Κανονισμός καθαριότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός καθαριότητας"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πέρα όμως από τους οποιουσδήποτε κανόνες η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος εξαρτάται από την προσωπική στάση του κάθε πολίτη απέναντι στα ζητήματα της υπερκατανάλωσης, της προσπάθειας για επαναχρησιμοποίηση των υλικών, του σεβασμού στον συμπολίτη, και του σεβασμού στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του κανονισμού Σελ. 4 Άρθρο 2 ο Άρθρο 3 ο Άρθρο 4 ο Άρθρο 5 ο Άρθρο 6 ο Άρθρο 7 ο Άρθρο 8 ο Άρθρο 9 ο Άρθρο 10 ο Άρθρο 11 ο Άρθρο 12 ο Άρθρο 13 ο Άρθρο 14 ο Άρθρο 15 ο Άρθρο 16 ο Άρθρο 17 ο Άρθρο 18 ο Άρθρο 19 ο Άρθρο 20 ο Άρθρο 21 ο Άρθρο 22 ο Άρθρο 23 ο Άρθρο 24 ο Νομικό πλαίσιο Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Απορρίμματα κατοικιών Απορρίμματα καταστημάτων και επιχειρήσεων Απορρίμματα βιομηχανιών Απορρίμματα χώρων άσκησης υπαίθριών εμπορικών δραστηριοτήτων Εγκαταλειμμένα οχήματα ή τμήματα αυτών Απορρίμματα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων Ιατρικά απορρίμματα Υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής Απορρίμματα πλοίων και πλοίων και πολτών εγκαταστάσεων Μέριμνα για τον έλεγχο του πληθυσμού παρασίτων Διατήρηση οικόσιτων ζώων Διέλευση ζώων από κοινόχρηστους χώρους Υπαίθρια διαφήμιση Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων Υποχρεώσεις του Δήμου Υποχρεώσεις δημοτών Απαγορεύσει κυρώσεις Επιβολή Προστίμων Διεκδίκηση έννομων δικαιωμάτων Έναρξη ισχύος του κανονισμού Σελ. 4 Σελ. 5 Σελ. 8 Σελ. 9 Σελ. 10 Σελ. 10 Σελ. 13 Σελ. 13 Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 16 Σελ. 16 Σελ. 17 Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ. 20 Σελ. 21 Σελ. 21 Σελ. 23 Σελ. 27 Σελ. 27 Σελ. 27 3

4 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του κανονισμού Η εξασφάλιση ενός καθαρού οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο κανονισμός καθαριότητας στοχεύει στο να περιγράψει τους κανόνες αυτής της συνεργασίας, συνοψίζοντας τα εκ του νόμου οριζόμενα και κωδικοποιώντας τα στα μέτρα των αναγκών της περιοχής μας, ενώ παράλληλα καθορίζει τις σχετικά με την καθαριότητα υποχρεώσεις τόσο του Δήμου όσο και των πολιτών. Ειδικότερα μέσα από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ο Δήμος επιχειρεί την οργάνωση των δραστηριοτήτων καθαριότητας με στόχο : Τη προστασία της δημόσιας υγείας. Τη προστασία του περιβάλλοντος. Τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας στους οικισμούς του Δήμου. Τη αξιοποίηση των απορριμμάτων που μπορούν να ανακτηθούν και να λειτουργήσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αγαθών. Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του πολιτών. Την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα ζητήματα της καθαριότητας. Πέρα από τους κανόνες που θέτει ο κανονισμός η εξασφάλιση ενός καθαρού, υγιεινού, καλαίσθητου και λειτουργικού περιβάλλοντος εξαρτάται από την προσωπική στάση του κάθε πολίτη απέναντι στα ζητήματα της υπερκατανάλωσης, της προσπάθειας για επαναχρησιμοποίηση των υλικών, του σεβασμού στον συμπολίτη, και του σεβασμού στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Άρθρο 2 ο Νομικό πλαίσιο Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Φαιστού συντάχθηκε με βάση τις εξής διατάξεις : Οδηγία 75/422 της ΕΟΚ περί ελεγχόμενης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. ΚΥΑ 49541/1424/ περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ν 1650/86 περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η.Π /725 περί όρων και περιορισμών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου 4130/ περί διατήρησης οικόσιτων ζώων. Ν 4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

5 και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». ΥΑ 69728/824 περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρα 75 & 79. Ν 3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 73. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/ τεύχος Β' περί υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Α. Η.Π /2031/2003 «μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». N 4036/2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. Οδηγία 2009/128/ΕΚ περί καθορισμού πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, των εφαρμοστικών μέτρων. Ν 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ν 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης. ΚΥΑ 50910/2727 /2003 περί μέτρων και όρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. ΒΔ 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» άρθρα 19 & 82. ΒΔ 17-5/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» αρ 3-5. Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων». Ν 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών τις περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας». Άρθρο 3 ο Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για τις ανάγκες κανονισμού τα απορρίμματα καθώς και οι χώροι παραγωγής τους ταξινομούνται ως εξής : Α. Ταξινόμηση απορριμμάτων Α.1. Αστικά απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν : Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, 5

6 εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεων που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα σε μικρές ποσότητες, όπως μπαταρίες, φάρμακα, λαμπτήρες κ.λ.π. Ογκώδη αστικά απορρίμματα όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π. Α.2. Ειδικά απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν : Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας όπως μέταλλα, ξύλα, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κ.λ.π. Υπόλοιπα θεραπευτηρίων εκτός των μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά την καύση σε ειδικούς κλιβάνους. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνηθισμένες μεθόδους μεταφοράς και τα συνηθισμένα οχήματα. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα. Α.3. Τοξικά επικίνδυνα απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον όπως : Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων. Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα. Υλικά που περιέχουν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ.. Αγροτοχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο. Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες. Ραδιενεργά απόβλητα. 6

7 Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες. Μπαταρίες και συσσωρευτές. Γενικότερα σ αυτή την κατηγορία εντάσσονται υλικά τα οποία εμπεριέχονται στην Η.Π /725 ( περί όρων και περιορισμών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των υλικών της κατηγορίας αυτή γίνεται από φορείς ειδικά αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό, η δε ευθύνη για την ορθή διαχείριση τους ανήκει στον κάτοχο τους. Β Ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων. Β.1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα και οικογένειες καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι των κατοικιών είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. Β.2. Επιχειρήσεις - καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, εκπαιδευτήρια, εργαστήρια, συνεργεία, βιοτεχνίες κλπ. Για την παρούσα κατηγορία εγκαταστάσεων υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του κανονισμού είναι: Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο διευθύνων σύμβουλος. Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής τους. Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο διαχειριστής τους. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν Β.3. Βιομηχανικές μονάδες θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 7

8 Β.4 Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών. Άρθρο 4 ο Απορρίμματα κατοικιών Τα απορρίμματα που παράγονται από οικίες πρέπει να διαχωρίζονται από τους κατόχους τους σε σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα και να εναποθέτονται χωριστά στους κατάλληλους κάδους. Τα σύμμεικτα απορρίμματα συσκευάζονται σε κοινούς σάκους απορριμμάτων οι οποίοι δένονται καλά και τοποθετούνται στους κάδους συγκέντρωσης σύμμεικτων απορριμμάτων. Μετά την τοποθέτηση των σάκων ο κάδος θα πρέπει να καλύπτεται επαρκώς από το σκέπασμά του και να κλίνει ερμητικά. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι πλήρης ή το σκέπασμά του δεν εφαρμόζει επαρκώς μετά την τοποθέτηση των σάκων, ο κάτοχος των απορριμμάτων υποχρεούται να διατηρεί προσωρινά τα απορρίμματα του στον ιδιωτικό του χώρο και να τα μεταφέρει στα σημεία αποκομιδής το πολύ μία ώρα πριν περάσει το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων με απορρίμματα σε κάδους που είναι πλήρεις και δεν μπορούν να κλείσουν ερμητικά μετά την τοποθέτηση επί πλέων απορριμμάτων, καθώς και η τοποθέτηση σάκων με απορρίμματα δίπλα σε πλήρεις κάδους από τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας της διελεύσεως του συνεργείου καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας από χαρτί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό και γυαλί τοποθετούνται στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης χωρίς να συσκευάζονται. Πριν τη τοποθέτηση ανακυκλώσιμων υλικών στους ειδικούς κάδους θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό του όγκου τους συμπιέζοντάς τα. Οι μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες και κοινές,καθώς και οι λαμπτήρες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (υδράργυρο, κάδμιο, μόλυβδο ) και δεν πρέπει να καταλήγουν στους συμβατικούς κάδους αποκομιδής και να οδηγούνται τελικώς προς ταφή μαζί με το ρεύμα των υπόλοιπων αστικών αποβλήτων. Τα απορρίμματα αυτής της κατηγορίας πρέπει να τοποθετούνται από τους κατόχους τους σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών και λαμπτήρων που έχουν τοποθετηθεί, από φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται τόσο διότι περιέχουν, σε μεγάλο ποσοστό, «ακριβά» υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν όσο και διότι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να εισχωρούν στο ρεύμα διαχείρισης των συμβατικών απορριμμάτων. Οι συσκευές αυτές μεταφέρονται με μέριμνα των κατόχων τους σε ειδικό απορριμματοκιβώτιο που διατηρείται σε εγκαταστάσεις του Δήμου και η παραλαβή τους γίνεται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα προς απόρριψη ογκώδη αντικείμενα ( παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.) μεταφέρονται με μέσα των ιδιόκτητων τους σταθμούς μεταφόρτωσης του δήμου 8

9 κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης και τοποθετούνται εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η αυθαίρετη εναπόθεση των ογκωδών υλικών σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και μέσα στον Σταθμό αλλά εκτός του απορριμματοκιβωτίου, δεν επιτρέπεται. Τα απορρίμματα τα οποία προέρχονται από κλαδέματα και καθαρισμό οικιακών κήπων μπορούν να ακολουθούν την οδό συγκέντρωση και αποκομιδής των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων σε περίπτωση που ο όγκος τους είναι περιορισμένος και δεν υπερβαίνει την χωρητικότητα των δύο κοινών σάκων απορριμμάτων, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρονται με μέσα των ιδιόκτητων τους στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τοποθετούνται εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η αυθαίρετη εναπόθεση των παραπάνω υλικών σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 5 ο Απορρίμματα καταστημάτων και επιχειρήσεων. Τα καταστήματα και οι πάσης φύσεων επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος Β.2. οφείλουν να διατηρούν εντός του χώρου της επιχείρησης ειδικά ιδιόκτητα δοχεία απορριμμάτων τα οποία πρέπει να κλείνουν ερμητικά και στα οποία θα αποθηκεύουν προσωρινά τα απορρίμματά τους μέχρι την παραλαβή τους από το συνεργείο του Δήμου. Τα απορρίμματα πριν την τοποθέτησή τους στα ειδικά ιδιόκτητα δοχεία θα πρέπει : Να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα πρέπει να συσκευάζονται σε ειδικούς πλαστικούς σάκος απορριμμάτων οι οποίοι θα κλείνονται καλά. Να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν ο όγκος τόσο των σύμμεικτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι γεμάτοι σάκοι ή τα δοχεία απορριμμάτων θα μεταφέρονται στις καθορισμένες για την αποκομιδή τους θέσεις το πολύ μία ώρα πριν περάσει το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου. Η τοποθέτηση σάκων ή δοχείων με απορρίμματα στις καθορισμένες για την αποκομιδή τους θέσεις ή έξω από την επιχείρηση από τις βραδινές ώρες της προηγούμενης της αποκομιδής δεν επιτρέπεται. Ειδικά για καταστήματα που λειτουργούν κατά τις νυκτερινές μόνον ώρες, επιτρέπεται μετά το τέλος της εργασίας τους να τοποθετούν τα ιδιόκτητα δοχεία προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων τους (όχι πλαστικούς σάκους ) στο πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι τα απορρίμματα θα καλύπτονται τελείως, ώστε να εμποδίζεται η διασπορά τους από αδέσποτα ζώα και η αποκομιδή είναι προγραμματισμένη τις πρωινές ώρες τις ίδιας ημέρας. Η παραπάνω εξαίρεση ισχύσει και σε περίπτωση που το συνεργείο καθαριότητας πραγματοποιεί την αποκομιδή πριν τις 6:00 π.μ. Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται τα απορρίμματα των παραπάνω επιχειρήσεων εάν κρίνει ότι η αποκομιδή τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα αποκομιδής 9

10 λόγω του είδους, της ποιότητας και της ποσότητας των απορριμμάτων ή λόγω του ότι παράγονται σε απροσίτους και απομακρυσμένους χώρους. Σ αυτή τη περίπτωση οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ιδιωτική διαχείριση των απορριμμάτων τους. Εναλλακτικά οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεως μπορούν, αφού έλθουν σε σχετική συνεννόηση με το Δήμο, να μεταφέρουν τα απορρίμματα με ιδιωτικά μέσα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέτουν εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Σε περίπτωση που επιχειρήσεις παράγουν απορρίμματα ειδικού τύπου κατά την έννοια της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 ή τοξικά επικίνδυνα κατά την έννοια της παραγράφου Α3 του άρθρου 3, τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ροή διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων, αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται με ευθύνη των ιδιοκτητών τους ανά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις κατηγορίες αυτές. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών στους κάδους απορριμμάτων ή στα απορριμματοκιβώτια των Σταθμών Μεταφόρτωσης δεν επιτρέπεται. Άρθρο 6 ο Απορρίμματα βιομηχανιών Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών τα οποία δεν εντάσσονται στα τοξικά και επικίνδυνα διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα και αποθηκεύονται προσωρινά με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων μέχρι την παραλαβή τους από το συνεργείο του Δήμου. Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται τα απορρίμματα των παραπάνω επιχειρήσεων εάν κρίνει ότι η αποκομιδή τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα αποκομιδής λόγω του είδους, της ποιότητας και της ποσότητας των απορριμμάτων ή λόγω του ότι παράγονται σε απροσίτους και απομακρυσμένους χώρους. Σ αυτή τη περίπτωση οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ιδιωτική διαχείριση των απορριμμάτων τους. Εναλλακτικά οι υπεύθυνοι μπορούν, αφού έλθουν σε σχετική συνεννόηση με το Δήμο, να μεταφέρουν τα απορρίμματα με ιδιωτικά μέσα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέτουν εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Η εναπόθεση των απορριμμάτων εκτός των απορριμματοκιβωτίων και η συσσώρευση τους σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από την επιχείρηση δεν επιτρέπεται. Τα τοξικά και επικίνδυνα απορρίμματα τα οποία ενδεχομένως να παράγονται από τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και τα μη επικίνδυνα τα οποία δεν αποκομίζει ο Δήμος θα πρέπει να διαχειρίζονται με ευθύνη των υπευθύνων των παραπάνω επιχειρήσεων σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος ανά κατηγορία απορριμμάτων. Άρθρο 7 Ο Απορρίμματα χώρων άσκησης υπαίθριών εμπορικών δραστηριοτήτων. 10

11 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των κοινοχρήστων δημοτικών χωρών που εξυπηρετούν την εμπορική δραστηριότητα οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους αυτούς έχουν τις εξής υποχρεώσεις : Αδειούχοι λαϊκών Αγορών. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: Να διατηρούν ιδιωτικά δοχεία ή σάκους απορριμμάτων μέσα στα οποία θα συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους και να μη ρυπαίνουν. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματα τους σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα και να τα συσκευάζουν χωριστά. Μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να τοποθετούν τον σάκο με τα σύμμεικτα απορρίμματα στην άκρη του δρόμου καλά κλεισμένο ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα τοποθετούνται στο ίδιο σημείο σε ανοιχτό σάκο. Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό του χώρου της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των υπαλλήλων καθαριότητας. Μικροπωλητές - Καντίνες Περίπτερα. Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν: Να διατηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο καθαρό. Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας του συνεργείου καθαριότητας ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής. Να διαθέτουν ένα ή περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, ειδικά καλάθια αχρήστων για την συγκέντρωση των μικροαπορριμμάτων των πελατών τους. Τα καλάθια αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των παραπάνω επαγγελματιών. Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό και την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματα τους σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα, να τα συσκευάζουν χωριστά και τα εναποθέτουν στους πλησιέστερους κάδους του Δήμου. Επαγγελματίες που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους. 11

12 Οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν, μετά από σχετική άδεια από το Δήμο, κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οφείλουν : Να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν συνεχώς καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισμό που πραγματοποιούν τα συνεργεία του Δήμου. Σε περίπτωση που στον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν υπάρχει πράσινο οφείλουν να το σέβονται να το συντηρούν και να μην προχωρούν σε παρεμβάσεις πάνω στο πράσινο χωρίς σχετική άδεια και επίβλεψη του Δήμου. Να διατεθούν ένα ή περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, ειδικά καλάθια αχρήστων για την συγκέντρωση των μικροαπορριμμάτων των πελατών τους. Τα καλάθια αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης. Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός της επιχείρησης. Να μη εμποδίζουν την γενική καθαριότητα του χώρου από το συνεργείο του Δήμου τοποθετώντας εξοπλισμό έξω από την περιοχή για την οποία έχουν αδειοδοτηθεί. Επαγγελματίες που διατηρούν πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων. Οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων που διατηρούν πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους οφείλουν : Να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν συνεχώς καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισμό που πραγματοποιούν τα συνεργεία του Δήμου. Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός των καταστημάτων τους. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων να καθαρίζουν επιμελώς τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν και να απομακρύνουν τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον γενικό καθαρισμό από τα συνεργεία του Δήμου. Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. Όλα τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Τα απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας φορτοεκφόρτωσης με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου της επιχείρησης που σχετίζεται με την παραπάνω εργασία. 12

13 Άρθρο 8 o Εγκαταλειμμένα οχήματα ή τμήματα αυτών. Οχήματα ή τμήματα οχημάτων θεωρούνται εγκαταλειμμένα όταν : 1. Αφήνονται σε δημόσιου, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών 2. Αφήνονται σε άλλους δημόσιου, δημοτικούς, κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς την άδεια αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών. 3. Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (κατά δήλωση του ιδιοκτήτη). 4. Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Μετά τον εντοπισμό εγκαταλειμμένου οχήματος ή τμήματος οχήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επικολλάται επάνω του σε εμφανές σημείο ειδικό σήμα με την ένδειξη εγκαταλειμμένο και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση που είναι γνωστό το όνομα και η διεύθυνση του, διαφορετικά αρκεί μόνο η επικόλληση του παραπάνω σήματος. Εάν μέσα σε ένα μήνα από την επικόλληση του σήματος δεν αποσυρθεί το όχημα ή το τμήμα του οχήματος από τον κάτοχό του, αυτό θεωρείται πλέων ως στερεό απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στον ΟΔΔΥ για την τελική απόσυρσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε άλλη κοινόχρηστη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν την χρονική περίοδο του ενός μηνός από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται παραπάνω. Παράλληλα με την απόσυρση των υλικών του παρόντος άρθρου, στους ιδιοκτήτες των εγκαταλειμμένων υλικών επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 20 παράγραφος 15 και καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς των υλικών στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος επισήμανσης του εγκαταλειμμένου οχήματος ή τμήματος οχήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 & του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται και πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα ή τμήματα αυτών τα οποία έχουν εγκαταλειφτεί, είτε βρίσκονται στη στεριά είτε στη θάλασσα. Άρθρο 9 ο Απορρίμματα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων. 13

14 Τα απόβλητα εκσκαφών, οικοδομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν ανήκουν στα υλικά τα οποία ακολουθούν την ροή συγκέντρωσης και διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος. Επομένως τα απορρίμματα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να συγκεντρώνονται να μεταφέρονται και να διαχειρίζονται με ευθύνη των παραγωγών τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση των υλικών της κατηγορίας αυτής στους κάδους απορριμμάτων, σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, σε ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ και Σταθμούς Μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός ή εκτός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Άρθρο 10 ο Ιατρικά απορρίμματα Τα απορρίμματα τα οποία παράγονται από νοσηλευτικές μονάδες, ιατρεία, εργαστήρια ιατρικών εξετάσεως, κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητα και τον τρόπο διαχείρισης τους : 1. Ιατρικά απορρίμματα αστικού χαρακτήρα τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα όπως : απορρίμματα που προέρχονται από δραστηριότητες εστίασης του προσωπικού των παραπάνω μονάδων, εργασίες γραφείου, παλαιωμένος ιματισμός ο οποίος δεν έχει έρθει σε επαφή με μολυσματικούς ή βιολογικούς παράγοντες, απορρίμματα από την καθαριότητα κοινόχρηστών χώρων και απορρίμματα προερχόμενα από κηπουρικές εργασίες. 2. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα τα οποία αποτελούνται από ανθρώπινο ή ζωικό βιολογικό υλικό, εργαλεία και αναλώσιμα τα οποίας έχουν έρθει σε επαφή με βιολογικό υλικό, υπολείμματα τροφών ασθενών, πάσης φύσεων υλικά τα οποία βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με φορείς ασθενειών κ.λ.π. 3. Άλλα ιατρικά απόβλητα όπως ληγμένα φάρμακα, μπαταρίες, ραδιενεργά υλικά, συσκευασίες με αέρα υπό πίεση κλπ. Τα απορρίμματα της κατηγορίας 1. αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα και παραλαμβάνονται από το Δήμο με τους όρους και τις διαδικασίες του άρθρου 4 περί απορριμμάτων κατοικιών. Τα απορρίμματα των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει, με ευθύνη των κατόχων τους, να συσκευάζονται κατάλληλα, να αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο εντός των εγκαταστάσεών των παραπάνω μονάδων, και να μεταφέρονται σε εγκεκριμένους για τον χειρισμό των απορριμμάτων αυτών φορείς. Η ανάμιξη των απορριμμάτων των κατηγοριών 2 και 3 με τα υπόλοιπα δημοτικά απορρίμματα και η εναπόθεση τους στους κάδους απορριμμάτων δεν επιτρέπεται. Άρθρο 11 ο Υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής. Τα υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τα οποία συνήθως δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας είναι: 14

15 Τα υπολείμματα φυτικών τμημάτων μετά από το κλαδέματα ή την εκρίζωση των καλλιεργειών. Τα αδιάθετα γεωργικά προϊόντα. Πλαστικά φύλα κάλυψης θερμοκηπίων και γραμμικών καλλιεργειών καθώς και παλαιά δίκτυα άρδευσης. Οι άδειες συσκευασίες των αγροτικών εφοδίων. Η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων και των αδιάθετων γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται από τους παραγωγούς με διάθεσή τους στην κτηνοτροφία, κομποστοποίηση επί τόπου στον αγρό ή ενσωμάτωση τους στην γεωργική γη όπως επιβάλουν τα πρότυπα ορθολογικής διαχείρισης Agro 2.1. και Agro2.2. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο παραγωγός μπορεί να μεταφέρει τα υπολείμματα των καλλιεργειών του ή τα αδιάθετα προϊόντα του στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι Σταθμοί και να τα εναποθέσει εντός του απορριμματοκιβωτίου μεταφοράς των απορριμμάτων. Επειδή οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν καταβάλουν δημοτικά τέλη, στην περίπτωση που ο παραγωγός επιλέξει να εναποθέσει τα γεωργικά του υπολείμματα ή τα αδιάθετα προϊόντα του κατά τον παραπάνω τρόπο θα πρέπει να καταβάλει στο Δήμο το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης στον ΧΑΔΑ των παραπάνω υλικών. Επομένως πριν την εναπόθεση των γεωργικών υπολειμμάτων ή των αδιάθετων προϊόντων στα απορριμματοκιβώτια, ο παραγωγός θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το Δήμο να ζυγιστεί το φορτίο των προς απόρριψη υλικών σε γεφυροπλάστιγγα με την επίβλεψη της υπηρεσίας και να καταβάλει το αντίτιμο των 39 ανά τόνο. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος από την οικονομική επιτροπή ανάλογα με το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης των απορριμμάτων. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών αυθαίρετα σε αγροτικούς δρόμους, ρέματα, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και στο απορριμματοκιβώτιο χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο και την καταβολή του αντιτίμου μεταφοράς και εναπόθεσης δεν επιτρέπεται. Τα παλαιά πλαστικά φύλα κάλυψης θερμοκηπίων και γραμμικών καλλιεργειών καθώς και τα παλαιά δίκτυα άρδευσης αποτελούνται από υλικό το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί. Η ανακύκλωσή των υλικών αυτών γίνεται με μέριμνα των κατόχων τους. Σε περίπτωση που η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή τα υλικά αυτά μπορούν να εναποτεθούν στα απορριμματοκιβώτια του Δήμου που βρίσκονται στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης με την διαδικασία εναπόθεσης των φυτικών υπολειμμάτων η οποία περιγράφεται παραπάνω και αφού καταβληθεί το παραπάνω αντίτιμο. Η εναπόθεση των παραπάνω υλικών αυθαίρετα σε αγροτικούς δρόμους, ρέματα, μέσα και γύρω από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης καθώς και στο απορριμματοκιβώτιο χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο και την καταβολή του αντιτίμου μεταφοράς και εναπόθεσης δεν επιτρέπεται. 15

16 Οι άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και επομένως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα απορρίμματα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να παραδίδονται από τους κατόχους τους σε φορέα αδειοδοτημένο για συλλογή, μεταφορά, και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Η αυθαίρετη απόρριψη των παραπάνω συσκευασιών καθώς και η εναπόθεσή τους σε κάδους του Δήμου δεν επιτρέπεται. Σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων της παραπάνω κατηγορίας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο δράσης με κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειρισμό, την αποθήκευση και την επεξεργασία των κενών συσκευασιών των γεωργικών εφοδίων. Το σχέδιο δράσης θα είναι έτοιμο εντός του τρέχοντος έτους και οι οδηγίες του θα υπερισχύουν έναντι των κανόνων που θέτει ο παρόντας κανονισμός για τα απορρίμματα της παραπάνω κατηγορίας. Άρθρο 12 ο Απορρίμματα πλοίων και πλοίων και πολτών εγκαταστάσεων. Η συλλογή απορριμμάτων όμοιων με τα αστικά απορρίμματα, του άρθρου 3 παράγραφος Α1 του παρόντος, που προέρχονται από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ποσότητά τους γίνεται από τον οικείο φορέα διοίκηση και εκμετάλλευσης του Λιμένα ( Λιμενικός Οργανισμός Λιμενικό Ταμείο ) εφόσον έχει την δυνατότητα να την πραγματοποιήσει με δικά του μέσα άλλως η συλλογή γίνεται από τον Δήμο. Η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και πλωτών εγκαταστάσεων που δεν εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία γίνεται από τον κύριο η παραγωγό των αποβλήτων αυτών. Άρθρο 13 ο Μέριμνα για τον έλεγχο του πληθυσμού παρασίτων. Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων οι οποίες για οπουδήποτε λόγο συγκεντρώνουν έντομα ή τρωκτικά (ποιμνιοστάσια, σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, λυματοδεξαμενές ελαιουργείων, δεξαμενές πόσιμου ή αρδεύσιμου νερού κ.λ.π) έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν άλλα το νόμιμα χημικά και μηχανικά μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των παρασίτων. Ιδιαίτερα για τον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επικίνδυνα λόγω των μολυσματικών παραγόντων που μεταφέρουν, θα πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα : Απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, παλιά ελαστικά, υδρορροές, θεμέλια υπό ανέγερση οικοδομών και γενικά από κάθε μέρος του κήπου ή της οικίας που μπορούν να λιμνάσουν νερά. Άρδευση των κήπων κατά τις πρωινές ώρες. Τακτικό κούρεμα του γκαζόν. Εφαρμογή εντομοκτόνων σε ποιμνιοστάσια, σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, λυματοδεξαμενές ελαιουργείων, δεξαμενές αρδεύσιμου νερού κ.λ.π μία φορά κάθε μήνα από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. 16

17 Η εντομοκτονία και μυοκτονία σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δημοτικές εγκαταστάσεις θα γίνεται με μέριμνα του Δήμου παράλληλα με το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης. Η εντομοκτονία και μυοκτονία σε χώρους που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνεται από την ΔΕΥΑ. Άρθρο 14 ο Διατήρηση οικόσιτων ζώων Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων Δ. και Ε. του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτών ζώων εντός των οικισμών του Δήμου υπό τις εξής προϋποθέσεις : Α. Στους οικισμούς Μοιρών και Τυμπακίου επιτρέπεται η διατήρηση μόνο εκτός των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων : Μέχρι 10 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 10 συνολικά όχι 10 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 1 πρόβατο ή αίγα. Β. Στον οικισμό Ζαρού επιτρέπεται η διατήρηση: Μέχρι 20 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 20 συνολικά όχι 20 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 3 συνολικά αιγοπροβάτων. Μέχρι 2 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες βοοειδή μόνοπλα ( τα ζώα θα είναι 2 συνολικά όχι 2 από κάθε κατηγορία ) Μέχρι 1 χοίρο. Γ. Στους υπόλοιπους οικισμού του Δήμου επιτρέπεται η διατήρηση: Μέχρι 30 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες ορνιθοειδή, κουνέλια, περιστέρια ( τα ζώα θα είναι 30 συνολικά όχι 30 από κάθε κατηγορία ). Μέχρι 5 συνολικά αιγοπροβάτων. Μέχρι 2 συνολικά ζώων από τις κατηγορίες βοοειδή μόνοπλα ( τα ζώα θα είναι 2 συνολικά όχι 2 από κάθε είδος κατηγορία ) Μέχρι 1 χοίρο. Στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται νεοσσοί και θηλάζοντα ζώα. Απαγορεύεται η διατήρηση των παραπάνω ζώων σε πρόχειρα παραπήγματα. Η σταβλική εγκατάσταση όπου διατηρούνται τα οικόσιτα ζώα θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές : 17

18 1. Να βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί την σταβλική του εγκατάσταση μακριά από την οικία του υπό την προϋπόθεση ότι θα απέχει τουλάχιστον 30μ από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία, κατάστημα, εργαστήριο ή βιοτεχνία. 2. Να έχει χωρητικότητα ανάλογη με το είδος και τον αριθμό των ζώων που φιλοξενεί. 3. Να αερίζεται και να φωτίζεται επαρκώς. 4. Σε περίπτωση που η σταυλική εγκατάσταση φιλοξενεί χοίρο ή κουνέλια το δάπεδο της θα πρέπει να είναι αδιαπότιστο με κατάλληλα κλίση προς φρεάτιο δαπέδου για την αποχέτευση των υγρών λυμάτων σε βόθρο. Σε περίπτωση που η σταυλική εγκατάσταση φιλοξενεί άλλων κατηγοριών οικόσιτα ζώα το δάπεδο μπορεί να είναι καλυμμένο με θερμή στρωμνή ( άχυρο) η οποία θα αντικαθιστάται τακτικά και θα ενσωματώνεται στους αγρούς κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία. Γενικά θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ούτως ώστε το δάπεδο να διατηρείται στεγνό. Η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών από τη σταυλική εγκατάσταση απαγορεύεται. 5. Η κόπρος θα πρέπει να συγκεντρώνεται τουλάχιστον 3 τρείς φορές την εβδομάδα και να απομακρύνεται στους αγρούς όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 6. Οι επιφάνειες των τοίχων θα πρέπει να ασβεστώνονται τακτικά ή αν είναι λείες θα πρέπει να πλένονται τακτικά. 7. Τα ανοίγματα των τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται με συρματόπλεγμα Νο Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων υπόγειων ή επιφανειακών νερών, την πρόκληση δυσοσμίας και τη συγκέντρωση εντόμων και τρωκτικών. Δ. Η διατήρηση οικόσιτών ζώων σε παραλίες, πλησίον αρχαιολογικών χώρων, και στους οικισμούς Καλαμακίου, Πιτσιδίων και Κόκκινου Πύργου δεν επιτρέπεται. Ε. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων ζώων σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα από ιδιωτικούς ή δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιατρεία, νοσηλευτήρια, διαγνωστικά εργαστήρια, ιερούς ναούς και χώρους συναθροίσεως πολιτών όπως θέατρα κινηματογράφοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. 18

19 Άρθρο 15 ο Διέλευση ζώων από κοινόχρηστους χώρους Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων ή ζώων συντροφιάς τα οποία κινούνται σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου οφείλουν να μεριμνούν για το άμεσο καθαρισμό των περιττωμάτων των ζώων τους από το χώρο διέλευσης των ζώων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των σκύλων βοηθείας των ΑΜΕΑ. Άρθρο 16 ο Υπαίθρια διαφήμιση Η εμπορική διαφήμιση σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες από το Δήμο θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αφού καταβληθεί το τέλος διαφήμισης. Η ρίψη πάσης φύσεως εντύπων σε κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται. Οι ανακοινώσεις των γραφείων κηδειών επικολλώνται μόνο στις επιφάνειες που υποδεικνύονται από το Δήμο. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πλαισίων και η αφισοκόλληση μη εμπορικών έντυπων επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική άδεια από το Δήμο, σε καθορισμένες θέσεις και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ανάρτησης αναλαμβάνει την εύθηνη της συγκέντρωσης του υλικού και της αποκατάστασης των σημείων ανάρτησης στο χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Δήμος. Το διαφημιστικό η ενημερωτικό υλικό το οποίο αναρτάται κατά παράβαση των παραπάνω όρων θεωρείται ρύπος, συλλέγεται από το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος των παραβατών. Τεκμαίρεται δε ως υπαίτιος της ρύπανσης ο αναρτήσας το σχετικό υλικό και σε περίπτωση που είναι άγνωστος το πρόστιμο θα επιβάλλεται σ αυτόν που αφορά η ανάρτηση / διαφήμιση. Άρθρο 17 ο Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Η καθαριότητα σε πλατείες, δημοτικούς δρόμους, δημοτικά άλση και υπαίθρους χώρους δημοτικών εγκαταστάσεων εκτελείται από την υπηρεσία καθαριότητας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Η ευθύνη για την καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές των εκδηλώσεων, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραπάνω χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν επίσης καθαρούς στην κοινή χρήση μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων. 19

20 Τα απορρίμματα πρέπει να διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα, να συσκευάζονται κατάλληλα, να αποθηκεύονται προσωρινά και να τοποθετούνται σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Άρθρο 18 ο Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων Καθαριότητα οικιών. Οι οικίες, κατοικημένες ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των ιδιόκτητων ή των ενοίκων τους. Σε περίπτωση κατοικιών που διαθέτουν κήπο με φυτά τα οποία προεξέχουν σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από του ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους των κατοικιών για την φροντίδα των φυτών, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα καθαριότητας καθώς και προβλήματα στη διέλευση ή γενικότερα τη χρήση των κοινόχρηστών χώρων. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με φροντίδα των υπευθύνων των παραπάνω εγκαταστάσεων, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγο χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με τον χώρο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων ή από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μετά από συνεννόηση και αφού υπάρχει η δυνατότητα αποστολής συνεργείου ειδικά γι αυτό το σκοπό. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων. Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων γύρω από τα όρια των οικισμών οφείλουν να τους διατηρούν πάντοτε ελεύθερους από ξερή βλάστηση και απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, εφ όσον διαπιστώσει παράβαση της παρούσας διάταξης, ειδοποιεί τους παραπάνω ιδιοκτήτες, νομείς η επικαρπωτές σχετικά με τη υποχρέωση τους να προβούν σε καθαρισμό του χώρου εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, καθώς και για τις κυρώσεις τις οποίες επισύρει η μη συμμόρφωση τους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω δε συμμορφωθούν ο Δήμος παρεμβαίνει για τον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας την δαπάνη καθαρισμού που θα προκύπτει 20

21 κάθε φορά και επιβάλλοντας το πρόστιμο του άρθρου 20 παράγραφος 24 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 19 ο Υποχρεώσεις του Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Ο καθορισμός των κανόνων οι οποίοι θα ισχύουν για τα θέματα καθαριότητας του Δήμου, καθώς και η γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων με κάθε πρόσφορο μέσο. 2. Η εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μέριμνα για την ανάθεση μέρους των εργασιών καθαριότητα σε ιδιωτικούς φορείς. 3. Η εξασφάλιση υποδομής και μέσων για την συγκέντρωση, την αποκομιδή, την μεταφορά και την εναπόθεση των αστικών απορριμμάτων. 4. Η νομιμοποίηση και η συντήρηση της πάσης φύσεως υποδομής καθαριότητας. 5. Η οργάνωση προγράμματος αποκομιδής σύμφωνα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας και τις ανάγκες κάθε περιοχής. 6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών. 7. Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, εκτελώντας εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. 8. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα των οικισμών, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων. 9. Η συμμετοχή σε όλα τα συστήματα ανακύκλωση υποχρεωτικά ή μη και η ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση. 10. Η εξασφάλιση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών καθαριότητας ρυθμίζοντας τα τέλη σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και με γνώμονα την δίκαιη κατανομή των βαρών και την εξοικονόμηση. 11. Η επιβολή προστίμων στους ρυπαίνοντες. 12. Η συμβολή στην περιβαλλοντική αγωγή των δημοτών. Άρθρο 20 ο Υποχρεώσεις δημοτών 21

22 Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας οι δημότες οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να τις εφαρμόζουν. Ειδικότερα οι κάτοχοι απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Φαιστού υποχρεούνται : 1. Να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα σύμμεικτα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περίπτωση που ο κάδος έχει γεμίσει, τα απορρίμματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ιδιόκτητο χώρο και με ιδιωτικά μέσα και να τοποθετούνται δίπλα στον κάδο το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 2. Να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους ειδικούς κάδους. 3. Να συσκευάζουν τα σύμμεικτα απορρίμματα σε ειδικές σακούλες οι οποίες να κλείνονται καλά. 4. Να καθαρίζου τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από τα υπολείμματα των προϊόντων που περιείχαν και να τις εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους χωρίς να τις συσκευάζουν σε σακούλες. 5. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και την χρήση κάδων, να εναποθέτουν τα απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους τους οποίους θα τοποθετούν μπροστά από την ιδιοκτησία τους η σε προκαθορισμένο από την Υπηρεσία Καθαριότητας χώρο, το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 6. Να λαμβάνουν μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων τους. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων τους δια συμπιέσεως και να τα εναποθέτουν τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 7. Οι επιχειρήσεις να διαθέτουν κατάλληλο ιδιωτικό χώρο και μέσα για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων τους μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Ο παραπάνω χώρος καθώς και τα ιδιωτικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 8. Να σέβονται τον τρόπο χωροθέτησης των κάδων και των λοιπών δημοτικών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και να μην τα μετακινούν από τη θέση τους. 22

23 Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση των παραπάνω μέσων. 9. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου αλλά και οπουδήποτε δημόσιο χώρο χρησιμοποιούν φροντίζοντας να μην τον ρυπαίνουν με μικροαπορρίμματα, αποτσίγαρα και οποιοδήποτε απόβλητο μπορεί να παραχθεί από την καθημερινή πρακτική τους. 10. Να συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου και να το διευκολύνουν στην εκτέλεση της εργασίας του. Άρθρο 21 ο Απαγορεύσει κυρώσεις Στα πλαίσια της προσπάθειας για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας στους οικισμούς του Δήμου, τη προστασίας της δημόσια υγείας και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλονται οι παρακάτω απαγορεύσεις : 1) Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη απόρριψη απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, ηλεκτρικών συσκευών, υποπροϊόντων επαγγελματικής δραστηριότητας και γενικά πάσης φύσεως αποβλήτων στερεών ή υγρών σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία σταθμούς μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς ακάλυπτους χώρους με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα : Πρόστιμο 50 για την απόρριψη μικροαποριμμάτων στο δρόμο από πεζούς ή οδηγούς. Πρόστιμο για την απόρριψη αναμένου τσιγάρου σε εθνικούς, επαρχιακούς, δασικούς και αγροτικούς δρόμους, σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και γενικά σε κάθε περίπτωση που η παραπάνω πράξη συνεπάγεται κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρόστιμο 500 σε περίπτωσης εγκατάλειψης σάκου με απορρίμματα σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία σταθμούς μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς χώρους με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Πρόστιμο σε περίπτωσης εγκατάλειψης ογκωδών αντικειμένων ή ηλεκτρικών συσκευών σε δρόμους, αγρούς, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία Σταθμούς Μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς χώρους εντός των οικισμών με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. Πρόστιμο σε περίπτωσης εγκατάλειψης υποπροϊόντων επαγγελματικής δραστηριότητας σε δρόμους, ρέματα, παλαιούς ΧΑΔΑ, παλαιούς η εν ενεργεία Σταθμούς Μεταφόρτωσης, κοινόχρηστους χώρους και ιδρωτικούς ακάλυπτους χώρους εντός των οικισμών με ή χωρίς της έγκριση των ιδιοκτητών τους. 23

24 Πρόστιμο από έως σε περίπτωση αυθαίρετης απόρριψης επικινδύνων ή μολυσματικών απορριμμάτων. Το ακριβές ποσό του προστίμου θα καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόστιμο 500 σε περίπτωση παροχέτευσης υγρών λυμάτων σε δρόμους και σε ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους. Το πρόστιμο βαρύνει τον ένοικο της οικίας ή της επαγγελματικής στέγης από την οποία προέρχονται τα λύματα και σε περίπτωση που ο εντοπισμός του ενοίκου δεν είναι δυνατός ( πολλοί ή παροδικοί ένοικοι κ.λ.π.) το πρόστιμο βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 2) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σάκων απορριμμάτων εκτός των κάδων παρά μόνο το πολύ μία ώρα πριν την αποκομιδή τους από το απορριμματοφόρο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο βράδυ καθώς και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπου η αποκομιδή γίνεται πριν από τις 6:00 π.μ. όπου η εναπόθεση των σάκων επιτρέπεται και από το βράδυ της προηγούμενης της αποκομιδής. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση μέσα στον κάδο προϊόντων καθαρισμού οικιακών κήπων τα οποία έχουν όγκο μεγαλύτερο από αυτόν που μπορεί να χωρέσει σε δύο κοινούς σάκους απορριμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο 50. 4) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται κάδοι για την προσωρινή συγκέντρωση απορριμμάτων και τα απορρίμματα συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία η εναπόθεση θα πρέπει να γίνεται το πολύ μία ώρα πριν την αποκομιδή. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση των συμμείκτων απορριμμάτων χύδην στους κάδους των απορριμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο 50. 6) Μετά την εναπόθεση των απορριμμάτων ο κάδος θα πρέπει να σκεπάζεται ερμητικά, σε περίπτωση που ο κάδος εγκαταλειφτεί ακάλυπτος επιβάλλεται πρόστιμο 50. 7) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση στους κάδους των απορριμμάτων υλικών τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού καθαριότητας, να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα συμπίεσης του απορριμματοφόρου, να προκαλέσουν φθορά στον κάδο και γενικά υλικών τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού όπως μολυσμένα βιολογικά υλικά, νεκρά ζώα ή τμήματα ζώων, μπάζα, ξύλα, σίδερα, στάχτη από τζάκια, τοξικά και επικίνδυνα υλικά κ.λ.π. 24

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 20/2012

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε:

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της κ ας Αθανασιάδου Δέσποινας Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα