H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά"

Transcript

1 H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ πολιτείασ. Παρά τουσ περιοριςμοφσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν από το εκπαιδευτικό μοντζλο τθσ εκάςτοτε χϊρασ ςτθν οποία λειτουργεί, θ ελλθνικι εκπαίδευςθ ζχει καταφζρει να διατθριςει τθν παρουςία τθσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μια αξιόλογθ δυναμικι. Είναι πραγματικά άξιοι τιμισ όλοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι άνκρωποι τθσ ομογζνειασ που ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ του παρελκόντοσ μόχκθςαν για να διατθριςουν ηωντανι τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτισ κοινότθτεσ τθσ διαςποράσ. H ελλθνικι γλϊςςα και θ μακραίωνθ κλθρονομιά τθσ αποτελεί μια πολφτιμθ πολιτιςμικι γζφυρα για τθν πατρίδα μασ ςτθν προςπάκεια τθσ να ιςχυροποιιςει τθ κζςθ τθσ και τθν επιρροι τθσ ςτθ διεκνι κοινότθτα. Ο ςτόχοσ τθσ διάδοςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, καταρχιν ςτουσ ζλλθνεσ ομογενείσ ανά τθν υφιλιο, άλλα και ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ που κζλουν να μετζχουν τθσ ελλθνικισ παιδείασ είναι ςθμαντικότεροσ από ποτζ. Η μεγάλθ πρόκλθςθ είναι να προωκιςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ τον ελλθνικό πολιτιςμό και τθν ελλθνικι ιςτορία και να παρζχουμε ςτουσ ζλλθνεσ ομογενείσ και ςε όλουσ όςουσ το επικυμοφν, τθ δυνατότθτα να μάκουν να ςκζπτονται και να εκφράηονται μζςα από τθν επικοινωνιακι επάρκεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Σιμερα όμωσ θ ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό διζρχεται μια μεταβατικι περίοδο. Σθμαντικοί παράγοντεσ αυτισ τθσ ςυγκυρίασ είναι α) θ μετάβαςθ ςτισ νεότερεσ γενιζσ ατόμων ελλθνικισ καταγωγισ, β) θ ςυρρίκνωςθ των ομιλθτϊν τθσ γλϊςςασ και των μορφϊν ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, γ) θ ζντονθ διαφοροποίθςθ ςτο εςωτερικό των ελλθνικϊν κοινοτιτων. Ζχει πλζον αποδειχτεί ότι ο τρόποσ με τον οποίο οργανϊνεται και υλοποιείται θ παρζμβαςθ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και τθν πραγματικότθτα τθσ ελλθνικισ Διαςποράσ. Το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ζχει γίνει αποδζκτθσ πολλαπλϊν διαμαρτυριϊν και ςοβαρϊν καταγγελιϊν. Αυτζσ αφοροφν τόςο το ίδιο το εκπαιδευτικό αποτζλεςμα όςο και μια πλθκϊρα κεμάτων που ζχουν να κάνουν με μια παρωχθμζνθ μικροπολιτικι νοοτροπία που διόγκωςε των αρικμό των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν κατά τθν τελευταία πενταετία, δυςανάλογα ςε ςχζςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ, δθμιουργϊντασ ςοβαρζσ επιπλοκζσ τόςο ςε οργανωτικό όςο και ςε διοικθτικό επίπεδο (ο τρόποσ που επιτυγχάνεται θ παράταςθ τθσ απόςπαςθσ, αδιαφάνεια ςτθ διαχείριςθ του προςωπικοφ και των οικονομικϊν πόρων κ.α.). Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω και κυρίωσ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που ιδθ ζχουν κατατεκεί, το Υπουργείο μασ αναλαμβάνει ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία τθν πρωτοβουλία να διεξάγει μια ςυςτθματικι 1

2 διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ και τουσ αποδζκτεσ τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ. Στόχοσ τθσ διαβοφλευςθσ αυτισ είναι θ ςυγκρότθςθ μιασ ςυνεκτικισ και ςυνκετικισ πρόταςθσ που κα αποτυπωκεί τουσ αμζςωσ επόμενουσ μινεσ ςε νομοκετικι πρωτοβουλία. Σκοπόσ μασ είναι να αναςυγκροτιςουμε τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τον εξζχοντα ρόλο που παίηει θ ηωντανι δφναμθ τθσ διαςποράσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, τόςο για τθν ελλθνικι ταυτότθτα όςο και για τθν ιδιότθτα του πολίτθ του κόςμου. Η δυςκολία του εγχειριματοσ είναι δεδομζνθ κακϊσ ςιμερα ςτθ διαςπορά υπάρχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ και προςδοκίεσ ωσ προσ τθν παρεχόμενθ γλωςςικι και πολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Για να επιτευχκεί ο αναγκαίοσ ευζλικτοσ εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να υπάρξει μια ευρεία ςυναίνεςθ ωσ προσ τθν κατάςταςθ που ςιμερα αντιμετωπίηουμε αλλά και ωσ προσ τισ γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό ςτο άμεςο μζλλον. Τα κφρια προβλήματα Οι ςυνκικεσ για τουσ Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ ζχουν αλλάξει ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τθ μεταπολεμικι και μεταδικτατορικι περίοδο. Η απόφαςι τουσ για οριςτικι εγκατάςταςθ ςτισ νζεσ τουσ πατρίδεσ είναι κυρίαρχθ και ςυνεπϊσ θ εκπαίδευςθ νζων γενιϊν ελλθνικισ καταγωγισ πρζπει να απαςχολιςει ςε εντελϊσ διαφορετικι βάςθ τθν ελλθνικι Πολιτεία. Το δεδομζνο αυτό ζχει καταςτιςει ανεπίκαιρα και αναποτελεςματικά τα όςα ίςχυαν μζχρι ςιμερα. Ο νόμοσ 2413/1996 ιταν θ πιο πρόςφατθ προςπάκεια οργάνωςθσ τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, όμωσ, οι ςυνκικεσ αλλάηουν ραγδαία και το νομικό πλαίςιο που δθμιουργικθκε πριν από μια 15ετία δεν μπορεί να τισ παρακολουκιςει επαρκϊσ. Ο τρόποσ υλοποίθςισ του νόμου 2413 πρζπει ςιμερα να αξιολογθκεί για να διερευνθκεί το κατά πόςο ικανοποίθςε τισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και ςυνζβαλε ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ. Το ελλθνικό δθμόςιο δαπανά ςθμαντικά ποςά για τα λειτουργικά ζξοδα των ελλθνικϊν ςχολείων ςτο εξωτερικό και για τουσ μιςκοφσ των περίπου 1950 εκπαιδευτικϊν. Είναι όμωσ κοινι διαπίςτωςθ ότι παρά τθν ζμπρακτθ κρατικι ςτιριξθ, τα εκπαιδευτικά αποτελζςματα είναι μζτρια, κάποιεσ φορζσ πενιχρά, με τθν κατάςταςθ μάλιςτα να επιδεινϊνεται. Χρόνια αιτιματα για τον εκςυγχρονιςμό και τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ςυναντοφςαν τισ κλειςτζσ πόρτεσ του πολιτικοφ κόςτουσ, των κατεςτθμζνων νοοτροπιϊν, των προςωπικϊν ςτρατθγικϊν αλλά κι ενόσ ιδιόμορφου πελατειακοφ και ςυντεχνιακοφ ςυςτιματοσ που τρζφεται και διαιωνίηεται από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ. 2

3 Μια ςφνοψθ των κυριότερων προβλθμάτων που υφίςτανται ςιμερα είναι: Η ζλλειψθ ςυλλογισ και παρακολοφκθςθσ ςτοιχείων για τισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ανά χϊρα και θ αδυναμία εφρυκμθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ όπου απαιτείται από το ελλθνικό κράτοσ. Η αναποτελεςματικότθτα τθσ διάρκρωςθσ των διοικθτικϊν δομϊν. Για παράδειγμα ο ρόλοσ των Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ που κεςπίςτθκε με το νόμο 2413 του 1996 ζχει αποβεί προβλθματικόσ τόςο ωσ προσ τισ διοικθτικζσ-οργανωτικζσ όςο και τισ πολιτικζσ-διαμεςολαβθτικζσ λειτουργίεσ που του αποδόκθκαν με κφρια ςυνζπεια τθ ςυγκζντρωςθ υπερεξουςιϊν, αναξιοκρατικϊν επιλογϊν και ςειρά οικονομικϊν και διοικθτικϊν παρεκτροπϊν. Η εκρθκτικι αφξθςθ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςτθν Ευρϊπθ -ιδίωσ από το 2007 μζχρι το ςε ανακολουκία με τον αρικμό του μακθτικοφ δυναμικοφ. Η διαρκισ μείωςθ προςοντοφχων ομογενϊν εκπαιδευτικϊν λόγω ζλλειψθσ κινιτρων. Η αναποτελεςματικι διάκεςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και θ καταςπατάλθςθ πόρων. Για παράδειγμα Τμιματα Ελλθνικισ Γλϊςςασ που λειτουργοφν με μικρό αρικμό μακθτϊν και δυςανάλογο αρικμό υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ (Ο.Δ Γερμανίασ, Βζλγιο, Γαλλία κ.α.). Οι αδυναμία πιςτοποίθςθσ τίτλων ςπουδϊν από πολλοφσ φορείσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, με αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ εκπαιδευτικισ κινθτικότθτασ ςτθ χϊρα διαμονισ και ςτο πλαίςιο τθσ διαςποράσ. Η ςυρρίκνωςθ και θ υποβάκμιςθ των ςπουδϊν ςε οριςμζνα Τμιματα ι Ζδρεσ ελλθνικϊν ςπουδϊν ςε ΑΕΙ του εξωτερικοφ Νζο πλαίςιο αρχών Είναι βζβαιο ότι θ απαρίκμθςθ των προβλθμάτων που προθγικθκε δεν αφορά ςτον ίδιο βακμό το ςφνολο των χωρϊν οφτε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ. Κατά ςυνζπεια θ όποια παρζμβαςθ νομοκετικι ι άλλθ, πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ ςοβαρά τισ διαφοροποιιςεισ που υφίςτανται μεταξφ θπείρων ι και μεταξφ χωρϊν και να διαμορφϊςει πολυδιάςτατεσ κοινότθτεσ μάκθςθσ. Α. Πρώτεσ κινήςεισ αναδιοργάνωςησ Tα ςθμεία δυςλειτουργίασ τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό που προαναφζρκθκαν, επθρεάηουν το κφροσ και τισ προοπτικζσ τθσ ςυνολικά. Η νζα θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ εδϊ και ζνα χρόνο ζχει διαπιςτϊςει το εφροσ των προβλθμάτων και ζχει ιδθ κινθκεί γριγορα προσ ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ: Αρχικόσ εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ αποςπάςεων για τθν τρζχουςα χρονιά με ςθμαντικι μείωςθ του αρικμοφ των υπεράρικμων αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν. 3

4 Μείωςθ του αρικμοφ των ςυντονιςτικϊν γραφείων (από 27 ςε 15) και περιοριςμόσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςε αυτά. Χαρτογράφθςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ όλων των ςχολικϊν μονάδων του εξωτερικοφ μζςα από τθ ςυλλογι πλιρουσ μακθτολογίου που κα αντιμετωπίςει οριςτικά τθν αδυναμία ελζγχου από το Υπουργείο των πραγματικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Αλλαγι τθσ μοριοδότθςθσ ςτθν διαδικαςία επιλογισ των Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ Στθ νζα πρόςκλθςθ για απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςτο εξωτερικό ενιςχφςαμε τισ προχποκζςεισ τθσ απαιτοφμενθσ επάρκειασ ςτθ ξζνθ γλϊςςα. Β. Βαςικζσ ςτρατηγικζσ επιλογζσ Σκοπόσ των παρεμβάςεων μασ, ειδικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία, είναι να διαςφαλίςουμε ότι κα υπάρχει πρόςβαςθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε κάκε ςθμείο που υπάρχει ελλθνιςμόσ και ότι κάκε ευρϊ που διατίκεται από το ελλθνικό δθμόςιο για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ «πιάνει τόπο». Υπθρετεί δθλαδι τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Δεν χρειαηόμαςτε ζνα ςφςτθμα που κα προςφζρει αγακά ςε οριςμζνουσ ενϊ κα αναπαράγει αδικίεσ και δυςλειτουργίεσ. Η δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία που ηοφμε δεν πρζπει να γίνει αφορμι οφτε για αδράνεια οφτε για τθ ςυντιρθςθ πολυτελϊν εξαιρζςεων. Ακόμθ περιςςότερο δεν μπορεί να αποτελζςει άλλοκι για τθν αποδυνάμωςθ τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ. Είναι θ ϊρα να ςταματιςει θ εξαγωγι των πακογενειϊν του πολιτικοφ και εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ ςτισ χϊρεσ που ηουν και εργάηονται οι ομογενείσ μασ. Είναι θ ϊρα να ξαναςυναντιςουμε τισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ διαςποράσ και να ανταποκρικοφμε ςε αυτζσ. Η μείωςθ του κόςτουσ δεν αποτελεί αυτοςκοπό, παρά το γεγονόσ ότι θ οικονομικι κρίςθ κζτει νζα δεδομζνα. Αποςκοποφμε ςτο να προςφζρουμε χριςιμεσ και ποιοτικζσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ. Στοχεφουμε ςε μια ςχζςθ ειλικρίνειασ, αμοιβαιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ με τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ ςτο εξωτερικό. Σκοπόσ μασ είναι θ διατιρθςθ, ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ αφενόσ ςτισ νζεσ γενιζσ του απανταχοφ ελλθνιςμοφ, και αφετζρου ςε όλουσ όςουσ το επικυμοφν. Καλοφμαςτε να χαράξουμε μια νζα ςτρατθγικι για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθν ελλθνικι ταυτότθτα ςτθ διαςπορά. Βαςικζσ αρχζσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ είναι: Η ιςότιμη ςχζςη μεταξφ Ελλάδασ & διαςποράσ μζςα από τθν ανάπτυξθ δεςμϊν αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και διαςφνδεςθσ Η καλλιζργεια τησ ικανότητασ επικοινωνίασ τησ διαςποράσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Ο εξορθολογιςμόσ και η αποτελεςματικότερη αξιοποίηςη των διακζςιμων πόρων 4

5 Η καλλιζργεια τησ ελληνικότητασ και τησ επικοινωνιακήσ ικανότητασ του ςφγχρονου πολίτθ του κόςμου Η διεθνοποίηςη τησ ελληνόγλωςςησ εκπαίδευςησ και των εκπαιδευτικϊν και πολιτιςμικϊν προγραμμάτων Η ζμφαςη ςτην επαφή με την ελληνική γλώςςα από τθν προςχολικι θλικία. Η μεγαλφτερη διαςφνδεςη και ςυνεργαςία μεταξφ των διαφορετικϊν πόλων τθσ ελλθνικισ διαςποράσ. Η ενίςχυςη και η πιςτοποίηςη των προγραμμάτων τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ωσ πόλων προϊκθςθσ και διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ και θ διαςφνδεςθ τουσ με ελλθνικά ΑΕΙ. Η εκπαίδευςη τησ νζασ γενιάσ εκπαιδευτικών ςτη διαςπορά και θ πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςοπαιδαγωγικισ τουσ επάρκειασ μζςα από οργανωμζνα προγράμματα παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ. Η αξιοποίηςη των νζων τεχνολογιών και των αρχϊν τθσ δια βίου μάκθςθσ. Η ενίςχυςη τησ ζρευνασ για τθν καλφτερθ τεκμθρίωςθ τθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτθ διαςπορά. Γ. Βαςικοί τομείσ διαβοφλευςησ Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι για να μπει ςε εφαρμογι το νζο πλαίςιο αρχϊν απαιτείται ζνασ ςυνεκτικόσ πολιτικόσ ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ κα λαμβάνει υπόψθ του τισ ςθμαντικζσ δυνάμεισ που δρουν ςε τοπικό, κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και διεκνζσ επίπεδο. Αυτό το πλαίςιο κα πρζπει να γίνει αντικείμενο διαλόγου των κοινοτιτων τθσ διαςποράσ και των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ϊςτε αυτοί να διαδραματίςουν ςτθ ςυνζχεια τον κρίςιμο ρόλο που τουσ αναλογεί. Γι αυτό καλοφμε κάκε πολιτικό και κοινωνικό φορζα τθσ διαςποράσ και κυρίωσ όλουσ εκείνουσ, τουσ πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ που με αίςκθςθ ευκφνθσ προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, να αποτελζςουν κφτταρα διαλόγου και προτάςεων για τθν ςυνδιαμόρφωςθ μιασ κοινά αποδεκτισ «χάρτασ» για τθν ελλθνόγλωςςθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ τθσ Διαςποράσ. Είμαςτε ανοιχτοί ςε κάκε νζα ιδζα και κάκε εποικοδομθτικι παρατιρθςθ που κα κινείται ςε μια ανανεωτικι κατεφκυνςθ για τα κζματα τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ. Επικυμοφμε τθν ζκφραςθ τεκμθριωμζνων απόψεων αλλά και εμπειριϊν γφρω από τθν παιδεία των ομογενϊν, και γενικότερα γφρω από τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτο εξωτερικό, από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Η ςυςτθματικι καταγραφι των κζςεων και των απόψεων αυτϊν μπορεί να γίνει ςτουσ εξισ τομείσ διαβοφλευςθσ: i. Σχζςθ ελλθνικοφ κράτουσ και ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ με ζμφαςθ ςε κζματα ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ, αλλά και ενίςχυςθσ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ. ii. Αποτίμθςθ των ςθμερινϊν δομϊν παροχισ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με (α) τθν παιδαγωγικι τουσ καταλλθλότθτα, (β) τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, (γ) το κόςτοσ και (δ) τισ προοπτικζσ κοινωνικο- 5

6 iii. iv. οικονομικισ ζνταξθσ των νζων γενιϊν ελλθνικισ καταγωγισ ςτισ ςυνκικεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Εντοπιςμόσ ςθμείων ςτο ιςχφον για κάκε χϊρα ι περιοχι ςφςτθμα ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, τα οποία χριηουν ανακεϊρθςθσ ι ενίςχυςθσ και προτάςεισ για τθν καλφτερθ ςφνδεςθ των μορφϊν ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ με τα κατά τόπουσ εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Κατάκεςθ προτάςεων για εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και δομζσ υποςτιριξθσ τθσ παρουςίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο πλαίςιο, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ομογζνειασ. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να γίνει θ ευρφτερθ δυνατι ςυηιτθςθ πάνω ςτισ εξισ ενδεικτικζσ προτάςεισ: 1. Δθμιουργία ςυςτιματοσ διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ςυντονιςμοφ και αξιολόγθςθσ του παραγόμενου ζργου ςε ςχζςθ με τουσ διατικζμενουσ πόρουσ. Στο πλαίςιο αυτό ο γεωγραφικόσ διαχωριςμόσ ςε Ευρϊπθ, Υπερπόντιεσ χϊρεσ (Αμερικι, Αυςτραλία), Αφρικι και άλλεσ χϊρεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ. 2. Διοικθτικι αναδιάρκρωςθ και επανακακοριςμόσ των ρόλων και των ευκυνϊν των εκπαιδευτικϊν εταίρων (ςυντονιςτϊν, εκπαιδευτικϊν, ςυλλόγων γονζων, κοινοτιτων, κρατικϊν υπθρεςιϊν) και τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των υλικϊν πόρων. 3. Διαφάνεια και αξιοκρατία ςτον τρόπο επιλογισ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, επαναπροςδιοριςμόσ του χρόνου παραμονισ ςτισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, κακϊσ και του τρόπου αμοιβισ τουσ. 4. Επιδίωξθ τθσ καλφτερθσ ςυνεργαςίασ και αξιοποίθςθσ των ομογενϊν και αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αλλθλεπίδραςθ και θ ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςε Ελλάδα και διαςπορά. 5. Προϊκθςθ μορφϊν ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ενταγμζνων ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνων με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ εκάςτοτε χϊρασ διαμονισ και αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τα κατά τόπουσ εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 6. Ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν κζντρων ανάδειξθσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ («Λόγοσ») μζςα από τθν αξιοποίθςθ υπαρχουςϊν δομϊν (π.χ. πανεπιςτθμιακά τμιματα, θμεριςια ςχολεία, ΤΕΓ, κτλ) που κα λειτουργοφν ωσ πολυδφναμεσ κοινότθτεσ δια βίου μάκθςθσ. 6

7 7. Ενίςχυςθ, ανάπτυξθ και εφαρμογι προςχολικϊν προγραμμάτων όπου θ ελλθνικι γλϊςςα κα διδάςκεται μζςω του παιχνιδιοφ, του τραγουδιοφ και του κεάτρου (Greek Immersion Programs). 8. Αξιολόγθςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των ελλθνικϊν ςπουδϊν και τθσ ζρευνασ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των χωρϊν του εξωτερικοφ και διαςφνδεςι τουσ με ελλθνικά ΑΕΙ και το Ανοικτό Πανεπιςτιμιο. Η κακιζρωςθ διακρατικϊν προγραμμάτων κινθτικότθτασ επιςτθμόνων, φοιτθτϊν, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν (όπωσ π.χ. το Erasmus) και διεκνϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων κα ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία οικοδομϊντασ ιςχυρά δίκτυα τθσ διαςποράσ. 9. Κοινωνικι δικτφωςθ, αξιοποίθςθ ψθφιοποιθμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και δθμιουργία θλεκτρονικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ. Σε αυτό το πλαίςιο απαραίτθτθ είναι θ προζκταςθ τθσ δια βίου και θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςτον ελλθνιςμό τθσ διαςποράσ και θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν. 10. Ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ ταυτότθτασ των ομογενϊν μζςα από τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αμοιβαίασ ανταλλαγισ όπου παιδιά κα επιςκζπτονται τθν Ελλάδα αλλά και παιδιά από τθν Ελλάδα κα επιςκζπτονται τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. Η Ελλάδα αλλάηει όχι μόνο για να επιβιϊςει αλλά και για να ανακτιςει παντοφ το κφροσ που τθσ αξίηει. Οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ μποροφν να γίνουν ςυμμζτοχοι και πολλαπλαςιαςτζσ αυτισ τθσ αλλαγισ. Τουσ ζχουμε ανάγκθ. Τουσ το οφείλουμε. 7

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα