ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008), πξνθεξχζζνπλ αγψλεο ζηίβνπ κε ηελ επσλπκία «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» πξνο ηηκήλ ηνπ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ». Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 1. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: άββαην 28 Μαΐνπ 2011 (Απφγεπκα) 2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ: Δζληθφ Καπηαλδφγιεην ηάδην Θεζζαινλίθεο. 3. ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ: ΑΝΓΡΧΝ: 200, 1500, 400ΔΜΠ., ΜΗΚΟ, ΤΦΟ, ΚΟΝΣΧ, ΦΑΙΡΑ, ΓΙΚΟ ΒΔΣΔΡΑΝΧΝ: ΤΦΟ*, ΜΗΚΟ* ΠΑΙΓΧΝ: 110 ΔΜΠ., ΓΙΚΟ, ΤΦΟ, ΚΟΝΣΧ ΠΠ/Α : 80, 1000 ΓΤΝΑΙΚΧΝ: 100, 400,1500, ΜΗΚΟ, ΤΦΟ, ΚΟΝΣΧ, ΦΑΙΡΑ, ΓΙΚΟ ΚΟΡΑΙΓΧΝ: ΤΦΟ, ΚΟΝΣΧ ΠΚ/Α: 80, 1000 ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 1 από 8

2 3. ΗΛΙΚΙΔ: α) ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ : Γελλεκέλνη/εο ην & λσξίηεξα. β) ΔΦΗΒΟΙ ΝΔΑΝΙΓΔ : Γελλεκέλνη/εο ην γ) ΠΑΙΓΔ- ΚΟΡΑΙΓΔ : Γελλεκέλνη/εο ην δ) ΠΑΜΠΑΙΓΔ - ΠΚ/ Α : Γελλεκέλνη/εο ην * Η ζπκκεηνρή ζε κεγαιχηεξεο αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Γηαηάμεηο ηνπ ΔΓΑ 2011, ζειίδα 9, (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα). *Οη ΠΠ-ΠΚ/Β δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα αγσλίζκαηα ησλ ΠΠ-ΠΚ/Α. 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ: Γηαδνρηθά ύςε: ΤΦΟ: Α-Π-ΠΠ/Α 1.60 (+10), 1.80 (+ 5), 2.05 (+ 4), 2.17 ΤΦΟ: Βεηεξάλσλ * 1.40 (+10) (+ 5), 1.80 ΤΦΟ: Γ-Κ-ΠΚ/Α 1.40 (+ 5), 1.60 (+ 4) (+ 3), 1.72 ΚΟΝΣΧ: Α-Π-ΠΠ/Α 2.70 (+20), 3.70 (+15), 4.30 (+10), 5.20 (+ 5 ) ΚΟΝΣΧ: Γ- Κ-ΠΚ/Α 2.20 (+20), 2.60 (+10), 3.60 (+ 5 ) I. ην άικα ζε ύςνο, γηα ηνπο βεηεξάλνπο αζιεηέο (πνπ δειψζεθαλ ζην μερσξηζηφ πηλάθην), σο αξρηθφ χςνο νξίδεηαη ην II. Οη δεισζέληεο αζιεηέο ζην επίζεκν πηλάθην ησλ αγψλσλ, μεθηλνχλ ηνλ αγψλα κε αξρηθφ χςνο ην 1.60 III. ην Μήθνο: Όινη νη βεηεξάλνη θάλνπλ κφλνλ ηξία (3) άικαηα. 5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: I. Έρνπλ νη αζιεηέο/ηξηεο πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακε ησλ ζσκαηείσλ-μειψλ ηνπ ΔΓΑ. Κάζε σκαηείν έρεη δηθαίσκα λα πάξεη κέξνο ζηνπο αγψλεο, κε απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ-ηξηψλ ζε θάζε αγψληζκα. II. Κάζε αζιεηήο-ηξηα κπνξεί λα δεισζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ην αλψηεξν ζε δχν (2) αγσλίζκαηα θαη ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Σερληθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ ΔΓΑ III. Απαγνξεύεηαη ε δήισζε ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) αγσλίζκαηα. Γήισζε Αζιεηή/ηξηαο ζε πεξηζζφηεξα αγσλίζκαηα ζα ζεσξείηαη σο κε γελφκελε (γηα όια ηα αγσλίζκαηα). IV. Γελ ζα επηηξαπεί ζε θαλέλαλ αζιεηή/ηξηα ε ζπκκεηνρή εθηφο ζπλαγσληζκνχ*. * ΠΡΟΟΥΗ: Θα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζε Βεηεξάλνπο αζιεηέο, πνπ ζα ήζειαλ λα Σηκήζνπλ ην «ΓΑΚΑΛΟ» ζηα άικαηα Ύςνο θαη Μήθνο ζε μερσξηζηφ πηλάθην. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 2 από 8 (+ 3)

3 6. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: I. Οη Γειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ ΔΑ ΔΓΑ Θεζ/λίθεο, (Καπηαλδφγιεην ηάδην Θχξα 10), ζην εηδηθφ έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνθήξπμε. Δπίζεο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κε ΦΑΞ: είηε κε κέρξη ηελ Σξίηε ώξα 14:00. II. Δθπξφζεζκα, ΓΔΝ ζα γίλεη δεθηή θακία δήισζε. a. Η εκεξνκελία απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο «βεηεξάλνπο αζιεηέο/ηξηεο». Όζνη επηζπκνχλ λα αγσληζηνχλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο δηνξγαλσηέο (έζησ θαη ηειεθσληθά), γηα λα ξπζκηζηεί θαηάιιεια ην πξφγξακκα ησλ αγσληζκάησλ. III. Σελ Πξνθήξπμε, ηα έληππα δειψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία, ζρεηηθή κε ηνπο αγψλεο, κπνξείηε λα ηα βξείηε θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ δηνξγαλσηή πιιφγνπ Α ΡΗΓΑ IV. ηηο Γειψζεηο πκκεηνρήο ησλ ζπιιφγσλ πξνο ηνπο νξγαλσηέο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ αζιεηψλ/ηξησλ, ην έηνο γέλλεζεο, ν αξηζκφο Μεηξψνπ εγγξαθήο ζηνλ ΔΓΑ θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνπνλεηή. V. Οη δειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη λα ηηο ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο. 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Γελ ζα θαιπθζνύλ έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο ή δηαηξνθήο γηα θαλέλαλ αζιεηή/ηξηα. 8. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ Σερληθόο ππεύζπλνο ησλ αγψλσλ νξίδεηαη: Ο θ. Υξπζνζηνκίδεο Υξήζηνο Σερληθφο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΓΑ. Δθπξόζσπνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο: Ο θ. Καηζίθαο Φψηηνο, πξνπνλεηήο ηνπ δηνξγαλσηή πιιφγνπ Α ΡΗΓΑ. 9. ΔΠΑΘΛΑ: I. ηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο/ηεο ληθεηέο/ηξηεο ησλ αγσληζκάησλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο πξνθήξπμεο ( 3 ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ) ζα απνλεκεζνχλ Μεηάιιηα θαη Γηπιώκαηα, ελψ ζηνπο πξψηνπο ζα απνλεκεζνχλ θαη Κύπειια. II. Γηα ηνπο βεηεξάλνπο αζιεηέο ζα ππάξρεη μερσξηζηή θαηάηαμε θαη απνλνκή επάζισλ: 1νο (Κχπειιν, κεηάιιην, Γίπισκα), 2νο θαη 3νο (Μεηάιιην. Γίπισκα). ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο βεηεξάλνπο αλακλεζηηθφ Γίπισκα ζπκκεηνρήο θαη κεηάιιην. (Βεηεξάλνο νξίδεηαη ν αζιεηήο πνπ εγθαηέιεηςε ηελ ελεξγφ δξάζε γηα πάλσ απφ 1 ρξφλν). III. ΑΠΟΝΟΜΔ: Γεθαπέληε (15) ιεπηά κεηά ην ηέινο θάζε αγσλίζκαηνο ζα γίλεηαη «πξόζθιεζε» γηα ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ. Γέθα (10) ιεπηά κεηά ηελ πξφζθιεζε, ζα γίλεηαη ε απνλνκή. Όζνη δελ παξνπζηαζηνχλ έγθαηξα ζηηο απνλνκέο ζα παξαιακβάλνπλ ηα έπαζιά απφ ηε γξακκαηεία ησλ αγψλσλ. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 3 από 8

4 10. ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ: I. Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί απφ γηαηξφ κε επζχλε θαη θξνληίδα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο κέρξη θαη έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα θαη λα πηζηνπνηείηαη ε άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο. Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Η πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ δειηίνπ θαη ην νπνίν ζεσξείηαη απφ λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθφ ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή ζηξαηησηηθή κνλάδα ή απφ έ- ρνληεο νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ηαηξνχο. Σν δειηίν πγείαο ηζρχεη γηα (1) έηνο απφ ηελ ζεψξεζή ηνπ. II. Οη εθπξφζσπνη ησλ σκαηείσλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα αζιεηηθά δειηία ζθξαγηζκέλα από ην Γηαηξό, φπσο νξίδεη ν λφκνο, γηα λα ηα παξαδψζνπλ ζηνπο αξκνδίνπο, φπνπ θαη φπνηε ηνπο δεηεζνχλ. 11. ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Με κέξηκλα ηεο ΔΑ ΔΓΑ Θεζζαινλίθεο. 12. ΓΔΝΙΚΑ: I. Οη επηδφζεηο ζα αλαγλσξίδνληαη σο όξηα πξόθξηζεο γηα ην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Δ/Ν θαη γηα ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Π/Κ. II. ηνπο αγψλεο ζα ηζρχζνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ζηίβνπ ηνπ.δ.γ.α.. (έθδνζε 2008) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο IAAF. III. Οη Γξφκνη ζα «θαιχπηνληαη» κε ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε θαη ζα δηεμαρζνχλ ζε Σειηθέο εηξέο. IV. Όια ηα αγσλίζκαηα ησλ Αικάησλ θαη ησλ Ρίςεσλ ζα δηεμαρζνχλ ζε έλα γχξν (απεπζείαο ηειηθόο). V. Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα νξηζηηθνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηε γξακκαηεία ησλ αγψλσλ 45 πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο (60 γηα ην επί θνληώ). Σν πηλάθην ζα θιείλεη 30 πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο (γηα ην επί θνληώ 40 ). VI. Όινη νη αζιεηέο-ηξηεο φηαλ αγσλίδνληαη πξέπεη λα θνξνχλ ηελ επίζεκε ζηνιή ησλ σκαηείσλ ηνπο. VII. Όηαλ ζα ιήμεη ε πξνζεζκία ησλ δειψζεσλ ζα θαηακεηξεζνχλ νη δεισζέληεο ζε θάζε αγψληζκα. Δθφζνλ ππάξρεη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ζπκκεηνρή, απφ απηήλ πνπ ππνινγίζηεθε, πηζαλά λα ηξνπνπνηεζεί «ειαθξά» ην σξνιφγην πξφγξακκα, γηα λα κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο. To νξηζηηθφ πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα γλσζηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε απφ ηελ ΔΑ ΔΓΑ Θεζ/λίθεο θαζψο θαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο ειίδεο ηνπ ΔΓΑ θαη ηνπ δηνξγαλσηή πιιφγνπ VIII. Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ησλ αγψλσλ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν θ. Υ. Υξπζνζηνκίδε ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 4 από 8

5 13. ΔΛΛΑΝΟΓΙΚΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Οξίδεηαη απφ ηελ ΔΑ ΔΓΑ Θεζζαινλίθεο. ΜΕ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΡΑΠΣΗ ΓΙΑ ΣΟΝ Α ΡΗΓΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΘΕΟΔΟΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΟΤ ΤΝΗΜΜΔΝΑ (2): 1) Χξνιφγην πξφγξακκα 2) Έληππα Γειψζεσλ. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 5 από 8

6 ΑΒΒΑΣΟ 28/5/2011 ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Kids Athletics ην ρφξην ηνπ ηαδίνπ ρσξίο ηελ παξνπζία Κξηηψλ ΧΡΑ ΓΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΦΔΙ 17: ΔΜΠ. (Π) (Γ-Κ ) ΚΟΝΣΧ (Γ-Κ-ΠΚ/Α) ΤΦΟ (Γ-Κ-ΠΚ/Α) ΜΗΚΟ (Γ-Κ) ΓΙΚΟ (Π) ΦΑΙΡΑ (Α) 18: (Α-Π) ΓΙΚΟ (Γ-Κ) 18: (Γ-Κ) 18: ΔΜΠ. (Α) 18:45 80 ΠΚ/Α ΚΟΝΣΧ (Α-Π-ΠΠ/Α) ΦΑΙΡΑ (Γ-Κ) 19:00 80 ΠΠ/Α ΜΗΚΟ (Α-Π) & Βεηεξάλσλ ΤΦΟ (Α-Π-ΠΠ/Α) & Βεηεξάλσλ Κ. ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ 19: ΠΚ/Α ΓΙΚΟ (Α) 19: ΠΠ/Α 19: (Γ-Κ) 20: (Α-Π) ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 6 από 8

7 ΤΛΛΟΓΟ : Δ Ν Σ Τ Π Ο Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΑΒΒΑΣΟ Πξνο ηελ ΔΑ ΔΓΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.: ΦΑΞ : ΑΝΓΡΔ ΠΑΙΓΔ - ΠΑΜΠΑΙΓΔ Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΣ. ΓΔΝ ΑΡ. ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 7 από 8

8 ΤΛΛΟΓΟ Δ Ν Σ Τ Π Ο Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΑΒΒΑΣΟ 28 ΜΑΙΟΤ 2011 Πξνο ηελ ΔΑ ΔΓΑ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΣΗΛ. : ΦΑΞ ΓΤΝΑΙΚΔ-ΚΟΡΑΙΓΔ-ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΣ. ΓΔΝ ΑΡ. ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΤΗΛ , ΦΑΞ , Σελίδα 8 από 8

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ MASTER ACADEMY, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα