Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων"

Transcript

1 Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων Παντελής ΖΩΓΡΑΦΟΣ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ ΑΘΗΝΑ 1926

2 Ol ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΤΞ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 22ΓΡΑΦΩΝ. Μελετών άπο πολλών ετών τήν γραφικήν τέχνην τών Βυζαντινών καί έκ παραδόσεως καΐ έξ ίδιας πείρας καΐ κόπου κατορθώσας να εφαρμόζω απαντάς τους τρόπους τής τέχνης ταύτης, επιχειρώ σήμερον τη έπιμόνω ηαρακλήσει πολλών φίλων, αρχαιολόγων, φιλοτέχνων καί καλλιτεχνών, ουχί ως φιλόλογος, άλλ' ώς καλλιτέχνης να περιγράψω συντόμως καί δι* υποδειγματικών εικόνων τας νεκράς ήδη ώς επί το πλείστον μεθόδους τών Βυζαντινών ζωγράφων, θα πραγματευτώ δέ τεχνοαναλυτικώς περί άνφιβολίων, συνδετικών υλών, εργαλείων, χρωμάτων καί μεθόδων δλων εν γένει τών τρόπων τής βυζαντινής ζωγραφικής. 'Επειδή δέ κατωτέρω μνημονεύω δρου; τεχνικούς αναφερομένους είς πολύ άπομεμακρυσμένον παρελθόν, Θεωρώ άπαραίτητον δπως πρωτίστως εξηγήσω τήν στ/μασίαν τούτων. 1. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ "Αρχομαι άπο τον έκ Φουρνα τών Άγραφων Διονύσιον, Ιερό μόναχον, άγιογράφον καί συντάκτην του Βιβλίου τής «Ερμηνείας τών Ζωγράφων», βοηθήματος μοναδικού" δια τους ασχολούμενους είς τήν ζωγραφικήν τέχνην καί τήν ίστορίαν αυτής. Ώς γνωστόν, δ Διονύσιο;, αγιογράφος άκμάσας περί τα μέσα του 18ου αιώνος, συνέταξε το περί ου ό λόγος βιβλίον, παραλαβών έξ αρχαιοτέρων ερμηνειών τοο 16ου καί Που αίώνος, σχεδόν άπαν τα ύλικόν, έπαυξήσας αύτο τη βοηθεία ενός τών μαθ-ητών του, Χίου, Κυρίλλου ονομαζόμενου. Το βιβλίον τοϋτο μέχρι τοο 1839 ήτο εντελώς άγνωστον. δτε δ Γάλλος Didron άνακαλύψας έν Άγίω "Ορει χειρόγραφον του Διονυσίου καί αντιγράψας, μετέφρασε γαλλιστί καί έξέδωκε μετά προλόγου τφ Τω 1855 έκ τοο *δίου χειρογράφου εξεδόθη ή ίδία ερμηνεία γερμανιστί. "Αλλην Ικδοσιν έξ άλλου χειρογράφου έρμηνευομένην ωσσιστί Ιχομεν τήν τοο Πορφυρίου Ούσπένσκη τψ1867. Ελληνιστί, νο- Θευμένον δμως, εξεδόθη τδ κείμενον τής Ερμηνείας ταύτης έν 'Αθήναις οπο του πλαστογράφου Κ. Σιμωνίδου τψ Άνατύπωσις δέ τούτου έγένετο οπό του έκδοτου Άνεστ. Κωτσταντινίδου τω Τω 4

3 50 1Ö93 6 αείμνηστος β Αθ\ Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δαπάναις Γρηγορίου too Θεοδώρου ΤσελΙτσοβ, έξέδωκεν ελληνιστί Ιν Ηετρουπόλει, το ήμισυ μόνον xfjç ερμηνείας τής ζωγραφικής τέχνης, μέ την ελπίδα ταχέως να αποπεράτωση ιό δλον τής ερμηνείας επειδή δμως ή περάτωσις τοο βιβλίου δέν κατωρθ-ώθη, απεφασίσθη να διανεμηθή τοοτο ώς είχε τφ Ό ϊδιος 'Αθανάσιος Παπαδόπουλος τέλος, δαπάναις τής Ρωσσικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας έν έτει 1909 έξέδωκεν όλόyxf\poy καΐ πλήρες το κείμενον του Διονυσίου, άναγράψας έν τέλει καΐ της -αυρίας πηγάς, έξ ών ούτος ήρύσθη. Χειρόγραφα τής ερμηνείας των ζωγράφων είναι γνωστά τρία, θα ύπάρχωσιν δμως ίσως καΐ άλλα παρά τοις άγιογράφοις του 'Αγίου "Ορους. "Εν τοι&οτον χειρόγραφον κατέχω καΐ εγώ, κληρονομικον κειμήλιον του προπάππου μου 'Αγιογράφου 'Αθηναίου Γεωρ Ιου Ζωγρά' φ;υ, το οποίον ήρχισα ήδη να ερμηνεύω κοσμών αυτό δια μεμβρανοφΰλλων αντιγράφων εικόνων καΐ κοσμημάτων. Το έργον τοο Διονυσίου, ώς εύθ-ύς αρχόμενος είπον, συνετάχθη κατά τον 18ον αίώνα, πολλαχοο δέ μας παρέχει πληροφορίας περί τής τέχνης των χρόνων είς οδς ανάγονται αί πηγαί του (16ος καΐ 17ος αίών), υπάρχουσιν δμο>ς μέρη, ώς το Κεφάλαιον το πραγματευόμενον περί τής ερμηνείας τής ζωγραφικής τοο τοίχου, τ* περί χρυσωμάτων κλπ. τα δποΐα ασφαλώς αναφέρονται είς τέχνην πολλψ παλαιοτέρας εποχής των Βυζαντινών. *Αν τις ταϋτα λάβη υπ* δψιν, ώς καΐ τήν συντηρητικότητα των Βυζαντινών αγιογράφων, τότε Θα δεχθ ή μετ' έμοο δτι οί παρά Διονυσίφ αναφερόμενοι τρόποι τής ζωγραφικής δέν είναι νεωτέρων αίώνων εφευρήματα, άλλα αυτοί οί παρά τοις Βυζαντινοίς άγιογράφοις χρησιμοποιούμενοι Too βιβλίου λοιπόν τούτου τους τεχνικούς δρο\)ς Θα ερμηνεύσω έν ολίγοις ένταοθα καΐ μάλιστα εκείνους δσους θα συναντήσωμεν εύθυς αμέσως. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α') 'Ανοίγματα. "Ανοιγμα 8Îvat το δια κάστανου ή μελανού χρώματος σχεδίασμα επί τών είκόνων. β') Ίσπιώματα. Ίσκίωμα λέγεται το δια αραιότερου χρώματος καστανού ή μελανού σκίασμα τών προσώπων ή άλλων μερών τής είκόνος. γ') Φώτα. Φώς λέγεται το δια ψιμμν&ίου, δηλαδή λευκού καΐ άλλων ανοικτών χρωμάτων, φώτισμα τών προσώπων.

4 51 δ") Αάμματα. Οΰτωκαλοονταιγραμμαΐ πολύ φωτειναί τιθ έμεναι ϊτλ τών φωτεινότερων μερών τοο κροαώκου καΐ ενδυμάτων. ε') Βελονιάσματα. Βελόνιασμα είναι ή δια βελόνης χάραξις τοο σχεδίου των φορητών εικόνων καΐ τοιχογραφιών. ς')σκορδόζουμον.ζ<ύμ.ος προερχόμενος έκ κοπανισμένων σκόρδων έχων Σδιάζουσαν κολλητικήν δύναμιν. ζ') Μηεζίρη. Οδτω καλείται το λινέλαιον. ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 'Εγκανσχική. Έκ τοο έγκαίω, ή τέχνη του ζωγραφίζειν με χρώματα παρά τοις άρχαίοις μετά κηροο θερμαινόμενου δι' Εδικού εργαλείου. Έφ' ύγοοίς. (al fresco) ζωγραφική επί εντελώς δγροο καΐ προσφάτου κονιάματος. Ξηρογραφία. (a tempera). Ζωγραφική επί εντελώς ξηροο εδάφους δια χρωμάτων πολύ ρευστών. Πηκτοχρωμία. ή πηκτογραφία, ζωγραφική δια πηκτορεύστων χρωμάτων, ως ή έλαιωγραφία, επί νωπού κονιάματος. 'Ωογραφία Τρόπος ζωγρχφικής, καθ' δν μεταχειριζόμεθ-α συνδετικήν υλην τον %ρόν.ον τοο φογ. Ώς έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων τρόπων φαίνεται υπάρχον έν χρήσει παρά τοίς ζφγράφοις πολλοί καΐ διάφοροι τρόποι ζωγραφικής με διαφορετικά εντελώς τεχνικά μέσα, δλας καΐ εργαλεία. 3. ΑΝΘΙΒΟΛΑ "Εκαστος τών τρόπων άπετέλει εντελώς ίοιαίτερον κεφάλαιον τής ωραίας ταύτης τέχνης, ëv δέ μόνον πράγμα ειχον οί τρόποι κοινόν το άν&ιβόλιον (έκ τοΰ άντιβάλλω, άντιβόλιον, άνθιβόλιον καΐ «ΰΊβόλι» ώς κοινώς και μέχρι σήμερον ασ νησιώτισσαι όνομάζουσι τα άχνάρια των). Το άνϋ>ιβόλιον ή άνΰίβολον, κατόπιν επισταμένης Ιρεύνης, παρετήρησα δτι ήτο έν χρήσει καΐ παρά τοίς Άρχαίοις, ογτινες έφήρμοζον αυτό προ παντός είς βιοτεχνικάς εργασίας, ώς είς αγγεία, πινάκια, κλπ., άλλα καΐ si; καλλιτεχνικά έργα, διότι μεγάλως ευκολύνει τουτ» τον τεχνίτην, προ παντός δταν έχη να έκτ*λέση τοιχογραφίας.

5 52 Κατά τον Διονύσιον λοιπόν τα άνθιβόλια διαιρούνται είς δύο κατηγορίας, είς άνΰ ιβόλια διάτρητα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς προοχεδιάσματα έντυπα, καΐ είς υποδειγματικά άνΰίβολα, δίχρωμα καΐ πολλάκις πολύχρωμα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς υποδειγματικά πρότυπα, καΐ άτινα είχον άπαντα τα τεχνικά στοιχεία, ήτοι σχέδιον, σκιώματα, ανοίγματα, φώτα καί λάμματα. Επειδή το ζήτημα είναι 6πο τεχνικήν Ιποψιν λίαν σπουδαΐον ας μοί έπιτραπη να παραθ-έσω ενταύθα όλόκληρον το περί άνθ-ιβόλου κεφάλαιον έκ της «Ερμηνείας τών ζωγράφων». «ΠΩΣ ΝΑ ΕΒΓΑΛΗΣ ΑΝΘΙΒΟΛΑ» «"Οταν θέλης να έβγάλης άνθίβολον, ποί-qaov οϋτως δταν είναι το άνθ-ίβολον καΐ από ταΐς δύο μεριαΐς ίσιορημένον, άλειψον χαρτί μέ μπεζίρι άβραστον καΐ άφες το μίαν ήμέραν είς τον ϊσκιον να ποτίση* έπειτα τρίψε το καλά μέ πίτυρα δια να έβγάλης το λάδι καλώς, να κολλούν αί βαφαί δπου Θέλεις να βάλης καΐ να μή λαδώνεται καΐ το άρχέτνπον καΐ ράπτοντας τας τεσσάρας άκρας του άνθιβόλου μέ το λαδωμένον σου χαρτί, ποίησον μανρην βαφήν μέ ολίγον αύγόν, καΐ τράβηξε επιμελώς τα ανοίγματα, καί βάλε και τα Ίσκιώματα. "Επειτα ΤΖΟΙΎ\<3ΟΊ ψιμίΰ ι καί ψιμίθισέ το" καί μέ νερουλότερον ψιμί6 ι TioÎTfso^ τα λάμματα, καί Ιτσι γίνεται ωσάν είκών, διότι το χαρτί φέγγει και φαίνονται δλα τα ανοίγματα του πρώτου άνθιβόλου μόνον δια να μή τρίβωνται, πρόσεχε να βάλλης ψιμμιθιαίς λεπταίς. Εί δέ καί τύχει το όπισθεν μίρος τοο άνθιβόλου άρρύπωιον, βάλε άλάδωτον χαρτί, καί βάνοντας το αντίκρυ είς φως παρα&ύρου ή εις ύαλί, ή είς τξερτζεβέν, φαίνονται καθαρά τα ανοίγματα καί οΰτως άκουμβίζοντας το χέρι σου επιμελώς, τράβηξε τα ανοίγματα είς το χαρτί σου επιμελώς, καί βάλλε τα λάμματα με κοκκίνην βαφήν' καί οϋτως έβγαίνοντας το άνθίβολον γίνεται δμοιον ώς καί το πρώτον. ΕΙ δέ καί είναι το άρχέτυηον είς λαδωμένον χαρτί, ποίησον οΰτω. Βάλε είς χυβάδαν μαύρην βαφήν καί οκορδόζονμον άπο εκείνο δπου βάλλεις είς ταΐς χρυσοκονδυλιαϊς, καί ανακάτωσον αυτά, καί πέρασε τα ανοίγματα τοο αγίου δλου δπου θ-ενα σήκωσης, εϊτε είς λαδςομένον χαρτί είναι, ή είς τοιχον ή είς ό',τι «ai àv τύχ^. Είτα ανακάτωσον καί κοκηίνην βαφήν μέ σκορδόζουμον καί πέρασε τάς ψιμυ&ίας τοο τζροαώηου καί τοΰ φορέματος, είδε θέλεις ποίησον καί τρίτην, καί τετάρτην βαφήν καί πέρασε τα λάμματα, μό-

6 53 ve ν να αλλάζουν αϊ βαφαΐ ή μία άπα τήν άλλη ν. ΚαΙ οΰτω βρέξον μίαν κόλλαν χαρτί Ισόμεζρον τοΰ πρωτοτύπου, καΐ βάλε την ανάμεσα εις άλλα χαρτιά να naoftfj το ν ε ιό, μόνον να άπομείνη νοτεο^, έπειτα βάλε την επάνω τοΰ αρχετύπου, καΐ πλάκωσε την δλην επιμελώς με το χέρι ου, δμως πρόσεχε να μήν παρασαλεύση, καΐ σηκώνοντας προσεκτικά μίαν άκρην 2δές άν Ιτυπώθη ειη μη πλάκωσε την έκ δευ-

7 54 ΐέρου επιμελέστερο ν, καί έτσι σηκώνοντας την θέλει ευρέθη το άνθίβολον τυπωμένον, ϊσον, άπαράλακτον τοο πρωτοτύπου. Μόνον ήξευρε καΐ τούτο δτι, δταν ε!νε το άρχέτυπον είς πάλαιαν ίβτορίαν τοίχου, ή παλαιό* σανίδι θέλει περιαοότερον σκορδόζουμον, είδε είς καινούργιαν ίστορίαν τοίχου ή είς καινούργιαν βερνικιασμένην είκόνα, ή είς λαδωμένον χαρτί, θέλει δλιγώτερον οκορδόζονμον καΐ περισσοτέραν βαφήν και δοκίμασε πρώτον μέ ολίγον χαρτί, τραβώντας μίαν καΐ δύο κονδυλίας. καί άν τυπώνεται καλά, τράβηξε καΐ τα επίλοιπα, δμως πρόσεχε χωρίς δοκιμή ν μή έπιχειρισθ^ς δια να μήν ματαιοπον-^ς. ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΈΣΕΩΣ Άνθίβολον α'. 'Αντιγραφή άνθιβολίου έξ άλλου άνθιβολίου παλαί&τέρου Εχοντος καί τάς δύο δψεις ζωγραφισμένας, γίνεται δια διαφανούς χάρτου άπο μπεζίρι, καί μέ χρώματα ανοίγματα δια μέλανος, καί λάμματα Öta λευκού εχόντων ώς συνδετικήν ϋλην τον κρόχον καί ουχί το λεύκωμα τοο ψοο ώς εσφαλμένως ίσχυρίσθι/σαν πολλοί ξένοι καί μάλιστα διαπρεπείς ώς ό ζωγράφος καί αρχαιολόγος Donner, καί ό αρχαιολόγος Heibig, οΐτινες έγένοντο παραίτιοι να πλανηθ ώσιν καί πολλοί ημέτεροι είς τήν έσφαλμένην ταύτην θεωρίαν, ώς οί αείμνηστοι Κορδέλας, Λαμπάκης καί άλλοι. Άνθάβολον β'. ΈνταΟθα πρόκειται περί αντιγραφής άνθιβολίου έξ άνθιβολίου παλαιοτέρου έχοντος τήν μίαν δψιν ζωγραφισμένην καί συνεπώς θα γείνη ή αντιγραφή μέ λευκόν καί άλάδωτον χαρτί επί οελοπίνακος ή τζερτζεβεν μέ \ά μματα κόκκινα. Άνθίβολον γ'). Ή αντιγραφή του άνθιβολίου τούτου είναι απλουστέρα άρκεΐ, ώς αναφέρει ό Διονύσιος, να προσέξωμεν είς το σκορδόζουμον, δταν δηλαδή αί άρχαίτυποι είκόνες είναι παλαιαί, είς τάς ' βαφας ανοιγμάτων καί λαμμάτων να βάζωμεν περισσότερον σκορδόζουμον, δταν δέ νέαι δλιγώτερον. θα σύρωμεν επί τών ίδίων άρχαιτύπων εικόνων καί επί τών αυτών λαμμάτων καί ανοιγμάτων τα ίδικά μας ανοίγματα καί λάμματα, θα βρέξωμε ένα χαρτί, θα άφαιρέσωμεν τα νερά δι* απορροφητικού χάρτου, καί έτσι νωπό το χαρτί θα στρώσωμεν επάνω επί τής

8 00 είκόνος πιέζοντες δια τής χειρός μας καθ' δλας τάς διευθύνσεις, καί δταν άποσύρωμεν αυτό θ α έχωμεν το άνθίβολόν μας έτοιμον πλην άντιστροφοτυπωμένον. Άνθίβολόν δ'). "Απαντα τα ανωτέρω άνθιβόλια, ώς είπον έν αρχή τοο περί άνθ-ιβολίων λόγου μου, έχρησίμευον ώς πρότυπα είς τους Βυζαντινούς ζωγράφους, οιπνες δμως είχον καΐ άλλα άνίκβόλια, τα διάτρητα, άτινα έχρησιμοποίουν ώς έντυπα προσχεδιάσματα, καΐ πάντες οί ζωγράφοι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ ' ημάς* είναι δέ ταύτα λεπτομερέστατα μονόγραμμα σχέδια ών αί γραμμαΐ αντικαθίστανται δια λεπτών καΐ συνεχών μικρών δπών έσχηματισμένων δια λεπτής βελόνης έν είδει γαζώματος. Έκ τών περισωθ-έντων μέχρις ημών διαερήτων σχεδίων (έκ τής συλλογής μου τουλάχιστον) πολλά έχουσιν δχι μόνον διάτρητους τας γραμάς του περιγράμματος, άλλα καΐ τας γραμμάς τών σκιωμάτων καί λαμμάτων. Κατ 9 έμέ τά διάτρητα αυτά άνθ-ιβόλια, ώς καΐ πάντα τα έγχρωμα τοιαοτα, είναι υψίστου ενδιαφέροντος υλικόν. Δέν Θά ήτο δέ άσκοπος άπό ίστορικής καΐ καλλιτεχνικής απόψεως περισυλλογή καΐ μελέτη ' τούτων. "Ηδη έρχόμεθα είς τους ζωγραφικούς τρόπους. 4. ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.- ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Είς έκ τών αρχαίων τρόπων βεβαίως είνε δ τής ψηφοθετικής τέχνης, περί ταύτης δμως δέν θ ά δμιλήσω επειδή αποτελεί ξένον σχεδόν κεφάλαιον καΐ εντελώς ίδιαιτέραν τέχνην. "Αρχομαι λοιπόν του δέματος μου άπ' ευθείας άπό τήν επίσης άρχαιοτάτην έγχανστικήν, ή ν ύμνοον οί Πλίνιος καΐ Βιτρούβιος, έν δέ τοίς νεωτέροις χρόνοις εξετάζει καί μελετά δ ζωγράφος «αϊ αρχαιολόγος Donner έκ παραλλήλου πρδς τον γάλλον Cros καί τον γερμανον Heibig οϊτινες έδημοσίευσαν πρχγματείαν δλόκληρον περί ταύτης. Σήμερον δέ ασχολούνται καί ξένοι καί οί ιδικοί μας περί ταύτην, πάντες δμως ώς έκ συμφώνου αρνούνται τήν οπαρξιν ταύτης χατά τήν Βυζαντινήν περίοδον. Ήμεΐς έν τούτοις έκ παραδόσεως γνωρίζομεν καί έφαρμόζομεν τον τρόπον τοοτον τής Έγχαυσ:ικής διαφοροτρόπως κατά τάς περιστάσεις εις τοιχογραφίας, ψορηχάς εικόνας, είς ύφάσρ,ατα προς κατασκευήν λαβάρων καί έπιτα-

9 if λ " Λ1 ο è ir A \ e» * à v. C-i v / r^ ΛΚΘΙΒΟΛΟΝ 3 ΑΛΘΙΒΟΛΟιΧ 2

10 57 φίων, πολλάκις δέ καΐ είς εικόνας τοο τρόπου τής ύγρογραφίας, οπότε αποτελείται μικτή τέχνη, αναγκαία είς τον τεχνίτην, δστις αδυνατεί δια τοο τρόπου μόνον τής ύγρογραφίας να παραστήση σιρίτία, πετράδια, κλπ. κοσμήματα απαραίτητα είς ίεράρχας καΐ μάρτυρας, πράγματα άτινα ή έγκαυστική αντιθέτως παριστάνει καΐ Ικτυπα μάλιστα. Έχρησιμοποίουν δέ ol τεχνίται καΐ έγκαυστικα γανώματα εις δλους τους τρόπους τής Ζωγραφικής. 'Εγώ ό ίδιος έδιδάχθην παρά του πάππου μου Ιΐαντολέοντος ζωγράφου, διακεκριμένου αγιογράφου, τάς μεθόδους και ολικά τής τέχνης ταύτης, πολλάκις δέ τον παρηκολούθησα ζωγραφίζοντα εικόνας επί σημαιών και επιταφίων δια τοο τρόπου τούτου τής έγκαυστικής. Επίσης έγνώρισα καΐ άλλον άγιογράφον, γέροντα καΐ αυτόν, τον Άντώνιον Καλογεραν, μοναχδν τής Μονής Μάντζαρη τής Ευβοίας, έργαζόμενον κατά τρόπον παρηλλαγμένον κάπως καΐ μικτον, άλλα πάντοτε επί τών αυτών βάσεων τής έγκαυστικής. ΚαΙ ταοτα μέν επί τής εποχής του πάππου μου. "Αν δμως λάβη τις υπ' δψιν δτι καΐ ούτος παρά τοο πατρός του παρέλαβε ταύτην καΐ το δτι ή αγιογραφική τέχνη στηρίζεται επί αγώνων παραδόσεως, τότε πρέπει να δεχθ-ώμεν δτι ή έγκαυστική, ήτις καΐ είς τους αρχαίους ή το γνωστή, δέν έπαυσεν ούσα έν χρήσει καΐ κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Τα εργαλεία του τρόπου τής έγκαυστικής συνίσταντο εκ μιας κασετίνας μι- Mcäg έκ λευκοσιδήρου, καΐ ολίγων δοχείων έκ λευκοσιδήρου επίσης, είς τα όποια έτίθεντο τα χρώματα ψιλοτριμμένα μετ' αναλόγου ποσότητος κηροο καθαρισθέντος πρότερον καΐ λευκανθέντος δια νίτρου. Ή κασετίνα αδτη μετά τών δοχείων κατά τήν ώραν τής εργασίας ετίθετο άνωθεν έλαφρας πυρά;, ούτως ώστε τα χρώματα να διατηρώνται είς ρευστήν κατάστασιν, και έάν μέν ή είκών ήτο ΙπΙ σανίδος ή τοίχου έχρησιμοποίουν καΐ μαχαιράκι μυτερόν έν σχήματι μιστρίου,το περιώνυμον κέστρον(*), δπερ Ικαιον ολίγον κατά τάς περιστάσεις καΐ δπως βύκολώτερον δουλεύονται τα χρώματα, έάν δμως είργάζοντο επί υφάσματος τότε ηραίου τα χρώματα, δι' αναλόγου ποσότητος νεφτίου, έχρησιποποίουν δέ χρωστήρας σκληρούς. Κατά τήν μί^οζο^ ταύτην εμάς καλλιτεχνών προ τριών μόλις ετών, έζωγράφισε λάβαρα μέ υπερφυσικού μεγέθους πρόσωπα. Δια γανώματοος δέ έγκαυστικοο έχουν βερνικωθεΐ καΐ αί τοιχογραφίαι τοΰ Πανεπιστημίου. ΚαΙ τας μέν τοιχογραχογραφίας καΐ είκόνας έσιδέρωναν μέ σίδηρον παραπλήσιον τ&0 σιδε- (*) Προ. Άλεξ. Φιλαδελφέως 'Ιστορία τής Γραφικής «αρά τοις Άρχαίοις "Ελλησιν, σελ. 57 (μετά εικόνος).

11 58 ρώματος, ολίγον καυστόν. ΚαΙ τούτο δπου ανάγκη παρίστατο προς στρώσιν των χρωμάτων, τάς δε επί υφασμάτων με μάλλινον ύφασμα πυρονώμενον καΐ αοτό συνεχώς. "Αλλος τρόπος ζωγραφικής καΐ αύτος αρχαιότατος είναι Ò τί\ς ύγρογραφίας (al fresco) ώς επί εντελώς προσφάτου καΐ ογροο κονιάματος καΐ δι' ύδατομογών χρωμάτων εφαρμοζόμενος. Ούτος τυγχάνει στερεώτατος ώς έκ τής χημικής ενεργείας τής άσβεστου επί τών χρωμάτων. Το όξείδιον δηλ. τοο ασβεστίου, διαλυόμενον έν τψ ΰδατι, καθίσταται ένυδρον όξείδιον, τοο ασβεστίου, έν τοιαύτη δέ καταστάσει εύρισκόμενον έν τφ άμμοκονιάματι έκμυζεί άκορέστως το οδωρ τών χρωμάτων, εξέρχεται επί τής επιφανείας αυτών, ένοοται μετά του ανθρακικού οξέος του ατμοσφαιρικού αέρος καΐ μεταβάλλεται είς ανθρακικών άσβεστων, δπερ έπιτιθ-έμενον επί τών χρωμάτων είς λεπτότατον καΐ δυσδιάλυτον στρώμα προφυλάττει ταοτα άπο πλύσιν καΐ ογρασίαν. Δια τον λόγον δέ αυτόν πρέπει τα χρώματα πάντα να εΐνε ορυκτά, εξαιρέσει τοο ψιμμυθίου. δπερ καΐ αυτό αντικαθίσταται οπό λίαν παλαιάς καΐ λαγαρισμένης άσβεστου. "Εν τη δγρογραφία τα χρώματα τριβόμενα επί πλακός μαρμάρινης δια τριβιδίου διαλύονται μόνον δι' δδατος χωρίς άλλην τινά συνδεπκήν ούσίαν. Έ τέχνη αδτη άπαιτεϊ μεγάλην ταχύτητα ίνα το μύστρωμα τής πρωίας ζωγραφίζεται όλόκληρον κατά τήν αυτήν ήμέραν, έάν δέ συνέπιπτε να μείνη κονίαμα άζωγράφιστον, τότε ό τεχνίτης ή το Ιβρεχεν άναρτών συγχρόνως καΐ πανία βρεγμένα εφαπτόμενα αυτοο, ί} το άπέκοπτε δια μαχαιριδίου, συμπληρών αοτό τήν πρωίας της επομένης. Τρίτος χρόκος εΐ^αι ό τής ξηρογραφίας καΐ αυτός αρχαιότατος δ επί ξηρού δηλαδή εδάφους ή κονιάματος εφαρμοζόμενος. Ούτος τυγχάνει εύκολώτερος κατά το δούλευμα, διότι κατ' αυτόν χρησιμοποιούνται άραιότεραι συνδετικαί ούσίαι, ώς το γάλα, ή πιτυρόκολλα, ή ζωική κόλλα (ψαρόκολλα) καΐ σπανίως έν ταΐς τοιχογραφίαις ό χρόχος τοο φοο έν διαλύσει πάντοτε μετ' όξους. Ή φογραφία κατά προτίμησιν έφηρμόζετο είς έκλεκτας τοιχογραφίας ώς είς τήν θείαν Δειτουργίαν Καισαριανής, έν ταίς γραφατς τής Περιβλέπτου, Μητροπόλεως, καΐ Παντανάσσης Μυστρά καΐ ενίοτε έν ταΐς γραφατς τών αδελφών Μάρκων καΐ άλλαχοο. Ό τρόπος ούτος τής ώογραφίας εφαρμοζόμενος επί φορητών είκόνων καΐ μεμβρανών τυγχάνει πολύ σπουδαιότερος άπαιτών μεγίστην δεξιοτεχνίαν καΐ πολλας τεχνικας γνώσεις. Δια του τρόπου τούτου επιτυγχάνεται ή δι' άποξέσεως τών χρωμάτων έμφάνισις

12 59 κοσμημάτων καί κάτωθι αυτών τοο στίλβοντος χρυσοο. Ή διατήρησις τών χρωμάτων είς τους φυσικούς των τόνους, ή μετά καιρόν αποκρυστάλλωσες των ώοχρωμάτων είς τρόπον ώστε να αποβαίνει δύσκολος ή άπόξεσις αυτών, ώς καΐ ή αφάνταστος καί γλυκεία ώραιότης των μικρογραφιών δια τοο τρόπου τούτου. Δια τής άποξέσεως μάλιστα, ώς προαναφέραμεν, δύναταί τις να εξέλεγξη καί τήν παλαιότητα ή μή τής εικόνος επί μεμβράνης. Ό τρόπος δμως, δστις επεκράτησε κατά τους βυζαντινούς χρόνους έν ταΐς τοιχογραφίαις, είνε ό *ής πηχτογοαφίας, ή πηκτοχρωμίας, οδτω καλούμενος έκ τών συνδετικών υλών (κολλοειδών) τών κατ' αυτήν χρησιμοποιουμένων, ήτοι γόμας, μέλιτος καί ρυτινωδών ουσιών. Χρωστήρες έχρησιμοποιοοντο σκληροί, ώς εμφαίνεται έκ τής επεξεργασίας καί είς αυτας τας λεπτομερείας τών σχετικών τοιχογραφιών. Καί εις τον τρόπον αυτόν τής πηκτογραφίας τα χρώματα, άτινα μετεχειρίζοντο οί τεχνΐται, ήσαν ώρισμένως ορυκτά, μή εξαιρουμένης καί αυτής τής λάκκας (βυσινόχρου), ήτις παρεμφερής ούσα προς τήν ζωϊκήν καί φυτικήν, εξάγεται έν τοις μεταλλείοις. Ό τρόπος ούτος τής πηκτογραφίας διακρίνεται ευκόλως έκ τής διατηρούμενης λαμπρότητος τών χρωμάιων, έκ τής πηκτοσαρκώδους επιφανείας τής εφαρμογής αυτών, έκ ποιας τίνος στιλπνότητος ην προσλαμβάνουν αϊ γραφαί δια έριούχου προστριβώμεναι καί έκ τών επικλινών γραμμών, ας άφίνει επί του νωποο κονιάματος (βελονιάσματος) το δι'άμβλέως εργαλείου χαρακτον σχέδιον τών εικόνων. Δείγμα δέ τής αντοχής τοο τρόπου τούτου έχομεν τον παρά το «Γαλάτσι» ίερον Ναον του άγιου Γεωργίου (Ώμορφοκλησιά). Eif τον ναον αυτόν ετέθη άλλοτε πυρ προς το μέρος του νάρθ-ηκος, το όποιον ήκολούθησε τήν δεξιαν πλευράν του γοτθικού παροικοδομήματος, δπου, ώς φαίνεται, υπήρχε σειρά στασιδίων, καί έσταμάτισε επί τής δεξιάς κόγχης τοο Ίεροο. Αι παλαιότεραι τών γραφών του ναοΰ τούτου είναι έζωγραφισμέναι δια του τρόπου τής πηκτογραφίας, αύται δ' έμειναν ανέπαφοι, μή οποστάσαι ούδεμίαν δξύξωσιν ή άλλοίωσιν είς τα χρώματα, αί κατόπιν δμως γενόμεναι επιδιορθώσεις καί προσθήκαι τοιχογραφιών δια του τρόπου τής ξηρογραφίας επί του 'ίεροΰ, τοο Παροικοδομήματος καί τοο Νάρθηκος, έπαθον τρομεράν άλλοίωσιν είς άπαντα τα χρώματα τα ανήκοντα εις το Βασίλειον τών ζωϊκών καί φυτικών ουσιών, απέμειναν δέ μόνον έξ αυτών αί προετοιμασίαι (προπλάσματα), αί Ιχουσαι ώς βάσιν τον βόλον (Έρυθρον όρυκτον) καί τήν

13 60 ώχραν επίσης ορυκτήν. Μοναδικον φαινόμενον επίσης τής αντοχές του τρόπου τούτου είναι 6 έν Μυστρά ναός της Θβοτόκου ΒροντοχΙου ή 'Αφεντικό, οδτινος αί γραφαΐ σχεδόν έν ύπαίθ ρω εορισκόμενρι διατηροον έν τούτοις έν καταπληκτική διαύγεια δπαντα τα χρώματα, μολονότι από τής ζωγραφήσεως αυτών παρήλθ ον 500 έτη περίπου. Ό ωραίος δ' αυτός τρόπος τής πηκτοχρωμίας φαίνεται υποχωρήσας καΐ άφήσας τήν Θέσιν του είς τον τρόπον τής ξηρογραφίας περί τα τέλη τοο 14ου αίώνος, ή τάς αρχάς του 15ου Τουλάχιστον τα παλαιότερα του τρόπου αύτου τής πηκτογραφίας γνωστά μοι παραδείγματα είναι ό Εμμανουήλ του έν Λεύκοις τής Ευβοίας ίεροο ΝαοΟ τής Θεοτόκου (1150), νεώτεραι δέ αί τοιχογραφίαι των έν ΌξυλΙΦω Εύβοιας ιερών ναών, Άγιου Νικολάου (1304), Παναγίας (1304), 'Αγίας "Αννης (1370), αί θαυμάσιαι γραφαΐ τοο έν Σπηλιαΐς Κονίστρων Ευβοίας ίεροο Ναοο τής Θεοτόκου (δδηγητρίας) (1311) καΐ αί έτι θ-αυμασιώτεραι τοιαοται τοο Ναοϋ τΐ)ς Θεοτόκου ΒρονχοχΙου (Άφεντικοο) έν Μυστρα Προπαραοκευή. Μεγίστην επίσης σημασίαν Ιδιδον οί Βυζαντινοί αγιογράφοι καΐ εις τήν προπαρασκευήν του δια too τρόπου τής πηκτογραφίας κονιάματος του τοίχου, ώς σαφώς μ<2ς δεικνύουν αί ΒνζαντιναΙ τοιχογραφίαι. Τα κονίαμα τοοτο έπέβλεπον ή καΐ έξετέλουν οί ϊδιοι ol ζωγράφοι άναμιγνύοντες μετά το δια το πρωχον μύστρωμα άπαραίτητον ηιτσιλωτον, ψιλά άχυρα ή καΐ φύκη, είς δέ το τρίτον καΐ τελευταΐον μύστρωμα (Ισβετον μετά γύψου καΐ άραιας πιτυροκόλλης καΐ διατηροοντες ώς προαναφέραμεν, ολίγον νωπον το τελευταΐον μύστρωμα κατά τήν επεξεργασία ν τών είκόνων ώς εμφαίνεται σαφώς καΐ έκ τών επικλινών γραμμών ας άφίνει επί τοο κονιάματος τό δ' άμβλέος εργαλείου χαρακτον σχέδιον τών είκόνων κατά τον τρόπον τοοτον της πηκτοχρωμίας. Καθ-ίσταντο δέ τοσοοτον στερεαΐ αί γραμμαΐ δια τής προπαρασκευής τής μεθόδου ταύτης ώστε, έάν ήθελε τις V s άποχωρίση είκόνα τινά fra άπέσπα όλόκληρον το πάχος τοϋ μιστρώματος. Πόσον χοϋτο είνε αληθές δεικνύουσιν at άπ^τοιχιζόμεναι καΐ έν μουσείοις άποκείμεναι είκόνες. Δια να κατανοηθ-ή δέ ή αξία καΐ σημασία τών τρόπων τούτων τής ζωγραφικής ών αί τεχνικαί ίδιότητε; έν ταΐς λεπτομερείαις των άποτελοοσιν όλόκληρον κεφάλαιον έπιστημονικον, χρειάζεται πρωτίστως έμπρακτος εφαρμογή αυτών ενώπιον τών ενδιαφερομένων,

14 61 Ώς συνάγεται έκ των προηγουμένων, δέν πρόκειται περί τέχνης μικρας, άλλα πολύ μεγάλης καΐ εθνικής ήν έδημιούργησεν ό 'Ελληνικός Λαός έν τή καλλιτεχνική του ορμή. AÊ είκόνες δέ κυρίως των τριών αίώνων 12ου, 13ου, καΐ 14ου, δέν είναι κοιναί άγιογραφίαι, αλλ' ΐργα υψίστης συλλήψεως καΐ υπέρτατης τέχνης. Ό επισκεπτόμενος δέ τον Μυστραν μένει κατάπληκτος καΐ απορεί πώς τόσα έργα τέχνης μένουν κρυμμένα μέσα εις θόλους καΐ κόγχας εκκλησιών, ανυπόγραφα καΐ σχεδόν αφανή καΐ άγνωστα, καΐ πώς ή καταπλήσσουσα αρμονία τών χρωμάτων, ή αποδίδουσα το χρυσίζον φώς τών κανδηλών, δέν έτυχε τής δεούσης προσοχής καΐ μελέτης! Το δτι τα έργα ταύτα είναι πολύ ανώτερα τών προρραφαΐλικών Φρά Άτζέλικου καΐ Περουγίνου, ουδεμία χωρεί αμφιβολία, άρκει μόνον ή κεφαλή χοϋ Σολομώνιος, το αριστούργημα τοϋτο της Βυζαντινής τέχνης, δια να πείση καΐ τους αυστηρότερους τεχνοκρίτας. Ή τιμή αυτή δι' ημάς τους νεωτέρους "Ελληνας είναι μεγίστη, διό καΐ έχομεν καθήκον καί ήμεΐς να συνεργασθώμ^ν και να διαμφισβητήσωμεν έν εύγενεΐ άμίλλη προς τους ξένους Βυζαντινολόγους όπερ ημών αυτών τήν τιμήν τοΰ να είμεθα ήμεϊς οί κατ" ε ξοχήν μοσται της έν τω τόπφ τούτω γεννηθείσης τέχνης. ΜηνΙ Δεκεμβρίω 1922 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου

Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη Σελ. 108-120 ΑΘΗΝΑ 1936 Ε'. ΑΝΑΚ0ΙΝΩΣ1Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 132-140 ΑΘΗΝΑ 1933 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ έπί δεμάτων τεθέντων νπ Αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ι.. :, ': :".' ~.,.. ' ""=..., Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ:

ι.. :, ': :.' ~.,.. ' =..., Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ: J i -> ~.,.. ' ""=..., ι.. :, ': :".' Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ 1937 ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ: , ΕΙκ. 1. ΑΙ f}ecti του Γάζ!.. ') ΑΙ ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΘΕΑ] ΤΟΥ ΓΑΖΙ νπα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ c j /. u Μ ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. Κ Ε ΡΑ Μ ΟΠΟ ΥΑΛΟ Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1929 Τ Ρ m ο * ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ".

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το) ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι . ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ". Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓιΟΥ Ι. ΡλΛΛΗ ο ΙΩΑ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ λθηναι 1947 'Αλλά Ζεί;ς πάντων έφορξί: τέλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 87-107 ΑΘΗΝΑ 1960 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ι Ή μικρή εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ. υμπόσιον. Ή Περί του Έρωτος

Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ. υμπόσιον. Ή Περί του Έρωτος 2 Π λ ά τ ω ν Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ υμπόσιον Ή Περί του Έρωτος 4 Π λ ά τ ω ν Πλάτων, υμπόσιον ή Περί του Έρωτος Μετάφραση: Ν. Κουντουριώτης Ιανουάριος 2014 Εξώφυλλο, επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

τ ό μ π ο υ ρ δ έ λ ο

τ ό μ π ο υ ρ δ έ λ ο τό μπουρδέλο Ellas Petropoulos THE BORDELLO / Whorehouses in Greece. Copyright ' 1980 by GRAMMATA. Athens, Greece. Ηλία Πετρόπουλου τέως Διοικητού του Τμήματος Ηθών καί Λεσχών Αθηνών ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος

Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Δημήτριος ΠΑΛΛΑΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 19-32 ΑΘΗΝΑ 1933 Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ. Ι. ΤΤΑΛΛΑ Η ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝυΝΟΣ Έκ των γλυπτών διακοσμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι  ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ 155.5 $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι 1X16 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48)

Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48) Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48) Βασίλειος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979)

Διαβάστε περισσότερα

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2)

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 1-12 ΑΘΗΝΑ 1972 Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΙΝ. 1-2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ. B' έκδοση

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ. B' έκδοση Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ B' έκδοση Ιερά Μονή Παναγίας Όλυμπιωτίσσης Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΩΝΑ τηλ. 0493-22.480 Φωτογραφία έμπροσθοφύλλον: Τό καθολικό τής Όλυμπιωτίσσης (13ος αιών).

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ. 49-120 ΑΘΗΝΑ 1906 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ Χαλκηδών τη 10η Ιουνίου 1949 Αγαπητή κυρία Μερλιέ Βεβαιώ επιστολήν μου (αεροπορικώς) τής 4 παρόντος. Σήμερον σάς στέλλω τα ονόματα των πόλεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 77 ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΕΤΑ 32 ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 77 ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΕΤΑ 32 ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ Α ΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1963 ΜΕΤΑ 32 ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ 77 ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1965 Μ Η ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΟΠΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, 2014 2

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, 2014 2 Πρακτικά Συνεδρίου 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, 2014 2 Πρακτικά «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Oνοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας» Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Αφ' ου χρόνου τυποις εξεδόθη το περί του 'Ακάθιστου 6μνου πρώτον μου μελέτημα χ ), δι' ού τας προδιαδεδομένας περί της αυτού γενέσεως γνώμας τε και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ*

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ* Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ* Ή κτητορική έπιγραφή τοϋ ναοϋ των 'Αγίων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου τής ένορίας Ελεούσας Καστοριάς (ή 'Αγ. Αποστόλων

Διαβάστε περισσότερα

Project Gutenberg's Socrates' Apology, by Plato and Alexandros Moraitides

Project Gutenberg's Socrates' Apology, by Plato and Alexandros Moraitides Project Gutenberg's Socrates' Apology, by Plato and Alexandros Moraitides This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84)

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 205-232 ΑΘΗΝΑ 1972 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 80-86 ΑΘΗΝΑ 1960 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Το Βυζαντινον

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Στέφανος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 44-53

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Μετάφραση Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, Λ\\ ^. ι. ΐ ' - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992 Φωτοστοιχειοθεσία-Φιλμς-Μοντάζ-Εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα