ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ ), αναγκαία υποδοµή, εξοπλισµός και διασφάλιση ποιότητας»

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Ταχ. Κώδικας : Πειραιάς TELEFAX : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ), αναγκαία υποδοµή και εξοπλισµός και διασφάλιση ποιότητας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 72 του ν.δ. 187/73 «Περί Κ..Ν..» ( 261 Α ), β. Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, µισθολογικές ρυθµίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των νόµων: 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α), 2819/ 2000 (ΦΕΚ 84 Α), 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α) και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3153/2003 περί «Ναυτικής επαγγελµατικής εκ-

3 3 παίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης και ρύθµισης άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (Α 153), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 18 του ν. 3450/2006 «Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64), γ. Των άρθρων 1, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 132/1997, 4, 7 και 8 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύµβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α 2), δ. Του π.δ.. 132/1997 «Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α 116), ε. Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (A 137), 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισµού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ 1. Η ίδρυση Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ) µπορεί να γίνει από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 2. Από τα κατατιθέµενα στην ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, εφεξής αποκαλούµενη ΕΚΝ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) προβλεπόµενα δικαιολογητικά, να αποδεικνύεται ότι τα προσόντα του αιτούντος είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που αφορούν τις κτιριακές υποδοµές, τον απαιτούµενο εκπαιδευτικό εξοπλισµό, τα προγράµµατα σπουδών και λειτουργίας της υπό ίδρυση Σχολής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού και ότι εν γένει διασφαλίζεται η ποιότητα των λειτουργιών της ΝΕΚΕ.

4 4 3. Σε κάθε εµφάνιση της ΝΕΚΕ προ της επωνυµίας του Νοµικού Προσώπου (και της εταιρικής µορφής αυτού) ή του ονόµατος του φυσικού προσώπου, αναφέρονται υποχρεωτικά κατά σειρά και ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ)». Η επωνυµία των ΝΕΚΕ δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση µε επωνυµία που χρησιµοποιεί άλλος φορέας παροχής εκπαίδευσης κατάρτισης ή επιµόρφωσης. 4. Η επωνυµία των ΝΕΚΕ συνοδεύεται υποχρεωτικά από προσωνυµία, που εγκρίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Στην προσωνυµία, της οποίας υποχρεωτικά προηγούνται κατά σειρά οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ)» ή εναλλακτικά, σε συντοµογραφία, οι λέξεις ΝΕΚΕ, δεν θα πρέπει να περιέχονται είτε µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µε άλλες, οι λέξεις Σχολή, Κέντρο, Εργαστήριο, Ινστιτούτο, Οργανισµός, Εκπαίδευση, Επιµορφωτικό Κέντρο, Επιµορφωτικό Σχολείο. Όταν προτείνεται προσωνυµία µε λέξεις συντετµηµένες πρέπει να αναλύεται το περιεχόµενο των λέξεων αυτών. 5. Η επωνυµία και η προσωνυµία δεν επιτρέπεται να δηµιουργούν παραπλάνηση των ενδιαφεροµένων ή να επιφέρουν αθέµιτο ανταγωνισµό. 6. Σε κάθε εµφάνιση της ΝΕΚΕ και ειδικότερα σε κάθε έντυπο, διαφηµιστικό φυλλάδιο, ραδιοτηλεοπτική ανακοίνωση και διαφήµιση αυτού, πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και η προσωνυµία της ΝΕΚΕ, όπως καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους µε δυνατότητα να παραλείπεται το όνοµα του φυσικού προσώπου ή η επωνυµία του νοµικού προσώπου και η εταιρική µορφή του. 7. Στο καταστατικό του νοµικού προσώπου, το οποίο υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση ΝΕΚΕ, πρέπει να καθορίζεται ως σκοπός το έργο της επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης ναυτικών. Άρθρο 2 Όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ 1. Στη ΕΚΝ, του Υπουργείου Ναυτιλίας, και Αιγαίου (ΥΝΑ) κατατίθενται, εντός του τελευταίου τριµήνου εκάστου έτους, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης.

5 5 2. Μέσα σε προθεσµία δύο (02) µηνών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (08) µήνες, µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης, κατατίθεται στη ΕΚΝ αίτηση µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης. 4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας είναι δυνατόν να αφορά, είτε ΝΕΚΕ κατάρτισης για απόκτηση διπλωµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού, διάρκειας έξι (06) εξαµήνων θεωρητικής κατεύθυνσης και δύο (02) εξαµήνων κατευθυνόµενης επί πλοίου εκπαίδευσης, είτε ΝΕΚΕ επιµόρφωσης για απόκτηση διπλωµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών Β ή Α τάξης Εµπορικού Ναυτικού ή επιµέρους επιµορφώσεις διαφόρων ειδικοτήτων ναυτικών για απόκτηση επιπρόσθετων πιστοποιητικών κατ απαίτηση της εσωτερικής και διεθνούς νοµοθεσίας. 5. Οι ειδικότητες επιµόρφωσης είναι ανάλογες των αντίστοιχων ηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, το πρόγραµµα των οποίων έχει εγκριθεί από το ΥΝΑ και χορηγείται για το σύνολο των διδακτικών περιόδων κατάρτισης ή επιµόρφωσης που προβλέπεται για κάθε ειδικότητα. 6. Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, υποχρεούνται να καθορίζουν και τον ακριβή χρόνο ετοιµότητας ώστε να προγραµµατίζεται έγκαιρα ο χρόνος διενέργειας του αρχικού ελέγχου της ΝΕΚΕ, προκειµένου διαπιστωθεί η ύπαρξη των προϋποθέσεων χορήγησης της αιτούµενης άδειας. 7. Στη ΕΚ τηρείται βιβλίο µητρώου ΝΕΚΕ, στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, η εγκριθείσα προσωνυµία, ο αριθµός της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και η εγκριθείσα δυναµικότητα αυτού, καθώς και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΝΕΚΕ. 8. εν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε δύο ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης ή µικτές, οι οποίες προτίθενται να στεγαστούν στο ίδιο κτίριο ή σε ΝΕΚΕ που επιθυµεί να στεγαστεί σε κτίριο που ήδη στεγάζεται άλλη ΝΕΚΕ, µε εξαίρεση την περίπτωση που οι εκπρόσωποι έναντι του ΥΝΑ των

6 6 ενδιαφεροµένων ΝΕΚΕ υποβάλλουν έγγραφη συµφωνία από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι δεν έχουν αντίρρηση για τη στέγασή τους στον ίδιο χώρο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν στις προδιαγραφές του συγκεκριµένου κτιρίου ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω συστέγαση. 9. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει πληρότητα του φακέλου µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ο φάκελος αυτός µαζί µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα των αιτούµενων ειδικοτήτων διαβιβάζεται στην προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις επιτροπή ελέγχου. 10. Η επιτροπή ελέγχου των ΝΕΚΕ, σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την παραλαβή του φακέλου και µετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, συντάσσει τεκµηριωµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη της υπό ίδρυση ΝΕΚΕ, και εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) ηµερών την υποβάλλει στη ΕΚΝ µε εισήγηση υπέρ ή κατά της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. 11. Η ΕΚΝ εισηγείται σχετικά στον ΥΝΑ για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. Η απόφαση του ΥΝΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 12. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να καταθέσουν στην ΕΚΝ για µία ακόµη φορά νέα αίτηση, επισυνάπτοντας συµπληρωµατικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οπότε και επαναλαµβάνεται η προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. Άρθρο 3 Αναγκαίες υποδοµές Ν.Ε.Κ.Ε. 1. Η αναγκαία για κάθε ΝΕΚΕ υποδοµή είναι συνάρτηση των ειδικοτήτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης καθώς και του αριθµού σπουδαστών που πρόκειται να καταρτίζονται ή επιµορφώνονται στις εγκαταστάσεις της. 2. Κάθε υπό ίδρυση ΝΕΚΕ πρέπει να ικανοποιεί κτιριακά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές και πυροσβεστικές διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζονται µε την προβλεπόµενη υποβολή βεβαίωσης καταλληλότητας του κτιρίου (χώρων) για το σκοπό που προορίζεται (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, διοικητικοί χώροι, χώροι υγιεινής, διάδροµοι, κλίµακες, κιγκλιδώµατα, υπαίθριοι χώροι, φωτισµός χώρων, πινακίδες σήµανσης χώρων κλπ).

7 7 3. Για κάθε τροποποίηση των αρχικών προδιαγραφών µε επέκταση κτιρίων η µεταφορά σε αλλά κτίρια ή µετατροπή κτιρίων απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τροποποίηση καθώς και το παράβολο έκδοσης άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαµβάνεται η διαδικασία έλεγχου και εγκρίσεων όπως προβλέπεται για την έκδοση της αρχικής άδειας λειτουργίας. 4. Οι χώροι των εργαστηρίων καθορίζονται ανάλογα της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης και θα πρέπει πέραν των κτιριακών απαιτήσεων να είναι ικανοί να υποδεχθούν τον ελάχιστο απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό όπως αυτός περιγράφεται στο επόµενο άρθρο της παρούσας απόφασης κατά ειδικότητα κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Άρθρο 4 Αναγκαίος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕΚΕ 1. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕ- ΚΕ κατάρτισης κατά ειδικότητα ή ΝΕΚΕ επιµόρφωσης κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση, ώστε να καλύπτεται το απαιτούµενο επίπεδο κατάρτισης ή επιµόρφωσης σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον σύµφωνος µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα στα πρότυπα εκπαίδευσης της ιεθνούς Σύµβασης STCW /78, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις αντίστοιχες πρότυπες εκπαιδευτικές σειρές του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ). 2. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισµός ΝΕΚΕ κατάρτισης κατά ειδικότητα, ή ΝΕΚΕ επιµόρφωσης κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση καθορίζεται ως ακολούθως : ΝΕΚΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1. ΑΠΟΜΙΜΗΤΕΣ RADAR ARPA. 2. ΑΠΟΜΙΜΗΤΕΣ RADAR ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΤΥΠΩΤΗ. 3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ( ΡΟΜΟΜΕΤΡΟ, ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΗ Α- ΛΙΟ, ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ GPS, LORAN C, ΡΑ ΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙ Α, ΕΞΑ- ΝΤΑΣ). 4. NAVTEX, EPIRB, SART (ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗΣ RADAR)., ECDIS ΦΟΡΗΤΑ VHF, ΕΚΤΗΣ EGC 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.. 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

8 8 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. 8. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ (ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΛΕΜ- ΒΟΣ). ΝΕΚΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1. ΕΙ Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΡΝΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ, ΗΛΕ- ΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΦΡΕΖΕΣ, ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΚΟΡ ΕΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ, ΕΝ- ΧΥΤΗΡΕΣ. 9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΩΝ. 10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. 13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ Α-Β- -ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Β ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΡΝΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΦΡΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΒΑΛΒΙ ΩΝ RADIAL ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ IMPERIA ARGON ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ, ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΚΤΥΛΙΟΦΟ- ΡΟΥ ΡΟΜΕΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ AC DC

9 9 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Α- Β- -ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.- ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Β -.- ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΙΗΤΗΤΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ Μ/Σ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟ MEGGER ΜΗΧΑΝΕΣ Σ.Ρ. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΑ Α Η/Υ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΣΗΣ 0-12 V ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΣΗΣ 0-400V ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ACDC ΣΥΣΚΕΥΕΣ MILLIVOLTOMETER ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΡΑΣΤΕΡ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ- ΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ Α PLC ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ Α PLC ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ PLC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΤLAB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ CAD ΣΕΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ MEK ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚ (ΒΕΝ- ΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) ΟΜΟΙΩΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Diesel ΟΜΟΙΩΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΕ ΜΑΚΕΤΑ

10 10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΕ ΤΟΜΗ ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΝΜ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΚΕΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ PH,ΚΑΥΣΙΜΑ (MALLER) ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 ΑΠΟΜΙΜΗΤΗΣ RADAR ARPA 3 ΑΠΟΜΙΜΗΤΗΣ ARPA ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΤΥΠΩΤΗ 4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ECDIS) 5 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ FORUNO 6 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ /ΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΡΥΦΟΡΟΥ 8 ΣΥΣΚΕΥΗ LORAN C 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 ENGINE SIMULATOR 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 3 OILY WATER SEPARATOR 4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 5 ΜΟΝΑ Α ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 6 ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 7 ΜΑΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ 8 ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΥΠΟΥ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ 9 ΜΟΝΑ Α ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 10 ΜΟΝΑ Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ) 11 ΜΟΝΑ Α Υ ΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 12 ΜOΝΑ Α ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 13 ΜΟΝΑ Α ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΘΕΣΗΣ 14 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΟΥ (1) 2 ΣΥΣΤΗΜΑ INMARSAT C, B/M FLEET 77 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΤΗ EGC (1)

11 11 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΗ EGC (1) 4 ΕΚΤΗ NAVTEX (1) 5 ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΕΣ RADAR (SARTS) (1) 6 EPIRB 406 MHZ (1) 7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑVHF/DSC (4) 8 ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΤΕΣ GMDSS 12 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1) 9 ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑ GMDSS (1) 10 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ RADAR SART (1) 11 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟΥ SSB MF/HF (2) 12 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗ VHF/DSC (3) 13 ΠΛΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1) 14 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1) 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (12) ΝΕΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 1 ΜΟΝΙΜΟ ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 4 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 5 ΕΠΩΤΙ ΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΩΣΣΙΒΙΕΣ ΛΕΜΒΟΙ 6 ΟΡΜΙ ΟΒΟΛΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 7 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 8 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 9 Η/Υ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Η/Υ 11 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 12 ΖΩΝΕΣ ΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 13 ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 14 ΣΤΟΛΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 16 ΟΜΟΙΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 17 ΦΟΡΕΙΟ 18 ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΙΑΣΩΣΗΣ 19 ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΣΧΕ ΙΕΣ 20 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ 21 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 22 ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΦΡΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 23 ΟΘΟΝΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ 24 ΜΙΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΠΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 25 ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝ ΡΕΙΚΕΛΑ 26 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 27 ΠΙΣΙΝΑ ΒΑΤΗΡΑΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ

12 12 3. Οι ΝΕΚΕ κατάρτισης και οι ΝΕΚΕ επιµόρφωσης, πέραν του ανωτέρω προβλεπόµενου εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισµού, πρέπει να διαθέτουν και όλα τα απαραίτητα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (γραφοσκόπιο, βίντεο προβολείς µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πίνακες µε χρήση µαρκαδόρου, χάρτες, διαβήτες κλπ), καθώς και τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό για την καλή λειτουργία της ιεύθυνσης. 4. Οι ΝΕΚΕ επιµόρφωσης, στις οποίες παρέχεται επιµόρφωση για απόκτηση µόνο πρόσθετων πιστοποιητικών που προβλέπονται από τη ιεθνή Σύµβαση STCW/78 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ασφάλειας δεξαµενόπλοιων, ασφάλειας επιβατηγών πλοίων, ιατρικής µέριµνας, αξιωµατικών και προσωπικού ασφαλείας (security) πλοίων, ή επιµόρφωσης κατωτέρων πληρωµάτων, δεν υποχρεούνται, εκτός αν άλλως ορίζεται, να είναι εφοδιασµένες µε τον προβλεπόµενο για τις ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ελάχιστο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισµό, αλλά πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (βίντεο προβολείς µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πίνακες µε χρήση µαρκαδόρου, χάρτες, διαβήτες κλπ), καθώς και τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό για την εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας Σπουδών. Άρθρο 5 Μεταβίβαση άδειας ΝΕΚΕ 1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ σε όσους συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης µε τα προβλεπόµενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά, καθώς και της συµβολαιογραφικής πράξης για τη µεταβίβαση αυτή. 2. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης, οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να προσκοµίζουν υπεύθυνες δηλώσεις µε τις οποίες ο παλαιός ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στα κτίρια και στον εργαστηριακό εξοπλισµό για τα οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ο δε νέος ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καµία αλλαγή κτιρίων και εργαστηριακού εξοπλισµού χωρίς έγκριση του ΥΝΑ.

13 13 3. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ΝΕΚΕ η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µεταβιβάζεται στους νόµιµους κληρονόµους. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του ΥΝΑ εφόσον προηγουµένως και µέσα σε διάστηµα (6) µηνών από την έκδοση του σχετικού κληρονοµητηρίου, υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόµων µε τα προβλεπόµενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόµοι δεν συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, είναι δυνατή η εκµίσθωση ή µεταβίβαση της ΝΕΚΕ σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συγκεντρώνει τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση και τις λοιπές κείµενες διατάξεις. Άρθρο 6 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ 1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ πραγµατοποιείται: α) Εάν η ΝΕΚΕ διέκοψε τη λειτουργία της για δύο (2) συνεχή εξάµηνα. καθώς και εάν δεν άρχισε να λειτουργεί εντός τεσσάρων (4) εξαµήνων από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µε καµία από τις ειδικότητές της. β) Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει άδεια λειτουργίας της ΝΕΚΕ εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΥΝΑ, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης ΝΕΚΕ. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει και το δικαίωµα χρήσης της προσωνυµίας. γ) Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής άρσης της άδειας λειτουργίας της ΝΕΚΕ. 2. Σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του, το αρχείο της ΝΕΚΕ, µεταφέρεται, για φύλαξη στη ΕΚΝ, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη της και παραδίδεται µε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Άρθρο 7 Αναστολή λειτουργίας ΝΕΚΕ

14 14 1. εν επιτρέπεται, µε πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη, η αναστολή της λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης µέχρι την ολοκλήρωση όλων των εξαµήνων κατάρτισης ή η αναστολή της λειτουργίας ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ειδικότητας ή εξειδίκευσης µέχρι την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης ειδικότητας ή εξειδίκευσης. 2. Ειδικά για το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας ΝΕΚΕ κατάρτισης, ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της ΝΕΚΕ µπορεί, µε αίτησή του στη ΕΚΝ, η οποία υποβάλλεται το αργότερο (3) ηµέρες πριν τη λήξη των εγγραφών, να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τµήµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης ή αναστολή λειτουργίας της ΝΕΚΕ ή και διάλυση της ΝΕΚΕ στο σύνολό της µε την προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 του συνόλου των εγγραφέντων σπουδαστών, ότι αποδέχονται να αποσύρουν την εγγραφή τους από τη ΝΕΚΕ αυτή. Άρθρο 8 Λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας ΝΕΚE 1. Η διδακτέα ύλη στις ΝΕΚΕ κατάρτισης ανά ειδικότητα καταρτιζοµένων, καθώς και στις ΝΕΚΕ επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης, θα πρέπει να είναι η αντίστοιχη µε τα εκάστοτε ισχύοντα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα που εφαρµόζονται στις αντίστοιχες ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού. 2. Τα απαιτούµενα προσόντα των εκπαιδευτικών των ΝΕΚΕ θα πρέπει να είναι αντίστοιχα µε εκείνα των εκπαιδευτικών των ηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού. 3. Οι εκπαιδευτικοί των ΝΕΚΕ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση εκπαιδευτών. 4. Οι υποψήφιοι σπουδαστές των ΝΕΚΕ κατάρτισης ή επιµόρφωσης, πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και για τους υποψηφίους των αντίστοιχων ηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού. Άρθρο 9 Τρόπος διασφάλισης ποιότητας

15 15 1. Όλες οι διαδικασίες εκπαίδευσης και η εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά προσόντα και την εµπειρία των εκπαιδευτών των ΝΕΚΕ επιτηρούνται διαρκώς µέσω ενός αναγνωρισµένου συστήµατος προτύπων ποιότητας, το οποίο πρέπει να βασίζεται στα υπάρχοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα και να είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ι/8, του µέρους Α-Ι/8 και Β-Ι/8 της ιεθνούς Σύµβασης STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε, και ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο. 2. Ειδικότερα το χρησιµοποιούµενο πρότυπο ποιότητας πρέπει, κατ ελάχιστο να περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: α) Την εκφρασµένη πολιτική όσον αφορά την ποιότητα και τα µέσα µε τα οποία αυτή η πολιτική πρόκειται να εφαρµοσθεί. β) Την οργανωτική δοµή, τις ευθύνες - διαδικασίες- διεργασίες και τα µέσα που είναι απαραίτητα στην ποιοτική διοίκηση. γ) Τη διαχείριση των παρεχοµένων σπουδών, των διδασκοµένων προγραµµάτων καθώς και των εξετάσεων και αξιολογήσεων που διενεργούνται. δ) Τα απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία των εκπαιδευτών. ε) Τις λειτουργικές τεχνικές και τις δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου καθώς και τις εσωτερικές ρυθµίσεις διασφάλισης της ποιότητας. στ) Τη θέσπιση της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής. 3. Ως αρµόδιος φορέας πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να ορίζεται Αναγνωρισµένος Οργανισµός (Α.Ο.). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

16 16 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα