ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: - επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ, δηαηάμεσλ θιπ κε ηα νπνία ζα επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν : α) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηνπηθή επέκβαζε θαη ε θαηαζηνιή ηεο πξηλ αθφκε πξνθαιέζεη πιηθέο δεκηέο ζην θηίξην θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο, β) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε άκεζε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ, - εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζε πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθσκάησλ ζηελ νξνθή πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, - εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ γηα ην θσηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, - ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε. 2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Γηα ηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήθζεθαλ ππ φςε νη αθφινπζνη θαλνληζκνί: 2.1. Ο θαλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 71/88), 2.2. Η ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 3/81 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 3Γ/95 θαη 3Γ/95 θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο Οη Βξεηαληθνί Καλνληζκνί BS 5839 θαη νη Ακεξηθάληθνη NFPA φπνπ νη πην πάλσ Διιεληθνί Καλνληζκνί δελ θαιχπηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. ειίδα 1 απφ 10

2 3. ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Η επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο (δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ) ζα πεξηιακβάλεη: Σελ επέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο θαπλνχ Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνδηαθνξηθνχο ζηα ζεκεία πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειν λα ηνπνζεηεζνχλ. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο, ρεηξνθίλεηνπο θαη παιφθξαθηνπο αγγειηήξεο. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο γηα ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε απιψλ επαθψλ Σα ζηνηρεία εληνιψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηλάθσλ Σηο ζπζθεπέο ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο θσηεηλνί επαλαιεπηέο). Σηο θαηάιιειεο θαισδηψζεηο. Θα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη ππξαληρλεπηέο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ θαη εηδηθήο ζεκαζίαο: 1. ζηα εξγαζηήξηα Η/Τ ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ησλ πχξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2. ζηνπο ρψξνπο ηνπ Β ππνγείνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ απνζήθε αλαισζίκσλ, 3. ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ, 4. ζηελ απνζήθε θξνπζηψλ, 5. ζε πνιππιεζείο γξαθεηαθνχο ρψξνπο ζην θηίξην δηνίθεζεο (1 νο φξνθνο - γξαθείν επηηξνπήο εξεπλψλ, 2 νο φξνθνο ινγηζηήξην θαη ηκήκα πξνκεζεηψλ), 6. ζηηο γξακκαηείεο ηκεκάησλ ζηνλ εκηψξνθν ηνπ θηηξίνπ, 7. ζηα Ακθηζέαηξα 2 & 3 θαζψο θαη ζην ρψξν εζηίαζεο θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζην ηζφγεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 8. ζην Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ζην θηίξην ΓΓ θαη ηνπο εθεί γξαθεηαθνχο ρψξνπο, 9. ζε φπνηνλ άιιν ρψξν θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ επίβιεςε. Ο ηχπνο ησλ ππξαληρλεπηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ην είδνο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλακελφκελε κε ινγηθή ζπλέπεηα πξψηε έλδεημε θσηηάο. Ωο επί ηνλ πιείζηνλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληρλεπηέο ππξθαγηάο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, κε βάζε νξνθήο, θαπλνχ ηνληζκνχ. Η ξχζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αληρλεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ ηνπ SOFTWARE. Οη ππξαληρλεπηέο ζα ζπλδεζνχλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ θιεηζηνχ βξφρνπ - ζπλδεζκνινγία CLASS A. Δπηπιένλ ζα εγθαηαζηαζεί ρεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε φινπο ηνπο πχξγνπο ηνπ θηηξίνπ, απνηεινχκελν απφ παιφθξαθηα θνκβία κε ελζσκαησκέλν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ηε ζεκεηαθή αλαγλψξηζε θαη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ. Οη ζεηξήλεο ζα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν control module θαη ζα δηαζπλδένληαη ζηνλ εθάζηνηε βξφρν, έηζη ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο δηαζπλδεδεκέλεο ζπζθεπήο (αληρλεπηήο, θνκβίν) ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε (DISPLAY πγξψλ θξπζηάιισλ) ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ε κνλαδηαία δηεχζπλζε θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηεο ελψ ειίδα 2 απφ 10

3 ζπγρξφλσο ζα κεηαδίδεηαη ν ζπλαγεξκφο κέζσ ησλ ζπζθεπψλ ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο (ζεηξήλεο) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία εληφο ησλ πχξγσλ. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην ζπξσξείν ηνπ ηζνγείνπ. 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΙΕ Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο: ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ θφλεσο 6kg, ζε ζέζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζρέδηα, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ αζθαιείαο ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο, ηνπνζέηεζε ειεθηξνκαγλεηψλ ζπγθξάηεζεο ζπξψλ θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζηα λέα αλαθιηλφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ησλ παξαζπξψλ - θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ελφο πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ πέξαλ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (απνκάθξπλζε ηνπ θαπλνχ) (αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή). 4.1 ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί, αθνξά ζηα λέα, πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθψκαηα ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο θεγγίηεο ζηελ νξνθή ηνπ Πχξγνπ ΓΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην ρξνλνπξφγξακκα πνπ ζα νξίδεη ρεηξηζηήο, ζα ειέγρεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αλσηέξνπ επηπέδνπ ηνπ θάζε θηηξίνπ ηνπ πχξγνπ ΓΓ. Η ζεξκνθξαζία ζα κεηξάηαη ζε δχν ζεκεία αλά πιεπξά. Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ζα ηε ζπγθξίλεη κε ηελ εζσηεξηθή. Δθφζνλ ηζρχεη ε ζπλζήθε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ρακειφηεξεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εθφζνλ είλαη πάλσ απφ έλα επηζπκεηφ φξην φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πεξί θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ην ζχζηεκα ζα αξρίζεη λα αλνίγεη ηα παξάζπξα έσο φηνπ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πιεζηάζεη ηελ επηζπκεηή απφ ην ρεηξηζηή. Δάλ ε αιιεινπρία παξαζχξσλ δελ παίδεη ξφιν, ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνηγνθιείλεη ηα παξάζπξα κε θπθιηθή ελαιιαγή. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο ηαθηηθήο απηήο είλαη ε θαηαλεκεκέλε θζνξά ησλ ζπζηεκάησλ ησλ παξαζχξσλ. Σν ζχζηεκα ζα θιείλεη ηα παξάζπξα κε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα φηαλ ζα ππάξρεη αλίρλεπζε βξνρήο. Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ρξήζε πεξαηηέξσ ζελαξίσλ ειέγρνπ, φπσο λπρηεξηλφο δξνζηζκφο θαη εμαεξηζκφο ρψξνπ πξηλ ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα πινπνηεζνχλ γηα ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηε κέγηζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. ην δψκα ηνπ πχξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4 θπζηθψλ κεγεζψλ θαη ζα ζπλδεζεί ζην δίθηπν ΚΝΥ (ζχζηεκα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ). Σν ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε βξνρήο θαη ην κέγεζνο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. ειίδα 3 απφ 10

4 ε θάζε πιεπξά (2 θηίξηα ηνπ Πχξγνπ) ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. ε θάζε πίλαθα ζα ππάξρεη 1 θάξηα 8 εμφδσλ ειέγρνπ παξαζχξσλ, 1 θάξηα παξαθνινχζεζεο θαηαζηάζεσλ ηεξκαηηθψλ επαθψλ παξαζχξσλ θαη 1 θάξηα γηα ηε ζχλδεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ηνπ ρψξνπ. Οη δχν πίλαθεο θαη ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θαιψδην δηθηχνπ θαηάιιειν γηα ζπζηήκαηα ΚΝΥ ΣΡ1. ε έλαλ απφ ηνπο δχν πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζεί ν θεληξηθφο ειεγθηήο ζηνλ νπνίν ζα εθηειείηαη ην ζελάξην απηνκαηηζκνχ θαη γηα ηνπο 2 πχξγνπο. ηελ νζφλε ηνπ ειεγθηή ζα εκθαλίδνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο νη ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ παξαζχξσλ. Μέζσ ηεο νζφλεο επίζεο, ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη ην ρξνλνπξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελεκεξψλεηαη κε alarm. Ο ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ ΚΝΥ πνπ ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κειινληηθά, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηαζχλδεζε κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ Building Management System (BMS). Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζα ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ UTP κε ην δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Web ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή πξνζθέξεη άκεζε απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ απφ νπνηνδήπνηε πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο κέζσ control module. ειίδα 4 απφ 10

5 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 1. ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Ο ππάξρνλ θεληξηθφο πίλαθαο έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηελ πιήξε αλαπηπμή Βξφρνπο κε δηεχζπλζε -αλαιφγνο ησλ απαηηήζεσλ Αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο αλα βξνρν -99 ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη εληνιψλ αλα βξφρν -99 χλνιν ζπζθεπψλ κε δηεχζπλζε αλα βξφρν -198 Μέγηζηνο αξηζκφο ζπζθεπψλ πξνηεξαηφηεηαο -83 αλά δχν βξφρνπο Απηή ηε ζηηγκή είλαη εγθαηεζηεκέλε θάξηα θπθισκάησλ ειέγρνπ βξφγρνπ θάιπςεο 2 βξφγρσλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο θαη ζε 8 βξφγρνπο κε ρξήζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ. Κχθισκα βξφρνπ (LOOP) Έλα θχθισκα βξφρνπ παξέρεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν θάζε βξφρνπ αληρλεπηψλ θαη ζηνηρείσλ. Σν θχθισκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ δηθφ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί θαη ηξνθνδνηεί φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ βξφρνπ κέζσ ελφο 2ρ 2πνιηθνχ θαισδίνπ. Σν κήθνο ηνπ βξφρνπ είλαη κέρξη 3km. Σν κέγεζνο ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη 2 Υ 2 Υ 1,5. Οη ζπζθεπέο ήρεζεο ζπλαγεξκνχ ζα ζπλδεζνχλ ζην βξφγρν. Σν θχθισκα βξφρνπ δέρεηαη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο απν φινπο ηνπο αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηαζηάζεηο θαλνληθέο, ζπλαγεξκνχ ή βιάβεο. Οη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφκαην έιεγρν θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί κε θάζε αληρλεπηή ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη θάζε ζηνηρείν κε δηεχζπλζε ζηνλ αληίζηνηρν βξφγρν θαη επηβεβαηψλεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε. Ο νλνκ. ρξφλνο επηθνηλσλίαο ηνπ πίλαθα κε ηηο ζπζθεπέο είλαη 11ms αλά ζπζθεπή. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΜΕΙΑ ΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 2.1. Διεσθσνζιοδοηούμενοι πσρανιτνεσηές Απνηεινχληαη απφ κνλάδα επηθνηλσλίαο (communications module) θαη αληίζηνηρε αηζζεηήξηα κνλάδα (sensing unit), ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζάιακνο ηνληζκνχ, νπηηθφο ζάιακνο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο ή έλα ζήκα δηαθνπήο, φπσο ζηνπο θαηεπζπληηθνχο ζηαζκνχο αλαγγειίαο (θνκβία ζπλαγεξκνχ). Κάζε ππξαληρλεπηέο παξέρεη σο έμνδν έλα ςεθηαθφ ζήκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, ππξθατάο ή βιάβεο. Η ζηάζκε 55 ειίδα 5 απφ 10

6 ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ππξαληρλεπηέο θαπλνχ ή ζεξκνθξαζίαο απνηειεί ην ηππνπνηεκέλν βηνκεραληθφ θαηψθιη θσηηάο Αληρλεπηήο θαπλνχ ηνληζκνχ ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ ηνληζκνχ, ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, κε βάζε θαη ελδεηθηηθά LEDs, ελεξγνπνηνχκελνο απφ ηνλ θαπλφ κε ηνληζκφ, θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη ζχλδεζε ζε βξφγρν πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο. Η επαηζζεζία ηνπ αληρλεπηή είλαη θαζνξηζκέλε 1.5% ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο Ακεξηθάληθσλ εξγαζηεξίσλ (U. L.) αιιά κπνξεί λα αιιαρζεί ζε άιια επίπεδα επαηζζεζίαο θαη ζπλαγεξκνχ απν ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Ο αληρλεπηήο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα θαη αλαγλσξίδεηαη κε ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε. Η επηθνηλσλία θαη ηξνθνδνζία ηνπ αληρλεπηή γίλεηαη κε έλα θαιψδην ηχπνπ 2Υ2Υ1,5 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν multiplexing. Ο αληρλεπηήο ρξεζηκνπνηεί ζπλδηαζκφ ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ ζεκάησλ πνπ παξέρνπλ επηηήξεζε ηεο επαηζζεζίαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ αληρλεπηή θαζψο θαη εθηέιεζε εληνιψλ απν ηνλ θεληξηθφ πίλαθα κέζσ ςεθηαθψλ παικψλ ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, ηελ εληνιή ζπλαγεξκνχ, απνξξίπηνληαο ηελ δπλαηφηεηα ςεπδνχο ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ζήκαηνο απν ζνξχβνπο. Ο αληρλεπηήο απνζηέιιεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη παξαθνινπζείηαη ζπλερσο απν ηνλ πίλαθα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξέρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ έγθαηξε ζπληήξεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ απνκφλσζή ηνπ απν ην ππφινηπν θχθισκα Ππξαλίρλεπζεο ζε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο αληρλεπηήο δηαζέηεη : Γχν ιπρλίεο (LED) αθεζβελνκέλεο ζηνλ ρξφλν επηθνηλσλίαο ηνπ αληρλεπηή θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ παξακέλνπλλ αλακέλεο. Γπλαηφηεηα επηηήξεζεο Βφζε κε κεραληζκφ αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή απνμήισζεο ηνπ απν κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Πξνζηαηεπηηθφ θάιιπκα απν έληνκα. Ο αληρλεπηήο είλαη εγθεθξηκέλνο θαη πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο UL 268 & EN-54. Σάζε ιεηηνπξγίαο -15 εψο 28 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο κa Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο - απν -10 εψο C ρεηηθή πγξαζία - απφ 10 εψο 95% Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο πλδένληαη κε 2πνιηθφ θαιψδην ζ έλαλ απφ ηνπο βξφρνπο ηνπ πίλαθα. Υξεζηκνπνηνχλ έλα ειεθηξνληθφ αηζζεηήξην γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεξκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απν ηελ θσηηά θαη ζα ζηέιλνπλ ζηνλ πίλαθαθαηφπηλ εληνιήο ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αλαινγηθφ χςνο ησλ ζεξκηθψλ κεηξήζεσλ. Οη αληρλεπηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ νξνθή θαη θέξνπλ βάζε. ειίδα 6 απφ 10

7 Υαξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ηνλ πξνεγνχκελν 2.2. Διεσθσνζιοδοηημένος σαλόθρακηος αγγεληήρας Ο αγγειηήξαο ζπλδέεηαη κε δχν θαιψδηα ζε έλαλ απν ηνπο βξφρνπο. Ο αγγειηήξαο ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα ζηέιλεη δεδνκέλα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ δηθφπηε. Ο αγγειηήξαο πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη ιπρλία LED, ε νπνία αθεζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Όηαλ έρεη αληρλεπζεί ζπλαγεξκφο απν ηνλ πίλαθα LED αλάβεη ζπλερψο ζην ζηαζκφ αλαγγειίαο. Ο ζηαζκφο δηαζέηεη θιεηδί επαλέληαμεο πνπ είλαη ην ίδην κε ην θιεηδί ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σάζε ιεηηνπξγίαο Καηαλάισζε εξεκίαο - 24 VDC -200 κα 2.3 ειρήνα με ενζωμαηωμένο θλάς διεσθσνζιοδοηημένη εηξήλα πλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν Φσηεηλφ Δπαλαιήπηε, κε ελζσκαησκέλν Control Module, δει. πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηνλ Πίλαθα,επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνιηθψλ γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Πιήξσο εμειηγκέλεο αλαινγηθέο, δηεπζπλζηνδνηεκέλεο ζεηξήλεο Μνλαδηθφο δηαθφπηεο ξχζκηζεο δηεχζπλζεο, Δπέιηθηεο επηινγέο ειέγρνπ. Δπηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεηξήλσλ ή νκάδαο ζεηξήλσλ απφ ηνλ πίλαθα πκβαηέο κε επίηνηρεο βάζεηο κφλνλ Δπηινγή πεγήο ηξνθνδνζίαο α. Σξνθνδνζία απφ ηνλ βξφρν. Ο αξηζκφο ησλ ζεηξήλσλ ζε νπνηαδήπνηε δψλε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πίλαθα β. Δλαιιαθηηθά, νη ζεηξήλεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνλ βξφρν θαη λα έρνπλ αλεμάξηεηε πεγή ηξνθνδνζίαο Γηαθξηηηθφ ζρήκα ρακεινχ πξνθίι, πνπ αθνπζηηθά είλαη ιίαλ απνδνηηθφο παξάγνληαο, πςειή έληαζε ζε ρακειά επίπεδα ξεχκαηνο 32 ηφλσλ, έσο 100dB (A) (+-3) ζην 1 κέηξν, έσο 6mA 2400Hz ζπλερήο ηφλνο, 106dB (A) ζην 1 κέηξν, 21mA Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ ABS γηα θαιαηζζεζία ζηελ εκθάληζε θαη αληίζηαζε ζηα θηππήκαηα. Γηαηίζεηαη ζε θφθθηλν ρξψκα 15-28V ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεξεά θαηαζθεπή κε ζηεξενχ ηχπνπ ειεθηξνληθά, πξνζηαηεπφκελα απφ δεκηά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε Πξνζηαζία ΙΡ33 ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ έσο C, Τγξαζία 10 έσο 96% ειίδα 7 απφ 10

8 2.4 ηοιτείο ηασηόηηηας - διεσθσνζιοδόηηζης (Monitor Module) To ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ζπκβαηηθψλ ζπζθεπψλ,φπσο π.ρ. flow switch, επαθέο απφ ζπκβαηηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, ζπκβαηηθψλ θνκβίσλ θ.α. ζ έλα απν ηνπο βξφρνπο ζήκαλζεο. Σν ζηνηρείν ηνπνζεηείηαη ζε ειεθηξνινγηθφ θνπηί ηεηξάγσλν 4in ηληζψλ θαη 2-1/8 in ίληζεο βάζνο. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηαο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη δείρλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο: VDC Μέγηζηε έληαζε ξεχκαηνο: 5.0 ma (LED on). Δχξνο Θεξκνθξαζίαο: 32 F F (0 C - 49 C). Δχξνο πγξαζίαο: 10% - 93% non-condensing. 2.5 ηοιτείο ενηολών (Control Module) Tν ζηνηρείν εληνιψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνινδφηεζε, ζπκβαηηθψλ θπθισκάησλ ζπζθεπψλ αλαγγειίαο 24VDC (ερεηηθή / νπηηθή έλδεημε), ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ε εληνιή δίλεηαη απν θάπνην βξφρν ζήκαλζεο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ ηεηξάγσλν θπηίν. Ο κεραληζκφο εληνιψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζαλ έλαο ειεθηξνλφκνο. Η ηζρχο γηα ην πελίν ηνπ κπνξεί λα δνζεί απν ην βξφρν ζήκαλζεο γηα ηελ κείσζε ηεο απαηηνχκελεο θαισδίσζεο. Η ηζρχο γηα ηηο ερεηηθέο / νπηηθέο ελδείμεηο δίλεηαη απν έλα μερσξηζηφ βξφρν απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ή απν ηνπηθή ειεγρφκελε πεγή ηζρχνο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο (δηεχζπλζεο) πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηχπνπ ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν κεραληζκφο εληνιψλ ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο -24 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο -200 κα Μέγηζην ξεχκα ζηηο επαθέο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηνπ ζηνηρείνπ -2A ζηα 30 VDC 2.6. σγκραηηηήρας πόρηας (DOOR HOLDER) Ο ζπγθξαηεηήξαο πφξηαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα εληνηρηζκέλν θηβψηην κεηά θαιχκκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απφ ην εμάξηεκα ζπγθξαηήζεσο ηεο πφξηαο πνπ ζηεξεψλεηαη ζην θχιιν ηεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην. Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ζα θέξεηαη βαζηθά έλαο ειεθηξνκαγλήηεο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 24 V D.C. Ο ζπγθξαηεηήξαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ζα θξαηάεη αλνηθηή ηε πφξηα κέρξηο φηνπ δηαθνπεί ε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ είηε απηφκαηα ειίδα 8 απφ 10

9 (απφ δηέγεξζε αηζζεηεξίνπ ηεο εγθ/ζεσο ππξαληρλεχζεσο θιπ.) είηε ρεηξνθίλεηα (απφ κπνπηφλ θνληά ζηελ πφξηα ή απφ άιιε ζέζε), νπφηε ε πφξηα ζα θιείλεη απηφκαηα. 3. ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη ηχπνπ ΚΝΥ ΣΡ1. Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ πχξγνπ ΓΓ είλαη ηα αθφινπζα: Περιγραθή Σεμάτια Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο (πιήξεο κε 4 ελζσκαησκέλνπο 1 αηζζεηήξεο) Κάξηα γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο Ν 258/02 γηα 4 2 αηζζεηήξηα Pt1000 (δηπιφ άλσ θαη θάησ φξην) Κάξηα 8 εμφδσλ ειεθηξηθψλ ξνιψλ / πεξζίδσλ Ν 523/11, 8Υ230V 2 AC/6A Κάξηα 16 επαθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ 2 ηεξκαηηθψλ επαθψλ Κεληξηθφο ειεγθηήο κνλάδαο ζελαξίσλ, ρξνλνπξνγξακκάησλ θαη 1 ινγηθήο γηα ΚΝΥ ζπζηήκαηα Module γηα δίθηπα KNX ΣΡ1 1 Module web γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηζηνζειίδαο θαη 1 ελεκέξσζε ησλ βιαβψλ κέζσ Οζφλε ηνπηθνχ ρεηξηζκνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 1 Σξνθνδνηηθφ γηα δίθηπα ΚΝΥ, 640 ma 1 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ζε Pt Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ειεθηξηθήο νδήγεζεο ησλ παξαζχξσλ 2 Δπηπιένλ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα απαηηεζνχλ θαιψδην δηθηχνπ ΚΝΥ ΣΡ1 2x2x0.8, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο παξαζχξσλ θαη ζχλδεζεο αηζζεηεξίσλ, πιαζηηθνί ζσιήλεο, κηθξνυιηθά ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο θαισδηψζεσλ θαη πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ. Όια ηα πιηθά, ηα εμαξηήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη γεληθά γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εθηειεζηεί εξγαζία απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηα θαηάιιεια γη απηήλ πξνζφληα ή δελ αθνινπζεζνχλ νη θαλνληζκνί, ε επίβιεςε ζα απαηηήζεη ηελ επαλάιεςε ή δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ρσξίο θακία απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάδνζε αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζε δηαζηάζεηο πνπ ζα νξίζεη ε επίβιεςε (π.ρ. 1:100, 1:50 ή θαη άιιεο φπνπ απαηηείηαη) ζε φζεο ζεηξέο είλαη απαξαίηεην. Σα ζρέδηα πξέπεη λα έρνπλ έγρξσκα ζχκβνια θαη λα παξαδνζνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή. ειίδα 9 απφ 10

10 Όζεο εξγαζίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρέδηα ή νη επηπιένλ εξγαζίεο πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ θαη είλαη ζπλαθείο κε ηε βέιηηζηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Η εηζαγσγή πιηθψλ ζην ρψξν, ζα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή απνθιείνληαο αλεπηζχκεηεο δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ. Κάζε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη ηηο επηκέξνπο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ή πξνζθφκηζε πιηθνχ αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη νη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ../../2012 Η κειεηήηξηα κεραληθφο Γηα ηηο Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γξ. Θενδσξάθηνγινπ Τπαηία Γηπι. Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τ, MΒΑ, PhD ειίδα 10 απφ 10

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 Απόδοςη ςτα Ελληνικά Μετάφραςη: Σαλευρής Αντώνιος Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μηχανικόσ BSc Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. Πτυχ. Μηχανικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΝ ΑΣΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2003010093 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα