταβολή κλάδου ή ειδικότητας). 6. Αποφασίζει για: 7

8 α) Τη διενέργεια προμηθειών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων, που η ολική τους δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το Κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ. β) Την τοποθέτηση κάθε εργαζόμενου στην ανάλογη θέση του ΟΕΥ. γ) Σε συνεργασία με το Διευθυντή της κάθε Διεύθυνσης, αποφασίζει για τη μετακίνηση των εργαζομένων από τμήμα σε τμήμα της ίδιας υπηρεσίας, για την κάλυψη τακτικών ή πρόσκαιρων αναγκών. δ) Τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό, ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου Διευθυντή, με βάση προγραμματισμό που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ από άποψη επάρκειας προσωπικού στις διάφορες θέσεις, παίρνοντας παράλληλα υπόψη και τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων ε) Την επιβολή των πειθαρχικών ποινών που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος ΟΕΥ. στ) Εγκρίνει τα πρωτόκολλα ζημιών του άρθρου 28 του Ν.1069/80 7. Υπογράφει και θεωρεί τα ακόλουθα έγγραφα: α) Υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα, εκτός από εκείνα που συνεπάγονται αναλήψεις οικονομικών υποχρεώσεων προς τρίτους (διακηρύξεις, συμβάσεις, συμβόλαια, κ.λπ.), ανώτερες του ποσού, που προβλέπεται από την παρ.6 α του παρόντος άρθρου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. β) Θεωρεί και εγκρίνει τα έγγραφα, που, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, υπογράφονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αντιστοίχως, ή τους αρμόδιους υπαλλήλους, πριν την εκτέλεσή τους ή την εισαγωγή τους στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για λήψη απόφασης. γ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα πρωτόκολλα των καθημερινών μετρήσεων του Ταμείου, μαζί με το Διευθυντή της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας. δ) Θεωρεί, μαζί με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τις μισθοδοτικές καταστάσεις, που συντάσσει με ευθύνη της η Οικονομική Υπηρεσία. ε) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της ταμειακής υπηρεσίας, σε σύμπραξη και κοινή ευθύνη με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. στ) Μονογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ΔΣ. 8. Καλεί, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, τους Διευθυντές των υπηρεσιών και εκείνους που κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της επιχείρησης κατά τον προηγούμενο μήνα, να συντονίσει τις εργασίες των υπηρεσιών, να επιλύσει τυχόν διοικητικά ή τεχνικά προβλήματα και να ανταλλάξει απόψεις για τους στόχους και το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης τον επόμενο μήνα, αλλά και ευρύτερα για τη μελλοντική πορεία της Επιχείρησης. Παράλληλα, και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου της Επιχείρησης, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της: α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές μονάδες της Επιχείρησης. β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος. γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού από διάφορες διοικητικές μονάδες. δ) Υπαλλήλων συνδέσμων μεταξύ διοικητικών μονάδων με ισχυρή αλληλεξάρτηση. 8

9 9. Ασκεί εποπτεία στο Τεχνικό Συμβούλιο. 10. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη σχετική με τα αντικείμενα της ΔΕΥΑΜΒ νομοθεσία και φροντίζει για την εφαρμογή της, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Ο Γενικός Διευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα Διευθυντή της Επιχείρησης, που ορίζεται αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ ταυτόχρονα με τον ορισμό του Γενικού Δ/ντή Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου. Το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση και αναφέρεται σε αυτήν για τα θέματα της Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ για τα θέματα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ ή στο μέλος του που ορίζει ο Πρόεδρος. Το Γραφείο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη για τις διαδικασίες πιστοποίησης της Επιχείρησης σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας όπως ISO 9001: Φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας και των οδηγιών εργασίας, τη σωστή τήρηση των αρχείων ποιότητας και τη σωστή χρήση των εντύπων εργασίας. 3. Πραγματοποιεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και γενικότερα για την ποιότητα της απόδοσης των μηχανισμών και συστημάτων στην κατεύθυνση επίτευξη των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης 4. Εντοπίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και οργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 5. Προγραμματίζει τις ενέργειες για την εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών της Επιχείρησης. 6. Εντοπίζει τα σημεία του συστήματος ποιότητας που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και τις μη συμμορφώσεις σε σημεία που έχουν εντοπιστεί και προτείνει λύσεις. 7. Παρακολουθεί την εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. 8. Ελέγχει την τήρηση των Κανονισμών που ισχύουν στην Επιχείρηση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Επιχείρηση. 9. Εισηγείται την ανάπτυξη νέων συστημάτων με στόχο την καθιέρωση πιο αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου. 10. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικών 9

10 Στελεχών της Επιχείρησης, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 11. Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά το 6μηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για τους διενεργούμενους ελέγχους. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τμήματος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείμενα στους υφιστάμενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον Γενικό Διευθυντή για θέματα της αρμοδιότητάς του Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας Το Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας είναι ανεξάρτητο, υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Φροντίζει την καλή εικόνα της Επιχείρησης με σκοπό τη διατήρηση της στενής και αρραγούς σχέσης της με τους πολίτες. 2. Είναι υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης, την έκδοση ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου κλπ. 3. Φροντίζει για θέματα επικοινωνίας του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή. 4.Είναι υπεύθυνο για την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ. 5. Διατηρεί αρχείο τύπου, αρχείο ηλεκτρονικών ΜΜΕ, κλπ. 6. Έχει την ευθύνη της προβολής των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων ανάπτυξης της ΔΕΥΑΜΒ. 7. Οργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κλπ. σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, κατά περίπτωση. Οργανώνει εκθέσεις και την παρουσία της επιχείρησης σε εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της. 8. Οργανώνει εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και στην προαγωγή των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και Επιχείρησης 9. Προετοιμάζει το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής της Επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. 10. Παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής υλικού και εργασιών προβολής που ανατίθενται σε τρίτους. 11. Επιμελείται των πάσης φύσεως εκδόσεων της Επιχείρησης. 10

11 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Αρμοδιότητες Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, συντονίζει τις εργασίες τους σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στο Γενικό Διευθυντή για θέματα της αρμοδιότητάς του. 2. Είναι υποχρεωμένος, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα τους τομείς αρμοδιότητάς του, με σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της Διεύθυνσης που προΐσταται, σύμφωνα και με τις εντολές του Γενικού Διευθυντή. 3. Συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή μηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών 4. Μονογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Διεύθυνσης που διευθύνει, πριν υπογραφούν από το Γενικό Διευθυντή. 5. Λαμβάνει μέριμνα για την επίλυση των αιτημάτων των πολιτών που έχουν σχέση με τη Διεύθυνσή του. 6. Παρακολουθεί την εργατικότητα και απόδοση των υπαλλήλων που εργάζονται στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και, όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. ή το Γενικό Διευθυντή, σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων. 7. Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή την επιβολή κυρώσεων στους υπαλλήλους που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ή σε αυτούς που δεν εκτελούν σωστά την εργασία που τους αναθέτει ο ίδιος ή οι υπεύθυνοι των τμημάτων. 8. Σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και τους Υπευθύνους των Γραφείων εισηγείται τη χορήγηση αδειών στους εργαζομένους της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και υποβάλλει τις αιτήσεις στο Τμήμα Διοίκησης, προς έγκριση από το Γενικό Διευθυντή. 9. Σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης, καθορίζει και ελέγχει τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης. 10. Χρησιμοποιεί οποιονδήποτε από το προσωπικό της Υπηρεσίας του για την εκτέλεση κάθε άλλης, συναφούς με την ειδικότητά του, εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε τμήμα. 11.Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία και κατανέμει αυτή στα αρμόδια τμήματα. Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 11

12 12. Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ που αποφασίζει το ΔΣ, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών της και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της. 13. Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή για θέματα προσωπικού (αμοιβές, επιβραβεύσεις, μετεκπαίδευση και κατάρτιση, ποινές, άδειες, μεταβολές, προαγωγές, κατάταξη σε κλιμάκια του προσωπικού) και επιβλέπει τη σωστή τήρηση των ατομικών φακέλων όλου του προσωπικού. 14. Φροντίζει για κάθε άλλη οικονομικής φύσεως εργασία της ΔΕΥΑΜΒ, που του ανατίθεται από τον Γενικό Διευθυντή. 15. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υπογράφει τον Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Απολογισμό και τους υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή. 16. Ελέγχει τα τιμολόγια για προμήθειες και εκτέλεση εργασιών, προκειμένου να εκδοθούν από το λογιστήριο τα εντάλματα πληρωμής. 17. Ελέγχει και υπογράφει τα Γραμμάτια Είσπραξης, τα Εντάλματα Πληρωμής και τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν και τα υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή για θεώρηση. 18. Ελέγχει καθημερινά το Ταμείο και φροντίζει να υπάρχει πάντα σε αυτό επαρκές ποσό χρημάτων, ενώ παράλληλα μεριμνά, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, για την κατάθεση των χρημάτων του Ταμείου σε Τράπεζες ή Ταμιευτήριο. 19. Εποπτεύει την ομαλή είσπραξη όλων των απαιτήσεων της Επιχείρησης. 20. Παρακολουθεί την απορρόφηση πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, ενημερώνοντας το Γεν. Διευθυντή. 21. Επιβλέπει τις ενέργειες για τη διακοπή του νερού πελατών που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Επιχείρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης. 22. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη και έγκαιρη απόδοση των χρημάτων που εισπράττονται για λογαριασμό του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών τρίτων. 23. Ενημερώνει εγκαίρως το Γενικό Διευθυντή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων. 24. Παρακολουθεί την τήρηση όλων των βιβλίων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 25. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την έγκαιρη προμήθεια υλικών και τη διακίνηση των υλικών της αποθήκης. Παρακολουθεί τη σύνταξη των σχετικών στατιστικών πινάκων. 26. Φροντίζει για τη σύνταξη της απογραφής των αποθηκών, ετησίως ή όποτε απαιτηθεί και την υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή. Επίσης για την σύνταξη της απογραφής όποτε χρειασθεί των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 12

13 27. Έχει την ευθύνη, από κοινού με τον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών, για τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και σε κάθε άλλο έλεγχο. 28. Παρακολουθεί, ελέγχει και μεριμνά για την επωφελέστερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη μισθωμάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευσή της. Συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, για την υποβολή, από κοινού, προς το Δ.Σ της επιχείρησης προτάσεων για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Τον Διευθυντή, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του, που ορίζει ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. 2.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Το Διοικητικό Τμήμα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Επιμελείται την προώθηση και εφαρμογή των αποφάσεων, που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. 2. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους όλου του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ και τους ενημερώνει για κάθε μεταβολή. 3. Παρακολουθεί και τηρεί αρχείο πάσης φύσεως αδειών προσωπικού, καθώς και των ασθενειών, επιβραβεύσεων, ποινών, κλπ. 4. Ρυθμίζει την απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας και έχει την ευθύνη για την καθαριότητα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 5. Ρυθμίζει την απασχόληση των τηλεφωνητών της Επιχείρησης. 6. Ρυθμίζει, σε συνεργασία με τους Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών τα θέματα της συντήρησης των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 7. Μεριμνά για θέματα προσωπικού (αμοιβές - επιβραβεύσεις - μετεκπαίδευση και κατάρτιση - ποινές - άδειες - μεταβολές- προαγωγές - κατάταξη σε κλιμάκια του προσωπικού). 8. Φροντίζει για τη διακίνηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας και τηρεί το αντίστοιχο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης. 9. Μεριμνά για την οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση, κλπ του Αρχείου του Δ.Σ., του αρχείου της Επιχείρησης, του αρχείου φακέλων δικαστικών υποθέσεων και του Μητρώου Ακινήτων. 10.Διακπεραιώνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης. Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Τμήματος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 13

14 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τμήματος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείμενα στον προϊστάμενο του Γραφείου και στους άλλους υφιστάμενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για θέματα της αρμοδιότητάς του. 2. Ασχολείται με κάθε εργασία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τμήματος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούμενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρμοδιότητας του Τμήματος. 5. Εισηγείται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Τμήματος έχει την ευθύνη: 6. Για εισηγήσεις στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για θέματα προσωπικού (αμοιβές επιβραβεύσεις μετεκπαίδευση και κατάρτιση- ποινές άδειες μεταβολές προαγωγές κατάταξη σε κλιμάκια του προσωπικού) 7. Για τη σωστή τήρηση των ατομικών φακέλων όλου του προσωπικού. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΔΣ και τα άλλα συλλογικά όργανα, με τον Γραμματέα του ΔΣ, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.Προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη του ΔΣ, με τα θέματα που δίδονται από τον Γενικό Δ/ντή και έχει την ευθύνη της διανομής αυτής στα μέλη του ΔΣ και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ. 2. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ, επιμελείται της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών, της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων, της καθαρογράφησης των αποφάσεων και της κοινοποίησής τους αρμοδίως και εκτελεί κάθε εργασία σχετική με τη λειτουργία κ.λπ. του ΔΣ. 3. Καταχωρεί τις αποφάσεις του ΔΣ σε σχετικό βιβλίο που αριθμείται, μονογραφείται και θεωρείται από τον Πρόεδρο. 14

15 4. Μεριμνά για τις δημοσιεύσεις των αποφάσεων στο ΦΕΚ όταν αυτό απαιτείται και την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 6. Τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεων του ΔΣ. 7. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ προς τους αρμόδιους της ΔΕΥΑΜΒ ή τρίτους. 8. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου, επιμελείται της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων και της απομαγνητοφώνησής τους και τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεών του. 9. Παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις τους και τηρεί το σχετικό ευρετήριο. 2.3 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Το Οικονομικό Τμήμα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες και τα έσοδα της Επιχείρησης καταχωρώντας τα καθημερινά σε βιβλία θεωρημένα σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2. Ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα με πληροφορίες που απαιτούνται, καθώς και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. Ελέγχει το ύψος του ταμειακού υπολοίπου στο τέλος κάθε μήνα και συμφωνεί με το Τμήμα Καταναλωτών ως προς το ύψος των απαιτήσεων. 4. Παρακολουθεί, με βοηθητικό πρόγραμμα, την πορεία του προϋπολογισμού στη διάρκεια κάθε έτους και αναστέλλει δαπάνες που επιφέρουν υπέρβαση, μέχρι να εγκριθεί σχετική αναμόρφωση από το ΔΣ. 5. Παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών στοιχείων των έργων και προγραμμάτων και ενημερώνει σχετικά τον Δ/ντή της Υπηρεσίας του. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών και την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών για συλλογή στοιχείων, τηρεί το αρχείο της οικονομικής παρακολούθησης των έργων και προγραμμάτων και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων που απαιτούνται από τους εκάστοτε ελέγχους. 6. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής. 7. Ελέγχει και υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και φροντίζει για την έκδοση των ατομικών δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ καθώς και για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών της ΔΕΥΑΜΒ. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση των εκάστοτε δαπανών, ελέγχει και υπογράφει όπου χρειάζεται σε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και εκδίδει και υπογράφει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής. 9. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης για κάθε έτος 15

16 10. Ασχολείται με την είσπραξη των τακτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης και των κάθε μορφής χρηματικών απαιτήσεων της ΔΕΥΑΜΒ από τρίτους, σε συνεργασία με το Τμήμα Καταναλωτών. 11. Διενεργεί τις προμήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με τους νόμους, τα διατάγματα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 12. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα της ΔΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο της ΔΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 13. Έχει την ευθύνη για την έγκυρη προμήθεια των υλικών και την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 14. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών, τις απ ευθείας αγορές (μικρές, εξειδικευμένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόμο, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 15. Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών προμήθειας και των πρωτοκόλλων παραλαβής των διαφόρων υλικών και τη παράδοσή τους στο λογιστήριο για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 16. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιμων και παγίων υλικών. 17. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του Τμήματος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείμενα στον υπεύθυνο του Γραφείου Αποθήκης και στους υπόλοιπους υφιστάμενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 2. Ασχολείται με κάθε εργασία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τμήματος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούμενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρμοδιότητας του Τμήματος. 16

17 5. Εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος έχει την ευθύνη: 1. Για τις διορθώσεις που αφορούν το Τμήμα του επί των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές και από κάθε άλλο έλεγχο, από κοινού με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 2. Για τη σύνταξη και υπογραφή, από κοινού με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του Προϋπολογισμού, Ισολογισμού και Απολογισμού της Επιχείρησης. 3. Για την υπογραφή όλων των ενταλμάτων πληρωμής, των γραμματίων είσπραξης, των επιταγών, καθώς και για ό,τι ορίζει ο νόμος,. 4. Για την παρακολούθηση της καθημερινής οικονομικής κατάστασης της Επιχείρησης 5. Για την παρακολούθηση της είσπραξης όλων των χρηματικών απαιτήσεων της ΔΕΥΑΜΒ από τρίτους 6. Για την ομαλή είσπραξη των τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και όποιων άλλων εσόδων της Επιχείρησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Καταναλωτών. 7. Για την έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων 8. Για τον έλεγχο των υπογραφών των υπευθύνων και είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη. 9. Για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών της επιχείρησης, συνοδευμένου από έκθεση αιτιολόγησης της σκοπιμότητας αυτών, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών. 10. Για την επίβλεψη της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια υλικών ή αναλώσιμων. Διευκρινίζεται ότι η σύνταξη των ειδικών όρων των προμηθειών ή εργασιών, ανήκει στο τμήμα εκείνο της επιχείρησης, που προκάλεσε την ενέργεια. 11. Για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών και για την παραλαβή των υλικών. 12. Για τη σύνταξη των πρακτικών των παραπάνω επιτροπών. 13. Για την προώθηση των αιτήσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών όλων των τμημάτων της Υπηρεσίας. 14. Για την έγκαιρη παραλαβή των διαφόρων υλικών, την καταμέτρηση, τον ποσοτικό έλεγχο και την εισαγωγή τους στην αποθήκη, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γίνεται σε συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους των αντίστοιχων Τμημάτων που έθεσαν την παραγγελία. 15. Για κάθε έλλειμμα που παρατηρείται στα υλικά αποθήκης. 16. Για την παρακολούθηση της κίνησης των υλικών και της φροντίδας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και γραφεία να υπάρχουν τα απαιτούμενα αποθέματα. 17. Για τη διαλογή των υλικών που επιστρέφονται στην αποθήκη από μετατροπές σε παροχές ή αποξηλώσεις, για την εισαγωγή τους στην αποθήκη ή την εκποίησή τους και προβαίνει στην απογραφή τους. 17

18 18. Για την τήρηση αρχείου προμηθειών και προμηθευτών. 19. Για την ετήσια απογραφή της αποθήκης, μαζί με την επιτροπή απογραφής. 20.Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος έχει την ευθύνη για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη μισθωμάτων ή άλλων προσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευσή της. Συνεργάζεται με τον Προιστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, για την υποβολή, από κοινού, προτάσεων για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Λογιστηρίου Το Γραφείο Λογιστηρίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Παρακολουθεί όλες τις δαπάνες της Επιχείρησης. 2. Καταχωρεί τις δαπάνες και τις εισπράξεις καθημερινά σε βιβλία θεωρημένα σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού της Επιχείρησης. 4. Συγκεντρώνει στοιχεία και δικαιολογητικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. 5. Συντάσσει, εκδίδει και υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής. 6. Στο τέλος του έτους συντάσσει οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των εργαζομένων και εκδίδει τις βεβαιώσεις αποδοχών τους. 7. Συντάσσει προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και χαρτοσήμου όπως κάθε φορά προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 8. Συγκεντρώνει παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της εκάστοτε δαπάνης. 9. Εκδίδει και υπογράφει εντάλματα πληρωμής όλων των δαπανών της Επιχείρησης. 10. Ελέγχει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και υπογραφές. 15. Επιμελείται την υπογραφή τους από τον προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Γενικό Διευθυντή, καθώς και την τακτοποίησή τους σε ειδικό φάκελο για υπογραφή από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ. 11. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλμάτων για κάθε έτος Γραφείο Προμηθειών 18

19 Το Γραφείο Προμηθειών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Διενεργεί τις προμήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με τους νόμους, τα διατάγματα και τις εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν. 2. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα της ΔΕΥΑΜΒ, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο της ΔΕΥΑΜΒ, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Προμηθεύεται έγκαιρα τα υλικά που, τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα της Επιχείρησης ζητούν και φροντίζει για την εισαγωγή τους στην αποθήκη. 4. Διενεργεί τους πρόχειρους διαγωνισμούς και τις απ ευθείας αγορές (μικρές, εξειδικευμένα υλικά κλπ), όπου προβλέπεται από το νόμο, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 5. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά προμήθειας και τα πρωτόκολλα παραλαβής των διαφόρων υλικών και φροντίζει για τη παράδοσή τους στο λογιστήριο και για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 6. Τηρεί τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης και χορήγησης αναλώσιμων και παγίων υλικών. 7. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 8. Φροντίζει για τη σωστή αποθήκευση και φύλαξη των διαφόρων υλικών. 9. Φροντίζει για την καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών στις αποθήκες της ΔΕΥΑΜΒ και την καθημερινή διακίνησή τους 10. Φροντίζει για τη συνεχή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών Γραφείο Ταμείου Το Γραφείο Ταμείου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Διενεργεί στα Ταμεία εξυπηρέτησης ή με άλλο τρόπο (πχ. μέσω Τραπεζών) τις εισπράξεις από τακτικά τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (λογαριασμοί), από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης, από τα τέλη επανασυνδέσεων υδρομέτρων, διάφορα πρόστιμα, έκτακτα έσοδα κλπ., σύμφωνα με τους Κανονισμό Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης. 2. Διενεργεί τις πληρωμές των ενταλμάτων πληρωμής που εκδίδονται και της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ. 19

20 3. Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές. 4. Εισπράττει και αποδίδει τους λογαριασμούς κατανάλωσης ύδρευσης και αποχέτευσης και τις κάθε μορφής χρηματικές απαιτήσεις της ΔΕΥΑΜΒ από τρίτους. 4. Ενημερώνει έγκαιρα τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος και τον Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων. 5. Τηρεί το βιβλίου του Ταμείου. 6. Συντάσσει μηνιαίο δελτίο εσόδων - εξόδων 2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Το Τμήμα Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την παραλαβή των αιτήσεων και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης- άρδευσης και αποστολή στο αρμόδιο τμήμα. 2. Την σύναψη συμβολαίων για νέα σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης - άρδευσης, και την έκδοση λογαριασμού για την κατασκευή της σύμφωνα με την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας. 3. Την δημιουργία, τήρηση, μεταβολή και ενημέρωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του μητρώου των καταναλωτών. 4. Τη σύναψη συμβολαίων χρήσης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης, την έκδοση και είσπραξη εγγύησης σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας. 5. Την ακύρωση των συμβολαίων χρήσης των δικτύων και επιστροφή των εγγυήσεων στον δικαιούχο, μετά την εξόφληση των οφειλών έως την ημέρα της ακύρωσης. 6. Την περιοδική λήψη ενδείξεων υδρομετρητών και τον έλεγχο αυτών 7. Την αποστολή στο Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Υδρευσης όλων των προβλημάτων για αποκατάσταση πριν την έκδοση των λογαριασμών. 8. Την έκδοση και διανομή αποδείξεων λογαριασμών 9. Τη μέριμνα για διακοπές ή επανασυνδέσεις υδροδότησης καταναλωτών. 10. Την ικανοποίηση των παραπόνων και αιτημάτων των καταναλωτών. Την οργάνωση των αιτημάτων, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και τον χειρισμό των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης παραπόνων και αιτημάτων. Όταν τα παράπονα των καταναλωτών δεν βρίσκουν άμεση ικανοποίηση, οι υποθέσεις παραπέμπονται στα αρμόδια τμήματα προς επίλυση. Ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως για την έκβαση του αιτήματός του. 20

21 11. Τον έλεγχο του λογαριασμού νερού μετά από αίτηση των καταναλωτών και τη διόρθωσή τους σε περιπτώσεις λανθασμένης μέτρησης ή διαρροής (αφανής διαρροή) ή με απόφαση του Δ.Σ 12. Την συμπλήρωση των αιτήσεων για αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη και ενοικιαστή με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ενημέρωση του μητρώου του. 13. Τον διακανονισμό πάσης φύσεως οφειλών και παρακολούθηση της τήρησής του. 14. Την έκδοση εντύπων για την είσπραξη των τακτικών ή έκτακτων εσόδων και την παράδοση στο αρμόδιο τμήμα 15. Την έκδοση εντύπων για προκαταβολή έναντι μελλοντικής κατανάλωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις την προπληρωμή του λογαριασμού πριν την οριστικοποίηση και έκδοσή του. 16. Την αποστολή δικαιολογητικών για είσπραξη λογαριασμών στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καταναλωτών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προΐσταται των υπαλλήλων του Τμήματος, καθορίζει και αναθέτει τα αντικείμενα στους υφιστάμενούς του, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει τις εργασίες τους και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 2. Ασχολείται με κάθε εργασία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που ανατίθεται σε αυτόν από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. Εποπτεύει το προσωπικό του Τμήματος, ελέγχει την απόδοσή του στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση προς το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Εισηγείται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την εκτέλεση των απαιτούμενων, κάθε φορά, έργων και ενεργειών της αρμοδιότητας του Τμήματός του. 5. Εισηγείται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών, οργάνων, συσκευών, οχημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, κλπ. που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και ύστερα από έγκριση, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καταναλωτών έχει την ευθύνη: 6. Για τη βεβαίωση όλων των εσόδων της Επιχείρησης που προέρχονται από τους καταναλωτές, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης. 7. Για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διαχείριση των παραπόνων και των αιτημάτων των καταναλωτών 21

22 8. Για τον έλεγχο των λογαριασμών από παροχές νερού και συνδέσεις με την αποχέτευση. 9. Για τη διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών ή τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και νέων υποδομών, για νέες συνδέσεις και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσής τους 10. Για την κανονική και έγκαιρη καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού από τους καταμετρητές 11. Για την έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού και την έγκαιρη αποστολή τους προς στους καταναλωτές. 12. Για την προσεκτική παρακολούθηση της κατανάλωσης κάθε πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστώνει ασυνήθιστη ή αδικαιολόγητη κατανάλωση, εκδίδει τις σχετικές εντολές για την εξακρίβωση και εξέταση ενδεχόμενης βλάβης και ενημερώνει τις αντίστοιχες μερίδες των καταναλωτών 13. Για τη διόρθωση, μετά από τις προβλεπόμενες ενέργειες, λογαριασμών νερού 14. Για τη βεβαίωση προστίμων λαθραίας χρήσης νερού. 15. Για την τήρηση του αρχείου πελατών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 16. Για τη διαχείριση αιτημάτων καταναλωτών τα οποία ζητούν αλλαγές στα στοιχεία τους που είναι καταχωρημένα στο λογισμικό διαχείρισης, ή αλλαγή υποχρέωσης όσον αφορά ενοικιαστές. 17. Για τη διακοπή νερού των πελατών σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, σχετικές αποφάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται αναπληρωτής του από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3.1 Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, συντονίζει τις εργασίες τους σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος και υπόλογος στο Γενικό Διευθυντή για θέματα της αρμοδιότητάς του. 2. Είναι υποχρεωμένος, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, να επιβλέπει υπεύθυνα τους τομείς αρμοδιότητάς του, με σκοπό τη συνεχή, απρόσκοπτη, αποδοτική και ορθολογική λειτουργία της Διεύθυνσης που προΐσταται, σύμφωνα και με τις εντολές του Γενικού Διευθυντή. 3. Ενημερώνει το Γενικό Διευθυντή άμεσα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 22

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων Εσωτερική οργάνωση Σωματείων Εισηγητής: Λουκάς Ζώτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι εκλεγμένο και ασκεί τη διοίκηση του Σωματείου σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17335 17336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17337 17338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση»

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση» ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 311 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 165 19941006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1994 Ημ.Υπογραφής: 28.09.1994 Τίτλος Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37975 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3793 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 178172 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα Τηλ. : 26613

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα