ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 9508/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.44/2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Προέδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. 11/2013 ΑΔΣ περί «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικ. έτους 2013». 3. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΑΚΕΤΤΑΣ ECO-CITY ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,09 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 211

2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 212 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 213 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 214 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 215 ΜΟΝΙΜΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 216 ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 217 ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,80 Ε.Α.Τ. 219 (Η/Μ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,33 Ε.Α.Τ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 Ε.Α.Τ. 221 (ΧΥΤΑ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 222 (ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 227 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 229 ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 230 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 232 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ,00 ΥΠ.ΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 234 ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 235

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣTΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,15 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,33 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 258

4 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.249,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 259 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 260 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 261 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 262 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 263 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 264 ΑΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 98,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 228,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 266 ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 267 (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 268 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 60,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 269 ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 270 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΕΣΠΑ 271 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 123,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 Ε.Α.Τ. 273 (Η/Μ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 39,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,33 Ε.Α.Τ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 73,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 276 ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 78,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 278 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ & 74,00 Ε.Α.Τ. 280 ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 282

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 105,00 Ε.Α.Τ. 283 ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 183 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 105,00 Ε.Α.Τ. 284 ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 285 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.300,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 286 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 123,00 Ε.Α.Τ. 287 ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 288 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 Ε.Α.Τ. 289 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 290 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 291 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 292 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 293 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,57 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 294 ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ,32 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 295 ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 8.001,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,18 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 298 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2.926,02 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 300 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 301 ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 302 ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,24 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 303 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΔΣ 480/2011) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ,75 ΔΑΝΕΙΟ 304 ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΑΝΕΙΟ 2012) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π. Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΑΝΕΙΟ ,00 ΔΑΝΕΙΟ 305

6 ) ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 ΣΑΤΑ 306 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,75 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 307 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑ ,83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ,46 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 309 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,00 Ε.Α.Τ. 310 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 Ε.Α.Τ. 311 ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,00 ΕΣΠΑ 312 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ,00 Ε.Α.Τ. 313 ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,00 ΕΣΠΑ 314 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ,00 ΣΑΤΑ 315 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΝΙΣΕΡ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΔΕΥΛΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) ,00 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ Ω) ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ,00 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ Ω) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ 322

7 ΦΠΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΠΗ ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ 323 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 324 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ,00 ΕΣΠΑ 325 ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ,00 ΣΑΤΑ 326 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,00 ΕΣΠΑ 328 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΥΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ,00 ΕΣΠΑ 329 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 9.500,00 ΕΣΠΑ 330 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ,00 ΕΣΠΑ ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ,25 ΣΑΤΑ 332 ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 3.500,00 ΕΣΠΑ 333 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ,97 ΕΣΠΑ 334 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ,00 ΕΣΠΑ 335 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ,00 ΣΧΟΛΕΙΑ 336 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ,00 ΕΣΠΑ 337 ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 338 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ,00 ΕΣΠΑ 339 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ,00 ΔΕΥΑΛ- 340 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ,55 ΕΣΠΑ 341

8 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ROM ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ,61 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ Ω) ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΥΠ.ΕΣ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 360 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ,00 ΣΑΤΑ 361 ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ 1.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 362

9 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,20 ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ,80 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ Ω) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ,00 ΣΑΤΑ 366 ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ,00 Ε.Α.Τ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 369 ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ,36 ΣΑΤΑ 370 ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΗ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 371 ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Β/ΘΜΙΑ ,00 ΥΠ.ΕΣ. 372 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) ,00 ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΗΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ Ω) ,00 ΣΑΤΑ ,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,75 ΣΑΤΑ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ. 383

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.000,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΔΕΥΑΛ- 395 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ,34 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 404

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ,00 Ε.Α.Τ. 405 ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 406 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ,00 Ε.Α.Τ. 407 ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,00 Ε.Α.Τ. 408 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 409 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 Ε.Α.Τ. 410 ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 411 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 4.600,00 ΣΑΤΑ 412 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ,00 Ε.Α.Τ. 413 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 Ε.Α.Τ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.100,00 Ε.Α.Τ. 415 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ 5.000,00 Ε.Α.Τ. 416 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 Ε.Α.Τ. 417 ΜΗΧΑΝ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 418 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 419 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 420 ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 422 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 423 (ΤΕΧΝ.ΥΠ.) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 424 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 425 (ΥΠΕΡ.ΑΜΑΞ.) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΡΑΣ.) 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 426

12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΦΑΛΑΝΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΟΠ.ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,82 ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 Ε.Α.Τ ,47 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 450

13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 451 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 452 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 453 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 454 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 455 ΓΚΑΖΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 456 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 458 ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 459 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 460 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 461 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΑΑ ,00 Ε.Α.Τ. 463 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.801,03 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 464 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ,00 Ε.Α.Τ. 465 ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ συν ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ,57 ΥΠ.ΕΣ. 474 ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3.000,00 Ε.Α.Τ. 466 ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 472 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

14 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα