WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ"

Transcript

1 WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ περιεχομζνου: Οι απόψεισ που κατωτζρω διατυπϊνονται, αποτελοφν ςχολιαςμό του κειμζνου που ζκεςε προσ Δθμόςια Διαβοφλευςθ θ Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Φάςματοσ & Ζγχυςθσ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςθσ. Οι κζςεισ που διατυπϊνονται δεν τυγχάνουν νομικά δεςμευτικζσ για τθν WIND Ελλάσ.

2 I. Ειςαγωγι Σφμφωνα με τo πρόςφατο Digital Agenda Scorecard (ςτοιχεία Ιανουάριοσ 2011) θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 22 θ κζςθ μεταξφ των 27 Κρατϊν Μελϊν τθσ ΕΕ ςτθ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ (Fixed Broadband Penetration) με ποςοςτό 19,9%. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά του πρϊτου κράτουσ μζλουσ (Ολλανδίασ) κακϊσ και του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου είναι 38,9% και 26,6%. Πηγή: DAEu 2011/Electronic Communications Market Indicators Στο ίδιο Scorecard γίνεται αναφορά και ςτο είδοσ τθσ ευρυηωνικισ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιείται ανά κράτοσ μζλοσ. Η Ελλάδα καταφζρνει και ζχει μια πρωτιά ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ αφοφ είναι θ μοναδικι Ευρωπαϊκι χϊρα που ζχει ςχεδόν 100% υλοποίθςθ μζςω τθσ τεχνολογίασ xdsl και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ τεχνολογίασ ADSL. Πηγή: DAEu 2011/Electronic Communications Market Indicators Αν λάβουμε υπόψθ ότι, δεδομζνων των τοπικϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, θ Ελλθνικι Πολιτεία δε κα κζςει ςε εφαρμογι (τουλάχιςτον ςτο μεςοπρόκεςμο μζλλον) το μεγαλόπνοο ςχζδιο τθσ ςφνδεςθσ 2 εκ. νοικοκυριϊν με οπτικι ίνα κακϊσ και το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν ςτον ορίηοντα επενδυτικά πλάνα τρίτων για ζργα FTTH, είναι αςφαλζσ να ςυμπεράνουμε ότι για το επόμενο χρονικό διάςτθμα όπου θ Ελλάδα κα τείνει προσ τον Ευρωπαϊκό ΜΟ, θ επικρατοφςα τεχνολογία κα είναι θ τεχνολογία xdsl.

3 Βραχυπρόκεςμα και ςε εμπορικό επίπεδο, το 2012 εκτιμάται ότι κα αποτελζςει χρονιά ορόςθμο για τθν Ελλάδα αφοφ ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ κα υπάρξει για πρϊτθ φορά εμπορικι διάκεςθ υπθρεςιϊν VDSL ςε τελικοφσ ςυνδρομθτζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ από τον ΟΤΕ. Αναμφιςβιτθτα, θ διάκεςθ των υπθρεςιϊν VDSL αποτελεί μια τεχνολογικι καινοτομία για τθν Ελλθνικι αγορά τθλεπικοινωνιϊν αφοφ για πρϊτθ φορά κα είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό ταχφτθτεσ των 30Mbps & 50Mbps download οι οποίεσ και κα μποροφν υποςτθρίξουν νζεσ υπθρεςίεσ περιεχομζνου (IPTV HD) ι ςυνδεςιμότθτασ (Very Fast Internet, ehealth applications, κλπ). Το 2012 είναι εξίςου ςθμαντικό ζτοσ από πλευράσ ανταγωνιςμοφ δεδομζνου ότι ανοίγει μία νζα αγορά (αγορά VDSL) ςτθν οποία εκ των πραγμάτων κα τείνει να κυριαρχιςει ο κυρίαρχοσ Πάροχοσ (ΟΤΕ) ωσ first mover ενϊ οι Εναλλακτικοί Πάροχοι κα προςπακοφν να ακολουκιςουν ςε εμπορικό επίπεδο προμθκευόμενοι χονδρικζσ υπθρεςίεσ (Bitstream VDSL & Subloop Unbundling) από τον ΟΤΕ. Κρίνεται λοιπόν ςθμαντικό για το 2012 να ζχουν τεκεί το ςυντομότερο δυνατόν ςε εφαρμογι οι απαραίτητεσ αποφάςεισ που θα διζπουν την παροχή χονδρικήσ υπηρεςίασ και ςφμφωνα πάντα με τισ αρχζσ ιςοτιμίασ και τησ μη διακριτικήσ μεταχείριςησ. Στο πρϊτο ςκζλοσ (παροχι υπθρεςίασ χονδρικισ), είναι ςθμαντικό να είναι ςε ιςχφ οι επικαιροποιθμζνεσ προςφορζσ αναφοράσ χονδρικισ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (RBO) και χονδρικισ φυςικισ πρόςβαςθσ (RUO). Στο δεφτερο ςκζλοσ (μθ διακριτικι μεταχείριςθ) υπάγεται, μεταξφ άλλων, ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Συχνοτιτων και Ζγχυςθσ Ιςχφοσ ςτον ΤοΒ ο οποίοσ και κζτει τισ βάςεισ για τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό Βρόχο και τοπικό υποβρόχο. Ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ, αν και εκκρεμεί η ειςαγωγή του ςτην Αγορά εδώ και καιρό, κα υιοκετθκεί ςε ζνα χρονικό ςθμείο όπου θ ελλθνικι αγορά ευρυηωνικότθτασ ιδθ αντιμετωπίηει (ελάχιςτα προσ το παρόν αλλά ςταδιακώσ αυξανόμενα) προβλιματα ποιότθτασ λόγω φαςματικϊν παρεμβολϊν ςτον ΤοΒ είτε λόγω τθσ αυξανόμενθσ διείςδυςθσ τoυ ADSL είτε λόγω τθσ ειςαγωγισ υπθρεςιϊν με διαφορετικό φαςματικό profile ιςχφοσ (VDSL). Μθ ξεχνάμε ότι θ υιοκζτθςθ του κανονιςμοφ, εκτόσ από το κζμα τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτον δίκτυο Χαλκοφ, κα βελτιϊςει ςθμαντικά το επίπεδο των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ αφοφ αφενόσ οι ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ κα προςεγγίηουν τισ υψθλότερεσ τιμζσ τθσ τεχνολογίασ ADSL και αφετζρου κα μειωκεί ο αρικμόσ αποςυνδζςεων που προκαλοφνται από φαςματικι παρεμβολι. Τζλοσ, για τυπικοφσ λόγουσ επιςυνάπτουμε ςτθν παροφςα απάντθςθ μασ τθν από 13/04/2011 επιςτολι μασ προσ τθν ΕΕΤΤ όπου είχαν διατυπωκεί οι κζςεισ μασ ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ εργαςίασ τθσ ΕΕΤΤ.

4 ΙΙ. Γενικά Σχόλια Αναφορικά με το παρόν ςχζδιο κανονιςμοφ, είναι απαραίτθτο να αναφερκοφν τα παρακάτω ωσ γενικά ςχόλια: I) Σφμφωνα με το προτεινόμενο ςχζδιο (άρκρο 4 παρ.6), επιτρζπεται θ ειςαγωγι ςθμάτων τεχνολογίασ ADSL2+ από τον υπαίκριο κατανεμθτι (ΥΚ) μζςω ςφνδεςθσ ςτον υποβρόχο. Αν και από επιςτθμονικισ άποψθσ θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα δεν επθρεάηει φαςματικά τθν παροχι υπθρεςιϊν ADSL/VDSL από το ΑΚ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του παρόντοσ ςχεδίου, τίκεται ωςτόςο το μείηον κζμα τθσ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ εξοπλιςμοφ VDSL από τον ΥΚ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ADSL2+ ςτουσ ςυνδρομθτζσ που υπάγονται ςτο εν λόγω ΥΚ, παρζχει ζνα επιπλζον ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τον ΟΤΕ δεδομζνου ότι θ ποιότθτα παροχισ τθσ υπθρεςίασ ADSL (υπό τθν ζννοια τθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ) κα είναι κατά πολφ ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ υπθρεςία που παρζχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι από το ΑΚ. Η ςυγκεκριμζνθ διαφοροποίθςθ κα οδθγιςει το μεγαλφτερο ποςοςτό των εξυπθρετοφμενων ςυνδρομθτϊν των εναλλακτικϊν Παρόχων πίςω ςτον ΟΤΕ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το επίπεδο ανταγωνιςμοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά. Το ςυγκεκριμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κα μποροφςε υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ να κεωρθκεί κεμιτό και εφλογο για τον κυρίαρχο Πάροχο μιασ και κεωρθτικά κάκε εναλλακτικόσ Πάροχοσ κα μποροφςε να προβεί ςτισ αντίςτοιχεσ επενδφςεισ ςτουσ ΥΚ και να παρζχει αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Ωςτόςο κάτι τζτοιο δεν ιςχφει δεδομζνου ότι επί τθσ παροφςθσ υπάρχουν ουςιαςτικά τεχνικά και οικονομικά προβλιματα για ζνα εναλλακτικό Πάροχο να δραςτθριοποιθκεί ςε επίπεδο ΥΚ. Πρϊτον, κεωροφμε ςαφζσ ότι είναι οικονομικά μθ βιϊςιμο για οποιονδιποτε εναλλακτικό πάροχο να αντιγράψει το κφριο δίκτυο του ΟΤΕ και να εγκαταςτιςει ενεργό εξοπλιςμό ςε επίπεδο ΥΚ. Σθμειϊνουμε πλζον ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν ζχουν ακόμα αποςβζςει το πλειονότθτα των επενδφςεων που ζχουν πραγματοποιιςει για τισ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ ςτα ΑΚ και ςε κάκε περίπτωςθ αδυνατοφν (υπό τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ) να προβοφν τουλάχιςτον ςε μεγάλθσ κλίμακασ επενδφςεισ για παροχι υπθρεςιϊν από τον υποβρόχο. Από τθν άλλθ μεριά, παρόλο που το ιςχφον RUO προδιαγράφει τισ διαδικαςίεσ ςφνδεςθσ ςτον τοπικό υποβρόχο, οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ δεν ζχουν ουδζποτε εφαρμοςτεί πόςο μάλλον ςε μαηικι κλίμακα. Επιπλζον, μεγάλθ δυςκολία εκτιμάται ότι κα αντιμετωπίςουν οι Πάροχοι για κζματα αδειοδότθςθσ εγκατάςταςθσ τθσ καμπίνασ τουσ (μιασ και το υφιςτάμενο πλαίςιο δεν υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρζχει χώρο ςτη δική του καμπίνα) κακϊσ και για τθν θλεκτροδότθςθ του ενεργοφ

5 εξοπλιςμοφ. Σθμειϊνουμε ότι μζχρι και ςιμερα ουδείσ εναλλακτικόσ Πάροχοσ ζχει καταφζρει να παρζχει υπθρεςίεσ ςε επίπεδο υποβρόχου παρόλο που ζχουν κατατεκεί ςχετικά αιτιματα ςτον ΟΤΕ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακίςταται ςαφζσ ότι οι εναλλακτικοί Πάροχοι (τουλάχιςτον επί τθσ παροφςθσ) δε μποροφν να ανταγωνιςτοφν επί ίςοισ όροισ τον ΟΤΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε επίπεδο υποβρόχου. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ θ ΕΕΤΤ επανεξετάςει τθ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ADSL από τον υποβρόχο. Θζςθ τθσ εταιρείασ μασ είναι ότι ςε πρϊτθ φάςθ και μζχρι να ωριμάςουν οι ςυνκικεσ ςτθν δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν από τον υποβρόχο να απαγορεφεται θ παροχι υπθρεςιϊν ADSL από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ζγχυςθσ. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να διατυπωκεί μία πρόβλεψθ όπου κα επιτρζπεται θ παροχι υπθρεςιϊν ADSL από ζνα οιοδιποτε ΥΚ εφόςον αιτιματα Παρόχων για παροχι υπθρεςιϊν από το ίδιο ΥΚ δφναται να ικανοποιθκοφν με όρουσ μθ διακριτικισ μεταχείριςθσ. Με άλλα λόγια θα απαγορεφεται η παροχή υπηρεςιών ADSL από ζναν ΥΚ αν υπάρχει αδυναμία παροχήσ υπηρεςιών ADSL από τον εν λόγω ΥΚ από άλλον Πάροχο είτε αυτή αδυναμία οφείλεται ςε υπαιτιότητα του ΟΤΕ να του παρζχει υπηρεςίεσ υποβρόχου ή/και backhauling είτε η αδυναμία προκαλείται από τρίτουσ όπωσ ενδεικτικά αναφζρουμε αδυναμία εγκατάςταςησ καμπίνασ ή ηλεκτροδότηςησ. II) Το παρόν ςχζδιο δεν προδιαγράφει ςε βάκοσ τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ του (πχ δεν προβλζπεται το χρονοδιάγραμμα και η διαδικαςία μετεγκατάςταςησ όταν εγκαθίςταται ενεργόσ εξοπλιςμόσ ςε υπαίθριο κατανεμητή ςφμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3). Συνεπϊσ είναι απαραίτθτο αφενόσ να προδιαγραφοφν οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και αφετζρου να ενςωματωκοφν είτε ςτον παρόντα κανονιςμό είτε ςτο RUO. III) Το παρόν ςχζδιο ενϊ προδιαγράφει τισ περιπτϊςεισ τοπολογίασ ενδιάμεςων κατανεμθτϊν για τθν εγκατάςταςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ, οι ςυγκεκριμζνεσ τοπολογίεσ μαηί με τισ πλθροφορίεσ για τουσ υπαίκριουσ κατανεμθτζσ δεν είναι δθμόςια διακζςιμεσ αν και υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτθν ιςχφουςα Προςφορά και παρόλα τα αιτιματα που ζχουν κατατεκεί ςτον ΟΤΕ για πρόςβαςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διάκεςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν είναι πλζον απαραίτθτθ αφενόσ για τον τεχνικό και εμπορικό ςχεδιαςμό των εναλλακτικϊν Παρόχων που προγραμματίηουν να δραςτθριοποιθκοφν μζςω υπθρεςιϊν τοπικοφ Υποβρόχου και αφετζρου για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ.

6 IV) Το παρόν ςχζδιο δεν πραγματεφεται τισ περιπτϊςεισ εγκατάςταςθσ ενεργοφ εξοπλιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν xdsl μζςω χάλκινων καλωδίων από το escalit και μετά (πχ ςε χώρο πολυκατοικίασ) με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ για τθν προςταςία από παρεμβολζσ των ςυνδρομθτϊν που δεν κα εξυπθρετοφνται από τον ςυγκεκριμζνο ενεργό εξοπλιςμό αλλά από τον υπερκείμενο υπαίκριο κατανεμθτι. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ τροποποιθκεί το παρόν ςχζδιο ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει και ζνα επιπλζον ςθμείο ζγχυςθσ φαςματικισ ιςχφοσ και ςυγκεκριμζνα το escalit του εκάςτοτε ςυνδρομθτι. Το profile τθσ ζγχυςθσ ιςχφοσ οφείλει να ακολουκεί τα οριηόμενα για τθν ζγχυςθ ιςχφοσ από τον υπαίκριο κατανεμθτι. Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι για πρϊτθ φορά ςχζδιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ είναι απόρροια εργαςιϊν ειδικά οριςμζνθσ Ομάδασ Εργαςίασ με ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων Παρόχων και τθσ ΕΕΤΤ και πρζπει να αποτελζςει παράδειγμα προσ μίμθςθ για μελλοντικά ςχζδια κανονιςμϊν. Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ κεωροφμε ότι ςτζφκθκε με επιτυχία μιασ και τα ςυμπεράςματα τθσ ομάδασ εργαςίασ ιταν ουςιαςτικά και προιγαγαν το ζργο κατάρτιςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Στο πλαίςιο αυτό αξίηει να δοκοφν ςυγχαρθτιρια ςτθν ΕΕΤΤ για τθ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία και ςυγκεκριμζνα ςτον κο Παναγιώτθ Κωττι, μζλοσ τθσ ΕΕΤΤ για το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ εργαςίασ κακώσ και ςε όλα τα υπθρεςιακά ςτελζχθ τθσ ΕΕΤΤ για τθ ςε βάκοσ επιςτθμονικι ζρευνα του αντικειμζνου κακώσ και για τθ ςυγγραφι του κανονιςμοφ. Τζλοσ, καλοφμε τθν ΕΕΤΤ να προχωριςει ςτθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ το ςυντομότερο δυνατόν λαμβάνοντασ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τισ υποδείξεισ μασ και να αποφφγει τθν οιαδιποτε κακυςτζρθςθ δεδομζνων των ςυνκθκϊν ςτθν αγορά όπωσ προαναφζρκθκε.

7 IΙI. Αναλυτικά Σχόλια επί του ςχεδίου Άρκρο 1 Αντικείμενο Πεδίο Εφαρμογισ Θεωροφμε ότι ςτουσ ςτόχουσ του κανονιςμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ ελαχιςτοποίθςθ των φαςματικϊν παρεμβολϊν με ςκοπό τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Άρκρο 4 Σθμεία Ειςαγωγισ Σθμάτων Τεχνολογίασ xdsl ςτο Δίκτυο Πρόςβαςθσ Θεωροφμε απαραίτθτο να διευκρινιςτεί αν ο παρϊν κανονιςμόσ ζχει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ εγκατάςταςθσ ενεργοφ εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ xdsl ςε escalit ιδιωτικισ ι δθμόςιασ ιδιοκτθςίασ (ςημείο ενδιάμεςο του υπαίθριου κατανεμητή και του ςημείου ςφνδεςησ του τερματικοφ εξοπλιςμοφ του ςυνδρομητή ςτο ιςόγειο χώρο του κτιρίου). Αν ναι, κρίνεται ςκόπιμο να διευκρινιςτεί αν κα τεκοφν αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ και κανόνεσ ι εναλλακτικά να υπάρξει ειδικι μνεία για μελλοντικι τροποποίθςθ ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν ςτο μζλλον ςυνδεςμολογίεσ του ςυγκεκριμζνου τφπου. Είναι απαραίτθτο να προδιαγραφεί θ διαδικαςία και τα χρονοδιαγράμματα ενθμζρωςθσ και μετεγκατάςταςθσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που προδιαγράφεται ςτο άρκρο 4 παρ. 3 με ςκοπό να αποφευχκοφν περιπτϊςεισ όπου θ εγκατάςταςθ νζου ενεργοφ εξοπλιςμοφ «ακυρϊνει» τθν επζνδυςθ κακϊσ και τθν εμπορικι διάκεςθ υπθρεςιϊν xdsl από Πάροχο Που ζχει εγκαταςτακεί ςε υψθλότερο ιεραρχικό επίπεδο του δικτφου. Επίςθσ, κεωροφμε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ορκι εφαρμογι του κανόνα τθσ παρ.3, να δοκοφν ςτθ δθμοςιότθτα τα αναλυτικά ςτοιχεία τοπολογίασ του ακραίου δικτφου του ΟΤΕ και ςυγκεκριμζνα θ τοπολογία και θ ςυνδεςμολογία των υπαίκριων & ενδιάμεςων κατανεμθτϊν, το πλικοσ των ςυνδρομθτϊν που καλφπτουν κακϊσ και τθ γεωγραφικι τουσ κάλυψθ. Ειδικά για τουσ ενδιάμεςουσ κατανεμθτζσ είναι απαραίτθτο να αποςαφθνιςτεί αν φζρουν ενεργό εξοπλιςμό, ποιουσ υπαίκριοσ κατανεμθτζσ εξυπθρετοφν, αν οι τοπικοί βρόχοι των υποκείμενων υπαίκριων κατανεμθτϊν ςυνδζονται ςτον ενδιάμεςο κατανεμθτι ι ζχουν ςυνζχεια μζχρι το υπερκείμενο ΑΚ. Εφόςον θ τεχνολογία ISDN εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ςε ζνα μερίδιο αγοράσ κυρίωσ εταιρικϊν πελατϊν ςχετικι προςταςία ζναντι τθσ φαςματικισ παρεμβολισ κρίνεται αναγκαία. Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ υποδομισ VDSL και υπθρεςιϊν πάνω από αυτιν και ζωσ ότου ωριμάςει θ αγορά, προτείνεται να υφίςταται θ προςταςία του υπερκαλυπτόμενου φάςματοσ ISDN, τόςο ςτον υπαίκριο κατανεμθτι όςο και μζςα ςτο Α/Κ. Συγκεκριμζνα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί θ αντίςτοιχθ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ ςτον αντίςτοιχο πίνακα του άρκρου 4 παρ.5. Προτείνουμε όπωσ ςυμπεριλθφκεί ειδικι εξαίρεςθ για τισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται θ χριςθ του κφριου δικτφου του ΟΤΕ για τθν θλεκτροδότθςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ που λειτουργεί ςτον ενδιάμεςο ι ςτον υπαίκριο

8 κατανεμθτι, μζςω ςυςτθμάτων τθλε-θλεκτροτροφοδοςίασ από το αςτικό κζντρο προσ το KV μζςω ηεφγουσ χαλκοφ. Άρκρο 5 Γενικοί κανόνεσ Λειτουργίασ Εξοπλιςμοφ xdsl Προτείνουμε όπωσ προδιαγραφεί θ αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ xdsl παλαιοτζρασ τεχνολογίασ ςε κάκε περίπτωςθ και ανεξάρτθτα αν υπάρχουν παρεμβολζσ ι όχι ςε προκεςμίασ 3-6 μθνϊν από τθν κζςθ ςε εφαρμογι τθσ παροφςασ. Συμφωνοφμε με τθν άμεςθ απομάκρυνςθ/αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ xdsl παλαιοτζρασ τεχνολογίασ ςτθν περίπτωςθ φαςματικϊν παρεμβολϊν. Προτείνουμε τθ διαγραφι των παραγράφων 4, 5 & 6 του άρκρου 5 επειδι δθμιουργείται ςφγχυςθ με τθν δυνατότθτα ι μθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν μζςω των τεχνολογιϊν ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL,/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L, M από τον γενικό κατανεμθτι ενϊ ζρχεται ςε αντίφαςθ με το άρκρο 4 παρ.5. Προτείνουμε όπωσ διαγραφεί θ παράγραφοσ 8 που αναφζρει περιοριςμό ςφνδεςθσ ςτον τοπικό υποβρόχο τα 100μ. Τυπικά οιοςδιποτε περιοριςμόσ κα ζπρεπε να αναφζρεται ςτθν Προςφορά Αναφοράσ ΑΠΤΒ και όχι ςτον Κανονιςμό Δχςθσ Φάςματοσ και Ζγχυςθσ ιςχφοσ. Επί τθσ ουςίασ τα 100μ ειςάγουν ζνα αδικαιολόγθτο περιοριςμό για τθν εγκατάςταςθ καμπίνασ εναλλακτικοφ Παρόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον Υποβρόχο πολλϊ δε μάλλον όταν θ πράξθ ζχει δείξει ότι το ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ καμπινϊν υποδεικνφεται και μερικζσ φορζσ επιβάλλεται από τρίτουσ φορείσ όπωσ οι Διμοι κλπ. Προτείνουμε όπωσ διαγραφεί θ παράγραφοσ 9 δεδομζνου ότι θ παροχι υπθρεςιϊν VDSL ςε απόςταςθ ανϊτερθ των -20dB είναι εμπορικά ανζφικτθ μιασ και ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο θ υπθρεςία ζχει υποβακμιςτεί ι τείνει να υποβακμιςτεί ςτο επίπεδο τθσ υπθρεςίασ ADSL. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει ότι κα πρζπει να παραμείνει ο ςχετικόσ περιοριςμόσ, προτείνουμε όπωσ ο περιοριςμόσ εφαρμοςτεί όχι για τον τελικό ςυνδρομθτι αλλά για τον υπερκείμενο ΥΚ. Με αυτόν τον οριςμό, κα υπάρχει ξεκάκαρθ εικόνα για το ποιοι ςυνδρομθτζσ δε κα μποροφν να λαμβάνουν υπθρεςίεσ VDSL από το ΑΚ. Στο ςθμείο αυτό τονίηουμε για μια ακόμθ φορά τθν αναγκαιότθτα να δοκοφν ςτουσ Παρόχουσ και ςτθν ΕΕΤΤ οι πλθροφορίεσ των Υπαίκριων και Ενδιάμεςων κατανεμθτϊν του ΟΤΕ. Άρκρο 8 Παροχι Πλθροφοριών / Μετριςεισ Συμφωνοφμε επί τθσ αρχισ με τθ διαδικαςία που κζτει θ ΕΕΤΤ και τθ κεωροφμε απαραίτθτθ για τθν ορκι & αποτελεςματικι εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Θεωροφμε απαραίτθτο να οριςτεί ρθτι απαγόρευςθ ενεργοποίθςθσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ ςε υπαίκριο/ενδιάμεςο κατανεμθτι και ςυνεπϊσ διάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ ςυνδρομθτζσ ςε περίπτωςθ που δεν

9 ζχουν ολοκλθρωκεί και δθμοςιοποιθκεί μζςω wcrm οι μετριςεισ για τθν εξαγωγι τθσ θλεκτρικισ απόςταςθσ (Παρ. 6) Για λόγουσ αποςαφινιςθσ, προτείνουμε όπωσ προςτεκεί ότι το κόςτοσ διενζργειασ βαρφνει το πρϊτο Πάροχο ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΟΤΕ. Άρκρο 9 Επίλυςθ Διαφορών Θεωροφμε υπερβολικό και δυςανάλογο περιπτϊςεισ διαφωνιϊν για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ να επιλφονται με τθ επίςθμθ διαδικαςία Επίλυςθσ Διαφορϊν που προδιαγράφεται ςτο άρκρο 18 του Ν. 3431/2006. Η μζχρι τϊρα εμπειρία ζχει δείξει ότι θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι χρονοβόρα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν καταφζρνει να επιλφει επί τθσ ουςίασ τθν διαφορά που ζχει προκφψει. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπωσ οριςτεί ςτον παρόντα Κανονιςμοφ ειδικι διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν. Η διαδικαςία κα πρζπει να είναι ταχεία ϊςτε να επιλφεται θ διαφορά το ςυντομότερο δυνατόν., Σθμειϊνουμε ότι οι διαφορζσ που κα προκφπτουν από τον παρόντα κανονιςμό κα αφοροφν ωσ επί των πλείςτων περιπτϊςεισ παρεμβολϊν ςε τελικοφσ ςυνδρομθτζσ λόγω μθ ορκισ ι ελλιποφσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν ζγχυςθσ ιςχφοσ και ςυνεπϊσ απαιτείται θ γριγορθ επίλυςθ τουσ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ διαδικαςίασ επίλυςθσ, κα πρζπει να προδιαγράφεται θ δυνατότθτα αυτοψίασ και μετριςεων από ανεξάρτθτθ επιτροπι με ςυμμετοχι και μελϊν τθσ ΕΕΤΤ. Άρκρο 11 Μεταβατικζσ / Τελικζσ Διατάξεισ Προτείνουμε όπωσ προδιαγραφεί το διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν (αντί για εφλογο) από τθν θμερομθνία εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ για τθν δθμοςιοποίθςθ των μετριςεων ςτο WCRM. Το ίδιο διάςτθμα ορίηεται και για τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καταχωρεί τισ ςχετικζσ μετριςεισ.

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα