Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد."

Transcript

1 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي QRS و استخراج پارامترهاي ا ن از سيگنال الكتروكارديوگرام( ECG ) Arhive o SID مي تواند در نقش يك سيستم خبره وظيفه شناسايي ا ريتمي ها و ناهنجاريهاي قلبي را بر عهده گيرد. در فاز اول الگوريتم پيشنهادي تركيبهاي QRS از سيگنال استخراج شده و ضمن شمارش ا نها براي كلاسه بندي سيگنال در فاز بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند. الگوريتم تشخيص دامنه عرض و شيب تركيبها را براي بررسي وقوع ا نها بكار مي برد و حدود ا ستانه مورد نياز را بطور خودكار تنظيم مي كند. كلاسه بندي سيگنالها نيز از سه ديدگاه شبكه عصبي ا ماري و فازي بررسي شده است. واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام مقدمه ٢ الكتروكارديوگرام ثبت فعاليت الكتريكي قلب در هر انقباض مي باشد. هنگامي كه يك موج الكتريكي در قلب ايجاد مي شود داخل سلول قلبي به سرعت نسبت به خارج ا ن مثبت مي گردد. تحريک به واسطه موج الكتريكي باعث تغيير در قطبيت سلول مي گردد که دپولاريزاسيون نام دارد. بازگشت سلول تحريك شده رپولاريزاسيون مي گويند. شكل به حالت استراحت را مشخصات سيگنال ECG و مراحل تشكيل ا ن در هر انقباض قلب را نشان مي دهد. از سالها قبل گرايش روزافزوني در پردازش ECG با استفاده از كامپيوترها وجود داشته است و سيستم هاي بسياري طراحي و پياده سازي شده اند كه عمليات پردازش سيگنال هاي پزشكي را انجام مي دهند مثل ا ناليز نوار [] Holter ا ناليز ٢ ECG ليدي [٢] و نمايش وضعيت بيمار بصورت بلادرنگ [٣]. تمامي اين كاربردها به يك شناسايي دقيق از تركيب QRS در سيگنال ECG نياز دارند. طيف توان سيگنال ECG مي تواند براي طراحي فيلترهاي ميان گذر [٤] و بالا گذر(مشتق گير) جهت استخراج تركيب QRS از سيگنال مو ثر واقع شود. عملكرد يك فيلتر تطبيقي وفقي خطي براي تشخيص تركيبهاي QRS در محيط نويزي [٥] بهتر از كاركرد فيلترهاي ميان گذر است. Xue و همكاران [٦] الگوريتمي براي يک فيلتر تطبيقي وفقي بر ٣ پايه شبكه عصبي مصنوعي اراي ه دادند كه براي مدل كردن فركانسهاي پايين سيگنال ECG كه ذات ا غيرخطي و غيرايستا هستند قابل استفاده است. دانشجوی دکترای هوش مصنوعی Artiiial Neural Network Eletroardiogram ٧٧

2 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 اين پارامتر از احتساب موج T به عنوان تركيب QRS جلو گيري مي كند. در پژوهشي [٧] از روشهاي ا موزش بدون معلم در شبكه هاي عصبي براي كلاسه بندي سيگنالهايECG استفاده شكل موج سيگنال هاي ECG به ويژه تركيبهاي QRS [٨] براي افزايش شده است. Tompkins و همكاران به عوامل متعددي چون ليد مورد استفاده شخص مورد ا زمايش و وضعيت قلبي او بستگي دارد. بديهي است كه تركيب هاي QRS در اين سيگنالها داراي دامنه و عرض متنوعي خواهند بود بطوريكه ممكن است داراي قله يا گودي بوده و تغييرات ناگهاني يا ملايم داشته باشند. بدين كارا يي تشخيص سيگنالهاي ECG از ويژگيهاي وابسته به بيمار استفاده كردند كه اين ويژگيها مي توانند در روشهاي كلاسه بندي به كمك شبكه هاي عصبي مو ثر واقع شوند[ ٩ ]. در اين مقاله الگوريتمي براي تشخيص و شناسايي سيگنالهاي ECG اراي ه شده است. اين الگوريتم بصورت بلادرنگ و در دو فاز عمل مي كند. فاز اول عمل تشخيص و شمارش تركيب هاي QRS انجام مي دهد و در فاز دوم QRS هاي يافته شده در فاز از سيگنال فيلتر شده را نمودار بلوكي الگوريتم تشخيص تركيب هاي QRS در مشتق گير عبور داده مي شود تا اطلاعات مربوط به شيب قبل شناسايي شده و كلاسه بندي مي شوند. اين دسته موج R قابل استفاده گردند. سپس يك انتگرال گير پنجره بندي مي تواند ا ريتمي هاي قلبي را شناسايي نموده و در جهت تشخيص بيماريها و ناهنجاريهاي قلب انجام وظيفه نمايد. تشخيص وشمارش تركيبهاي QRS مهمترين مشخصه سيگنال ECG كه كارديولوژيست ها در تشخيص بيماريهاي قلب بكار مي گيرند تركيب QRS است. اين مشخصه نسبت به موجهاي P و T و ويژگيهاي ديگر سيگنال داراي اهميت بيشتري است زيرا تشخيص و جداسازي ا ن از سيگنال ECG نسبت به بقيه ويژگيها ا سانتر است. همچنين تركيب QRS دپولاريزاسيون بطني را نشان مي دهد كه در فعاليت الكتريكي قلب مهمترين نقش را دارد. بنابراين تشخيص و جداسازي تركيب QRS در كلاسه بندي و تشخيص ناهنجاريهاي قلب حياتي است. همچنين با تشخيص و شمارش QRS ها مي توان شدت ضربان قلب و ناهماهنگي هاي احتمالي ا ن را مشاهده و بررسي نمود. در روشهاي متداول تشخيص QRS معمو لا از دامنه و طول زماني (بلندي و عرض) تركيب هاي QRS استفاده Arhive o SID مي شود[ ۳ ]. اگر چه اين پارامترها كام لا ضروري و حياتي هستند ولي براي تشخيص قاطع كافي به نظر نمي رسند. بدين منظور از شيب موج R نيز استفاده شده است. چون اين شيب خيلي بيشتر از شيب موج T مي باشد در نتيجه دليل علاوه بر دامنه و عرض تركيب QRS از انرژي محلي ا ن نيز استفاده شده است. شكل ٢ نشان داده شده است. ابتدا سيگنال ECG از يك متحرك انرژي محلي سيگنال را محاسبه مي كند. در نهايت يك تشخيص دهنده QRS كه پارامترهاي ا ن از طريق پيشگويي قابل تنظيم هستند وقوع QRS ها را تشخيص داده و ا نها را شمارش مي كند. الگوريتم مشتق گير پنج نقطه اي كه يك فيلتر با پاسخ ضربه محدود بالاگذر است[ ] عمل مشتق گيري را انجام مي دهد. اين مشتق گير تقريبي از مشتق ايده ا ل در محدوده فركانسي d تا ٣ هرتز رافراهم مي ا ورد در حاليكه تا خير ا ن T است. پاسخ دامنه اي فيلتر تقريب دقيقي از مشتق واقعي تا حدود ٢ هرتز (/ فركانس نمونه برداري) را نشان مي دهد. اين محدوده فركانسي مهم است زيرا تمامي فركانسهاي بالاتر در مرحله حذف نويز توسط فيلتر ميان گذر وفقي تضعيف شده اند. از طرف ديگر چون مشتق گير يك فيلتر بالا گذر است پس نويزهاي فركانس پايين مثل اختلالات حركتي و سرگرداني خط پايه سيگنال ECG و همچنين موجهاي P و T را در حد قابل توجهي تضعيف مي كند. براي محاسبه انرژي محلي بايد تك تك نقاط سيگنال مثبت شوند و سپس انتگرال گيري روي ا نها صورت گيرد. بدين منظور از تابع مربع كه يك تقويت غيرخطي نيز انجام مي دهد استفاده شده است. اين عمل علاوه بر مثبت كردن تمام نقاط سيگنال ا نها را بطور غيرخطي تقويت مي ٧٨

3 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن كند بطوريكه مولفه هاي فركانس بالاتر در سيگنال كه اساس ا مربوط به تركيب QRS هستند تقويت مي شوند. انتگرال گير پنجره متحرك ويژگيهايي علاوه بر شيب موج R را استخراج مي كند. رابطه () معادله تفاضلي ا ن را نشان مي دهد كه در ا ن x(nt) نمونه nام از سيگنال T فاصله زماني(پريود) نمونه برداري و N نقاط (عرض) پنجره است كه بايد به دقت انتخاب شود. عرض پنجره بايد تقريب ا به اندازه عريض ترين تركيب QRS ممكن باشد. عرض كاربردي اين پنجره وابسته به سيگنال بوده و بصورت تجربي تعيين مي شود. N ( ) y nt = x( nt it ) () N i= 0 تشخيص دهنده وقوع QRS ها براساس انرژي محلي سيگنال كه توسط انتگرال گير پنجره متحرك محاسبه مي شود عمل مي كند. با توجه به دامنه اين انرژي يك حد ا ستانه براي ا ن در نظر گرفته مي شود که ارتباط مستقيم با ميزان انرژي سيگنال در محل وقوع QRS ها دارد. اگر دامنه انرژي سيگنال از حد ا ستانه بيشتر باشد ا ن قسمت از سيگنال به عنوان يك تركيب QRS شناخته شده و ضمن شمارش موقت ا جهت فاز كلاسه بندي ذخيره مي گردد. تشخيص دهنده نسبت به دامنه هاي انرژي كمتر از حد ا ستانه عكس العملي نشان نمي دهد. اندازه حد ا ستانه براي تشخيص QRS بعدي از روي حد ا ستانه هاي قبلي تخمين زده مي شود. با تشخيص QRS جاري قديمي ترين حد ا ستانه از مجموعه خارج شده و حد ا ستانه فعلي وارد مجموعه مي گردد و از روي اعضاء اين مجموعه حد ا ستانه جديد براي تشخيص بعدي بدست مي ا يد. به منظور افزايش حساسيت الگوريتم نسبت به Arhive o SID تغييرات سيگنال ورودي به جديدترين حدود ا ستانه در مجموعه اهميت بيشتري داده مي شود و در هنگام محاسبه حد ا ستانه جديد ضريب اين حدود نسبت به بقيه قابل توجه تر است. سيگنالهاي مختلف ECG خصوصيات و شكل موجهاي متنوعي دارند. الگوريتم تشخيص بايد نسبت به اين تنوع انعطاف پذيري زيادي از خود نشان دهد. بدين جهت قبل از شروع به كار الگوريتم بايد ويژگيها و مشخصات سيگنال ورودي استخراج شده و حد ا ستانه اوليه بر اساس ا نها تعيين گردد. بدين منظور به اندازه چندين پريود زماني QRS طول مي كشد تا پارامترها و حد ا ستانه الگوريتم پايدار گردند که در نمونه پياده سازي شده حدود چهار پريود زماني استفاده شده که به اندازه اعضاي مجموعه مذکور مي باشد. شناسايي وكلاسه بندي تركيب هاي QRS كلاسه بندي سيگنال ECG يك عمل تشخيص الگوست و با روشهاي مختلف شناسايي الگو مي توان عمل كلاسه بندي را انجام داد. روشهايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و مي توانند استفاده شوند عبارتند از روش شبكه عصبي روش ا ماري و روش فازي. بكارگيري شبكه عصبي در اين روش براي كلاسه بندي سيگنال از شبكه BPP استفاده شده [] كه سه لايه دارد. نرونها در لايه ورودي به ويژگيهاي الگوي ورودي است. نرونهاي لايه خروجي نيز برابر كلاسها يا مشخصه هاي ا نهاست. پارامترهايي چون لايه هاي مخفي و نرونهاي ا نها كلاسها و ميزان شباهت ا نها و نيز ويژگيهاي الگوها تعيين كننده سرعت يادگيري شبكه و بازدهي ا ن مي باشند. در اين الگوريتم ي ويژگي مربوط به تركيب QRS از سيگنال استخراج شده و به ورودي شبكه اعمال مي شود. هر چه اين ويژگيها بيشتر باشد سرعت يادگيري شبكه بيشتر شده و كارا يي ا ن بالاتر مي رود. در اين روش بايد فاصله ويژگيهاي كلاسهاي مختلف از هم زياد باشد تا شبكه بتواند ا موخته شود. جدول ويژگيهاي مربوط به كلاسهاي مورد ا زمايش را نشان مي دهد. همانطوريكه از روي جدول مشخص است بيشتر كلاسها ويژگيهاي نزديك به هم دارند و در مواردي فقط يك يا دو ويژگي چند كلاس را از هم متمايز مي سازد. در عمل و هنگام ا موزش شبكه چنين ويژگيهايي مغلوب اكثريت شده و بنابراين شبكه ا موخته نخواهد شد. براي رهايي از اين تنگنا بايد كلاسهاي مختلفي كه داراي ويژگيهاي مشترك هستند را به عنوان يك كلاس در نظر گرفت و همچنين Feed orward bak propagation ٧٩

4 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 ويژگيها را افزايش داد. هيچيك از اين راه حلها عملي نيست زيرا شكل سيگنالهاي مربوط به اين كلاسها از هم متمايز بوده و نمي توانند در يك كلاس قرار گيرند. جدول. ويژگيهاي كلاسهاي مختلف eature lass 0 Arhive o SID شکل ۶ منحني يادگيري شبکه عصبي را براي حالتي نشان مي دهد که از ۱۰ کلاس موجود در جدول کلاسهاي شماره ۲ ۱ و ۸ بدليل پراکندگي زياد در ويژگيها حذف شده و بقيه کلاسها به ۳ کلاس مختلف تقسيم شده اند. روش ا ماري ) كمترين فاصله ( در روش حداقل فاصله تا ميانگين[ ] از بين كلاسهاي موجود نزديكترين كلاس به الگوي ورودي مشخص شده و به عنوان كلاس الگوي موردنظر معرفي مي شود. اين الگوريتم ويژگيهايي از كلاسها را به عنوان مشخصه كلاس انتخاب نموده و كلاسه بندي را با توجه به اين ويژگيها انجام مي دهد. براي افزايش كارا يي و قابليت اطمينان الگوريتم بايد ويژگيها زياد و شباهت كلاسها به هم كم باشد. برخلاف روش شبكه عصبي در اين روش تك تك ٥ ويژگيها ت عيين كننده مي باشند بطوريكه اگر دو كلاس مشابه فقط يك يا دو ويژگي متمايز داشته باشند عمل كلاسه بندي مي تواند با تقريب قابل قبولي صورت پذيرد. در زمان جمع ا وري اطلاعات ابتدا ويژگيهاي متمايزكننده يك كلاس مشخص مي شوند. سپس همه نمونه الگوهاي اين كلاس بررسي شده و ويژگيهاي ا نها استخراج مي گردد. ا نگاه ميانگين و انحراف استاندارد تك تك ويژگيها محاسبه شده و به عنوان مشخصه كلاس ثبت مي گردند. اين پروسه براي يكايك كلاسها تكرار مي شود و اطلاعات بدست ا مده در مرحله كلاسه بندي مورد استفاده قرار مي گيرند. الگوريتم شناسايي تركيب QRS كه شكل ٣ نمودار بلوكي ا ن را نشان مي دهد شامل دو مرحله است: استخراج ويژگيها و كلاسه بندي.QRS الگوريتم شناسايي به محض تشخيص وقوع يك QRS ويژگيهاي مربوط به اين تركيب را استخراج مي كند. از ا نجا كه الگوريتم شناسايي بلادرنگ بوده و بايد بدون وقفه عمل كلاسه بندي را انجام دهد بدين جهت تنها ويژگيهايي زماني از تركيب QRS انتخاب شده و از ويژگيهاي فركانسي مثل مولفه هاي FFT سيگنال صرفنظر شده است. محاسبه طيف توان سيگنال ECG (براساس (FFT م ي تواند اطلاعات ارزشمندي در باره طيف فرکانسي ترکي ب QRS به دست ا ورد. مطالعات صورت گرفته درباره منحني طيف سيگنال و ترکي ب QRS مربوط به ۳۸۷۵ طپش نشان مي دهد که فرکانس ترکيب حدود ۱۷ هرتز است[ ۴ ]. اين ويژگي مي تواند در شناسايي ترکيبهاي QRS و متمايز نمودن ا نها از ترکيبهاي مشابه (نويز) موجود در سيگنال مفيد واقع شود. شكل ٤ شش ويژگي انتخاب شده را نشان مي دهد. اي ن ويژگيها علاوه بر اينکه در ايجاد شکل ظاهري ECGهاي مختلف موثرند تغييرات احتمالي در ا نها مي تواند نشان دهنده انواع ا ريتمي ه يا غير معمول عرض ترکي ب قلبي باشد(به عنوان مثال افزايش QRS نشان دهنده انقباض زودرس بطني است). سه ويژگي دامنه مثبت P دامنه منفي N و عرض W مربوط به تركيب QRS هستند و ويژگيهاي طول (مدت زمان) D ارتفاع H و مساحت A از روي انرژي تركيب QRS بدست مي ا يند. نكته قابل توجه اين است كه چون قبل از محاسبه انرژي شيب موج R توسط مشتق گير منظور شده است بنابراين ويژگي مساحت در واقع اطلاعات مربوط به شيب موج R را نيز شامل مي شود. ٨

5 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن نداشته باشند ) نتيجه كلاسه بندي دقيق تر خواهد بود. فرض كنيد j امين ويژگي سيگنال وروي ij µ و Arhive o SID j σبه ij ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد j امين ويژگي در i امين كلاس و i شماره i امين كلاس باشد. الگوريتم چه نمونه الگوهاي يك كلاس بيشتر باشد تعيين كلاس به صورت زير خواهد بود: هيستوگرام ويژگيهاي ا ن دقيق تر و داراي اطلاعات با i ارزش تري خواهد بود. i اگر تك تك ويژگيهاي مورد استفاده به عنوان متغيرهاي j j µ ij > σ ij µ kj σ kj i or all j's k j µ lj < j µ kj i j l or all k l طبق الگوريتم براي انتخاب كلاس يك ويژگي خاص مقدار j j بعد از استخراج همه ويژگيهاي مربوط به سيگنال ورودي برخلاف روش قبل كه ميانگين و انحراف استاندارد عمل كلاسه بندي ا غاز مي شود. براي تك تك ويژگيها ويژگيهاي يك كلاس به عنوان مشخصه ها و پارامترهاي ا ن نزديكترين كلاس انتخاب مي شود. كلاسي كه بيشترين كلاس استفاده مي شد در اين روش بايد هيستوگرام انتخاب را به خود اختصاص داده باشد ) نزديكترين كلاس ويژگيهاي كلاس نگهداري شوند. بديهي است كه اين روش به همه ويژگيها ) به عنوان كلاس QRS ورودي برگزيده هزينه بيشتري در پي خواهد داشت. شده و نتيجه كلاسه بندي شماره اين كلاس خواهد بود. هر در زمان جمع ا وري اطلاعات يا ا موزش الگوريتم همه چه ويژگيها بيشتر و دفعات انتخاب كلاسها نمونه الگوهاي يك كلاس بررسي شده و تك تك ويژگيهاي پراكنده تر باشد ) دو كلاس با بيشترين انتخاب وجود ا ن استخراج مي گردند. سپس با توجه به مقدار يك ويژگي اين ويژگي با ميانگين ويژگي مربوطه در تك تك كلاسها مقايسه مي شود. اگر ميزان اختلاف اين ويژگي با ميانگين ويژگي كلاس خاصي بيشتر از انحراف استاندارد ويژگي ا ن كلاس باشد نتيجه مي شود كه ويژگي نمي تواند به اين كلاس تعلق داشته باشد. از بين كلاسهايي كه به ويژگي به اندازه لازم نزديكند نزديكترين ا نها به عنوان نتيجه كلاسه بندي مشخص شده و كلاس اين ويژگي خاص قرار ميگيرد. روش فازي (كمترين فاصله دوبعدي) دو پارامتر ميزان پراكندگي مقدار ويژگيها از ميانگين (انحراف استاندارد ( و فراواني اين پراكندگي اساس كلاسه بندي به روش فازي ) فاصله دو بعدي ( را تشكيل مي دهند. شكل ٥ مقايسه فاصله يك بعدي و دو بعدي را در كلاسه بندي نشان مي دهد. فاصله يك بعدي مقدار ويژگي از ميانگين در هر دو كلاس برابر است در حاليكه با در نظر گرفتن نمودار فراواني (هيستوگرام) دو كلاس اين ويژگي به خصوصيات كلاس يك نزديكتر است و بايد به اين كلاس مربوط شود. بنابراين خاص در همه نمونه الگوهاي كلاس هيستوگرام ا ن ويژگي محاسبه شده و به عنوان پارامتر ا ن ويژگي براي كلاس مورد نظر ذخيره مي شود. اين پروسه براي همه ويژگيها در تك تك كلاسها صورت مي گيرد. نكته قابل توجه اينكه هر فازي در نظر گرفته شوند در ا ن صورت هيستوگرام اين ويژگيها نقش توابع عضويت را در كلاسه بندي فازي بر عهده خواهند داشت. چون هيستوگرام ها در زمان ا موزش الگوريتم تشكيل مي شوند پس توابع عضويت ويژگيهاي يك كلاس كام لا به خصوصيات ا ن كلاس بستگي دارند و در اكثر موارد توزيع ا نها نرمال است. موتور استنتاج در كلاسه بندي فازي از روش بيشترين عضويت استفاده مي كند. بعداز استخراج ويژگيهاي سيگنال ورودي تابع عضويت يكايك ويژگيها در همه كلاسها مشخص شده و بيشترين مقدار عضويت شماره كلاس ويژگي را تعيين مي كند. همانند روش قبل با توجه به نتايج مربوط به تك تك ويژگيها كلاس با بيشترين دفعات عضويت كلاس سيگنال ECG ورودي را تعيين خواهد كرد. نتايج پياده سازي و پيشنهادات بازدهي الگوريتم بكار رفته براي تشخيص تركيبهاي QRS و استخراج ا نها از سيگنال براي ECG هاي منظم تقريب ا صد در صد است. اما اگر تركيبهاي QRS متوالي در يك سيگنال با هم اختلاف ساختاري شديدي داشته باشند الگوريتم نمي تواند خود را با اين تغييرات سازگار كند و ٨

6 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 بنابراين در تشخيص دچار مشكل مي شود. به عنوان راه حل مي توان از واريانس وزني (مشتق) به همراه ميانگين وزني در الگوريتم پيشگويي حدود ا ستانه استفاده كرد. ديديم كه كلاسه بندي تركيبهاي QRS با استفاده از شبكه هاي عصبي زماني مناسب است كه ويژگيها زياد و كلاسها كم باشد. هر چه پراكندگي كلاسهاي مختلف از يكديگر بيشتر باشد نتيجه كلاسه بندي دقيق تر و مطمي ن تر خواهد بود. اگر ويژگيهاي كلاسهاي مختلف تركيب QRS خواص مشترك داشته باشند مدت زمان ا موزش شبكه طولاني شده و در مواردي شبكه به هيچ عنوان ا موخته نخواهد شد. بكارگيري ويژگيهاي بيشتري از سيگنال انتخاب نمونه الگوهاي مناسب تر از هر كلاس گزينش سيگنالهاي كام لا متفاوت ECG به عنوان كلاسها و افزايش پيچيدگي و حساسيت شبكه مورد استفاده مي تواند شبكه عصبي را به عنوان روش قدرتمند و قابل اعتماد كلاسه بندي سيگنالهاي ECG در ا ورد. در شبكه هاي عصبي يك يا چند ويژگي مخالف با اكثريت معمو لا مغلوب شده و تا ثير ا ن در كار شبكه مشهود نخواهد بود. هر چند اين خصوصيت شبكه قابليت اعتماد ا نرا بالا مي برد ولي به همان نسبت از حساسيت ا ن مي كاهد. بكارگيري روشهاي ا ماري در جهت افزايش حساسيت الگوريتم نتايج قابل قبولي را اراي ه مي دهد. جدول ٢. نتايج كلاسه بندي به روش حداقل فاصله از ميانگين Arhive o SID QRS ٧٩ ناشناخته خطا سيگنال ECG ٢٢ ٧ ٥ ٢٥ ٢٥ ٤ ٥ ٣ ٤ ٩ ٤ ٦٧ ٤٩ ٨٦ ٩ در روش حداقل فاصله كه ميانگين و واريانس ويژگيهاي يك كلاس به عنوان ملاك تشخيص استفاده مي شود حساسيت الگوريتم نسبت ا بالاست زيرا تك تك ويژگيهاي سيگنال ورودي در تشخيص كلاس مربوطه شركت فعال و تعيين كننده دارند و نتيجه كلاسه بندي بر اساس ميزان را ي است و كلاسي برگزيده مي شود كه بيشترين دفعات انتخاب را به خود اختصاص داده باشد البته به شرطي كه ميزان را ي از يك حد ا ستانه تجاوز كند. جدول ٢ نتايج حاصله از كلاسه بندي را براي چندين سيگنال ECG كه از پايگاه داده [٢] MIT/BIH انتخاب شده اند نشان مي دهد. در اين روش اگر هيستوگرام ويژگيها تقريب ا نرمال باشد در ا نصورت ميانگين ويژگيها مي تواند نماينده قابل اعتمادي از ا نها براي عمل كلاسه بندي باشد. در غير اينصورت روش حداقل فاصله از ميانگين جوابگو نخواهد بود زيرا اين روش توجهي به هيستوگرام نداشته و تنها به ميانگين ويژگيها وابسته است. اما روش حداقل فاصله دو بعدي كه هيستوگرام ويژگيها را به عنوان توابع عضويت متغيرهاي فازي بكار مي برد بطور ضمني روش قبل را نيز دربرمي گيرد زيرا قله هيستوگرامهاي تقريب ا نرمال به ميانگين ويژگي مربوط مي شود. اگر نمونه الگوهاي يك كلاس شباهت زيادي به هم نداشته باشند درا نصورت ممكن است هيستوگرام ويژگي بيش از يك قله داشته باشد. بديهي است كه استفاده از فاصله يك بعدي در اين مورد تشخيص نادرستي را نتيجه مي دهد در حاليكه روش فازي مي تواند اين اشتباه را جبران كند. همچنين در مواردي كه الگوريتم فاصله يك بعدي دچار سردرگمي مي شود به عبارت ديگر فاصله يك ويژگي از ميانگين دو كلاس مختلف يكسان است (شكل ٥) روش فاصله دو بعدي مي تواند مشكل گشا باشد. جدول ٣ نتايج كلاسه بندي به روش فازي را براي سيگنالهاي ECG مورد ا زمايش نشان مي دهد. جدول ٣. نتايج كلاسه بندي به روش فازي QRS ناشناخته خطا سيگنال ECG ٢٢ ٧ ٥ ٢٥ ٦ ٣ ٤ ٢٥ ٩ ٧٩ ٦٧ ٤٩ ٨٦ ٨٢

7 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن [] I. Landman, and Y. Herzog, " Classiiation o ECG signals by unsupervised learning algorithms ", Web Page:www.pspl.tehnion.a.il/Pages/ Projets/projet000.htm. [8] Y.H. Hu, S. Palreddy, and W. J. Tompkins, "A patient adaptable ECG beat lassiier using a mixture o experts approah," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol., pp September 99. [9] H. GholamHosseini and H. Nazeran, Eiient eatures or ANN-based ECG lassiiers,proeedings o The Inaugural Conerene o the IEEE Engineering in Mediine and Biology Soiety, Monash University, Australia, February 999. [0] W. J. Tompkins, " Biomedial Digital Signal Proessing ", Englewood Clis, NJ: Prentie Hall, 99. [] R. J. Shalko, " Pattern Reognition: Statistial, Strutural and Neural approahes ", John Wiley & Sons In., 99. [] G. Moody and R. Mark, MIT-BIH Arrhythmia Database Diretory, MIT-BIH Database Distribution, Massahusetts Inst. Tehno., 99. ٢٥ Arhive o SID ٩ از مقايسه نتايج جدولهاي ٢ و ٣ مشخص مي شود كه براي بعضي سيگنالها روش حداقل فاصله از ميانگين مناسب است و براي سيگنالهاي ديگري روش فازي مناسب تر مي باشد كه اين بستگي به نمونه الگوهاي كلاسهاي مختلف و هيستوگرامهاي حاصله از ا نها براي ويژگيها دارد. بديهي است كه استفاده از توانايي هر دو روش به عنوان مكمل يكديگر مي تواند نتايج بهتر و قابل اطمينان تري داشته باشد. مراجع [] M. L. Ahlstrom, and W. J. Tompkins, " Automated high-speed analysis o Holter tapes with miroomputers ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-0, pp. 6-6, 98. [] J. L. Willems, " A review o omputer ECG analysis: Time to evaluate and standardize ", CRC Critial Rev. Med. Inorm., vol., no., pp. 6-0, 98. [ ] J. Pan, and W. J. Tompkins, " A realtime QRS detetion algorithm ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-, no., pp. 0-6, 98. [] N. V. Thakor, J. G. Webster, and W. J. Tompkins, " Estimation o QRS omplex power spetra or design o a QRS ilter ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-, pp. 0-0, 98. [] " Adaptive mathed iltering or ECG detetion ", in Pro. Ann. Int. Con. IEEE Eng. Med. Biol. So., pp. - 6, 988. [6] Q. Z. Xue, Y. H. Hu, and W. J. Tompkins, " Neural-network-based adaptive mathed iltering or QRS detetion ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-9, no., pp. -9, 99. ٨٣

8 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 Arhive o SID ٨٤

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα