ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ ), αναγκαία υποδοµή, εξοπλισµός και διασφάλιση ποιότητας»

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Ταχ. Κώδικας : Πειραιάς TELEFAX : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ), αναγκαία υποδοµή και εξοπλισµός και διασφάλιση ποιότητας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 72 του ν.δ. 187/73 «Περί Κ..Ν..» ( 261 Α ), β. Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, µισθολογικές ρυθµίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των νόµων: 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α), 2819/ 2000 (ΦΕΚ 84 Α), 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α) και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3153/2003 περί «Ναυτικής επαγγελµατικής εκ-

3 3 παίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης και ρύθµισης άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (Α 153), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 18 του ν. 3450/2006 «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64), γ. Των άρθρων 1, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 132/1997, 4, 7 και 8 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύµβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α 2), δ. Του π.δ.. 132/1997 «Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α 116), ε. Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (A 137), 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισµού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ 1. Η ίδρυση Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ) µπορεί να γίνει από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 2. Από τα κατατιθέµενα στην ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, εφεξής αποκαλούµενη ΕΚΝ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) προβλεπόµενα δικαιολογητικά, να αποδεικνύεται ότι τα προσόντα του αιτούντος είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που αφορούν τις κτιριακές υποδοµές, τον απαιτούµενο εκπαιδευτικό εξοπλισµό, τα προγράµµατα σπουδών και λειτουργίας της υπό ίδρυση Σχολής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού και ότι εν γένει διασφαλίζεται η ποιότητα των λειτουργιών της ΝΕΚΕ.

4 4 3. Σε κάθε εµφάνιση της ΝΕΚΕ προ της επωνυµίας του Νοµικού Προσώπου (και της εταιρικής µορφής αυτού) ή του ονόµατος του φυσικού προσώπου, αναφέρονται υποχρεωτικά κατά σειρά και ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ)». Η επωνυµία των ΝΕΚΕ δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση µε επωνυµία που χρησιµοποιεί άλλος φορέας παροχής εκπαίδευσης κατάρτισης ή επιµόρφωσης. 4. Η επωνυµία των ΝΕΚΕ συνοδεύεται υποχρεωτικά από προσωνυµία, που εγκρίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Στην προσωνυµία, της οποίας υποχρεωτικά προηγούνται κατά σειρά οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ)» ή εναλλακτικά, σε συντοµογραφία, οι λέξεις ΝΕΚΕ, δεν θα πρέπει να περιέχονται είτε µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µε άλλες, οι λέξεις Σχολή, Κέντρο, Εργαστήριο, Ινστιτούτο, Οργανισµός, Εκπαίδευση, Επιµορφωτικό Κέντρο, Επιµορφωτικό Σχολείο. Όταν προτείνεται προσωνυµία µε λέξεις συντετµηµένες πρέπει να αναλύεται το περιεχόµενο των λέξεων αυτών. 5. Η επωνυµία και η προσωνυµία δεν επιτρέπεται να δηµιουργούν παραπλάνηση των ενδιαφεροµένων ή να επιφέρουν αθέµιτο ανταγωνισµό. 6. Σε κάθε εµφάνιση της ΝΕΚΕ και ειδικότερα σε κάθε έντυπο, διαφηµιστικό φυλλάδιο, ραδιοτηλεοπτική ανακοίνωση και διαφήµιση αυτού, πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και η προσωνυµία της ΝΕΚΕ, όπως καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους µε δυνατότητα να παραλείπεται το όνοµα του φυσικού προσώπου ή η επωνυµία του νοµικού προσώπου και η εταιρική µορφή του. 7. Στο καταστατικό του νοµικού προσώπου, το οποίο υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση ΝΕΚΕ, πρέπει να καθορίζεται ως σκοπός το έργο της επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης ναυτικών. Άρθρο 2 Όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ 1. Στη ΕΚΝ, του Υπουργείου Ναυτιλίας, και Αιγαίου (ΥΝΑ) κατατίθενται, εντός του τελευταίου τριµήνου εκάστου έτους, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης.

5 5 2. Μέσα σε προθεσµία δύο (02) µηνών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (08) µήνες, µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης, κατατίθεται στη ΕΚΝ αίτηση µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης. 4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας είναι δυνατόν να αφορά, είτε ΝΕΚΕ κατάρτισης για απόκτηση διπλωµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού, διάρκειας έξι (06) εξαµήνων θεωρητικής κατεύθυνσης και δύο (02) εξαµήνων κατευθυνόµενης επί πλοίου εκπαίδευσης, είτε ΝΕΚΕ επιµόρφωσης για απόκτηση διπλωµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών Β ή Α τάξης Εµπορικού Ναυτικού ή επιµέρους επιµορφώσεις διαφόρων ειδικοτήτων ναυτικών για απόκτηση επιπρόσθετων πιστοποιητικών κατ απαίτηση της εσωτερικής και διεθνούς νοµοθεσίας. 5. Οι ειδικότητες επιµόρφωσης είναι ανάλογες των αντίστοιχων ηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, το πρόγραµµα των οποίων έχει εγκριθεί από το ΥΝΑ και χορηγείται για το σύνολο των διδακτικών περιόδων κατάρτισης ή επιµόρφωσης που προβλέπεται για κάθε ειδικότητα. 6. Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, υποχρεούνται να καθορίζουν και τον ακριβή χρόνο ετοιµότητας ώστε να προγραµµατίζεται έγκαιρα ο χρόνος διενέργειας του αρχικού ελέγχου της ΝΕΚΕ, προκειµένου διαπιστωθεί η ύπαρξη των προϋποθέσεων χορήγησης της αιτούµενης άδειας. 7. Στη ΕΚ τηρείται βιβλίο µητρώου ΝΕΚΕ, στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, η εγκριθείσα προσωνυµία, ο αριθµός της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και η εγκριθείσα δυναµικότητα αυτού, καθώς και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΝΕΚΕ. 8. εν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε δύο ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης ή µικτές, οι οποίες προτίθενται να στεγαστούν στο ίδιο κτίριο ή σε ΝΕΚΕ που επιθυµεί να στεγαστεί σε κτίριο που ήδη στεγάζεται άλλη ΝΕΚΕ, µε εξαίρεση την περίπτωση που οι εκπρόσωποι έναντι του ΥΝΑ των

6 6 ενδιαφεροµένων ΝΕΚΕ υποβάλλουν έγγραφη συµφωνία από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι δεν έχουν αντίρρηση για τη στέγασή τους στον ίδιο χώρο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν στις προδιαγραφές του συγκεκριµένου κτιρίου ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω συστέγαση. 9. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει πληρότητα του φακέλου µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ο φάκελος αυτός µαζί µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα των αιτούµενων ειδικοτήτων διαβιβάζεται στην προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις επιτροπή ελέγχου. 10. Η επιτροπή ελέγχου των ΝΕΚΕ, σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την παραλαβή του φακέλου και µετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, συντάσσει τεκµηριωµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη της υπό ίδρυση ΝΕΚΕ, και εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) ηµερών την υποβάλλει στη ΕΚΝ µε εισήγηση υπέρ ή κατά της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. 11. Η ΕΚΝ εισηγείται σχετικά στον ΥΝΑ για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. Η απόφαση του ΥΝΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 12. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να καταθέσουν στην ΕΚΝ για µία ακόµη φορά νέα αίτηση, επισυνάπτοντας συµπληρωµατικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οπότε και επαναλαµβάνεται η προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. Άρθρο 3 Αναγκαίες υποδοµές Ν.Ε.Κ.Ε. 1. Η αναγκαία για κάθε ΝΕΚΕ υποδοµή είναι συνάρτηση των ειδικοτήτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης καθώς και του αριθµού σπουδαστών που πρόκειται να καταρτίζονται ή επιµορφώνονται στις εγκαταστάσεις της. 2. Κάθε υπό ίδρυση ΝΕΚΕ πρέπει να ικανοποιεί κτιριακά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές και πυροσβεστικές διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζονται µε την προβλεπόµενη υποβολή βεβαίωσης καταλληλότητας του κτιρίου (χώρων) για το σκοπό που προορίζεται (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, διοικητικοί χώροι, χώροι υγιεινής, διάδροµοι, κλίµακες, κιγκλιδώµατα, υπαίθριοι χώροι, φωτισµός χώρων, πινακίδες σήµανσης χώρων κλπ).

7 7 3. Για κάθε τροποποίηση των αρχικών προδιαγραφών µε επέκταση κτιρίων η µεταφορά σε αλλά κτίρια ή µετατροπή κτιρίων απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τροποποίηση καθώς και το παράβολο έκδοσης άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαµβάνεται η διαδικασία έλεγχου και εγκρίσεων όπως προβλέπεται για την έκδοση της αρχικής άδειας λειτουργίας. 4. Οι χώροι των εργαστηρίων καθορίζονται ανάλογα της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης και θα πρέπει πέραν των κτιριακών απαιτήσεων να είναι ικανοί να υποδεχθούν τον ελάχιστο απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό όπως αυτός περιγράφεται στο επόµενο άρθρο της παρούσας απόφασης κατά ειδικότητα κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Άρθρο 4 Αναγκαίος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕΚΕ 1. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕ- ΚΕ κατάρτισης κατά ειδικότητα ή ΝΕΚΕ επιµόρφωσης κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση, ώστε να καλύπτεται το απαιτούµενο επίπεδο κατάρτισης ή επιµόρφωσης σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον σύµφωνος µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα στα πρότυπα εκπαίδευσης της ιεθνούς Σύµβασης STCW /78, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις αντίστοιχες πρότυπες εκπαιδευτικές σειρές του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ). 2. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕΚΕ κατάρτισης κατά ειδικότητα, ή ΝΕΚΕ επιµόρφωσης κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση καθορίζεται ως ακολούθως : ΝΕΚΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1. ΑΠΟΜΙΜΗΤΕΣ RADAR ARPA. 2. ΑΠΟΜΙΜΗΤΕΣ RADAR ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΤΥΠΩΤΗ. 3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ( ΡΟΜΟΜΕΤΡΟ, ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΗ Α- ΛΙΟ, ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ GPS, LORAN C, ΡΑ ΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙ Α, ΕΞΑ- ΝΤΑΣ). 4. NAVTEX, EPIRB, SART (ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗΣ RADAR)., ECDIS ΦΟΡΗΤΑ VHF, ΕΚΤΗΣ EGC 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.. 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

8 8 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. 8. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ (ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΛΕΜ- ΒΟΣ). ΝΕΚΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1. ΕΙ Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΡΝΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ, ΗΛΕ- ΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΦΡΕΖΕΣ, ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΚΟΡ ΕΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ, ΕΝ- ΧΥΤΗΡΕΣ. 9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΩΝ. 10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. 13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ Α-Β- -ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Β ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΡΝΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΦΡΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΒΑΛΒΙ ΩΝ RADIAL ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ IMPERIA ARGON ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ, ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΚΤΥΛΙΟΦΟ- ΡΟΥ ΡΟΜΕΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ AC DC

9 9 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Α- Β- -ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.- ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Β -.- ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΙΗΤΗΤΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ Μ/Σ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟ MEGGER ΜΗΧΑΝΕΣ Σ.Ρ. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΑ Α Η/Υ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΣΗΣ 0-12 V ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΣΗΣ 0-400V ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ACDC ΣΥΣΚΕΥΕΣ MILLIVOLTOMETER ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΡΑΣΤΕΡ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ- ΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ Α PLC ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ Α PLC ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ PLC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΤLAB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ CAD ΣΕΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ MEK ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚ (ΒΕΝ- ΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) ΟΜΟΙΩΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Diesel ΟΜΟΙΩΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΕ ΜΑΚΕΤΑ

10 10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΕ ΤΟΜΗ ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΝΜ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΚΕΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ PH,ΚΑΥΣΙΜΑ (MALLER) ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 ΑΠΟΜΙΜΗΤΗΣ RADAR ARPA 3 ΑΠΟΜΙΜΗΤΗΣ ARPA ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΤΥΠΩΤΗ 4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ECDIS) 5 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ FORUNO 6 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ /ΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΡΥΦΟΡΟΥ 8 ΣΥΣΚΕΥΗ LORAN C 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 ENGINE SIMULATOR 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 3 OILY WATER SEPARATOR 4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 5 ΜΟΝΑ Α ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 6 ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 7 ΜΑΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ 8 ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΥΠΟΥ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ 9 ΜΟΝΑ Α ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 10 ΜΟΝΑ Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ) 11 ΜΟΝΑ Α Υ ΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 12 ΜOΝΑ Α ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 13 ΜΟΝΑ Α ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΘΕΣΗΣ 14 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΟΥ (1) 2 ΣΥΣΤΗΜΑ INMARSAT C, B/M FLEET 77 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΤΗ EGC (1)

11 11 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΗ EGC (1) 4 ΕΚΤΗ NAVTEX (1) 5 ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΕΣ RADAR (SARTS) (1) 6 EPIRB 406 MHZ (1) 7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑVHF/DSC (4) 8 ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΤΕΣ GMDSS 12 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1) 9 ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑ GMDSS (1) 10 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ RADAR SART (1) 11 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ SSB MF/HF (2) 12 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗ VHF/DSC (3) 13 ΠΛΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1) 14 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1) 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (12) ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΜΟΝΙΜΟ ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 4 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 5 ΕΠΩΤΙ ΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΩΣΣΙΒΙΕΣ ΛΕΜΒΟΙ 6 ΟΡΜΙ ΟΒΟΛΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 7 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 8 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 9 Η/Υ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Η/Υ 11 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 12 ΖΩΝΕΣ ΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 13 ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 14 ΣΤΟΛΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 16 ΟΜΟΙΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 17 ΦΟΡΕΙΟ 18 ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΙΑΣΩΣΗΣ 19 ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΣΧΕ ΙΕΣ 20 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ 21 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 22 ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΦΡΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 23 ΟΘΟΝΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ 24 ΜΙΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΠΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 25 ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝ ΡΕΙΚΕΛΑ 26 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 27 ΠΙΣΙΝΑ ΒΑΤΗΡΑΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ

12 12 3. Οι ΝΕΚΕ κατάρτισης και οι ΝΕΚΕ επιµόρφωσης, πέραν του ανωτέρω προβλεπόµενου εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισµού, πρέπει να διαθέτουν και όλα τα απαραίτητα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (γραφοσκόπιο, βίντεο προβολείς µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πίνακες µε χρήση µαρκαδόρου, χάρτες, διαβήτες κλπ), καθώς και τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό για την καλή λειτουργία της ιεύθυνσης. 4. Οι ΝΕΚΕ επιµόρφωσης, στις οποίες παρέχεται επιµόρφωση για απόκτηση µόνο πρόσθετων πιστοποιητικών που προβλέπονται από τη ιεθνή Σύµβαση STCW/78 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ασφάλειας δεξαµενόπλοιων, ασφάλειας επιβατηγών πλοίων, ιατρικής µέριµνας, αξιωµατικών και προσωπικού ασφαλείας (security) πλοίων, ή επιµόρφωσης κατωτέρων πληρωµάτων, δεν υποχρεούνται, εκτός αν άλλως ορίζεται, να είναι εφοδιασµένες µε τον προβλεπόµενο για τις ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ελάχιστο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισµό, αλλά πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (βίντεο προβολείς µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πίνακες µε χρήση µαρκαδόρου, χάρτες, διαβήτες κλπ), καθώς και τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό για την εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας Σπουδών. Άρθρο 5 Μεταβίβαση άδειας ΝΕΚΕ 1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ σε όσους συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης µε τα προβλεπόµενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά, καθώς και της συµβολαιογραφικής πράξης για τη µεταβίβαση αυτή. 2. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης, οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να προσκοµίζουν υπεύθυνες δηλώσεις µε τις οποίες ο παλαιός ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στα κτίρια και στον εργαστηριακό εξοπλισµό για τα οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ο δε νέος ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καµία αλλαγή κτιρίων και εργαστηριακού εξοπλισµού χωρίς έγκριση του ΥΝΑ.

13 13 3. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ΝΕΚΕ η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µεταβιβάζεται στους νόµιµους κληρονόµους. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του ΥΝΑ εφόσον προηγουµένως και µέσα σε διάστηµα (6) µηνών από την έκδοση του σχετικού κληρονοµητηρίου, υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόµων µε τα προβλεπόµενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόµοι δεν συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, είναι δυνατή η εκµίσθωση ή µεταβίβαση της ΝΕΚΕ σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συγκεντρώνει τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση και τις λοιπές κείµενες διατάξεις. Άρθρο 6 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ 1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ πραγµατοποιείται: α) Εάν η ΝΕΚΕ διέκοψε τη λειτουργία της για δύο (2) συνεχή εξάµηνα. καθώς και εάν δεν άρχισε να λειτουργεί εντός τεσσάρων (4) εξαµήνων από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µε καµία από τις ειδικότητές της. β) Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει άδεια λειτουργίας της ΝΕΚΕ εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΥΝΑ, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης ΝΕΚΕ. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει και το δικαίωµα χρήσης της προσωνυµίας. γ) Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής άρσης της άδειας λειτουργίας της ΝΕΚΕ. 2. Σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του, το αρχείο της ΝΕΚΕ, µεταφέρεται, για φύλαξη στη ΕΚΝ, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη της και παραδίδεται µε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Άρθρο 7 Αναστολή λειτουργίας ΝΕΚΕ

14 14 1. εν επιτρέπεται, µε πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη, η αναστολή της λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης µέχρι την ολοκλήρωση όλων των εξαµήνων κατάρτισης ή η αναστολή της λειτουργίας ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ειδικότητας ή εξειδίκευσης µέχρι την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης ειδικότητας ή εξειδίκευσης. 2. Ειδικά για το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης, ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της ΝΕΚΕ µπορεί, µε αίτησή του στη ΕΚΝ, η οποία υποβάλλεται το αργότερο (3) ηµέρες πριν τη λήξη των εγγραφών, να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τµήµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης ή αναστολή λειτουργίας της ΝΕΚΕ ή και διάλυση της ΝΕΚΕ στο σύνολό της µε την προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 του συνόλου των εγγραφέντων σπουδαστών, ότι αποδέχονται να αποσύρουν την εγγραφή τους από τη ΝΕΚΕ αυτή. Άρθρο 8 Λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας ΝΕΚE 1. Η διδακτέα ύλη στις ΝΕΚΕ κατάρτισης ανά ειδικότητα καταρτιζοµένων, καθώς και στις ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης, θα πρέπει να είναι η αντίστοιχη µε τα εκάστοτε ισχύοντα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα που εφαρµόζονται στις αντίστοιχες ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού. 2. Τα απαιτούµενα προσόντα των εκπαιδευτικών των ΝΕΚΕ θα πρέπει να είναι αντίστοιχα µε εκείνα των εκπαιδευτικών των ηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού. 3. Οι εκπαιδευτικοί των ΝΕΚΕ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση εκπαιδευτών. 4. Οι υποψήφιοι σπουδαστές των ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης, πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και για τους υποψηφίους των αντίστοιχων ηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού. Άρθρο 9 Τρόπος διασφάλισης ποιότητας

15 15 1. Όλες οι διαδικασίες εκπαίδευσης και η εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά προσόντα και την εµπειρία των εκπαιδευτών των ΝΕΚΕ επιτηρούνται διαρκώς µέσω ενός αναγνωρισµένου συστήµατος προτύπων ποιότητας, το οποίο πρέπει να βασίζεται στα υπάρχοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα και να είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ι/8, του µέρους Α-Ι/8 και Β-Ι/8 της ιεθνούς Σύµβασης STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε, και ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο. 2. Ειδικότερα το χρησιµοποιούµενο πρότυπο ποιότητας πρέπει, κατ ελάχιστο να περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: α) Την εκφρασµένη πολιτική όσον αφορά την ποιότητα και τα µέσα µε τα οποία αυτή η πολιτική πρόκειται να εφαρµοσθεί. β) Την οργανωτική δοµή, τις ευθύνες - διαδικασίες- διεργασίες και τα µέσα που είναι απαραίτητα στην ποιοτική διοίκηση. γ) Τη διαχείριση των παρεχοµένων σπουδών, των διδασκοµένων προγραµµάτων καθώς και των εξετάσεων και αξιολογήσεων που διενεργούνται. δ) Τα απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία των εκπαιδευτών. ε) Τις λειτουργικές τεχνικές και τις δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου καθώς και τις εσωτερικές ρυθµίσεις διασφάλισης της ποιότητας. στ) Τη θέσπιση της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής. 3. Ως αρµόδιος φορέας πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να ορίζεται Αναγνωρισµένος Οργανισµός (Α.Ο.). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

16 16 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι- διωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επι-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3362/τ.Β /

ΦΕΚ 3362/τ.Β / ΦΕΚ 3362/τ.Β /25-9-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ1Θ-Ζ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ1Θ-Ζ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Αλκμήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονοµάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7ΛΗ-Σ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7ΛΗ-Σ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-12-2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Πληρoφορίες:Αγραφιώτη Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Πληρoφορίες:Αγραφιώτη Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 21-10-10 Αρ.Πρωτ.: 132654/Ι Βαθµός προτερ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1045/2015. Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΠΟΛ 1045/2015. Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. ΠΟΛ 1045/2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛ. 1045/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση, δια ιδίων μέσων του ΥNA, του Υποέργου 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση, δια ιδίων μέσων του ΥNA, του Υποέργου 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 11/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 3629.1/40/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β / Γρ. Θεμάτων Ε.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003 Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051922/552/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 Σ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 Σ Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Μ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 Σ ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΩΝ &ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 Γ ΤΑΞΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν.

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 (ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 131 Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (1) Έντυπο Π2 Π2 Έντυπο Πιστοποίησης ΚΕΠΙΣ Ονοµασία /Κωδικός (2) ιεύθυνση (3).. Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου (4) Τηλ/Fax (5) e-mail (6)...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ-νση : Μεσογείων 119 Ταχ-κός Κώδικας : 10192 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Σκοπός Ι.Ε.Κ. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε και εσύ Επιλογή Καριέρας. Γίνε Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού! Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Κάνε και εσύ Επιλογή Καριέρας. Γίνε Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού! Ναυτική Ακαδημία Κύπρου Κάνε και εσύ Επιλογή Καριέρας. Γίνε Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού! Ναυτική Ακαδημία Κύπρου www.cyma.ac.cy Ναυτική Ακαδημία Κύπρου Επιλογή καριέρας, Επιλογή ζωής! Γιατί στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου; Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.: 7947 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Φ-Λ3Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ40Φ-Λ3Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1336/Β /26-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα