ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: - επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ, δηαηάμεσλ θιπ κε ηα νπνία ζα επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν : α) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηνπηθή επέκβαζε θαη ε θαηαζηνιή ηεο πξηλ αθφκε πξνθαιέζεη πιηθέο δεκηέο ζην θηίξην θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο, β) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε άκεζε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ, - εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζε πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθσκάησλ ζηελ νξνθή πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, - εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ γηα ην θσηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, - ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε. 2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Γηα ηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήθζεθαλ ππ φςε νη αθφινπζνη θαλνληζκνί: 2.1. Ο θαλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 71/88), 2.2. Η ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 3/81 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 3Γ/95 θαη 3Γ/95 θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο Οη Βξεηαληθνί Καλνληζκνί BS 5839 θαη νη Ακεξηθάληθνη NFPA φπνπ νη πην πάλσ Διιεληθνί Καλνληζκνί δελ θαιχπηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. ειίδα 1 απφ 10

2 3. ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Η επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο (δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ) ζα πεξηιακβάλεη: Σελ επέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο θαπλνχ Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνδηαθνξηθνχο ζηα ζεκεία πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειν λα ηνπνζεηεζνχλ. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο, ρεηξνθίλεηνπο θαη παιφθξαθηνπο αγγειηήξεο. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο γηα ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε απιψλ επαθψλ Σα ζηνηρεία εληνιψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηλάθσλ Σηο ζπζθεπέο ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο θσηεηλνί επαλαιεπηέο). Σηο θαηάιιειεο θαισδηψζεηο. Θα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη ππξαληρλεπηέο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ θαη εηδηθήο ζεκαζίαο: 1. ζηα εξγαζηήξηα Η/Τ ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ησλ πχξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2. ζηνπο ρψξνπο ηνπ Β ππνγείνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ απνζήθε αλαισζίκσλ, 3. ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ, 4. ζηελ απνζήθε θξνπζηψλ, 5. ζε πνιππιεζείο γξαθεηαθνχο ρψξνπο ζην θηίξην δηνίθεζεο (1 νο φξνθνο - γξαθείν επηηξνπήο εξεπλψλ, 2 νο φξνθνο ινγηζηήξην θαη ηκήκα πξνκεζεηψλ), 6. ζηηο γξακκαηείεο ηκεκάησλ ζηνλ εκηψξνθν ηνπ θηηξίνπ, 7. ζηα Ακθηζέαηξα 2 & 3 θαζψο θαη ζην ρψξν εζηίαζεο θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζην ηζφγεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 8. ζην Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ζην θηίξην ΓΓ θαη ηνπο εθεί γξαθεηαθνχο ρψξνπο, 9. ζε φπνηνλ άιιν ρψξν θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ επίβιεςε. Ο ηχπνο ησλ ππξαληρλεπηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ην είδνο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλακελφκελε κε ινγηθή ζπλέπεηα πξψηε έλδεημε θσηηάο. Ωο επί ηνλ πιείζηνλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληρλεπηέο ππξθαγηάο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, κε βάζε νξνθήο, θαπλνχ ηνληζκνχ. Η ξχζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αληρλεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ ηνπ SOFTWARE. Οη ππξαληρλεπηέο ζα ζπλδεζνχλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ θιεηζηνχ βξφρνπ - ζπλδεζκνινγία CLASS A. Δπηπιένλ ζα εγθαηαζηαζεί ρεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε φινπο ηνπο πχξγνπο ηνπ θηηξίνπ, απνηεινχκελν απφ παιφθξαθηα θνκβία κε ελζσκαησκέλν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ηε ζεκεηαθή αλαγλψξηζε θαη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ. Οη ζεηξήλεο ζα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν control module θαη ζα δηαζπλδένληαη ζηνλ εθάζηνηε βξφρν, έηζη ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο δηαζπλδεδεκέλεο ζπζθεπήο (αληρλεπηήο, θνκβίν) ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε (DISPLAY πγξψλ θξπζηάιισλ) ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ε κνλαδηαία δηεχζπλζε θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηεο ελψ ειίδα 2 απφ 10

3 ζπγρξφλσο ζα κεηαδίδεηαη ν ζπλαγεξκφο κέζσ ησλ ζπζθεπψλ ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο (ζεηξήλεο) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία εληφο ησλ πχξγσλ. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην ζπξσξείν ηνπ ηζνγείνπ. 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΙΕ Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο: ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ θφλεσο 6kg, ζε ζέζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζρέδηα, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ αζθαιείαο ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο, ηνπνζέηεζε ειεθηξνκαγλεηψλ ζπγθξάηεζεο ζπξψλ θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζηα λέα αλαθιηλφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ησλ παξαζπξψλ - θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ελφο πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ πέξαλ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (απνκάθξπλζε ηνπ θαπλνχ) (αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή). 4.1 ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί, αθνξά ζηα λέα, πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθψκαηα ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο θεγγίηεο ζηελ νξνθή ηνπ Πχξγνπ ΓΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην ρξνλνπξφγξακκα πνπ ζα νξίδεη ρεηξηζηήο, ζα ειέγρεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αλσηέξνπ επηπέδνπ ηνπ θάζε θηηξίνπ ηνπ πχξγνπ ΓΓ. Η ζεξκνθξαζία ζα κεηξάηαη ζε δχν ζεκεία αλά πιεπξά. Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ζα ηε ζπγθξίλεη κε ηελ εζσηεξηθή. Δθφζνλ ηζρχεη ε ζπλζήθε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ρακειφηεξεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εθφζνλ είλαη πάλσ απφ έλα επηζπκεηφ φξην φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πεξί θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ην ζχζηεκα ζα αξρίζεη λα αλνίγεη ηα παξάζπξα έσο φηνπ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πιεζηάζεη ηελ επηζπκεηή απφ ην ρεηξηζηή. Δάλ ε αιιεινπρία παξαζχξσλ δελ παίδεη ξφιν, ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνηγνθιείλεη ηα παξάζπξα κε θπθιηθή ελαιιαγή. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο ηαθηηθήο απηήο είλαη ε θαηαλεκεκέλε θζνξά ησλ ζπζηεκάησλ ησλ παξαζχξσλ. Σν ζχζηεκα ζα θιείλεη ηα παξάζπξα κε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα φηαλ ζα ππάξρεη αλίρλεπζε βξνρήο. Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ρξήζε πεξαηηέξσ ζελαξίσλ ειέγρνπ, φπσο λπρηεξηλφο δξνζηζκφο θαη εμαεξηζκφο ρψξνπ πξηλ ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα πινπνηεζνχλ γηα ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηε κέγηζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. ην δψκα ηνπ πχξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4 θπζηθψλ κεγεζψλ θαη ζα ζπλδεζεί ζην δίθηπν ΚΝΥ (ζχζηεκα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ). Σν ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε βξνρήο θαη ην κέγεζνο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. ειίδα 3 απφ 10

4 ε θάζε πιεπξά (2 θηίξηα ηνπ Πχξγνπ) ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. ε θάζε πίλαθα ζα ππάξρεη 1 θάξηα 8 εμφδσλ ειέγρνπ παξαζχξσλ, 1 θάξηα παξαθνινχζεζεο θαηαζηάζεσλ ηεξκαηηθψλ επαθψλ παξαζχξσλ θαη 1 θάξηα γηα ηε ζχλδεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ηνπ ρψξνπ. Οη δχν πίλαθεο θαη ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θαιψδην δηθηχνπ θαηάιιειν γηα ζπζηήκαηα ΚΝΥ ΣΡ1. ε έλαλ απφ ηνπο δχν πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζεί ν θεληξηθφο ειεγθηήο ζηνλ νπνίν ζα εθηειείηαη ην ζελάξην απηνκαηηζκνχ θαη γηα ηνπο 2 πχξγνπο. ηελ νζφλε ηνπ ειεγθηή ζα εκθαλίδνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο νη ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ παξαζχξσλ. Μέζσ ηεο νζφλεο επίζεο, ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη ην ρξνλνπξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελεκεξψλεηαη κε alarm. Ο ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ ΚΝΥ πνπ ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κειινληηθά, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηαζχλδεζε κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ Building Management System (BMS). Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζα ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ UTP κε ην δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Web ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή πξνζθέξεη άκεζε απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ απφ νπνηνδήπνηε πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο κέζσ control module. ειίδα 4 απφ 10

5 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 1. ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Ο ππάξρνλ θεληξηθφο πίλαθαο έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηελ πιήξε αλαπηπμή Βξφρνπο κε δηεχζπλζε -αλαιφγνο ησλ απαηηήζεσλ Αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο αλα βξνρν -99 ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη εληνιψλ αλα βξφρν -99 χλνιν ζπζθεπψλ κε δηεχζπλζε αλα βξφρν -198 Μέγηζηνο αξηζκφο ζπζθεπψλ πξνηεξαηφηεηαο -83 αλά δχν βξφρνπο Απηή ηε ζηηγκή είλαη εγθαηεζηεκέλε θάξηα θπθισκάησλ ειέγρνπ βξφγρνπ θάιπςεο 2 βξφγρσλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο θαη ζε 8 βξφγρνπο κε ρξήζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ. Κχθισκα βξφρνπ (LOOP) Έλα θχθισκα βξφρνπ παξέρεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν θάζε βξφρνπ αληρλεπηψλ θαη ζηνηρείσλ. Σν θχθισκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ δηθφ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί θαη ηξνθνδνηεί φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ βξφρνπ κέζσ ελφο 2ρ 2πνιηθνχ θαισδίνπ. Σν κήθνο ηνπ βξφρνπ είλαη κέρξη 3km. Σν κέγεζνο ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη 2 Υ 2 Υ 1,5. Οη ζπζθεπέο ήρεζεο ζπλαγεξκνχ ζα ζπλδεζνχλ ζην βξφγρν. Σν θχθισκα βξφρνπ δέρεηαη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο απν φινπο ηνπο αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηαζηάζεηο θαλνληθέο, ζπλαγεξκνχ ή βιάβεο. Οη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφκαην έιεγρν θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί κε θάζε αληρλεπηή ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη θάζε ζηνηρείν κε δηεχζπλζε ζηνλ αληίζηνηρν βξφγρν θαη επηβεβαηψλεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε. Ο νλνκ. ρξφλνο επηθνηλσλίαο ηνπ πίλαθα κε ηηο ζπζθεπέο είλαη 11ms αλά ζπζθεπή. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΜΕΙΑ ΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 2.1. Διεσθσνζιοδοηούμενοι πσρανιτνεσηές Απνηεινχληαη απφ κνλάδα επηθνηλσλίαο (communications module) θαη αληίζηνηρε αηζζεηήξηα κνλάδα (sensing unit), ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζάιακνο ηνληζκνχ, νπηηθφο ζάιακνο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο ή έλα ζήκα δηαθνπήο, φπσο ζηνπο θαηεπζπληηθνχο ζηαζκνχο αλαγγειίαο (θνκβία ζπλαγεξκνχ). Κάζε ππξαληρλεπηέο παξέρεη σο έμνδν έλα ςεθηαθφ ζήκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, ππξθατάο ή βιάβεο. Η ζηάζκε 55 ειίδα 5 απφ 10

6 ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ππξαληρλεπηέο θαπλνχ ή ζεξκνθξαζίαο απνηειεί ην ηππνπνηεκέλν βηνκεραληθφ θαηψθιη θσηηάο Αληρλεπηήο θαπλνχ ηνληζκνχ ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ ηνληζκνχ, ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, κε βάζε θαη ελδεηθηηθά LEDs, ελεξγνπνηνχκελνο απφ ηνλ θαπλφ κε ηνληζκφ, θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη ζχλδεζε ζε βξφγρν πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο. Η επαηζζεζία ηνπ αληρλεπηή είλαη θαζνξηζκέλε 1.5% ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο Ακεξηθάληθσλ εξγαζηεξίσλ (U. L.) αιιά κπνξεί λα αιιαρζεί ζε άιια επίπεδα επαηζζεζίαο θαη ζπλαγεξκνχ απν ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Ο αληρλεπηήο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα θαη αλαγλσξίδεηαη κε ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε. Η επηθνηλσλία θαη ηξνθνδνζία ηνπ αληρλεπηή γίλεηαη κε έλα θαιψδην ηχπνπ 2Υ2Υ1,5 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν multiplexing. Ο αληρλεπηήο ρξεζηκνπνηεί ζπλδηαζκφ ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ ζεκάησλ πνπ παξέρνπλ επηηήξεζε ηεο επαηζζεζίαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ αληρλεπηή θαζψο θαη εθηέιεζε εληνιψλ απν ηνλ θεληξηθφ πίλαθα κέζσ ςεθηαθψλ παικψλ ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, ηελ εληνιή ζπλαγεξκνχ, απνξξίπηνληαο ηελ δπλαηφηεηα ςεπδνχο ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ζήκαηνο απν ζνξχβνπο. Ο αληρλεπηήο απνζηέιιεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη παξαθνινπζείηαη ζπλερσο απν ηνλ πίλαθα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξέρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ έγθαηξε ζπληήξεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ απνκφλσζή ηνπ απν ην ππφινηπν θχθισκα Ππξαλίρλεπζεο ζε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο αληρλεπηήο δηαζέηεη : Γχν ιπρλίεο (LED) αθεζβελνκέλεο ζηνλ ρξφλν επηθνηλσλίαο ηνπ αληρλεπηή θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ παξακέλνπλλ αλακέλεο. Γπλαηφηεηα επηηήξεζεο Βφζε κε κεραληζκφ αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή απνμήισζεο ηνπ απν κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Πξνζηαηεπηηθφ θάιιπκα απν έληνκα. Ο αληρλεπηήο είλαη εγθεθξηκέλνο θαη πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο UL 268 & EN-54. Σάζε ιεηηνπξγίαο -15 εψο 28 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο κa Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο - απν -10 εψο C ρεηηθή πγξαζία - απφ 10 εψο 95% Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο πλδένληαη κε 2πνιηθφ θαιψδην ζ έλαλ απφ ηνπο βξφρνπο ηνπ πίλαθα. Υξεζηκνπνηνχλ έλα ειεθηξνληθφ αηζζεηήξην γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεξκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απν ηελ θσηηά θαη ζα ζηέιλνπλ ζηνλ πίλαθαθαηφπηλ εληνιήο ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αλαινγηθφ χςνο ησλ ζεξκηθψλ κεηξήζεσλ. Οη αληρλεπηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ νξνθή θαη θέξνπλ βάζε. ειίδα 6 απφ 10

7 Υαξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ηνλ πξνεγνχκελν 2.2. Διεσθσνζιοδοηημένος σαλόθρακηος αγγεληήρας Ο αγγειηήξαο ζπλδέεηαη κε δχν θαιψδηα ζε έλαλ απν ηνπο βξφρνπο. Ο αγγειηήξαο ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα ζηέιλεη δεδνκέλα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ δηθφπηε. Ο αγγειηήξαο πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη ιπρλία LED, ε νπνία αθεζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Όηαλ έρεη αληρλεπζεί ζπλαγεξκφο απν ηνλ πίλαθα LED αλάβεη ζπλερψο ζην ζηαζκφ αλαγγειίαο. Ο ζηαζκφο δηαζέηεη θιεηδί επαλέληαμεο πνπ είλαη ην ίδην κε ην θιεηδί ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σάζε ιεηηνπξγίαο Καηαλάισζε εξεκίαο - 24 VDC -200 κα 2.3 ειρήνα με ενζωμαηωμένο θλάς διεσθσνζιοδοηημένη εηξήλα πλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν Φσηεηλφ Δπαλαιήπηε, κε ελζσκαησκέλν Control Module, δει. πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηνλ Πίλαθα,επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνιηθψλ γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Πιήξσο εμειηγκέλεο αλαινγηθέο, δηεπζπλζηνδνηεκέλεο ζεηξήλεο Μνλαδηθφο δηαθφπηεο ξχζκηζεο δηεχζπλζεο, Δπέιηθηεο επηινγέο ειέγρνπ. Δπηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεηξήλσλ ή νκάδαο ζεηξήλσλ απφ ηνλ πίλαθα πκβαηέο κε επίηνηρεο βάζεηο κφλνλ Δπηινγή πεγήο ηξνθνδνζίαο α. Σξνθνδνζία απφ ηνλ βξφρν. Ο αξηζκφο ησλ ζεηξήλσλ ζε νπνηαδήπνηε δψλε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πίλαθα β. Δλαιιαθηηθά, νη ζεηξήλεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνλ βξφρν θαη λα έρνπλ αλεμάξηεηε πεγή ηξνθνδνζίαο Γηαθξηηηθφ ζρήκα ρακεινχ πξνθίι, πνπ αθνπζηηθά είλαη ιίαλ απνδνηηθφο παξάγνληαο, πςειή έληαζε ζε ρακειά επίπεδα ξεχκαηνο 32 ηφλσλ, έσο 100dB (A) (+-3) ζην 1 κέηξν, έσο 6mA 2400Hz ζπλερήο ηφλνο, 106dB (A) ζην 1 κέηξν, 21mA Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ ABS γηα θαιαηζζεζία ζηελ εκθάληζε θαη αληίζηαζε ζηα θηππήκαηα. Γηαηίζεηαη ζε θφθθηλν ρξψκα 15-28V ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεξεά θαηαζθεπή κε ζηεξενχ ηχπνπ ειεθηξνληθά, πξνζηαηεπφκελα απφ δεκηά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε Πξνζηαζία ΙΡ33 ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ έσο C, Τγξαζία 10 έσο 96% ειίδα 7 απφ 10

8 2.4 ηοιτείο ηασηόηηηας - διεσθσνζιοδόηηζης (Monitor Module) To ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ζπκβαηηθψλ ζπζθεπψλ,φπσο π.ρ. flow switch, επαθέο απφ ζπκβαηηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, ζπκβαηηθψλ θνκβίσλ θ.α. ζ έλα απν ηνπο βξφρνπο ζήκαλζεο. Σν ζηνηρείν ηνπνζεηείηαη ζε ειεθηξνινγηθφ θνπηί ηεηξάγσλν 4in ηληζψλ θαη 2-1/8 in ίληζεο βάζνο. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηαο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη δείρλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο: VDC Μέγηζηε έληαζε ξεχκαηνο: 5.0 ma (LED on). Δχξνο Θεξκνθξαζίαο: 32 F F (0 C - 49 C). Δχξνο πγξαζίαο: 10% - 93% non-condensing. 2.5 ηοιτείο ενηολών (Control Module) Tν ζηνηρείν εληνιψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνινδφηεζε, ζπκβαηηθψλ θπθισκάησλ ζπζθεπψλ αλαγγειίαο 24VDC (ερεηηθή / νπηηθή έλδεημε), ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ε εληνιή δίλεηαη απν θάπνην βξφρν ζήκαλζεο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ ηεηξάγσλν θπηίν. Ο κεραληζκφο εληνιψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζαλ έλαο ειεθηξνλφκνο. Η ηζρχο γηα ην πελίν ηνπ κπνξεί λα δνζεί απν ην βξφρν ζήκαλζεο γηα ηελ κείσζε ηεο απαηηνχκελεο θαισδίσζεο. Η ηζρχο γηα ηηο ερεηηθέο / νπηηθέο ελδείμεηο δίλεηαη απν έλα μερσξηζηφ βξφρν απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ή απν ηνπηθή ειεγρφκελε πεγή ηζρχνο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο (δηεχζπλζεο) πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηχπνπ ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν κεραληζκφο εληνιψλ ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο -24 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο -200 κα Μέγηζην ξεχκα ζηηο επαθέο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηνπ ζηνηρείνπ -2A ζηα 30 VDC 2.6. σγκραηηηήρας πόρηας (DOOR HOLDER) Ο ζπγθξαηεηήξαο πφξηαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα εληνηρηζκέλν θηβψηην κεηά θαιχκκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απφ ην εμάξηεκα ζπγθξαηήζεσο ηεο πφξηαο πνπ ζηεξεψλεηαη ζην θχιιν ηεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην. Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ζα θέξεηαη βαζηθά έλαο ειεθηξνκαγλήηεο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 24 V D.C. Ο ζπγθξαηεηήξαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ζα θξαηάεη αλνηθηή ηε πφξηα κέρξηο φηνπ δηαθνπεί ε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ είηε απηφκαηα ειίδα 8 απφ 10

9 (απφ δηέγεξζε αηζζεηεξίνπ ηεο εγθ/ζεσο ππξαληρλεχζεσο θιπ.) είηε ρεηξνθίλεηα (απφ κπνπηφλ θνληά ζηελ πφξηα ή απφ άιιε ζέζε), νπφηε ε πφξηα ζα θιείλεη απηφκαηα. 3. ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη ηχπνπ ΚΝΥ ΣΡ1. Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ πχξγνπ ΓΓ είλαη ηα αθφινπζα: Περιγραθή Σεμάτια Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο (πιήξεο κε 4 ελζσκαησκέλνπο 1 αηζζεηήξεο) Κάξηα γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο Ν 258/02 γηα 4 2 αηζζεηήξηα Pt1000 (δηπιφ άλσ θαη θάησ φξην) Κάξηα 8 εμφδσλ ειεθηξηθψλ ξνιψλ / πεξζίδσλ Ν 523/11, 8Υ230V 2 AC/6A Κάξηα 16 επαθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ 2 ηεξκαηηθψλ επαθψλ Κεληξηθφο ειεγθηήο κνλάδαο ζελαξίσλ, ρξνλνπξνγξακκάησλ θαη 1 ινγηθήο γηα ΚΝΥ ζπζηήκαηα Module γηα δίθηπα KNX ΣΡ1 1 Module web γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηζηνζειίδαο θαη 1 ελεκέξσζε ησλ βιαβψλ κέζσ Οζφλε ηνπηθνχ ρεηξηζκνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 1 Σξνθνδνηηθφ γηα δίθηπα ΚΝΥ, 640 ma 1 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ζε Pt Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ειεθηξηθήο νδήγεζεο ησλ παξαζχξσλ 2 Δπηπιένλ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα απαηηεζνχλ θαιψδην δηθηχνπ ΚΝΥ ΣΡ1 2x2x0.8, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο παξαζχξσλ θαη ζχλδεζεο αηζζεηεξίσλ, πιαζηηθνί ζσιήλεο, κηθξνυιηθά ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο θαισδηψζεσλ θαη πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ. Όια ηα πιηθά, ηα εμαξηήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη γεληθά γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εθηειεζηεί εξγαζία απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηα θαηάιιεια γη απηήλ πξνζφληα ή δελ αθνινπζεζνχλ νη θαλνληζκνί, ε επίβιεςε ζα απαηηήζεη ηελ επαλάιεςε ή δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ρσξίο θακία απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάδνζε αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζε δηαζηάζεηο πνπ ζα νξίζεη ε επίβιεςε (π.ρ. 1:100, 1:50 ή θαη άιιεο φπνπ απαηηείηαη) ζε φζεο ζεηξέο είλαη απαξαίηεην. Σα ζρέδηα πξέπεη λα έρνπλ έγρξσκα ζχκβνια θαη λα παξαδνζνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή. ειίδα 9 απφ 10

10 Όζεο εξγαζίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρέδηα ή νη επηπιένλ εξγαζίεο πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ θαη είλαη ζπλαθείο κε ηε βέιηηζηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Η εηζαγσγή πιηθψλ ζην ρψξν, ζα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή απνθιείνληαο αλεπηζχκεηεο δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ. Κάζε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη ηηο επηκέξνπο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ή πξνζθφκηζε πιηθνχ αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη νη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ../../2012 Η κειεηήηξηα κεραληθφο Γηα ηηο Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γξ. Θενδσξάθηνγινπ Τπαηία Γηπι. Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τ, MΒΑ, PhD ειίδα 10 απφ 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕΜ : 1512 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΣΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΑΕΜ : 1417 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΟΓΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1 Πίνακασ περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Γξ. Ζιίαο Κ. Μαξαγθόο πγγξαθή: Αβξαληηλήο Νηθόιανο Γαβξηειίδεο Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. 1 Τι είναι OBD Ι; OBD είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ βιαβψλ ή αιιηψο ην χζηεκα Γηάγλσζεο Βιαβψλ επί ην Απηνθίλεην ( ΟΒD- Οn Board Diagnosis). Σν ζχζηεκα απηφ μεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Πολςηεσνική σολή Σμήμα Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών Τπολογιζηών Γιπλυμαηική Δπγαζία Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν

Διαβάστε περισσότερα