ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ."

Transcript

1 Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ. Αλδξώλ- Γπλαηθώλ, Μηζνύ Μαξαζωλίνπ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, Μαξαζωλίνπ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, Γεθάζινπ Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ πνπ δηεμήρζεζαλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθππξίνπ Πξωηαζιήκαηνο Αλδξώλ & Γπλαηθώλ ηνπ 2015, ε ΚΟΔΑ αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ηωλ ππνινίπωλ αγωληζκάηωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηνπο αγώλεο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο. Κάζε Γπκλαζηηθόο ύιινγνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη κέξνο κε ηνπο αζιεηέο-ηξηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ ΚΟΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ.., ζύκθωλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ. Με βάζε ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ 2004, θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο 2004, ηα αγωλίζκαηα (α) ηνπ Μηζνύ Μαξαζωλίνπ δηεμήρζε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ, (β) ηνπ Μαξαζωλίνπ Γξόκνπ ζηηο 29 Μαξηίνπ, (γ) ηωλ 10000κ. Αλδξώλ Γπλαηθώλ ζηηο 17 Απξηιίνπ θαη (δ) ηνπ Γεθάζινπ Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ πνπ έγηλαλ ζηηο Απξηιίνπ, ππνινγίδνληαη θαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηωλ αληηζηνίρωλ Παγθππξίωλ Πξωηαζιεκάηωλ. ύκθωλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ, νη αζιεηέο-ηξηεο έρνπλ δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε ηξία αγωλίζκαηα πνπ ζα επηιέμνπλ νη ίδηνη ωο αθνινύζωο: Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθχπξην Μαξαζψλην, ζηα 10000κ. θαη ζην Μηζφ Μαξαζψλην δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε άιιν αγψληζκα ζην Παγθχπξην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ Γπλαηθψλ. Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθχπξην Μαξαζψλην θαη ζηα 10000κ. έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγψληζκα ζην Παγθχπξην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ.

2 - 2 - Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθχπξην Μαξαζψλην θαη ζηνλ Ηκηκαξαζψλην, έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγψληζκα ζην Παγθχπξην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ Γπλαηθψλ. Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζην Μηζφ Μαξαζψλην θαη ζηα 10000κ. έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγψληζκα ζην Παγθχπξην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ Γπλαηθψλ. Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζε έλα αγψληζκα εθ ησλ Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ, Μηζνχ Μαξαζσλίνπ θαη 10000κ., έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε δχν αγσλίζκαηα. ε θακία πεξίπησζε αζιεηήο-ηξηα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξα απν ηξία αγσλίζκαηα. Δπηηξέπεηαη κφλν ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζε νκαδηθφ αγψληζκα ( 4 Υ 100κ. ή 4 Υ 400κ.). ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξνθαζνξηζζνχλ απν ηελ ΚΟΔΑ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 19 Ινπλίνπ 2015 θαη ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο Γπκλαζηηθνχο πιιφγνπο. ΓΔΛΣΙΑ ΤΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΧΝ ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ύκθωλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ εκεξ όινη νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ. Αζιεηήο-ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη Γειηίν Τγείαο ζηε Γξακκαηεία ηωλ Αγώλωλ, δε ζα ηνπ επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο. Πξνηξέπνληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα δηεθπεξαηώζνπλ έγθαηξα ηελ έθδνζε ηωλ Γειηίωλ Τγείαο. Παξάιιεια κε λέα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΟΔΑ εκεξ φινη νη αζιεηέοηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγψλεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα παξνπζηάδνπλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ηεο ΚΟΔΑ ζηελ αίζνπζα θιήζεσο. Αζιεηήο-ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη Γειηίν Σαπηφηεηαο ηεο ΚΟΔΑ δε ζα ηνπ επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο. ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ Σα αγωλίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη θαηά θαηεγνξία είλαη ηα πην θάηω: AΝΓΡΧΝ 100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-110Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ 3000Μ ΣΖΠΛ-ΜΖΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΗΠΛΟΤΝ-ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ-ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ- ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ-ΑΚΟΝΣΗΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ-4 Υ 100Μ-4 Υ 400Μ.

3 - 3 - ΓΤΝΑΗΚΧΝ 100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-100Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-3000Μ. ΣΖΠΛ-ΜΖΚΟ-ΣΡΗΠΛΟΤΝ-ΤΦΟ-ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ-ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ-ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ- ΑΚΟΝΣΗΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ-4 Υ 100Μ-4 Υ 400Μ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. χκθσλα κε εηζήγεζε ηεο Σ.Δ. θαη απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ εκεξ. 05 Ματνπ 2015, ηα Πξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν (2) εκέξεο πξστ απφγεπκα. Σα πξσίλά ζα δηεραρζνχλ ηα πξνθξηκαηηθά ζηα δξνκηθά αγσλίζκαηα 100κ 800κ., ζηα 110κ θαη 400κ εκπφδηα θαζψο θαη ζε φια ηα άικαηα θαη ηηο ξίςεηο. 2. Γηα φια ηα αγσλίζκαηα ηίζεηαη ζαλ φξην ζπκκεηνρήο ε 10ε θαιχηεξε επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ηελ πεξίνδν Η 10ε θαιχηεξε επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο είλαη σο αθνινχζσο: ΑΓΧΝΙΜΑ ΑΝΓΡΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 100Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ.ΔΜΠ./100Μ.ΔΜΠ Μ.ΔΜΠΟΓΙΑ ΜΗΚΟ 6.86Μ 5.07Μ. ΤΦΟ 1.85Μ 1.60Μ ΣΡΙΠΛΟΤΝ 13.18Μ 10.79Μ ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ 3.70Μ. 2.50Μ. ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13.46Μ 9.78Μ ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ 38.88Μ 35.09Μ ΑΚΟΝΣΙΜΟ 52.63Μ 32.74Μ ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ 48.44Μ 36.53Μ 3000Μ.ΣΗΠΛ ηα δξνκηθά αγσλίζκαηα 100κ. 800κ. θαη ζηα 110κ. εκπφδηα & 400κ. εκπφδηα ζε θακηά πεξίπησζε ν αξηζκφο ζπκκεηνρήο ζα μεπεξλά ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) αζιεηέο-ηξηεο.

4 - 4 - Η πξφθξηζε γηα ηνπο ηειηθνχο ζα θαζνξίδεηαη απν ηνλ Σερληθφ Δθπξφζσπν ησλ αγψλσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αζιεηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αίζνπζα θιήζεσο. 4. ηα ππφινηπα δξνκηθά αγσλίζκαηα ν αξηζκφο αζιεηψλ ηξηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ δε ζα μεπεξλά ηνπο δψδεθα (12) εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηζζφηεξνη αζιεηέο ηξηεο πιεξνχλ ην φξην ηεο 10 εο επίδνζεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 5. ηα άικαηα θαη ζηηο ξίςεηο ζα πξνθξίλνληαη γηα ηνλ ηειηθφ φινη νη αζιεηέο πνπ ζα μεπεξάζνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν φξην πξφθξηζεο πνπ είλαη ε 10 ε θαιχηεξε επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο αζιεηψλ ηξηψλ πνπ πέηπρε ην φξην πξφθξηζεο γηα ηνλ ηειηθφ δε ζπκπιεξψλεη νθηάδα, ζε νπνηνδήπνηε αγψληζκα ηφηε απηή ζα ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε αγψληζκα μερσξηζηά κε ηνπο θαιχηεξνπο αζιεηέο αζιήηξηεο ηνπ πξνθξηκαηηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ησλ νθηψ αζιεηψλ ηξηψλ μεπεξάζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνθξηκαηηθνχ ην φξην πξφθξηζεο, ηφηε φινη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηειηθφ. ηνλ ηειηθφ, φινη νη αζιεηέο ηξηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα γηα ηξεηο πξνζπάζεηεο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο ζα ζπλερίδνπλ νη νθηψ θαιχηεξνη κέρξη ηεο ζηηγκήο. ηνπο ηειηθνχο ησλ αγσληζκάησλ φπνπ νη ζπκκεηνρέο δελ μεπεξλνχλ ηηο νθηψ (8), νη αζιεηέο-ηξηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα γηα έμη (6) πξνζπάζεηεο. 6. ηνπο ηειηθνχο ησλ αικάησλ ζα ηζρχζνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: - ην Άικα ζε Ύςνο Αλδξψλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην θαη κεηά αλά 3 εθ. - ην Άικα ζε Ύςνο Γπλαηθψλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην θαη κεηά αλά 3 εθ. - ην Άικα επί Κνληψ Αλδξψλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηα θαη κεηά αλά 5 εθ. - ην Άικα επί Κνληψ Γπλαηθψλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηα θαη κεηά αλά 5εθ. 7. Η είζνδνο ησλ αζιεηψλ ζην ζηάδην ηφζν γηα ηα πξνθξηκαηηθά φζν θαη γηα ηα ηειηθά αγσλίζκαηα ζα γίλεηαη 20' - 60' πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζκάησλ, σο εμήο: (α) ε φινπο ηνπο δξφκνπο απφ ηα 100κ. κέρξη ηα 5000κ. 20' πξηλ απφ θάζε αγψληζκα.

5 - 5 - (β) ε φινπο ηνπο δξφκνπο κε εκπφδηα 25'. (γ) ην Μήθνο, Σξηπινχλ θαη φιεο ηηο ξίςεηο 30' πξνεγνπκέλσο. (δ) ην Ύςνο Αλδξψλ - Γπλαηθψλ 40'. (ε) ην Δπί Κνληψ 60' θαη (ζη) ηηο θπηαινδξνκίεο 20' λσξίηεξα. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΔΧ ε φια ηα αγσλίζκαηα νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ αίζνπζα θιήζεσο 60' πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο, γηα επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο. Αζιεηήο-ηξηα πνπ είλαη δεισκέλνο ζε έλα αγψληζκα θαη δελ παξνπζηαζηεί ζηελ αίζνπζα θιήζεσο, ζ απνθιείεηαη απφ ηνπο αγψλεο. Γηα ηελ εηδηθή δηάηαμε παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο ηνπ ζπιιφγνπ ζαο. ΣΟΛΔ χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ, φινη νη αζιεηέοηξηεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αγσληζηνχλ κε ηηο θαλέιεο ησλ πιιφγσλ ηνπο. Αζιεηήο - ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη ηε ζηνιή ηνπ ζηνλ έθνξν ηνπ αγσλίζκαηνο δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν θαη ζα απνθιείεηαη ηνπ αγσλίζκαηνο. Οη πην πάλσ εηδηθέο δηαηάμεηο ζα ηεξεζνχλ απζηεξά γη' απηφ παξαθαινχληαη νη Γπκλαζηηθνί χιινγνη λα ελεκεξψζνπλ έγθαηξα ηνπο αζιεηέο - ηξηεο ηνπο. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο ηεο Ι.Α.Α.F. ΑΡΙΘΜΟΙ Οη αζιεηέο -ηξηεο πξέπεη απαξαίηεηα λα αγωληζζνύλ κε ηνπο αξηζκνύο ηνπ πιιόγνπ ηνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί από ηελ ΚΟΔΑ. Οη αξηζκνί πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θάζε Γπκλαζηηθό ύιινγν είλαη: Γ..Π Γ..Ε Γ..Ο Γ..Κ Γ..Δ Γ..ΠΡ Πξνηξέπνληαη νη Γπκλαζηηθνί χιινγνη λα είλαη απζηεξνί ζηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ.

6 - 6 - ΠΑΡΟΤΙΑ ΙΑΣΡΟΤ Ζ παξνπζία Ηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ είλαη ππνρξεωηηθή. ΠΑΡΔΛΑΗ ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα γίλεη παξέιαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γπκλαζηηθψλ πιιφγσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε χιινγνο ζα παξειάζεη κε έλα αζιεηή κε ην ιάβαξν ηνπ πιιφγνπ. Ο αζιεηήο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ Γηεζλείο επηηπρίεο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζεη ε βαζκνινγία γηα ηνπο έμη (6) πξώηνπο ηωλ αηνκηθώλ αγωληζκάηωλ θαη γηα ηα νκαδηθά αγωλίζκαηα. Ζ κέρξη ζηηγκήο βαζκνινγία κεηά ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ είλαη ωο αθνινύζωο: (α) Μηζόο Μαξαζώληνο - 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 (β) Μαξαζώληνο Γξόκνο - 29 Μαξηίνπ 2015 (γ) 10000κ. Αλδξώλ - 17 Απξηιίνπ 2015 (δ) Γέθαζιν Αλδξώλ & Δπηαζιν Γπλαηθώλ Απξηιίνπ 2015 ΑΝΓΡΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 1. Γ..ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ 37Β. 1. Γ..ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ 38Β. 2. Γ..ΟΛΤΜΠΗΑ 22Β. 2. Γ..ΟΛΤΜΠΗΑ 34Β. 3. Γ..ΚΟΡΟΗΒΟ 12Β. 3. Γ..ΕΖΝΧΝ 5Β. 4. Γ..ΕΖΝΧΝ 10Β. 4. Γ..ΚΟΡΟΗΒΟ 4Β. 5. Γ..ΔΤΑΓΟΡΑ 3Β. ΔΠΑΘΛΑ ηνπο ηξείο (3) πξώηνπο ληθεηέο θαη ζηηο ηξείο (3) πξώηεο ληθήηξηεο ηωλ αηνκηθώλ αγωληζκάηωλ θαζώο θαη ζηηο ηξεηο (3) πξώηεο ληθήηξηεο ηωλ Οκαδηθώλ αγωληζκάηωλ ζ' απνλεκεζνύλ έπαζια θαη δηπιώκαηα. Έπαζια επίζεο ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο-ηξηεο ηνπ Μαξαζωλίνπ Γξόκνπ, ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο-ηξηεο ηνπ Μηζνύ Μαξαζωλίνπ Γξόκνπ, ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο ληθεηέο - ηξηεο ηνπ Γεθάζινπ Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ θαη ηωλ 10000κ. Αλδξώλ Γπλαηθώλ.

7 - 7 - Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε απφιπηε ζπλεξγαζία ΚΟΔΑ-ΓΤΜΝΑΣΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιηζηψλ ζπκκεηνρήο. Οη Γπκλαζηηθνί χιινγνη ζα πξέπεη έγθαηξα λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ θαη αγψληζκα ζηελ Οκνζπνλδία. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Αληώλεο Γξ. Γξάθνο Πεξηθιήο Μάξθαξεο

8 Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 97 οσ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 οσ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ-ΛΔΜΔΟ, IOYNIOY 2015 Α ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ, 27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΠΡΧΙ 9.00 ΠΜ 100Μ.ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΣΡΗΠΛΟΤΝ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ 9.15 ΠΜ 110Μ.ΔΜΠΟΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ 9.30 ΠΜ 100Μ. ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ 9.45 ΠΜ 100Μ. ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ 400Μ. ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΣΡΗΠΛΟΤΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ 400Μ. ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 6.15Μ.Μ. 3000Μ. ΣΖΠΛ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 6.45Μ.Μ ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΝΧΝ (ΠΑΡΔΛΑΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΧΝ ΔΠΑΡΗ ΗΜΑΙΑ / ΔΘΝΙΚΟ ΤΜΝΟ-ΟΡΚΟΜΧΙΑ ΑΘΛΗΣΧΝ - ΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ θ. ΝΔΟΚΛΗ ΘΧΜΑ, ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΟ)

9 Μ.Μ ΣΡΗΠΛΟΤΝ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 100Μ ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.30Μ.Μ 110Μ ΔΜΠΟΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.35Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 100Μ ΔΜΠΟΓΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 7.40Μ.Μ 100 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.45Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 110Μ ΔΜΠΟΓΙΑ ΑΝΓΡΧΝ 7.50Μ.Μ 100 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.55Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 100 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 8.00Μ.Μ 1500 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.10Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 100 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ 8.15Μ.Μ 1500 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΣΡΗΠΛΟΤΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.25 Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 1500 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 8.30Μ.Μ. 3000Μ.ΣΖΠΛ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.35Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΣΡΙΠΛΟΤΝ ΑΝΓΡΧΝ 8.40Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 1500 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ 8.45Μ.Μ. 400 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.50Μ. Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ 8.55Μ.Μ 400 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 9.00Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 3000Μ ΣΗΠΛ ΑΝΓΡΧΝ 10000Μ ΑΝΓΡΧΝ 3000Μ ΣΗΠΛ ΓΤΝΑΙΚΧΝ

10 Μ.Μ 4Υ100 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 9.10Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΓΡΧΝ 9.15Μ.Μ 4Υ100 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 9.20Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ ΑΝΓΡΧΝ ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΣΡΙΠΛΟΤΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 400 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 400 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΓΔΚΑΘΛΟ ΑΝΓΡΧΝ ΔΠΣΑΘΛΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 10000M. ΓΤΝΑΙΚΧΝ 4Υ100 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 4Υ100 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ Μισός Μαραθώνιος ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΙΚΧΝ Β ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ, 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΠΡΧΙ 9.00 ΠΜ 400Μ.ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΤΦΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΜΟ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΜΖΚΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ 9.20 ΠΜ 400Μ. ΔΜΠΟΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ 9.40 ΠΜ 800 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ 800 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ ΜΖΚΟ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ 200Μ. ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ ΠΜ 200Μ. ΑΝΓΡΧΝ ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΟ

11 - 4 - ΑΠΟΓΔΤΜΑ 4.00Μ.Μ. ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 5.00Μ.Μ. ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 6.30 ΜΜ ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.00Μ.Μ ΤΦΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΜΟ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.05Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΓΡΧΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 7.15Μ.Μ 400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.20Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 400Μ ΔΜΠΟΓΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 7.25Μ.Μ 800 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.30Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 400Μ ΔΜΠΟΓΙΑ ΑΝΓΡΧΝ 7.35Μ.Μ 800 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.45Μ.Μ 200 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 7.55Μ.Μ 200 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.00Μ.Μ. ΜΖΚΟ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.05Μ.Μ 5000 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.10Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΜΗΚΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 800 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ

12 Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 800 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ 8.25Μ.Μ ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 8.30Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΑΚΟΝΣΙΜΟ ΑΝΓΡΧΝ 8.35Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 200 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ&ΓΤΝΑΙΚΧΝ 8.40Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ ΤΦΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 8.50Μ.Μ 4Υ400 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 9.00Μ.Μ 4Υ400 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΣΔΛΗΚΟ 9.05Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 5000 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΜΗΚΟ ΑΝΓΡΧΝ ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ ΑΝΓΡΧΝ&ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΑΚΟΝΣΙΜΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΓΡΧΝ 5000 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 4 Υ 400 ΜΔΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 4 Υ 400 ΜΔΣΡΑ ΑΝΓΡΧΝ ΠΟΛΤΝΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΓΡΧΝ ΠΟΛΤΝΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Αλνηθηόο Αγώλαο Γξόκνπ Αλδξώλ & Γπλαηθώλ 3 & 8 Υηιηόκεηξα Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Σςνδιοπγανωηέρ: Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Όινη γλσξίδνπλ φηη ην ηξέμηκν είλαη έλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ MASTER ACADEMY, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εθαρμογής ηφν Μέηρφν ΕΙΑΓΩΓΗ Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην αλαγλσξίδνληαο φηη ε δεκηνπξγία ή/θαη ε ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα