Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد."

Transcript

1 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي QRS و استخراج پارامترهاي ا ن از سيگنال الكتروكارديوگرام( ECG ) Arhive o SID مي تواند در نقش يك سيستم خبره وظيفه شناسايي ا ريتمي ها و ناهنجاريهاي قلبي را بر عهده گيرد. در فاز اول الگوريتم پيشنهادي تركيبهاي QRS از سيگنال استخراج شده و ضمن شمارش ا نها براي كلاسه بندي سيگنال در فاز بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند. الگوريتم تشخيص دامنه عرض و شيب تركيبها را براي بررسي وقوع ا نها بكار مي برد و حدود ا ستانه مورد نياز را بطور خودكار تنظيم مي كند. كلاسه بندي سيگنالها نيز از سه ديدگاه شبكه عصبي ا ماري و فازي بررسي شده است. واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام مقدمه ٢ الكتروكارديوگرام ثبت فعاليت الكتريكي قلب در هر انقباض مي باشد. هنگامي كه يك موج الكتريكي در قلب ايجاد مي شود داخل سلول قلبي به سرعت نسبت به خارج ا ن مثبت مي گردد. تحريک به واسطه موج الكتريكي باعث تغيير در قطبيت سلول مي گردد که دپولاريزاسيون نام دارد. بازگشت سلول تحريك شده رپولاريزاسيون مي گويند. شكل به حالت استراحت را مشخصات سيگنال ECG و مراحل تشكيل ا ن در هر انقباض قلب را نشان مي دهد. از سالها قبل گرايش روزافزوني در پردازش ECG با استفاده از كامپيوترها وجود داشته است و سيستم هاي بسياري طراحي و پياده سازي شده اند كه عمليات پردازش سيگنال هاي پزشكي را انجام مي دهند مثل ا ناليز نوار [] Holter ا ناليز ٢ ECG ليدي [٢] و نمايش وضعيت بيمار بصورت بلادرنگ [٣]. تمامي اين كاربردها به يك شناسايي دقيق از تركيب QRS در سيگنال ECG نياز دارند. طيف توان سيگنال ECG مي تواند براي طراحي فيلترهاي ميان گذر [٤] و بالا گذر(مشتق گير) جهت استخراج تركيب QRS از سيگنال مو ثر واقع شود. عملكرد يك فيلتر تطبيقي وفقي خطي براي تشخيص تركيبهاي QRS در محيط نويزي [٥] بهتر از كاركرد فيلترهاي ميان گذر است. Xue و همكاران [٦] الگوريتمي براي يک فيلتر تطبيقي وفقي بر ٣ پايه شبكه عصبي مصنوعي اراي ه دادند كه براي مدل كردن فركانسهاي پايين سيگنال ECG كه ذات ا غيرخطي و غيرايستا هستند قابل استفاده است. دانشجوی دکترای هوش مصنوعی Artiiial Neural Network Eletroardiogram ٧٧

2 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 اين پارامتر از احتساب موج T به عنوان تركيب QRS جلو گيري مي كند. در پژوهشي [٧] از روشهاي ا موزش بدون معلم در شبكه هاي عصبي براي كلاسه بندي سيگنالهايECG استفاده شكل موج سيگنال هاي ECG به ويژه تركيبهاي QRS [٨] براي افزايش شده است. Tompkins و همكاران به عوامل متعددي چون ليد مورد استفاده شخص مورد ا زمايش و وضعيت قلبي او بستگي دارد. بديهي است كه تركيب هاي QRS در اين سيگنالها داراي دامنه و عرض متنوعي خواهند بود بطوريكه ممكن است داراي قله يا گودي بوده و تغييرات ناگهاني يا ملايم داشته باشند. بدين كارا يي تشخيص سيگنالهاي ECG از ويژگيهاي وابسته به بيمار استفاده كردند كه اين ويژگيها مي توانند در روشهاي كلاسه بندي به كمك شبكه هاي عصبي مو ثر واقع شوند[ ٩ ]. در اين مقاله الگوريتمي براي تشخيص و شناسايي سيگنالهاي ECG اراي ه شده است. اين الگوريتم بصورت بلادرنگ و در دو فاز عمل مي كند. فاز اول عمل تشخيص و شمارش تركيب هاي QRS انجام مي دهد و در فاز دوم QRS هاي يافته شده در فاز از سيگنال فيلتر شده را نمودار بلوكي الگوريتم تشخيص تركيب هاي QRS در مشتق گير عبور داده مي شود تا اطلاعات مربوط به شيب قبل شناسايي شده و كلاسه بندي مي شوند. اين دسته موج R قابل استفاده گردند. سپس يك انتگرال گير پنجره بندي مي تواند ا ريتمي هاي قلبي را شناسايي نموده و در جهت تشخيص بيماريها و ناهنجاريهاي قلب انجام وظيفه نمايد. تشخيص وشمارش تركيبهاي QRS مهمترين مشخصه سيگنال ECG كه كارديولوژيست ها در تشخيص بيماريهاي قلب بكار مي گيرند تركيب QRS است. اين مشخصه نسبت به موجهاي P و T و ويژگيهاي ديگر سيگنال داراي اهميت بيشتري است زيرا تشخيص و جداسازي ا ن از سيگنال ECG نسبت به بقيه ويژگيها ا سانتر است. همچنين تركيب QRS دپولاريزاسيون بطني را نشان مي دهد كه در فعاليت الكتريكي قلب مهمترين نقش را دارد. بنابراين تشخيص و جداسازي تركيب QRS در كلاسه بندي و تشخيص ناهنجاريهاي قلب حياتي است. همچنين با تشخيص و شمارش QRS ها مي توان شدت ضربان قلب و ناهماهنگي هاي احتمالي ا ن را مشاهده و بررسي نمود. در روشهاي متداول تشخيص QRS معمو لا از دامنه و طول زماني (بلندي و عرض) تركيب هاي QRS استفاده Arhive o SID مي شود[ ۳ ]. اگر چه اين پارامترها كام لا ضروري و حياتي هستند ولي براي تشخيص قاطع كافي به نظر نمي رسند. بدين منظور از شيب موج R نيز استفاده شده است. چون اين شيب خيلي بيشتر از شيب موج T مي باشد در نتيجه دليل علاوه بر دامنه و عرض تركيب QRS از انرژي محلي ا ن نيز استفاده شده است. شكل ٢ نشان داده شده است. ابتدا سيگنال ECG از يك متحرك انرژي محلي سيگنال را محاسبه مي كند. در نهايت يك تشخيص دهنده QRS كه پارامترهاي ا ن از طريق پيشگويي قابل تنظيم هستند وقوع QRS ها را تشخيص داده و ا نها را شمارش مي كند. الگوريتم مشتق گير پنج نقطه اي كه يك فيلتر با پاسخ ضربه محدود بالاگذر است[ ] عمل مشتق گيري را انجام مي دهد. اين مشتق گير تقريبي از مشتق ايده ا ل در محدوده فركانسي d تا ٣ هرتز رافراهم مي ا ورد در حاليكه تا خير ا ن T است. پاسخ دامنه اي فيلتر تقريب دقيقي از مشتق واقعي تا حدود ٢ هرتز (/ فركانس نمونه برداري) را نشان مي دهد. اين محدوده فركانسي مهم است زيرا تمامي فركانسهاي بالاتر در مرحله حذف نويز توسط فيلتر ميان گذر وفقي تضعيف شده اند. از طرف ديگر چون مشتق گير يك فيلتر بالا گذر است پس نويزهاي فركانس پايين مثل اختلالات حركتي و سرگرداني خط پايه سيگنال ECG و همچنين موجهاي P و T را در حد قابل توجهي تضعيف مي كند. براي محاسبه انرژي محلي بايد تك تك نقاط سيگنال مثبت شوند و سپس انتگرال گيري روي ا نها صورت گيرد. بدين منظور از تابع مربع كه يك تقويت غيرخطي نيز انجام مي دهد استفاده شده است. اين عمل علاوه بر مثبت كردن تمام نقاط سيگنال ا نها را بطور غيرخطي تقويت مي ٧٨

3 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن كند بطوريكه مولفه هاي فركانس بالاتر در سيگنال كه اساس ا مربوط به تركيب QRS هستند تقويت مي شوند. انتگرال گير پنجره متحرك ويژگيهايي علاوه بر شيب موج R را استخراج مي كند. رابطه () معادله تفاضلي ا ن را نشان مي دهد كه در ا ن x(nt) نمونه nام از سيگنال T فاصله زماني(پريود) نمونه برداري و N نقاط (عرض) پنجره است كه بايد به دقت انتخاب شود. عرض پنجره بايد تقريب ا به اندازه عريض ترين تركيب QRS ممكن باشد. عرض كاربردي اين پنجره وابسته به سيگنال بوده و بصورت تجربي تعيين مي شود. N ( ) y nt = x( nt it ) () N i= 0 تشخيص دهنده وقوع QRS ها براساس انرژي محلي سيگنال كه توسط انتگرال گير پنجره متحرك محاسبه مي شود عمل مي كند. با توجه به دامنه اين انرژي يك حد ا ستانه براي ا ن در نظر گرفته مي شود که ارتباط مستقيم با ميزان انرژي سيگنال در محل وقوع QRS ها دارد. اگر دامنه انرژي سيگنال از حد ا ستانه بيشتر باشد ا ن قسمت از سيگنال به عنوان يك تركيب QRS شناخته شده و ضمن شمارش موقت ا جهت فاز كلاسه بندي ذخيره مي گردد. تشخيص دهنده نسبت به دامنه هاي انرژي كمتر از حد ا ستانه عكس العملي نشان نمي دهد. اندازه حد ا ستانه براي تشخيص QRS بعدي از روي حد ا ستانه هاي قبلي تخمين زده مي شود. با تشخيص QRS جاري قديمي ترين حد ا ستانه از مجموعه خارج شده و حد ا ستانه فعلي وارد مجموعه مي گردد و از روي اعضاء اين مجموعه حد ا ستانه جديد براي تشخيص بعدي بدست مي ا يد. به منظور افزايش حساسيت الگوريتم نسبت به Arhive o SID تغييرات سيگنال ورودي به جديدترين حدود ا ستانه در مجموعه اهميت بيشتري داده مي شود و در هنگام محاسبه حد ا ستانه جديد ضريب اين حدود نسبت به بقيه قابل توجه تر است. سيگنالهاي مختلف ECG خصوصيات و شكل موجهاي متنوعي دارند. الگوريتم تشخيص بايد نسبت به اين تنوع انعطاف پذيري زيادي از خود نشان دهد. بدين جهت قبل از شروع به كار الگوريتم بايد ويژگيها و مشخصات سيگنال ورودي استخراج شده و حد ا ستانه اوليه بر اساس ا نها تعيين گردد. بدين منظور به اندازه چندين پريود زماني QRS طول مي كشد تا پارامترها و حد ا ستانه الگوريتم پايدار گردند که در نمونه پياده سازي شده حدود چهار پريود زماني استفاده شده که به اندازه اعضاي مجموعه مذکور مي باشد. شناسايي وكلاسه بندي تركيب هاي QRS كلاسه بندي سيگنال ECG يك عمل تشخيص الگوست و با روشهاي مختلف شناسايي الگو مي توان عمل كلاسه بندي را انجام داد. روشهايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و مي توانند استفاده شوند عبارتند از روش شبكه عصبي روش ا ماري و روش فازي. بكارگيري شبكه عصبي در اين روش براي كلاسه بندي سيگنال از شبكه BPP استفاده شده [] كه سه لايه دارد. نرونها در لايه ورودي به ويژگيهاي الگوي ورودي است. نرونهاي لايه خروجي نيز برابر كلاسها يا مشخصه هاي ا نهاست. پارامترهايي چون لايه هاي مخفي و نرونهاي ا نها كلاسها و ميزان شباهت ا نها و نيز ويژگيهاي الگوها تعيين كننده سرعت يادگيري شبكه و بازدهي ا ن مي باشند. در اين الگوريتم ي ويژگي مربوط به تركيب QRS از سيگنال استخراج شده و به ورودي شبكه اعمال مي شود. هر چه اين ويژگيها بيشتر باشد سرعت يادگيري شبكه بيشتر شده و كارا يي ا ن بالاتر مي رود. در اين روش بايد فاصله ويژگيهاي كلاسهاي مختلف از هم زياد باشد تا شبكه بتواند ا موخته شود. جدول ويژگيهاي مربوط به كلاسهاي مورد ا زمايش را نشان مي دهد. همانطوريكه از روي جدول مشخص است بيشتر كلاسها ويژگيهاي نزديك به هم دارند و در مواردي فقط يك يا دو ويژگي چند كلاس را از هم متمايز مي سازد. در عمل و هنگام ا موزش شبكه چنين ويژگيهايي مغلوب اكثريت شده و بنابراين شبكه ا موخته نخواهد شد. براي رهايي از اين تنگنا بايد كلاسهاي مختلفي كه داراي ويژگيهاي مشترك هستند را به عنوان يك كلاس در نظر گرفت و همچنين Feed orward bak propagation ٧٩

4 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 ويژگيها را افزايش داد. هيچيك از اين راه حلها عملي نيست زيرا شكل سيگنالهاي مربوط به اين كلاسها از هم متمايز بوده و نمي توانند در يك كلاس قرار گيرند. جدول. ويژگيهاي كلاسهاي مختلف eature lass 0 Arhive o SID شکل ۶ منحني يادگيري شبکه عصبي را براي حالتي نشان مي دهد که از ۱۰ کلاس موجود در جدول کلاسهاي شماره ۲ ۱ و ۸ بدليل پراکندگي زياد در ويژگيها حذف شده و بقيه کلاسها به ۳ کلاس مختلف تقسيم شده اند. روش ا ماري ) كمترين فاصله ( در روش حداقل فاصله تا ميانگين[ ] از بين كلاسهاي موجود نزديكترين كلاس به الگوي ورودي مشخص شده و به عنوان كلاس الگوي موردنظر معرفي مي شود. اين الگوريتم ويژگيهايي از كلاسها را به عنوان مشخصه كلاس انتخاب نموده و كلاسه بندي را با توجه به اين ويژگيها انجام مي دهد. براي افزايش كارا يي و قابليت اطمينان الگوريتم بايد ويژگيها زياد و شباهت كلاسها به هم كم باشد. برخلاف روش شبكه عصبي در اين روش تك تك ٥ ويژگيها ت عيين كننده مي باشند بطوريكه اگر دو كلاس مشابه فقط يك يا دو ويژگي متمايز داشته باشند عمل كلاسه بندي مي تواند با تقريب قابل قبولي صورت پذيرد. در زمان جمع ا وري اطلاعات ابتدا ويژگيهاي متمايزكننده يك كلاس مشخص مي شوند. سپس همه نمونه الگوهاي اين كلاس بررسي شده و ويژگيهاي ا نها استخراج مي گردد. ا نگاه ميانگين و انحراف استاندارد تك تك ويژگيها محاسبه شده و به عنوان مشخصه كلاس ثبت مي گردند. اين پروسه براي يكايك كلاسها تكرار مي شود و اطلاعات بدست ا مده در مرحله كلاسه بندي مورد استفاده قرار مي گيرند. الگوريتم شناسايي تركيب QRS كه شكل ٣ نمودار بلوكي ا ن را نشان مي دهد شامل دو مرحله است: استخراج ويژگيها و كلاسه بندي.QRS الگوريتم شناسايي به محض تشخيص وقوع يك QRS ويژگيهاي مربوط به اين تركيب را استخراج مي كند. از ا نجا كه الگوريتم شناسايي بلادرنگ بوده و بايد بدون وقفه عمل كلاسه بندي را انجام دهد بدين جهت تنها ويژگيهايي زماني از تركيب QRS انتخاب شده و از ويژگيهاي فركانسي مثل مولفه هاي FFT سيگنال صرفنظر شده است. محاسبه طيف توان سيگنال ECG (براساس (FFT م ي تواند اطلاعات ارزشمندي در باره طيف فرکانسي ترکي ب QRS به دست ا ورد. مطالعات صورت گرفته درباره منحني طيف سيگنال و ترکي ب QRS مربوط به ۳۸۷۵ طپش نشان مي دهد که فرکانس ترکيب حدود ۱۷ هرتز است[ ۴ ]. اين ويژگي مي تواند در شناسايي ترکيبهاي QRS و متمايز نمودن ا نها از ترکيبهاي مشابه (نويز) موجود در سيگنال مفيد واقع شود. شكل ٤ شش ويژگي انتخاب شده را نشان مي دهد. اي ن ويژگيها علاوه بر اينکه در ايجاد شکل ظاهري ECGهاي مختلف موثرند تغييرات احتمالي در ا نها مي تواند نشان دهنده انواع ا ريتمي ه يا غير معمول عرض ترکي ب قلبي باشد(به عنوان مثال افزايش QRS نشان دهنده انقباض زودرس بطني است). سه ويژگي دامنه مثبت P دامنه منفي N و عرض W مربوط به تركيب QRS هستند و ويژگيهاي طول (مدت زمان) D ارتفاع H و مساحت A از روي انرژي تركيب QRS بدست مي ا يند. نكته قابل توجه اين است كه چون قبل از محاسبه انرژي شيب موج R توسط مشتق گير منظور شده است بنابراين ويژگي مساحت در واقع اطلاعات مربوط به شيب موج R را نيز شامل مي شود. ٨

5 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن نداشته باشند ) نتيجه كلاسه بندي دقيق تر خواهد بود. فرض كنيد j امين ويژگي سيگنال وروي ij µ و Arhive o SID j σبه ij ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد j امين ويژگي در i امين كلاس و i شماره i امين كلاس باشد. الگوريتم چه نمونه الگوهاي يك كلاس بيشتر باشد تعيين كلاس به صورت زير خواهد بود: هيستوگرام ويژگيهاي ا ن دقيق تر و داراي اطلاعات با i ارزش تري خواهد بود. i اگر تك تك ويژگيهاي مورد استفاده به عنوان متغيرهاي j j µ ij > σ ij µ kj σ kj i or all j's k j µ lj < j µ kj i j l or all k l طبق الگوريتم براي انتخاب كلاس يك ويژگي خاص مقدار j j بعد از استخراج همه ويژگيهاي مربوط به سيگنال ورودي برخلاف روش قبل كه ميانگين و انحراف استاندارد عمل كلاسه بندي ا غاز مي شود. براي تك تك ويژگيها ويژگيهاي يك كلاس به عنوان مشخصه ها و پارامترهاي ا ن نزديكترين كلاس انتخاب مي شود. كلاسي كه بيشترين كلاس استفاده مي شد در اين روش بايد هيستوگرام انتخاب را به خود اختصاص داده باشد ) نزديكترين كلاس ويژگيهاي كلاس نگهداري شوند. بديهي است كه اين روش به همه ويژگيها ) به عنوان كلاس QRS ورودي برگزيده هزينه بيشتري در پي خواهد داشت. شده و نتيجه كلاسه بندي شماره اين كلاس خواهد بود. هر در زمان جمع ا وري اطلاعات يا ا موزش الگوريتم همه چه ويژگيها بيشتر و دفعات انتخاب كلاسها نمونه الگوهاي يك كلاس بررسي شده و تك تك ويژگيهاي پراكنده تر باشد ) دو كلاس با بيشترين انتخاب وجود ا ن استخراج مي گردند. سپس با توجه به مقدار يك ويژگي اين ويژگي با ميانگين ويژگي مربوطه در تك تك كلاسها مقايسه مي شود. اگر ميزان اختلاف اين ويژگي با ميانگين ويژگي كلاس خاصي بيشتر از انحراف استاندارد ويژگي ا ن كلاس باشد نتيجه مي شود كه ويژگي نمي تواند به اين كلاس تعلق داشته باشد. از بين كلاسهايي كه به ويژگي به اندازه لازم نزديكند نزديكترين ا نها به عنوان نتيجه كلاسه بندي مشخص شده و كلاس اين ويژگي خاص قرار ميگيرد. روش فازي (كمترين فاصله دوبعدي) دو پارامتر ميزان پراكندگي مقدار ويژگيها از ميانگين (انحراف استاندارد ( و فراواني اين پراكندگي اساس كلاسه بندي به روش فازي ) فاصله دو بعدي ( را تشكيل مي دهند. شكل ٥ مقايسه فاصله يك بعدي و دو بعدي را در كلاسه بندي نشان مي دهد. فاصله يك بعدي مقدار ويژگي از ميانگين در هر دو كلاس برابر است در حاليكه با در نظر گرفتن نمودار فراواني (هيستوگرام) دو كلاس اين ويژگي به خصوصيات كلاس يك نزديكتر است و بايد به اين كلاس مربوط شود. بنابراين خاص در همه نمونه الگوهاي كلاس هيستوگرام ا ن ويژگي محاسبه شده و به عنوان پارامتر ا ن ويژگي براي كلاس مورد نظر ذخيره مي شود. اين پروسه براي همه ويژگيها در تك تك كلاسها صورت مي گيرد. نكته قابل توجه اينكه هر فازي در نظر گرفته شوند در ا ن صورت هيستوگرام اين ويژگيها نقش توابع عضويت را در كلاسه بندي فازي بر عهده خواهند داشت. چون هيستوگرام ها در زمان ا موزش الگوريتم تشكيل مي شوند پس توابع عضويت ويژگيهاي يك كلاس كام لا به خصوصيات ا ن كلاس بستگي دارند و در اكثر موارد توزيع ا نها نرمال است. موتور استنتاج در كلاسه بندي فازي از روش بيشترين عضويت استفاده مي كند. بعداز استخراج ويژگيهاي سيگنال ورودي تابع عضويت يكايك ويژگيها در همه كلاسها مشخص شده و بيشترين مقدار عضويت شماره كلاس ويژگي را تعيين مي كند. همانند روش قبل با توجه به نتايج مربوط به تك تك ويژگيها كلاس با بيشترين دفعات عضويت كلاس سيگنال ECG ورودي را تعيين خواهد كرد. نتايج پياده سازي و پيشنهادات بازدهي الگوريتم بكار رفته براي تشخيص تركيبهاي QRS و استخراج ا نها از سيگنال براي ECG هاي منظم تقريب ا صد در صد است. اما اگر تركيبهاي QRS متوالي در يك سيگنال با هم اختلاف ساختاري شديدي داشته باشند الگوريتم نمي تواند خود را با اين تغييرات سازگار كند و ٨

6 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 بنابراين در تشخيص دچار مشكل مي شود. به عنوان راه حل مي توان از واريانس وزني (مشتق) به همراه ميانگين وزني در الگوريتم پيشگويي حدود ا ستانه استفاده كرد. ديديم كه كلاسه بندي تركيبهاي QRS با استفاده از شبكه هاي عصبي زماني مناسب است كه ويژگيها زياد و كلاسها كم باشد. هر چه پراكندگي كلاسهاي مختلف از يكديگر بيشتر باشد نتيجه كلاسه بندي دقيق تر و مطمي ن تر خواهد بود. اگر ويژگيهاي كلاسهاي مختلف تركيب QRS خواص مشترك داشته باشند مدت زمان ا موزش شبكه طولاني شده و در مواردي شبكه به هيچ عنوان ا موخته نخواهد شد. بكارگيري ويژگيهاي بيشتري از سيگنال انتخاب نمونه الگوهاي مناسب تر از هر كلاس گزينش سيگنالهاي كام لا متفاوت ECG به عنوان كلاسها و افزايش پيچيدگي و حساسيت شبكه مورد استفاده مي تواند شبكه عصبي را به عنوان روش قدرتمند و قابل اعتماد كلاسه بندي سيگنالهاي ECG در ا ورد. در شبكه هاي عصبي يك يا چند ويژگي مخالف با اكثريت معمو لا مغلوب شده و تا ثير ا ن در كار شبكه مشهود نخواهد بود. هر چند اين خصوصيت شبكه قابليت اعتماد ا نرا بالا مي برد ولي به همان نسبت از حساسيت ا ن مي كاهد. بكارگيري روشهاي ا ماري در جهت افزايش حساسيت الگوريتم نتايج قابل قبولي را اراي ه مي دهد. جدول ٢. نتايج كلاسه بندي به روش حداقل فاصله از ميانگين Arhive o SID QRS ٧٩ ناشناخته خطا سيگنال ECG ٢٢ ٧ ٥ ٢٥ ٢٥ ٤ ٥ ٣ ٤ ٩ ٤ ٦٧ ٤٩ ٨٦ ٩ در روش حداقل فاصله كه ميانگين و واريانس ويژگيهاي يك كلاس به عنوان ملاك تشخيص استفاده مي شود حساسيت الگوريتم نسبت ا بالاست زيرا تك تك ويژگيهاي سيگنال ورودي در تشخيص كلاس مربوطه شركت فعال و تعيين كننده دارند و نتيجه كلاسه بندي بر اساس ميزان را ي است و كلاسي برگزيده مي شود كه بيشترين دفعات انتخاب را به خود اختصاص داده باشد البته به شرطي كه ميزان را ي از يك حد ا ستانه تجاوز كند. جدول ٢ نتايج حاصله از كلاسه بندي را براي چندين سيگنال ECG كه از پايگاه داده [٢] MIT/BIH انتخاب شده اند نشان مي دهد. در اين روش اگر هيستوگرام ويژگيها تقريب ا نرمال باشد در ا نصورت ميانگين ويژگيها مي تواند نماينده قابل اعتمادي از ا نها براي عمل كلاسه بندي باشد. در غير اينصورت روش حداقل فاصله از ميانگين جوابگو نخواهد بود زيرا اين روش توجهي به هيستوگرام نداشته و تنها به ميانگين ويژگيها وابسته است. اما روش حداقل فاصله دو بعدي كه هيستوگرام ويژگيها را به عنوان توابع عضويت متغيرهاي فازي بكار مي برد بطور ضمني روش قبل را نيز دربرمي گيرد زيرا قله هيستوگرامهاي تقريب ا نرمال به ميانگين ويژگي مربوط مي شود. اگر نمونه الگوهاي يك كلاس شباهت زيادي به هم نداشته باشند درا نصورت ممكن است هيستوگرام ويژگي بيش از يك قله داشته باشد. بديهي است كه استفاده از فاصله يك بعدي در اين مورد تشخيص نادرستي را نتيجه مي دهد در حاليكه روش فازي مي تواند اين اشتباه را جبران كند. همچنين در مواردي كه الگوريتم فاصله يك بعدي دچار سردرگمي مي شود به عبارت ديگر فاصله يك ويژگي از ميانگين دو كلاس مختلف يكسان است (شكل ٥) روش فاصله دو بعدي مي تواند مشكل گشا باشد. جدول ٣ نتايج كلاسه بندي به روش فازي را براي سيگنالهاي ECG مورد ا زمايش نشان مي دهد. جدول ٣. نتايج كلاسه بندي به روش فازي QRS ناشناخته خطا سيگنال ECG ٢٢ ٧ ٥ ٢٥ ٦ ٣ ٤ ٢٥ ٩ ٧٩ ٦٧ ٤٩ ٨٦ ٨٢

7 يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن [] I. Landman, and Y. Herzog, " Classiiation o ECG signals by unsupervised learning algorithms ", Web Page:www.pspl.tehnion.a.il/Pages/ Projets/projet000.htm. [8] Y.H. Hu, S. Palreddy, and W. J. Tompkins, "A patient adaptable ECG beat lassiier using a mixture o experts approah," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol., pp September 99. [9] H. GholamHosseini and H. Nazeran, Eiient eatures or ANN-based ECG lassiiers,proeedings o The Inaugural Conerene o the IEEE Engineering in Mediine and Biology Soiety, Monash University, Australia, February 999. [0] W. J. Tompkins, " Biomedial Digital Signal Proessing ", Englewood Clis, NJ: Prentie Hall, 99. [] R. J. Shalko, " Pattern Reognition: Statistial, Strutural and Neural approahes ", John Wiley & Sons In., 99. [] G. Moody and R. Mark, MIT-BIH Arrhythmia Database Diretory, MIT-BIH Database Distribution, Massahusetts Inst. Tehno., 99. ٢٥ Arhive o SID ٩ از مقايسه نتايج جدولهاي ٢ و ٣ مشخص مي شود كه براي بعضي سيگنالها روش حداقل فاصله از ميانگين مناسب است و براي سيگنالهاي ديگري روش فازي مناسب تر مي باشد كه اين بستگي به نمونه الگوهاي كلاسهاي مختلف و هيستوگرامهاي حاصله از ا نها براي ويژگيها دارد. بديهي است كه استفاده از توانايي هر دو روش به عنوان مكمل يكديگر مي تواند نتايج بهتر و قابل اطمينان تري داشته باشد. مراجع [] M. L. Ahlstrom, and W. J. Tompkins, " Automated high-speed analysis o Holter tapes with miroomputers ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-0, pp. 6-6, 98. [] J. L. Willems, " A review o omputer ECG analysis: Time to evaluate and standardize ", CRC Critial Rev. Med. Inorm., vol., no., pp. 6-0, 98. [ ] J. Pan, and W. J. Tompkins, " A realtime QRS detetion algorithm ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-, no., pp. 0-6, 98. [] N. V. Thakor, J. G. Webster, and W. J. Tompkins, " Estimation o QRS omplex power spetra or design o a QRS ilter ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-, pp. 0-0, 98. [] " Adaptive mathed iltering or ECG detetion ", in Pro. Ann. Int. Con. IEEE Eng. Med. Biol. So., pp. - 6, 988. [6] Q. Z. Xue, Y. H. Hu, and W. J. Tompkins, " Neural-network-based adaptive mathed iltering or QRS detetion ", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-9, no., pp. -9, 99. ٨٣

8 th Iranian Conerene on Biomedial Engineering, February 00 Arhive o SID ٨٤

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα