ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ Τ ΕΡΓ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΣ ΠΑΡΝΩΝΑ- ΥΓΡΟΤΟΠ ΜΣΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2010ΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη Εκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, επιχώσεις) εντός υπαρχόντων κτιρίων, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 2122 m 3 19,90 25,00 497, m 3 6,70 100,00 670, m 3 25,00 32,00 800,00 ΟΛΙΚΗ Ν Ν Ν Μόρφωση επιφανειών εξωτερικού αύλειου χώρου, που περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές-επιχώσεις, καθαιρέσεις επιφανειακών Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωρραχίων θόλων δια χειρών και μικρών εργαλείων χειρός σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου Επίχωση κενών θόλων με θραυστό υλικό (σκύρα) που τοποθετούνται εν ξηρώ 2112 m 3 8,70 95,00 826, m 3 35,00 12,00 420, m 3 27,90 12,00 334, Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 2162 m 3 21,20 140, , Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 2171 m 3 1,40 327,00 457,80 9 N Φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων πλην εκείνων που τιμολογούνται με συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, μεταφορά από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου και απόθεση σε σημεία συγκέντρωσης εκτός αυτού 2173 m 3 4,00 100,00 400, Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 2180 m 3 km 0, , , Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 2204 m 3 33,20 7,00 232,40 Προυπολογισμός Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 12 Ν Καθαίρεση αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος δαπέδων επί εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο 2226 m 3 35,00 100, ,00 13 Ν Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος δαπέδου εξώστη, της εργασίας εκτελουμένης με προσοχή 2226 m 3 100,00 0,75 75, Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 2236 m 2 6,70 63,00 422,10 15 Ν Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών θολιτών στα εξωράχια των θόλων 2251 m 2 4,80 46,00 220,80 16 Ν Καθαίρεση επιχρισμάτων επί οιωνδήποτε επιφανειών, οιασδήποτε σύστασης κονιάματος, της εργασίας εκτελουμένης με προσοχή 2252 m 2 6,80 940, ,00 17 Ν Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών λιθοδομής με απόξεση του κονιάματος δόμησης, και δημιουργία φωλιών αγκύρωσης οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 2251 m 2 3,80 940, , Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 2267 τεμ. 4,10 25,00 102, Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων 2275 m 3 53,00 3,30 174,90 20 N Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους όπου προβλέπεται από την μελέτη η εκτέλεση των νέων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο αυτό, με φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη των άχρηστων υλικών 2227 τεμ ,00 1, , Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 2303 m 2 6,70 450, ,00 22 ΠΡΣ- Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές ΠΡΣ-1620 m 3 2,80 106,00 296,80 23 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-1710 m 3 8,50 106,00 901, Ν Σύνολο ομάδας: Α ,60 ΟΜΑΔΑ : Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Ενίσχυση εξωραχίων θόλων με οπλισμένο γαρμπιλόδεμα, κατηγορίας 3213 m 3 169,50 3,00 508,50 C16/20 Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m m 3 92,70 1,00 92, Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C12/ m 3 99,30 45, ,50 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C20/ m 3 120,00 51, ,00 28 Ν Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί τοίχων από φυσικούς λίθους 3216 m ,00 37, , Ξυλότυποι χυτών τοίχων 3801 m 2 13,40 103, , Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 3811 m 2 17,30 10,00 173,00 Προυπολογισμός Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 3816 m 2 15,30 72, ,60 ΟΛΙΚΗ Ν Ν Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s) Δομικά πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s) Γαλβανισμένα δομικά πλέγματα S500s οπλισμού σκυροδέματος 3873 kg 1, , , kg 1,10 600,00 660, kg 1,40 100,00 140,00 Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επί οιωνδήποτε 3873 kg 1, , ,00 επιφανειών λιθοδομών Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο λείο χάλυβα Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 3873 kg 7,50 200, , m 2 1,80 175,00 315,00 38 Ν Βλήτρο συνεργασίας κατασκευών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με υφιστάμενες λιθοδομές ή σκυρόδεμα 3877 τεμ. 3, , ,00 διαμέτρου Φ10 mm και μήκους 60 cm Σύνολο ομάδας: Β ,50 ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg 4207 m 3 92,70 72, ,40 δύο ορατών όψεων Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 4226 m 19,90 300, , Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου 4501 m 2 19,90 111, ,90 42 Ν Πρόσθετη τιμή διαμόρφωσης αψιδωτών κατασκευών από λιθοδομή 4501 m2 20,00 4,30 86,00 43 Ν Πλήρης κατασκευή τζακιού εκθεσιακού χώρου, μετά της καμινάδος του τεμ ,00 1, , Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 7101 m 2 18,70 111, , Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 7121 m 2 12,70 67,00 850, Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 7131 m 2 11,60 85,00 986, Ν Ν Επιχρίσματα τριπτά με μαρμαροκονίαμα επί επιφανειών εκτοξευόμενου σκυροδέματος (μόνο μάρμαρο) Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών όψεων του κτιρίου, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τύπου THERMOPROSOPSIS της Knauf 7132 m 2 4,00 934, , m 2 45,00 390, ,00 49 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 004 Σύνολο ομάδας: Γ ,90 ΟΜΑΔΑ : Δ - ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος διαμέτρου 18*2 mm ΗΛΜ 7 m 5,99 50,00 299,50 Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος διαμέτρου 26*3 mm ΗΛΜ 7 m 7,77 40,00 310,80 Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος διαμέτρου 32*3 mm ΗΛΜ 7 m 10,47 80,00 837,60 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ 11 τεμ 14,07 1,00 14,07 Προυπολογισμός Σελίδα 3

4 53 ΗΜ 005 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins ΗΛΜ 11 τεμ 15,67 7,00 109,69 ΟΛΙΚΗ 54 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 010 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) γωνιακή ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2*1/2 ins Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins Ορειχάλκινος συλλέκτης διανομής 1" ( 5 αναχωρήσεων 1/2" ) Μεταλλικό ερμάριο συλλεκτών 500 Χ 450 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins ΗΛΜ 11 τεμ 14,38 9,00 129,42 ΗΛΜ 11 τεμ 32,26 1,00 32,26 ΗΛΜ 11 τεμ 15,67 2,00 31,34 ΗΛΜ 11 τεμ 45,05 1,00 45,05 ΗΛΜ 13 τεμ 49,61 3,00 148,83 59 ΗΜ 011 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος κατάλληλος για HLM 13 τεμ 80,83 1,00 80,83 νιπτήρα ΑΜΕΑ 60 ΗΜ 012 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά ΗΛΜ 29 Kgr 1,41 310,00 437,10 61 ΗΜ 013 Απλές σιδηρές κατασκευές ΥΔΡ 6751 Kgr 5,85 10,00 58,50 62 ΗΜ 014 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης 30Χ40 εκ. ΗΛΜ 10 τεμ 69,51 5,00 347,55 63 ΗΜ 015 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 40 mm ΗΛΜ 8 m 13,48 8,00 107,84 64 ΗΜ 016 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέρου 50 mm ΗΛΜ 8 m 14,21 8,00 113,68 65 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 021 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 4 atm και διαμέτρου 100 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 125 mm Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΕΑ ΗΛΜ 8 m 17,40 15,00 261,00 ΗΛΜ 8 m 21,94 90, ,60 ΗΛΜ 8 m 24,45 15,00 366,75 ΗΛΜ 14 τεμ 182,75 2,00 365,50 ΗΛΜ 14 τεμ 243,95 1,00 243,95 70 ΗΜ 022 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού ΗΛΜ 18 τεμ 19,99 2,00 39,98 71 ΗΜ 023 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm ΗΛΜ 14 τεμ 13,65 3,00 40,95 72 ΗΜ 024 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm ΗΛΜ 17 τεμ 147,77 2,00 295,54 73 ΗΜ 025 Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ ΗΛΜ 17 τεμ 134,57 1,00 134,57 74 ΗΜ 026 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ ΗΛΜ 13 τεμ 26,22 3,00 78,66 75 ΗΜ ΗΜ 028 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκους 1,20 m ΗΛΜ 13 τεμ 17,27 3,00 51,81 ΗΛΜ 17 τεμ 153,40 1,00 153,40 Προυπολογισμός Σελίδα 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 77 ΗΜ 029 Σιφώνι δαπέδου από πολυπροπυλαίνιο με εσχάρα ανοξείδωτη Φ100 ΗΛΜ 8 τεμ 30,00 2,00 60,00 78 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 033 Ακροστόμιο ή σωληνοστόμιο καθαρισμού από PVC Φρεάτιο δικτύων αποχέτευσης 30Χ40 εκ. Φρεάτιο δικτύων αποχέτευσης 40Χ50 εκ. Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου έως 160 mm ΗΛΜ 1 τεμ 21,56 4,00 86,24 ΗΛΜ 10 τεμ 70,00 6,00 420,00 ΗΛΜ 10 τεμ 100,00 1,00 100,00 ΗΛΜ 9 τεμ 33,58 1,00 33,58 82 ΗΜ 034 Εξαεριστήρας Inline Q = 250m3/h ΗΛΜ 22 τεμ 80,00 1,00 80,00 83 ΗΜ 035 Εξαεριστήρας Inline Q = 350m3/h ΗΛΜ 22 τεμ 80,00 1,00 80,00 84 ΗΜ 036 Αεροβαλβίδα διαμέτρου 80 mm ΗΛΜ 22 τεμ 6,00 2,00 12,00 85 ΗΜ 037 Αεροβαλβίδα διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ 22 τεμ 6,00 2,00 12,00 86 ΗΜ 038 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg ΗΛΜ 19 τεμ 31,68 6,00 190,08 87 ΗΜ 039 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg ΗΛΜ 19 τεμ 54,50 2,00 109,00 88 ΗΜ 040 Πινακίδα σήμανσης 21Χ21 cm ΗΛΜ 19 τεμ 12,48 4,00 49,92 89 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 047 Πυροσβεστική φωλεά απλού υδροδοτικού δικτύου επίτοιχη ή χωνευτή Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 26"X12" Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 12"X12" Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. Έως 4 ins ή 102 mm ΗΛΜ 20 τεμ 90,00 2,00 180,00 ΗΛΜ 7 m 10,27 72,00 739,44 ΗΛΜ 7 m 12,46 30,00 373,80 ΗΛΜ 7 m 16,21 15,00 243,15 ΗΛΜ 36 τεμ 50,46 1,00 50,46 ΗΛΜ 36 τεμ 58,71 4,00 234,84 ΗΛΜ 35 m 7,46 26,00 193,96 96 ΗΜ 048 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 5 ins ή 127 mm ΗΛΜ 35 m 7,99 8,00 63,92 97 ΗΜ 049 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 6,4 ins ή 160 mm ΗΛΜ 35 m 9,56 24,00 229,44 Προυπολογισμός Σελίδα 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 98 ΗΜ 050 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 12,4 ins ή 315 mm ΗΛΜ 35 m 17,60 4,00 70,40 99 ΗΜ 051 Εξωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 22,40 / 25,00 KW ΗΛΜ 37 τεμ 3.600,00 1, , ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 056 Εξωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 28,00 / 31,5 KW Εσωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 4,50 / 5,00 KW Εσωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 5,60 / 6,30 KW Εσωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW Εσωτερική μονάδα ψυκτικού συγκροτήματος συστήματος σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON με συσκευές τύπου VRV, τύπου κρυφού οροφής ψυκτικής / θερμαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW ΗΛΜ 37 τεμ 4.150,00 1, ,00 ΗΛΜ 37 τεμ 488,00 7, ,00 ΗΛΜ 37 τεμ 546,00 1,00 546,00 ΗΛΜ 37 τεμ 615,00 2, ,00 ΗΛΜ 37 τεμ 460,00 1,00 460, ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 064 Συλλέκτης διακλάδωσης δικτύου διανομής συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου FREON ( VRV ) Ενσύρματο χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 1/4 " Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 3/8 " Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 1/2 " Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 5/8 " Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 3/4 " Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαμέτρου 7/8 " ΗΛΜ 11 τεμ 150,00 4,00 600,00 ΗΛΜ 37 τεμ 103,72 7,00 726,04 ΗΛΜ 7 m 3,00 152,00 456,00 ΗΛΜ 7 m 4,10 96,00 393,60 ΗΛΜ 7 m 5,05 128,00 646,40 ΗΛΜ 7 m 6,28 72,00 452,16 ΗΛΜ 7 m 8,28 20,00 165,60 ΗΛΜ 7 m 10,84 30,00 325,20 Προυπολογισμός Σελίδα 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 113 ΗΜ 065 Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό κοχύλι εσωτερικής διαμέτρου 15 mm και πάχους 13 mm. ΗΛΜ 40 m 4,43 326, , ΗΜ 066 Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό κοχύλι εσωτερικής διαμέτρου 18 mm και πάχους 13 mm. ΗΛΜ 40 m 4,54 72,00 326, ΗΜ 067 Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό κοχύλι εσωτερικής διαμέτρου 22 mm και πάχους 19 mm. ΗΛΜ 40 m 14,50 30,00 435, ΗΜ 068 Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό κοχύλι εσωτερικής διαμέτρου 18 mm και πάχους 19 mm. ΗΛΜ 40 m 8,00 20,00 160, ΗΜ 069 Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό κοχύλι εσωτερικής διαμέτρου 15 mm και πάχους 19 mm. ΗΛΜ 40 m 7,50 50,00 375, ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 077 πλαστικός ευθύς 13,5mm πλαστικός ευθύς 16mm πλαστικός ευθύς 23mm πλαστικός ίσιος διαμέτρου 36 mm πλαστικός σπιράλ 13,5mm πλαστικός σπιράλ 16mm πλαστικός σπιράλ 23mm πλαστικός σπιράλ 29 mm ΗΛΜ 41 m 3,11 1,00 3,11 ΗΛΜ 41 m 3,90 1,00 3,90 ΗΛΜ 41 m 4,78 1,00 4,78 ΗΛΜ 41 m 5,28 1,00 5,28 ΗΛΜ 41 m 3,10 1,00 3,10 ΗΛΜ 41 m 3,86 1,00 3,86 ΗΛΜ 41 m 4,74 1,00 4,74 ΗΛΜ 41 m 4,90 1,00 4, ΗΜ 078 πλαστικός σπιράλ διαμέτρου 36 mm ΗΛΜ 41 m 5,23 1,00 5, ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 085 σπιράλ βαρέος τύπου,πλαστικός θωρακισμένος από PVC, διαμέτρου 16 mm σπιράλ βαρέος τύπου,πλαστικός θωρακισμένος από PVC, διαμέτρου 25mm σπιράλ βαρέος τύπου,πλαστικός θωρακισμένος από PVC, διαμέτρου 32mm Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM εξαπολικό διατομής 6 χ 1,5 mm2 ΗΛΜ 41 m 4,47 259, ,90 ΗΛΜ 41 m 6,20 30,00 186,00 ΗΛΜ 41 m 7,27 50,00 363,50 ΗΛΜ 46 m 5,28 295, ,60 ΗΛΜ 46 m 6,23 155,00 965,65 ΗΛΜ 46 m 7,20 65,00 468,00 ΗΛΜ 46 m 5,65 25,00 141,25 Προυπολογισμός Σελίδα 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 134 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 090 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3Χ 2,5 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5 χ 6 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό διατομής 4 Χ 25 mm2 ΗΛΜ 46 m 5,73 425, ,25 ΗΛΜ 47 m 5,82 340, ,80 ΗΛΜ 47 m 9,81 20,00 196,20 ΗΛΜ 47 m 11,97 60,00 718,20 ΗΛΜ 47 m 25,21 45, , ΗΜ 091 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων ΗΛΜ 41 τεμ 6,83 210, , ΗΜ 092 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων ΗΛΜ 41 τεμ 8,70 30,00 261, ΗΜ 093 Κυτίο οργάνων διακοπής ΗΛΜ 49 τεμ 3,82 79,00 301, ΗΜ 094 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός ΗΛΜ 49 τεμ 4,07 3,00 12, ΗΜ 095 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ ΗΛΜ 49 τεμ 5,73 11,00 63, ΗΜ 096 Ρυθμιστής περιστροφικός ΗΛΜ 49 τεμ 43,31 23,00 996, ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 100 Ρευματοδότης ΣΚΟ στεγανός έντασης 16Α Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκας επίτοιχο στεγανού τύπου, ενδ. Τύπου iguzzini ELLIPSE 150X275 Φωτιστικό σώμα τύπου spot στρόγγυλο με διάμετρο ~7cm, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED ισχύος 6 W / 230 V ΗΛΜ 49 τεμ 17,99 2,00 35,98 ΗΛΜ 49 τεμ 10,13 39,00 395,07 ΗΛΜ 59 τεμ 120,00 11, ,00 ΗΛΜ 59 τεμ 29,50 16,00 472, ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 106 Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού τύπου Επίτοιχης απλίκας ενδ. Τύπου PHILIPS DRIM PEG Στεγανό φωτιστικό σώμα τύπου απλίκας Εξωτερικός προβολέας ενδ. Τύπου PHILIPS MVF 606 Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού για ιστό μικρού ύψους ενδ. Τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ SFERA Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ΗΛΜ 59 τεμ 95,00 39, ,00 ΗΛΜ 59 τεμ 47,00 2,00 94,00 ΗΛΜ 59 τεμ 160,00 3,00 480,00 ΗΛΜ 59 τεμ 40,00 11,00 440,00 ΗΛΜ 103 τεμ 350,00 14, ,00 ΗΛΜ 10 m3 35,60 1,35 48, ΗΜ 107 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος βραχώδες ΗΛΜ 10 m3 71,20 0,45 32,04 Προυπολογισμός Σελίδα 8

9 156 ΗΜ ΗΜ ΗΜ ΗΜ 111 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη,διαστάσεων 0.40 * 0.40 * 0.80 m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins Πλαστικός σωλήνας P.V.C. διαμέτρου 63 mm ΗΛΜ 101 τεμ 62,81 14,00 879,34 ΗΛΜ 5 m 12,81 45,00 576,45 ΗΛΜ 5 m 18,39 94, ,66 ΗΛΜ 8 m 6,18 100,00 618,00 ΟΛΙΚΗ 160 ΗΜ 112 Φρεάτιο ηλεκτρικό αλλαγής κατεύθυνσης ηλεκτρικού δικτύου διαστάσεων 30 εκ.χ30 εκ. Χ 40 εκ. ΗΛΜ 10 τεμ 63,95 11,00 703, ΗΜ 113 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 ΗΛΜ 45 m 5,77 60,00 346, ΗΜ 114 Ηλεκτρόδιο γείωσης 5/8 " ΗΛΜ 45 τεμ 37,41 3,00 112, ΗΜ 115 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός ΗΛΜ 55 τεμ 31,78 1,00 31,78 εντάσεως 100 Α 164 ΗΜ 116 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός ΗΛΜ 55 τεμ 19,14 6,00 114,84 εντάσεως 40 Α 165 ΗΜ 117 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS 80 Α ΗΛΜ 54 τεμ 13,75 3,00 41, ΗΜ 118 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS εντάσεως 25 Α και ΗΛΜ 54 τεμ 9,07 6,00 54,42 σπειρώματος Ε ΗΜ 119 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός ΗΛΜ 55 τεμ 8,76 21,00 183,96 εντάσεως 10 Α 168 ΗΜ 120 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 55 τεμ 10,13 17,00 172, ΗΜ 121 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α ΗΛΜ 55 τεμ 18,18 3,00 54, ΗΜ 122 Διακόπτης διαρροής τετραπολικός έντασης 40 Α ΗΛΜ 50 τεμ 103,97 3,00 311, ΗΜ 123 Ενδεικτική λυχνία τριπλή τάσεως μέχρι 500 V ΗΛΜ 52 τεμ 23,80 9,00 214, ΗΜ 124 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος ΗΛΜ 52 τεμ 92,37 1,00 92, ΗΜ 125 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 2Χ25 Α ΗΛΜ 52 τεμ 51,37 5,00 256, ΗΜ 126 Ρελαί ισχύος με πηνίο 230 V 16Α 1Α + 1Κ ΗΛΜ 52 τεμ 37,29 1,00 37, ΗΜ 127 Μ/Σ 230 V / 230 V ΙΣΧΥΟΣ 400 VA ΗΛΜ 52 τεμ 60,97 5,00 304, ΗΜ 128 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας ΙΡ ΗΛΜ 52 τεμ 130,77 2,00 261,54 40 εντοιχιζόμενος διαστάσεων 40Χ50 cm 177 ΗΜ 129 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας ΙΡ ΗΛΜ 52 τεμ 170,00 1,00 170,00 40 εντοιχιζόμενος διαστάσεων 82Χ55 cm 178 ΗΜ 130 Καλώδιο ομοαξονικό ΗΛΜ 47 m 3,62 60,00 217, ΗΜ 131 Κεραία UHF ΗΛΜ 44 τεμ 105,11 1,00 105, ΗΜ 132 Κεραία VHF ΗΛΜ 44 τεμ 78,13 1,00 78, ΗΜ 133 Κεραία FM ΗΛΜ 44 τεμ 72,50 1,00 72, ΗΜ 134 Διανεμητής 1:3,ήτοι,1 εισόδου,3 εξόδων ΗΛΜ 86 τεμ 15,44 1,00 15, ΗΜ 135 Κεραιοδότης τερματικός ΗΛΜ 49 τεμ 46,06 2,00 92, ΗΜ 136 Τηλεσκοπικός ιστός κεραιών 2m ΗΛΜ 101 τεμ 80,40 1,00 80,40 Προυπολογισμός Σελίδα 9

10 185 ΗΜ ΗΜ 138 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ Καλώδιο τύπου UTP 100 ΟΗΜ τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών κατηγορίας 6 Πρίζα τηλεφωνική επίτοιχη μονή RJ- 45 UTP Cat 6 86mm x 86mm ΗΛΜ 48 m 3,08 160,00 492,80 ΗΛΜ 49 τεμ 23,20 14,00 324,80 ΟΛΙΚΗ 187 ΗΜ ΗΜ 140 Πεδίο ταχείας βυσματικής διαχείρισης (patch panel) του δικτύου πληροφορικής (data) 24 θυρών Κορδόνια συνδέσεως ( patch cord ) UTP Cat 5 E RJ-45- RJ-45 μήκους ενός μέτρου ΗΛΜ 49 τεμ 61,21 1,00 61,21 ΗΛΜ 49 τεμ 7,99 1,00 7, ΗΜ 141 Ικρίωμα 19'' ( Rack ) 15U,επίτοιχο,διπλό,βάθους 0,6 μέτρων ΗΛΜ 52 τεμ 290,75 1,00 290, ΗΜ ΗΜ ΗΜ 144 Switch 10/ θυρών ( ports ) Τηλεφωνικός κατανεμητής με 2 οριολωρίδες 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά Τηλεφωνικό Κέντρο ψηφιακό ISDN 4εσ/15εξ γραμμών ΗΛΜ 49 τεμ 79,60 1,00 79,60 ΗΛΜ 52 τεμ 56,36 1,00 56,36 ΗΛΜ 52 τεμ 4.962,00 1, , ΗΜ 145 Καλώδιο τύπου 4 SCREEN 4 x0,22mm² θωρακισμένο (με μπλεντάζ ΗΛΜ 46 m 3,89 280, ,20 ) 194 ΗΜ 146 Καλώδιο τύπου 6 SCREEN 6 x0,22mm² θωρακισμένο (με μπλεντάζ ΗΛΜ 46 m 4,42 20,00 88,40 ) 195 ΗΜ 147 Καλώδιο τύπου ΝΥL 2 X 1,5 mm2 ΗΛΜ 46 m 5,62 5,00 28, ΗΜ 148 Σειρήνα συναγερμού, εξωτερική, αναλάμπουσα (με ενσωματωμένο ΗΛΜ 60 τεμ 90,80 1,00 90,80 φάρο ) 220VAC 197 ΗΜ 149 Σειρήνα συναγερμού, εσωτερική,πανικού, 220VAC ΗΛΜ 60 τεμ 86,40 2,00 172, ΗΜ 150 Μαγνητική επαφή ΗΛΜ 62 τεμ 30,00 28,00 840, ΗΜ 151 Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων με κάτοπτρο κάθετης ανίχνευσης ΗΛΜ 62 τεμ 90,00 8,00 720, ΗΜ 152 Κεντρικός πίνακας συναγερμού 20 ζωνών με κωδικοποιητή,και δυνατότητα επέκτασης ΗΛΜ 62 τεμ 130,00 1,00 130, ΗΜ 153 Τροφοδοτικό 12VDC με συσσωρευτή ΗΛΜ 62 τεμ 87,00 1,00 87, ΗΜ ΗΜ ΗΜ 156 Πληκτρολόγιο προγραμματισμού,χειρισμών και ενδείξεων,με μεγάλη οθόνη LCD και 4 ζώνες Καλώδιο τύπου LIYCY 4 x1,00 mm² θωρακισμένο (με μπλεντάζ ) Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός 16 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης στις 28 ζώνες και κάρτα επέκτασης 4 ΗΛΜ 62 τεμ 75,40 2,00 150,80 ΗΛΜ 46 m 5,23 250, ,50 ΗΛΜ 62 τεμ 213,60 1,00 213, ΗΜ ΗΜ ΗΜ 159 Ανιχνευτής καπνού,φωτοηλεκτρικός συμβατικός Ηλεκτρικό κουδούνι μιάς εισόδου, με δύο νότες, τάσεως 250 V Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνιού στεγανής κατασκευής ΗΛΜ 62 τεμ 68,70 8,00 549,60 ΗΛΜ 49 τεμ 16,87 1,00 16,87 ΗΛΜ 49 τεμ 24,02 1,00 24, ΗΜ 160 Καλώδιο τύπου ΝΥMHY 2 X 1,0mm2 ΗΛΜ 46 m 3,03 40,00 121,20 Σύνολο ομάδας: Δ ,00 Προυπολογισμός Σελίδα 10

11 49 Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Προσαρμογή υφιστάμενης απόληξης της επικεράμωσης λόγω της προσθήκης της θερμοπρόσοψης 7204 m 2 22,00 52, ,00 ΟΛΙΚΗ 50 Ν Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενες χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής 7311 m 2 20,00 63, , Ν Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής, τοπικής προέλευσης, μέσου πάχους 5 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 7311 m 2 34,60 211, , m 2 33,20 11,10 368, m 2 34,60 67, , Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων, με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 7337 m 2 14,70 11,20 164, Ν Ν Ν ΠΤΟIK-Ε Ν Ν Επιστέψεις ποδιών παραθύρων, στηθαίων, κλπ. παρόμοιες κατασκευές, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με ισχυρή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3 cm Μόρφωση δαπέδου εξώστη από σκυρόδεμα, με επίπαση σκληρυντικού υλικού επιφανείας Αποκατάσταση με επισκευή και συντήρηση υπαρχόντων ποδιών από λίθινες πλάκες τοπικής προέλευσης (θυρών και παραθύρων) Αποκατάσταση με επισκευή και συντήρηση υπαρχόντων λίθινων κατωφλίων εξωτερικών θυρών Αποκατάσταση με επισκευή και συντήρηση υπάρχουσας»νεροχύτας» στο ισόγειο 7347 m 2 20,00 6,00 120, m 2 18,00 3,70 66, m 2 20,00 6,00 120, m 15,00 4,20 63, τεμ. 100,00 1,00 100,00 60 Ν Πλήρης κατασκευή βοτσαλωτού δαπέδου στην αυλή, τοπικής τεχνοτροπίας m 2 140,00 37, ,00 61 Ν Ανακατασκευή υφιστάμενων λίθινων κλιμάκων που έχουν αποξηλωθεί 7562 m 40,00 51, , Ν ΠΤΟΕ N Σύνολο ομάδας: Ε ,56 ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σκελετοί πατωμάτων από πριστή 5204 m 3 700,00 1, ,00 ξυλεία Καστανιάς Αγίου Όρους Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) με σανίδες, πηχάκια αρμοκάλυψης, περιμετρική κορνίζα, και εσωτερικό σκελετό, πιστό αντίγραφο του υπάρχοντος 5294 m 2 61,50 39, , Ν Ν Ν Σανίδωμα δαπέδων με τάβλες πάχους 2,5 cm Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός Α ποιότητας, πλάτους 200 mm, με σκελετό από καδρόνια και κόντρα πλακέ Σοβατεπιά πλάτους 10 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία δρυός Α ποιότητας 5322 m 2 14,00 18,50 259, m 2 160,00 103, , m 8,00 100,00 800,00 Προυπολογισμός Σελίδα 11

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 67 Ν Παράθυρα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια (τζαμιλίκια), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας 5421 m 2 210,00 8, ,00 68 Ν Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, (τζαμιλίκια) και ταμπλαδωτά εσώφυλλα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας 5421 m 2 380,00 32, ,00 69 Ν Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας m 2 280,00 10, ,00 70 Ν Θύρες εξωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας m 2 300,00 7, , Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m 2 187,00 8, ,50 72 Ν Θύρες εξωτερικές ξύλινες δίφυλλες χωρικού τύπου «καρφωτές» πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας 5431 m 2 200,00 15, ,00 73 Ν Ερμάρια ξύλινα μονόφυλλα ή δίφυλλα χωρικού τύπου, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α ποιότητας m 2 150,00 6,60 990, Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής m 63,50 1,35 85,73 kg 2,80 35,00 98, Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 6118 kg 2,60 370,00 962, Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 6104 kg 2,80 540, , kg 5,20 200, ,00 79 Ν Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ανοιγόμενης καταπακτής δεξαμενής 6224 τεμ. 130,00 1,00 130, Ν Ν Ν Ν Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min Αποκατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και φουρουσιών εξώστη κτιρίου Αποκατάσταση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας (φεγγίτες) ξύλινων θυρών κτιρίου Αποκατάσταση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας παραθύρων ισογείου κτιρίου Αποκατάσταση μεταλλικών στηριγμάτων και μπάρας ασφάλισης κουφωμάτων κτιρίου 6236 m 2 332,00 1,70 564, m 2 100,00 7,90 790, m 2 70,00 0,90 63, m 2 40,00 6,70 268, τεμ. 15,00 10,00 150,00 Σύνολο ομάδας: ΣΤ ,13 Προυπολογισμός Σελίδα 12

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗ Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 4,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 7603 m 2 22,60 0,90 20,34 86 Ν Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 18 mm (5+ 9+4) m 2 46,00 33, ,00 87 N Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων m 2 60,00 1,80 108, Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 7725 m 2 4,60 5,00 23, Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 7755 m 2 7,00 39,00 273, Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 7771 m 2 11,60 290, ,00 91 Ν Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων με ειδικό βερνίκι νερού με μεγάλη αντοχή σε βαρειά χρήση 7768 m 2 8,00 111,00 888, Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως m 2 9,80 300, , Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα m 2 14,40 217, , Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας m 2 9,80 13,50 132, Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας m 2 13,80 93, , Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 7744 m 2 2,90 46,00 133, Ν Ν Ν Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5 Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm 7809 m 2 13,40 234, , m 2 17,30 17,70 306, m 2 15,90 95, ,68 Προυπολογισμός Σελίδα 13

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΛΙΚΗ 100 Ν Ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, παντός είδους σχεδίου και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές τοποθέτησης φωτιστικών 7809 m 2 22,60 13,40 302, Ν Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Επίστρωση απλή με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (NYLON) πάχους 0.4 mm 7903 kg 8,10 129, , m 2 1,10 63,00 69, Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 7912 kg 1,40 100,00 140, Ν Θερμομόνωση - ηχομόνωση οποιουδήποτε στοιχείου της κατασκευής με πλάκες πετροβάμβακα, βάρους 50 Kg/m 3, πάχους 5 cm 7940 m 2 9,60 273, , Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Θερμική μόνωση δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη με δομή κλειστών κυψελίδων, πάχους 5 cm Αποξήλωση ξύλινων περίτεχνων οροφών (ταβανιών) με μεγάλη προσοχή Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων ξύλινων περίτεχνων οροφών (ταβανιών) που έχουν αποξηλωθεί, και επανατοποθέτηση Αποτοίχιση τοιχογραφικού διακόσμου τοίχων Επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων στην αρχική ή άλλη θέση στο κτίριο Αναπαραγωγή ζωνών εύρους μέχρι 50 cm, απλών στοιχείων ζωγραφικού διακόσμου Αναπαραγωγή σύνθετου ζωγραφικού διακόσμου 7934 m 2 14,00 62,70 877, m 2 60,00 43, , m 2 200,00 41, , m 2 700,00 11, , m 2 110,00 11, , m 50,00 4,00 200, m 2 270,00 8, ,00 Σύνολο ομάδας: Ζ ,77 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,46 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒ 18% ,86 ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,41 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.105,46 ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΦΠΑ 23% ,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ,00 Οι Συντάκτες Θεωρήθηκε η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Χαράλαμπος Λυσίκατος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Παναγιώτης Σαραντάκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Ελένη Παυλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Προυπολογισμός Σελίδα 14

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α 1 2 3 4 6 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 406.392,00 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καστοριά, /0/05 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ. 0m ΝΑΟΙΚ Ν\ Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 5,00 5,60 28,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ. 0m ΝΑΟΙΚ Ν\ Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 5,00 5,60 28,00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Οικοδομικές και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ: 2012Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επίσηµες τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα