ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143 ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Τη διαφωνία του δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ Σελίδα 1 από 22

2 3η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ , ,56 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , ,84 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , ,39 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ,25 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , ,15 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,10 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,50 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , ,05 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) 7.487, ,37 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) ,93 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ,44 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ. 15 Ν 2115/93, αρ. 27 Ν 2130/93) ,89 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , ,85 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ,56 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , ,58 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 7.064, ,30 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ,45 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ , ,69 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,73 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , ,16 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2013 ΧΚ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ & ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ( 1.700, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α Σελίδα 2 από 22

3 ΜΑΡΜΑΡΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2.393,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 6.009,36 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1.910, ,66 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 550, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΛΠ 339,48 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 100,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 1.176, ,27 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.360, ,59 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,00 0,00 ΚΑ ΔΕΥΑΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.719,50 0,00 ΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0,00 ΚΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,60 0,00 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,65 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 Β' ΕΞΟΔΑ Σελίδα 3 από 22

4 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ,38 0,00 ΚΑ ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3.000,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ,58 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α(22 ΚΩΔΙΚΟΙ ''3'' ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ) ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 561,34 500,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 4.900,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 4.000,00 0,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Α. ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.500,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 5.000,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ EAT ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ) 7.546, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6.808, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ,00 0,00 ΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ Σελίδα 4 από 22

5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 9.000,00 400,00 Σελίδα 5 από 22 ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 0,00 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000,00 0,00 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ,00 0,00 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0,00 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ 4.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 7.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 5.000, ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ

6 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Σ) ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΠ) 290, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 5.500,00 0, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2013 (Σ) ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ) ,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.719,50 0,00 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0,00 Σελίδα 6 από ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,60 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ (Β' ΤΜΗΜΑ) 2.300, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,00 0,00 ΔΕΥΑΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 400,00 600,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κατσογιαννη Σωτήριου για τη διάνοιξη οδού μεταξύ ΟΤ 667Γ & ΟΤ 667Δ, συνοικία ΛΙΒΑΔΑΚΙ ,67 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 4.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΩΝ 6.000,00 0,00 ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΝΕΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ (2014) 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.000,00 0,00 ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΞΕΞΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΝΕΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΞΕΞΩΝΑΣ) 2.000,00 0,00 ΝΕΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ (2013) ,00 0,00 ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 9.195,60 0,00 ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,76 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) , ,28 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΟΑΕΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) , ,10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΟΑΕΔ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ , ,00 ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α Σελίδα 7 από 22

8 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ αρθρ.24 Ν.3613/2007) Σελίδα 8 από , , , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1.000, , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 114,95 650, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ 59, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΛΙΤΗ 167, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 216, , ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1.002, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ , , ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 2.000, ,00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ αρθρ. 24 Ν.3613/2007) , ,00 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ 4.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 7.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 5.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 5.000, ,52 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Σελίδα 9 από 22 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 290, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ. ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ (Σ) 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ) 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (607/2010 ΕΦΕΤΕΙΟ) , ,75

10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 200,00 200,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 9.195, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ , ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Σ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Σ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.791,25 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,65 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,45 Σελίδα 10 από 22

11 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή Σ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Σελίδα 11 από 22 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ , ,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 0,00 ΚΑ ΟΑΕΔ ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 3.000,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α , ,58 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α(22 ΚΩΔΙΚΟΙ ''3'' ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ) ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 561,34 500,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 4.900,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 4.000,00 0,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Α. ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ

12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ "ΣΤΕΚΙΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ "ΣΤΕΚΙΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ Σελίδα 12 από ,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 5.000,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ) 7.546, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 6.808, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΣΑΤΑ EAT ,00 0,00 ΚΑ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 9.000,00 400,00 ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ,00 0,00 ΚΑ 3.000,00 0,00 ΚΑ ,00 0,00 ΚΑ ,00 0,00 ΚΑ

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0,00 ΚΑ 1.000,00 0,00 ΚΑ 1.000,00 0,00 ΚΑ 1,00 0,00 ΚΑ 1.000,00 0,00 ΚΑ 1.000,00 0,00 ΚΑ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ 4.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 1,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ 1,00 0,00 ΚΑ 1,00 0,00 ΚΑ 1,00 0,00 ΚΑ Σελίδα 13 από 22

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 0,00 ΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 7.000,00 0,00 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, ,47 ΑΥΞΗΣΗ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 14 από 22

15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Σ) ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 290, ,00 ΑΥΞΗΣΗ 5.500,00 0, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2013 (Σ) ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,00 0, , 60 1,00 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 15 από 22

16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ (Β' ΤΜΗΜΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κατσογιαννη Σωτήριου για τη διάνοιξη οδού μεταξύ ΟΤ 66Γ & ΟΤ 66Δ, συνοικία ΛΙΒΑΔΑΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 2.300, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ,00 0,00 ΔΕΥΑΛ 8.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 400,00 600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,67 0,00 ΝΕΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 4.000, ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,Κ ΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΩΝ 6.000,00 0,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 16 από 22

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 500, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ (2014) 5.000, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.000,00 0,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΞΕΞΩΝΑΣ) 1.000,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΞΕΞΩΝΑΣ) 2.000,00 0, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ (2013) ,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 9.195,60 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΟΥ 2.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ , ,1 0 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ,28 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΟΑΕΔ ,10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΟΑΕΔ Σελίδα 17 από 22

18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ "ΣΤΕΚΙΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,Κ ΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σελίδα 18 από , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ αρθρ.24 Ν.3613/2007) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΛΙΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , , , , , , , , ,00 114,95 650,00 59, ,00 167, ,00 216, , ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1.002, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , , , ,00 ΣΑΤΑ

19 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ αρθρ. 24 Ν.3613/2007) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ,00 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ 4.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α Σελίδα 19 από 22

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ Σελίδα 20 από 22 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 7.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 5.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, ,52 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ

21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Σελίδα 21 από , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 290, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ. ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ (Σ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (607/2010 ΕΦΕΤΕΙΟ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ , , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,75 ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7.000, , ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 200,00 200,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 9.195, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Σ) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Σ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) Σελίδα 22 από 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα