Κανονισμός καθαριότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός καθαριότητας"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πέρα όμως από τους οποιουσδήποτε κανόνες η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος εξαρτάται από την προσωπική στάση του κάθε πολίτη απέναντι στα ζητήματα της υπερκατανάλωσης, της προσπάθειας για επαναχρησιμοποίηση των υλικών, του σεβασμού στον συμπολίτη, και του σεβασμού στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του κανονισμού Σελ. 4 Άρθρο 2 ο Άρθρο 3 ο Άρθρο 4 ο Άρθρο 5 ο Άρθρο 6 ο Άρθρο 7 ο Άρθρο 8 ο Άρθρο 9 ο Άρθρο 10 ο Άρθρο 11 ο Άρθρο 12 ο Άρθρο 13 ο Άρθρο 14 ο Άρθρο 15 ο Άρθρο 16 ο Άρθρο 17 ο Άρθρο 18 ο Άρθρο 19 ο Άρθρο 20 ο Άρθρο 21 ο Άρθρο 22 ο Άρθρο 23 ο Άρθρο 24 ο Νομικό πλαίσιο Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Απορρίμματα κατοικιών Απορρίμματα καταστημάτων και επιχειρήσεων Απορρίμματα βιομηχανιών Απορρίμματα χώρων άσκησης υπαίθριών εμπορικών δραστηριοτήτων Εγκαταλειμμένα οχήματα ή τμήματα αυτών Απορρίμματα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων Ιατρικά απορρίμματα Υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής Απορρίμματα πλοίων και πλοίων και πολτών εγκαταστάσεων Μέριμνα για τον έλεγχο του πληθυσμού παρασίτων Διατήρηση οικόσιτων ζώων Διέλευση ζώων από κοινόχρηστους χώρους Υπαίθρια διαφήμιση Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων Υποχρεώσεις του Δήμου Υποχρεώσεις δημοτών Απαγορεύσει κυρώσεις Επιβολή Προστίμων Διεκδίκηση έννομων δικαιωμάτων Έναρξη ισχύος του κανονισμού Σελ. 4 Σελ. 5 Σελ. 8 Σελ. 9 Σελ. 10 Σελ. 10 Σελ. 13 Σελ. 13 Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 16 Σελ. 16 Σελ. 17 Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ. 20 Σελ. 21 Σελ. 21 Σελ. 23 Σελ. 27 Σελ. 27 Σελ. 27 3

4 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του κανονισμού Η εξασφάλιση ενός καθαρού οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο κανονισμός καθαριότητας στοχεύει στο να περιγράψει τους κανόνες αυτής της συνεργασίας, συνοψίζοντας τα εκ του νόμου οριζόμενα και κωδικοποιώντας τα στα μέτρα των αναγκών της περιοχής μας, ενώ παράλληλα καθορίζει τις σχετικά με την καθαριότητα υποχρεώσεις τόσο του Δήμου όσο και των πολιτών. Ειδικότερα μέσα από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ο Δήμος επιχειρεί την οργάνωση των δραστηριοτήτων καθαριότητας με στόχο : Τη προστασία της δημόσιας υγείας. Τη προστασία του περιβάλλοντος. Τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας στους οικισμούς του Δήμου. Τη αξιοποίηση των απορριμμάτων που μπορούν να ανακτηθούν και να λειτουργήσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αγαθών. Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του πολιτών. Την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα ζητήματα της καθαριότητας. Πέρα από τους κανόνες που θέτει ο κανονισμός η εξασφάλιση ενός καθαρού, υγιεινού, καλαίσθητου και λειτουργικού περιβάλλοντος εξαρτάται από την προσωπική στάση του κάθε πολίτη απέναντι στα ζητήματα της υπερκατανάλωσης, της προσπάθειας για επαναχρησιμοποίηση των υλικών, του σεβασμού στον συμπολίτη, και του σεβασμού στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Άρθρο 2 ο Νομικό πλαίσιο Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Φαιστού συντάχθηκε με βάση τις εξής διατάξεις : Οδηγία 75/422 της ΕΟΚ περί ελεγχόμενης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. ΚΥΑ 49541/1424/ περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ν 1650/86 περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η.Π /725 περί όρων και περιορισμών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου 4130/ περί διατήρησης οικόσιτων ζώων. Ν 4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

5 και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». ΥΑ 69728/824 περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρα 75 & 79. Ν 3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 73. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/ τεύχος Β' περί υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Α. Η.Π /2031/2003 «μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». N 4036/2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. Οδηγία 2009/128/ΕΚ περί καθορισμού πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, των εφαρμοστικών μέτρων. Ν 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ν 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης. ΚΥΑ 50910/2727 /2003 περί μέτρων και όρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. ΒΔ 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» άρθρα 19 & 82. ΒΔ 17-5/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» αρ 3-5. Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων». Ν 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών τις περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας». Άρθρο 3 ο Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για τις ανάγκες κανονισμού τα απορρίμματα καθώς και οι χώροι παραγωγής τους ταξινομούνται ως εξής : Α. Ταξινόμηση απορριμμάτων Α.1. Αστικά απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν : Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, 5

6 εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεων που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα σε μικρές ποσότητες, όπως μπαταρίες, φάρμακα, λαμπτήρες κ.λ.π. Ογκώδη αστικά απορρίμματα όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π. Α.2. Ειδικά απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν : Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας όπως μέταλλα, ξύλα, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κ.λ.π. Υπόλοιπα θεραπευτηρίων εκτός των μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά την καύση σε ειδικούς κλιβάνους. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνηθισμένες μεθόδους μεταφοράς και τα συνηθισμένα οχήματα. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα. Α.3. Τοξικά επικίνδυνα απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον όπως : Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων. Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα. Υλικά που περιέχουν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ.. Αγροτοχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο. Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες. Ραδιενεργά απόβλητα. 6

7 Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες. Μπαταρίες και συσσωρευτές. Γενικότερα σ αυτή την κατηγορία εντάσσονται υλικά τα οποία εμπεριέχονται στην Η.Π /725 ( περί όρων και περιορισμών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των υλικών της κατηγορίας αυτή γίνεται από φορείς ειδικά αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό, η δε ευθύνη για την ορθή διαχείριση τους ανήκει στον κάτοχο τους. Β Ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων. Β.1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα και οικογένειες καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι των κατοικιών είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. Β.2. Επιχειρήσεις - καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, εκπαιδευτήρια, εργαστήρια, συνεργεία, βιοτεχνίες κλπ. Για την παρούσα κατηγορία εγκαταστάσεων υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του κανονισμού είναι: Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο διευθύνων σύμβουλος. Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής τους. Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο διαχειριστής τους. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν Β.3. Βιομηχανικές μονάδες θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 7

8 Β.4 Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών. Άρθρο 4 ο Απορρίμματα κατοικιών Τα απορρίμματα που παράγονται από οικίες πρέπει να διαχωρίζονται από τους κατόχους τους σε σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα και να εναποθέτονται χωριστά στους κατάλληλους κάδους. Τα σύμμεικτα απορρίμματα συσκευάζονται σε κοινούς σάκους απορριμμάτων οι οποίοι δένονται καλά και τοποθετούνται στους κάδους συγκέντρωσης σύμμεικτων απορριμμάτων. Μετά την τοποθέτηση των σάκων ο κάδος θα πρέπει να καλύπτεται επαρκώς από το σκέπασμά του και να κλίνει ερμητικά. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι πλήρης ή το σκέπασμά του δεν εφαρμόζει επαρκώς μετά την τοποθέτηση των σάκων, ο κάτοχος των απορριμμάτων υποχρεούται να διατηρεί προσωρινά τα απορρίμματα του στον ιδιωτικό του χώρο και να τα μεταφέρει στα σημεία αποκομιδής το πολύ μία ώρα πριν περάσει το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων με απορρίμματα σε κάδους που είναι πλήρεις και δεν μπορούν να κλείσουν ερμητικά μετά την τοποθέτηση επί πλέων απορριμμάτων, καθώς και η τοποθέτηση σάκων με απορρίμματα δίπλα σε πλήρεις κάδους από τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας της διελεύσεως του συνεργείου καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας από χαρτί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό και γυαλί τοποθετούνται στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης χωρίς να συσκευάζονται. Πριν τη τοποθέτηση ανακυκλώσιμων υλικών στους ειδικούς κάδους θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό του όγκου τους συμπιέζοντάς τα. Οι μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες και κοινές,καθώς και οι λαμπτήρες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (υδράργυρο, κάδμιο, μόλυβδο ) και δεν πρέπει να καταλήγουν στους συμβατικούς κάδους αποκομιδής και να οδηγούνται τελικώς προς ταφή μαζί με το ρεύμα των υπόλοιπων αστικών αποβλήτων. Τα απορρίμματα αυτής της κατηγορίας πρέπει να τοποθετούνται από τους κατόχους τους σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών και λαμπτήρων που έχουν τοποθετηθεί, από φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται τόσο διότι περιέχουν, σε μεγάλο ποσοστό, «ακριβά» υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν όσο και διότι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να εισχωρούν στο ρεύμα διαχείρισης των συμβατικών απορριμμάτων. Οι συσκευές αυτές μεταφέρονται με μέριμνα των κατόχων τους σε ειδικό απορριμματοκιβώτιο που διατηρείται σε εγκαταστάσεις του Δήμου και η παραλαβή τους γίνεται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα προς απόρριψη ογκώδη αντικείμενα ( παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.) μεταφέρονται με μέσα των ιδιόκτητων τους σταθμούς μεταφόρτωσης του δήμου 8

9 κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης και τοποθετούνται εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η αυθαίρετη εναπόθεση των ογκωδών υλικών σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και μέσα στον Σταθμό αλλά εκτός του απορριμματοκιβωτίου, δεν επιτρέπεται. Τα απορρίμματα τα οποία προέρχονται από κλαδέματα και καθαρισμό οικιακών κήπων μπορούν να ακολουθούν την οδό συγκέντρωση και αποκομιδής των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων σε περίπτωση που ο όγκος τους είναι περιορισμένος και δεν υπερβαίνει την χωρητικότητα των δύο κοινών σάκων απορριμμάτων, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρονται με μέσα των ιδιόκτητων τους στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τοποθετούνται εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η αυθαίρετη εναπόθεση των παραπάνω υλικών σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 5 ο Απορρίμματα καταστημάτων και επιχειρήσεων. Τα καταστήματα και οι πάσης φύσεων επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος Β.2. οφείλουν να διατηρούν εντός του χώρου της επιχείρησης ειδικά ιδιόκτητα δοχεία απορριμμάτων τα οποία πρέπει να κλείνουν ερμητικά και στα οποία θα αποθηκεύουν προσωρινά τα απορρίμματά τους μέχρι την παραλαβή τους από το συνεργείο του Δήμου. Τα απορρίμματα πριν την τοποθέτησή τους στα ειδικά ιδιόκτητα δοχεία θα πρέπει : Να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα πρέπει να συσκευάζονται σε ειδικούς πλαστικούς σάκος απορριμμάτων οι οποίοι θα κλείνονται καλά. Να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν ο όγκος τόσο των σύμμεικτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι γεμάτοι σάκοι ή τα δοχεία απορριμμάτων θα μεταφέρονται στις καθορισμένες για την αποκομιδή τους θέσεις το πολύ μία ώρα πριν περάσει το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου. Η τοποθέτηση σάκων ή δοχείων με απορρίμματα στις καθορισμένες για την αποκομιδή τους θέσεις ή έξω από την επιχείρηση από τις βραδινές ώρες της προηγούμενης της αποκομιδής δεν επιτρέπεται. Ειδικά για καταστήματα που λειτουργούν κατά τις νυκτερινές μόνον ώρες, επιτρέπεται μετά το τέλος της εργασίας τους να τοποθετούν τα ιδιόκτητα δοχεία προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων τους (όχι πλαστικούς σάκους ) στο πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι τα απορρίμματα θα καλύπτονται τελείως, ώστε να εμποδίζεται η διασπορά τους από αδέσποτα ζώα και η αποκομιδή είναι προγραμματισμένη τις πρωινές ώρες τις ίδιας ημέρας. Η παραπάνω εξαίρεση ισχύσει και σε περίπτωση που το συνεργείο καθαριότητας πραγματοποιεί την αποκομιδή πριν τις 6:00 π.μ. Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται τα απορρίμματα των παραπάνω επιχειρήσεων εάν κρίνει ότι η αποκομιδή τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα αποκομιδής 9

10 λόγω του είδους, της ποιότητας και της ποσότητας των απορριμμάτων ή λόγω του ότι παράγονται σε απροσίτους και απομακρυσμένους χώρους. Σ αυτή τη περίπτωση οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ιδιωτική διαχείριση των απορριμμάτων τους. Εναλλακτικά οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεως μπορούν, αφού έλθουν σε σχετική συνεννόηση με το Δήμο, να μεταφέρουν τα απορρίμματα με ιδιωτικά μέσα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέτουν εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Σε περίπτωση που επιχειρήσεις παράγουν απορρίμματα ειδικού τύπου κατά την έννοια της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 ή τοξικά επικίνδυνα κατά την έννοια της παραγράφου Α3 του άρθρου 3, τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ροή διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων, αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται με ευθύνη των ιδιοκτητών τους ανά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις κατηγορίες αυτές. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών στους κάδους απορριμμάτων ή στα απορριμματοκιβώτια των Σταθμών Μεταφόρτωσης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 6 ο Απορρίμματα βιομηχανιών Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών τα οποία δεν εντάσσονται στα τοξικά και επικίνδυνα διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα και αποθηκεύονται προσωρινά με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων μέχρι την παραλαβή τους από το συνεργείο του Δήμου. Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται τα απορρίμματα των παραπάνω επιχειρήσεων εάν κρίνει ότι η αποκομιδή τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα αποκομιδής λόγω του είδους, της ποιότητας και της ποσότητας των απορριμμάτων ή λόγω του ότι παράγονται σε απροσίτους και απομακρυσμένους χώρους. Σ αυτή τη περίπτωση οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ιδιωτική διαχείριση των απορριμμάτων τους. Εναλλακτικά οι υπεύθυνοι μπορούν, αφού έλθουν σε σχετική συνεννόηση με το Δήμο, να μεταφέρουν τα απορρίμματα με ιδιωτικά μέσα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέτουν εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η εναπόθεση των απορριμμάτων εκτός των απορριμματοκιβωτίων και η συσσώρευση τους σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από την επιχείρηση δεν επιτρέπεται. Τα τοξικά και επικίνδυνα απορρίμματα τα οποία ενδεχομένως να παράγονται από τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και τα μη επικίνδυνα τα οποία δεν αποκομίζει ο Δήμος θα πρέπει να διαχειρίζονται με ευθύνη των υπευθύνων των παραπάνω επιχειρήσεων σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος ανά κατηγορία απορριμμάτων. Άρθρο 7 Ο Απορρίμματα χώρων άσκησης υπαίθριών εμπορικών δραστηριοτήτων. 10

11 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των κοινοχρήστων δημοτικών χωρών που εξυπηρετούν την εμπορική δραστηριότητα οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους αυτούς έχουν τις εξής υποχρεώσεις : Αδειούχοι λαϊκών Αγορών. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: Να διατηρούν ιδιωτικά δοχεία ή σάκους απορριμμάτων μέσα στα οποία θα συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους και να μη ρυπαίνουν. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματα τους σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα και να τα συσκευάζουν χωριστά. Μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να τοποθετούν τον σάκο με τα σύμμεικτα απορρίμματα στην άκρη του δρόμου καλά κλεισμένο ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα τοποθετούνται στο ίδιο σημείο σε ανοιχτό σάκο. Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό του χώρου της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των υπαλλήλων καθαριότητας. Μικροπωλητές - Καντίνες Περίπτερα. Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν: Να διατηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο καθαρό. Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας του συνεργείου καθαριότητας ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής. Να διαθέτουν ένα ή περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, ειδικά καλάθια αχρήστων για την συγκέντρωση των μικροαπορριμμάτων των πελατών τους. Τα καλάθια αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των παραπάνω επαγγελματιών. Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό και την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματα τους σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα, να τα συσκευάζουν χωριστά και τα εναποθέτουν στους πλησιέστερους κάδους του Δήμου. Επαγγελματίες που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους. 11

12 Οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν, μετά από σχετική άδεια από το Δήμο, κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οφείλουν : Να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν συνεχώς καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισμό που πραγματοποιούν τα συνεργεία του Δήμου. Σε περίπτωση που στον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν υπάρχει πράσινο οφείλουν να το σέβονται να το συντηρούν και να μην προχωρούν σε παρεμβάσεις πάνω στο πράσινο χωρίς σχετική άδεια και επίβλεψη του Δήμου. Να διατεθούν ένα ή περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, ειδικά καλάθια αχρήστων για την συγκέντρωση των μικροαπορριμμάτων των πελατών τους. Τα καλάθια αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης. Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός της επιχείρησης. Να μη εμποδίζουν την γενική καθαριότητα του χώρου από το συνεργείο του Δήμου τοποθετώντας εξοπλισμό έξω από την περιοχή για την οποία έχουν αδειοδοτηθεί. Επαγγελματίες που διατηρούν πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων. Οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων που διατηρούν πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους οφείλουν : Να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν συνεχώς καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισμό που πραγματοποιούν τα συνεργεία του Δήμου. Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός των καταστημάτων τους. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων να καθαρίζουν επιμελώς τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν και να απομακρύνουν τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον γενικό καθαρισμό από τα συνεργεία του Δήμου. Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. Όλα τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Τα απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας φορτοεκφόρτωσης με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου της επιχείρησης που σχετίζεται με την παραπάνω εργασία. 12

13 Άρθρο 8 o Εγκαταλειμμένα οχήματα ή τμήματα αυτών. Οχήματα ή τμήματα οχημάτων θεωρούνται εγκαταλειμμένα όταν : 1. Αφήνονται σε δημόσιου, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών 2. Αφήνονται σε άλλους δημόσιου, δημοτικούς, κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς την άδεια αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών. 3. Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (κατά δήλωση του ιδιοκτήτη). 4. Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Μετά τον εντοπισμό εγκαταλειμμένου οχήματος ή τμήματος οχήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επικολλάται επάνω του σε εμφανές σημείο ειδικό σήμα με την ένδειξη εγκαταλειμμένο και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση που είναι γνωστό το όνομα και η διεύθυνση του, διαφορετικά αρκεί μόνο η επικόλληση του παραπάνω σήματος. Εάν μέσα σε ένα μήνα από την επικόλληση του σήματος δεν αποσυρθεί το όχημα ή το τμήμα του οχήματος από τον κάτοχό του, αυτό θεωρείται πλέων ως στερεό απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στον ΟΔΔΥ για την τελική απόσυρσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε άλλη κοινόχρηστη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν την χρονική περίοδο του ενός μηνός από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται παραπάνω. Παράλληλα με την απόσυρση των υλικών του παρόντος άρθρου, στους ιδιοκτήτες των εγκαταλειμμένων υλικών επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 20 παράγραφος 15 και καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς των υλικών στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος επισήμανσης του εγκαταλειμμένου οχήματος ή τμήματος οχήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 & του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται και πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα ή τμήματα αυτών τα οποία έχουν εγκαταλειφτεί, είτε βρίσκονται στη στεριά είτε στη θάλασσα. Άρθρο 9 ο Απορρίμματα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων. 13

14 Τα απόβλητα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν ανήκουν στα υλικά τα οποία ακολουθούν την ροή συγκέντρωσης και διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος. Επομένως τα απορρίμματα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να συγκεντρώνονται να μεταφέρονται και να διαχειρίζονται με ευθύνη των παραγωγών τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση των υλικών της κατηγορίας αυτής στους κάδους απορριμμάτων, σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, σε ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ και Σταθμούς Μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός ή εκτός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Άρθρο 10 ο Ιατρικά απορρίμματα Τα απορρίμματα τα οποία παράγονται από νοσηλευτικές μονάδες, ιατρεία, εργαστήρια ιατρικών εξετάσεως, κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητα και τον τρόπο διαχείρισης τους : 1. Ιατρικά απορρίμματα αστικού χαρακτήρα τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα όπως : απορρίμματα που προέρχονται από δραστηριότητες εστίασης του προσωπικού των παραπάνω μονάδων, εργασίες γραφείου, παλαιωμένος ιματισμός ο οποίος δεν έχει έρθει σε επαφή με μολυσματικούς ή βιολογικούς παράγοντες, απορρίμματα από την καθαριότητα κοινόχρηστών χώρων και απορρίμματα προερχόμενα από κηπουρικές εργασίες. 2. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα τα οποία αποτελούνται από ανθρώπινο ή ζωικό βιολογικό υλικό, εργαλεία και αναλώσιμα τα οποίας έχουν έρθει σε επαφή με βιολογικό υλικό, υπολείμματα τροφών ασθενών, πάσης φύσεων υλικά τα οποία βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με φορείς ασθενειών κ.λ.π. 3. Άλλα ιατρικά απόβλητα όπως ληγμένα φάρμακα, μπαταρίες, ραδιενεργά υλικά, συσκευασίες με αέρα υπό πίεση κλπ. Τα απορρίμματα της κατηγορίας 1. αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα και παραλαμβάνονται από το Δήμο με τους όρους και τις διαδικασίες του άρθρου 4 περί απορριμμάτων κατοικιών. Τα απορρίμματα των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει, με ευθύνη των κατόχων τους, να συσκευάζονται κατάλληλα, να αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο εντός των εγκαταστάσεών των παραπάνω μονάδων, και να μεταφέρονται σε εγκεκριμένους για τον χειρισμό των απορριμμάτων αυτών φορείς. Η ανάμιξη των απορριμμάτων των κατηγοριών 2 και 3 με τα υπόλοιπα δημοτικά απορρίμματα και η εναπόθεση τους στους κάδους απορριμμάτων δεν επιτρέπεται. Άρθρο 11 ο Υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής. Τα υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τα οποία συνήθως δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας είναι: 14

15 Τα υπολείμματα φυτικών τμημάτων μετά από το κλαδέματα ή την εκρίζωση των καλλιεργειών. Τα αδιάθετα γεωργικά προϊόντα. Πλαστικά φύλα κάλυψης θερμοκηπίων και γραμμικών καλλιεργειών καθώς και παλαιά δίκτυα άρδευσης. Οι άδειες συσκευασίες των αγροτικών εφοδίων. Η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων και των αδιάθετων γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται από τους παραγωγούς με διάθεσή τους στην κτηνοτροφία, κομποστοποίηση επί τόπου στον αγρό ή ενσωμάτωση τους στην γεωργική γη όπως επιβάλουν τα πρότυπα ορθολογικής διαχείρισης Agro 2.1. και Agro2.2. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο παραγωγός μπορεί να μεταφέρει τα υπολείμματα των καλλιεργειών του ή τα αδιάθετα προϊόντα του στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέσει εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Επειδή οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν καταβάλουν δημοτικά τέλη, στην περίπτωση που ο παραγωγός επιλέξει να εναποθέσει τα γεωργικά του υπολείμματα ή τα αδιάθετα προϊόντα του κατά τον παραπάνω τρόπο θα πρέπει να καταβάλει στο Δήμο το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης στον ΧΑΔΑ των παραπάνω υλικών. Επομένως πριν την εναπόθεση των γεωργικών υπολειμμάτων ή των αδιάθετων προϊόντων στα απορριμματοκιβώτια, ο παραγωγός θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το Δήμο να ζυγιστεί το φορτίο των προς απόρριψη υλικών σε γεφυροπλάστιγγα με την επίβλεψη της υπηρεσίας και να καταβάλει το αντίτιμο των 39 ανά τόνο. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος από την οικονομική επιτροπή ανάλογα με το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης των απορριμμάτων. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών αυθαίρετα σε αγροτικούς δρόμους, ρέματα, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και στο απορριμματοκιβώτιο χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο και την καταβολή του αντιτίμου μεταφοράς και εναπόθεσης δεν επιτρέπεται. Τα παλαιά πλαστικά φύλα κάλυψης θερμοκηπίων και γραμμικών καλλιεργειών καθώς και τα παλαιά δίκτυα άρδευσης αποτελούνται από υλικό το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί. Η ανακύκλωσή των υλικών αυτών γίνεται με μέριμνα των κατόχων τους. Σε περίπτωση που η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή τα υλικά αυτά μπορούν να εναποτεθούν στα απορριμματοκιβώτια του Δήμου που βρίσκονται στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης με την διαδικασία εναπόθεσης των φυτικών υπολειμμάτων η οποία περιγράφεται παραπάνω και αφού καταβληθεί το παραπάνω αντίτιμο. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών αυθαίρετα σε αγροτικούς δρόμους, ρέματα, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και στο απορριμματοκιβώτιο χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο και την καταβολή του αντιτίμου μεταφοράς και εναπόθεσης δεν επιτρέπεται. 15

16 Οι άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και επομένως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα απορρίμματα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να παραδίδονται από τους κατόχους τους σε φορέα αδειοδοτημένο για συλλογή, μεταφορά, και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Η αυθαίρετη απόρριψη των παραπάνω συσκευασιών καθώς και η εναπόθεσή τους σε κάδους του Δήμου δεν επιτρέπεται. Σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων της παραπάνω κατηγορίας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο δράσης με κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειρισμό, την αποθήκευση και την επεξεργασία των κενών συσκευασιών των γεωργικών εφοδίων. Το σχέδιο δράσης θα είναι έτοιμο εντός του τρέχοντος έτους και οι οδηγίες του θα υπερισχύουν έναντι των κανόνων που θέτει ο παρόντας κανονισμός για τα απορρίμματα της παραπάνω κατηγορίας. Άρθρο 12 ο Απορρίμματα πλοίων και πλοίων και πολτών εγκαταστάσεων. Η συλλογή απορριμμάτων όμοιων με τα αστικά απορρίμματα, του άρθρου 3 παράγραφος Α1 του παρόντος, που προέρχονται από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ποσότητά τους γίνεται από τον οικείο φορέα διοίκηση και εκμετάλλευσης του Λιμένα ( Λιμενικός Οργανισμός Λιμενικό Ταμείο ) εφόσον έχει την δυνατότητα να την πραγματοποιήσει με δικά του μέσα άλλως η συλλογή γίνεται από τον Δήμο. Η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και πλωτών εγκαταστάσεων που δεν εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία γίνεται από τον κύριο η παραγωγό των αποβλήτων αυτών. Άρθρο 13 ο Μέριμνα για τον έλεγχο του πληθυσμού παρασίτων. Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων οι οποίες για οπουδήποτε λόγο συγκεντρώνουν έντομα ή τρωκτικά (ποιμνιοστάσια, σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, λυματοδεξαμενές ελαιουργείων, δεξαμενές πόσιμου ή αρδεύσιμου νερού κ.λ.π) έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν άλλα το νόμιμα χημικά και μηχανικά μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των παρασίτων. Ιδιαίτερα για τον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επικίνδυνα λόγω των μολυσματικών παραγόντων που μεταφέρουν, θα πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα : Απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, παλιά ελαστικά, υδρορροές, θεμέλια υπό ανέγερση οικοδομών και γενικά από κάθε μέρος του κήπου ή της οικίας που μπορούν να λιμνάσουν νερά. Άρδευση των κήπων κατά τις πρωινές ώρες. Τακτικό κούρεμα του γκαζόν. Εφαρμογή εντομοκτόνων σε ποιμνιοστάσια, σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, λυματοδεξαμενές ελαιουργείων, δεξαμενές αρδεύσιμου νερού κ.λ.π μία φορά κάθε μήνα από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. 16

17 Η εντομοκτονία και μυοκτονία σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δημοτικές εγκαταστάσεις θα γίνεται με μέριμνα του Δήμου παράλληλα με το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης. Η εντομοκτονία και μυοκτονία σε χώρους που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνεται από την ΔΕΥΑ. Άρθρο 14 ο Διατήρηση οικόσιτων ζώων Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων Δ. και Ε. του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτών ζώων εντός των οικισμών του Δήμου υπό τις εξής προϋποθέσεις : Α. Στους οικισμούς Μοιρών και Τυμπακίου επιτρέπεται η διατήρηση μόνο εκτός των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων : Μέχρι 10 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 10 συνολικά όχι 10 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 1 πρόβατο ή αίγα. Β. Στον οικισμό Ζαρού επιτρέπεται η διατήρηση: Μέχρι 20 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 20 συνολικά όχι 20 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 3 συνολικά αιγοπροβάτων. Μέχρι 2 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες βοοειδή μόνοπλα ( τα ζώα θα είναι 2 συνολικά όχι 2 από κάθε κατηγορία ) Μέχρι 1 χοίρο. Γ. Στους υπόλοιπους οικισμού του Δήμου επιτρέπεται η διατήρηση: Μέχρι 30 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 30 συνολικά όχι 30 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 5 συνολικά αιγοπροβάτων. Μέχρι 2 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες βοοειδή μόνοπλα ( τα ζώα θα είναι 2 συνολικά όχι 2 από κάθε είδος κατηγορία ) Μέχρι 1 χοίρο. Στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται νεοσσοί και θηλάζοντα ζώα. Απαγορεύεται η διατήρηση των παραπάνω ζώων σε πρόχειρα παραπήγματα. Η σταβλική εγκατάσταση όπου διατηρούνται τα οικόσιτα ζώα θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : 17

18 1. Να βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί την σταβλική του εγκατάσταση μακριά από την οικία του υπό την προϋπόθεση ότι θα απέχει τουλάχιστον 30μ από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία, κατάστημα, εργαστήριο ή βιοτεχνία. 2. Να έχει χωρητικότητα ανάλογη με το είδος και τον αριθμό των ζώων που φιλοξενεί. 3. Να αερίζεται και να φωτίζεται επαρκώς. 4. Σε περίπτωση που η σταυλική εγκατάσταση φιλοξενεί χοίρο ή κουνέλια το δάπεδο της θα πρέπει να είναι αδιαπότιστο με κατάλληλα κλίση προς φρεάτιο δαπέδου για την αποχέτευση των υγρών λυμάτων σε βόθρο. Σε περίπτωση που η σταυλική εγκατάσταση φιλοξενεί άλλων κατηγοριών οικόσιτα ζώα το δάπεδο μπορεί να είναι καλυμμένο με θερμή στρωμνή ( άχυρο) η οποία θα αντικαθιστάται τακτικά και θα ενσωματώνεται στους αγρούς κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία. Γενικά θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ούτως ώστε το δάπεδο να διατηρείται στεγνό. Η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών από τη σταυλική εγκατάσταση απαγορεύεται. 5. Η κόπρος θα πρέπει να συγκεντρώνεται τουλάχιστον 3 τρείς φορές την εβδομάδα και να απομακρύνεται στους αγρούς όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 6. Οι επιφάνειες των τοίχων θα πρέπει να ασβεστώνονται τακτικά ή αν είναι λείες θα πρέπει να πλένονται τακτικά. 7. Τα ανοίγματα των τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται με συρματόπλεγμα Νο Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων υπόγειων ή επιφανειακών νερών, την πρόκληση δυσοσμίας και τη συγκέντρωση εντόμων και τρωκτικών. Δ. Η διατήρηση οικόσιτών ζώων σε παραλίες, πλησίον αρχαιολογικών χώρων, και στους οικισμούς Καλαμακίου, Πιτσιδίων και Κόκκινου Πύργου δεν επιτρέπεται. Ε. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων ζώων σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα από ιδιωτικούς ή δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιατρεία, νοσηλευτήρια, διαγνωστικά εργαστήρια, ιερούς ναούς και χώρους συναθροίσεως πολιτών όπως θέατρα κινηματογράφοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. 18

19 Άρθρο 15 ο Διέλευση ζώων από κοινόχρηστους χώρους Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων ή ζώων συντροφιάς τα οποία κινούνται σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου οφείλουν να μεριμνούν για το άμεσο καθαρισμό των περιττωμάτων των ζώων τους από το χώρο διέλευσης των ζώων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των σκύλων βοηθείας των ΑΜΕΑ. Άρθρο 16 ο Υπαίθρια διαφήμιση Η εμπορική διαφήμιση σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες από το Δήμο θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αφού καταβληθεί το τέλος διαφήμισης. Η ρίψη πάσης φύσεως εντύπων σε κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται. Οι ανακοινώσεις των γραφείων κηδειών επικολλώνται μόνο στις επιφάνειες που υποδεικνύονται από το Δήμο. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πλαισίων και η αφισοκόλληση μη εμπορικών έντυπων επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική άδεια από το Δήμο, σε καθορισμένες θέσεις και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ανάρτησης αναλαμβάνει την εύθηνη της συγκέντρωσης του υλικού και της αποκατάστασης των σημείων ανάρτησης στο χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Δήμος. Το διαφημιστικό η ενημερωτικό υλικό το οποίο αναρτάται κατά παράβαση των παραπάνω όρων θεωρείται ρύπος, συλλέγεται από το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος των παραβατών. Τεκμαίρεται δε ως υπαίτιος της ρύπανσης ο αναρτήσας το σχετικό υλικό και σε περίπτωση που είναι άγνωστος το πρόστιμο θα επιβάλλεται σ αυτόν που αφορά η ανάρτηση / διαφήμιση. Άρθρο 17 ο Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Η καθαριότητα σε πλατείες, δημοτικούς δρόμους, δημοτικά άλση και υπαίθρους χώρους δημοτικών εγκαταστάσεων εκτελείται από την υπηρεσία καθαριότητας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Η ευθύνη για την καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές των εκδηλώσεων, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραπάνω χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν επίσης καθαρούς στην κοινή χρήση μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων. 19

20 Τα απορρίμματα πρέπει να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα, να συσκευάζονται κατάλληλα, να αποθηκεύονται προσωρινά και να τοποθετούνται σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Άρθρο 18 ο Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων Καθαριότητα οικιών. Οι οικίες, κατοικημένες ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των ιδιόκτητων ή των ενοίκων τους. Σε περίπτωση κατοικιών που διαθέτουν κήπο με φυτά τα οποία προεξέχουν σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από του ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους των κατοικιών για την φροντίδα των φυτών, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα καθαριότητας καθώς και προβλήματα στη διέλευση ή γενικότερα τη χρήση των κοινόχρηστών χώρων. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με φροντίδα των υπευθύνων των παραπάνω εγκαταστάσεων, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγο χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με τον χώρο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων ή από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μετά από συνεννόηση και αφού υπάρχει η δυνατότητα αποστολής συνεργείου ειδικά γι αυτό το σκοπό. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων. Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων γύρω από τα όρια των οικισμών οφείλουν να τους διατηρούν πάντοτε ελεύθερους από ξερή βλάστηση και απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, εφ όσον διαπιστώσει παράβαση της παρούσας διάταξης, ειδοποιεί τους παραπάνω ιδιοκτήτες, νομείς η επικαρπωτές σχετικά με τη υποχρέωση τους να προβούν σε καθαρισμό του χώρου εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, καθώς και για τις κυρώσεις τις οποίες επισύρει η μη συμμόρφωση τους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω δε συμμορφωθούν ο Δήμος παρεμβαίνει για τον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας την δαπάνη καθαρισμού που θα προκύπτει 20

21 κάθε φορά και επιβάλλοντας το πρόστιμο του άρθρου 20 παράγραφος 24 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 19 ο Υποχρεώσεις του Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Ο καθορισμός των κανόνων οι οποίοι θα ισχύουν για τα θέματα καθαριότητας του Δήμου, καθώς και η γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων με κάθε πρόσφορο μέσο. 2. Η εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μέριμνα για την ανάθεση μέρους των εργασιών καθαριότητα σε ιδιωτικούς φορείς. 3. Η εξασφάλιση υποδομής και μέσων για την συγκέντρωση, την αποκομιδή, την μεταφορά και την εναπόθεση των αστικών απορριμμάτων. 4. Η νομιμοποίηση και η συντήρηση της πάσης φύσεως υποδομής καθαριότητας. 5. Η οργάνωση προγράμματος αποκομιδής σύμφωνα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας και τις ανάγκες κάθε περιοχής. 6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών. 7. Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, εκτελώντας εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. 8. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα των οικισμών, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων. 9. Η συμμετοχή σε όλα τα συστήματα ανακύκλωση υποχρεωτικά ή μη και η ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση. 10. Η εξασφάλιση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών καθαριότητας ρυθμίζοντας τα τέλη σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και με γνώμονα την δίκαιη κατανομή των βαρών και την εξοικονόμηση. 11. Η επιβολή προστίμων στους ρυπαίνοντες. 12. Η συμβολή στην περιβαλλοντική αγωγή των δημοτών. Άρθρο 20 ο Υποχρεώσεις δημοτών 21

22 Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας οι δημότες οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να τις εφαρμόζουν. Ειδικότερα οι κάτοχοι απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Φαιστού υποχρεούνται : 1. Να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα σύμμεικτα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περίπτωση που ο κάδος έχει γεμίσει, τα απορρίμματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ιδιόκτητο χώρο και με ιδιωτικά μέσα και να τοποθετούνται δίπλα στον κάδο το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 2. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους ειδικούς κάδους. 3. Να συσκευάζουν τα σύμμεικτα απορρίμματα σε ειδικές σακούλες οι οποίες να κλείνονται καλά. 4. Να καθαρίζου τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από τα υπολείμματα των προϊόντων που περιείχαν και να τις εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους χωρίς να τις συσκευάζουν σε σακούλες. 5. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και την χρήση κάδων, να εναποθέτουν τα απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους τους οποίους θα τοποθετούν μπροστά από την ιδιοκτησία τους η σε προκαθορισμένο από την Υπηρεσία Καθαριότητας χώρο, το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 6. Να λαμβάνουν μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων τους. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων τους δια συμπιέσεως και να τα εναποθέτουν τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 7. Οι επιχειρήσεις να διαθέτουν κατάλληλο ιδιωτικό χώρο και μέσα για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων τους μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Ο παραπάνω χώρος καθώς και τα ιδιωτικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 8. Να σέβονται τον τρόπο χωροθέτησης των κάδων και των λοιπών δημοτικών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και να μην τα μετακινούν από τη θέση τους. 22

23 Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση των παραπάνω μέσων. 9. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου αλλά και οπουδήποτε δημόσιο χώρο χρησιμοποιούν φροντίζοντας να μην τον ρυπαίνουν με μικροαπορρίμματα, αποτσίγαρα και οποιοδήποτε απόβλητο μπορεί να παραχθεί από την καθημερινή πρακτική τους. 10. Να συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου και να το διευκολύνουν στην εκτέλεση της εργασίας του. Άρθρο 21 ο Απαγορεύσει κυρώσεις Στα πλαίσια της προσπάθειας για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας στους οικισμούς του Δήμου, τη προστασίας της δημόσια υγείας και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλονται οι παρακάτω απαγορεύσεις : 1) Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη απόρριψη απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, ηλεκτρικών συσκευών, υποπροϊόντων επαγγελματικής δραστηριότητας και γενικά πάσης φύσεως αποβλήτων στερεών ή υγρών σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία σταθμούς μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς ακάλυπτους χώρους με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα : Πρόστιμο 50 για την απόρριψη μικροαποριμμάτων στο δρόμο από πεζούς ή οδηγούς. Πρόστιμο για την απόρριψη αναμένου τσιγάρου σε εθνικούς, επαρχιακούς, δασικούς και αγροτικούς δρόμους, σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και γενικά σε κάθε περίπτωση που η παραπάνω πράξη συνεπάγεται κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρόστιμο 500 σε περίπτωσης εγκατάλειψης σάκου με απορρίμματα σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία σταθμούς μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς χώρους με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Πρόστιμο σε περίπτωσης εγκατάλειψης ογκωδών αντικειμένων ή ηλεκτρικών συσκευών σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία Σταθμούς Μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς χώρους εντός των οικισμών με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Πρόστιμο σε περίπτωσης εγκατάλειψης υποπροϊόντων επαγγελματικής δραστηριότητας σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία Σταθμούς Μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς ακάλυπτους χώρους εντός των οικισμών με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. 23

24 Πρόστιμο από έως σε περίπτωση αυθαίρετης απόρριψης επικινδύνων ή μολυσματικών απορριμμάτων. Το ακριβές ποσό του προστίμου θα καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόστιμο 500 σε περίπτωση παροχέτευσης υγρών λυμάτων σε δρόμους και σε ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους. Το πρόστιμο βαρύνει τον ένοικο της οικίας ή της επαγγελματικής στέγης από την οποία προέρχονται τα λύματα και σε περίπτωση που ο εντοπισμός του ενοίκου δεν είναι δυνατός ( πολλοί ή παροδικοί ένοικοι κ.λ.π.) το πρόστιμο βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 2) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σάκων απορριμμάτων εκτός των κάδων παρά μόνο το πολύ μία ώρα πριν την αποκομιδή τους από το απορριμματοφόρο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο βράδυ καθώς και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπου η αποκομιδή γίνεται πριν από τις 6:00 π.μ. όπου η εναπόθεση των σάκων επιτρέπεται και από το βράδυ της προηγούμενης της αποκομιδής. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση μέσα στον κάδο προϊόντων καθαρισμού οικιακών κήπων τα οποία έχουν όγκο μεγαλύτερο από αυτόν που μπορεί να χωρέσει σε δύο κοινούς σάκους απορριμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο 50. 4) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται κάδοι για την προσωρινή συγκέντρωση απορριμμάτων και τα απορρίμματα συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία η εναπόθεση θα πρέπει να γίνεται το πολύ μία ώρα πριν την αποκομιδή. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση των συμμείκτων απορριμμάτων χύδην στους κάδους των απορριμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο 50. 6) Μετά την εναπόθεση των απορριμμάτων ο κάδος θα πρέπει να σκεπάζεται ερμητικά, σε περίπτωση που ο κάδος εγκαταλειφτεί ακάλυπτος επιβάλλεται πρόστιμο 50. 7) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση στους κάδους των απορριμμάτων υλικών τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού καθαριότητας, να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα συμπίεσης του απορριμματοφόρου, να προκαλέσουν φθορά στον κάδο και γενικά υλικών τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού όπως μολυσμένα βιολογικά υλικά, νεκρά ζώα ή τμήματα ζώων, μπάζα, ξύλα, σίδερα, στάχτη από τζάκια, τοξικά και επικίνδυνα υλικά κ.λ.π. 24

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/20.10.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 205/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24-07- 2012 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011 Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας. Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας. Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης Εισαγωγή Τον «προηγούμενο αιώνα» τα απορρίμματα υλικά-προϊόντα, ονομαζόντουσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011-2013 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Φροντίζουμε την πόλη μας Προστατεύουμε το περιβάλλον Αγαπητοί/ες φίλοι/ες, Η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος «Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα