ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: - επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ, δηαηάμεσλ θιπ κε ηα νπνία ζα επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν : α) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηνπηθή επέκβαζε θαη ε θαηαζηνιή ηεο πξηλ αθφκε πξνθαιέζεη πιηθέο δεκηέο ζην θηίξην θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο, β) ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε άκεζε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ, - εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζε πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθσκάησλ ζηελ νξνθή πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, - εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ γηα ην θσηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, - ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε. 2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Γηα ηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήθζεθαλ ππ φςε νη αθφινπζνη θαλνληζκνί: 2.1. Ο θαλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 71/88), 2.2. Η ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 3/81 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 3Γ/95 θαη 3Γ/95 θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο Οη Βξεηαληθνί Καλνληζκνί BS 5839 θαη νη Ακεξηθάληθνη NFPA φπνπ νη πην πάλσ Διιεληθνί Καλνληζκνί δελ θαιχπηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. ειίδα 1 απφ 10

2 3. ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Η επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο (δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ) ζα πεξηιακβάλεη: Σελ επέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο θαπλνχ Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο ππξαληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνδηαθνξηθνχο ζηα ζεκεία πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειν λα ηνπνζεηεζνχλ. Σνπο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπο, ρεηξνθίλεηνπο θαη παιφθξαθηνπο αγγειηήξεο. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο γηα ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε απιψλ επαθψλ Σα ζηνηρεία εληνιψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηλάθσλ Σηο ζπζθεπέο ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο θσηεηλνί επαλαιεπηέο). Σηο θαηάιιειεο θαισδηψζεηο. Θα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη ππξαληρλεπηέο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλήο ππξθαγηάο ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ θαη εηδηθήο ζεκαζίαο: 1. ζηα εξγαζηήξηα Η/Τ ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ησλ πχξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2. ζηνπο ρψξνπο ηνπ Β ππνγείνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ απνζήθε αλαισζίκσλ, 3. ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ, 4. ζηελ απνζήθε θξνπζηψλ, 5. ζε πνιππιεζείο γξαθεηαθνχο ρψξνπο ζην θηίξην δηνίθεζεο (1 νο φξνθνο - γξαθείν επηηξνπήο εξεπλψλ, 2 νο φξνθνο ινγηζηήξην θαη ηκήκα πξνκεζεηψλ), 6. ζηηο γξακκαηείεο ηκεκάησλ ζηνλ εκηψξνθν ηνπ θηηξίνπ, 7. ζηα Ακθηζέαηξα 2 & 3 θαζψο θαη ζην ρψξν εζηίαζεο θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζην ηζφγεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 8. ζην Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ζην θηίξην ΓΓ θαη ηνπο εθεί γξαθεηαθνχο ρψξνπο, 9. ζε φπνηνλ άιιν ρψξν θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ επίβιεςε. Ο ηχπνο ησλ ππξαληρλεπηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ην είδνο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλακελφκελε κε ινγηθή ζπλέπεηα πξψηε έλδεημε θσηηάο. Ωο επί ηνλ πιείζηνλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληρλεπηέο ππξθαγηάο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, κε βάζε νξνθήο, θαπλνχ ηνληζκνχ. Η ξχζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αληρλεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ ηνπ SOFTWARE. Οη ππξαληρλεπηέο ζα ζπλδεζνχλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κέζσ θιεηζηνχ βξφρνπ - ζπλδεζκνινγία CLASS A. Δπηπιένλ ζα εγθαηαζηαζεί ρεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε φινπο ηνπο πχξγνπο ηνπ θηηξίνπ, απνηεινχκελν απφ παιφθξαθηα θνκβία κε ελζσκαησκέλν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ηε ζεκεηαθή αλαγλψξηζε θαη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ. Οη ζεηξήλεο ζα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν control module θαη ζα δηαζπλδένληαη ζηνλ εθάζηνηε βξφρν, έηζη ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο δηαζπλδεδεκέλεο ζπζθεπήο (αληρλεπηήο, θνκβίν) ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε (DISPLAY πγξψλ θξπζηάιισλ) ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ε κνλαδηαία δηεχζπλζε θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηεο ελψ ειίδα 2 απφ 10

3 ζπγρξφλσο ζα κεηαδίδεηαη ν ζπλαγεξκφο κέζσ ησλ ζπζθεπψλ ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο (ζεηξήλεο) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία εληφο ησλ πχξγσλ. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ ζηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην ζπξσξείν ηνπ ηζνγείνπ. 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΙΕ Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο: ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ θφλεσο 6kg, ζε ζέζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζρέδηα, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ αζθαιείαο ζην control room ηνπ Ακθηζεάηξνπ Σειεηψλ θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο, ηνπνζέηεζε ειεθηξνκαγλεηψλ ζπγθξάηεζεο ζπξψλ θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζηα λέα αλαθιηλφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ησλ παξαζπξψλ - θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ελφο πχξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ πέξαλ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (απνκάθξπλζε ηνπ θαπλνχ) (αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή). 4.1 ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί, αθνξά ζηα λέα, πξνβαιιφκελα πεξί νξηδνληίνπ άμνλα θνπθψκαηα ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο θεγγίηεο ζηελ νξνθή ηνπ Πχξγνπ ΓΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην ρξνλνπξφγξακκα πνπ ζα νξίδεη ρεηξηζηήο, ζα ειέγρεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αλσηέξνπ επηπέδνπ ηνπ θάζε θηηξίνπ ηνπ πχξγνπ ΓΓ. Η ζεξκνθξαζία ζα κεηξάηαη ζε δχν ζεκεία αλά πιεπξά. Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ζα ηε ζπγθξίλεη κε ηελ εζσηεξηθή. Δθφζνλ ηζρχεη ε ζπλζήθε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ρακειφηεξεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εθφζνλ είλαη πάλσ απφ έλα επηζπκεηφ φξην φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πεξί θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ην ζχζηεκα ζα αξρίζεη λα αλνίγεη ηα παξάζπξα έσο φηνπ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πιεζηάζεη ηελ επηζπκεηή απφ ην ρεηξηζηή. Δάλ ε αιιεινπρία παξαζχξσλ δελ παίδεη ξφιν, ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνηγνθιείλεη ηα παξάζπξα κε θπθιηθή ελαιιαγή. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο ηαθηηθήο απηήο είλαη ε θαηαλεκεκέλε θζνξά ησλ ζπζηεκάησλ ησλ παξαζχξσλ. Σν ζχζηεκα ζα θιείλεη ηα παξάζπξα κε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα φηαλ ζα ππάξρεη αλίρλεπζε βξνρήο. Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ρξήζε πεξαηηέξσ ζελαξίσλ ειέγρνπ, φπσο λπρηεξηλφο δξνζηζκφο θαη εμαεξηζκφο ρψξνπ πξηλ ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα πινπνηεζνχλ γηα ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηε κέγηζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. ην δψκα ηνπ πχξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4 θπζηθψλ κεγεζψλ θαη ζα ζπλδεζεί ζην δίθηπν ΚΝΥ (ζχζηεκα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ). Σν ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε βξνρήο θαη ην κέγεζνο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. ειίδα 3 απφ 10

4 ε θάζε πιεπξά (2 θηίξηα ηνπ Πχξγνπ) ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. ε θάζε πίλαθα ζα ππάξρεη 1 θάξηα 8 εμφδσλ ειέγρνπ παξαζχξσλ, 1 θάξηα παξαθνινχζεζεο θαηαζηάζεσλ ηεξκαηηθψλ επαθψλ παξαζχξσλ θαη 1 θάξηα γηα ηε ζχλδεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ηνπ ρψξνπ. Οη δχν πίλαθεο θαη ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θαιψδην δηθηχνπ θαηάιιειν γηα ζπζηήκαηα ΚΝΥ ΣΡ1. ε έλαλ απφ ηνπο δχν πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζεί ν θεληξηθφο ειεγθηήο ζηνλ νπνίν ζα εθηειείηαη ην ζελάξην απηνκαηηζκνχ θαη γηα ηνπο 2 πχξγνπο. ηελ νζφλε ηνπ ειεγθηή ζα εκθαλίδνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο νη ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ παξαζχξσλ. Μέζσ ηεο νζφλεο επίζεο, ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη ην ρξνλνπξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελεκεξψλεηαη κε alarm. Ο ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ ΚΝΥ πνπ ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κειινληηθά, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηαζχλδεζε κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ Building Management System (BMS). Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζα ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ UTP κε ην δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η Web ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή πξνζθέξεη άκεζε απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ απφ νπνηνδήπνηε πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο κέζσ control module. ειίδα 4 απφ 10

5 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 1. ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ Ο ππάξρνλ θεληξηθφο πίλαθαο έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηελ πιήξε αλαπηπμή Βξφρνπο κε δηεχζπλζε -αλαιφγνο ησλ απαηηήζεσλ Αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο αλα βξνρν -99 ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη εληνιψλ αλα βξφρν -99 χλνιν ζπζθεπψλ κε δηεχζπλζε αλα βξφρν -198 Μέγηζηνο αξηζκφο ζπζθεπψλ πξνηεξαηφηεηαο -83 αλά δχν βξφρνπο Απηή ηε ζηηγκή είλαη εγθαηεζηεκέλε θάξηα θπθισκάησλ ειέγρνπ βξφγρνπ θάιπςεο 2 βξφγρσλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο θαη ζε 8 βξφγρνπο κε ρξήζε ηξηψλ επηπξφζζεησλ θαξηψλ. Κχθισκα βξφρνπ (LOOP) Έλα θχθισκα βξφρνπ παξέρεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν θάζε βξφρνπ αληρλεπηψλ θαη ζηνηρείσλ. Σν θχθισκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ δηθφ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί θαη ηξνθνδνηεί φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ βξφρνπ κέζσ ελφο 2ρ 2πνιηθνχ θαισδίνπ. Σν κήθνο ηνπ βξφρνπ είλαη κέρξη 3km. Σν κέγεζνο ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη 2 Υ 2 Υ 1,5. Οη ζπζθεπέο ήρεζεο ζπλαγεξκνχ ζα ζπλδεζνχλ ζην βξφγρν. Σν θχθισκα βξφρνπ δέρεηαη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο απν φινπο ηνπο αληρλεπηέο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηαζηάζεηο θαλνληθέο, ζπλαγεξκνχ ή βιάβεο. Οη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφκαην έιεγρν θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο. Σν θχθισκα βξφρνπ επηθνηλσλεί κε θάζε αληρλεπηή ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη θάζε ζηνηρείν κε δηεχζπλζε ζηνλ αληίζηνηρν βξφγρν θαη επηβεβαηψλεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε. Ο νλνκ. ρξφλνο επηθνηλσλίαο ηνπ πίλαθα κε ηηο ζπζθεπέο είλαη 11ms αλά ζπζθεπή. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΜΕΙΑ ΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 2.1. Διεσθσνζιοδοηούμενοι πσρανιτνεσηές Απνηεινχληαη απφ κνλάδα επηθνηλσλίαο (communications module) θαη αληίζηνηρε αηζζεηήξηα κνλάδα (sensing unit), ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζάιακνο ηνληζκνχ, νπηηθφο ζάιακνο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο ή έλα ζήκα δηαθνπήο, φπσο ζηνπο θαηεπζπληηθνχο ζηαζκνχο αλαγγειίαο (θνκβία ζπλαγεξκνχ). Κάζε ππξαληρλεπηέο παξέρεη σο έμνδν έλα ςεθηαθφ ζήκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, ππξθατάο ή βιάβεο. Η ζηάζκε 55 ειίδα 5 απφ 10

6 ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ππξαληρλεπηέο θαπλνχ ή ζεξκνθξαζίαο απνηειεί ην ηππνπνηεκέλν βηνκεραληθφ θαηψθιη θσηηάο Αληρλεπηήο θαπλνχ ηνληζκνχ ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο Αληρλεπηήο ππξθαγηάο, θαπλνχ ηνληζκνχ, ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, κε βάζε θαη ελδεηθηηθά LEDs, ελεξγνπνηνχκελνο απφ ηνλ θαπλφ κε ηνληζκφ, θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη ζχλδεζε ζε βξφγρν πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο. Η επαηζζεζία ηνπ αληρλεπηή είλαη θαζνξηζκέλε 1.5% ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο Ακεξηθάληθσλ εξγαζηεξίσλ (U. L.) αιιά κπνξεί λα αιιαρζεί ζε άιια επίπεδα επαηζζεζίαο θαη ζπλαγεξκνχ απν ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Ο αληρλεπηήο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα θαη αλαγλσξίδεηαη κε ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε. Η επηθνηλσλία θαη ηξνθνδνζία ηνπ αληρλεπηή γίλεηαη κε έλα θαιψδην ηχπνπ 2Υ2Υ1,5 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν multiplexing. Ο αληρλεπηήο ρξεζηκνπνηεί ζπλδηαζκφ ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ ζεκάησλ πνπ παξέρνπλ επηηήξεζε ηεο επαηζζεζίαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ αληρλεπηή θαζψο θαη εθηέιεζε εληνιψλ απν ηνλ θεληξηθφ πίλαθα κέζσ ςεθηαθψλ παικψλ ηελ αηνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, ηελ εληνιή ζπλαγεξκνχ, απνξξίπηνληαο ηελ δπλαηφηεηα ςεπδνχο ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ζήκαηνο απν ζνξχβνπο. Ο αληρλεπηήο απνζηέιιεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη παξαθνινπζείηαη ζπλερσο απν ηνλ πίλαθα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξέρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ έγθαηξε ζπληήξεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ απνκφλσζή ηνπ απν ην ππφινηπν θχθισκα Ππξαλίρλεπζεο ζε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο αληρλεπηήο δηαζέηεη : Γχν ιπρλίεο (LED) αθεζβελνκέλεο ζηνλ ρξφλν επηθνηλσλίαο ηνπ αληρλεπηή θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ παξακέλνπλλ αλακέλεο. Γπλαηφηεηα επηηήξεζεο Βφζε κε κεραληζκφ αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή απνμήισζεο ηνπ απν κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Πξνζηαηεπηηθφ θάιιπκα απν έληνκα. Ο αληρλεπηήο είλαη εγθεθξηκέλνο θαη πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο UL 268 & EN-54. Σάζε ιεηηνπξγίαο -15 εψο 28 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο κa Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο - απν -10 εψο C ρεηηθή πγξαζία - απφ 10 εψο 95% Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο πλδένληαη κε 2πνιηθφ θαιψδην ζ έλαλ απφ ηνπο βξφρνπο ηνπ πίλαθα. Υξεζηκνπνηνχλ έλα ειεθηξνληθφ αηζζεηήξην γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεξκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απν ηελ θσηηά θαη ζα ζηέιλνπλ ζηνλ πίλαθαθαηφπηλ εληνιήο ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αλαινγηθφ χςνο ησλ ζεξκηθψλ κεηξήζεσλ. Οη αληρλεπηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ νξνθή θαη θέξνπλ βάζε. ειίδα 6 απφ 10

7 Υαξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ηνλ πξνεγνχκελν 2.2. Διεσθσνζιοδοηημένος σαλόθρακηος αγγεληήρας Ο αγγειηήξαο ζπλδέεηαη κε δχν θαιψδηα ζε έλαλ απν ηνπο βξφρνπο. Ο αγγειηήξαο ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα ζηέιλεη δεδνκέλα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ δηθφπηε. Ο αγγειηήξαο πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη ιπρλία LED, ε νπνία αθεζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Όηαλ έρεη αληρλεπζεί ζπλαγεξκφο απν ηνλ πίλαθα LED αλάβεη ζπλερψο ζην ζηαζκφ αλαγγειίαο. Ο ζηαζκφο δηαζέηεη θιεηδί επαλέληαμεο πνπ είλαη ην ίδην κε ην θιεηδί ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Σάζε ιεηηνπξγίαο Καηαλάισζε εξεκίαο - 24 VDC -200 κα 2.3 ειρήνα με ενζωμαηωμένο θλάς διεσθσνζιοδοηημένη εηξήλα πλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν Φσηεηλφ Δπαλαιήπηε, κε ελζσκαησκέλν Control Module, δει. πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηνλ Πίλαθα,επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνιηθψλ γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Πιήξσο εμειηγκέλεο αλαινγηθέο, δηεπζπλζηνδνηεκέλεο ζεηξήλεο Μνλαδηθφο δηαθφπηεο ξχζκηζεο δηεχζπλζεο, Δπέιηθηεο επηινγέο ειέγρνπ. Δπηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεηξήλσλ ή νκάδαο ζεηξήλσλ απφ ηνλ πίλαθα πκβαηέο κε επίηνηρεο βάζεηο κφλνλ Δπηινγή πεγήο ηξνθνδνζίαο α. Σξνθνδνζία απφ ηνλ βξφρν. Ο αξηζκφο ησλ ζεηξήλσλ ζε νπνηαδήπνηε δψλε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πίλαθα β. Δλαιιαθηηθά, νη ζεηξήλεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνλ βξφρν θαη λα έρνπλ αλεμάξηεηε πεγή ηξνθνδνζίαο Γηαθξηηηθφ ζρήκα ρακεινχ πξνθίι, πνπ αθνπζηηθά είλαη ιίαλ απνδνηηθφο παξάγνληαο, πςειή έληαζε ζε ρακειά επίπεδα ξεχκαηνο 32 ηφλσλ, έσο 100dB (A) (+-3) ζην 1 κέηξν, έσο 6mA 2400Hz ζπλερήο ηφλνο, 106dB (A) ζην 1 κέηξν, 21mA Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ ABS γηα θαιαηζζεζία ζηελ εκθάληζε θαη αληίζηαζε ζηα θηππήκαηα. Γηαηίζεηαη ζε θφθθηλν ρξψκα 15-28V ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεξεά θαηαζθεπή κε ζηεξενχ ηχπνπ ειεθηξνληθά, πξνζηαηεπφκελα απφ δεκηά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε Πξνζηαζία ΙΡ33 ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ έσο C, Τγξαζία 10 έσο 96% ειίδα 7 απφ 10

8 2.4 ηοιτείο ηασηόηηηας - διεσθσνζιοδόηηζης (Monitor Module) To ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ζπκβαηηθψλ ζπζθεπψλ,φπσο π.ρ. flow switch, επαθέο απφ ζπκβαηηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, ζπκβαηηθψλ θνκβίσλ θ.α. ζ έλα απν ηνπο βξφρνπο ζήκαλζεο. Σν ζηνηρείν ηνπνζεηείηαη ζε ειεθηξνινγηθφ θνπηί ηεηξάγσλν 4in ηληζψλ θαη 2-1/8 in ίληζεο βάζνο. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηαο, πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη δείρλεη νηη ν ζηαζκφο αλαγγειίαο ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο: VDC Μέγηζηε έληαζε ξεχκαηνο: 5.0 ma (LED on). Δχξνο Θεξκνθξαζίαο: 32 F F (0 C - 49 C). Δχξνο πγξαζίαο: 10% - 93% non-condensing. 2.5 ηοιτείο ενηολών (Control Module) Tν ζηνηρείν εληνιψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνινδφηεζε, ζπκβαηηθψλ θπθισκάησλ ζπζθεπψλ αλαγγειίαο 24VDC (ερεηηθή / νπηηθή έλδεημε), ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ε εληνιή δίλεηαη απν θάπνην βξφρν ζήκαλζεο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ ηεηξάγσλν θπηίν. Ο κεραληζκφο εληνιψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζαλ έλαο ειεθηξνλφκνο. Η ηζρχο γηα ην πελίν ηνπ κπνξεί λα δνζεί απν ην βξφρν ζήκαλζεο γηα ηελ κείσζε ηεο απαηηνχκελεο θαισδίσζεο. Η ηζρχο γηα ηηο ερεηηθέο / νπηηθέο ελδείμεηο δίλεηαη απν έλα μερσξηζηφ βξφρν απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ή απν ηνπηθή ειεγρφκελε πεγή ηζρχνο. Ο κεραληζκφο εληνιψλ πεξηέρεη πεξηζηξεθφκελνπο δεθαδηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθνχ θσδηθνχ ηαπηφηεηνο (δηεχζπλζεο) πνπ ν πίλαθαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηχπνπ ηεο ζπζθεπήο. Τπάξρεη LED ην νπνίν αλαβνζβήλεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη θαλεξψλεη νηη ν κεραληζκφο εληνιψλ ιεηηνπξγεί θαη βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πίλαθα. Σάζε ιεηηνπξγίαο -24 VDC Καηαλάισζε εξεκίαο -200 κα Μέγηζην ξεχκα ζηηο επαθέο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηνπ ζηνηρείνπ -2A ζηα 30 VDC 2.6. σγκραηηηήρας πόρηας (DOOR HOLDER) Ο ζπγθξαηεηήξαο πφξηαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα εληνηρηζκέλν θηβψηην κεηά θαιχκκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απφ ην εμάξηεκα ζπγθξαηήζεσο ηεο πφξηαο πνπ ζηεξεψλεηαη ζην θχιιν ηεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην. Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ζα θέξεηαη βαζηθά έλαο ειεθηξνκαγλήηεο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 24 V D.C. Ο ζπγθξαηεηήξαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ζα θξαηάεη αλνηθηή ηε πφξηα κέρξηο φηνπ δηαθνπεί ε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ είηε απηφκαηα ειίδα 8 απφ 10

9 (απφ δηέγεξζε αηζζεηεξίνπ ηεο εγθ/ζεσο ππξαληρλεχζεσο θιπ.) είηε ρεηξνθίλεηα (απφ κπνπηφλ θνληά ζηελ πφξηα ή απφ άιιε ζέζε), νπφηε ε πφξηα ζα θιείλεη απηφκαηα. 3. ύζηημα ασηομαηιζμού ελέγτοσ παραθύρων θεγγιηών πύργοσ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη ηχπνπ ΚΝΥ ΣΡ1. Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ παξαζχξσλ θεγγηηψλ ζηελ νξνθή ηνπ πχξγνπ ΓΓ είλαη ηα αθφινπζα: Περιγραθή Σεμάτια Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο (πιήξεο κε 4 ελζσκαησκέλνπο 1 αηζζεηήξεο) Κάξηα γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο Ν 258/02 γηα 4 2 αηζζεηήξηα Pt1000 (δηπιφ άλσ θαη θάησ φξην) Κάξηα 8 εμφδσλ ειεθηξηθψλ ξνιψλ / πεξζίδσλ Ν 523/11, 8Υ230V 2 AC/6A Κάξηα 16 επαθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ 2 ηεξκαηηθψλ επαθψλ Κεληξηθφο ειεγθηήο κνλάδαο ζελαξίσλ, ρξνλνπξνγξακκάησλ θαη 1 ινγηθήο γηα ΚΝΥ ζπζηήκαηα Module γηα δίθηπα KNX ΣΡ1 1 Module web γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηζηνζειίδαο θαη 1 ελεκέξσζε ησλ βιαβψλ κέζσ Οζφλε ηνπηθνχ ρεηξηζκνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 1 Σξνθνδνηηθφ γηα δίθηπα ΚΝΥ, 640 ma 1 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ζε Pt Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ειεθηξηθήο νδήγεζεο ησλ παξαζχξσλ 2 Δπηπιένλ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα απαηηεζνχλ θαιψδην δηθηχνπ ΚΝΥ ΣΡ1 2x2x0.8, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο παξαζχξσλ θαη ζχλδεζεο αηζζεηεξίσλ, πιαζηηθνί ζσιήλεο, κηθξνυιηθά ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο θαισδηψζεσλ θαη πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ. Όια ηα πιηθά, ηα εμαξηήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη γεληθά γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εθηειεζηεί εξγαζία απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηα θαηάιιεια γη απηήλ πξνζφληα ή δελ αθνινπζεζνχλ νη θαλνληζκνί, ε επίβιεςε ζα απαηηήζεη ηελ επαλάιεςε ή δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ρσξίο θακία απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάδνζε αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζε δηαζηάζεηο πνπ ζα νξίζεη ε επίβιεςε (π.ρ. 1:100, 1:50 ή θαη άιιεο φπνπ απαηηείηαη) ζε φζεο ζεηξέο είλαη απαξαίηεην. Σα ζρέδηα πξέπεη λα έρνπλ έγρξσκα ζχκβνια θαη λα παξαδνζνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή. ειίδα 9 απφ 10

10 Όζεο εξγαζίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρέδηα ή νη επηπιένλ εξγαζίεο πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ θαη είλαη ζπλαθείο κε ηε βέιηηζηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Η εηζαγσγή πιηθψλ ζην ρψξν, ζα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή απνθιείνληαο αλεπηζχκεηεο δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ. Κάζε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη ηηο επηκέξνπο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ή πξνζθφκηζε πιηθνχ αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη νη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ../../2012 Η κειεηήηξηα κεραληθφο Γηα ηηο Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο Γξ. Θενδσξάθηνγινπ Τπαηία Γηπι. Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τ, MΒΑ, PhD ειίδα 10 απφ 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο.

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο. 1.1. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ 1.1.1 Γενικά Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state). Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

S Ειαζηηθά 165/60 R15

S Ειαζηηθά 165/60 R15 PARK 1,0lt L MINU 1,0lt L 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT 14'' 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.480 8.980 10.160 10.750 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΩΗ 7.580 8.080 8.960 9.550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα