WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ"

Transcript

1 WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ περιεχομζνου: Οι απόψεισ που κατωτζρω διατυπϊνονται, αποτελοφν ςχολιαςμό του κειμζνου που ζκεςε προσ Δθμόςια Διαβοφλευςθ θ Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Φάςματοσ & Ζγχυςθσ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςθσ. Οι κζςεισ που διατυπϊνονται δεν τυγχάνουν νομικά δεςμευτικζσ για τθν WIND Ελλάσ.

2 I. Ειςαγωγι Σφμφωνα με τo πρόςφατο Digital Agenda Scorecard (ςτοιχεία Ιανουάριοσ 2011) θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 22 θ κζςθ μεταξφ των 27 Κρατϊν Μελϊν τθσ ΕΕ ςτθ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ (Fixed Broadband Penetration) με ποςοςτό 19,9%. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά του πρϊτου κράτουσ μζλουσ (Ολλανδίασ) κακϊσ και του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου είναι 38,9% και 26,6%. Πηγή: DAEu 2011/Electronic Communications Market Indicators Στο ίδιο Scorecard γίνεται αναφορά και ςτο είδοσ τθσ ευρυηωνικισ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιείται ανά κράτοσ μζλοσ. Η Ελλάδα καταφζρνει και ζχει μια πρωτιά ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ αφοφ είναι θ μοναδικι Ευρωπαϊκι χϊρα που ζχει ςχεδόν 100% υλοποίθςθ μζςω τθσ τεχνολογίασ xdsl και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ τεχνολογίασ ADSL. Πηγή: DAEu 2011/Electronic Communications Market Indicators Αν λάβουμε υπόψθ ότι, δεδομζνων των τοπικϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, θ Ελλθνικι Πολιτεία δε κα κζςει ςε εφαρμογι (τουλάχιςτον ςτο μεςοπρόκεςμο μζλλον) το μεγαλόπνοο ςχζδιο τθσ ςφνδεςθσ 2 εκ. νοικοκυριϊν με οπτικι ίνα κακϊσ και το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν ςτον ορίηοντα επενδυτικά πλάνα τρίτων για ζργα FTTH, είναι αςφαλζσ να ςυμπεράνουμε ότι για το επόμενο χρονικό διάςτθμα όπου θ Ελλάδα κα τείνει προσ τον Ευρωπαϊκό ΜΟ, θ επικρατοφςα τεχνολογία κα είναι θ τεχνολογία xdsl.

3 Βραχυπρόκεςμα και ςε εμπορικό επίπεδο, το 2012 εκτιμάται ότι κα αποτελζςει χρονιά ορόςθμο για τθν Ελλάδα αφοφ ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ κα υπάρξει για πρϊτθ φορά εμπορικι διάκεςθ υπθρεςιϊν VDSL ςε τελικοφσ ςυνδρομθτζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ από τον ΟΤΕ. Αναμφιςβιτθτα, θ διάκεςθ των υπθρεςιϊν VDSL αποτελεί μια τεχνολογικι καινοτομία για τθν Ελλθνικι αγορά τθλεπικοινωνιϊν αφοφ για πρϊτθ φορά κα είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό ταχφτθτεσ των 30Mbps & 50Mbps download οι οποίεσ και κα μποροφν υποςτθρίξουν νζεσ υπθρεςίεσ περιεχομζνου (IPTV HD) ι ςυνδεςιμότθτασ (Very Fast Internet, ehealth applications, κλπ). Το 2012 είναι εξίςου ςθμαντικό ζτοσ από πλευράσ ανταγωνιςμοφ δεδομζνου ότι ανοίγει μία νζα αγορά (αγορά VDSL) ςτθν οποία εκ των πραγμάτων κα τείνει να κυριαρχιςει ο κυρίαρχοσ Πάροχοσ (ΟΤΕ) ωσ first mover ενϊ οι Εναλλακτικοί Πάροχοι κα προςπακοφν να ακολουκιςουν ςε εμπορικό επίπεδο προμθκευόμενοι χονδρικζσ υπθρεςίεσ (Bitstream VDSL & Subloop Unbundling) από τον ΟΤΕ. Κρίνεται λοιπόν ςθμαντικό για το 2012 να ζχουν τεκεί το ςυντομότερο δυνατόν ςε εφαρμογι οι απαραίτητεσ αποφάςεισ που θα διζπουν την παροχή χονδρικήσ υπηρεςίασ και ςφμφωνα πάντα με τισ αρχζσ ιςοτιμίασ και τησ μη διακριτικήσ μεταχείριςησ. Στο πρϊτο ςκζλοσ (παροχι υπθρεςίασ χονδρικισ), είναι ςθμαντικό να είναι ςε ιςχφ οι επικαιροποιθμζνεσ προςφορζσ αναφοράσ χονδρικισ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (RBO) και χονδρικισ φυςικισ πρόςβαςθσ (RUO). Στο δεφτερο ςκζλοσ (μθ διακριτικι μεταχείριςθ) υπάγεται, μεταξφ άλλων, ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Συχνοτιτων και Ζγχυςθσ Ιςχφοσ ςτον ΤοΒ ο οποίοσ και κζτει τισ βάςεισ για τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό Βρόχο και τοπικό υποβρόχο. Ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ, αν και εκκρεμεί η ειςαγωγή του ςτην Αγορά εδώ και καιρό, κα υιοκετθκεί ςε ζνα χρονικό ςθμείο όπου θ ελλθνικι αγορά ευρυηωνικότθτασ ιδθ αντιμετωπίηει (ελάχιςτα προσ το παρόν αλλά ςταδιακώσ αυξανόμενα) προβλιματα ποιότθτασ λόγω φαςματικϊν παρεμβολϊν ςτον ΤοΒ είτε λόγω τθσ αυξανόμενθσ διείςδυςθσ τoυ ADSL είτε λόγω τθσ ειςαγωγισ υπθρεςιϊν με διαφορετικό φαςματικό profile ιςχφοσ (VDSL). Μθ ξεχνάμε ότι θ υιοκζτθςθ του κανονιςμοφ, εκτόσ από το κζμα τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτον δίκτυο Χαλκοφ, κα βελτιϊςει ςθμαντικά το επίπεδο των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ αφοφ αφενόσ οι ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ κα προςεγγίηουν τισ υψθλότερεσ τιμζσ τθσ τεχνολογίασ ADSL και αφετζρου κα μειωκεί ο αρικμόσ αποςυνδζςεων που προκαλοφνται από φαςματικι παρεμβολι. Τζλοσ, για τυπικοφσ λόγουσ επιςυνάπτουμε ςτθν παροφςα απάντθςθ μασ τθν από 13/04/2011 επιςτολι μασ προσ τθν ΕΕΤΤ όπου είχαν διατυπωκεί οι κζςεισ μασ ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ εργαςίασ τθσ ΕΕΤΤ.

4 ΙΙ. Γενικά Σχόλια Αναφορικά με το παρόν ςχζδιο κανονιςμοφ, είναι απαραίτθτο να αναφερκοφν τα παρακάτω ωσ γενικά ςχόλια: I) Σφμφωνα με το προτεινόμενο ςχζδιο (άρκρο 4 παρ.6), επιτρζπεται θ ειςαγωγι ςθμάτων τεχνολογίασ ADSL2+ από τον υπαίκριο κατανεμθτι (ΥΚ) μζςω ςφνδεςθσ ςτον υποβρόχο. Αν και από επιςτθμονικισ άποψθσ θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα δεν επθρεάηει φαςματικά τθν παροχι υπθρεςιϊν ADSL/VDSL από το ΑΚ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του παρόντοσ ςχεδίου, τίκεται ωςτόςο το μείηον κζμα τθσ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ εξοπλιςμοφ VDSL από τον ΥΚ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ADSL2+ ςτουσ ςυνδρομθτζσ που υπάγονται ςτο εν λόγω ΥΚ, παρζχει ζνα επιπλζον ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τον ΟΤΕ δεδομζνου ότι θ ποιότθτα παροχισ τθσ υπθρεςίασ ADSL (υπό τθν ζννοια τθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ) κα είναι κατά πολφ ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ υπθρεςία που παρζχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι από το ΑΚ. Η ςυγκεκριμζνθ διαφοροποίθςθ κα οδθγιςει το μεγαλφτερο ποςοςτό των εξυπθρετοφμενων ςυνδρομθτϊν των εναλλακτικϊν Παρόχων πίςω ςτον ΟΤΕ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το επίπεδο ανταγωνιςμοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά. Το ςυγκεκριμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κα μποροφςε υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ να κεωρθκεί κεμιτό και εφλογο για τον κυρίαρχο Πάροχο μιασ και κεωρθτικά κάκε εναλλακτικόσ Πάροχοσ κα μποροφςε να προβεί ςτισ αντίςτοιχεσ επενδφςεισ ςτουσ ΥΚ και να παρζχει αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Ωςτόςο κάτι τζτοιο δεν ιςχφει δεδομζνου ότι επί τθσ παροφςθσ υπάρχουν ουςιαςτικά τεχνικά και οικονομικά προβλιματα για ζνα εναλλακτικό Πάροχο να δραςτθριοποιθκεί ςε επίπεδο ΥΚ. Πρϊτον, κεωροφμε ςαφζσ ότι είναι οικονομικά μθ βιϊςιμο για οποιονδιποτε εναλλακτικό πάροχο να αντιγράψει το κφριο δίκτυο του ΟΤΕ και να εγκαταςτιςει ενεργό εξοπλιςμό ςε επίπεδο ΥΚ. Σθμειϊνουμε πλζον ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν ζχουν ακόμα αποςβζςει το πλειονότθτα των επενδφςεων που ζχουν πραγματοποιιςει για τισ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ ςτα ΑΚ και ςε κάκε περίπτωςθ αδυνατοφν (υπό τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ) να προβοφν τουλάχιςτον ςε μεγάλθσ κλίμακασ επενδφςεισ για παροχι υπθρεςιϊν από τον υποβρόχο. Από τθν άλλθ μεριά, παρόλο που το ιςχφον RUO προδιαγράφει τισ διαδικαςίεσ ςφνδεςθσ ςτον τοπικό υποβρόχο, οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ δεν ζχουν ουδζποτε εφαρμοςτεί πόςο μάλλον ςε μαηικι κλίμακα. Επιπλζον, μεγάλθ δυςκολία εκτιμάται ότι κα αντιμετωπίςουν οι Πάροχοι για κζματα αδειοδότθςθσ εγκατάςταςθσ τθσ καμπίνασ τουσ (μιασ και το υφιςτάμενο πλαίςιο δεν υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρζχει χώρο ςτη δική του καμπίνα) κακϊσ και για τθν θλεκτροδότθςθ του ενεργοφ

5 εξοπλιςμοφ. Σθμειϊνουμε ότι μζχρι και ςιμερα ουδείσ εναλλακτικόσ Πάροχοσ ζχει καταφζρει να παρζχει υπθρεςίεσ ςε επίπεδο υποβρόχου παρόλο που ζχουν κατατεκεί ςχετικά αιτιματα ςτον ΟΤΕ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακίςταται ςαφζσ ότι οι εναλλακτικοί Πάροχοι (τουλάχιςτον επί τθσ παροφςθσ) δε μποροφν να ανταγωνιςτοφν επί ίςοισ όροισ τον ΟΤΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε επίπεδο υποβρόχου. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ θ ΕΕΤΤ επανεξετάςει τθ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ADSL από τον υποβρόχο. Θζςθ τθσ εταιρείασ μασ είναι ότι ςε πρϊτθ φάςθ και μζχρι να ωριμάςουν οι ςυνκικεσ ςτθν δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν από τον υποβρόχο να απαγορεφεται θ παροχι υπθρεςιϊν ADSL από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ζγχυςθσ. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να διατυπωκεί μία πρόβλεψθ όπου κα επιτρζπεται θ παροχι υπθρεςιϊν ADSL από ζνα οιοδιποτε ΥΚ εφόςον αιτιματα Παρόχων για παροχι υπθρεςιϊν από το ίδιο ΥΚ δφναται να ικανοποιθκοφν με όρουσ μθ διακριτικισ μεταχείριςθσ. Με άλλα λόγια θα απαγορεφεται η παροχή υπηρεςιών ADSL από ζναν ΥΚ αν υπάρχει αδυναμία παροχήσ υπηρεςιών ADSL από τον εν λόγω ΥΚ από άλλον Πάροχο είτε αυτή αδυναμία οφείλεται ςε υπαιτιότητα του ΟΤΕ να του παρζχει υπηρεςίεσ υποβρόχου ή/και backhauling είτε η αδυναμία προκαλείται από τρίτουσ όπωσ ενδεικτικά αναφζρουμε αδυναμία εγκατάςταςησ καμπίνασ ή ηλεκτροδότηςησ. II) Το παρόν ςχζδιο δεν προδιαγράφει ςε βάκοσ τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ του (πχ δεν προβλζπεται το χρονοδιάγραμμα και η διαδικαςία μετεγκατάςταςησ όταν εγκαθίςταται ενεργόσ εξοπλιςμόσ ςε υπαίθριο κατανεμητή ςφμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3). Συνεπϊσ είναι απαραίτθτο αφενόσ να προδιαγραφοφν οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και αφετζρου να ενςωματωκοφν είτε ςτον παρόντα κανονιςμό είτε ςτο RUO. III) Το παρόν ςχζδιο ενϊ προδιαγράφει τισ περιπτϊςεισ τοπολογίασ ενδιάμεςων κατανεμθτϊν για τθν εγκατάςταςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ, οι ςυγκεκριμζνεσ τοπολογίεσ μαηί με τισ πλθροφορίεσ για τουσ υπαίκριουσ κατανεμθτζσ δεν είναι δθμόςια διακζςιμεσ αν και υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτθν ιςχφουςα Προςφορά και παρόλα τα αιτιματα που ζχουν κατατεκεί ςτον ΟΤΕ για πρόςβαςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διάκεςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν είναι πλζον απαραίτθτθ αφενόσ για τον τεχνικό και εμπορικό ςχεδιαςμό των εναλλακτικϊν Παρόχων που προγραμματίηουν να δραςτθριοποιθκοφν μζςω υπθρεςιϊν τοπικοφ Υποβρόχου και αφετζρου για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ.

6 IV) Το παρόν ςχζδιο δεν πραγματεφεται τισ περιπτϊςεισ εγκατάςταςθσ ενεργοφ εξοπλιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν xdsl μζςω χάλκινων καλωδίων από το escalit και μετά (πχ ςε χώρο πολυκατοικίασ) με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ για τθν προςταςία από παρεμβολζσ των ςυνδρομθτϊν που δεν κα εξυπθρετοφνται από τον ςυγκεκριμζνο ενεργό εξοπλιςμό αλλά από τον υπερκείμενο υπαίκριο κατανεμθτι. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ τροποποιθκεί το παρόν ςχζδιο ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει και ζνα επιπλζον ςθμείο ζγχυςθσ φαςματικισ ιςχφοσ και ςυγκεκριμζνα το escalit του εκάςτοτε ςυνδρομθτι. Το profile τθσ ζγχυςθσ ιςχφοσ οφείλει να ακολουκεί τα οριηόμενα για τθν ζγχυςθ ιςχφοσ από τον υπαίκριο κατανεμθτι. Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι για πρϊτθ φορά ςχζδιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ είναι απόρροια εργαςιϊν ειδικά οριςμζνθσ Ομάδασ Εργαςίασ με ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων Παρόχων και τθσ ΕΕΤΤ και πρζπει να αποτελζςει παράδειγμα προσ μίμθςθ για μελλοντικά ςχζδια κανονιςμϊν. Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ κεωροφμε ότι ςτζφκθκε με επιτυχία μιασ και τα ςυμπεράςματα τθσ ομάδασ εργαςίασ ιταν ουςιαςτικά και προιγαγαν το ζργο κατάρτιςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Στο πλαίςιο αυτό αξίηει να δοκοφν ςυγχαρθτιρια ςτθν ΕΕΤΤ για τθ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία και ςυγκεκριμζνα ςτον κο Παναγιώτθ Κωττι, μζλοσ τθσ ΕΕΤΤ για το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ εργαςίασ κακώσ και ςε όλα τα υπθρεςιακά ςτελζχθ τθσ ΕΕΤΤ για τθ ςε βάκοσ επιςτθμονικι ζρευνα του αντικειμζνου κακώσ και για τθ ςυγγραφι του κανονιςμοφ. Τζλοσ, καλοφμε τθν ΕΕΤΤ να προχωριςει ςτθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ το ςυντομότερο δυνατόν λαμβάνοντασ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τισ υποδείξεισ μασ και να αποφφγει τθν οιαδιποτε κακυςτζρθςθ δεδομζνων των ςυνκθκϊν ςτθν αγορά όπωσ προαναφζρκθκε.

7 IΙI. Αναλυτικά Σχόλια επί του ςχεδίου Άρκρο 1 Αντικείμενο Πεδίο Εφαρμογισ Θεωροφμε ότι ςτουσ ςτόχουσ του κανονιςμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ ελαχιςτοποίθςθ των φαςματικϊν παρεμβολϊν με ςκοπό τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Άρκρο 4 Σθμεία Ειςαγωγισ Σθμάτων Τεχνολογίασ xdsl ςτο Δίκτυο Πρόςβαςθσ Θεωροφμε απαραίτθτο να διευκρινιςτεί αν ο παρϊν κανονιςμόσ ζχει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ εγκατάςταςθσ ενεργοφ εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ xdsl ςε escalit ιδιωτικισ ι δθμόςιασ ιδιοκτθςίασ (ςημείο ενδιάμεςο του υπαίθριου κατανεμητή και του ςημείου ςφνδεςησ του τερματικοφ εξοπλιςμοφ του ςυνδρομητή ςτο ιςόγειο χώρο του κτιρίου). Αν ναι, κρίνεται ςκόπιμο να διευκρινιςτεί αν κα τεκοφν αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ και κανόνεσ ι εναλλακτικά να υπάρξει ειδικι μνεία για μελλοντικι τροποποίθςθ ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν ςτο μζλλον ςυνδεςμολογίεσ του ςυγκεκριμζνου τφπου. Είναι απαραίτθτο να προδιαγραφεί θ διαδικαςία και τα χρονοδιαγράμματα ενθμζρωςθσ και μετεγκατάςταςθσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που προδιαγράφεται ςτο άρκρο 4 παρ. 3 με ςκοπό να αποφευχκοφν περιπτϊςεισ όπου θ εγκατάςταςθ νζου ενεργοφ εξοπλιςμοφ «ακυρϊνει» τθν επζνδυςθ κακϊσ και τθν εμπορικι διάκεςθ υπθρεςιϊν xdsl από Πάροχο Που ζχει εγκαταςτακεί ςε υψθλότερο ιεραρχικό επίπεδο του δικτφου. Επίςθσ, κεωροφμε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ορκι εφαρμογι του κανόνα τθσ παρ.3, να δοκοφν ςτθ δθμοςιότθτα τα αναλυτικά ςτοιχεία τοπολογίασ του ακραίου δικτφου του ΟΤΕ και ςυγκεκριμζνα θ τοπολογία και θ ςυνδεςμολογία των υπαίκριων & ενδιάμεςων κατανεμθτϊν, το πλικοσ των ςυνδρομθτϊν που καλφπτουν κακϊσ και τθ γεωγραφικι τουσ κάλυψθ. Ειδικά για τουσ ενδιάμεςουσ κατανεμθτζσ είναι απαραίτθτο να αποςαφθνιςτεί αν φζρουν ενεργό εξοπλιςμό, ποιουσ υπαίκριοσ κατανεμθτζσ εξυπθρετοφν, αν οι τοπικοί βρόχοι των υποκείμενων υπαίκριων κατανεμθτϊν ςυνδζονται ςτον ενδιάμεςο κατανεμθτι ι ζχουν ςυνζχεια μζχρι το υπερκείμενο ΑΚ. Εφόςον θ τεχνολογία ISDN εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ςε ζνα μερίδιο αγοράσ κυρίωσ εταιρικϊν πελατϊν ςχετικι προςταςία ζναντι τθσ φαςματικισ παρεμβολισ κρίνεται αναγκαία. Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ υποδομισ VDSL και υπθρεςιϊν πάνω από αυτιν και ζωσ ότου ωριμάςει θ αγορά, προτείνεται να υφίςταται θ προςταςία του υπερκαλυπτόμενου φάςματοσ ISDN, τόςο ςτον υπαίκριο κατανεμθτι όςο και μζςα ςτο Α/Κ. Συγκεκριμζνα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί θ αντίςτοιχθ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ ςτον αντίςτοιχο πίνακα του άρκρου 4 παρ.5. Προτείνουμε όπωσ ςυμπεριλθφκεί ειδικι εξαίρεςθ για τισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται θ χριςθ του κφριου δικτφου του ΟΤΕ για τθν θλεκτροδότθςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ που λειτουργεί ςτον ενδιάμεςο ι ςτον υπαίκριο

8 κατανεμθτι, μζςω ςυςτθμάτων τθλε-θλεκτροτροφοδοςίασ από το αςτικό κζντρο προσ το KV μζςω ηεφγουσ χαλκοφ. Άρκρο 5 Γενικοί κανόνεσ Λειτουργίασ Εξοπλιςμοφ xdsl Προτείνουμε όπωσ προδιαγραφεί θ αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ xdsl παλαιοτζρασ τεχνολογίασ ςε κάκε περίπτωςθ και ανεξάρτθτα αν υπάρχουν παρεμβολζσ ι όχι ςε προκεςμίασ 3-6 μθνϊν από τθν κζςθ ςε εφαρμογι τθσ παροφςασ. Συμφωνοφμε με τθν άμεςθ απομάκρυνςθ/αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ xdsl παλαιοτζρασ τεχνολογίασ ςτθν περίπτωςθ φαςματικϊν παρεμβολϊν. Προτείνουμε τθ διαγραφι των παραγράφων 4, 5 & 6 του άρκρου 5 επειδι δθμιουργείται ςφγχυςθ με τθν δυνατότθτα ι μθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν μζςω των τεχνολογιϊν ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL,/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L, M από τον γενικό κατανεμθτι ενϊ ζρχεται ςε αντίφαςθ με το άρκρο 4 παρ.5. Προτείνουμε όπωσ διαγραφεί θ παράγραφοσ 8 που αναφζρει περιοριςμό ςφνδεςθσ ςτον τοπικό υποβρόχο τα 100μ. Τυπικά οιοςδιποτε περιοριςμόσ κα ζπρεπε να αναφζρεται ςτθν Προςφορά Αναφοράσ ΑΠΤΒ και όχι ςτον Κανονιςμό Δχςθσ Φάςματοσ και Ζγχυςθσ ιςχφοσ. Επί τθσ ουςίασ τα 100μ ειςάγουν ζνα αδικαιολόγθτο περιοριςμό για τθν εγκατάςταςθ καμπίνασ εναλλακτικοφ Παρόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον Υποβρόχο πολλϊ δε μάλλον όταν θ πράξθ ζχει δείξει ότι το ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ καμπινϊν υποδεικνφεται και μερικζσ φορζσ επιβάλλεται από τρίτουσ φορείσ όπωσ οι Διμοι κλπ. Προτείνουμε όπωσ διαγραφεί θ παράγραφοσ 9 δεδομζνου ότι θ παροχι υπθρεςιϊν VDSL ςε απόςταςθ ανϊτερθ των -20dB είναι εμπορικά ανζφικτθ μιασ και ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο θ υπθρεςία ζχει υποβακμιςτεί ι τείνει να υποβακμιςτεί ςτο επίπεδο τθσ υπθρεςίασ ADSL. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει ότι κα πρζπει να παραμείνει ο ςχετικόσ περιοριςμόσ, προτείνουμε όπωσ ο περιοριςμόσ εφαρμοςτεί όχι για τον τελικό ςυνδρομθτι αλλά για τον υπερκείμενο ΥΚ. Με αυτόν τον οριςμό, κα υπάρχει ξεκάκαρθ εικόνα για το ποιοι ςυνδρομθτζσ δε κα μποροφν να λαμβάνουν υπθρεςίεσ VDSL από το ΑΚ. Στο ςθμείο αυτό τονίηουμε για μια ακόμθ φορά τθν αναγκαιότθτα να δοκοφν ςτουσ Παρόχουσ και ςτθν ΕΕΤΤ οι πλθροφορίεσ των Υπαίκριων και Ενδιάμεςων κατανεμθτϊν του ΟΤΕ. Άρκρο 8 Παροχι Πλθροφοριών / Μετριςεισ Συμφωνοφμε επί τθσ αρχισ με τθ διαδικαςία που κζτει θ ΕΕΤΤ και τθ κεωροφμε απαραίτθτθ για τθν ορκι & αποτελεςματικι εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Θεωροφμε απαραίτθτο να οριςτεί ρθτι απαγόρευςθ ενεργοποίθςθσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ ςε υπαίκριο/ενδιάμεςο κατανεμθτι και ςυνεπϊσ διάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ ςυνδρομθτζσ ςε περίπτωςθ που δεν

9 ζχουν ολοκλθρωκεί και δθμοςιοποιθκεί μζςω wcrm οι μετριςεισ για τθν εξαγωγι τθσ θλεκτρικισ απόςταςθσ (Παρ. 6) Για λόγουσ αποςαφινιςθσ, προτείνουμε όπωσ προςτεκεί ότι το κόςτοσ διενζργειασ βαρφνει το πρϊτο Πάροχο ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΟΤΕ. Άρκρο 9 Επίλυςθ Διαφορών Θεωροφμε υπερβολικό και δυςανάλογο περιπτϊςεισ διαφωνιϊν για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ να επιλφονται με τθ επίςθμθ διαδικαςία Επίλυςθσ Διαφορϊν που προδιαγράφεται ςτο άρκρο 18 του Ν. 3431/2006. Η μζχρι τϊρα εμπειρία ζχει δείξει ότι θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι χρονοβόρα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν καταφζρνει να επιλφει επί τθσ ουςίασ τθν διαφορά που ζχει προκφψει. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ οριςτεί ςτον παρόντα Κανονιςμοφ ειδικι διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν. Η διαδικαςία κα πρζπει να είναι ταχεία ϊςτε να επιλφεται θ διαφορά το ςυντομότερο δυνατόν., Σθμειϊνουμε ότι οι διαφορζσ που κα προκφπτουν από τον παρόντα κανονιςμό κα αφοροφν ωσ επί των πλείςτων περιπτϊςεισ παρεμβολϊν ςε τελικοφσ ςυνδρομθτζσ λόγω μθ ορκισ ι ελλιποφσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν ζγχυςθσ ιςχφοσ και ςυνεπϊσ απαιτείται θ γριγορθ επίλυςθ τουσ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ διαδικαςίασ επίλυςθσ, κα πρζπει να προδιαγράφεται θ δυνατότθτα αυτοψίασ και μετριςεων από ανεξάρτθτθ επιτροπι με ςυμμετοχι και μελϊν τθσ ΕΕΤΤ. Άρκρο 11 Μεταβατικζσ / Τελικζσ Διατάξεισ Προτείνουμε όπωσ προδιαγραφεί το διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν (αντί για εφλογο) από τθν θμερομθνία εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ για τθν δθμοςιοποίθςθ των μετριςεων ςτο WCRM. Το ίδιο διάςτθμα ορίηεται και για τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καταχωρεί τισ ςχετικζσ μετριςεισ.

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02.

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν Υπηρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα