Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων"

Transcript

1 Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων Παντελής ΖΩΓΡΑΦΟΣ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ ΑΘΗΝΑ 1926

2 Ol ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΤΞ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 22ΓΡΑΦΩΝ. Μελετών άπο πολλών ετών τήν γραφικήν τέχνην τών Βυζαντινών καί έκ παραδόσεως καΐ έξ ίδιας πείρας καΐ κόπου κατορθώσας να εφαρμόζω απαντάς τους τρόπους τής τέχνης ταύτης, επιχειρώ σήμερον τη έπιμόνω ηαρακλήσει πολλών φίλων, αρχαιολόγων, φιλοτέχνων καί καλλιτεχνών, ουχί ως φιλόλογος, άλλ' ώς καλλιτέχνης να περιγράψω συντόμως καί δι* υποδειγματικών εικόνων τας νεκράς ήδη ώς επί το πλείστον μεθόδους τών Βυζαντινών ζωγράφων, θα πραγματευτώ δέ τεχνοαναλυτικώς περί άνφιβολίων, συνδετικών υλών, εργαλείων, χρωμάτων καί μεθόδων δλων εν γένει τών τρόπων τής βυζαντινής ζωγραφικής. 'Επειδή δέ κατωτέρω μνημονεύω δρου; τεχνικούς αναφερομένους είς πολύ άπομεμακρυσμένον παρελθόν, Θεωρώ άπαραίτητον δπως πρωτίστως εξηγήσω τήν στ/μασίαν τούτων. 1. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ "Αρχομαι άπο τον έκ Φουρνα τών Άγραφων Διονύσιον, Ιερό μόναχον, άγιογράφον καί συντάκτην του Βιβλίου τής «Ερμηνείας τών Ζωγράφων», βοηθήματος μοναδικού" δια τους ασχολούμενους είς τήν ζωγραφικήν τέχνην καί τήν ίστορίαν αυτής. Ώς γνωστόν, δ Διονύσιο;, αγιογράφος άκμάσας περί τα μέσα του 18ου αιώνος, συνέταξε το περί ου ό λόγος βιβλίον, παραλαβών έξ αρχαιοτέρων ερμηνειών τοο 16ου καί Που αίώνος, σχεδόν άπαν τα ύλικόν, έπαυξήσας αύτο τη βοηθεία ενός τών μαθ-ητών του, Χίου, Κυρίλλου ονομαζόμενου. Το βιβλίον τοϋτο μέχρι τοο 1839 ήτο εντελώς άγνωστον. δτε δ Γάλλος Didron άνακαλύψας έν Άγίω "Ορει χειρόγραφον του Διονυσίου καί αντιγράψας, μετέφρασε γαλλιστί καί έξέδωκε μετά προλόγου τφ Τω 1855 έκ τοο *δίου χειρογράφου εξεδόθη ή ίδία ερμηνεία γερμανιστί. "Αλλην Ικδοσιν έξ άλλου χειρογράφου έρμηνευομένην ωσσιστί Ιχομεν τήν τοο Πορφυρίου Ούσπένσκη τψ1867. Ελληνιστί, νο- Θευμένον δμως, εξεδόθη τδ κείμενον τής Ερμηνείας ταύτης έν 'Αθήναις οπο του πλαστογράφου Κ. Σιμωνίδου τψ Άνατύπωσις δέ τούτου έγένετο οπό του έκδοτου Άνεστ. Κωτσταντινίδου τω Τω 4

3 50 1Ö93 6 αείμνηστος β Αθ\ Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δαπάναις Γρηγορίου too Θεοδώρου ΤσελΙτσοβ, έξέδωκεν ελληνιστί Ιν Ηετρουπόλει, το ήμισυ μόνον xfjç ερμηνείας τής ζωγραφικής τέχνης, μέ την ελπίδα ταχέως να αποπεράτωση ιό δλον τής ερμηνείας επειδή δμως ή περάτωσις τοο βιβλίου δέν κατωρθ-ώθη, απεφασίσθη να διανεμηθή τοοτο ώς είχε τφ Ό ϊδιος 'Αθανάσιος Παπαδόπουλος τέλος, δαπάναις τής Ρωσσικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας έν έτει 1909 έξέδωκεν όλόyxf\poy καΐ πλήρες το κείμενον του Διονυσίου, άναγράψας έν τέλει καΐ της -αυρίας πηγάς, έξ ών ούτος ήρύσθη. Χειρόγραφα τής ερμηνείας των ζωγράφων είναι γνωστά τρία, θα ύπάρχωσιν δμως ίσως καΐ άλλα παρά τοις άγιογράφοις του 'Αγίου "Ορους. "Εν τοι&οτον χειρόγραφον κατέχω καΐ εγώ, κληρονομικον κειμήλιον του προπάππου μου 'Αγιογράφου 'Αθηναίου Γεωρ Ιου Ζωγρά' φ;υ, το οποίον ήρχισα ήδη να ερμηνεύω κοσμών αυτό δια μεμβρανοφΰλλων αντιγράφων εικόνων καΐ κοσμημάτων. Το έργον τοο Διονυσίου, ώς εύθ-ύς αρχόμενος είπον, συνετάχθη κατά τον 18ον αίώνα, πολλαχοο δέ μας παρέχει πληροφορίας περί τής τέχνης των χρόνων είς οδς ανάγονται αί πηγαί του (16ος καΐ 17ος αίών), υπάρχουσιν δμο>ς μέρη, ώς το Κεφάλαιον το πραγματευόμενον περί τής ερμηνείας τής ζωγραφικής τοο τοίχου, τ* περί χρυσωμάτων κλπ. τα δποΐα ασφαλώς αναφέρονται είς τέχνην πολλψ παλαιοτέρας εποχής των Βυζαντινών. *Αν τις ταϋτα λάβη υπ* δψιν, ώς καΐ τήν συντηρητικότητα των Βυζαντινών αγιογράφων, τότε Θα δεχθ ή μετ' έμοο δτι οί παρά Διονυσίφ αναφερόμενοι τρόποι τής ζωγραφικής δέν είναι νεωτέρων αίώνων εφευρήματα, άλλα αυτοί οί παρά τοις Βυζαντινοίς άγιογράφοις χρησιμοποιούμενοι Too βιβλίου λοιπόν τούτου τους τεχνικούς δρο\)ς Θα ερμηνεύσω έν ολίγοις ένταοθα καΐ μάλιστα εκείνους δσους θα συναντήσωμεν εύθυς αμέσως. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α') 'Ανοίγματα. "Ανοιγμα 8Îvat το δια κάστανου ή μελανού χρώματος σχεδίασμα επί τών είκόνων. β') Ίσπιώματα. Ίσκίωμα λέγεται το δια αραιότερου χρώματος καστανού ή μελανού σκίασμα τών προσώπων ή άλλων μερών τής είκόνος. γ') Φώτα. Φώς λέγεται το δια ψιμμν&ίου, δηλαδή λευκού καΐ άλλων ανοικτών χρωμάτων, φώτισμα τών προσώπων.

4 51 δ") Αάμματα. Οΰτωκαλοονταιγραμμαΐ πολύ φωτειναί τιθ έμεναι ϊτλ τών φωτεινότερων μερών τοο κροαώκου καΐ ενδυμάτων. ε') Βελονιάσματα. Βελόνιασμα είναι ή δια βελόνης χάραξις τοο σχεδίου των φορητών εικόνων καΐ τοιχογραφιών. ς')σκορδόζουμον.ζ<ύμ.ος προερχόμενος έκ κοπανισμένων σκόρδων έχων Σδιάζουσαν κολλητικήν δύναμιν. ζ') Μηεζίρη. Οδτω καλείται το λινέλαιον. ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 'Εγκανσχική. Έκ τοο έγκαίω, ή τέχνη του ζωγραφίζειν με χρώματα παρά τοις άρχαίοις μετά κηροο θερμαινόμενου δι' Εδικού εργαλείου. Έφ' ύγοοίς. (al fresco) ζωγραφική επί εντελώς δγροο καΐ προσφάτου κονιάματος. Ξηρογραφία. (a tempera). Ζωγραφική επί εντελώς ξηροο εδάφους δια χρωμάτων πολύ ρευστών. Πηκτοχρωμία. ή πηκτογραφία, ζωγραφική δια πηκτορεύστων χρωμάτων, ως ή έλαιωγραφία, επί νωπού κονιάματος. 'Ωογραφία Τρόπος ζωγρχφικής, καθ' δν μεταχειριζόμεθ-α συνδετικήν υλην τον %ρόν.ον τοο φογ. Ώς έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων τρόπων φαίνεται υπάρχον έν χρήσει παρά τοίς ζφγράφοις πολλοί καΐ διάφοροι τρόποι ζωγραφικής με διαφορετικά εντελώς τεχνικά μέσα, δλας καΐ εργαλεία. 3. ΑΝΘΙΒΟΛΑ "Εκαστος τών τρόπων άπετέλει εντελώς ίοιαίτερον κεφάλαιον τής ωραίας ταύτης τέχνης, ëv δέ μόνον πράγμα ειχον οί τρόποι κοινόν το άν&ιβόλιον (έκ τοΰ άντιβάλλω, άντιβόλιον, άνθιβόλιον καΐ «ΰΊβόλι» ώς κοινώς και μέχρι σήμερον ασ νησιώτισσαι όνομάζουσι τα άχνάρια των). Το άνϋ>ιβόλιον ή άνΰίβολον, κατόπιν επισταμένης Ιρεύνης, παρετήρησα δτι ήτο έν χρήσει καΐ παρά τοίς Άρχαίοις, ογτινες έφήρμοζον αυτό προ παντός είς βιοτεχνικάς εργασίας, ώς είς αγγεία, πινάκια, κλπ., άλλα καΐ si; καλλιτεχνικά έργα, διότι μεγάλως ευκολύνει τουτ» τον τεχνίτην, προ παντός δταν έχη να έκτ*λέση τοιχογραφίας.

5 52 Κατά τον Διονύσιον λοιπόν τα άνθιβόλια διαιρούνται είς δύο κατηγορίας, είς άνΰ ιβόλια διάτρητα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς προοχεδιάσματα έντυπα, καΐ είς υποδειγματικά άνΰίβολα, δίχρωμα καΐ πολλάκις πολύχρωμα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς υποδειγματικά πρότυπα, καΐ άτινα είχον άπαντα τα τεχνικά στοιχεία, ήτοι σχέδιον, σκιώματα, ανοίγματα, φώτα καί λάμματα. Επειδή το ζήτημα είναι 6πο τεχνικήν Ιποψιν λίαν σπουδαΐον ας μοί έπιτραπη να παραθ-έσω ενταύθα όλόκληρον το περί άνθ-ιβόλου κεφάλαιον έκ της «Ερμηνείας τών ζωγράφων». «ΠΩΣ ΝΑ ΕΒΓΑΛΗΣ ΑΝΘΙΒΟΛΑ» «"Οταν θέλης να έβγάλης άνθίβολον, ποί-qaov οϋτως δταν είναι το άνθ-ίβολον καΐ από ταΐς δύο μεριαΐς ίσιορημένον, άλειψον χαρτί μέ μπεζίρι άβραστον καΐ άφες το μίαν ήμέραν είς τον ϊσκιον να ποτίση* έπειτα τρίψε το καλά μέ πίτυρα δια να έβγάλης το λάδι καλώς, να κολλούν αί βαφαί δπου Θέλεις να βάλης καΐ να μή λαδώνεται καΐ το άρχέτνπον καΐ ράπτοντας τας τεσσάρας άκρας του άνθιβόλου μέ το λαδωμένον σου χαρτί, ποίησον μανρην βαφήν μέ ολίγον αύγόν, καΐ τράβηξε επιμελώς τα ανοίγματα, καί βάλε και τα Ίσκιώματα. "Επειτα ΤΖΟΙΎ\<3ΟΊ ψιμίΰ ι καί ψιμίθισέ το" καί μέ νερουλότερον ψιμί6 ι TioÎTfso^ τα λάμματα, καί Ιτσι γίνεται ωσάν είκών, διότι το χαρτί φέγγει και φαίνονται δλα τα ανοίγματα του πρώτου άνθιβόλου μόνον δια να μή τρίβωνται, πρόσεχε να βάλλης ψιμμιθιαίς λεπταίς. Εί δέ καί τύχει το όπισθεν μίρος τοο άνθιβόλου άρρύπωιον, βάλε άλάδωτον χαρτί, καί βάνοντας το αντίκρυ είς φως παρα&ύρου ή εις ύαλί, ή είς τξερτζεβέν, φαίνονται καθαρά τα ανοίγματα καί οΰτως άκουμβίζοντας το χέρι σου επιμελώς, τράβηξε τα ανοίγματα είς το χαρτί σου επιμελώς, καί βάλλε τα λάμματα με κοκκίνην βαφήν' καί οϋτως έβγαίνοντας το άνθίβολον γίνεται δμοιον ώς καί το πρώτον. ΕΙ δέ καί είναι το άρχέτυηον είς λαδωμένον χαρτί, ποίησον οΰτω. Βάλε είς χυβάδαν μαύρην βαφήν καί οκορδόζονμον άπο εκείνο δπου βάλλεις είς ταΐς χρυσοκονδυλιαϊς, καί ανακάτωσον αυτά, καί πέρασε τα ανοίγματα τοο αγίου δλου δπου θ-ενα σήκωσης, εϊτε είς λαδςομένον χαρτί είναι, ή είς τοιχον ή είς ό',τι «ai àv τύχ^. Είτα ανακάτωσον καί κοκηίνην βαφήν μέ σκορδόζουμον καί πέρασε τάς ψιμυ&ίας τοο τζροαώηου καί τοΰ φορέματος, είδε θέλεις ποίησον καί τρίτην, καί τετάρτην βαφήν καί πέρασε τα λάμματα, μό-

6 53 ve ν να αλλάζουν αϊ βαφαΐ ή μία άπα τήν άλλη ν. ΚαΙ οΰτω βρέξον μίαν κόλλαν χαρτί Ισόμεζρον τοΰ πρωτοτύπου, καΐ βάλε την ανάμεσα εις άλλα χαρτιά να naoftfj το ν ε ιό, μόνον να άπομείνη νοτεο^, έπειτα βάλε την επάνω τοΰ αρχετύπου, καΐ πλάκωσε την δλην επιμελώς με το χέρι ου, δμως πρόσεχε να μήν παρασαλεύση, καΐ σηκώνοντας προσεκτικά μίαν άκρην 2δές άν Ιτυπώθη ειη μη πλάκωσε την έκ δευ-

7 54 ΐέρου επιμελέστερο ν, καί έτσι σηκώνοντας την θέλει ευρέθη το άνθίβολον τυπωμένον, ϊσον, άπαράλακτον τοο πρωτοτύπου. Μόνον ήξευρε καΐ τούτο δτι, δταν ε!νε το άρχέτυπον είς πάλαιαν ίβτορίαν τοίχου, ή παλαιό* σανίδι θέλει περιαοότερον σκορδόζουμον, είδε είς καινούργιαν ίστορίαν τοίχου ή είς καινούργιαν βερνικιασμένην είκόνα, ή είς λαδωμένον χαρτί, θέλει δλιγώτερον οκορδόζονμον καΐ περισσοτέραν βαφήν και δοκίμασε πρώτον μέ ολίγον χαρτί, τραβώντας μίαν καΐ δύο κονδυλίας. καί άν τυπώνεται καλά, τράβηξε καΐ τα επίλοιπα, δμως πρόσεχε χωρίς δοκιμή ν μή έπιχειρισθ^ς δια να μήν ματαιοπον-^ς. ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΈΣΕΩΣ Άνθίβολον α'. 'Αντιγραφή άνθιβολίου έξ άλλου άνθιβολίου παλαί&τέρου Εχοντος καί τάς δύο δψεις ζωγραφισμένας, γίνεται δια διαφανούς χάρτου άπο μπεζίρι, καί μέ χρώματα ανοίγματα δια μέλανος, καί λάμματα Öta λευκού εχόντων ώς συνδετικήν ϋλην τον κρόχον καί ουχί το λεύκωμα τοο ψοο ώς εσφαλμένως ίσχυρίσθι/σαν πολλοί ξένοι καί μάλιστα διαπρεπείς ώς ό ζωγράφος καί αρχαιολόγος Donner, καί ό αρχαιολόγος Heibig, οΐτινες έγένοντο παραίτιοι να πλανηθ ώσιν καί πολλοί ημέτεροι είς τήν έσφαλμένην ταύτην θεωρίαν, ώς οί αείμνηστοι Κορδέλας, Λαμπάκης καί άλλοι. Άνθάβολον β'. ΈνταΟθα πρόκειται περί αντιγραφής άνθιβολίου έξ άνθιβολίου παλαιοτέρου έχοντος τήν μίαν δψιν ζωγραφισμένην καί συνεπώς θα γείνη ή αντιγραφή μέ λευκόν καί άλάδωτον χαρτί επί οελοπίνακος ή τζερτζεβεν μέ \ά μματα κόκκινα. Άνθίβολον γ'). Ή αντιγραφή του άνθιβολίου τούτου είναι απλουστέρα άρκεΐ, ώς αναφέρει ό Διονύσιος, να προσέξωμεν είς το σκορδόζουμον, δταν δηλαδή αί άρχαίτυποι είκόνες είναι παλαιαί, είς τάς ' βαφας ανοιγμάτων καί λαμμάτων να βάζωμεν περισσότερον σκορδόζουμον, δταν δέ νέαι δλιγώτερον. θα σύρωμεν επί τών ίδίων άρχαιτύπων εικόνων καί επί τών αυτών λαμμάτων καί ανοιγμάτων τα ίδικά μας ανοίγματα καί λάμματα, θα βρέξωμε ένα χαρτί, θα άφαιρέσωμεν τα νερά δι* απορροφητικού χάρτου, καί έτσι νωπό το χαρτί θα στρώσωμεν επάνω επί τής

8 00 είκόνος πιέζοντες δια τής χειρός μας καθ' δλας τάς διευθύνσεις, καί δταν άποσύρωμεν αυτό θ α έχωμεν το άνθίβολόν μας έτοιμον πλην άντιστροφοτυπωμένον. Άνθίβολόν δ'). "Απαντα τα ανωτέρω άνθιβόλια, ώς είπον έν αρχή τοο περί άνθ-ιβολίων λόγου μου, έχρησίμευον ώς πρότυπα είς τους Βυζαντινούς ζωγράφους, οιπνες δμως είχον καΐ άλλα άνίκβόλια, τα διάτρητα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς έντυπα προσχεδιάσματα, καΐ πάντες οί ζωγράφοι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ ' ημάς* είναι δέ ταύτα λεπτομερέστατα μονόγραμμα σχέδια ών αί γραμμαΐ αντικαθίστανται δια λεπτών καΐ συνεχών μικρών δπών έσχηματισμένων δια λεπτής βελόνης έν είδει γαζώματος. Έκ τών περισωθ-έντων μέχρις ημών διαερήτων σχεδίων (έκ τής συλλογής μου τουλάχιστον) πολλά έχουσιν δχι μόνον διάτρητους τας γραμάς του περιγράμματος, άλλα καΐ τας γραμμάς τών σκιωμάτων καί λαμμάτων. Κατ 9 έμέ τά διάτρητα αυτά άνθ-ιβόλια, ώς καΐ πάντα τα έγχρωμα τοιαοτα, είναι υψίστου ενδιαφέροντος υλικόν. Δέν Θά ήτο δέ άσκοπος άπό ίστορικής καΐ καλλιτεχνικής απόψεως περισυλλογή καΐ μελέτη ' τούτων. "Ηδη έρχόμεθα είς τους ζωγραφικούς τρόπους. 4. ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.- ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Είς έκ τών αρχαίων τρόπων βεβαίως είνε δ τής ψηφοθετικής τέχνης, περί ταύτης δμως δέν θ ά δμιλήσω επειδή αποτελεί ξένον σχεδόν κεφάλαιον καΐ εντελώς ίδιαιτέραν τέχνην. "Αρχομαι λοιπόν του δέματος μου άπ' ευθείας άπό τήν επίσης άρχαιοτάτην έγχανστικήν, ή ν ύμνοον οί Πλίνιος καΐ Βιτρούβιος, έν δέ τοίς νεωτέροις χρόνοις εξετάζει καί μελετά δ ζωγράφος «αϊ αρχαιολόγος Donner έκ παραλλήλου πρδς τον γάλλον Cros καί τον γερμανον Heibig οϊτινες έδημοσίευσαν πρχγματείαν δλόκληρον περί ταύτης. Σήμερον δέ ασχολούνται καί ξένοι καί οί ιδικοί μας περί ταύτην, πάντες δμως ώς έκ συμφώνου αρνούνται τήν οπαρξιν ταύτης χατά τήν Βυζαντινήν περίοδον. Ήμεΐς έν τούτοις έκ παραδόσεως γνωρίζομεν καί έφαρμόζομεν τον τρόπον τοοτον τής Έγχαυσ:ικής διαφοροτρόπως κατά τάς περιστάσεις εις τοιχογραφίας, ψορηχάς εικόνας, είς ύφάσρ,ατα προς κατασκευήν λαβάρων καί έπιτα-

9 if λ " Λ1 ο è ir A \ e» * à v. C-i v / r^ ΛΚΘΙΒΟΛΟΝ 3 ΑΛΘΙΒΟΛΟιΧ 2

10 57 φίων, πολλάκις δέ καΐ είς εικόνας τοο τρόπου τής ύγρογραφίας, οπότε αποτελείται μικτή τέχνη, αναγκαία είς τον τεχνίτην, δστις αδυνατεί δια τοο τρόπου μόνον τής ύγρογραφίας να παραστήση σιρίτία, πετράδια, κλπ. κοσμήματα απαραίτητα είς ίεράρχας καΐ μάρτυρας, πράγματα άτινα ή έγκαυστική αντιθέτως παριστάνει καΐ Ικτυπα μάλιστα. Έχρησιμοποίουν δέ ol τεχνίται καΐ έγκαυστικα γανώματα εις δλους τους τρόπους τής Ζωγραφικής. 'Εγώ ό ίδιος έδιδάχθην παρά του πάππου μου Ιΐαντολέοντος ζωγράφου, διακεκριμένου αγιογράφου, τάς μεθόδους και ολικά τής τέχνης ταύτης, πολλάκις δέ τον παρηκολούθησα ζωγραφίζοντα εικόνας επί σημαιών και επιταφίων δια τοο τρόπου τούτου τής έγκαυστικής. Επίσης έγνώρισα καΐ άλλον άγιογράφον, γέροντα καΐ αυτόν, τον Άντώνιον Καλογεραν, μοναχδν τής Μονής Μάντζαρη τής Ευβοίας, έργαζόμενον κατά τρόπον παρηλλαγμένον κάπως καΐ μικτον, άλλα πάντοτε επί τών αυτών βάσεων τής έγκαυστικής. ΚαΙ ταοτα μέν επί τής εποχής του πάππου μου. "Αν δμως λάβη τις υπ' δψιν δτι καΐ ούτος παρά τοο πατρός του παρέλαβε ταύτην καΐ το δτι ή αγιογραφική τέχνη στηρίζεται επί αγώνων παραδόσεως, τότε πρέπει να δεχθ-ώμεν δτι ή έγκαυστική, ήτις καΐ είς τους αρχαίους ή το γνωστή, δέν έπαυσεν ούσα έν χρήσει καΐ κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Τα εργαλεία του τρόπου τής έγκαυστικής συνίσταντο εκ μιας κασετίνας μι- Mcäg έκ λευκοσιδήρου, καΐ ολίγων δοχείων έκ λευκοσιδήρου επίσης, είς τα όποια έτίθεντο τα χρώματα ψιλοτριμμένα μετ' αναλόγου ποσότητος κηροο καθαρισθέντος πρότερον καΐ λευκανθέντος δια νίτρου. Ή κασετίνα αδτη μετά τών δοχείων κατά τήν ώραν τής εργασίας ετίθετο άνωθεν έλαφρας πυρά;, ούτως ώστε τα χρώματα να διατηρώνται είς ρευστήν κατάστασιν, και έάν μέν ή είκών ήτο ΙπΙ σανίδος ή τοίχου έχρησιμοποίουν καΐ μαχαιράκι μυτερόν έν σχήματι μιστρίου,το περιώνυμον κέστρον(*), δπερ Ικαιον ολίγον κατά τάς περιστάσεις καΐ δπως βύκολώτερον δουλεύονται τα χρώματα, έάν δμως είργάζοντο επί υφάσματος τότε ηραίου τα χρώματα, δι' αναλόγου ποσότητος νεφτίου, έχρησιποποίουν δέ χρωστήρας σκληρούς. Κατά τήν μί^οζο^ ταύτην εμάς καλλιτεχνών προ τριών μόλις ετών, έζωγράφισε λάβαρα μέ υπερφυσικού μεγέθους πρόσωπα. Δια γανώματοος δέ έγκαυστικοο έχουν βερνικωθεΐ καΐ αί τοιχογραφίαι τοΰ Πανεπιστημίου. ΚαΙ τας μέν τοιχογραχογραφίας καΐ είκόνας έσιδέρωναν μέ σίδηρον παραπλήσιον τ&0 σιδε- (*) Προ. Άλεξ. Φιλαδελφέως 'Ιστορία τής Γραφικής «αρά τοις Άρχαίοις "Ελλησιν, σελ. 57 (μετά εικόνος).

11 58 ρώματος, ολίγον καυστόν. ΚαΙ τούτο δπου ανάγκη παρίστατο προς στρώσιν των χρωμάτων, τάς δε επί υφασμάτων με μάλλινον ύφασμα πυρονώμενον καΐ αοτό συνεχώς. "Αλλος τρόπος ζωγραφικής καΐ αύτος αρχαιότατος είναι Ò τί\ς ύγρογραφίας (al fresco) ώς επί εντελώς προσφάτου καΐ ογροο κονιάματος καΐ δι' ύδατομογών χρωμάτων εφαρμοζόμενος. Ούτος τυγχάνει στερεώτατος ώς έκ τής χημικής ενεργείας τής άσβεστου επί τών χρωμάτων. Το όξείδιον δηλ. τοο ασβεστίου, διαλυόμενον έν τψ ΰδατι, καθίσταται ένυδρον όξείδιον, τοο ασβεστίου, έν τοιαύτη δέ καταστάσει εύρισκόμενον έν τφ άμμοκονιάματι έκμυζεί άκορέστως το οδωρ τών χρωμάτων, εξέρχεται επί τής επιφανείας αυτών, ένοοται μετά του ανθρακικού οξέος του ατμοσφαιρικού αέρος καΐ μεταβάλλεται είς ανθρακικών άσβεστων, δπερ έπιτιθ-έμενον επί τών χρωμάτων είς λεπτότατον καΐ δυσδιάλυτον στρώμα προφυλάττει ταοτα άπο πλύσιν καΐ ογρασίαν. Δια τον λόγον δέ αυτόν πρέπει τα χρώματα πάντα να εΐνε ορυκτά, εξαιρέσει τοο ψιμμυθίου. δπερ καΐ αυτό αντικαθίσταται οπό λίαν παλαιάς καΐ λαγαρισμένης άσβεστου. "Εν τη δγρογραφία τα χρώματα τριβόμενα επί πλακός μαρμάρινης δια τριβιδίου διαλύονται μόνον δι' δδατος χωρίς άλλην τινά συνδεπκήν ούσίαν. Έ τέχνη αδτη άπαιτεϊ μεγάλην ταχύτητα ίνα το μύστρωμα τής πρωίας ζωγραφίζεται όλόκληρον κατά τήν αυτήν ήμέραν, έάν δέ συνέπιπτε να μείνη κονίαμα άζωγράφιστον, τότε ό τεχνίτης ή το Ιβρεχεν άναρτών συγχρόνως καΐ πανία βρεγμένα εφαπτόμενα αυτοο, ί} το άπέκοπτε δια μαχαιριδίου, συμπληρών αοτό τήν πρωίας της επομένης. Τρίτος χρόκος εΐ^αι ό τής ξηρογραφίας καΐ αυτός αρχαιότατος δ επί ξηρού δηλαδή εδάφους ή κονιάματος εφαρμοζόμενος. Ούτος τυγχάνει εύκολώτερος κατά το δούλευμα, διότι κατ' αυτόν χρησιμοποιούνται άραιότεραι συνδετικαί ούσίαι, ώς το γάλα, ή πιτυρόκολλα, ή ζωική κόλλα (ψαρόκολλα) καΐ σπανίως έν ταΐς τοιχογραφίαις ό χρόχος τοο φοο έν διαλύσει πάντοτε μετ' όξους. Ή φογραφία κατά προτίμησιν έφηρμόζετο είς έκλεκτας τοιχογραφίας ώς είς τήν θείαν Δειτουργίαν Καισαριανής, έν ταίς γραφατς τής Περιβλέπτου, Μητροπόλεως, καΐ Παντανάσσης Μυστρά καΐ ενίοτε έν ταΐς γραφατς τών αδελφών Μάρκων καΐ άλλαχοο. Ό τρόπος ούτος τής ώογραφίας εφαρμοζόμενος επί φορητών είκόνων καΐ μεμβρανών τυγχάνει πολύ σπουδαιότερος άπαιτών μεγίστην δεξιοτεχνίαν καΐ πολλας τεχνικας γνώσεις. Δια του τρόπου τούτου επιτυγχάνεται ή δι' άποξέσεως τών χρωμάτων έμφάνισις

12 59 κοσμημάτων καί κάτωθι αυτών τοο στίλβοντος χρυσοο. Ή διατήρησις τών χρωμάτων είς τους φυσικούς των τόνους, ή μετά καιρόν αποκρυστάλλωσες των ώοχρωμάτων είς τρόπον ώστε να αποβαίνει δύσκολος ή άπόξεσις αυτών, ώς καΐ ή αφάνταστος καί γλυκεία ώραιότης των μικρογραφιών δια τοο τρόπου τούτου. Δια τής άποξέσεως μάλιστα, ώς προαναφέραμεν, δύναταί τις να εξέλεγξη καί τήν παλαιότητα ή μή τής εικόνος επί μεμβράνης. Ό τρόπος δμως, δστις επεκράτησε κατά τους βυζαντινούς χρόνους έν ταΐς τοιχογραφίαις, είνε ό *ής πηχτογοαφίας, ή πηκτοχρωμίας, οδτω καλούμενος έκ τών συνδετικών υλών (κολλοειδών) τών κατ' αυτήν χρησιμοποιουμένων, ήτοι γόμας, μέλιτος καί ρυτινωδών ουσιών. Χρωστήρες έχρησιμοποιοοντο σκληροί, ώς εμφαίνεται έκ τής επεξεργασίας καί είς αυτας τας λεπτομερείας τών σχετικών τοιχογραφιών. Καί εις τον τρόπον αυτόν τής πηκτογραφίας τα χρώματα, άτινα μετεχειρίζοντο οί τεχνΐται, ήσαν ώρισμένως ορυκτά, μή εξαιρουμένης καί αυτής τής λάκκας (βυσινόχρου), ήτις παρεμφερής ούσα προς τήν ζωϊκήν καί φυτικήν, εξάγεται έν τοις μεταλλείοις. Ό τρόπος ούτος τής πηκτογραφίας διακρίνεται ευκόλως έκ τής διατηρούμενης λαμπρότητος τών χρωμάιων, έκ τής πηκτοσαρκώδους επιφανείας τής εφαρμογής αυτών, έκ ποιας τίνος στιλπνότητος ην προσλαμβάνουν αϊ γραφαί δια έριούχου προστριβώμεναι καί έκ τών επικλινών γραμμών, ας άφίνει επί του νωποο κονιάματος (βελονιάσματος) το δι'άμβλέως εργαλείου χαρακτον σχέδιον τών εικόνων. Δείγμα δέ τής αντοχής τοο τρόπου τούτου έχομεν τον παρά το «Γαλάτσι» ίερον Ναον του άγιου Γεωργίου (Ώμορφοκλησιά). Eif τον ναον αυτόν ετέθη άλλοτε πυρ προς το μέρος του νάρθ-ηκος, το όποιον ήκολούθησε τήν δεξιαν πλευράν του γοτθικού παροικοδομήματος, δπου, ώς φαίνεται, υπήρχε σειρά στασιδίων, καί έσταμάτισε επί τής δεξιάς κόγχης τοο Ίεροο. Αι παλαιότεραι τών γραφών του ναοΰ τούτου είναι έζωγραφισμέναι δια του τρόπου τής πηκτογραφίας, αύται δ' έμειναν ανέπαφοι, μή οποστάσαι ούδεμίαν δξύξωσιν ή άλλοίωσιν είς τα χρώματα, αί κατόπιν δμως γενόμεναι επιδιορθώσεις καί προσθήκαι τοιχογραφιών δια του τρόπου τής ξηρογραφίας επί του 'ίεροΰ, τοο Παροικοδομήματος καί τοο Νάρθηκος, έπαθον τρομεράν άλλοίωσιν είς άπαντα τα χρώματα τα ανήκοντα εις το Βασίλειον τών ζωϊκών καί φυτικών ουσιών, απέμειναν δέ μόνον έξ αυτών αί προετοιμασίαι (προπλάσματα), αί Ιχουσαι ώς βάσιν τον βόλον (Έρυθρον όρυκτον) καί τήν

13 60 ώχραν επίσης ορυκτήν. Μοναδικον φαινόμενον επίσης τής αντοχές του τρόπου τούτου είναι 6 έν Μυστρά ναός της Θβοτόκου ΒροντοχΙου ή 'Αφεντικό, οδτινος αί γραφαΐ σχεδόν έν ύπαίθ ρω εορισκόμενρι διατηροον έν τούτοις έν καταπληκτική διαύγεια δπαντα τα χρώματα, μολονότι από τής ζωγραφήσεως αυτών παρήλθ ον 500 έτη περίπου. Ό ωραίος δ' αυτός τρόπος τής πηκτοχρωμίας φαίνεται υποχωρήσας καΐ άφήσας τήν Θέσιν του είς τον τρόπον τής ξηρογραφίας περί τα τέλη τοο 14ου αίώνος, ή τάς αρχάς του 15ου Τουλάχιστον τα παλαιότερα του τρόπου αύτου τής πηκτογραφίας γνωστά μοι παραδείγματα είναι ό Εμμανουήλ του έν Λεύκοις τής Ευβοίας ίεροο ΝαοΟ τής Θεοτόκου (1150), νεώτεραι δέ αί τοιχογραφίαι των έν ΌξυλΙΦω Εύβοιας ιερών ναών, Άγιου Νικολάου (1304), Παναγίας (1304), 'Αγίας "Αννης (1370), αί θαυμάσιαι γραφαΐ τοο έν Σπηλιαΐς Κονίστρων Ευβοίας ίεροο Ναοο τής Θεοτόκου (δδηγητρίας) (1311) καΐ αί έτι θ-αυμασιώτεραι τοιαοται τοο Ναοϋ τΐ)ς Θεοτόκου ΒρονχοχΙου (Άφεντικοο) έν Μυστρα Προπαραοκευή. Μεγίστην επίσης σημασίαν Ιδιδον οί Βυζαντινοί αγιογράφοι καΐ εις τήν προπαρασκευήν του δια too τρόπου τής πηκτογραφίας κονιάματος του τοίχου, ώς σαφώς μ<2ς δεικνύουν αί ΒνζαντιναΙ τοιχογραφίαι. Τα κονίαμα τοοτο έπέβλεπον ή καΐ έξετέλουν οί ϊδιοι ol ζωγράφοι άναμιγνύοντες μετά το δια το πρωχον μύστρωμα άπαραίτητον ηιτσιλωτον, ψιλά άχυρα ή καΐ φύκη, είς δέ το τρίτον καΐ τελευταΐον μύστρωμα (Ισβετον μετά γύψου καΐ άραιας πιτυροκόλλης καΐ διατηροοντες ώς προαναφέραμεν, ολίγον νωπον το τελευταΐον μύστρωμα κατά τήν επεξεργασία ν τών είκόνων ώς εμφαίνεται σαφώς καΐ έκ τών επικλινών γραμμών ας άφίνει επί τοο κονιάματος τό δ' άμβλέος εργαλείου χαρακτον σχέδιον τών είκόνων κατά τον τρόπον τοοτον της πηκτοχρωμίας. Καθ-ίσταντο δέ τοσοοτον στερεαΐ αί γραμμαΐ δια τής προπαρασκευής τής μεθόδου ταύτης ώστε, έάν ήθελε τις V s άποχωρίση είκόνα τινά fra άπέσπα όλόκληρον το πάχος τοϋ μιστρώματος. Πόσον χοϋτο είνε αληθές δεικνύουσιν at άπ^τοιχιζόμεναι καΐ έν μουσείοις άποκείμεναι είκόνες. Δια να κατανοηθ-ή δέ ή αξία καΐ σημασία τών τρόπων τούτων τής ζωγραφικής ών αί τεχνικαί ίδιότητε; έν ταΐς λεπτομερείαις των άποτελοοσιν όλόκληρον κεφάλαιον έπιστημονικον, χρειάζεται πρωτίστως έμπρακτος εφαρμογή αυτών ενώπιον τών ενδιαφερομένων,

14 61 Ώς συνάγεται έκ των προηγουμένων, δέν πρόκειται περί τέχνης μικρας, άλλα πολύ μεγάλης καΐ εθνικής ήν έδημιούργησεν ό 'Ελληνικός Λαός έν τή καλλιτεχνική του ορμή. AÊ είκόνες δέ κυρίως των τριών αίώνων 12ου, 13ου, καΐ 14ου, δέν είναι κοιναί άγιογραφίαι, αλλ' ΐργα υψίστης συλλήψεως καΐ υπέρτατης τέχνης. Ό επισκεπτόμενος δέ τον Μυστραν μένει κατάπληκτος καΐ απορεί πώς τόσα έργα τέχνης μένουν κρυμμένα μέσα εις θόλους καΐ κόγχας εκκλησιών, ανυπόγραφα καΐ σχεδόν αφανή καΐ άγνωστα, καΐ πώς ή καταπλήσσουσα αρμονία τών χρωμάτων, ή αποδίδουσα το χρυσίζον φώς τών κανδηλών, δέν έτυχε τής δεούσης προσοχής καΐ μελέτης! Το δτι τα έργα ταύτα είναι πολύ ανώτερα τών προρραφαΐλικών Φρά Άτζέλικου καΐ Περουγίνου, ουδεμία χωρεί αμφιβολία, άρκει μόνον ή κεφαλή χοϋ Σολομώνιος, το αριστούργημα τοϋτο της Βυζαντινής τέχνης, δια να πείση καΐ τους αυστηρότερους τεχνοκρίτας. Ή τιμή αυτή δι' ημάς τους νεωτέρους "Ελληνας είναι μεγίστη, διό καΐ έχομεν καθήκον καί ήμεΐς να συνεργασθώμ^ν και να διαμφισβητήσωμεν έν εύγενεΐ άμίλλη προς τους ξένους Βυζαντινολόγους όπερ ημών αυτών τήν τιμήν τοΰ να είμεθα ήμεϊς οί κατ" ε ξοχήν μοσται της έν τω τόπφ τούτω γεννηθείσης τέχνης. ΜηνΙ Δεκεμβρίω 1922 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές της βυζαντινής τέχνης Μορφές της βυζαντινής τέχνης χης Bυζαντινή τέχνη ονομάζεται η τέχνη που άκμασε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία από την ίδρυση της πρωτεύουσάς της, της Κωνσταντινούπολης, το 330

Διαβάστε περισσότερα

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2 Μ χ ρ β βλ λ 20505116 Κόψιμο και χάραξη κυρίως χοντρών επιφανειών π.χ. χαρτονιών. 3 Ψ λ 15cm 20505009 Κόψιμο,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΟΙ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να γίνει γνωριμία με την τέχνη της νωπογραφίας. 2. Να εντοπιστεί η ιστορική εξέλιξη της τεχνικής. 3. Να παρουσιαστεί η τεχνική των νωπογραφιών. 4. Να προβληθούν σημαντικά καλλιτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (Όχι) για την οικογένεια και τους φίλους μου ΕΙΧΑ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Κείμενο - εικονογράφηση Μάθιου Τζόνστοουν, πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

54. Έργα Τέχνης. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή "Μβενιός" κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα.

54. Έργα Τέχνης. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή Μβενιός κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή "Μβενιός" κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα. 1000-1500 2110 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1908-1983) ΕΡΓΑΤΕΣ. Λάδι σε ξύλο με υπογραφή "Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι.

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι. ΑΝΩΣΗ Πείραμα 1: Το αυγό που κολυμπάει. Τι χρειάζεσαι: ένα βρασμένο αυγό, ένα πλατύ ποτήρι ή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα μαχαίρι, νερό, αλάτι, ένα κουταλάκι. Τι θα κάνεις: Αν δεν είναι εύκολο να έχεις ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξ εκινώντας τη προσπάθεια μου να γράψω αυτό το βιβλίο αναρωτιόμουν πως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΥΑΚ κ. Ιωάννη αφνή, Οικονοµολόγου

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΥΑΚ κ. Ιωάννη αφνή, Οικονοµολόγου ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΥΑΚ κ. Ιωάννη αφνή, Οικονοµολόγου Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. ράττοµαι της ευκαιρίας από του βήµατος τούτου, σαν Πρόεδρος της ΕΥΑΚ αλλά και σαν κερκυραίος πολίτης που ευαισθητοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Χρονικό διάσωσης και ανάδειξης

ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Χρονικό διάσωσης και ανάδειξης αρχαιολογικο μουσειο καρπαθου ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Χρονικό διάσωσης και ανάδειξης ελένη παπαβασιλείου Αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων βασιλική γεωργοπούλου Συντηρήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος

Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. νζ -ξδ ΑΘΗΝΑ 1938 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ύπο Γ. ΚΟΛΙΑ. ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α' ΚΡΥΠΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 'Εντός της 'Αταλάντης

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου

Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου Η αγιογραφία, στην ελληνορθόδοξη παράδοση, είναι γνωστό πως έχει μεγάλη ιστορία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά έργα απ όλες της τις περιόδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ Ευχαριστούμε τη Μονή Μαχαιρά για τη βοήθεια που μας παρείχε στη φωτογράφηση της μεγάλης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα φιλοξενείται στο καθολικό της Μονής. To παρεκκλήσι

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Λέγοντας παλαιοχριστιανική τέχνη εννοούμε την τέχνη που αναπτύχθηκε στους κόλπους της χριστιανικής θρησκείας από τους πρώτους χρόνους που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός μέχρι τους

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα