Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3655 Κ.Δ.Π. 624/2003 Αρ. 3739, Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης ως έχει δημοσιευθεί από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου 2003 Το παρόν Διάταγμα βασίζεται στα άρθρα 19(1)(π), (ρ), (τ), (φ) και (ιω), 19(5) και 45(4) του Νόμου Περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ν.19(Ι)/2002 (εφεξής «ο Νόμος») και του Κανονισμού 21 (1) των Κανονισμών περί Υπολογισμού των Τελών Διασύνδεσης. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 145 του Νόμου. Κατά την 22 η Μαΐου 2003, η ΑΤΗΚ υπέβαλε το ΥΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής έκθεσης ως προς την αιτιολόγηση του υπολογισμού των Τελών Διασύνδεσης στον Επίτροπο σύμφωνα με το άρθρο 45(2) του Νόμου και του Κανονισμού 5(2) των Κανονισμών περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης. Κατά την 17 η Ιουνίου 2003, Επίτροπος διενήργησε Δημόσια Ακρόαση αναφορικά με τα σχετικά τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19(6)(α) του Νόμου. Κατά την 1η Ιουλίου 2003, ο Επίτροπος κοινοποίησε δεόντως στην ΑΤΗΚ τις προτεινόμενες εκ μέρους του τροποποιήσεις στο ΥΠΔ και τις ενστάσεις του στον υπολογισμό των Τελών Διασύνδεσης που του υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, βάσει του Κανονισμού 5(4) των Κανονισμών περί Υπολογισμού των Τελών Διασύνδεσης. Κατά την 14η Ιουλίου 2003, η ΑΤΗΚ υπέβαλε γραπτές παραστάσεις στον Επίτροπο, σύμφωνα με το άρθρο 45.(3) του Νόμου και το άρθρο 5(4) των Κανονισμών περί Υπολογισμού των Τελών Διασύνδεσης. Το ΥΠΔ ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης εκ μέρους της ΑΤΗΚ, που έγινε στις 18 Ιουλίου 2003, σε τρεις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που αναφέρει ότι το ΥΠΔ είναι διαθέσιμο στα Κεντρικά της Γραφεία και στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού). Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έχοντας σκοπό τη προαγωγή και διασφάλιση της διασύνδεσης μεταξύ οργανισμών προς το συμφέρον των καταναλωτών λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα: την ανάγκη για ικανοποιητική από άκρη σε άκρη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών ώστε κλήσεις από ένα δίκτυο να μπορούν να ολοκληρώνονται σε άλλο δίκτυο και οι υπηρεσίες σε ένα δίκτυο να είναι προσιτές σε καλούντες συνδρομητές από άλλο δίκτυο και την ανάγκη προαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς τις αρχές της μή διάκρισης και αναλογικότητας

2 3656 ΚΑΙ αφού εξέτασε δεόντως τις παραστάσεις τις οποίες η ΑΤΗΚ υπέβαλε σύμφωνα με τα πιο πάνω, και επειδή δεν επήλθε συμφωνία επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο Επίτροπος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το Νόμο και τις σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις κρίνει εύλογο όπως επιβάλει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο ΥΠΔ δια της εκδόσεως του παρόντος Διατάγματος, ως ακολούθως: Ορισμοί Προστίθεται αμέσως μετά τον εν λόγω τίτλο και πριν τη παράθεση του πρώτου ορισμού η ακόλουθη πρόνοια: «Οι ορισμοί από την ΑΤΗΚ λέξεων ή φράσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης δεν δύνανται να περιορίσουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα των Αδειούχων Παροχέων, προς τους οποίους το παρόν ΥΠΔ απευθύνεται, ως προς το περιεχόμενο και τους όρους παροχής Διασύνδεσης, ως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.». Στους Ορισμούς προστίθενται οι ακόλουθες έννοιες: «Συνεγκατάσταση» σημαίνει την Παροχή από την ΑΤΗΚ του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου Παροχέα. «Υπηρεσία Επιλογής Φορέα» σημαίνει την υπηρεσία μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδρομητή της ΑΤΗΚ, μέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα από το 'Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας', όπως αυτό καθορίζεται στους περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς του 2003 (ΚΔΠ 329/2003), να επιλέξει άλλον Παροχέα για τη διεκπεραίωση κλήσεων (επιλογή ανά κλήση). «Υπηρεσία Προ-επιλογής Φορέα» σημαίνει τη δυνατότητα που παρέχεται σε συνδρομητές της ΑΤΗΚ να επιλέγουν με προηγούμενη συμφωνία ότι μια ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων του θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγμένο φορέα χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού ανά κλήση.

3 Αντικείμενο της Συμφωνίας Προστίθεται στο τέλος της Παραγράφου 2.3 το κείμενο ως ακολούθως: «Ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης του περιεχομένου του Παραρτήματος 11, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που επιθυμούν την παροχή υπηρεσιών Διασύνδεσης από την ΑΤΗΚ μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα γραπτώς, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε αναγκαίες πληροφορίες τυχόν να ζητηθούν από την ΑΤΗΚ για σκοπούς Διασύνδεσης. Η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου όπως θα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 11 είναι υποχρεωτική, αμέσως μετά τη συμπερίληψη του σε Δημοσίευση σχετικού τροποποιητικού Διατάγματος από τον ΕΡΤΤ». Προστίθεται στο τέλος της Παραγράφου 2.4 ο όρος ως ακολούθως: «Τα τέλη ακύρωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζημιά και τα πραγματικά έξοδα της ΑΤΗΚ λόγω ακύρωσης». 4. Αντάλλαγμα Απαλείφεται στην παράγραφο 4.2 το κείμενο «και σε περιπτώσεις όπου οι προβλέψεις. από τα πραγματικά δεδομένα». 5. Χρεώσεις /Πληρωμές Η Παράγραφος 5.2.2, αντικαθίσταται ως εξής: Κατά την περίπτωση όπου οποιοδήποτε συμβαλλόμενο Μέρος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο του παρόντος Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμφισβήτηση διαφοράς για το καταβαλλόμενο ποσό, τότε το άλλο Μέρος έχει το δικαίωμα: (α) να εκδώσει και αποστείλει προειδοποίηση αναφορικά με τις επιπτώσεις μη εξόφλησης, (β) μετά από πάροδο δεκατεσσάρων ημερών, εάν δεν ληφθεί πληρωμή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση, (γ) εάν το τιμολόγιο δεν εξοφληθεί εντός επτά ημερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης. Σε περίπτωση που ο Παροχέας δεν εξοφλεί κατ'εξακολούθηση και συστηματικά το Τιμολόγιο στην προκαθορισμένη περίοδο, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα μέχρι την πλήρη εξόφληση του Τιμολογίου: (α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης και/ή (β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών Διασύνδεσης Η Παράγραφος 5.2.5, αντικαθίσταται ως εξής:

4 3658 Σε περίπτωση αμφισβήτησης Τιμολογίου με βάση τον όρο 5.4. πιο κάτω, η υπό αμφισβήτηση διαφορά θα καταβάλλεται από το τιμολογημένο Μέρος στο ακέραιο, εφόσον είναι μικρότερη ή ίση με το 2% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό αμφισβήτηση Τιμολογίου. Η εν λόγω πληρ.ωμή θα γίνεται με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος των Μερών. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα διαφορά υπερβαίνει το 10% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) το Μέρος που τιμολογεί θα δύναται να ζητά εγγυήσεις οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστο το 50% αυτής της διαφοράς. Η Παράγραφος 5.4.2, αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων τα οποία τα Μέρη έχουν από τις γενικές διατάξεις του δικαίου, αλλά υπό την αίρεση του τι αναφέρεται στη παράγραφο 14.1.κατωτέρω, με την πάροδο δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση αμφισβήτησης Τιμολογίου σύμφωνα με τον όρο πιο πάνω ή τέτοιας παράτασης στην περίοδο όπως θα συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των Μερών, αν τα Μέρη δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφορά, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να παραπέμψει την υπό αμφισβήτηση υπόθεση, αφού ενημερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για την πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή ή εμπορικό οίκο ή οίκο εγκεκριμένων λογιστών, που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς από τα δύο Μέρη αμέσως μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αμφισβήτησης του Τιμολογίου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται με τον εξουσιοδοτημένο ειδικρ για τη διεξαγωγή της έρευνας και θα ενεργούν καλόπιστα, ώστε οι διαφωνίες να αίρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. Ο εν λόγω λογιστής ή οίκος θα ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος ειδικός μεσολαβητής. Τα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στον εξουσιοδοτημένο ειδικό αναλυτικά στοιχεία κίνησης για το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της διαφοράς που έχει προκύψει. Για το λόγο αυτό τα Μέρη, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά στοιχεία κίνησης για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί διαφορά μεταξύ των Μερών. Νοείται ότι διαρκούσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης και νοουμένου ότι ο παροχέας έχει καταβάλει την εγγύηση του 50% του αμφισβητούμενου ποσού, το δικαίωμα της ΑΊΉΚ για διακοπή παροχής υπηρεσιών αναστέλλεται. Η Παράγραφος 5.7.2, αντικαθίσταται ως εξής: Πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης, τα Μέρη θα ελέγξουν από κοινού τα συστήματα τιμολόγησης και θα εφοδιάσουν με Τιμολόγια για σκοπούς ελέγχου το ένα Μέρος το άλλο ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της Διαδικασίας Τιμολόγησης. Οι ημερομηνίες και διαδικασίες ελέγχου θα συμφωνηθούν από τα Μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημα τιμολόγησης πρέπει να γίνονται μετά από συνεννόηση των Μερών. Τα Μέρη πρέπει να ειδοποιούνται γραπτώς για οποιεσδήποτε τελικές αλλαγές στις διαδικασίες με τρεις μήνες προειδοποίηση.

5 Προβλέψεις Η παράγραφος 8.7, αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση που οι πραγματικές απαιτήσεις του Παροχέα αποκλίνουν από τις σχετικές προβλέψεις πέραν του 20% προς τα πάνω τότε η ΑΤΗΚ δικαιούται να παρατείνει τους χρόνους ικανοποίησης, όπως πυτοί φαίνονται στο Παράρτημα 12, κατά 25%. Σε περίπτωση που οι προβλέψεις είναι πέραν του 20% προς τα κάτω τότε η ΑΤΗΚ δικαιούται να ζητήσει αποζημιώσεις για οποιαδήποτε έξοδα έχει αυτή υποστεί για σκοπούς κάλυψης των προβλεπόμενων αναγκών. 14. Τερματισμός Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 14.1 η ακόλουθη φράση «Νοείται ότι οποιαδήποτε ενέργεια με βάση τη παράγραφο αυτή και ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα εις τη παράγραφο 14.2 κατωτέρω, υπόκειται εις τας διατάξεις του άρθρου 47 του Νόμου περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Νόμος 19(Ι)/2002, ως ετροποποιήθει. Νοείται περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του άρθρου 47 και ανεξάρτητα από οιανδήποτε άλλη πρόνοια εις τη Συμφωνία Διασύνδεσης, περί αναστολής του δικαιώματος διακοπής της παροχής υπηρεσιών, το δικαίωμα τερματισμού της Συμφωνίας Διασύνδεσης και ή διακοπής παροχής υπηρεσιών αναστέλλεται και η Συμφωνία δε δύναται να τερματισθεί ούτε και οι υπηρεσίες να ανασταλούν. Νοείται τέλος ότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Νόμου άρχεται μετά την ολοκλήρωση οιασδήποτε άλλης διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς η οποία έχει προκύψει και η οποία διαδικασία αναφέρεται εις τη Συμφωνία Διασύνδεσης». Απαλείφεται το στοιχείο ιν της παραγράφου Εκχώρηση Στην αρχή της παραγράφου 15.1, η αναφορά «Η ΑΤΗΚ...» αντικαθίσταται με τη φράση «Τα Συμβαλλόμενα Μέρη... καθότι η εν λόγω αφορά και τα δύο Συμβαλλόμενα μέρη της προτιθέμενης Συμφωνίας Διασύνδεσης. Στην παράγραφο 15.2, 5 η γραμμή, προστίθεται το κείμενο «...του Παροχέα μέχρι και εάν ο τρίτος ως Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί την τροποποίηση της υφιστάμενης Συμφωνίας Διασύνδεσης τηρουμένων της παραγράφου 16 του παρόντος και των σχετικών διατάξεων του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.» Στην παράγραφο 15.3, 3 η γραμμή, προστίθεται η φράση «...και εφόσον το τρίτο μέρος θα αναλάβει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παροχέα μέχρι και εάν ο τρίτος ως Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί τη τροποποίηση της υφιστάμενης Συμφωνίας Διασύνδεσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του παρόντος και τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου και τών σχετικών Κανονισμών.».

6 Τροποποίηση Προστίθεται στο.τέλος της παραγράφου 16.1 η φράση ως ακολούθως : «με την επιφύλαξη των σχετικών προνοιών των Κανονισμών περί Συμφωνιών Διασύνδεσης ή/και με οιαδήποτε αλλαγή προκύψει ένεκα επιβολής του Επιτρόπου.» Εναρξη Ισχύος Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 26.1 η φράση ως ακολούθως: «με την επιφύλαξη των εκάστοτε τροποποιήσεων επί του περιεχομένου του που επιβάλλονται μεταγενέστερα από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 45 παρ. 4 και των σχετικών κανονισμών περί Συμφωνιών Διασύνδεσης..» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπηρεσίες Διασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ Παράγραφος 1: Βασικές Υπηρεσίες Διασύνδεσης Στην Παράγραφο 1.5, το στοιχείο αντικαθίσταται ως εξής: «Ο τερματισμός κλήσεων στο δίκτυο τηλεειδοποίησης της ΑΤΗΚ, θα περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων με αρίθμηση 9972ΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨ και 9973ΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨ (όπου Ψ=αριθμητικό ψηφίο που εμφανίζεται στο δέκτη του παραλήπτη) σύμφωνα με τους περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς του 2003, που παραδίδονται από το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο του Παροχέα σε Σημεία Διασύνδεσης με το Δημόσιο Σταθερό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της ΑΤΗΚ και τον τερματισμό τους στο δίκτυο τηλεειδοποίησης της ΑΤΗΚ.» Υπηρεσίες Επιλογής και Προεπιλογής φορέα Στην παράγραφο 1 προστίθεται η παράγραφος 1.8 ως εξής : «1.8 Συλλογή κλήσεων με την χρήση Κωδικού Επιλογής Φορέα Η υπηρεσία επιλογής φορέα σημαίνει τη δυνατότητα που προσφέρεται στο συνδρομητή της ΑΤΗΚ να επιλέγει ανά κλήση με την πληκτρολόγηση κωδικού προθέματος τον Τηλεπικοινωνιακό παροχέα που θα τερματίσει την κλήση του. Το πρόθεμα αυτό θα έχει την δομή που καθορίζεται στο Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΚΔ) Ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας έχει την ευθύνη ενημέρωσης της ΑΤΗΚ σχετικά με τον κωδικό επιλογής φορέα που του έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς από το ΓΕΡΤΤ και η ΑΤΗΚ έχει την ευθύνη πιστοποίησης της πληροφορίας αυτής.

7 Οι υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο συνδρομητής της ΑΤΗΚ μέσω της υπηρεσίας επιλογής φορέα είναι: Κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς που καθορίζονται από τη δομή τους (και ειδικά τον κωδικό προορισμού 2ΥΧΧΧΧΧΧ) καθώς και προς μη γεωγραφικούς αριθμούς και σύντομους κωδικούς όπως αυτοί καθορίζονται στο ΣΑΚΔ Κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης διεθνών προορισμών (πρόθεμα 00) όπως καθορίζεται στο ΣΑΚΔ Κλήσεις προς κινητούς αριθμούς όπως αυτοί καθορίζονται στο ΣΑΚΔ Η ΑΤΗΚ θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των κλήσεων με χρήση της υπηρεσίας επιλογής φορέα από τους συνδρομητές της και την παράδοση τους στον Τηλεπικοινωνιακό Παροχέα στα σημεία διασύνδεσης. Μετά την παράδοση της κλήσης από μέρους της ΑΤΗΚ, την ευθύνη για την δρομολόγηση της κλήσης έχει ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας Η ΑΤΗΚ έχει την ευθύνη διαβίβασης στον Τηλεπικοινωνιακό Παροχέα των στοιχείων αναγνώρισης καλούσας γραμμής (CLI) και ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας έχει την ευθύνη χρήσης των στοιχείων αυτών αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και τιμολόγησης Η ΑΤΗΚ θα παραδίδει τις κλήσεις που συλλέγει από το δίκτυο της που γίνονται με χρήση της υπηρεσίας επιλογής φορέα στο πλησιέστερο σημείο που διασυνδέεται ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας Η προσφορά της υπηρεσίας επιλογής φορέα προς τους συνδρομητές της ΑΤΗΚ θα γίνεται χωρίς καμιά χρέωση από μέρους της ΑΤΗΚ Ο παροχέας θα είναι υπεύθυνος για τη μέτρηση και χρέωση των κλήσεων που πραγματοποιούνται με χρήση της υπηρεσίας επιλογής φορέα από τους Συνδρομητές του, τη συλλογή πληρωμών και τη διαχείριση επισφαλών. χρεωστών. Παράγραφος 2: Ζεύξεις Διασύνδεσης. Στην παράγραφο 2.1.1, στο τέλος του στοιχείου 2.1.1, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «ή σε εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ όπου υπάρχει συνεγκατεστημένος εξοπλισμός του παροχέα.». Στην παράγραφο 2.1.5, 2 η γραμμή, απαλείφεται η φράση «.. επαφίεται στην απόλυτη κρίση της ΑΤΗΚ». Παράγραφος 3: Ειδικές Υπηρεσίες Διασύνδεσης Προστίθεται η παράγραφος 3.10 ως εξής : «3.10 Συλλογή κλήσεων με τη χρήση Κωδικού Προεπιλογής Φορέα

8 Η υπηρεσία Προεπιλογής φορέα σημαίνει τη δυνατότητα που προσφέρεται στο συνδρομητή της ΑΤΗΚ να επιλέγει με προηγούμενη συμφωνία στο βαθμό που επιθυμεί τον Τηλεπικοινωνιακό Παροχέα που θα τερματίσει την κλήση του. Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατή με τη χρήση σύντομου κωδικού προεπιλογής φορέα που έχει τη δομή που καθορίζεται στο Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΚΔ) Οι υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο συνδρομητής της ΑΤΗΚ μέσω της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα είναι: Κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς που καθορίζονται από τη δομή τους (και ειδικά τον κωδικό προορισμού 2ΥΧΧΧΧΧΧ) καθώς και προς μη γεωγραφικούς αριθμούς και σύντου,ους κωδικούς όπως αυτοί καθορίζονται στο ΣΑΚΔ Κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης διεθνών προορισμών (πρόθεμα 00) όπως καθορίζεται στο ΣΑΚΔ Κλήσεις προς κινητούς αριθμούς όπως αυτοί καθορίζονται στο ΣΑΚΔ Όλες τις κλήσεις που αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες επιλογές Ο κωδικός προεπιλογής δεν μπορεί να επιλέγεται ανά κλήση και άρα η σειρά 151XX είναι φραγμένη Κλήσεις που κάνουν χρήση της επιλογής φορέα ακυρώνουν την προεπιλογή φορέα Όλες οι κλήσεις που δεν υπόκεινται σε Προεπιλογή δρομολογούνται από την ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των κλήσεων με χρήση της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα από τους συνδρομητές της και την παράδοση τους στον Τηλεπικοινωνιακό Παροχέα στα σημεία διασύνδεσης. Μετά την παράδοση της κλήσης από μέρους της ΑΤΗΚ, την ευθύνη για τη δρομολόγηση της κλήσης έχει ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας Η ΑΤΗΚ έχει την ευθύνη διαβίβασης στον Τηλεπικοινωνιακό Παροχέα των στοιχείων αναγνώρισης καλούσας γραμμής (CLI) έστω και αν οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες ή μη ανακοινώσιμες (ως επιλογή του συνδρομητή), και ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας έχει την ευθύνη χρήσης των στοιχείων αυτών αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και τιμολόγησης Η υπηρεσία Επιλογής Φορέα προσφέρεται στους συνδρομητές αναλογικής και ψηφιακής τηλεφωνίας. Κατά την υλοποίηση της Υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα στις ψηφιακές συνδέσεις 30B+D και 2B+D εφαρμόζεται ενιαίο σχήμα προεπιλογής σε όλα τα κανάλια της σύνδεσης.

9 Ο παροχέας θα είναι υπεύθυνος για τη μέτρηση και χρέωση των κλήσεων που πραγματοποιούνται με χρήση της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα από τους Συνδρομητές του, τη συλλογή πληρωμών και τη διαχείριση επισφαλειών. Ο καθορισμός του ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα θα αποτελέσει αντικείμενο Διατάγματος το οποίο θα εκδοθεί από τον Επίτροπο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου το οποίο θα αποτελεί Παράρτημα του ΥΠΔ. Δια τους σκοπούς του εν λόγω Διατάγματος, η ΑΤΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλει στον ΕΡΤΤ σχετικό κείμενο, το οποίο θα υπόκειται σε τροποποιήσεις από το ΓΕΡΤΤ με βάση το άρθρο 45, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2003, το οποίο θα αποτελέσει Παράρτημα του ΥΠΔ σε σχέση με την επιλογή και προεπιλογή φορέα. Το εν λόγω κείμενο θα καθορίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών με βάση τις πιο κάτω ενότητες: 1. Διαδικασίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και χειρισμού αιτήσεων - περιεχόμενο αιτήσεων. 2. Διαθεσιμότητα - συνθήκες υπό τις οποίες οι συνδρομητές της ΑΤΗΚ έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών. 3. Τεχνικές προδιαγραφές καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών αναγκαίων για τη βέλτιστη προσφορά των υπηρεσιών. 4. Χρονοδιαγράμματα ενεργοποίησης καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων ενεργοποίησης υπηρεσιών. 5. Συμφωνίες μεταξύ παροχέων ετοιμασία πλαισίου/δείγματος συμφωνιών. 6. Κώδικας Δεοντολογίας καθορισμός πλαισίου απόκτησης/επανάκτησης πελατών, χρήσης πληροφοριών (απόρρητο, εμπιστευτικότητα). 7. Διακοπή παροχής υπηρεσίας - αναλυτική περιγραφή λόγων διακοπής υπηρεσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τερματισμός κλήσεων στο Δημόσιο Σταθερό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο (ΣΔΤΔ) της ΑΤΗΚ (α) Απλή διαβίβαση κλήσεων (β) Διπλή διαβίβαση κλήσεων Τερματισμός κλήσεων στο Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ. Τερματισμός σύντομων μηνυμάτων (εθνικών και διεθνών) (μέσω του ΔΣΤΔ της ΑΤΗΚ) Τερματισμός κλήσεων στο Δίκτυο Τηλεειδοποίησης (μέσω του ΔΣΤΔ της ΑΤΗΚ) ΤΕΛΟΣ 0,48 σεντ/λεπτό 0,66 σεντ/λεπτό 1,81 σεντ/λεπτό Αντικείμενο Εμπορικής Συμφωνίας Αντικείμενο Εμπορικής Συμφωνίας Σελ. 9

10 Υπηρεσία Διαβίβασης Κλήσεων (Transit) (α) Απλή διαβίβαση κλήσεων (β) Διπλή διαβίβαση κλήσεων Υπηρεσία Διεθνούς Κίνησης Συλλογή κλήσεων με την μέθοδο επιλογής ή προεπιλογής φορέα από το Δημόσιο Σταθερό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο (ΔΣΤΔ) της ΑΤΗΚ (α) Απλή διαβίβαση κλήσεων (β) Διπλή διαβίβαση κλήσεων Συλλογή κλήσεων με την μέθοδο επιλογής ή προεπιλογής φορέα από το Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ. 0,26 σεντ/λεπτό 0,42 σεντ/λεπτό Αντικείμενο Εμπορικής Συμφωνίας 0,48 σεντ/λεπτό 0,66 σεντ/λεπτό 1,81 σεντ/λεπτό Τα τέλη ως αναγράφονται πιο πάνω υπολογίζονται και χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο. Η παράγραφος 3.2 αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσία - Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης - Τέλος - Ανάλογα με τη δρομολόγηση της κλήσης θα χρεώνεται απλή ή διπλή διαβίβαση τερματισμού κλήσεων στο ΣΔΤΔ της ΑΤΗΚ εξαιρουμένων των υπηρεσιών 112 και 199 που θα παρέχονται με την χρέωση της απλής διαβίβασης κλήσεων». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Τεχνικά Πρότυπα Διασύνδεσης Παράγραφος 1: Σημεία Διασύνδεσης Στην παράγραφο 1, μετά το 1.5, προστίθενται οι παράγραφοι ως εξής: «1.6 Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει σύνδεση (backhaul) σε όλους τους σταθμούς προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων στους οποίους υπάρχει η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης με το εθνικό ραχιαίο δίκτυο κυκλωματομεταγωγής της». «1.7 Οι τοποθεσίες των διαθέσιμων σταθμών προσαιγιάλωσης που είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεση εναλλακτικών παροχών είναι οι ακόλουθες: 1. Καλωδιακός Σταθμός Πεντάσχοινου 2. Καλωδιακός Σταθμός Γεροσκήπου 3. Καλωδιακός Σταθμός Αγίας Νάπας». Η αρίθμηση της παραγράφου 1.6 αλλάζει σε παρ. 1.8 και τροποποιείται ως ακολούθως «Το ακριβές Σημείο. Διασύνδεσης, θα είναι ένα φυσικό σημείο στις εγκαταστάσεις του Παροχέα ή σε εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ όπου υπάρχει συνεγκατεστημένος εξοπλισμός του παροχέα». Η αρίθμηση της παραγράφου υ.αλλάζει σε 1.9.

11 3665 Η αρίθμηση της παραγράφου 1.8 αλλάζει σε Η αρίθμηση της παραγράφου 1.9 αλλάζει σε Η αρίθμηση της παραγράφου 1.10 αλλάζει σε Η αρίθμηση της παραγράφου 1.11 αλλάζει σε Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1.10, το κείμενο ως εξής: «Η ΑΤΗΚ οφείλει να τεκμηριώνει την άρνηση της να ικανοποιήσει το αίτημα εναλλακτικού παροχέα για διασύνδεση στα δίκτυα της.»

12 3666 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - Μέθοδοι Διασύνδεσης Δικτύου Παράγραφος 2: Συνεγκατάσταση (σε ότι αφορά υπηρεσίες διασύνδεσης). Στο -τ* ~~ του εδαφίου β της παραγράφου 2, προστίθενται τα ακόλουθα: «Επιπρόσθετα η διασύνδεση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Παροχέα με τα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα της ΑΤΗΚ μπορεί να υλοποιηθεί με την παροχή συνεγκατάστασης από την ΑΤΗΚ. Ακολουθώντας τις αρχές της αμεροληψίας και ισότιμης μεταχείρισης η ΑΤΗΚ προσφέρει πρόσβαση στην τηλεπικοινωνιακή της υποδομή (κτίρια/ιστούς) στους διασυνδεόμενους παροχείς κυρίως για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συνεκμετάλλευση των ιστών και κεραιών της με σκοπό την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της υποδομής σταθερών ή/και κινητών δικτύων. Η ΑΤΗΚ προσφέρει συνεγκατάσταση κυρίως όπου ουσιώδεις απαιτήσεις στερούν από άλλους παροχείς την πρόσβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Οι όροι (τεχνικοί, και οικονομικοί) οποιασδήποτε συμφωνίας συνεγκατάστασης αποτελούν αντικείμενο διμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του διασυνδεδεμένου Παροχέα». Ο καθορισμός του ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της Συνεγκατάστασης δια σκοπούς Διασύνδεσης θα αποτελέσει αντικείμενο Διατάγματος το οποίο θα εκδοθεί από τον Επίτροπο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου το οποίο θα αποτελεί Παράρτημα του ΥΠΔ. Δια τους σκοπούς του εν λόγω Διατάγματος, η ΑΤΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλει στον ΕΡΤΤ σχετικό κείμενο, το οποίο θα υπόκειται σε τροποποιήσεις από το ΓΕΡΤΤ με βάση το άρθρο 45, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2003, το οποίο θα αποτελέσει Παράρτημα του ΥΠΔ σε σχέση με τη Συνεγκατάσταση δια σκοπούς Διασύνδεσης. Το εν λόγω κείμενο θα καθορίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού της Συνεγκατάστασης με βάση τις πιο κάτω ενότητες: 1. Διαδικασίες χειρισμού αιτήσεων - περιεχόμενο αιτήσεων. 2. Χρονοδιαγράμματα ενεργοποίησης συμφωνιών - χρονικό πλαίσιο έναρξης/ολοκλήρωσης των εργασιών Συ,νεγκατάστασης. 3. Συμφωνίες μεταξύ παροχέων - καταβολή εξόδων για διεκπαιρέωση εργασιών/εύλογο μηνιαίο μίσθωμα σχετικών χώρων Συνεγκατάστασης. 4. Θέματα πρόσβασης προσωπικού και ασφάλειας εγκαταστάσεων - περιγραφή διαδικασιών εξασφάλισης πρόσβασης/θεμάτων ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων/επιμερισμός δαπανών σε σχέση με βλάβες/φθορές εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες Σύνδεσης σε σταθμούς προσαιγιάλωσης υποβρυγίων καλωδίων (backhaul services) Προστίθεται Παράρτημα 12 ως εξής: Παράρτημα 12 - Υπηρεσίες Σύνδεσης σε σταθμούς προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων (backhaul services) 1. Εισαγωγή-Σκοπός

13 Στο παράρτημα αυτό αναφέρονται οι όροι με τους οποίους η ΑΤΗΚ ως οργανισμός με σημαντική ισχύ στην αγορά Διασύνδεσης, θα παρέχει την υπηρεσία και βάση των οποίων οι αδειοδοτημένοι παροχείς δικαιούνται διασύνδεση στους σταθμούς προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων της ΑΤΗΚ. 1.2 Η υπηρεσία σύνδεσης στους σταθμούς προσαιγιάλωσης θα παρέχεται από την ΑΤΗΚ σε δεόντως αδειοδοτημένους εναλλακτικούς παροχείς με σκοπό την δημιουργία σύνδεσης μεταξύ: α. Του εξοπλισμού του εναλλακτικού παροχέα ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε ένα από τους σταθμούς των υποβρυχίων καλωδίων και β. Του διεθνούς καλωδιακού συστήματος με αποκλειστικό σκοπό την δυνατότητα εκμίσθωσης διεθνούς χωρητικότητας στο υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα. 1.3 Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε αδειοδοτημένους παροχείς που έχουν υποβάλει αίτηση, για σκοπούς: Πρόσβασης σε χωρητικότητα την οποία ήδη εκμισθώνουν στο διεθνές καλωδιακό σύστημα, ή/και Πρόσβασης σε χωρητικότητα η οποία ανήκει σε Τρίτο μέρος (αδειοδοτημένος παροχέας διεθνούς χωρητικότητας). 1.4 Η παροχή χώρου για συνεγκατάσταση εξοπλισμού των εναλλακτικών παροχέων. στους σταθμούς της ΑΤΗΚ θα συμφωνείται με βάση τις πρόνοιες για συνεγκατάσταση που αποτελούν μέρος του ΥΠΔ ως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 9. Β. Διευκρινίζεται ότι μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων η οποία οφείλεται σε λόγους πέραν της ευθύνης της ΑΤΗΚ δεν συνιστά παράβαση του ΥΠΔ Αν αποδειχθεί ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά σε λόγους που πηγάζουν από κακούς χειρισμούς της ΑΤΗΚ τότε η ΑΤΗΚ υποχρεούται να παρέχει αποζημίωση στον αιτούμενο παροχέα Η προαναφερθείσα αποζημίωση δύναται να είναι υπό μορφή πίστωσης των χρεώσεων οι οποίες πηγάζουν από τυχόν καθυστέρηση Η ΑΤΗΚ δεν δεσμεύεται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης για τυχόν καθυστερήσεις. 2. Οι διαθέσιμοι σταθμοί προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων της ΑΤΗΚ στους οποίους μπορούν να διασυνδεθούν οι εναλλακτικοί παροχείς δίνονται πιο κάτω: 1. Σταθμός Πεντάσχοινου 2. Σταθμός Γεροσκήπου 3. Σταθμός Αγίας Νάπας

14 3668 Ο καθορισμός του ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Σύνδεσης σε σταθμούς προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων (backhaul services) θα αποτελέσει αντικείμενο Διατάγματος το οποίο θα εκδοθεί από τον Επίτροπο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου το οποίο θα αποτελεί Παράρτημα του ΥΠΔ. Δια τους σκοπούς του εν λόγω Διατάγματος, η ΑΤΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλει στον ΕΡΤΤ σχετικό κείμενο, το οποίο θα υπόκειται σε τροποποιήσεις από το ΓΕΡΤΤ με βάση το άρθρο 45, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2003, το οποίο θα αποτελέσει Παράρτημα του ΥΠΔ σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές. Το εν λόγω κείμενο θα καθορίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών με βάση τις πιο κάτω ενότητες: 1. Διαδικασίες χειρισμού αιτήσεων - χρονοδιάγραμμα διεκπαιρέωσης για παροχή υπηρεσίας. 2. Διαδικασίες ενεργοποίησης ζεύξης και χωρητικότητας - ετοιμασία δείγματος εντύπου παραγγελίας. 3. Διαδικασίες απενεργοποίησης ζεύξης και χωρητικότητας - ετοιμασία δείγματος εντύπου παραγγελίας. 4. Διαχείριση βλαβών και σφαλμάτων-διαδικασίες/χρονοδιαγράμματα άρσης βλαβών και σφαλμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Κυρίως Μέρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συμφωνία Διασύνδεσης 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 11 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 11 4. ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cyta 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΕΚΔΟΣΗ /3/2016 1/27

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΕΚΔΟΣΗ /3/2016 1/27 1/27 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Συμφωνία Διασύνδεσης... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 11 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 11 4. ΤΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ... 11 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL PLC

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL PLC ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL PLC Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΟΡΙΣΜΟΙ...- 4-2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...- 12-3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... - 12-4. ΤΕΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ...- 12-5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ...-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

CALLSAT INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS LTD

CALLSAT INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS LTD CALLSAT INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS LTD 1/27 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Συμφωνία Διασύνδεσης... 4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 10 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 10 4. ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD KAI. Παροχέα X/20XX

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD KAI. Παροχέα X/20XX ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD KAI Παροχέα X/20XX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 10 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 10 4. ΤΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 11 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι:

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι: 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1.1. Η Cyta θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του δικτύου Λογισμικής Μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα