ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ ΚΟΡΚΟΦΙΓΚΑ ΑΝΣΩΝΗ Δπηβιέπσλ : Σίκνο ειιήο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ινχληνο 2011

2

3 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ ΚΟΡΚΟΦΙΓΚΑ ΑΝΣΩΝΗ Δπηβιέπσλ : Σίκνο ειιήο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ Σίκνο ειιήο Ισάλλεο Βαζηιείνπ Dieter Pfoser Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Δξεπλεηήο Β' ΙΠΤΠ/Δ.Κ.. "Αζελά" Αζήλα, Ινχληνο 2011

4 ... ΚΟΡΚΟΦΙΓΚΑ ΑΝΣΩΝΗ Γηπισκαηνχρνο Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. Copyright Αληψλεο Γ. Κνξθνθίγθαο, 2011 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.

5 Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε εθαξκνγήο πειάηε γηα ηε ζπλαιιαγή Ναπηηιηαθψλ Παξαγψγσλ (FFA s- Forward Freight Agreements) ζε πιαηθφξκα ios, δειαδή γηα ζπζθεπέο iphone θαη ipad ηεο Apple. πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε εθαξκνγή πνπ επηθνηλσλεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε θεληξηθφ δηαθνκηζηή κέζσ πξσηνθφιινπ XMPP, ελεκεξψλεηαη γηα λέα δηαζέζηκα ζπκβφιαηα ή αιιαγέο ζε ππάξρνληα θαη παξνπζηάδεη ηα ζπκβφιαηα ζε δηάηαμε πιέγκαηνο, ρσξηζκέλα αλά ρξνληθή πεξίνδν θαη δηαδξνκή. Ο δηαθνκηζηήο απνηειεί ήδε κέξνο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο γηα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ρσξίο αιιαγέο. Η ηερλνινγία επηθνηλσλίαο κε ηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή θαη παξνπζίαζεο ησλ ζπκβνιαίσλ κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ηχπν ζπζηήκαηνο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ζπζηήκαηα ελεκεξψζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε βάζε ην πξσηφθνιιν XMPP. Λέμεηο Κιεηδηά: λαπηηιηαθά παξάγσγα, ios, XMPP, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ

6

7 Abstract The scope of this thesis was the development of a client application for trading Forward Freight Agreements (FFA s) on the ios platform, i.e. Apple iphone and ipad devices. Specifically, an application was developed that communicates in real time with the main server using the XMPP protocol, gets updated over new available contracts or changes in already existing ones and displays the contracts in a grid form, sorted per time period and route. The server is already part of a corresponding application for personal computers and was used without changes. The technology for communicating with the main server and displaying the contracts can be easily used in any type of financial trading system, or generally in any real time updated system based on the XMPP protocol. Keywords: Forward Freight Agreement, ios, XMPP, financial trading, real time

8

9 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1 Δηζαγσγή πλαιιαγέο Ναπηηιηαθψλ Παξαγψγσλ Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο Σςνειζθοπά Οξγάλσζε θεηκέλνπ Οηθνλνκηθό Θεσξεηηθό Τπόβαζξν Παξάγσγα Πξνζεζκηαθά πκβφιαηα (Forwards) πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (Futures) Γηθαηψκαηα (Options) Ναπηηιηαθά Παξάγσγα (Forward Freight Agreements) Σξφπνη πλαιιαγήο Ναπηηιηαθψλ Παξαγψγσλ Παξαδείγκαηα Υξεζηκνπνίεζεο Ναπηηιηαθψλ Παξαγψγσλ χγθξηζε πλαιιαγήο Ναπηηιηαθψλ Παξαγψγσλ θαη Πξσηνγελψλ Πξντφλησλ Υξεζηκνπνηνύκελεο Σερλνινγίεο Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο XMPP Απσιηεκηονική Γιεςθύνζειρ XMPP (Jabber ID s) Βαζικοί Τύποι Μηνςμάηων Λίζηα επαθών (Roster) Γςναηόηηηερ ηος ππωηοκόλλος Πεπιοσέρ εθαπμογήρ ηος ππωηοκόλλος Η πιαηθφξκα ios Βαζικά μέπη ηηρ πλαηθόπμαρ Ανάπηςξη εθαπμογών για ios Αλάιπζε πζηήκαηνο Αξρηηεθηνληθή Πεξηγξαθή Λεηηνπξγηψλ...22

10 4.2.1 Βάζη Γεδομένων Σςμβολαίων XMPP Server FFA Service Νέα Αξρηηεθηνληθή γηα ππνζηήξημε ios Πεξηγξαθή Κιάζεσλ θαη Βηβιηνζεθψλ Βιβλιοθήκη KissXML Βιβλιοθήκη AsyncSocket Βιβλιοθήκη xmppframework Βιβλιοθήκη PFGridView main.m artbuiappdelegate.(h,m) LoginView.(h,m) ContractView.(h,m) TabGridView.(h,m) ORDERS_FFA πλνπηηθφ Γηάγξακκα Κιάζεσλ θαη πζρεηίζεσλ Κσδηθνπνίεζεο XMPP κελχκαηνο ζπκβνιαίνπ Σερληθά Θέκαηα Τινπνίεζεο Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Πιαηθφξκεο θαη πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Βηβιηνζήθεο Σξίησλ KissXML AsyncSocket XMPPFramework PFGridView χγθξηζε Δλαιιαθηηθψλ Μεζφδσλ Αλάπηπμεο Οδεγίεο Μεηαγιψηηηζεο Έιεγρνο Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ζηε πζθεπή Δύπεζη ηος UDID ηηρ ζςζκεςήρ Παπαγωγή Πιζηοποιηηικού Ανάπηςξηρ (Development Certificate)...46

11 6.1.3 Έγκπιζη Πιζηοποιηηικού από ηην Apple Δγγπαθή ηηρ Σςζκεςήρ Παπαγωγή Αναγνωπιζηικού Δθαπμογήρ (App ID) Παπαγωγή Provisioning Profile Αξρηθή Οζφλε χλδεζεο (Login Screen) Όςε Παξνπζίαζεο πκβνιαίσλ Χειπιζμόρ ηων tabs Παπάδειγμα Δπέκηαζηρ Ημεπολογιακήρ Πεπιόδος Δπίινγνο χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα Μειινληηθέο επεθηάζεηο Βηβιηνγξαθία... 61

12

13 1 Διζαγυγή 1.1 Σςναλλαγέρ Ναςηιλιακών Παπαγώγυν ηε ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία ε αλάγθε γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ (hedging) ελάληηα ζηελ επκεηαβιεηφηεηα ησλ αγνξψλ θαζψο θαη ε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε γηα επέιηθηα ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα έρνπλ νδεγήζεη ζε ηξνκαθηηθή αχμεζε ηε ζπλαιιαγή νηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. Με ζπλνιηθή αμία ζπγθξίζηκε ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ παγθνζκίσο ηα νηθνλνκηθά παξάγσγα έρνπλ εηζρσξήζεη ζε θάζε θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο βεβαίσο θαη ηεο λαπηηιίαο. Πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ νη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ πινίσλ θαη νη κηζζσηέο απηψλ έθιεηλαλ ηηο δνπιείεο ηνπο κε πξνζσπηθέο επαθέο, ππνγξάθνληαο εμαηνκηθεπκέλα ζπκβφιαηα. ε πεξίπησζε αδηάζεησλ πινίσλ νη πινηνθηήηεο επσκίδνληαλ ηηο απψιεηεο ρσξίο πνιιέο δπλαηφηεηεο αζθάιηζε ελαληίνλ ηνπ θηλδχλνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κηζζσηέο πινίσλ κεηά ηε ζχλαςε ελφο ζπκβνιαίνπ ήηαλ εγθισβηζκέλνη ζε απηφ, ρσξίο δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο κηαο δηαθαηλφκελεο πηψζεο ησλ ηηκψλ εθκίζζσζεο. Με ηελ έιεπζε ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ ππήξμαλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Μεγάινη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί αλαθνηλψλνπλ δείθηεο ηηκψλ αλά ηχπν πινίνπ θαη αλά γλσζηή εκπνξηθή δηαδξνκή. Με βάζε απηνχο ηνπ δείθηεο ηηκψλ γίλνληαη αγνξαπσιεζίεο ζπκβνιαίσλ είηε απεπζείαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (over-thecounter) είηε κέζσ εηδηθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ.

14 Οη πινηνθηήηεο κπνξνχλ πιένλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θίλδπλν κείσζεο ησλ ηηκψλ εθκίζζσζεο ή ζπλνιηθά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζηελ αγνξά ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ. Θπζηάδνληαο έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ λαπηηιηαθά παξάγσγα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ηχπν πινίσλ πνπ θαηέρνπλ. ε ελδερφκελε κείσζε ησλ ηηκψλ εθκίζζσζεο ζα απνθνκίζνπλ θέξδνο απφ ηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ πνπ πνχιεζαλ ζε ρακειφηεξε ηηκή. Με αληίζηνηρν ηξφπν, δειαδή κε ηαθηηθή αληίζηξνθε απηήο ησλ πινηνθηεηψλ, αληηκεησπίδνπλ νη κηζζσηέο πινίσλ ηνλ θίλδπλν αλφδνπ ησλ ηηκψλ. Δπηπιένλ, ν ρψξνο ηεο λαπηηιίαο αλνίγεη ζε επελδπηέο θαη θεξδνζθφπνπο (speculators). Μηα ηέηνηα εμέιημε απμάλεη ην ζπλνιηθφ ηδίξν ζην ρψξν ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ, ελψ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα θάιπςε κηαο πξνζθνξάο γηα αγνξά ή πψιεζε ελφο λένπ ζπκβνιαίνπ. 1.2 Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή πειάηε (client) γηα ζπζθεπέο ηεο πιαηθφξκαο ios (απηή ηε ζηηγκή iphone θαη ipad) πνπ ζθνπφ έρεη ηε ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή γηα αληίζηνηρε εθαξκνγή γηα Πξνζσπηθνχο Τπνινγηζηέο. Η ελ ιφγσ εθαξκνγή είλαη εηδηθά γξακκέλε γηα ios κε ζηφρν λα πινπνηεζνχλ ζηελ κεξηά ηνπ πειάηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, δεδνκέλεο ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ησλ ζπζθεπψλ, ζε αληίζεζε κε πξνζέγγηζε πνπ ζα έξηρλε φιν ην βάξνο ζην δηαθνκηζηή, πρ web εθαξκνγή Σςνειζθοπά Με δεδνκέλν φηη ζηε πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή (API - Application programming interface) ηνπ ios δελ ππνζηεξίδνληαλ νη απαηηνχκελεο ηερλνινγίεο πινπνηήζεθαλ, θπξίσο πξνζαξκφδνληαο δσξεάλ ή αλνηρηνχ θψδηθα ιχζεηο, ηα εμήο: 1. Βηβιηνζήθε γηα XML parsing (ζπληαθηηθή αλάιπζε) 2. Βηβιηνζήθε γηα ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ XMPP (XMPP client) 3. Βηβιηνζήθε γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ζε δηάηαμε πιέγκαηνο (grid) 1.3 Οπγάνυζη κειμένος ην 2 ν θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα νηθνλνκηθά θαη λαπηηιηαθά παξάγσγα. Αθνινπζεί ζην 3 ν πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, XMPP θαη ios. ην 4 ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, ελψ ζην 5 ν ε αξρηηεθηνληθή θαη νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ζε ios. Γηα ηα ηερληθά ζέκαηα πινπνίεζεο θαη

15 νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην 6 ν θεθάιαην. Σν 7 ν θεθάιαην απνηειεί κηα πινήγεζε ζηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, κε ζελάξηα επηηπρνχο θαη αλεπηηπρνχο ιεηηνπξγίαο. Σέινο, δίλνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο ζην 8 ν θεθάιαην θαη βηβιηνγξαθία θαη ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο ζην 9 ν.

16

17 2 Οικονομικό Θευπηηικό Υπόβαθπο ην παξφλ θεθάιαην εμεγνχληαη νη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη δίλνληαη ζχληνκα παξαδείγκαηα γηα ηελ ρξήζε απηψλ. 2.1 Παπάγυγα Σα παξάγσγα ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ είλαη δηκεξείο ζπκβάζεηο, ε αμία ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, πξσηνγελή ή κε. Γηα παξάδεηγκα, ε αμία ελφο παξαγψγνπ κπνξεί λα νξίδεηαη σο ε ηηκή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ επί 100$ αλά κνλάδα. Γειαδή, αλ ν δείθηεο βξίζθεηαη ζηηο 1600 κνλάδεο, ην παξάγσγν έρεη αμία $. Με ηε ρξήζε παξαγψγσλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνιχπινθα ζπκβφιαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο είηε ζε ζεζκνζεηεκέλεο αγνξέο ρξεκαηηζηήξηα, είηε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απεπζείαο (over-the-counter trading). Η δηαπξαγκάηεπζε ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ κπνξεί λα έρεη σο ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία (αγνξά ζε ρακειή ηηκή, πψιεζε ζε πςειή ή ην αληίζηξνθν) ή ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ζε θάπνηα επέλδπζε. Τπάξρνπλ πνιιά είδε παξαγψγσλ θαη δηαξθψο εκθαλίδνληαη λέα ζηηο αγνξέο. Σα πην γλσζηά θαη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο.

18 2.2 Πποθεζμιακά Σςμβόλαια (Forwards) Έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην είλαη κηα ζπκθσλία γηα αγνξά ή πψιεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, ζε θαζνξηζκέλε ηηκή. Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαην δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο ρξεκαηηζηεξίσλ θαη έρνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη πνιππινθφηεηα ζηνπο φξνπο. 2.3 Σςμβόλαια Μελλονηικήρ Δκπλήπυζηρ (Futures) Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη παξφκνην κε έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην (κειινληηθή ππνρξέσζε πψιεζεο ή αγνξάο ζε θαζνξηζκέλε ζηηγκή) αιιά δηέπεηαη απφ θαζνξηζκέλνπο φξνπο θαη ζπλήζσο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα παξαγψγσλ. Οη ζπλαιιαγέο ειέγρνληαη ζπλήζσο απφ Οίθνπο Δθθαζάξηζεο (clearing houses) πνπ εγγπψληαη ηελ απνπιεξσκή ησλ ζπκβνιαίσλ θαη εθθαζαξίδνπλ θαζεκεξηλά ηηο ζπλαιιαγέο κε βάζε ηηο αιιαγέο ηηκψλ (απφδνζε θεξδψλ είζπξαμε νθεηιψλ- απσιεηψλ). 2.4 Γικαιώμαηα (Options) Σα ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα πξάμεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ζε ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή ζηηγκή, ζε αληίζεζε κε ηα πξνζεζκηαθά ή κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπκβφιαηα πνπ εθθξάδνπλ ππνρξέσζε. Υσξίδνληαη ζε δηθαηψκαηα αλάθιεζεο (call options), δειαδή αγνξάο θάπνηνπ ηίηινπ, θαη δηθαηψκαηα πψιεζεο (put options). Σα επξσπατθνχ ηχπνπ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν θαηά ηε ιήμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ελψ ηα ακεξηθαληθνχ ηχπνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 2.5 Ναςηιλιακά Παπάγυγα (Forward Freight Agreements) Σα λαπηηιηαθά παξάγσγα είλαη ζπκβφιαηα κεηαμχ δχν πιεπξψλ γηα ηα λαχια ή κίζζσζε πινίνπ, αλαθεξφκελα ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίνπ ή πνζφηεηα εκπνξεχκαηνο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή δηαδξνκή ή νκάδα δηαδξνκψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην κέιινλ. Η αμία ησλ ζπκβνιαίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο δείθηεο ηηκψλ πνπ αλαθνηλψλνληαη αλά θαηεγνξία απφ κεγάινπο λαπηηιηαθνχο-ρξεκαηηζηεξηαθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Baltic Exchange.

19 Οη ζπλαιιαγέο γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν εθηφο ρξεκαηηζηεξίσλ είηε απεπζείαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, είηε κέζσ νίθσλ εθθαζάξηζεο. Οη νίθνη εθθαζάξηζεο είλαη ηζρπξνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ εγγπψληαη ηελ απνπιεξσκή φισλ ησλ ζπκβνιαίσλ ζηα νπνία δξνπλ σο κεζάδνληεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πηζησηηθφ έιεγρν κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ, θαζψο νη εθθαζαξηζηηθνί νίθνη θαιχπηνπλ αθφκα θαη ηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο ελφο κέξνπο. Έλαο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ, φπσο θαη θάζε είδνπο παξαγψγνπ, είλαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ (hedging). Οη ηδηνθηήηεο πινίσλ, θνβνχκελνη κείσζε ηεο ηηκήο κίζζσζεο, κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο. Αληηζέησο, νη κηζζσηέο πινίσλ κπνξνχλ λα πξνθπιαρζνχλ απφ εθηηκψκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ αγνξάδνληαο ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο. Πέξαλ ηεο απιήο αγνξάο ή πψιεζεο παξαγψγσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ εχξνο, ηχπν πινίνπ θαη δηαδξνκή, ηα παξάγσγα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πην πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο επέλδπζεο, φπσο ε επέλδπζε ζε αλνίγκαηα (spreading). Πνπιψληαο θαη ηαπηφρξνλα αγνξάδνληαο ζπκβφιαηα ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (πρ ίδην ηχπν πινίνπ, ίδηα δηαδξνκή, γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θέξδνπο απφ ηε ζρεηηθή κεηαβνιή κεηαμχ ησλ δχν ηηκψλ. Καηαιήγνληαο, ηα λαπηηιηαθά παξάγσγα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα λαπηηιηαθά ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πξαγκαηηθή κίζζσζε θαη ιεηηνπξγία ζηφινπ, πνπ πξνυπνζέηεη πςειή νξγάλσζε, ηερλνγλσζία θαη θαηαβνιή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Δπηπιένλ, νη πινηνθηήηεο, κηζζσηέο θαη θεξδνζθφπνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ κε ηα θαηάιιεια ζπκβφιαηα αθφκα θαη ζε πεξίνδν πηψζεο ησλ ηηκψλ, πξάγκα ηξνκεξά δχζθνιν ζηε ζπλαιιαγή πξαγκαηηθψλ πξντφλησλ. 2.6 Τπόποι Σςναλλαγήρ Ναςηιλιακών Παπαγώγυν Ο πην άκεζνο θαη πην παιηφο ηξφπνο γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ είλαη ε άκεζε ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη. Η ζπλαιιαγή έγθεηηαη ζηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ φπνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ παξαγψγνπ, ε πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε δπλαηφηεηα κεηαπψιεζεο, ε δπλαηφηεηα πξφσξεο εθθαζάξηζεο ηεο ζέζεο θαη γεληθά νπνηνπδήπνηε ηχπνπ λνκηθά δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ζηα νπνία έρνπλ ζπκθσλήζεη ε δχν κεξηέο. Η άκεζεο ζπλαιιαγέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πην ρξνλνβφξεο. Απαηηείηαη νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο κηαο κεξηάο απφ ηελ άιιε, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ γηα ηε δηαπίζησζε ηθαλφηεηαο ή κε ηήξεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δπηπιένλ, ηα ζπκβφιαηα, φληαο κε ηππνπνηεκέλα, πξέπεη λα ειεγρζνχλ ιεπηνκεξψο απφ ηηο αληίζηνηρεο λνκηθέο ππεξεζίεο θάζε κέξνπο. Δπηπξνζζέησο,

20 δελ ππάξρεη θακία εμαζθάιηζε γηα ηελ κειινληηθή δπλαηφηεηα εθθαζάξηζεο ηεο ζέζεο ελφο ζπκκεηέρνληα ζην ζπκβφιαην. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθθαζάξηζεο ηεο ζέζεο απφ έλα ζπκκεηέρνλ κέξνο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ρξνλνβφξεο θαη πνιπέμνδεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, πηζαλφηαηα πηψρεπζεο. Ο θίλδπλνο γηα κε απνπιεξσκή ζηηο άκεζεο ζπλαιιαγέο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δξνπλ σο κεζάδνληεο ζηηο άκεζεο ζπλαιιαγέο γλσζηψλ σο νίθνη εθθαζάξηζεο (clearing houses). Οη νίθνη εθθαζάξηζεο ιεηηνπξγνχλ σο απφιπηνη εγγπεηέο γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ γίλεηαη κέζσ απηψλ. Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε μαθληθήο πηψρεπζεο ελφο ζπκκεηέρνληνο ν νίθνο εθθαζάξηζεο αλαιακβάλεη λα θαιχςεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απηνχ. Βεβαίσο, γηα λα κπνξεί κηα εηαηξία ή επελδπηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κεζάδνληα έλαλ νίθν εθθαζάξηζεο ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη λα πιεξψλεη είηε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν πνζφ εηεζίσο ή πξνκήζεηα επί ησλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο, κε ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο εμεηδηθεπκέλα ρξεκαηηζηήξηα φπσο ην Singapore Exchange (SGX) θαη ην Chicago Mercantile Exchange (CME). Σα ρξεκαηηζηήξηα απηά δε δηαθέξνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηα θνηλά ρξεκαηηζηήξηα ζπλαιιαγήο κεηνρψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ πνπ γλσξίδνπκε. Σν νηθνλνκηθφ πξντφλ πνπ γίλεηαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο είλαη λαπηηιηαθά παξάγσγα δνκεκέλα κε βάζε ηππνπνηεκέλσλ ζπκβνιαίσλ πνπ εθδίδνληαη θπξίσο απφ ηελ Forward Freight Agreement Brokers Association (FFABA). Όζνλ αθνξά ηα ηερληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θιείζηκν ζπκθσληψλ αγνξάο θαη πψιεζεο αθνινπζήζεθε πνξεία εμέιημεο αλάινγε ηεο εμέιημεο ησλ ηξφπσλ ζπλαιιαγήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Αξρηθά, γηα ηηο κε ηππνπνηεκέλεο, άκεζεο ζπλαιιαγέο απαηηνχηαλ ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεξψλ κε ζπλαληήζεηο θαη ηειηθψο ε θπζηθή παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ. Δπφκελν εμειηθηηθφ βήκα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ γηα ηε γλσζηνπνίεζε λέσλ πξνζθνξψλ αγνξάο ή πψιεζεο. Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηειεθψλνπ θαηέζηεη δπλαηή κε ηελ εηζαγσγή ησλ νίθσλ εθθαζάξηζεο σο κεζαδφλησλ θαη ηελ παξάθακςε ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθνχ θαη λνκηθνχ ειέγρνπ. Σειηθφ εμειηθηηθφ βήκα ζηα ηερληθά κέζα ζπλαιιαγψλ είλαη βεβαίσο νη ζπλαιιαγέο κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, γλσζηφ θαη σο screen trading. Οη ζπλαιιαγέο γίλνληαη πιένλ κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή λέσλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνπο επελδπηέο ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη εκθάληζεο δηαγξακκάησλ ηηκψλ θαη δπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζε νξίσλ ηηκψλ γηα απηφκαηε εθηέιεζε εληνιψλ αγνξάο ή πψιεζεο, γλσζηά ζηνπο επελδπηέο σο limits θαη stops.

21 2.7 Παπαδείγμαηα Φπηζιμοποίηζηρ Ναςηιλιακών Παπαγώγυν Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ζε κηα λαπηηιηαθή επέλδπζε, θαζψο θαη ε κεγάιε πνηθηιία ζηηο ζηξαηεγηθέο θεξδνζθνπίαο αθνινπζνχλ κεξηθά ζελάξηα ζπλαιιαγψλ. ε φια ηα παξαδείγκαηα ην απνηέιεζκα είλαη επηηπρεκέλν, δειαδή νδεγεί ζε θέξδνο γηα ηνλ επελδπηή. Απηφ ζπκβαίλεη θαζαξά γηα ιφγνπο επίδεημεο κηα επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο. Πξνθαλψο ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη δπζκελέο γηα ηνλ επελδπηή θαη λα νδεγήζεη ζε απψιεηεο. Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ απφ πινηνθηήηε Έζησ φηη έλαο πινηνθηήηεο ζέιεη λα δηαζθαιηζηεί απφ πηζαλή πηψζε ησλ ηηκψλ ζηελ θαηεγνξία πινίσλ πνπ δηαζέηεη. Γηα λα πξνζηαηεπηεί ζα θάλεη πξνζθνξά πψιεζεο λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ ηεο θαηεγνξίαο πινίσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 1. Ο πινηνθηήηεο ζεσξεί πσο ηνλ επφκελν κήλα ζα πέζνπλ νη ηηκέο ζηα λαχια 2. Πνπιάεη γηα ηνλ επφκελν κήλα έλα λαπηηιηαθφ παξάγσγν δηάξθεηα ελφο κήλα γηα 25,000$/κέξα. 3. Οη ηηκέο πέθηνπλ. Μηζζψλεη ην πινίν ηνπ κε ηελ κεησκέλε ηηκή ησλ 21,000$/κέξα 4. Δθθαζαξίδεη ην ζπκβφιαην πνπ πσιήζεθε ζην βήκα 2 αγνξάδνληαο ην ζε ηηκή 21,500$/κέξα. Σν ζρεηηθφ ηνπ θέξδνο είλαη 3,500$/κέξα = 25,000 21,500, δειαδή πνπιψληαο ην παξάγσγν πξηλ ηελ πηψζε ηεο αγνξάο θιείδσζε κηα ηηκή λαχισζεο αλψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο. Απιή θεξδνζθνπηθή ζπλαιιαγή Έλαο επελδπηήο ζεσξεί φηη νη ηηκέο είλαη θαηψηεξεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο αγνξά θαη ζχληνκα ζα αλέβνπλ. Αγνξάδεη λαπηηιηαθά παξάγσγα γηα λα ηα πνπιήζεη ζε απμεκέλε ηηκή. 1. Ο επελδπηήο αγνξάδεη παξάγσγν 3κελεο δηάξθεηαο ζηηο 16,000$/κέξα. 2. Οη ηηκέο γηα ηνπο επφκελνπο 3 κήλεο θιείλνπλ ζηηο 18,500, 15,000, 16,500 $/κέξα. (κε κεληαία απφδνζε θεξδψλ ή απσιεηψλ) 3. ην ηέινο ηνπ 3κήλνπ ν επελδπηήο εθθαζαξίδεη ηε ζέζε ηνπ. Γηα ηνλ πξψην κήλα έρνπκε 2,500$/κέξα θέξδνο, γηα ην 2 ν -1000$/κέξα θαη γηα ηνλ 3 ν 500$/κέξα. Σν ζπλνιηθφ θέξδνο ρσξίο πξνκήζεηα είλαη 2,000$ * 30 = 60,000$

22 πλαιιαγέο κε βάζε ην άλνηγκα ηηκψλ (spread) δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ε απηφ ην παξάδεηγκα έλαο επελδπηήο ζεσξεί φηη γηα ηα πινία θαηεγνξίαο Panamax ζα ππάξμεη κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηνλ κήλα Γεθέκβξην απ φηη ζην κήλα Αχγνπζην. Σνλ ελδηαθέξεη δειαδή κφλν ε ζρεηηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ δχν κελψλ θαη φρη γεληθά ε πνξεία ηεο αγνξάο. 1. Αγνξάδεη κεληαίν παξάγσγν γηα ην κήλα Γεθέκβξην θαη ηαπηφρξνλα πνπιάεη κε ίδην πεξίπνπ ζπλνιηθφ θεθάιαην κεληαίν παξάγσγν γηα ην κήλα Αχγνπζην. 2. Οπζηαζηηθά δελ έρεη μνδέςεη ρξήκαηα. Αλ εθθαζαξίζεη ακέζσο ηε ζέζε ηνπ ζα ράζεη ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο 3. Μέζα ζε 10 κέξεο ε ηηκή γηα ην κήλα Αχγνπζην απμάλεη απφ 11,000$/κέξα ζε 11,500$/κέξα. Γηα ην κήλα Γεθέκβξην απμάλεη απφ 12,000$/κέξα ζε 14,500$/κέξα 4. Ο επελδπηήο εθθαζαξίδεη ηε ζέζε ηνπ. Απφ ην ζπκβφιαην γηα ην κήλα Αχγνπζην είρε θέξδνο -500$/κέξα. Απφ ην κήλα Γεθέκβξην 2,500$/κέξα. πλνιηθά έρεη θαζαξφ θέξδνο 2,000$/κέξα γηα 30 κέξεο. Παξφηη ην πσιεζέλ ζπκβφιαην έπξεπε λα πέζεη γηα λα παξάγεη θέξδνο, ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε ζπκβφιαην αγνξαζκέλν γηα άιιε ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ππήξμε αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκψλ νδεγεί ζε θαζαξφ θέξδνο. Κεξδνζθνπία ζε πησηηθέο αγνξέο Η απφθηεζε θέξδνπο ζε αγνξέο πνπ πέθηνπλ είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε ζην ρψξν ησλ πξσηνγελψλ νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Αληηζέησο, ε πξφβιεςε ηεο θαηεχζπλζεο ησλ ηηκψλ ζηα παξάγσγα νδεγεί ζε θέξδε αζρέησο θαηεχζπλζεο ησλ ηηκψλ. 1. Έλαο επελδπηήο πνπιάεη παξάγσγα γηα ην επφκελν ηξίκελν ζε ηηκή 25,000$/κέξα. 2. Οη ηηκέο πέθηνπλ ζηα 23,500$/κέξα θαη ν επελδπηήο εθθαζαξίδεη ηε ζέζε ηνπ. 3. Οη ηηκέο απμάλνληαη ζηα 25,500$/κέξα 4. Θεσξψληαο ηηο ηηκέο ππεξβνιηθά πςειέο ν επελδπηήο πνπιάεη εθ λένπ παξάγσγα 5. Οη ηηκέο πέθηνπλ ζηα 24,000$/κέξα θαη ν επελδπηήο εθθαζαξίδεη μαλά ηε ζέζε ηνπ ε απηφ ην παξάδεηγκα ν επελδπηήο απνθνκίδεη θέξδνο 1,500$/κέξα απφ ηελ πξψηε ζπλαιιαγή θαη 1,500$/κέξα απφ ηε δεχηεξε επελδχνληαο απνθιεηζηηθά ζε αγνξέο πνπ πξνβιέπεη επηηπρεκέλα φηη ζα πέζνπλ.

23 2.8 Σύγκπιζη Σςναλλαγήρ Ναςηιλιακών Παπαγώγυν και Ππυηογενών Πποφόνηυν ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ θαη ζα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηηο ζπλαιιαγέο πξσηνγελψλ πξντφλησλ, δειαδή ηελ κίζζσζε θαη εθκίζζσζε πξαγκαηηθψλ πινίσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη πην επδηάθξηην ην ζπλνιηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ έλαληη ηεο θιαζζηθήο αγνξαπσιεζίαο ζπκβνιαίσλ εθκίζζσζεο. Έλα πξψην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ είλαη πσο δελ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ζε κεηξεηά θαηά ηελ αγνξά. Μεηαθίλεζε θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κεξψλ γίλεηαη ζε πξνζπκθσλεκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξνχλ κφλν ηε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ δηαπξαγκαηεπφκελνπ παξαγψγνπ. Αληηζέησο θαηά ηε κίζζσζε πινίσλ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά έλα ζεκαληηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηεο ηάμεο ησλ 500,000$-1,500,000$. Καηά ηε ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ θάζε ζπκκεηέρνπζα κεξηά αλαδεηεί ην θέξδνο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο. Οη πσιεηέο ζηνρεχνπλ ζε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη επαλαγνξά ησλ πσιεζέλησλ ζπκβνιαίσλ θζελφηεξα. Αληηζηξφθσο, νη αγνξαζηέο αλακέλνπλ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο γηα κεηέπεηηα πψιεζε κε θέξδνο. Η ηαθηηθή απηή δε δηαθέξεη απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζε θάζε είδνπο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη θεθαιαηαθέο αγνξέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλαιιαγή ζπκβαηηθψλ ζπκβνιαίσλ γηα ηε κίζζσζε πινίσλ αθήλεη ιίγεο δπλαηφηεηεο θέξδνπο κέζσ επελδπηηθψλ ηαθηηθψλ αγνξαπσιεζίαο. Ο θάηνρνο ελφο ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη κηζζσηέο ζηελ αγνξά ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ κε πινία. Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία εηαηξίαο κίζζσζεο πινίσλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία. Γηα λα ην ζέζνπκε πην εκθαηηθά, ε ζπλαιιαγή ζπκβαηηθψλ ζπκβνιαίσλ έρεη κηθξή ζρέζε κε επελδπηηθέο-θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο εηαηξίαο λαπηηιηαθψλ. Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην θάζε είδνο ζπλαιιαγήο νη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο. Η ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ γίλεηαη πιένλ κε ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα ζε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Αθφκα θαη ζηηο άκεζεο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ (overthe-counter) ε έιεπζε ησλ νίθσλ εθθαζάξηζεο έρεη ηππνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλαιιαγέο. Πέξα απφ ην ζέκα ηεο ηππνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο επελδπηέο παίδεη θαη ην εχξνο ησλ επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη νξαηή κηα λέα πξνζθνξά πψιεζεο ή αγνξάο. Η χπαξμε δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ κεηαθξάδεηαη ζε πνιινχο πηζαλνχο

24 αγνξαζηέο/πσιεηέο, κεηψλνληαο ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηνλ θίλδπλν κηα πξνζθνξά αγνξάο ή πψιεζεο λα κελ βξεη αληίζηνηρε πξνζθνξά πψιεζεο ή αγνξάο. ην ρψξν ησλ ζπκβαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ε θαηάζηαζε είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε. Αλαθεξφκελα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πινηνθηήηεο θαη κηζζσηέο, ηα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνπλ πνιππνίθηινπο φξνπο θάλνληαο έηζη απαγνξεπηηθή ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο. Θεζκνζεηεκέλε αγνξά δελ ππάξρεη, θαη δε ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη, πέξα απφ ηηο παγησκέλεο ζην ρψξν λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Η πξναλαθεξζείζα χπαξμε δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ γηα ηε ζπλαιιαγή λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ θαη ε ζηγνπξηά γηα θάιπςε νπνηαζδήπνηε ζρεδφλ πξνζθνξάο αγνξάο ή πψιεζεο δίλεη ζηνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή πνηθηιίαο επελδπηηθψλ ηαθηηθψλ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.7 κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηαθηηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ, επέλδπζεο ζε αλνίγκαηα (spreads) θαη θεξδνζθνπίαο ζε πησηηθέο αγνξέο. Οη πινηνθηήηεο θαη νη κηζζσηέο πινίσλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ, έρνπλ ειάρηζηεο σο κεδεληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηαθηηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Κηλνχκελνη κφλν ζην ρψξν ησλ ζπκβαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ κφλν λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηα πινία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη λα ειπίζνπλ ζε θαιέο ηηκέο εθκίζζσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα κείσζεο ηνπ γεληθνχ φγθνπ εξγαζηψλ, πινία κπνξεί λα κείλνπλ αδηάζεηα, γεγνλφο πνπ ηζνδπλακεί κε θαζαξή απψιεηα. Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη παξαπάλσ δηαθνξέο αο δνχκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Μηα επελδπηηθή εηαηξία Α έρεη αγνξάζεη απφ ηελ επελδπηηθή εηαηξία Β έλα λαπηηιηαθφ παξάγσγν ζπλνιηθήο αμίαο 600,000$. Σν παξάγσγν έρεη δηάξθεηα 3 κελψλ θαη έρεη πξνζπκθσλεζεί λα γίλεηαη εθθαζάξηζε ηεο ζέζεο θάζε κεξηάο ζην ηέινο θάζε κήλα. Έζησ φηη ηνλ πξψην κήλα ε ζπλνιηθή αμία αλέξρεηαη ζε 610,000$, ην δεχηεξν ζε 580,000$ θαη ηνλ ηξίην ζε 590,000$. Καηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ γίλεηαη αληαιιαγή θεθαιαίνπ. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ κήλα ε επελδπηηθή εηαηξία Α έρεη θέξδνο 10,000$, δειαδή ε εηαηξία Β γηα λα εθθαζαξίζεη ηε ζέζε ηεο θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ησλ 10,000$. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα ππάξρεη κεηαβνιή 30,000$ απφ ηνλ πξψην κήλα. Η εηαηξία Α ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο απψιεηεο απηέο ζηελ Β. Σνλ ηξίην κήλα ππάξρεη ζρεηηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν κήλα 10,000$ θαη ε εηαηξία Β επηζηξέθεη 10,000$ ζηελ Α. Σειηθά έρνπκε 590, ,000 = -10,000$ θαζαξή ζέζε γηα ηελ εηαηξία Α. Σν ίδην πνζφ πξνθχπηεη πξνθαλψο αλ αζξνίζνπκε ηα πνζά ησλ εθθαζαξίζεσλ ζην ηέινο θάζε κήλα. Έηζη έρνπκε 10,000 30, ,000 = -10,000$ θαζαξή ζέζε γηα ηελ εηαηξία Α. Αο δνχκε ηψξα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή κέζσ ζπκβνιαίσλ εθκίζζσζεο εκπνξηθψλ πινίσλ. Καηαξρήλ ε επελδπηηθή εηαηξία Β ζα πξέπεη λα θαηέρεη είηε πινία, γεγνλφο εμαηξεηηθά

25 απίζαλν, είηε ζπκβφιαην κίζζσζεο πινίσλ απφ ηξίην κέξνο πινηνθηεηψλ, γεγνλφο εμίζνπ απίζαλν, αιιά αλαγθαίν σο ππφζεζε εξγαζίαο. Η εηαηξία Α ζέινληαο λα αγνξάζεη ζπκβφιαηα πινίσλ πξνζεγγίδεη ηελ εηαηξία Β, πηζαλψο κέζσ ζπλαληήζεσλ ή γλσξηκηψλ. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη εηαηξίεο Α θαη Β λα κε βξνπλ αληίζηνηρα πσιεηή ή αγνξαζηή παξφηη ππάξρεη αληίζηνηρε πξνζθνξά. Γηα λα θιείζεη ε ζπκθσλία πξέπεη λα γίλνπλ φινη νη θαηάιιεινη νηθνλνκηθνί έιεγρνη θαη ζχλαςε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ. Έπεηηα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ (600,000$), είηε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο δηαθαλνληζκφο. Η εηαηξία Β γηα λα απνθνκίζεη θέξδνο ζα πξνζπαζήζεη λα πνπιήζεη ην ζπκβφιαην ζε ηηκή αλψηεξε απφ ηελ ηηκή αγνξάο απφ ην ηξίην κέξνο. Η εηαηξία Α κεηά ηελ αγνξά ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα αλαδεηήζεη θέξδνο εθκεηαιιεπφκελε ηα πινία πνπ κίζζσζε, φρη ζε κεηαβνιήο ηηκψλ ζηελ αγνξά. Πξνθαλψο, απηφ πξνυπνζέηεη ηερλνγλσζία ζην ρψξν ησλ λαπηηιηαθψλ θαη θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ πινίσλ, γεγνλφο πάιη απίζαλν γηα κηα επελδπηηθή εηαηξία. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επειημίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα λαπηηιηαθά κέζσ ησλ παξαγψγσλ παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα. ηελ αξηζηεξή ζηήιε παξαηίζεληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ, ελψ ζηε δεμηά αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε δξάζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν επελδπηήο γηα λα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κέζσ ηεο αγνξαπσιεζίαο ζπκβνιαίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά πινία. Ναπηηιηαθά Παξάγσγα Δθθαζάξηζε ζέζεο κε θαηαβνιή απσιεηψλ ή απνδνρή θεξδψλ πκβαηηθέο πλαιιαγέο Πινίσλ Καηαβνιή ζπλνιηθήο αμία ζπκβνιαίνπ Κέξδνο κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ηηκψλ ηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία λαπηηιηαθήο εηαηξίαο Γηεζλή ρξεκαηηζηήξηα θαη νίθνη εθθαζάξηζεο Κιείζηκν ζπκθσληψλ κέζσ κεκνλσκέλσλ επαθψλ Σππνπνηεκέλα πκβφιαηα Με ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα. Μεγάιε πνηθηιία λνκηθψλ φξσλ. Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ Δπέλδπζε ζε αλνίγκαηα Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα

26 Κέξδε ζε πησηηθέο αγνξέο Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα

27 3 Φπηζιμοποιούμενερ Τεσνολογίερ ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή, ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο XMPP θαη ε πιαηθφξκα ios. 3.1 Το ππυηόκολλο επικοινυνίαρ XMPP To Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) είλαη έλα αλνηρηφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ XML (Extensible Markup Language). Οη ζεκαληηθφηεξε δπλαηφηεηα ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε απμεκέλε αζθάιεηα. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο, δεδνκέλα, θφξκεο θ.α., θαζψο νπνηνδήπνηε έγγξαθν XML κπνξεί λα απνηειέζεη κήλπκα. ε αληίζεζε κε άιια πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ην XMPP δηαηεξεί κηα καθξάο δηάξθεηαο αλνηρηή ζχλδεζε TCP, κε ηελ νπνία ζηέιλεη αζπγρξφλσο ηα XML κελχκαηα. Έηζη επηηπγράλεη επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο αλάγθε γηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζχλδεζεο γηα θάζε κήλπκα, ή γηα αλακνλή απάληεζεο πξνηνχ απνζηαιεί λέν κήλπκα. Οξίδεηαη ζηα RFC 6120, 6121, 6122, 3922, 3923, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη πιένλ απφ ηνλ νξγαληζκφ XMPP Standards Foundation. Ο δηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο θξνληίδεη κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηνλ νξηζκφ επεθηάζεσλ ζην πξσηφθνιιν κε έγγξαθα παξφκνηαο θχζεο κε ηα RFC s, ηα ιεγφκελα XEP (XMPP Extension Protocol).

28 3.1.1 Απσιηεκηονική ε έλα XMPP δίθηπν θάζε πειάηεο κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε πνιινχο δηαθνκηζηέο, γηα ιφγνπο δηαθνξνπνίεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αζθάιεηαο απφ αζηνρίεο ηνπ δηθηχνπ κέζσ απνθέληξσζεο. Γηα ηελ κεηάδνζε κελπκάησλ XMPP επηηξέπεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ δηαθνκηζηψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε κεηάδνζε πξέπεη λα αθνινπζεί XMPP Server 1 XMPP Servers 2 & 3 XMPP Server 4 κφλν έλα άικα (hop). ρήκα 3.1 Παξάδεηγκα Σνπνινγίαο γηα XMPP δίθηπν Γιεςθύνζειρ XMPP (Jabber ID s) Οη δηεπζχλζεηο ζην πξσηφθνιιν XMPP έρνπλ ζχληαμε παξφκνηα κε ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Έηζη νη θαη απνηεινχλ έγθπξεο δηεπζχλζεηο XMPP. Δπηπιένλ, θάζε δηεχζπλζε, πέξα απφ ην φλνκα ρξήζηε θαη ην φλνκα ηνπ δηαθνκηζηή, κπνξεί λα πεξηέρεη έλα αλαγλσξηζηηθφ πφξνπ (resource identifier). Έηζη νη δηεπζχλζεηο θαη κπνξνχλ λα ηαπηνπνηνχλ ην ρξήζηε θαη ηαπηνρξφλσο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ εμππεξεηεηή γηα ηε ζπζθεπή ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Γηα ην αλαγλσξηζηηθφ πφξνπ pda ζα κπνξνχζε λα απελεξγνπνηείηαη ε απνζηνιή αξρείσλ πέξα απφ έλα κέγεζνο, ελψ γηα ην αλαγλσξηζηηθφ office λα ελεξγνπνηείηαη κηα δηαθνξεηηθή ιίζηα θηιηξαξίζκαηνο επαθψλ.

29 3.1.3 Βαζικοί Τύποι Μηνςμάηυν Message (Απιά Μελχκαηα) Σα απιά κελχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ελφο νπνηνπδήπνηε XML εγγξάθνπ απφ έλα ρξήζηε ζε έλαλ άιιν. Η θαηεγνξίαο ηνπο δειψλεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηχπνπ (type attribute) ην νπνίν κπνξεί κεηαμχ άιισλ λα είλαη normal γηα απιή κεηάδνζε, chat γηα απιή κεηάδνζε κε πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ, group chat γηα κεηάδνζε ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο ή error γηα κεηάδνζε ζθαικάησλ. Παξάδεηγκα κελχκαηνο XMPP: <message to= from= type= chat > <body>wherefore art thou, Romeo?</body> </message> Presence (Μελχκαηα Παξνπζίαο) Με ηα κελχκαηα παξνπζίαο γίλεηαη γλσζηή ε θαηάζηαζε ελφο ρξήζηε. Με ηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη απιή ελεκέξσζε γηα ην αλ θάπνηνο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ή φρη (online/offline, available/unavailable) ή πην πεξίπινθνο νξηζκφο θαηαζηάζεσλ (away, do not disturb, appear offline) κε ηαπηφρξνλε πξνβνιή θάπνηνπ κελχκαηνο, πρ «Δίκαη ζην ζπλέδξην κε ην laptop» Γηα παξάδεηγκα: <presence from= > <show> busy </show> <status> Writing my thesis </status> </presence> Λίζηα επαθών (Roster) To XMPP δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ απνζήθεπζε γλσζηψλ επαθψλ, θαζψο θαη ηνπ θηιηξαξίζκαηνο απηψλ. ε θάζε ζχλδεζε ν ρξήζηεο ιακβάλεη απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηελ ιίζηα ησλ επαθψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε παξνπζίαο απηψλ Γςναηόηηηερ ηος ππυηοκόλλος Αθνινπζνχλ επηγξακκαηηθά νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξσηνθφιινπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα RFC s θαη XEP s. ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο είλαη ε θξππηνγξάθεζε ηνπ θαλαιηνχ

30 επηθνηλσλίαο, έιεγρνο θσδηθψλ ρξεζηψλ θαη πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ κεξψλ πνπ επηθνηλσλνχλ. Γηα ηηο νκάδεο ρξεζηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ιίζηαο επαθψλ θαη απνζηνιήο ζχλζεησλ κελπκάησλ δήισζεο παξνπζίαο. ηε κεηάδνζε κελπκάησλ κπνξνχκε λα έρνπκε απιή κεηάδνζε έλα πξνο έλα, κεηάδνζε ζε πνιιαπινχο παξαιήπηεο, απνζηνιή θνξκψλ δεδνκέλσλ θαη κηθξψλ αξρείσλ κέζα απφ ην δίαπιν επηθνηλσλίαο ή κεγάισλ αξρείσλ εθηφο δηαχινπ. Δπηπιένλ παξέρνληαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα παξάδνζε κελπκάησλ, θαζπζηεξεκέλεο παξάδνζεο ζε πεξίπησζε ρξήζηε εθηφο ζχλδεζεο θαη αλαθάιπςεο ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη δηαθνκηζηέο Πεπιοσέρ εθαπμογήρ ηος ππυηοκόλλος Με βάζε ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ην πξσηφθνιιν βξίζθεη εθαξκνγή ζε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ θαηά θχξην ιφγν επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρσξίο κεγάιν θφξην ζην δίθηπν. Μηα πξψηε πεξηνρή εθαξκνγήο είλαη πξνθαλψο ε θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ γηα ζπλνκηιίεο κέζσ δηθηχνπ (chat). Ήδε ην πξσηφθνιιν έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνκκαηηνχ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παηρηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Google Chat ζην Gmail θαζψο θαη ην Facebook chat ζηεξίδνληαη ζην XMPP. Με βάζε ηε δπλαηφηεηα γηα ελεκεξψζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην XMPP έρεη βξεη εθαξκνγή ζε πξνγξάκκαηα ηειεκεηξίαο θαη απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ ή λέσλ ηηκψλ ζε ζπζηήκαηα καδηθήο επεμεξγαζίαο ή ζπλαιιαγψλ, φπσο ην ρξεκαηηζηήξην. Δπηπιένλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθαξκνγέο ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ή εηθφλσλ κε πην γλσζηφ εθπξφζσπν ην αθπξσκέλν πιένλ Google Wave. Tέινο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηά ηε ζχλδεζε αιιά θαη γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο πεγήο θάζε κελχκαηνο, ην ΥΜPP ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο απιά γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 3.2 Η πλαηθόπμα ios Σν ios ηεο Apple είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπέο iphone, ipad (θαη παιαηφηεξα Apple TV). Σε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο βξίζθεηαη ζηελ 4 ε έθδνζή ηνπ κε ηελ 5 ε λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε beta. ηεξίδεηαη ζηνλ ππξήλα Darwin θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξνκνίσλ κε Unix.

31 3.2.1 Βαζικά μέπη ηηρ πλαηθόπμαρ Με ηνλ φξν πιαηθφξκα ios ελλννχκε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξερφκελα απφ ηελ Apple εξγαιεία γηα αλάπηπμε, ηηο βαζηθέο ελδηάκεζεο βηβιηνζήθεο, ηηο βηβιηνζήθεο γηα πνιπκέζα θαη ηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή (API) Cocoa Touch. Cocoa Touch Βιβλιοθήκεσ για Πολυμζςα Βαςικζσ Υπηρεςίεσ του Λειτουργικοφ Συςτήματοσ Βαςικζσ Λειτουργίεσ του Λειτουργικοφ Συςτήματοσ ρήκα 3.2 Η πιαηθόξκα ios Οη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Ππξήλα Κιήζεηο πζηήκαηνο χζηεκα Αξρείσλ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο Γηαρείξηζε Πηζηνπνηεηηθψλ Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Πξφζβαζε ζε Αξρεία Βάζε Γεδνκέλσλ SQLite Πξφζβαζε ζηε Λίζηα επαθψλ Τπεξεζίεο Γηθηχνπ Τπεξεζίαο Σνπνζεζίαο (κέζσ GPS) Γηαρείξηζε λεκάησλ (threading) Η βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί: Δηθφλεο JPG, PNG, TIFF

32 Βίληεν mp4 Ήρν Πξνγξάκκαηα OpenGL ES H πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή Cocoa Touch παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία γξαθηθψλ εθαξκνγψλ κε ρεηξηζκφ γεγνλφησλ ηεο νζφλεο αθήο. Με ηε ρξήζε ηεο επηηπγράλεηαη νκνηνγελήο εκθάληζε θαη εκπεηξία ρξήζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ios, επίηεπγκα πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο πιαηθφξκαο Ανάπηςξη εθαπμογών για ios Όζνλ αθνξά ηηο ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα ios ε Apple είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθή. Μφλε επηινγή απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ MacOS X κε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Xcode. To Xcode πεξηιακβάλεη θεηκελνγξάθν, κεηαγισηηηζηή θαη εμνκνησηή ησλ ζπζθεπψλ iphone θαη ipad. Δπηπξνζζέησο, δηαηίζεηαη πξφγξακκα θαηαζθεπήο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εθαξκνγψλ, νλνκαδφκελν Interface Builder, κε πεξηνξηζκέλεο, φκσο, δπλαηφηεηεο. Τπνζηεξηδφκελεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε C θαη ε Objective-C (ππεξζχλνιν ηεο C κε αληηθεηκελνζηξαθείο επεθηάζεηο). Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη ππνζηήξημε γηα Java,.NET ή Adobe Flash. Σέινο, ε δηαλνκή κηα εθαξκνγήο ζε ios ζπζθεπέο κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο Apple, ην App Store, κεηά απφ έιεγρν θαη έγθξηζε απηήο.

33 4 Ανάλςζη Σςζηήμαηορ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ φπσο έρεη ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγεί γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 4.1 Απσιηεκηονική Σν ζχζηεκα απφ ηε κεξηά ηνπ εμππεξεηεηή απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θνκκάηηα. Σε Βάζε Γεδνκέλσλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα ππάξρνληα εθηειεζκέλα θαη αλνηρηά ζπκβφιαηα, ηνλ δηαθνκηζηή XMPP πνπ αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ ππεξεζία πνπ ειέγρεη, ηαηξηάδεη ηα ζπκβφιαηα θαη ελεκεξψλεη θαηεγνξίεο ζπκβνιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλδπαζκφ άιισλ.

34 Βάςη Συμβολαίων 1 2 Πελάτησ Επικοινωνία με το Σφςτημα FFA Service XMPP Server ρήκα 4.1 Αξρηηεθηνληθή Γηάηαμε ησλ Μνλάδσλ ηνπ πζηήκαηνο 4.2 Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ Βάζη Γεδομένυν Σςμβολαίυν ην ππνζχζηεκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη ηα ζπκβφιαηα ηεο εθαξκνγήο. Σα απνζεθεπκέλα ζπκβφιαηα απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ απεηθνληδφκελσλ ζηελ εθαξκνγή ζπκβνιαίσλ. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη πσο πέξαλ ησλ ελεξγψλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ ζπκβνιαίσλ απνζεθεχνληαη θαη νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο (ηαηξηαζκέλεο πξνζθνξέο αγνξάο κε πψιεζεο), πξνζσξηλά αλελεξγά ζπκβφιαηα, αθφκα θαη δηαγξακκέλα. Όπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ην ζρήκα Αξρηηεθηνληθήο Γηάηαμεο (βέινο επηθνηλσλίαο 1), ε Βάζε Γεδνκέλσλ δελ απνζηέιιεη απεπζείαο δεδνκέλα ζηνπο πειάηεο. Καηά ηελ πξψηε ζχλδεζε

35 θάπνηνπ πειάηε Βάζε ελεκεξψλεηαη θαη θξνληίδεη λα απνζηαινχλ καδηθά ηα ελεξγά ζπκβφιαηα θαη ινηπά ρξήζηκα δεδνκέλα κέζσ ηνπ XMPP Server (βέινο επηθνηλσλίαο 2) XMPP Server ε απηφ ην ππνζχζηεκα πινπνηείηαη ε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο κε βάζε ην πξσηφθνιιν XMPP, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.1. Απνηειεί ηε δηεπαθή επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ηα κελχκαηα ησλ πειαηψλ θαη απνζηέιινληαο ελεκεξψζεηο γηα λέα ή κεηαβιεζέληα ζπκβφιαηα. ηνλ XMPP Server δελ πινπνηείηαη θάπνην θνκκάηη επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο (business logic) ηεο εθαξκνγήο. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη απηήο πινπνηείηαη ζην παξαθάησ ππνζχζηεκα FFA Service Δδψ βξίζθεηαη ε «θαξδηά» ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηα εηζεξρφκελα απφ ηνπο πειάηεο κελχκαηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη εθηεινχληαη νη θαηάιιειεο εξγαζίεο. Σν λέν ζπκβφιαην εηζάγεηαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη γίλεηαη έιεγρνο γηα ηαίξηαζκα κε ηα ήδε ππάξρνληα (ηαίξηαζκα ζπκβνιαίνπ αγνξάο κε πψιεζεο θαη αληίζηξνθα). Η δηαδηθαζία ηαηξηάζκαηνο δελ ζπλίζηαηαη ζην απιφ ηαίξηαζκα ηεο θαηεγνξίαο θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ ζπκβνιαίσλ. Γίλνληαη έιεγρνη κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο νίθνπο εθθαζάξηζεο, ηε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο ή κε εθηέιεζεο, ηε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηηκήο ή/θαη πνζφηεηαο θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε θαιχηεξεο (ρακειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο/ πςειφηεξεο ηηκέο αγνξάο θαη πην παιαηέο πξνζθνξέο. Δπηπιένλ, ππάξρεη θξνληίδα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνίλσζε ζπκβνιαίσλ spread πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ήδε ππαξρφλησλ πξνζθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ππάξρνλ ζπκβφιαην πψιεζεο γηα θαηεγνξία πινίσλ θαη δηαδξνκήο C4 γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 ζπλδπάδεηαη κε έλα ζπκβφιαην αγνξάο γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ Σν ζπλζεηηθφ ζπκβφιαην είλαη ην εκεξνινγηαθφ spread επηεκβξίνπ Οθησβξίνπ 2011 γηα ηελ θαηεγνξία C4 κε αμία ηε δηαθνξά ηεο ηηκήο ησλ παξαπάλσ ζπκβνιαίσλ.

36 4.3 Νέα Απσιηεκηονική για ςποζηήπιξη ios ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε κηα επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο αξρηηεθηνληθήο ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη ζπζθεπέο ios. Η κφλε αιιαγή ζην ζχζηεκα είλαη ε πξνζζήθε ελφο λένπ FFA Service ππεχζπλν γηα ηηο ζπζθεπέο ios. Η ππεξεζία ζηνλ server γηα ηηο ios ζπζθεπέο επηθνηλσλεί κε ηνλ XMPP server θαη ρεηξίδεηαη ηα κελχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αληίζηνηρεο ζπζθεπέο κε θαηάιιειε πξνηεξαηφηεηα αλ ν ρξήζηεο είλαη ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλνο απφ πνιιαπιέο πεγέο. ηε ζπλέρεηα ηα κελχκαηα πξνσζνχληαη φπσο πξηλ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία γηα FFA s. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε απνζηνιή κελπκάησλ απφ ην FFA Service ζην ios FFA Service. Η αλάγθε απηή ππάξρεη δηφηη ζηελ πεξίπησζε αιιαγψλ ζε ππάξρνληα ζπκβφιαηα ή ζηελ εχξεζε θαη αλαθνίλσζε ζπλζεηηθψλ ζπκβνιαίσλ ην FFA Service εθδίδεη κελχκαηα πνπ απαηηνχλ επεμεξγαζία θαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ θαθή επηινγή γηα ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή. Έηζη ζην ios FFA Service ππάξρεη θαηάιιειε θξνληίδα γηα επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε κέζσ ηνπ XMPP Server νιφθιεξσλ κελπκάησλ, ρσξίο πεξαηηέξσ αλάγθε γηα επεμεξγαζία.

37 Βάςη Συμβολαίων Πελάτησ Επικοινωνία με το Σφςτημα FFA Service ios FFA Service iphone/ipad XMPP Server ρήκα 5.1 Νέα Αξρηηεθηνληθή Γηάηαμε ησλ Μνλάδσλ ηνπ πζηήκαηνο γηα Τπνζηήξημε ζπζθεπώλ ios 4.4 Πεπιγπαθή Κλάζευν και Βιβλιοθηκών Η εθαξκνγή απνηειείηαη απφ θιάζεηο πνπ πινπνηνχλ ηηο φςεηο (views) ηεο εθαξκνγήο, φπνπ γίλνληαη θπξίσο εξγαζίαο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ην ρεηξηζκφ γεγνλφησλ, θαη ηηο θιάζεηο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζε βηβιηνζήθεο ηξίησλ. Οη φςεηο είλαη ε φςε γηα ηε ζχλδεζε (login) θαη ε φςε ζπκβνιαίσλ, πνπ απνηειείηαη απφ κία ππνφςε - tab αλά ηχπν ζπκβνιαίνπ Βιβλιοθήκη KissXML Η βηβιηνζήθε KissXML δίλεη δπλαηφηεηεο γηα ζπληαθηηθή αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία xml αξρείσλ. Αληίζηνηρε επίζεκε βηβιηνζήθε γηα ios δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ Apple, ε KissXML φκσο είλαη γξακκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ αθνινπζεί ηηο νλνκαζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ επίζεκσλ βηβιηνζεθψλ. Έηζη ζε πεξίπησζε κειινληηθήο έθδνζεο επίζεκεο βηβιηνζήθεο ζα είλαη ζρεηηθά εχθνιε κία κεηάβαζε ζηνλ θψδηθα.

38 Πεξηιακβάλνληαη θιάζεηο γηα xml Documents, Elements θαη Nodes κε αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο γηα ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη δεκηνπξγία. Γηα ηελ πινήγεζε ζην xml δέληξν παξέρνληαη νη θιαζζηθέο κέζνδνη δηάζρηζεο απφ γνλέα ζε παηδηά, αιιά θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο κε βάζε ην φλνκα ελφο element ή attribute Βιβλιοθήκη AsyncSocket Με ηε βηβιηνζήθε AsyncSocket πινπνηνχληαη ιεηηνπξγίεο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηχνπ κε TCP Sockets. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ιεηηνπξγεί σο αζχγρξνλνο ειεγθηήο ησλ θιάζεσλ ηεο επίζεκεο βηβιηνζήθεο γηα ios CFSocket θαη CFStream. Τπνζηεξίδεη ξνέο TPC κε IPv4 θαη IPv6. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή αηηήζεσλ δηαβάζκαηνο ή εγγξαθήο ζην TCP ξεχκα επηθνηλσλίαο ρσξίο λα κπινθάξεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα πινπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε μερσξηζηφ thread Βιβλιοθήκη xmppframework ε απηή ε βηβιηνζήθε πινπνηείηαη ε επηθνηλσλία κε ην δηαθνκηζηή πνπ αθνινπζεί ην πξσηφθνιιν XMPP. Παξέρνληαη θιάζεηο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ρεηξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ XMPP κελπκάησλ, ρεηξηζκφ ησλ Jabber ID s (νλφκαηα ρξεζηψλ XMPP). H θιάζε XMPPStream θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο απηνκάηνπ πεπεξαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ζχλδεζε κε ην δηαθνκηζηή. πλδέεηαη, ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ηεο ζχλδεζεο θαη έπεηηα απζεληηθνπνηεί ην ρξήζηε. Μηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θιάζε είλαη ε XMPPReconnect. Γέρεηαη σο φξηζκα έλα XMPPStream θαη θξνληίδεη λα επαλαζπλδέεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο πνπ δελ πξνθιήζεθε κε θαηάιιειν κήλπκα presence απφ ην ρξήζηε. Έηζη αληηκεησπίδνληαη απξφζθνπηα ηπραίεο απνζπλδέζεηο πνπ νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ιεηηνπξγηθφ ios δηφηη ζε αξθεηέο εθδφζεηο ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ δηθηχνπ νη ζπλδέζεηο TCP θιείλνπλ κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν ρσξίο θίλεζε. To XMPP πξσηφθνιιν ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζε TCP ζπλδέζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη ε απνπζία ιεηηνπξγίαο απξφζθνπηεο επαλαζχλδεζεο ζα ήηαλ θαηαζηξεπηηθή γηα ηελ εθαξκνγή Βιβλιοθήκη PFGridView Υακεινχ επηπέδνπ βηβιηνζήθε γηα ηε δεκηνπξγία φςεο κε πιέγκα θειηψλ, ην ρεηξηζκφ γεγνλφησλ θχιηζεο (scrolling), απαιήο θίλεζεο (smooth animation), αλαπήδεζεο ζηα άθξα (frame bouncing) θαη ην ρεηξηζκφ γεγνλφησλ αθήο. Σα θειηά δεκηνπξγνχληαη ρεηξνθίλεηα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε θιάζε πνπ πινπνηεί ην πξσηφθνιιν PFGridViewDataSource. Γηα θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εθαξκνγή ζηνπο

39 δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο γεγνλφησλ θχιηζεο, θαηά ην animation, ηα θειηά πνπ βγαίλνπλ εθηφο νξαηήο νζφλεο απνδεζκεχνληαη θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ηα λέα θειηά πνπ είλαη πιένλ νξαηά. Έηζη αθφκα θαη γηα πιέγκαηα κε κεγάιεο δηαζηάζεηο ε απφδνζε δελ αιιάδεη main.m Απηφκαηα δεκηνπξγεκέλε θιάζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο (bootstrapping) artbuiappdelegate.(h,m) Η θεληξηθή θιάζε ηεο εθαξκνγήο. Υεηξίδεηαη ηα κελχκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ξεχκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ XMPP server θαη αξρηθνπνηεί θαη θνξηψλεη ηηο φςεηο θαη ην ιεμηθφ απνζήθεπζεο ζπκβνιαίσλ. εκαληηθέο Μεηαβιεηέο: LoginView *loginview: ContractView *contractview: Οη κεηαβιεηέο ησλ φςεσλ XMPPStream *xmppstream : Σν ξεχκα ζχλδεζεο κε ηνλ XMPP Server XMPPReconnect *xmppreconnect: Κιάζε γηα ηελ απηφκαηε επαλαζχλδεζε ηνπ xmppstream ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο ιφγσ δηθηχνπ. NSMutableDictionary *allorders: Λεμηθφ απνζήθεπζεο ησλ ζπκβνιαίσλ (BOOL)application:(UIApplication*)application didfinishlaunchingwithoptions:(nsdictionary *)launchoptions Γεζκεχεη ρψξν ζηε κλήκε γηα ην ιεμηθφ απνζήθεπζεο ζπκβνιαίσλ, αξρηθνπνηεί ηηο φςεηο θαη πεξλάεη ηνλ έιεγρν ζηελ πξψηε φςε (Login) (void)dealloc Καιείηαη θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθαξκνγήο. Απνδεζκεχεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη θιείλεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ εθθξεκνχλ. (BOOL)connect Δθθηλεί ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηεο ζχλδεζεο ζηνλ XMPP Server ή πξνβάιεη κήλπκα ιάζνπο αλ έρεη δνζεί θελφ φλνκα ρξήζηε ή θσδηθφο. (void)disconnect Κιείλεη ηε ζχλδεζε κε ηνλ XMPP Server θαη ζηέιλεη θαηάιιειν κήλπκα παξνπζίαο (presence) (void)goonline ηέιλεη κήλπκα παξνπζίαο «δηαζέζηκνο» αθνχ ζπλδεζνχκε (void)gooffline

40 ηέιλεη κήλπκα παξνπζίαο «κε δηαζέζηκνο» πξηλ απνζπλδεζνχκε (void)setupstream Αξρηθνπνηεί ην ξεχκα επηθνηλσλίαο XMPP (ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο xmppframework) θαη θάλεη ξπζκίζεηο απνδνρήο πηζηνπνηεηηθψλ (void) gotologin Δκθαλίδεη ηελ φςε Login (void) gotocontractview Δκθαλίδεη ηελ φςε παξνπζίαζεο ζπκβνιαίσλ (Contract View) Μέζνδνη ρεηξηζκνχ XMPP πξσηνθφιινπ θαη κελπκάησλ (void)xmppstream:(xmppstream*)sender willsecurewithsettings:(nsmutabledictionary *)settings Γίλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ απνδνρή ή κε πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ δηαθνκηζηή πξηλ απφ ηε ζχλδεζε. (void)xmppstreamdidsecure:(xmppstream *)sender Ρπζκίζεηο κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη πξηλ απφ ηε ζχλδεζε. ηελ παξνχζα εθαξκνγή δελ ρξεζηκνπνηείηαη. (void)xmppstreamdidconnect:(xmppstream *)sender Υεηξίδεηαη ην γεγνλφο ζχλδεζεο. Δθθηλεί ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ θσδηθνχ (authentication). (void)xmppstreamdidauthenticate:(xmppstream *)sender Υεηξίδεηαη ην γεγνλφο επηηπρνχο ειέγρνπ ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε. Δθθηλεί ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαηάιιεινπ κελχκαηνο παξνπζίαο. (void)xmppstream:(xmppstream *)sender didnotauthenticate:(nsxmlelement *)error Υεηξίδεηαη ην γεγνλφο απνηπρίαο ειέγρνπ ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε (φρη ιάζνο θσδηθνχ). ηελ παξνχζα εθαξκνγή δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Απηνκάησο ζα γίλεη εθ λένπ πξνζπάζεηα ειέγρνπ. (BOOL)xmppStream:(XMPPStream *)sender didreceiveiq:(xmppiq *)iq Υεηξηζκφο κελπκάησλ ηχπνπ IQ. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή. (void)xmppstream:(xmppstream *)sender didreceivemessage:(xmppmessage *)message Υεηξηζκφο απιψλ κελπκάησλ (XMPP message). Γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε. Αλ είλαη λέν ή ελεκεξσκέλν ζπκβφιαην, αλαλεψλεηαη ην ιεμηθφ απνζήθεπζεο θαη εθθηλείηαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο ππνφςεο - tab ηνπ αληίζηνηρν ηχπνπ ζπκβνιαίνπ.

41 (void)xmppstream:(xmppstream *)sender didreceivepresence:(xmpppresence *)presence Υεηξηζκφο κελπκάησλ παξνπζίαο. ηελ παξνχζα εθαξκνγή δελ εθηειείηαη θάπνηα ιεηηνπξγία. (void)xmppstream:(xmppstream *)sender didreceiveerror:(id)error Υεηξηζκφο κελχκαηνο ζθάικαηνο. Δκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνο θαη νδεγίεο γηα επηθνηλσλία γηα ππνζηήξημε. (void)xmppstreamdiddisconnect:(xmppstream *)sender Υεηξηζκφο γεγνλφηνο απνζχλδεζεο. ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηνκάησο πξνζπάζεηα γηα επαλαζχλδεζε LoginView.(h,m) Η φςε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε εκαληηθέο Μεηαβιεηέο IBOutlet UITextField *username: IBOutlet UITextField *password: IBOutlet UITextField *deskid: Μεηαβιεηέο γηα ην πεδίν θεηκέλνπ ηνπ GUI γηα ην φλνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθφ θαη ηνλ αξηζκφ γξαθείνπ αληίζηνηρα. (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOri entation Δπηζηξέθεη ηνλ ππνζηεξηδφκελν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νζφλεο. Δδψ ππνζηεξίδεηαη κφλν ν πξνζαλαηνιηζκφο πνξηξαίηνπ. (void)dealloc Απνδέζκεπζε κεηαβιεηψλ πξηλ ην θιείζηκν ηεο φςεο. (artbuiappdelegate *)appdelegate Δπηζηξέθεη δείθηε ζηελ θιάζε πνπ ρεηξίδεηαη ηα κελχκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. (IBAction) aboutclicked: (id) sender Υεηξηζκφο παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνχ about. Δκθαλίδεηαη κήλπκα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο εθαξκνγήο. (IBAction) OKClicked: (id) sender Υεηξηζκφο παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνχ ΟΚ. Δθθηλείηαη ε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ζηνλ XMPP Server κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί. (IBAction)doneEditing:(id)sender Υεηξηζκφο παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνχ Done ζην απηνκάησο εκθαληδφκελν πιεθηξνιφγην. Κξχβεη ην πιεθηξνιφγην.

42 4.4.8 ContractView.(h,m) Η φςε πνπ πεξηιακβάλεη έλα tab (θιάζε TabGridView) αλά ηχπν ζπκβνιαίνπ εκαληηθέο Μεηαβιεηέο NSMutableDictionary *tabviewcontrollers: Λεμηθφ φπνπ απνζεθεχνληαη νη ππνφςεηο αλά ηχπν ζπκβνιαίνπ. (void) updateviewfororderkey:(nsnumber*)orderkey Γηα δεδνκέλν orderkey βξίζθεη ην αληίζηνηρν ζπκβφιαην ζην ιεμηθφ ζπκβνιαίσλ θαη αλαλεψλεη ηελ ππνφςε ηνπ αληίζηνηρνπ είδνπο. Αλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππνφςε, ηελ αξρηθνπνηεί θελή θαη κεηά ηελ αλαλεψλεη θαηάιιεια TabGridView.(h,m) Παξνπζηάδεη ηα ζπκβφιαηα κίαο θαηεγνξίαο ζε πιέγκα κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο φισλ ή κφλν ηνπ πξψηνπ ζπκβνιαίνπ αλά ρξνληθή πεξίνδν. εκαληηθέο Μεηαβιεηέο PFGridView *tabgridview: Μεηαβιεηή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο PFGridView. NSNumber *routeid: Ο ηχπνο ζπκβνιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνφςε NSMutableSet *expandedshortdes: χλνιν εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε επέθηαζε. NSMutableArray *shortdessection: Πίλαθαο εκθαληδφκελσλ εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ NSMutableArray *bidsection: Πίλαθαο εκθαληδφκελσλ αγνξψλ NSMutableArray *offersection: Πίλαθαο εκθαληδφκελσλ πσιήζεσλ (void)dealloc Απνδέζκεπζε κεηαβιεηψλ πξηλ ην θιείζηκν ηεο φςεο. (artbuiappdelegate *)appdelegate Δπηζηξέθεη δείθηε ζηελ θιάζε πνπ ρεηξίδεηαη ηα κελχκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. (id)initwithrouteid:(nsnumber*) initrouteid Αξρηθνπνίεζε ηεο φςεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ απηήο. NSInteger ordersort(id obj1, id obj2, void *context) πγθξίλεη 2 ζπκβφιαηα θαη επηζηξέθεη πην πξνεγείηαη ζηε ζεηξά παξνπζίαζεο κε θξηηήξηα ηελ εκεξνινγηαθή πεξίνδν, ηηκή θαη παιαηφηεηα. Λφγσ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ν αιγφξηζκνο παξαηίζεηαη παξαθάησ:

43 1. Πξψηα ειέγρνπκε κε βάζε ην έηνο θαη κήλα ιήμεο θαη ην έηνο θαη κήλα έλαξμεο πην ζπκβφιαην πξνεγείηαη κε βάζε ηελ εκεξνινγηαθή πεξίνδν int v1 = (((ORDERS_FFA*)obj1)._YY2 % 2000) * ; v1 += ((ORDERS_FFA*)obj1)._MM2 * 10000; v1 -= (((ORDERS_FFA*)obj1)._YY1 % 2000) * 100; v1 -= ((ORDERS_FFA*)obj1)._MM1; int v2 = (((ORDERS_FFA*)obj2)._YY2 % 2000) * ; v2 += ((ORDERS_FFA*)obj2)._MM2 * 10000; v2 -= (((ORDERS_FFA*)obj2)._YY1 % 2000) * 100; v2 -= ((ORDERS_FFA*)obj2)._MM1; if (v1 < v2) return NSOrderedAscending; if (v1 > v2) return NSOrderedDescending; 2. Αν βρίςκονται ςτην ίδια περίοδο ελζγχουμε τισ τιμζσ. Προηγοφνται υψηλζσ τιμζσ ςτισ αγορζσ και χαμηλζσ ςτισ πωλήςεισ // in the same time period. if ([((ORDERS_FFA*)obj1)._ORDER_BS && [((ORDERS_FFA*)obj2)._ORDER_BS { if (((ORDERS_FFA*)obj1)._PRICE_INDICATED > ((ORDERS_FFA*)obj2)._PRICE_INDICATED) return NSOrderedAscending; //check if (((ORDERS_FFA*)obj1)._PRICE_INDICATED < ((ORDERS_FFA*)obj2)._PRICE_INDICATED) return NSOrderedDescending; 3. Για ίδιεσ τιμζσ προηγείται η παλαιότερη προςφορά με βάςη το time stamp // same bids, "smallest" datetime string has priority return [((ORDERS_FFA*)obj1)._ORDER_DATETIME compare:((orders_ffa*)obj2)._order_datetime]; }

44 4. Οι ίδιοι ζλεγχοι για προςφορζσ πωλήςεων if ([((ORDERS_FFA*)obj1)._ORDER_BS && [((ORDERS_FFA*)obj2)._ORDER_BS { if (((ORDERS_FFA*)obj1)._PRICE_INDICATED < ((ORDERS_FFA*)obj2)._PRICE_INDICATED) return NSOrderedAscending; //check if (((ORDERS_FFA*)obj1)._PRICE_INDICATED > ((ORDERS_FFA*)obj2)._PRICE_INDICATED) return NSOrderedDescending; // same bids, "smallest" datetime string has priority return [((ORDERS_FFA*)obj1)._ORDER_DATETIME compare:((orders_ffa*)obj2)._order_datetime]; } return NSOrderedSame; (void)createarrayforcells Γεκίδεη ηνπο πίλαθεο εκθαληδφκελσλ εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ, αγνξψλ θαη πσιήζεσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ απφδνζε ηηκψλ αλά θειί ηνπ πιέγκαηνο. (void)viewdidload Κάλεη ξπζκίζεηο γηα ην κέγεζνο ησλ θειηψλ, αθνχ θνξησζεί ε φςε. Γίλεη εληνιή γηα αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θειηψλ. (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOr ientation Δπηζηξέθεη ηνλ ππνζηεξηδφκελν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νζφλεο. Τπνζηεξίδνληαη φινη νη πξνζαλαηνιηζκνί. (void)didrotatefrominterfaceorientation:(uiinterfaceorientation)frominterfaceorie ntation Υεηξίδεηαη ην γεγνλφο αιιαγήο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νζφλεο. Γίλεη εληνιή γηα αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θειηψλ. Μέζνδνη θαζνξηζκνχ εκθάληζεο θαη πεξηερνκέλνπ θειηψλ: (NSUInteger)numberOfSectionsInGridView:(PFGridView *)gridview Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πιέγκαηνο. Μία πεξηνρή έρεη ηηο δηθέο ηηο ζηήιεο θαη γξακκέο (CGFloat)widthForSection:(NSUInteger)section Οξίδεη ην ζπλνιηθφ πιάηνο αλά πεξηνρή (NSUInteger)numberOfRowsInGridView:(PFGridView *)gridview

45 Οξίδεη ηνλ αξηζκφ γξακκψλ αλά πεξηνρή (NSUInteger)gridView:(PFGridView*)gridView numberofcolsinsection:(nsuinteger)section Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ζηήισλ αλά πεξηνρή (CGFloat)gridView:(PFGridView*)gridView widthforcolatindexpath:(pfgridindexpath *)indexpath Οξίδεη ην πιάηνο αλά ζηήιε (UIColor *) backgroundcolorforindexpath:(pfgridindexpath *)indexpath Οξίδεη ην ρξψκα θφληνπ αλά θειί (PFGridViewCell*)gridView:(PFGridView*)gridView cellforcolatindexpath:(pfgridindexpath *)indexpath Οξίδεη ην ρξψκα θαη ην πεξηερφκελν αλά θειί (PFGridViewCell*)gridView:(PFGridView*)gridView headerforcolatindexpath:(pfgridindexpath *)indexpath Οξίδεη ηελ επηθεθαιίδα αλά θειί (void)gridview:(pfgridview*)gridview didselectcellatindexpath:(pfgridindexpath *)indexpath Μέζνδνο ρεηξηζκνχ ηνπ παηήκαηνο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα εκθάληζε φισλ ή ελφο ζπκβνιαίνπ ORDERS_FFA Η θιάζε απηή αλαπαξηζηά έλα ζπκβφιαην. Οη κεηαβιεηέο ηεο αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ κεηαθέξνληαη ζε έλα XMPP κήλπκα ζπκβνιαίνπ (βι. Δλφηεηα 5.3) Σα πεδία πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζπκβφιαην: NSInteger _ORDER_ID; NSInteger _ORDER_TYPE; NSString *_ORDER_DATETIME; NSInteger _DESK_TRADER_ID; NSInteger _FOR_DESK_TREADER_ID; NSString *_ORDERED_BY_WHO; NSInteger _PREVIOUS_ORDER_ID; NSString *_LIVE_STATUS; NSString *_ORDER_QUALIFIER; NSString *_ORDER_BS; NSInteger _ROUTE_ID;

46 NSInteger _MM1; NSInteger _YY1; NSInteger _MM2; NSInteger _YY2; NSString *_SHORTDES; CGFloat _PRICE_INDICATED; NSString *_PRICE_TYPE; BOOL _PRICE_TRY_BETTER; NSInteger _ORDER_QUANTITY; NSInteger _DAY_QUALIFIER; NSInteger _FLEXIBLE_QUANTITY; NSInteger _QUANTITY_STEP; NSInteger _ORDER_GOOD_TILL; NSInteger _ORDER_TIME_LIMIT; BOOL _SHOW_MY_NAME; BOOL _PNC_ORDER; NSInteger _SINGLE_EXCHANGE_EXECUTION; NSInteger _ORDER_TRADED_ON_EXCHANGE; //Nullable NSInteger _CLEARER_ID; //Nullable NSString *_ORDER_EXCHANGES; (ORDERS_FFA *)ORDERS_FFAForString:(NSString *) str Καηαζθεπαζηήο αληηθεηκέλνπ ORDERS_FFA απφ string κε ηηκέο ρσξηζκέλεο κε θφκκα. (id)initorders_ffaforarray:(nsarray *) arr Βνεζεηηθή κέζνδνο γηα ηνλ απφ πάλσ θαηαζθεπαζηή. Γεζκεχεη ρψξν γηα θάζε πεδίν θαη αξρηθνπνηεί. (NSString *) description Δθηχπσζε ησλ πεδίσλ ελφο ORDERS_FFA αληηθείκελν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα debugging.

47 4.5 Σςνοπηικό Γιάγπαμμα Κλάζευν και Σςζσεηίζευν xmppframew ork χρηςιμοποιεί artbuiappdelegate -NSMutableDictionary *allorders αποθηκεφει ORDERS_FFA ελζγχει ελζγχει LoginView ContractView * TabGridView χρηςιμοποιεί PFGridView 4.6 Κυδικοποίηζηρ XMPP μηνύμαηορ ζςμβολαίος Αθνινπζεί παξάδεηγκα XMPP κελχκαηνο ζπκβνιαίνπ κε θαηάιιεια ζρφιηα γηα ηελ θαηαλφεζε θάζε πεδίνπ.

48 <message to= XMPP διεφθυνςη χρήςτη from= XMPP διεφθυνςη server> <subject>4</subject> --Κωδικοποιημζνοσ τφποσ μηνφματοσ. Μασ ενδιαφζρουν μόνο τα τφπου 4 <body>25731,0, :16: ,29,161,U,0,A,,B,38,7,2011,9,2011,'Q3-11',12525,F,0,5,3,1,1,1,3, 0,0,0,0,,'_4 ', ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0; </body> --Το ςϊμα του μηνφματοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του ςυμβολαίου χωριςμζνα με κόμμα. Τα ςτοιχεία αντιςτοιχοφν με τη ςειρά που αναγράφονται ςτα πεδία τησ κλάςησ ORDERS_FFA. <thread> </thread> --Πεδίο αδιάφορο για το χρήςτη. </message>

49 5 Τεσνικά Θέμαηα Υλοποίηζηρ 5.1 Γλώζζα Ππογπαμμαηιζμού Η εθαξκνγή γξάθηεθε απνθιεηζηηθά ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Objective C. Η Objective C απνηειεί απζηεξφ ππεξζχλνιν ηεο C (θάζε πξφγξακκα C είλαη έγθπξν Objective C πξφγξακκα) κε επεθηάζεηο γηα ππνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθψλ παξφκνηα κε απηά πνπ ζπλαληά θαλείο ζηηο ζχγρξνλεο αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο C# θαη Java). Σα πην ζεκαληηθά είλαη νη θιάζεηο, δηαπξνζσπίεο (interfaces), ζχζηεκα εμαηξέζεσλ(exceptions) θαη αλψλπκα θνκκάηηα θψδηθα (blocks). Η επηινγή απηή είλαη θαη ε κφλε πνπ ππνζηεξίδεηαη επηζήκσο απφ ηελ Apple ζην SDK ηεο θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε. Γηα ηελ ψξα δελ ππάξρεη ππνζηήξημε ζην ios γηα εηθνληθή κεραλή Java ή.net. 5.2 Πλαηθόπμερ και ππογπαμμαηιζηικά επγαλεία Όζνλ αθνξά ηελ πιαηθφξκα αλάπηπμεο είκαζηε πεξηνξηζκέλνη ζε ιεηηνπξγηθφ Mac OS θαη ππνινγηζηή Apple βαζηζκέλν ζε επεμεξγαζηή Intel. Παιηφηεξα κεραλήκαηα κε επεμεξγαζηή Power PC ηεο IBM δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία. Σα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία απνηεινχληαη απφ ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Xcode θαη ην πεξηνξηζκέλν ζε δπλαηφηεηεο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γξαθηθψλ κελνχ γηα εθαξκνγέο Interface Builder. Σν Xcode ρξεζηκνπνηεί σο κεηαγισηηηζηή ηνλ gcc κε

50 ζηφρν επεμεξγαζηέο αξρηηεθηνληθήο ARM. Πηζαλψο λα είλαη δπλαηή ε ρεηξνθίλεηε κεηαγιψηηηζε ηνπ θψδηθα θαη ζχλδεζε απηνχ κε ηηο θαηάιιειεο βηβιηνζήθεο, ηαθηηθή πνπ φκσο δε ζπλίζηαηαη. 5.3 Βιβλιοθήκερ Τπίηυν Παξά ηελ πιεζψξα πξνγξακκαηηζηηθψλ επθνιηψλ θαη έηνηκσλ παθέησλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε ios, δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο ππνζηήξημε γηα XML, XMPP ή πξνβνιή ζηνηρείσλ ζε πίλαθα πέξαλ ηεο κηαο ζηήιεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βηβιηνζήθεο KissXML Ιζηνζειίδα: Άδεηα Υξήζεο: MIT License Η βηβιηνζήθε KissXML ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξέρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξέρεη ε αληίζηνηρε επίζεκε βηβιηνζήθε ηεο Apple γηα XML, ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ios. Παξέρεη ιεηηνπξγίεο ζπληαθηηθήο αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο xml αξρείσλ AsyncSocket Ιζηνζειίδα: Άδεηα Υξήζεο: Public Domain Code Η βηβιηνζήθε AsyncSocket δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο TCP Socket κε αζχγρξνλν ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή δελ κπινθάξεη πεξηκέλνληαο λα δηαβάζεη ή λα ζηείιεη δεδνκέλα κέζσ ηεο TCP ζχλδεζεο. Τπνζηεξίδεηαη φρη κφλν ην πξσηφθνιιν IPv4 αιιά θαη ην θαηλνχξην IPv6. Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο, ε βηβιηνζήθε απνηειεί νπζηαζηηθά έλα wrapper ησλ θιάζεσλ βηβιηνζήθεο δηθηχσλ CFSocket θαη CFStream ψζηε λα παξέρεηαη ε δηθηπαθή ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πξνγξακκαηηζκφ κε πνιιαπιά λήκαηα εθηέιεζεο XMPPFramework Ιζηνζειίδα: Άδεηα Υξήζεο: New BSD License

51 Σν XMPPFramework απνηειεί κηα πινπνίεζε ελφο client ηνπ XMPP πξσηνθφιινπ γηα ios. Υξεζηκνπνηεί ηελ βηβιηνζήθε AsyncSocket γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηθηπαθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ KissXML γηα ην ρεηξηζκφ ησλ δηαθηλνχκελσλ XMPP κελπκάησλ (πνπ είλαη νπζηαζηηθά XML αξρεία) PFGridView Ιζηνζειίδα: Άδεηα Υξήζεο: New BSD License Σν PFGridView είλαη κηα βηβιηνζήθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θειηψλ ζε δηάηαμε πιέγκαηνο. Καζψο δελ παξέρεηαη ζρεηηθή ιεηηνπξγία απφ ηηο επίζεκεο βηβιηνζήθεο ηνπ ios ε βηβιηνζήθε πινπνηεί ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, κεηαθίλεζεο κε εθέ θαη ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ αθήο κε ζπλαξηήζεηο ρακεινχ επηπέδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη πνηα θειηά είλαη νξαηά θαη ζρεδηάδνληαη. ε έλα γεγνλφο κεηαθίλεζεο ππνινγίδνληαη εθ λένπ ηα θειηά πνπ ζα είλαη πιένλ νξαηά θαη γίλεηαη ην θαηάιιειν animation ζηε λέα ζέζε θαη κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν. 5.4 Σύγκπιζη Δναλλακηικών Μεθόδυν Ανάπηςξηρ ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο αλάπηπμεο γηα ζπζθεπέο ios. H ζχγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε native ios εθαξκνγψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπλνιηθή αιιαγή ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ επθνιία αλάπηπμεο, ηε κεηαθεξζηκφηεηα ζε άιιεο πιαηθφξκεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηε γεληθή αίζζεζε θαη εκπεηξία ρξήζεο. Πξψηα αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο αξθεηά πεξηνξηζηηθέο ηαθηηθέο ηεο Apple φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα αλάπηπμε ζε ios δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παγησκέλεο ηερλνινγίεο ηνπ ρψξνπ. ε θακία έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ios δελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε Adobe Flash. Απηφ απνθιείεη ηε δεκηνπξγία εθαξκνγήο ζε Flash ή ηε δεκηνπξγία πνιχπινθεο ηζηνζειίδαο κε Flash εηδηθά βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπζθεπέο κε κηθξή νζφλε θαη ρσξίο πιεθηξνιφγην. Παξφκνηα κε ην Adobe Flash δελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ Microsoft Silverlight. Πηζαλή ππνζηήξημε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ζα έδηλε πξφζζεηεο επηινγέο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ κεηαθέξζηκσλ κεηαμχ ios, Windows Phone 7 θαη (αλεπηζήκσο) Android. Σέινο, κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή απψιεηα είλαη ε κε παξνρή εηθνληθήο κεραλήο (VM) Java γηα ios. Πηζαλή ππνζηήξημε γηα Java ζα έδηλε δπλαηφηεηεο κεηαθεξζηκφηεηαο κεηαμχ πιεζψξαο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ, θαη πηζαλφηαηα ζεκαληηθφηεξν, ζα ήηαλ ε πξφζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία επίζεκσλ ή εκπνξηθψλ βηβιηνζεθψλ.

52 Με δεδνκέλνπο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο ε κφλε βηψζηκε ελαιιαθηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε κεηαθνξά ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην δηαθνκηζηή θαη ε παξνρή απνηειεζκάησλ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηνλ πειάηε κέζσ ηζηνζειίδσλ. Με άιια ιφγηα ε αλάπηπμε ελφο web service. Γηα ηελ ηερλνινγία ζηε κεξηά ηνπ server έρνπκε πνιιέο επηινγέο αλάπηπμεο, φπσο php, java servlets ή cgi (Common Gateway Interface) πξνγξάκκαηα ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θάλνπκε κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο ελαιιαθηηθήο ησλ web services ρσξίο λα εζηηάζνπκε ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο. Σα ζεηηθά ζεκεία κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη θπξίσο ε χπαξμε πιεζψξαο ιχζεσλ γηα αλάπηπμε θαη βέβαηα ε γεληθφηεηα ηεο ιχζεο. Παξάγνληαο απιά ηζηνζειίδεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θφξκεο απηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή δηαζέηεη web browser κε έθδνζε πνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Γπζηπρψο ππάξρεη πιεζψξα κεηνλεθηεκάησλ πνπ δελ είλαη εκθαλή κε κηα πξψηε καηηά, αιιά θαζηζηνχλ ηελ επηινγή ηνπ web service ιαλζαζκέλε. Έλα πξψην ζεκείν είλαη ε αλάγθε γηα αιιαγή νπζηαζηηθά ηεο ππάξρνπζαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θηλεηνί πειάηεο δελ πινπνηνχλ ην πξσηφθνιιν XMPP, ράλνληαο έηζη θπξίσο ην πιενλέθηεκα ελεκέξσζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ χπαξμε επηπιένλ ππνδνκήο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ html θνξκψλ. Δπηπιένλ, κηα ιχζε βαζηζκέλε ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή δελ θιηκαθψλεηαη εχθνια γηα νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ. Η δπζθνιία ζηελ θιηκάθσζε ηζρχεη βέβαηα θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζε κηθξφ βαζκφ, ε θαηάζηαζε, φκσο, γίλεηαη πνιχ ρεηξφηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο πξέπεη λα ηξέρεη κηα βαξηά δηαδηθαζία αλά θηλεηφ πειάηε. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ εθκεδελίδεη ηα νθέιε ηεο κεηαθεξζηκφηεηαο είλαη νη δηαθνξέο ζην κέγεζνο θαη ζηελ αλάιπζε νζφλεο απφ ζπζθεπή ζε ζπζθεπή. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηε δηαθνξά κεγέζνπο ηνπ iphone θαη ηνπ ipad γηα λα θαηαιάβνπκε φηη πξέπεη λα ρεηξηζηνχκε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπζθεπψλ μερσξηζηά αθφκα θαη ζε κηα κεηαθέξζηκε εθαξκνγή. Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ηε γεληθή εκπεηξία ρξήζεο θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ ios, κηα native εθαξκνγή έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα δηαηεξψληαο ην γεληθή αηζζεηηθή εκπεηξία (look n feel) πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ ζηνηρείν επηηπρία ησλ ios ζπζθεπψλ. Καηαιήγνληαο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε αλάπηπμε native εθαξκνγψλ είλαη ε πξνηηκφηεξε επηινγή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κηθξέο αιιαγέο ζηε γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρνληαο ηε βέιηηζηε εκπεηξία ζην ρξήζηε.

53 5.5 Οδηγίερ Μεηαγλώηηιζηρ Αθνινπζνχλ νδεγίεο κεηαγιψηηηζεο ηνπ θψδηθα πνπ παξέρεηαη ζην CD ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ θάθειν Code. Οη νδεγίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην αξρείν ηνπ Xcode project πνπ παξέρεηαη. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο KissXML πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Xcode project ηε βηβιηνζήθε libxml2. Πεγαίλνπκε ζην κελνχ ηνπ Xcode > Project > Edit Project Settings. Δθεί νξίδνπκε πνπ βξίζθνληαη ηα αξρεία επηθεθαιίδαο ηεο βηβιηνζήθεο θαη πνπ ην αξρείν γηα ηε ζχλδεζε. Απηφ γίλεηαη πξνζζέηνληαο ηα εμήο ζηηο κεηαβιεηέο επηινγψλ. OTHER_LDFLAGS = -lxml2 HEADER_SEARCH_PATHS = /usr/include/libxml2 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηελ εχξεζε ησλ κεηαβιεηψλ επηινγψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ πεδίνπ Search. Μεηά απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή απηνχ ηνπ βήκαηνο, θάλνληαο Search γηα ηνλ φξν xml ζα πξέπεη λα βιέπνπκε ηα αθφινπζα: Δηθόλα 5.1 Settings γηα ηελ βηβιηνζήθε KissXML Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ xmppframework αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα. Πξψηα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην Xcode project καο ηε βηβιηνζήθε CFNetwork ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε βηβιηνζήθε AsyncSocket, πνπ απνηειεί θνκκάηη ηνπ XMPPFramework. Γηα λα γίλεη απηφ θάλνπκε δεμί θιηθ (Command + Click ζε Mac) ζηελ θαηεγνξία Frameworks ζηε ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ project καο. Δθεί επηιέγνπκε Add > Existing Frameworks θαη επηιέγνπκε ην CFNetwork.framework απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη. Η δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:

54 Δηθόλα 5.2 Πξνζζήθε Τπάξρνληνο Framework ηελ πεξίπησζε πνπ ην CFNetwork.framework δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα αθνινπζνχκε ην εμήο ελαιιαθηηθφ βήκα. Δπηιέγνπκε Add > Existing Files θαη βξίζθνπκε ην θάθειν CFNetwork.framework ζην κνλνπάηη: /Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/SDKs/iPhoneOS4.2.sdk/System/Library/ Frameworks Αθνινπζψληαο ηα ίδηα βήκαηα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζζέηνπκε ζην Xcode project ηε βηβιηνζήθε libresolv.dylib. ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ Existing Frameworks επηιέγνπκε Add > Existing Files θαη βξίζθνπκε ην αξρείν ζην κνλνπάηη: /Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/ Γηα λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε λα κεηαγισηηίζνπκε κε ζηφρν ηνλ εμνκνησηή ζε αξρηηεθηνληθή x86 ή ηε ζπζθεπή κε αξρηηεθηνληθή arm θάλνπκε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζην κελνχ ηνπ Xcode Project > Set Active SDK > αλάινγε επηινγή

55 Δηθόλα 5.3 Δπηινγέο ηόρνπ Μεηαγιώηηηζεο Δπηπιένλ ζην κελνχ Project > Set Active Executable κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ηε ζπζθεπή ζηφρν κεηαμχ iphone θαη ipad. Δίκαζηε έηνηκνη πιένλ λα κεηαγισηηίζνπκε ηνλ παξερφκελν θψδηθα. ην κελνχ Build επηιέγνπκε απιφ Build. Αλ φια έρνπλ γίλεη ζσζηά δε ζα ιάβνπκε θαλέλα κήλπκα ιάζνπο ή πξνεηδνπνίεζεο. Γηα λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή ζηνλ εμνκνησηή, έρνληαο θάλεη ηηο θαηάιιειεο επηινγέο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ, επηιέγνπκε Run > Run. Γηα νδεγίεο κεηαθνξάο ηεο εθαξκνγήο ζε ζπζθεπή γηα θαηφρνπο άδεηαο ios Developer ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα αλαηξέμεη ζηελ ελφηεηα 6.1.

56

57 6 Έλεγσορ ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ εηθφλεο θαη ζρφιηα απφ πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. ηελ πξψηε ελφηεηα ππάξρνπλ νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ζε πξαγκαηηθή ζπζθεπή. ηηο επφκελεο ελφηεηεο ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο θαη εηθφλεο απφ ζελάξηα επηηπρνχο θαη αλεπηηπρνχο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο. 6.1 Οδηγίερ Δγκαηάζηαζηρ ζηη Σςζκεςή Γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο ζε ζπζθεπέο ios ππάξρνπλ κφλν δχν επηινγέο. Η πξψηε θαη κφλε επηινγή γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ε αίηεζε γηα δηάζεζε απφ ην Apple AppStore. Γηα λα γίλεη απηφ ε εθαξκνγή πξέπεη λα πεξάζεη απφ έιεγρν κε θαθφβνπιεο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Apple. Δπηπιένλ γίλεηαη έιεγρνο γηα πξνζβιεηηθφ ιεμηιφγην ή παξάθακςε ηεο ζπκθσλίαο ρξήζηε. Γεληθά, ε Apple δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε εθαξκνγή αθφκα θαη γηα ιφγνπο πνπ δελ απνηεινχλ παξαβίαζε ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ή ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνγή δελ είλαη δσξεάλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αληηηίκνπ (πεξίπνπ 30%) αθαηξείηαη απφ ηα έζνδα ηνπ εθδφηε σο πξνκήζεηα πξνο ηελ Apple.Η εθαξκνγή γηα ηελ ψξα είλαη ζε πξψηκν ζηάδην, άξα έθδνζεο ηεο ζην AppStore ζα ήηαλ απίζαλε θαη πηζαλψο απνηπρήο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε ζπζθεπή είλαη κέζσ ηεο κεηαγιψηηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Mac ππνινγηζηή θαη πέξαζκά ηνπ κε θαιψδην ζηε ζπζθεπή. Η ιεηηνπξγία

58 απηή είλαη θιεηδσκέλε γηα λα απνθεπρζεί πεηξαηεία θαη παξάθακςε ηνπ AppStore. Γηα λα μεθιεηδψζεη θάπνηνο ηε ζπζθεπή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο σο επίζεκνο ios Developer. Η εγγξαθή είλαη αξθεηά απιή γηα κεκνλσκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο απφ ηελ ηζηνζειίδα κε θφζηνο 99$ αλά έηνο Δύπεζη ηος UDID ηηρ ζςζκεςήρ Κάζε ζπζθεπή πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Apple έρεη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 40 ραξαθηήξσλ, ην ιεγφκελν UDID (Unique Device Identifier Μνλαδηθφ Αλαγλσξηζηηθφ πζθεπήο). Γηα ηελ εχξεζε ηνπ UDID πξέπεη λα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή κε ππνινγηζηή Mac θαη ζην Xcode λα αθνινπζήζνπκε ην κελνχ Window > Organizer πνπ εθθηλεί ηελ εθαξκνγή Organizer. Όπσο έρεη ζεκεησζεί θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα καο ελδηαθέξεη ην πεδίν Identifier ην νπνίν ζα ρξεηαζηνχκε γηα κεηέπεηηα βήκαηα. Δηθόλα 6.1 Σν UDID ηεο ζπζθεπήο Παπαγυγή Πιζηοποιηηικού Ανάπηςξηρ (Development Certificate) Πξψην βήκα γηα απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε θαηαζθεπή κηαο Αίηεζεο γηα Πηζηνπνηεηηθφ. Απφ ην κελνχ Applications επηιέγνπκε Utilities θαη απφ εθεί ηελ εθαξκνγή Keychain Access. ην

59 κελνχ ηνπ Keychain Access επηιέγνπκε Certificate Assistant > Request a Certificate from a Certificate Authority. ηελ εκθαληδφκελε θφξκα ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία καο, φπσο έρνπλ δνζεί θαηά ηελ εγγξαθή ζην ios Development Program, θαη επηιέγνπκε Saved to disk γηα λα απνζεθεχζνπκε ηελ αίηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζην δίζθν καο. Δηθόλα 6.2 Παξαγσγή Αίηεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Έγκπιζη Πιζηοποιηηικού από ηην Apple Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ δψζακε θαηά ηελ εγγξαθή ζπλδεφκαζηε ζην θαη επηιέγνπκε ην ζχλδεζκν iphone Provisional Portal. Απφ ηηο επηινγέο ζηα αξηζηεξά επηιέγνπκε Certificates θαη ζηε λέα ζειίδα ηελ επηινγή Request Certificate.

60 Δηθόλα 6.3 Αίηεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Μεηά απφ απηφ ην βήκα ζα καο δεηεζεί λα αλεβάζνπκε ην αξρείν πνπ έρνπκε παξάγεη ζην βήκα ηεο ελφηεηαο Αλ φια έρνπλ γίλεη ζσζηά ζα καο εκθαληζηεί ε επηινγή γηα θαηέβαζκα ηνπ λένπ πηζηνπνηεηηθνχ. Όηαλ ην πηζηνπνηεηηθφ θαηέβεη θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ηνπ θαη επηιέγνπκε OK ζην κήλπκα πνπ αθνινπζεί. Πιένλ ην πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο καο Δγγπαθή ηηρ Σςζκεςήρ Η άδεηα αλάπηπμεο πνπ έρνπκε αγνξάζεη απφ ηελ Apple καο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα έιεγρν ησλ εθαξκνγψλ καο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα θάλνπκε εγγξαθή (register) θάζε ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Απηφ γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα iphone Provisional Portal. Αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη επηιέγνπκε Devices αληί γηα Certificates ζηηο επηινγέο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο. ηε ζειίδα πνπ καο εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Add Device θαη ζηελ επφκελε ζειίδα εηζάγνπκε έλα φλνκα γηα ηε ζπζθεπή καο θαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ UDID πνπ θαηαγξάςακε ζηελ ελφηεηα

61 6.1.5 Παπαγυγή Αναγνυπιζηικού Δθαπμογήρ (App ID) Γηα ηελ θφξησζε ηεο εθαξκνγήο ζηε ζπζθεπή απαηηείηαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, ην νλνκαδφκελν App ID. Οκνίσο κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζην iphone Provisional Portal, επηιέγνπκε App ID s. Θα δνχκε ηελ παξαθάησ θφξκα: Δηθόλα 6.4 Παξαγσγή App ID ην πεδίν Description εηζάγνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα γηα ηελ εθαξκνγή, ζηελ επηινγή Bundle Seed ID αθήλνπκε ην πξνεπηιεγκέλν Generate New θαη ζην πεδίν Bundle Identifier αξθεί γηα επθνιία λα εηζάγνπκε έλαλ αζηεξίζθν *. Σέινο επηιέγνπκε Submit Παπαγυγή Provisioning Profile Σν ηειηθφ βήκα είλαη ε παξαγσγή ελφο Provisioning Profile. Σν αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ζα καο επηηξέςεη λα θνξηψζνπκε θαη λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζηε ζπζθεπή.

62 ην iphone Provisional Portal επηιέγνπκε Provisioning. ηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε New Profile θαη θαηφπηλ εηζάγνπκε έλα φλνκα γηα ην πξνθίι θαη επηιέγνπκε ην πηζηνπνηεηηθφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπζθεπή πνπ δειψζακε ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Δηθόλα 6.5 Παξαγσγή Provisioning Profile Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην Provisioning Profile ην θαηεβάδνπκε ζην δίζθν καο θαη ην αλνίγνπκε κε ην πξφγξακκα Xcode. Mε απηφ ηνλ ηξφπν ην πξνθίι ελζσκαηψλεηαη απηφκαηα ζηελ εθαξκνγή Organizer πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην βήκα ην Xcode επηιέγνπκε Project > Set Active SDK > Device. Δθηειψληαο Build and Run ε εθαξκνγή καο κεηαγισηηίδεηαη γηα ηε ζπζθεπή, φρη πιένλ γηα εμνκνησηή, θαη πεξλάεη ζηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή καο. Δίκαζηε πιένλ έηνηκνη! 6.2 Απσική Οθόνη Σύνδεζηρ (Login Screen) Η πξψηε νζφλε πνπ βιέπνπκε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε νζφλε χλδεζεο (Login Screen). ε απηήλ ηελ νζφλε ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια πεδία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Σν φλνκα ρξήζηε (username) θαη ν θσδηθφο (password) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ελφο ρξήζηε ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή. Σν πεδίν αλαγλσξηζηηθνχ γξαθείνπ (Desk ID) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξίλνληαη νη πνιινί ξφινη πνιιέο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη έλαο επελδπηήο κέζα ζε κηα εηαηξία ή ζε άιιεο εηαηξίεο σο ζχκβνπινο ή πάξνρνο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.

63 Σα πεδία απηά θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δπηπιένλ δηαθξίλνπκε ην θνπκπί About πνπ εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαζψο θαη ην θνπκπί OK πνπ εθθηλεί ηε ζχλδεζε. Δηθόλα 6.6 Αξρηθή νζόλε Καηά ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζηελ νζφλε ην θαηάιιειν πιεθηξνιφγην ην νπνίν εμαθαλίδεηαη κε ην πάηεκα ηεο επηινγήο Done. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλαιφγσο ην πεδίν πνπ ζπκπιεξψλνπκε εκθαλίδεηαη ειαθξψο δηαθνξεηηθφ πιεθηξνιφγην. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Αλαγλσξηζηηθνχ Γξαθείνπ θαη ηνπ Κσδηθνχ Υξήζηε εκθαλίδεηαη θαλνληθφ πιεθηξνιφγην ελψ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Ολφκαηνο Υξήζηε εκθαλίδεηαη εηδηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ κε ζχληαμε αλάινγε ησλ δηεπζχλζεσλ .

64 Δηθόλα 6.7 Δηζάγνληαο ηνηρεία Δηθόλα 6.8 Γηαθνξεηηθό Πιεθηξνιόγην γηα ην Όλνκα Υξήζηε Παηψληαο ην θνπκπί About καο παξνπζηάδεηαη έλα ζπλνπηηθφ κήλπκα γηα ηελ έθδνζε θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθαξκνγήο. Δηθόλα 6.9 Παηώληαο ην θνπκπί About

65 ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία πνπ δψζακε γηα λα ζπλδεζνχκε ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή είλαη ιαλζαζκέλα ζα ιάβνπκε εηδηθφ κήλπκα εηδνπνίεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δηθόλα 6.10 θάικα θαηά ηε ζύλδεζε 6.3 Ότη Παποςζίαζηρ Σςμβολαίυν Η φςε παξνπζίαζεο ζπκβνιαίσλ είλαη ε θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο. Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζπλνπηηθά ηηο ηξέρνληεο πξνζθνξέο αγνξάο θαη πψιεζεο. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηα αλνηρηά tabs ηεο εθαξκνγήο, δειαδή θαηεγνξίεο πινίσλ-δηαδξνκψλ ζηηο νπνίεο έρνπκε ιάβεη ελεκέξσζε γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα tabs είλαη πεξηζζφηεξα απφ πέληε έρνπκε εκθάληζε ηεο επηινγήο More, φπνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηα αλνηρηά tabs θαη λα ηα αλαδηαηάμνπκε. Η ιεηηνπξγία απηή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. ηελ φςε παξνπζίαζεο ζπκβνιαίσλ ε πξψηε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηζρχεη ην ζπκβφιαην. Η αλαθνξά κηαο κέξαο ή ελφο κήλα κεηαθξάδεηαη γηα φιε ηε κέξα ή γηα φιν ην κήλα αληίζηνηρα. Αλ ππάξρεη ρξνληθή πεξίνδνο εθθξαζκέλε κε δχν εκεξνκελίεο θαη παχια ελδηάκεζα ηφηε ε έλαξμε θαη ιήμε νξίδεηαη ζαθψο. Οη επφκελεο 8 ζηήιεο ρσξίδνληαη ζε 4 γηα ηηο πξνζθνξέο αγνξάο (πξάζηλν θφλην) θαη 4 γηα ηηο πξνζθνξέο πψιεζεο (θφθθηλν θφλην). Σα πεδία ησλ ζηειψλ είλαη γηα ηηο πξνζθνξέο

66 αγνξάο ηα εμήο: Η πξψηε ζηήιε (EXCHA απφ ην exchanges) αλαθέξεη ην αξρηθφ γξάκκα ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ή νίθσλ εθθαζάξηζεο φπνπ κπνξεί λα πεξαησζεί ε πξνζθνξά. Η παχια ππνδειψλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε απεπζείαο (over-the-counter). Η δεχηεξε ζηήιε ππνδειψλεη κέξεο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ αλά κήλα. Η ηξίηε ζηήιε είλαη ε αμία ηεο πξνζθνξάο ζε δνιάξηα αλά εκέξα θαη ε ηειεπηαία ζηήιε έρεη ηε ζήκαλζε F γηα κε δηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκέο (Firm Prices) ή I (Indicative Price) αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο. Οη ζηήιεο γηα ηηο πξνζθνξέο πψιεζεο είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηηο ζηήιεο πξνζθνξψλ αγνξάο, κφλν πνπ εκθαλίδνληαη κε αληίζηξνθε ζεηξά. Απηφ γίλεηαη εζθεκκέλα ψζηε νη ηηκέο λα εκθαλίδνληαη δίπια δίπια θαη λα είλαη επθνιφηεξε ε ζχγθξηζε. Δηθόλα 6.11 Οζόλε Πξνβνιήο πκβνιαίσλ

67 Γηα ηελ πινήγεζε κέζα ζε κηα νζφλε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ππάξρνπλ νη εμήο θαηεπζχλζεηο θχιηζεο: Η πξψηε ζηήιε ησλ εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα μερσξηζηή πεξηνρή. Μπνξεί λα γίλεη θχιηζε ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα κε ηελ πεξηνρή ησλ ζπκβνιαίσλ λα αθνινπζεί παξάιιεια. Η πεξηνρή ησλ ζπκβνιαίσλ κπνξεί νκνίσο λα θηλεζεί θαηαθφξπθα κε ηαπηφρξνλε θχιηζε ησλ εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ. Δπηπιένλ ππάξρεη δπλαηφηεηα θχιηζεο νξηδφληηα ψζηε λα εκθαληζηνχλ δεδνκέλα πνπ δελ θαίλνληαη. Κάζε πεξηνρή (πεξηνρή εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ θαη πεξηνρή ζπκβνιαίσλ) έρεη ζηαζεξά ην δηθφ ηεο ρψξν ζηελ νζφλε θαη δελ θαιχπηεη ζε θακία πεξίπησζε ε κία ηελ άιιε. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε κηα νζφλε πνπ έρεη θπιηζηεί πξνο ηα δεμηά γηα λα εκθαληζηνχλ νη πξνζθνξέο πψιεζεο. Έρνπλ επίζεο ζεκεησζεί νη πεξηνρέο θαη νη άμνλεο θίλεζεο. Δηθόλα 6.12 Πεξηνρέο ηεο Οζόλεο θαη Άμνλεο Κύιηζεο Φειπιζμόρ ηυν tabs Οη νζφλε πξνβνιήο ησλ ζπκβνιαίσλ ρσξίδεηαη ζε ππν-φςεηο αλά θαηεγνξία πινίνπ θαη δηαδξνκήο. Κάζε θαηεγνξία έρεη ην δηθφ ηεο tab ψζηε λα πξνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα δνχκε πσο κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πνιιαπιά tabs πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα εκθαλή ζηελ θάησ κπάξα.

68 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε παξαπάλσ απφ 5 ελεξγά tabs κφλν 5 tabs παξακέλνπλ νξαηά, ελψ απηνκάησο ην ηειεπηαίν tab παξαπέκπεη ζην κελνχ ρεηξηζκνχ More. Παηψληαο ην κελνχ More ζα βξεζνχκε ζε κηα νζφλε πνπ απνηειείηαη απφ κηα ιίζηα ησλ κε εκθαλψλ tabs. Δπηιέγνληαο θάπνην tab απηφ αληηθαζηζηά απηνκάησο ην ηειεπηαίν αλνηρηφ tab, ην νπνίν πεξλάεη βεβαίσο ζηε ιίζηα ησλ αλελεξγψλ. Δηθόλα 6.13 Μελνύ More όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 5 tabs ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αλαδηαηάμνπκε ζπλνιηθά ηε ζεηξά ησλ εκθαληδφκελσλ tabs πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηεο επηινγήο Edit πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηελ νζφλε More. ε απηή ηελ πεξίπησζε καο εκθαλίδνληαη εθ λένπ ηα κε εκθαλή tabs αιιά φρη ζε ιίζηα. Παξνπζηάδνληαη φπσο ζα θαίλνληαλ ζηελ κπάξα ησλ ελεξγψλ tabs αλ ηνπνζεηνχληαλ εθεί. Γηα λα αιιάμνπκε ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε tab αξθεί λα ην ζχξνπκε ζηελ θαηλνχξηα ηνπ ζέζε (drag and drop). Δηθόλα 6.14 Κνπκπί edit ηνπ κελνύ More. Αιιαγή ζεηξάο ησλ tabs

69 6.3.2 Παπάδειγμα Δπέκηαζηρ Ημεπολογιακήρ Πεπιόδος Καηά ηελ πξψηε εκθάληζε κηαο εκεξνινγηαθήο πεξηφδνπ ζε κηα θαηεγνξία ζπκβνιαίσλ, ε εκεξνινγηαθή πεξίνδνο θαηαιακβάλεη κφλν κηα γξακκή. Απηφ ζπκβαίλεη αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη γηα ιφγνπο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο. ε θάζε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ε θαιχηεξε πξνζθνξά (πςειφηεξε πξνζθνξά αγνξάο, ρακειφηεξε πξνζθνξά πψιεζεο) θαη ηεξείηαη πξνηεξαηφηεηα παιαηφηεηαο. Γηα λα επεθηαζεί κηα ρξνληθή πεξίνδνο ν ρξήζηεο αξθεί λα αγγίμεη ηελ νζφλε αθήο ζηελ ζηήιε ησλ εκεξνινγηαθψλ πεξηφδσλ. Δηθόλα 6.15 Ηκεξνινγηαθή Πεξίνδνο κε Δπεθηεηακέλε Μεηά απφ ην άγγηγκα ηεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ εκθαλίδνληαη φιεο νη αληίζηνηρεο πξνζθνξέο. Οη ζεηξά ηνπο αθνινπζεί ηα ίδηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο, κε ηηο θαιχηεξεο πξνζθνξέο λα εκθαλίδνληαη ςειφηεξα ζηελ θαηάηαμε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηεο πεξηφδνπ 11 Αug πνπ πεξηέρεη ηξεηο πξνζθνξέο αγνξάο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΣΖ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΑΥΗΛΛΔΑ ΕΑΠΡΑΝΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απνηίκεζε θαη κέηξεζε θηλδύλνπ Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Παξαγώγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΡΟΣΤΠΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα