Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/ ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία νέα ρύθµιση συντάσσει υποχρεωτικά «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων» (εφεξής «Έκθεση»). Η Έκθεση συνοδεύει το σχέδιο νόµου και είναι ένα έγγραφο που βοηθεί την τεκµηρίωση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Η Έκθεση χωρίζεται σε δύο τµήµατα: αξιολόγηση της κύριας ρύθµισης και αξιολόγηση άλλων διατάξεων. Στην Έκθεση περιγράφονται κατά τρόπο συγκεκριµένο η ανταπόκριση της προτεινόµενης ρύθµισης στις αρχές και τις διαδικασίες καλής νοµοθέτησης που αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, καθώς και οι διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Για την υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών των Yπουργείων στη σύνταξη της Έκθεσης, οµάδα ειδικών εµπειρογνωµόνων ετοίµασε το 2006 υπόδειγµα τέτοιας Έκθεσης και Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη συµπλήρωση του Υποδείγµατος. Στις αρχές του 2007 συνεστήθη η «Επιτροπή Υποστήριξης Νοµοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσµατικότητας Νοµοθετικών Ρυθµίσεων», η οποία έκτοτε συνεδριάζει τακτικά, παρακολουθώντας συνολικά την πορεία της κανονιστικής µεταρρύθµισης και σχεδιάζοντας τα µελλοντικά βήµατα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, εκτιµώντας τα δεδοµένα των δύο σχεδόν πρώτων ετών πιλοτικής εφαρµογής και συµπλήρωσης της Έκθεσης, προχώρησε στη διαµόρφωση ενός νέου υποδείγµατος, το οποίο λαµβάνει υπ όψιν την εµπειρία όλων των εκθέσεων αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων που έχουν συµπληρωθεί από το 2007 έως και το τέλος του Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν συµπλήρωµα και οδηγό για την ορθή σύνταξη του νέου υποδείγµατος της Έκθεσης και φιλοδοξούν να διευκρινίσουν ορισµένα θέµατα σχετικά µε το υπόδειγµα, προκειµένου να συµβάλουν στην ορθή σύνταξη της Έκθεσης. 1

2 Γενικές παρατηρήσεις Πεδίο εφαρµογής: Το υπόδειγµα της Έκθεσης αφορά µόνο τα σχέδια νόµου και τα σχέδια τροπολογιών (στα οποία θα εφαρµόζεται το Β µέρος που αφορά την αξιολόγηση άλλων διατάξεων). Το υπόδειγµα αυτό δεν αφορά σχέδια νόµων που κυρώνουν διεθνείς συµβάσεις, ούτε προεδρικά διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές πράξεις της ιοίκησης. Χρόνος σύνταξης: Η Έκθεση συντάσσεται κατά τη διάρκεια της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της προετοιµασίας του σχεδίου νόµου. Χρόνος αποστολής: Η Έκθεση αποστέλλεται για πρώτη φορά στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης πριν από τη συζήτηση της σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, η Έκθεση αποστέλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, µε τις τυχόν συµπληρώσεις που έχουν τυχόν επέλθει, για να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας µαζί µε το σχέδιο νόµου στο οποίο αναφέρεται από την Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.). Πληροφορίες επικοινωνίας Στο Υπόδειγµα της Έκθεσης αναφέρονται κατ αρχάς το Υπουργείο που έχει την κυρίως νοµοθετική πρωτοβουλία και ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Ως «Υπουργείο» αναφέρεται µόνο το Υπουργείο που έχει την κύρια πρωτοβουλία προώθησης του σχεδίου νόµου, και όχι τυχόν συναρµόδια Υπουργεία. Ο «υπεύθυνος επικοινωνίας» δεν είναι απαραιτήτως ο συντάκτης ή ο µοναδικός συντάκτης της Έκθεσης, αλλά ένα πρόσωπο που έχει καλή γνώση του περιεχοµένου της Έκθεσης και µε το οποίο µπορεί να επικοινωνήσει η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης για την επίλυση τυχόν δυσνόητων θεµάτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου αυτού θα πρέπει να συµπληρώνονται µε πληρότητα, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία µαζί του και, εν τέλει, µε τον συντάκτη ή τους συντάκτες της Έκθεσης. 2

3 Τίτλος προτεινόµενου σχεδίου νόµου Στο σηµείο αυτό αναγράφεται ο τίτλος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τους νοµοτεχνικούς κανόνες της ΚΕ.Ν.Ε., ο τίτλος τίθεται πάντοτε στην ονοµαστική και αποδίδει την κεντρική ιδέα του περιεχοµένου του σχεδίου νόµου. Σε περίπτωση που στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται διατάξεις που δεν έχουν άµεση σχέση µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου, στον τίτλο προστίθεται η φράση «και άλλες διατάξεις». Σηµειώνεται, πάντως, ότι τέτοιες διατάξεις δεν µπορεί να είναι άσχετες µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ. 5 εδ. β του Συντάγµατος, «νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που περιέχει διατάξεις άσχετες µε το κύριο αντικείµενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση». Περιληπτική αναφορά στο περιεχόµενο της κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης Υπό την έννοια ότι ένα σχέδιο νόµου µπορεί να έχει µία κύρια θεµατική και κάποιες «άλλες διατάξεις», εντός πάντοτε των ορίων που θέτει το προαναφερθέν άρθρο 74 παρ. 5 εδ. β του Συντάγµατος, στο σηµείο αυτό γίνεται µία περιληπτική αναφορά στο περιεχόµενο της κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης. Ως κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση νοείται, κατά τα ανωτέρω, η ρύθµιση που αποτελεί το κεντρικό θέµα του σχεδίου νόµου. Στο σηµείο αυτό, γίνεται αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους που επιδιώκει η κύρια προτεινόµενη ρύθµιση, καθώς και στα κύρια και ουσιώδη σηµεία της (τι είναι, ποιους αφορά και πού αναφέρεται). Πρέπει να αποφεύγεται η αντιγραφή στοιχείων της αιτιολογικής έκθεσης. Το κείµενο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Περιληπτική αναφορά σε άλλες ρυθµίσεις που τυχόν περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου Περίληψη του περιεχοµένου τυχόν «άλλων διατάξεων» που περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου, χωρίς να είναι άσχετες µε το αντικείµενο της «κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης» παρατίθεται στο σηµείο αυτό της έκθεσης. Η συνάφεια των «άλλων διατάξεων» µε το κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου θα πρέπει να τονίζεται στο σηµείο αυτό, ώστε να µην καταλείπεται εξαρχής αµφιβολία περί τούτου. 3

4 Στην περίληψη θα πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη στοιχείων που θα απαντηθούν αναλυτικά στη συνέχεια της Έκθεσης και ιδίως στο κεφάλαιο Β «Αξιολόγηση Άλλων ιατάξεων». Α. ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1. Αναγκαιότητα 1.1. Περιγράψτε το πρόβληµα (οικονοµικό, κοινωνικό ή άλλο) το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούµενης ρύθµισης Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το πρόβληµα που η προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκει να αντιµετωπίσει. Η περιγραφή περιλαµβάνει την αντικειµενική εκτίµηση των πραγµατικών διαστάσεων του προβλήµατος, καθώς και την ένταση αυτού. Ειδικότερα, εκτός από τη γενική διατύπωση του προβλήµατος, πρέπει να περιγραφούν τα αίτια που το προξενούν, και όχι απλώς τα συµπτώµατά του, όπως επίσης οι οµάδες που εµπλέκονται, οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν αποδώσει τυχόν προηγούµενες ρυθµίσεις και η διαχρονικότητα του προβλήµατος. Ο προσδιορισµός του προβλήµατος πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένες και σαφείς αναφορές και όχι µε γενικούς και αόριστους όρους. Στο σηµείο αυτό, µπορεί να γίνονται παραποµπές σε παραρτήµατα ή σε ιστοσελίδες που αναφέρονται σε ειδικές µελέτες, ποσοτικά στοιχεία, κ.λπ Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούµενη ρύθµιση, συµπεριλαµβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιηµένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόµενων στόχων και αποτελεσµάτων Η κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση δεν µπορεί παρά να έχει ως στόχο την επίλυση ή την άµβλυνση του προβλήµατος που περιγράφηκε στην προηγούµενη ερώτηση. Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το αποτέλεσµα που προσδοκάται από την κύρια αξιολογούµενη ρύθµιση, και µάλιστα να αιτιολογήσει την προσδοκία αυτή συµπεριλαµβάνοντας τυχόν ποσοτικά και οικονοµικά µεγέθη καθώς και στατιστικά στοιχεία που τεκµηριώνουν τη σχετική άποψη. Επίσης, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να τεκµηριώσει και να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της ρύθµισης αναφέροντας τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν εάν δεν πραγµατοποιηθεί η προτεινόµενη ρύθµιση. Τέτοιες συνέπειες θα µπορούσαν, εντελώς ενδεικτικά, να είναι η µη τήρηση νοµικών δεσµεύσεων, η διατήρηση υφιστάµενης κατάστασης, η ανάγκη για νέα ρυθµιστική πρωτοβουλία σε 4

5 σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί να προσδιορίσει κάθε είδους συνέπεια, που, κατά την εκτίµησή του, θα επέλθει από την ακύρωση της αξιολογούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να αιτιολογήσει ειδικότερα τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της προτεινόµενης ρύθµισης Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονοµικές οµάδες που επηρεάζει άµεσα και αυτές που επηρεάζει έµµεσα η αξιολογούµενη ρύθµιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να περιγράψει συγκεκριµένα, και όχι µε γενικούς όρους, τους πληθυσµούς που επηρεάζονται από την προτεινόµενη ρύθµιση. Ο προσδιορισµός των πληθυσµών πρέπει να γίνεται τόσο µε ποσοτικά όσο και µε ποιοτικά στοιχεία, καθώς και µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών, εάν αυτό είναι εφικτό. Ενδείκνυται σε αυτό το σηµείο η χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ή από άλλες βάσεις δεδοµένων. Θα πρέπει να αναφερθούν οι πληθυσµοί που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα, θετικά ή/και αρνητικά. Οι θετικές και αρνητικές συνέπειες έχουν σχέση µε τις έννοιες του οφέλους, του κόστους και της διακινδύνευσης. Ο προσδιορισµός των συνεπειών για τους πληθυσµούς πρέπει να καλύπτει και τις βραχυπρόθεσµες, τις µεσοπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες συνέπειες. Η έννοια του «πληθυσµού» µπορεί να αναφέρεται τόσο σε οµάδες φυσικών προσώπων (π.χ. µετανάστες, ΑµεΑ, συνταξιούχους, νοσηλευτές κ.λπ.) όσο και σε οµάδες νοµικών προσώπων, όπως κλάδοι εταιρειών µε οµοειδή χαρακτηριστικά, ή ακόµη και σε αµιγώς οικονοµικά µεγέθη. Σε περίπτωση που υπάρχει αντιστοίχιση, χρήσιµο είναι να αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία από τον κατάλογο Στατιστικής Ταξινόµησης Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ ) της ΕΣΥΕ ή ο Κωδικός Αριθµός ραστηριότητας (ΚΑ ). 2. Καταλληλότητα 2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούµενες προσπάθειες αντιµετώπισης του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληµατικά σηµεία των προσπαθειών αυτών Σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν σε κάθε νοµοθετική προσπάθεια επίλυσης κάποιου προβλήµατος είναι η προηγούµενη εµπειρία, εθνική και διεθνής, στην αντιµετώπιση του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος. Η εµπειρία αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική και τα συµπεράσµατα που µπορεί κανείς να εξαγάγει από αυτήν βοηθούν αποφασιστικά 5

6 στην τεκµηρίωση της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει τα πορίσµατα της έρευνάς του για την εµπειρία προηγούµενων προσπαθειών αντιµετώπισης του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος στην Ελλάδα, αποδίδοντας όµως µεγάλη προσοχή στις τυχόν διαφορετικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που µπορεί να υπήρχαν την εποχή των προσπαθειών εκείνων σε σχέση µε τις σηµερινές και αιτιολογώντας ειδικά για ποιον λόγο θεωρεί ότι η παλαιότερη εµπειρία µπορεί ή δεν µπορεί να είναι χρήσιµη - και σε ποιον βαθµό - για την προτεινόµενη ρυθµιστική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί να αναφερθεί και στους λόγους της επιλογής της αξιολογούµενης ρύθµισης έναντι άλλων, εναλλακτικών λύσεων. Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει εφικτές και εφαρµόσιµες εναλλακτικές λύσεις, τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέχθηκαν αυτές, καθώς και τις πιθανές συνέπειές τους στην περίπτωση που είχαν επιλεγεί. Εφικτές είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι δυνατόν να επιλεγούν υπό τις ισχύουσες νοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές, τεχνολογικές, κ.λπ. προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που έχει γίνει µελέτη περί του εφικτού της ρύθµισης (feasibility study), θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό και να επισυναφθεί Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγµα αντιµετώπισης του ίδιου ή παρόµοιου προβλήµατος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριµένη χώρα Προκειµένου να απαντήσει στο πεδίο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες και να αναφερθεί σε επιτυχή παραδείγµατα που έχει µελετήσει ο ίδιος ή όσοι προτείνουν τη ρύθµιση σχετικά µε λύσεις αντίστοιχων προβληµάτων από τη διεθνή εµπειρία. Στο σηµείο αυτό, όµως, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να προσέξει, ώστε η συγκεκριµένη χώρα στην οποία αναφέρεται να έχει συνθήκες - κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές - όµοιες ή συγκρίσιµες µε την Ελλάδα, και να αιτιολογήσει για ποιον λόγο η διεθνής εµπειρία που επικαλείται µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία και στη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα Απαριθµήστε αναλυτικά τα διατάγµατα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, προκειµένου να εφαρµοστεί πλήρως η αξιολογούµενη ρύθµιση, και περιγράψτε για κάθε µία από αυτές τυχόν θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρµογή της Προκειµένου να απαντήσει στην ερώτηση αυτή, ο συντάκτης της Έκθεσης οφείλει να µελετήσει προσεκτικά την αξιολογούµενη πρόταση ρύθµισης και να εντοπίσει όλες 6

7 ανεξαιρέτως - τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που αυτή θα περιλαµβάνει. Εν συνεχεία, θα διαπιστώσει εάν αυτές αρκούν για την πλήρη και αποτελεσµατική, κατά την κρίση του, εφαρµογή της κύριας αξιολογούµενης ρύθµισης ή εάν υπάρχουν και κάποιες που θα πρέπει να προστεθούν, ως απαραίτητες ή χρήσιµες, ή να αφαιρεθούν, ως περιττές. Στην ουσία, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να ελέγξει στο στάδιο αυτό εάν το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε η ρύθµιση να εφαρµοστεί πλήρως, ύστερα από την έκδοση των προβλεπόµενων διαταγµάτων και κανονιστικών και ατοµικών πράξεων. Στην Έκθεση θα πρέπει να καταγραφούν κατά περιεχόµενο όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, µία προς µία, µε σκοπό αφενός να προσδιορίζεται το συνολικό κανονιστικό έργο που σχετίζεται µε την εφαρµογή της αξιολογούµενης ρύθµισης, και αφετέρου να καθίσταται ευχερής η εκ των υστέρων παρακολούθηση της έκδοσης και δηµοσίευσής τους. 3. Συνέπειες στην οικονοµία 3.1. Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούµενη ρύθµιση Ξεκινώντας την ειδικότερη εκτίµηση των συνεπειών των προτεινόµενων ρυθµίσεων, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά στις κατηγορίες επιχειρήσεων που επηρεάζονται περισσότερο από άλλες ως προς δύο κριτήρια: α) ως προς το µέγεθος, εάν δηλαδή η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά µεγάλες, µεσαίες, µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις, και β) ως προς το αντικείµενο δραστηριότητας. Ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν, δηλαδή επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα, θετικά ή/και αρνητικά, κατηγορίες επιχειρήσεων µπορεί να είναι η µείωση του κόστους λειτουργίας, η άρση εµποδίων εισόδου, τα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, η υποστήριξη εξαγωγών, οι ανθρώπινοι πόροι, οι επιστηµονικές και τεχνολογικές παράµετροι, οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας (π.χ. ωράριο καταστηµάτων) και άλλα. Ως προς το µέγεθος, η διαφοροποίηση γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα που προσαρτάται στον οδηγό αυτό ως Παράρτηµα Ι. Κατά τον προσδιορισµό του µεγέθους, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις θα µπορούσε να ληφθεί υπ όψιν ο βαθµός ανεξαρτησίας της επιχείρησης, ο οποίος εξαρτάται από τον βαθµό συµµετοχής της ιδίας ή µετόχου της σε άλλη επιχείρηση, από τον βαθµό συνεργασίας µε αυτήν, καθώς και από τον βαθµό σύνδεσής της µε άλλη επιχείρηση. 7

8 Ως προς το αντικείµενο δραστηριότητας, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται, εάν είναι δυνατόν, να προσδιορίσει τους κλάδους ή τις κατηγορίες στις οποίες υπάγονται οι επηρεαζόµενες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει αντιστοιχία, θα πρέπει να αναγράφονται οι κατάλληλοι κωδικοί ΕΣΥΕ - ΣΤΑΚΟ και ΚΑ. Εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν έχει καµία συνέπεια στις επιχειρήσεις, αιτιολογεί ειδικά την κρίση του αυτή. 3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούµενης ρύθµισης στη δοµή της αγοράς Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει αν η προτεινόµενη ρύθµιση συµβάλλει στην ενίσχυση ή στη συρρίκνωση του συγκεκριµένου κλάδου στην αγορά. Ειδικότερα, καλείται να επισηµάνει πώς επηρεάζονται η παραγωγή, οι επενδύσεις, η κατανάλωση και το συνολικό εµπόριο του κλάδου. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία της αγοράς ή των αγορών, τα οποία αφορά η προτεινόµενη ρύθµιση, και στον τρόπο ή τον βαθµό κατά τον οποίο επηρεάζονται αυτά. Ως βασικά διαρθρωτικά στοιχεία µιας αγοράς θεωρούνται οι κύριοι συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας, όπως οι παραγωγοί προϊόντων ή υπηρεσιών, οι ενδιάµεσοι και οι τελικοί καταναλωτές/χρήστες των υπηρεσιών/προϊόντων και οι µηχανισµοί/διαδικασίες διεκπεραίωσης του συναλλάσσεσθαι στην αγορά αυτή. Εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν έχει καµία συνέπεια στη δοµή της αγοράς, αιτιολογεί ειδικά την κρίση του αυτή. Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τις επόµενες ερωτήσεις. 3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και µετά την αξιολογούµενη ρύθµιση, µε τη χρήση του «τυποποιηµένου µοντέλου κόστους» Με τον όρο «κόστος εγκατάστασης» νοείται το συνολικό κόστος ίδρυσης, εγκατάστασης και έναρξης εργασιών και λειτουργίας µιας επιχείρησης. Το ζητούµενο είναι η ανάλυση και η απαρίθµηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η αποτίµηση του κόστους τους που απαιτείται για την εγκατάσταση πριν από τη νέα ρύθµιση και µετά τη νέα ρύθµιση. Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να επεξηγήσει πώς και γιατί η κατάσταση θα βελτιωθεί µε την προτεινόµενη ρύθµιση. Η µέτρηση πρέπει να γίνει µε τη χρήση του «τυποποιηµένου µοντέλου κόστους» (βλ. Παράρτηµα I σχετικά µε υπολογισµό των διοικητικών επιβαρύνσεων). 8

9 3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόµενης ρύθµισης στις λειτουργίες της παραγωγής και του µάρκετινγκ των επιχειρήσεων Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να εξετάσει εάν η προτεινόµενη ρύθµιση ενισχύει ή αποδυναµώνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων για ευελιξία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων - παροχής υπηρεσιών (επιλογή της τιµής, της ποιότητας, του εύρους, της τοποθέτησης και προώθησης σε νέες αγορές, εγχώριες και διεθνείς). Η απάντηση πρέπει να τεκµηριωθεί Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούµενης ρύθµισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Για τις ανάγκες συµπλήρωσης του πεδίου αυτού, ως ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο επιχείρησης νοείται η δυνατότητα που δίδεται στις επιχειρήσεις να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν µια πρόσθετη ικανότητα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προδιορίσει τις αναπροσαρµογές που χρειάζεται να γίνουν σε µια οργάνωση (π.χ. επιχείρηση), προκειµένου αυτή να αντεπεξέλθει στην προτεινόµενη ρύθµιση. Ο συντάκτης της Έκθεσης σηµειώνει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει το κόστος λειτουργίας µιας επιχείρησης εάν, για παράδειγµα, επηρεάζεται το εργατικό, φορολογικό, γραφειοκρατικό, επιχειρησιακό, µεταφορικό, ερευνητικό κόστος, κ.λπ. Την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης επηρεάζει µία ρύθµιση εάν, για παράδειγµα, επιβάλλει συµµόρφωση και εναρµόνιση σε θέµατα προδιαγραφών, τυποποίησης, πιστοποίησης. Ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει, επίσης, την περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να καινοτοµούν. Ως καινοτοµία µπορεί να χαρακτηρισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3299/2004, η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. Ως αποδεκτά πεδία καινοτοµίας ορίζονται αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη τεχνολογίας. Επίσης, ως καινοτοµία νοείται η ανανέωση και η διεύρυνση του φάσµατος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών, η καθιέρωση νέων µεθόδων σχεδιασµού, παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής, η εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού, και καλύπτει την τεχνολογική, τη µη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτοµία. Τέλος, εάν ο συντάκτης της Έκθεσης κρίνει ότι από την 9

10 προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζεται ο εξαγωγικός προσανατολισµός των επιχειρήσεων, αναφέρεται σχετικά αιτιολογώντας το είδος της επιρροής Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η προτεινόµενη ρύθµιση, εφαρµόζοντας το «τυποποιηµένο µοντέλο κόστους» Το κόστος πληροφόρησης και προσαρµογής (διοικητική επιβάρυνση) αναφέρεται στην επιβάρυνση µιας επιχείρησης, προκειµένου να πληροφορηθεί και να ενηµερωθεί πλήρως για τη νέα ρύθµιση και να προσαρµοστεί σε αυτήν. Το ζητούµενο από κάθε νέα ρύθµιση είναι η ελάφρυνση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. Έτσι, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης προσδιορίζει πόσες νέες υποχρεώσεις πληροφόρησης, προσαρµογής λειτουργίας ή συµµόρφωσης µε κανονισµούς δηµιουργούνται µε τη νέα ρύθµιση και πόσες παλαιές συγχωνεύονται, απλουστεύονται ή καταργούνται. Ο προσδιορισµός των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών µπορεί ενδεχοµένως να γίνει βάσει της ακόλουθης ενδεικτικής τυπολογίας διοικητικών υποχρεώσεων: Είδη ιοικητικής Επιβάρυνσης Κοινοποίηση (ειδικών) δραστηριοτήτων (π.χ. για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων) Υποβολή (τακτικών) εκθέσεων Σήµανση πληροφοριών που προορίζονται για τρίτους (π.χ. σήµανση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών) Παροχή πληροφοριών σε τρίτους µε άλλα µέσα εκτός της σήµανσης (π.χ. χρηµατοοικονοµικό ενηµερωτικό δελτίο) Αίτηση συγκεκριµένης άδειας ή απαλλαγής (δηλαδή της άδειας που απαιτείται κάθε φορά που πρέπει να πραγµατοποιηθεί κάποιο συγκεκριµένο έργο, όπως άδεια οικοδοµής) Αίτηση γενικής άδειας ή απαλλαγής (π.χ. άδειας άσκησης δραστηριότητας, όπως η έναρξη λειτουργίας µιας τράπεζας ή η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών) Καταχώριση (π.χ. εγγραφή σε εµπορικό µητρώο ή σε επαγγελµατικό κατάλογο) Πιστοποίηση προϊόντων ή διεργασιών παραγωγής Επιθεώρηση (π.χ. έλεγχος των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων) 10

11 Συνεργασία στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων Αίτηση επιδότησης ή επιχορήγησης Άλλα είδη διοικητικής επιβάρυνσης Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις ενδείκνυται να µετρηθούν σύµφωνα µε το πρότυπο που αναλύεται στο Παράρτηµα ΙΙ των οδηγιών αυτών, το οποίο ήδη εφαρµόζεται από αρκετά κράτη-µέλη της Ε.Ε. και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο σχετικός µαθηµατικός τύπος αναφέρεται στον υπολογισµό της διοικητικής επιβάρυνσης (πραγµατικό κόστος) για µία δράση (π.χ. έγγραφο), για το σύνολο των επηρεαζόµενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση απαιτεί περισσότερες από µία δράσεις (π.χ. έγγραφα), τότε ο τύπος επαναλαµβάνεται για κάθε µία δράση χωριστά και στη συνέχεια προστίθεται το άθροισµα. Το Παράρτηµα ΙΙ συµπεριλαµβάνει και παραδείγµατα υπολογισµού της διοικητικής επιβάρυνσης. 3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και µετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόµενη ρύθµιση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Με βάση τον προσδιορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι και τους περιορισµούς δυνατοτήτων των ΜΜΕ που απορρέουν από αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει ποια πλεονεκτήµατα αποκτούν οι ΜΜΕ, όπως άρση εµποδίων πρόσβασης, µείωση κόστους λειτουργίας, καλύτερη πρόσβαση στις χρηµαταγορές, µείωση επενδυτικού κινδύνου, ποιοτική αναβάθµιση, τεχνολογική αναβάθµιση, ανθρώπινοι πόροι, κ.λπ. Ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει το είδος του κόστους που εκτιµάται ότι θα προκύψει ή θα αποφευχθεί στο εξής για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (φόροι, πρόστιµα, ασφάλιστρα, τέλη, δαπάνες ουσιαστικής συµµόρφωσης). Οι δαπάνες ουσιαστικής συµµόρφωσης περιλαµβάνουν το κόστος των έµπρακτων επιβαρύνσεων, όπως συµµόρφωση σε θέµατα τυποποίησης και πιστοποίησης, τήρησης περιβαλλοντικών κανονισµών και προδιαγραφών, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας της δηµόσιας υγείας, κοινωνικής µέριµνας, κ.λπ. 11

12 3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, που αναµένεται να προκληθούν από την εξεταζόµενη ρύθµιση Πριν από τη σχετική επεξεργασία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να εκτιµήσει ο ίδιος, µε βάση συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία, τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, που αναµένεται να προκαλέσει η αξιολογούµενη ρύθµιση Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης στην εθνική οικονοµία Τέλος, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η προτεινόµενη ρύθµιση στον πληθωρισµό, το ΑΕΠ και τα άλλα οικονοµικά µεγέθη. Με τον τρόπο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης συµπληρώνει την εκτίµησή του σχετικά µε τις επιδράσεις που θα έχει η αξιολογούµενη ρύθµιση στην εθνική οικονοµία. 4. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες 4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώµενες συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόµενες κοινωνικές οµάδες ειδικά. Στο πεδίο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τις κοινωνικές συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης, όπως ενδεικτικά τις συνέπειες στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στην ισότητα ευκαιριών, στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώµατα των καταναλωτών. Ειδικότερα, συνέπειες ως προς την ποιότητα των θέσεων εργασίας προκύπτουν όταν οι διατάξεις της προτεινόµενης ρύθµισης συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της «Κοινωνίας της Γνώσης», της αξιοποίησης και εξέλιξης εξειδικευµένου και τεχνικού εργασιακού δυναµικού, εάν βοηθούν τις επιχειρήσεις στην πρόσληψη και αξιοποίηση του προσωπικού αυτού και εάν εν γένει δηµιουργούν θέσεις εργασίας εντάσεως γνώσης και τεχνογνωσίας Αναφέρατε τα σηµερινά δεδοµένα για κάθε έναν τοµέα και κάθε µία κοινωνική οµάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούµενη ρύθµιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία διαθέτει µετρήσεις και δεδοµένα για πολλές κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες. Η επίδραση της προτεινόµενης και αξιολογούµενης ρύθµισης στις οµάδες αυτές δεν µπορεί να διαγνωσθεί, παρά µόνον 12

13 εάν είναι σαφής η τρέχουσα κατάσταση, την οποία η προτεινόµενη ρύθµιση φιλοδοξεί να βελτιώσει. Για τον λόγο αυτόν, εφόσον είναι εφικτό, ο συντάκτης της Έκθεσης καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση. Εάν δεν υπάρχουν δεδοµένα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο συντάκτης της Έκθεσης µπορεί, κατά την κρίση του, να αναφέρει δεδοµένα που προέρχονται από άλλες πηγές, τις οποίες και θα αναφέρει, αιτιολογώντας ταυτόχρονα τους λόγους επιλογής τους Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόµενη ρύθµιση Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις οφείλουν να λαµβάνουν υπ όψιν τους πολίτες, σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους, και να µεριµνούν για τη βελτίωση του γενικότερου περιβάλλοντος. Πέρα από τις υπηρεσίες του Κράτους προς τον πολίτη, που αποτελούν αντικείµενο του επόµενου σηµείου, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να περιγράψει τη µέριµνα που λαµβάνεται και τα οφέλη που αναµένονται για τους πολίτες. Η περιγραφή µπορεί να είναι γενική, αλλά και ειδική, αναλόγως µε τη φύση της προτεινόµενης ρύθµισης, ώστε να αποτυπώνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι της ρύθµισης και οι τρόποι ωφέλειας των πολιτών Αναφέρατε τα σηµεία της προτεινόµενης ρύθµισης τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη Στο πεδίο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να προσδιορίσει τις ενδεχόµενες συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης σε σχέση µε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τη ιοίκηση. Εάν δεν υπάρχουν άµεσες ή έµµεσες συνέπειες, τούτο θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς. Κάθε επιλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντοµη επεξήγηση που να τεκµηριώνει τα οφέλη που απορρέουν για τους πολίτες Αναφέρατε τα σηµεία της προτεινόµενης ρύθµισης που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες Στο πεδίο αυτό ο συντάκτης καλείται να αναφερθεί σε σηµεία της προτεινόµενης ρύθµισης που επιφέρουν απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι ενδεικτικά η µείωση των απαιτούµενων υπογραφών στα δηµόσια έγγραφα, ο καθορισµός χρονικού ορίου εντός του οποίου η ιοίκηση οφείλει να απαντήσει σε αιτήµατα πολιτών, ο περιορισµός του αριθµού των αιτούµενων εγγράφων για την έκδοση άδειας/πιστοποιητικού, η δηµιουργία υπηρεσιών µίας στάσης για τους πολίτες, η αποκέντρωση εξουσίας προς άλλα διοικητικά επίπεδα, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, η αντικατάσταση της υποχρέωσης 13

14 προσκόµισης δικαιολογητικών µε την υποχρέωση συµπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης. 5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναµενόµενες συνέπειες της αξιολογούµενης ρύθµισης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων Στο σηµείο αυτό, µελετάται και αποτυπώνεται ο βαθµός στον οποίο η αξιολογούµενη ρύθµιση επιφέρει συνέπειες στη βιώσιµη ανάπτυξη, στον τοµέα της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Βιώσιµη ανάπτυξη υπάρχει όταν η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει τις αναπτυξιακές, επιχειρηµατικές και οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται σε αρµονία µε το περιβάλλον (ή τουλάχιστον δεν το επιβαρύνουν) και δεν εξαντλούν τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους, αλλά δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκή χρήση και αξιοποίησή τους. Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος συντρέχει όταν η προτεινόµενη ρύθµιση επηρεάζει την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σηµεία της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόµενη ρύθµιση (εφόσον υπάρχει) Σε κάποιες περιπτώσεις, η ιοίκηση έχει εκπονήσει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την πρόταση συγκεκριµένης ρύθµισης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο συντάκτης της Έκθεσης καλείται να αναφέρει περιληπτικά τα βασικά σηµεία αυτής της µελέτης, ώστε να αποτυπώσει µε τον πιο περιεκτικό τρόπο τα πορίσµατά της. 6. Συνέπειες στη ηµόσια ιοίκηση και την απονοµή της ικαιοσύνης 6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναµενόµενες συνέπειες της αξιολογούµενης ρύθµισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της ηµόσιας ιοίκησης. Πολλές ρυθµίσεις, ανεξαρτήτως περιεχοµένου, επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην οργάνωση και τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης. Στόχος κάθε νέας ρύθµισης είναι ο σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων, η δηµιουργία των απλούστερων δυνατών νέων διαδικασιών και η βελτίωση των υφισταµένων. Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης αξιολογεί τις συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης στη 14

15 λειτουργία και την αποδοτικότητα της ηµόσιας ιοίκησης, τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η παράµετρος αυτή έχει ληφθεί υπ όψιν και έχει αντιµετωπιστεί, µε σκοπό τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης ρύθµισης Αναφέρατε τις αναµενόµενες συνέπειες της αξιολογούµενης ρύθµισης στον τρόπο απονοµής της ικαιοσύνης. Κάποιες ρυθµίσεις µπορεί να έχουν ως άµεση ή έµµεση συνέπεια την επίδραση στον τρόπο απονοµής της ικαιοσύνης. Με τον όρο «τρόπος απονοµής της ικαιοσύνης» νοείται, µεταξύ άλλων, η επιβάρυνση ή η ελάφρυνση της ύλης των ικαστηρίων, η αύξηση ή η µείωση των διενέξεων που οδηγούνται ενώπιον των ικαστηρίων, καθώς και η δικονοµία καθ εαυτήν. Ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να διερευνήσει και να αναφέρει, εάν υπάρχουν, τέτοιες συνέπειες, άµεσες ή έµµεσες, ώστε να διασφαλίσει ότι η αξιολογούµενη ρύθµιση έχει λάβει υπ όψιν της την παράµετρο αυτή και έχει προνοήσει για τη βελτίωση ή τουλάχιστον για τη µη επιβάρυνση του τρόπου απονοµής της ικαιοσύνης. 7. Νοµιµότητα 7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγµατος στο οποίο εντάσσεται η προτεινόµενη ρύθµιση Προκειµένου να συµπληρωθεί το πεδίο αυτό, ο συντάκτης θα πρέπει να έχει ερευνήσει ποιες συνταγµατικές διατάξεις καλούν σε εφαρµογή οι προτεινόµενες ρυθµίσεις. Στην εξαιρετική περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί εκτελεστικό του Συντάγµατος νόµο, θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί η συνταγµατική διάταξη που προβλέπει την έκδοση του νόµου αυτού, αλλά θα αναφερθούν και τυχόν άλλες συνταγµατικές διατάξεις που έχουν ληφθεί υπ όψιν κατά τη σύνταξη του σχεδίου ή πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν κατά την εφαρµογή του νόµου µετά την ψήφισή του. Εάν η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στην προστασία ενός έννοµου αγαθού, περιορίζοντας ταυτόχρονα την άσκηση κάποιου συνταγµατικού δικαιώµατος, θα πρέπει ο συντάκτης να αναφέρει τη διάταξη που προβλέπει το προστατευόµενο έννοµο αγαθό, αλλά και αυτήν που προβλέπει το δικαίωµα του οποίου η άσκηση περιορίζεται, ώστε να προκύπτει το επιτρεπτό του περιορισµού αυτού. Σκοπός της συµπλήρωσης του πεδίου αυτού είναι η συσχέτιση της προτεινόµενης ρύθµισης µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και η δηµιουργία της βεβαιότητας στον συντάκτη της Έκθεσης ότι η ρύθµιση στην οποία αναφέρεται η Έκθεση είναι εντός του συνταγµατικού πλαισίου. 15

16 7.2. Αναφέρατε τυχόν νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέµατα συναφή µε την προτεινόµενη ρύθµιση Προκειµένου να επιτύχει την πλήρη διερεύνηση των συνεπειών κάθε προτεινόµενης ρύθµισης, ο συντάκτης της Έκθεσης ερευνά και διαπιστώνει εάν υπάρχει τυχόν νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων που αφορούν θέµατα συναφή µε την προτεινόµενη ρύθµιση και εάν έχουν αναγνωρίσει συνέπειες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί ως παράδειγµα η εφαρµογή της αρχής της ισότητας από τα δικαστήρια, που στο παρελθόν έχει επεκτείνει την εφαρµογή ρυθµίσεων σε περισσότερες επαγγελµατικές οµάδες, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις αφορούσαν µόνο µία επαγγελµατική οµάδα. Η έρευνα αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική, διότι µπορεί να φανερώσει συνέπειες της προτεινόµενης ρύθµισης οι οποίες δεν βρίσκονταν στις προθέσεις του προτείνοντος τη σχετική ρύθµιση ή τις οποίες αυτός δεν είχε υπ όψιν του και οι οποίες µπορεί να διαφοροποιούν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της αξιολογούµενης ρύθµισης Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντίστοιχα, στο πεδίο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει τις διατάξεις του πρωτογενούς ή/και παράγωγου κοινοτικού δικαίου που είτε θέτουν το γενικό πλαίσιο είτε ρυθµίζουν άµεσα ή έµµεσα το αντικείµενο της προτεινόµενης ρύθµισης. Σκοπός της συµπλήρωσης του πεδίου αυτού είναι η δηµιουργία της βεβαιότητας στον συντάκτη της Έκθεσης ότι η νοµοπαρασκευαστική εργασία έχει λάβει υπ όψιν της τις παραµέτρους που θέτουν το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και οι διεθνείς συµβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα µε νόµο και οι οποίες έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ. Σηµαντική κρίνεται και η αναφορά σε τυχόν νοµολογία των Ευρωπαϊκών ικαστηρίων, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου ή ακόµη και απλές καταγγελίες και διαδικασίες ενώπιον των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16

17 7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Τον ίδιο σκοπό υπηρετεί και το σηµείο αυτό: ο συντάκτης της Έκθεσης θα πρέπει να διαπιστώσει ότι η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή ή ο συντάκτης του σχεδίου νόµου έχει λάβει υπ όψιν του την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), αλλά και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Εάν πράγµατι ρυθµίζεται θέµα που αποτελεί αντικείµενο της ΕΣ Α ή επί του οποίου έχει αποφανθεί το ικαστήριο, τότε θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριµένα η διάταξη της Σύµβασης ή η απόφαση του ικαστηρίου που σχετίζεται µε το θέµα της ρύθµισης. 8. Αρµοδιότητα 8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρµόδια για τον σχεδιασµό και την προώθηση της αξιολογούµενης ρύθµισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρµοδιότητας Στο σηµείο αυτό αναφέρονται τυχόν συναρµόδια υπουργεία για την προτεινόµενη ρύθµιση. Η αναφορά αυτή θα πρέπει να γίνεται αναλυτικά, ανά διάταξη της ρύθµισης, ώστε να αιτιολογείται η συναρµοδιότητα Αναφέρατε τις οργανικές µονάδες µε τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιµασίας της εξεταζόµενης ρύθµισης Ο συντάκτης αναφέρει τις οργανικές µονάδες των συναρµόδιων υπουργείων, µε τις οποίες υπήρξε πραγµατικά συνεργασία, για όσες διατάξεις υπάρχει συναρµοδιότητα του υπουργείου που έχει την κύρια πρωτοβουλία µε άλλα υπουργεία. Σε σχέση µε την προηγούµενη ερώτηση, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει συγκεκριµένα τις οργανικές µονάδες των συναρµόδιων υπουργείων µε τις οποίες υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας ή οποιουδήποτε είδους συνεργασία κατά το στάδιο προετοιµασίας της εξεταζόµενης ρύθµισης Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για την εφαρµογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόµενη ρύθµιση Οι υπηρεσίες και οι οργανικές µονάδες υπουργείου που τυχόν συνεργάζονται για την προετοιµασία µίας ρύθµισης δεν είναι απαραιτήτως οι ίδιες που θα κληθούν να συνεργαστούν για την εφαρµογή των επιµέρους διατάξεων της ρύθµισης αυτής, όταν 17

18 καταστεί νόµος του Κράτους. Οι υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για την εφαρµογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόµενη ρύθµιση θα πρέπει να είναι γνωστές εκ των προτέρων και οι αρµοδιότητές τους διακριτές, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσκολία στην εφαρµογή της ρύθµισης. Για τον λόγο αυτόν, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει αναλυτικά κάθε µία υπηρεσία που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόµενη ρύθµιση, ώστε να καθιστά σαφές το οργανωτικό πλαίσιο εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης Σε περίπτωση που η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, υπηρεσίας, νοµικού προσώπου, επιτροπής, συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωµοδότηση της ιυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/ (ΦΕΚ Β 953) και επισυνάψτε τη µελέτη σκοπιµότητας και την οικονοµοτεχνική µελέτη Σύµφωνα µε την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ189/ , πριν από τη σύσταση κάθε νέου φορέα του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε µε νόµο είτε βάσει εξουσιοδότησης νόµου, το αρµόδιο υπουργείο αποστέλλει προς τη «ιυπουργική Γνωµοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και µετατροπή Υπηρεσιών, Συµβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του ηµόσιου Τοµέα», µέσω της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, σχετική µελέτη σκοπιµότητας, οικονοµοτεχνική µελέτη και µελέτη αντιµετώπισης των δαπανών. Στο σηµείο αυτό, ο συντάκτης της Έκθεσης αναφέρει συνοπτικά τη γνωµοδότηση της ιυπουργικής Επιτροπής και επισυνάπτει τη µελέτη σκοπιµότητας και την οικονοµοτεχνική µελέτη που είχαν αποσταλεί στη ιυπουργική Επιτροπή. 9. Τήρηση Νοµοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 9.1. Αναφέρατε τους νοµοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη της προτεινόµενης διάταξης, µε αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) Σκοπός του τµήµατος αυτού της Έκθεσης είναι να επιβεβαιώσει ο συντάκτης της Έκθεσης ότι ο συντάκτης του σχεδίου νόµου έχει τηρήσει κάποιους βασικούς νοµοτεχνικούς κανόνες. Ενδεικτικά, είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η παράθεση προγραµµατικών διακηρύξεων και αιτιολογιών στο κείµενο του νοµοθετήµατος. Οι διατάξεις του νόµου και εν γένει των κανονιστικών πράξεων περιέχουν µόνο επιταγές, απαγορεύσεις, κυρώσεις ή διαδικασίες δηλαδή νοµικές ρυθµίσεις. Αντιθέτως, η αιτιολογία κάθε νέας 18

19 ρύθµισης και τυχόν διακηρύξεις και εξαγγελίες θα αποτελούν περιεχόµενο της αιτιολογικής έκθεσης και όχι του νοµοθετικού κειµένου. Πολύ συχνά είναι απαραίτητο στο κείµενο του νοµοθετήµατος να χρησιµοποιούνται τεχνικοί και ειδικοί όροι. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι χρήσιµο να διευκρινίζεται στην αρχή του νοµοθετικού κειµένου η έννοια τέτοιων όρων. Κατά τον προσδιορισµό της έννοιας τεχνικών όρων πρέπει να καταβάλλεται προσοχή, ώστε να αναφέρονται τα αναγκαία εννοιολογικά στοιχεία και να διαστέλλονται οι όροι αυτοί από την αντίστοιχη κοινή έννοια ή από τον τυχόν ορισµό του ίδιου όρου σε άλλο νοµοθετικό κείµενο, µε σκοπό την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης και την πρόληψη ερµηνευτικών διληµµάτων. Το ίδιο ισχύει και µε τους ξενικούς όρους. Κατά κανόνα, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ξένοι όροι ή λέξεις στα νοµοθετικά κείµενα. Όταν είναι απαραίτητο ή αναπόφευκτο, οι ξένοι όροι θα πρέπει να τίθενται σε παρένθεση, µετά τους αντίστοιχους ελληνικούς. Όταν στο κείµενο υπάρχουν αρκτικόλεξα ή συντοµογραφίες, πρέπει τουλάχιστον µία φορά, στην αρχή, να αναγραφεί χωρίς σύντµηση η πλήρης ανάλυση του αρκτικόλεξου ή της συντοµογραφίας, και µέσα σε παρένθεση το αντίστοιχο αρκτικόλεξο ή η συντοµογραφία. Στη συνέχεια του κειµένου θα χρησιµοποιείται µόνο το αρκτικόλεξο ή η συντοµογραφία. Το κείµενο κάθε νοµοθετήµατος πρέπει να είναι λιτό, απλό, σαφές και άµεσο, καθώς η υπερβολική πολυπλοκότητα ή ακόµη και η µικρότερη αµφιβολία θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα ερµηνευτικά προβλήµατα, ανακρίβειες κ.λπ. Εποµένως, πρέπει να αποφεύγονται πολύπλοκες συντακτικές δοµές που περιλαµβάνουν διάφορα αντικείµενα, δευτερεύουσες προτάσεις ή παραθέσεις. Επίσης, οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων µερών των προτάσεων πρέπει να είναι γραµµατικά ορθές και δεν πρέπει να υπάρχει περιθώριο αµφιβολίας ως προς το αν, για παράδειγµα, το αντικείµενο αφορά στο ρήµα της κύριας πρότασης ή στο ρήµα της δευτερεύουσας πρότασης. Το νοµοθετικό κείµενο διατυπώνεται πάντα στη δηµοτική, έστω και αν πρόκειται για αντικατάσταση ή συµπλήρωση διάταξης παλαιότερου νόµου που είχε συνταχθεί στην καθαρεύουσα. Η δηµοτική πρέπει να είναι σωστή και πειθαρχηµένη στις κλίσεις, τις καταλήξεις και την ορθογραφία, χωρίς ιδιωµατισµούς και ακρότητες. Στη σύνταξη θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το υπερβατό σχήµα (δηλαδή µία ή περισσότερες λέξεις να µην παρεµβάλλονται ανάµεσα σε δύο άλλες που έχουν στενή συντακτική και λογική σχέση). Επίσης, στο σηµείο αυτό ο συντάκτης της Έκθεσης επιβεβαιώνει την απλότητα της διάρθρωσης του κανόνα δικαίου που προωθείται και τη σαφήνεια της 19

20 επιδιωκόµενης ρύθµισης και, εποµένως, την εκφραστική δυνατότητά της να επιτύχει τον επιδιωκόµενο σκοπό. Επιπροσθέτως, πρέπει να αποφεύγεται να δίδεται πολύπλοκη δοµή στα άρθρα. Η πολύπλοκη δοµή δυσκολεύει τον εφαρµοστή του κανόνα δικαίου. Επίσης, µεταγενέστερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην τροποποίηση διατάξεων θα συναντούν δυσκολίες, αν τα άρθρα έχουν πολύπλοκη δοµή. ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο, από άποψη ερµηνείας, ούτε ευκταίο, από άποψη σαφήνειας, να εξαντλείται το αντικείµενο κάθε ρύθµισης σε ένα µόνο άρθρο. Είναι προτιµότερο το θέµα να αντιµετωπίζεται σε πολλά άρθρα, που θα συγκεντρωθούν µετά στο ίδιο κεφάλαιο ή τµήµα. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται κάθε άρθρο να µην έχει περισσότερες από τρεις παραγράφους. Το ίδιο ισχύει και για τις παραγράφους στις οποίες χωρίζεται ένα άρθρο: προτείνεται κάθε παράγραφος να µην έχει περισσότερα από τρία εδάφια. Τέλος, κάθε εδάφιο πρέπει να εκφράζει µία µόνο ιδέα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συµπερίληψη πολλών ρυθµίσεων και νοηµάτων σε δευτερεύουσες προτάσεις Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόµενη ρύθµιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθµίσεων συναφών µε την προτεινόµενη Σηµαντικό τµήµα των αρχών της καλής νοµοθέτησης είναι η ένταξη των τροποποιήσεων των σχεδίων νόµων στην έννοµη τάξη. Κάθε νοµοθετική ρύθµιση, ανεξάρτητα από το αν είναι ακέραιη ή αποσπασµατική, προορίζεται να ενταχθεί στο προϋπάρχον νοµικό σύστηµα. Κάθε νέος νόµος πρέπει να συντάσσεται µε τη συναίσθηση και την επίγνωση ότι θα αποτελέσει µία ακόµη ψηφίδα στο σύστηµα του υφιστάµενου δικαίου. Ο συντάκτης ενός σχεδίου νόµου δεν πρέπει να διακατέχεται µόνο από τη σκέψη της επιτυχίας της συγκεκριµένης νοµοθετικής του προσπάθειας. Θα πρέπει να αποφεύγει να εστιάζει στο νοµοσχέδιο που συντάσσει παραγνωρίζοντας τη σηµασία του υπόλοιπου συστήµατος του δικαίου. Το φαινόµενο αυτό, όταν συναντάται, έχει δυσµενή επακόλουθα στο δικαιικό σύστηµα. Ο συντάκτης της Έκθεσης προσδιορίζει ειδικότερα τις διατάξεις που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή καταργούνται µε τις διατάξεις της προτεινόµενης ρύθµισης. 20

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18 7 2006 ορίσθηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει μία νέα ρύθμιση συντάσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΒΛΑΓΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: E-MAIL: ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Κύρωση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ιαβούλευση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ιαβούλευση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ιαβούλευση Το ΥΠΕΣ Α προετοιµάζει την συµµετοχή του στο ' ΚΠΣ, όπου πρόκειται να υπάρξει διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο»

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ταχ. Κωδικός : 71202 Τηλ. : 2810 247036 Φαξ. : 2810 342135 E_mail : president@ebeh.gr Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Λ. Μεσογείων 56, 4ος Όροφος, Αμπελόκηποι, 115 27 Αθήνα, Τηλ: 210 7474271, Fax: 210 7474252 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016 Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα