Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν"

Transcript

1 Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχηµάτων κατηγορίας Ν (Όρια µικρς παραγωγς: 500 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Ν 1 και 250 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Ν 2 Ν 3 ) Για την πραγµατοποίηση αντιπροσωπευτικού ελέγχου, το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος. Θα πρέπει να παραβρίσκεται ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστ για να καταστεί δυνατ η πρόσβαση σε όλα τα µέρη του οχµατος, να βοηθσει στην επεξγηση των χαρακτηριστικών του εν λόγω οχµατος καθώς και να συνεργαστεί σε οποιαδποτε δοκιµ πραγµατοποιηθεί. Θέµα /Απαιτσεις 1. Στάθµη Θορύβου Οι τεχνικές διατάξεις: Της παραγράφου 5 του παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157/ΕΕ όπως την οδηγία 1999/101/ΕΕ την οδηγία 2007/34/ΕΕ Της Παραγράφου 6 του Κανονισµού ΟΕΕ Εξαιρέσεις /Τροποποισεις Η οδηγία 70/157/ΕΕ, Παράρτηµα Ι, παράγραφοι , και δεν εφαρµόζεται. Οχµατα για τα οποία έχει δη εκδοθεί έγκριση τύπου πριν την τροποποίηση του συστµατος εξαγωγς καυσαερίων του καταλύτη, η δοκιµ θορύβου εν στάση όπου δοκιµ θορύβου εν στάση σηµαίνει: Α) Στην περίπτωση ενός τροποποιηµένου συστµατος εξαγωγς καυσαερίων, µια στατικ δοκιµ όπως ορίζεται στις παραγράφους και του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157 και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµ που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, Πιστοποιητικό Έγκρισης έκθεση δοκιµς για το όχηµα αυτό περισσότερο από 2dB (A) σε 0,5m. Β) Στην περίπτωση των οχηµάτων που έχουν µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που υπερβαίνει τα 2800kg εφοδιασµένο µε ένα τροποποιηµένο σύστηµα αερόφρενου, απαιτείται µια έκθεση δοκιµς µε βάση την παράγραφο 5.4 του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157/ΕΕ αλλά αυτό δεν εφαρµόζεται αν έχουν τοποθετηθεί σιγαστρες Συνθκες δοκιµς /Προκύπτουσα Τεκµηρίωση Όχηµα µε χωρίς φορτίο. Έγκριση έκθεση δοκιµς Και Για τα τροποποιηµένα συστµατα οκιµ θορύβου εν στάση 1

2 2. Εκποµπές Ρύπων (Ελαφρά Οχµατα) παραγράφου 5 του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΕ όπως την οδηγία 2003/76/ΕΕ Των Κανονισµών ΟΕΕ Του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2007. αερόφρενου. Τροποποίηση του µκους του συστµατος εξαγωγς καυσαερίων µετά τον τελευταίο σιγαστρα που δεν υπερβαίνει τα 2m, επιτρέπεται χωρίς καµία περαιτέρω δοκιµ. Εφαρµόζει σε οχµατα κατηγοριών Ν 1 και Ν 2 Η οδηγία 70/220/ΕΚ όπως τροποποιθηκε παύει να ισχύει από τις 2 Ιανουαρίου Από την 1 η Σεπτεµβρίου 2010 στην περίπτωση των νέων τύπων για τα οχµατα κατηγορίας Ν 2 τα οποία χρειάζονται έγκριση τύπου µικρς σειράς παραγωγς πρέπει να πληρούν τον Κανονισµό ΟΕΕ 715/2007. Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 στην περίπτωση των οχηµάτων κατηγορίας Ν 2 που έχουν κατασκευαστεί µετά από αυτν την ηµεροµηνία τα οποία χρειάζονται µεµονωµένη έγκριση τύπου οχµατος πρέπει να πληρούν τον Κανονισµό ΟΕΕ 715/2007. Τα οχµατα εξαιρούνται από τις απαιτσεις των συστηµάτων διάγνωσης On- Board. Αυτό το σηµείο δεν ισχύει για τα οχµατα που έχουν έγκριση για το σηµείο 41. Τροποποίηση του µκους του συστµατος εξαγωγς καυσαερίων µετά τον τελευταίο σιγαστρα επιτρέπεται χωρίς καµία περαιτέρω δοκιµ. Μια έγκριση τύπου ΕΕ που έχει εκδοθεί µε το τελευταίο αντιπροσωπευτικό βασικό όχηµα παραµένει σε ισχύ ασχέτως της αλλαγς στη µάζα αναφοράς. Μόνο οι τροποποισεις που αναφέρονται παραπάνω θα γίνονται αποδεκτές χωρίς περαιτέρω δοκιµ. Οποιεσδποτε άλλες τροποποισεις είναι στη διακριτικ ευχέρεια της αρµόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχ για να Όχηµα µε χωρίς φορτίο. Έγκριση Τύπου Έκθεση οκιµς Και Επιθεώρηση Τροποποισεων (αν ισχύει) 2

3 3. εξαµενές Καυσίµων /Πίσω Προστατευτικές ιατάξεις Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως την Οδηγία 2006/20/ΕΚ του Κανονισµού ΟΕΕ για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων Και για οχµατα που χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα: Κανονισµοί και 115 για το υγραέριο, Κανονισµός και 115 για το CNG Και για την πίσω προστατευτικ διάταξη έναντι ενσφηνώσεως παραγράφου 5 του Παραρτµατος ΙΙ της οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως την οδηγία 2006/20/ΕΚ Του Κανονισµού ΟΕΕ αξιολογηθούν. Οι δεξαµενές καυσίµων για τα υγρά καύσιµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει: (α) Να συµµορφώνονται µε τις απαιτσεις της στλης 1 εκτός αν η έγκριση η έκθεση δοκιµς δεν αφορά τον ίδιο τύπο οχµατος: και (β) µεταγενέστερες τροποποισεις στις σωληνώσεις στη µετεγκατάσταση µιας δεξαµενς εκτός της ίδιας της δεξαµενς, του καπακιού /συσκευς πλρωσης της συσκευς εξαερισµού, µπορεί να γίνουν αποδεκτές από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχ. Σηµείωση: Οι απαιτσεις για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων εφαρµόζονται µόνο στις δεξαµενές καυσίµου που χρησιµοποιούνται κυρίως για την πρόωση του οχµατος. Πίσω Προστατευτικ ιάταξη Πρέπει να γίνει έλεγχος της εγκατάστασης για να επιβεβαιωθεί ότι η πίσω προστατευτικ διάταξη ως χωριστ τεχνικ µονάδα είναι τύπου για τον οποίο: (α) έχει εκδοθεί έγκριση τύπου έκθεση δοκιµς (β) έχει δοκιµαστεί και έχει εξεταστεί από την αρµόδια αρχ (γ) έχουν υποβληθεί υπολογισµοί στην αρµόδια αρχ και ο οπτικός έλεγχος ότι η συσκευ έχει εγκατασταθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. Αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια δεξαµεν καυσίµου βενζίνης, η δεξαµεν καυσίµου πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να µην µπορεί εύκολα να πληρωθεί από στόµιο αντλίας βενζίνης µε εξωτερικ διάµετρο όχι Έλεγχος εγκατάστασης ότι η δεξαµεν καυσίµου η πίσω προστατευτικ διάταξη έχουν τοποθετηθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. εξαµενές καυσίµων για τα αέρια καύσιµα εξαµενές καυσίµων υγρών καυσίµων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Πίσω Προστατευτικ ιάταξη 3

4 4. Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας Οι τεχνικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της οδηγίας 70/222/ΕΕ. 5. Καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του τιµονιού οδηγίας 70/311/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία του Κανονισµού ΟΕΕ Μάνδαλα και γιγγλυµοί θυρών Παραγράφου 3 του Παραρτµατος 1 της Οδηγίας 70/387/ΕΕ όπως την Οδηγία 2001/31/ΕΕ της Παραγράφου 5 του Κανονισµού ΟΕΕ Ηχητικ Προειδοποίηση Παραγράφου 2 του µικρότερη από 23,6mm χωρίς τη βοθεια µιας συσκευς (όπως ένα χωνί) που δεν έχει τοποθετηθεί στο όχηµα. Το σύστηµα καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένου της δεξαµενς καυσίµου, πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και τοποθετηµένο ώστε να αντέχει στις δυνάµεις, τους κραδασµούς και το διαβρωτικό περιβάλλον στα οποία είναι πιθανό να υπόκειται. Πρέπει επίσης να είναι µε τέτοιο τρόπο τοποθετηµένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης, όπως η τριβ λόγω της απόθεσης ακαθαρσιών από άλλα µέρη και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση οιασδποτε διαρρος καυσίµου. Έλεγχος ότι πληρούνται οι απαιτσεις της θέσης, των διαστάσεων και της ορατότητας. Για µια τροποποιηµένη δοκιµ ελιγµών του συστµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της οδηγίας 1992/62/ΕΕ. Ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Ν. Το τεκµριο ότι χρησιµοποιούνται κατάλληλα εξαρτµατα από οχµατα µε έγκριση τύπου µπορεί, κατά τη διακριτικ ευχέρεια της αρµόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχ, να εξαιρέσει την ανάγκη για δοκιµ. Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί η παρουσία σηµάτων έγκρισης και η λειτουργία της συσκευς περιλαµβανοµένου και ενός ιαστασιολογικός έλεγχος και έλεγχος ορατότητας Φορτωµένο όχηµα. Αποδεικτικά στοιχεία ότι χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέρη από εγκεκριµένα οχµατα. Εξάρτηµα: Η έγκριση η διάταξη πρέπει να φέρει την ένδειξη e / E. Όχηµα: 4

5 Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 70/388/ΕΕ όπως την 87/354/ΕΕ της Παραγράφου 14 του Κανονισµού ΟΕΕ Συσκευές έµµεσης όρασης Οδηγίας 2003/97/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Πέδηση Οι τεχνικές διατάξεις: της Παραγράφου 2 του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 71/320/ΕΕ όπως την Οδηγία 1998/12/ΕΕ και τις δοκιµές που ορίζονται στα σχετικά Παραρτµατα που µπορεί να εφαρµόζονται Της Παραγράφου 5 του κανονισµού ΟΕΕ και δοκιµές που ορίζονται στα σχετικά Παραρτµατα που µπορεί να εφαρµόζονται. 10. Εξουδετέρωση παρασίτων (Ράδιο) /Ηλεκτροµαγνητικ συµβατότητα Οι βασικές τεχνικές διατάξεις: της οδηγίας 72/245/ΕΕ όπως την Οδηγία 2006/28/ΕΕ, τµµα 6 του Παραρτµατος Ι λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις στο τµµα 8 και δοκιµές που ορίζονται στα Παραρτµατα IV ως X Του Κανονισµού ΟΕΕ ελέγχου ηχοστάθµης που είναι η δοκιµ οχµατος που περιγράφεται στις τεχνικές διατάξεις της στλης 1 εκτός αν δεν απαιτείται δοκιµ της τάσης. Οι απαιτσεις του οπτικού πεδίου δεν ισχύουν στα προαιρετικά κάτοπτρα. Τα προαιρετικά κάτοπτρα είναι κάτοπτρα που δεν προορίζονται για να δώσουν µια σαφ ορατότητα προς τα πίσω, πλάγια το εµπρόσθιο τµµα του οχµατος, στους τοµείς του οπτικού πεδίου που καθορίζονται στην οδηγία 2003/97/ΕΕ. Ως εκ τούτου, σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα πίσω κάτοπτρα. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα. Στοιχεία για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ως µέρος του βασικού οχµατος της έγκρισης ηµιτελούς οχµατος δεν χρειάζονται έγκριση εκ νέου. Αν θέλετε να προσθέσετε ηλεκτρικά /ηλεκτρονικά εξαρτµατα στο όχηµα τότε αν αυτά τα πρόσθετα εξαρτµατα επηρεάζουν τις λειτουργίες που συνδέονται µε τη θωράκιση, θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Αν δεν επηρεάζουν τις λειτουργίες που συνδέονται µε τη θωράκιση, τότε για τα εξαρτµατα αυτά θα απαιτείται δοκιµ EMC σύµφωνα µε την Οδηγία Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί η παρουσία και η λειτουργία της διάταξης περιλαµβανοµένου του Ελέγχου Ηχοστάθµης. Έγκριση εξαρτµατος Έγκριση Οχµατος Καθορίστε τους αριθµούς και την κλάση (-εις) του κατόπτρου που απαιτείται για κάθε κατηγορία οχµατος. Όχηµα µε χωρίς φορτίο Εξαρτµατα Εγκατάσταση οκιµ Α / Επιθεώρηση περιορίζεται σε έναν έλεγχο για την ένδειξη e / E στα εξαρτµατα και έγκριση για τα κρίσιµα σηµεία ασφαλείας. 5

6 11. Καπνός πετρελαιοκίνητων Η Οδηγία 72/306/ΕΕ όπως την Οδηγία από την Οδηγία 2005/21/ΕΕ τµµα 5 του Παραρτµατος Ι και δοκιµές όπως ορίζονται στα Παραρτµατα IV και V ο Κανονισµός ΕΕ 715/2007 ο Κανονισµός ΟΕΕ Εσωτερικός εξοπλισµός 13. Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης 2004/104/ΕΕ και µια έκθεση δοκιµς που θα αποδεικνύει αυτό. Μια ελεύθερη δοκιµ επιτάχυνσης έτσι ώστε ο συντελεστς απορρόφησης των καυσαερίων από τον κινητρα αµέσως µετά την έξοδο των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει (α) αν ο κινητρας του οχµατος είναι υπερτροφοδοτούµενος, 3,0 ανά µέτρο, (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, 2,5 ανά µέτρο επιτρέπεται ως εναλλακτικ λύση. Μια έκθεση δοκιµς για την τροποποίηση του συστµατος πρέπει να αναφέρεται µόνο στον κινητρα εφόσον δεν παραβιάζονται οι συνθκες εγκατάστασης. Οχµατα εφοδιασµένα µε κινητρες που έχουν δη δοκιµαστεί επιτυχώς για εκποµπές ρύπων σύµφωνα µε την Οδηγία 72/306 µπορούν να αποκοµίσουν έγκριση για το όχηµα µε βάση τα αποτελέσµατα του κινητρα υπό τον όρο ότι χρησιµοποιούνται παρόµοιες συνθκες εγκατάστασης µε αυτές της έκθεσης δοκιµς. Όπου παρόµοια εννοούνται οι ανοχές εγκατάστασης στην οδηγία. Τα δεδοµένα που θα εξαχθούν πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές της εισαγωγς και εξαγωγς είναι εντός του εύρους των τιµών που καθορίζονται στις πληροφορίες του εγγράφου της έγκρισης τύπου 72/306/ΕΕ. Τα συστµατα ακινητοποίησης Immobilisers πρέπει να εγκριθούν ως µέρος του βασικού οχµατος ως ξεχωριστ τεχνικ µονάδα. ιάταξη για την πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης χρσης Συστµατα ακινητοποίησης και Συναγερµοί 6

7 Οδηγίας 74/61/ΕΕ όπως την Οδηγία 95/56/ΕΕ Των Κανονισµών ΟΕΕ 18.03, και 116 κατά περίπτωση. 14. Προστατευτικ διάταξη συστµατος διεύθυνσης Οι βασικές τεχνικές διατάξεις της Οδηγίας 74/297/ΕΕ όπως την Οδηγία 91/662/ΕΕ Οι συναγερµοί πρέπει να εγκριθούν ως µέρος του βασικού οχµατος ως ξεχωριστ τεχνικ µονάδα. Τα ακόλουθα δεν εφαρµόζονται: Οδηγία 74/61/ΕΕ Παράρτηµα IV, παράγραφοι 3.9, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.4, και και Κανονισµός ΟΕΕ 18, παράγραφοι 5.8, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.4, 6.2.6, Στην περίπτωση των διατάξεων για την πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης χρσης, ο κατασκευαστς µπορεί εναλλακτικά της έγκρισης της έκθεσης δοκιµς να εκδώσει µια δλωση για την εγκατάσταση της διάταξης και ότι αυτ πληροί τις απαιτσεις της στλης 1 και σε αυτν την περίπτωση θα διεξάγεται ένας Έλεγχος Εγκατάστασης περιλαµβανοµένου οποιουδποτε ελέγχου κρίνει ως αναγκαίο η αρµόδια αρχ και στην περίπτωση ενός συστµατος ακινητοποίησης ενός συστµατος συναγερµού ένα πιστοποιητικό ολοκληρωµένης εγκατάστασης. Στην περίπτωση ενός συστµατος ακινητοποίησης συστµατος συναγερµού έναν Έλεγχο Εγκατάστασης. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος του αντίστοιχου οχµατος κατηγορίας Ν µε βάση τη µέγιστη µάζα. Ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Ν 1. Μπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις σύµφωνα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα. Και Έλεγχος Εγκατάστασης 7

8 του Κανονισµού ΟΕΕ Αντοχ καθισµάτων Οδηγίας 74/408/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 2005/39/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Εξωτερικές Προεξοχές 17. Ταχύµετρο και οπισθοπορεία Οδηγίας 75/443/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 97/39/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Πινακίδες (προβλεπόµενες από το νόµο) Οδηγίας 76/114/ΕΕ όπως την Οδηγία 78/507/ΕΕ και όπου το όχηµα προέρχεται από κατασκευ πολλαπλών σταδίων απαιτείται αναλόγως µια πινακίδα για την ολοκλρωση κάθε σταδίου. Εκτός της κατηγορίας Ν 1, τα πλευρικά καθίσµατα µπορούν να τοποθετούνται σύµφωνα µε την οδηγία 74/408/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την οδηγία 2005/39/ΕΕ, άρθρο 3a, παράγραφος 3, έως τις 20 Οκτωβρίου Αυτ η απαίτηση δεν εφαρµόζεται σε όχηµα που εφοδιάζεται µε ταχογράφο εφόσον ο ταχογράφος προσφέρει επιπλέον οπτικ ένδειξη της ταχύτητας στον οδηγό. Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί: Η παρουσία µιας πινακίδας φέρει τα στοιχεία της µάρκας, του µοντέλου, του αριθµού πλαισίου ( ισοδύναµου µοναδικού αναγνωριστικού του οχµατος) και Μάζες (Μέγιστες τιµές σχεδίασης για τους άξονες, µέγιστο βάρος οχµατος, βασιλικός πείρος (µόνο για τα ηµιρυµουλκούµενα). Το πρωτότυπο VIN το µοναδικό αναγνωριστικό του οχµατος σηµειώνεται στο πλαίσιο σε άλλη κατασκευ στη δεξιά πλευρά του οχµατος. Και τοποθετείται σε απόλυτα εµφανές και προσβάσιµο σηµείο µε τη µέθοδο της σφυρηλάτησης της εγχάραξης κατά τρόπο ώστε να µην µπορεί να σβηστεί να αλλοιωθεί. Όταν το όχηµα προέρχεται από κατασκευ πολλαπλών σταδίων απαιτείται αναλόγως µια πινακίδα για την ολοκλρωση κάθε Ταχύµετρο ταχογράφος τοποθετηµένος που προσφέρει επιπλέον οπτικ ένδειξη της ταχύτητας στον οδηγό. Οπισθοπορεία Μια δοκιµ για να επιβεβαιωθεί η παρουσία και λειτουργία της οπισθοπορείας και της λειτουργίας από τη θέση οδγησης. Επιθεώρηση 8

9 19. Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Οδηγίας 76/115/ΕΕ όπως την Οδηγία 2005/41/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Εγκαταστάσεις φωτισµού και διατάξεις φωτεινς σηµατοδότησης Οι τεχνικές διατάξεις του Παραρτµατος ΙΙ της Οδηγίας 76/756/ΕΕ όπως την 2007/35/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ και κατά περίπτωση ο Κανονισµός ΟΕΕ 104 Και οι πίσω πινακίδες σµανσης σύµφωνα µε το έγγραφο 157 του 1985 του Κανονισµού. 21. Αντανακλαστρες, Πίσω Πινακίδες Σµανσης και Σµανση Ευδιακριτότητας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/757/ΕΕ όπως την Οδηγία 97/29/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ 3.02 και κατά περίπτωση πίσω πινακίδες σµανσης σύµφωνα µε το έγγραφο 157 του 1985 του Κανονισµού 104 (σµανση ευδιακριτότητας). 22. Φανοί όγκου, εµπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πεδσεως, ένδειξης πλευράς, πορείας ηµέρας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/758/ΕΕ όπως σταδίου. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα. Η σµανση ευδιακριτότητας πρέπει να είναι κόκκινη στο πίσω µέρος και λευκ κίτρινη στην πλευρά. Έγκριση οκιµ Ελέγχου Έγκριση οκιµ Ελέγχου Όλες οι διατάξεις φωτισµού πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E και από τις σωστές κατηγορίες που πρόκειται να τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις. Οι προβολείς πρέπει να είναι κατάλληλοι µε βάση την οδγηση στη δεξιά πλευρά του δρόµου. Ο κατασκευαστς πρέπει να παρέχει ένα κατάλογο εξαρτηµάτων µε τις ενδείξεις e/e και τις εναλλακτικές να καλύπτονται από πρακτικά δοκιµών. Έγκριση οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Έγκριση οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. 9

10 την Οδηγία 97/30/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ 7.02 για τους φανούς όγκου, εµπρόσθιους (πλευρικούς), οπίσθιους (πλευρικούς) και πεδσεως, του Κανονισµού ΟΕΕ για τους φανούς πορείας ηµέρας και του Κανονισµού ΟΕΕ για τους φανούς ένδειξης πλευράς. 23. είκτες κατεύθυνσης Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/759/ΕΕ όπως την Οδηγία 99/15/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας Έγκριση οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/760/ΕΕ όπως την Οδηγία 97/31/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Προβολείς περιλαµβανοµένων των λαµπτρων Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/761/ΕΕ όπως την Οδηγία 99/17/ΕΕ των ισοδύναµων Κανονισµών ΟΕΕ 1.02, 5.02, 8.05, 20.03, 31.02, και 112 για τους προβολείς και των Κανονισµών ΟΕΕ 2, και για όλες τις λάµπες (λαµπτρες). 25 Α. Φανοί στροφς Στην περίπτωση που είναι τοποθετηµένοι: οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης του Κανονισµού 119. Θα διεξαχθεί έλεγχος εγκατάστασης περιλαµβανοµένου οποιουδποτε ελέγχου κρίνει ως αναγκαίο η αρµόδια αρχ. Απαιτείται έλεγχος για φανούς διασταύρωσης LHD. Αν ο φανός είναι αυτορυθµιζόµενος απαιτείται πιστοποιητικό. Προβολείς Έγκριση Έγκριση και συµπληρωµατικ έκθεση δοκιµών για τροποποισεις Λάµπες (λαµπτρες) Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Τα εξαρτµατα πρέπει να φέρουν την ένδειξη e Έλεγχος εγκατάστασης Η Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E 26. Φανοί οµίχλης Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την 10

11 πρόσθιοι Στην περίπτωση που είναι τοποθετηµένοι: οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/762/ΕΕ όπως την Οδηγία 99/18/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Άγκιστρα ρυµουλκσεως Οι τεχνικές διατάξεις του Παραρτµατος ΙΙ της Οδηγίας 77/389/ΕΕ όπως την Οδηγία 96/64/ΕΕ. 28. Φανοί οµίχλης οπίσθιοι Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/538/ΕΕ όπως την Οδηγία 99/14/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί Οπισθοπορείας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/539/ΕΕ όπως την Οδηγία 97/32/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί Σταθµεύσεως Στην περίπτωση που είναι τοποθετηµένοι: οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/540/ΕΕ όπως την Οδηγία 99/16/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Ζώνες Ασφαλείας και Συστµατα Συγκράτησης Οι τεχνικές διατάξεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/541/ΕΕ όπως την Οδηγία 2005/40/ΕΕ εν ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Ν 1. Απαιτείται πλρης προδιαγραφ της Οδηγίας σε όλες τις θέσεις καθηµένων. Κάθε όχηµα που δεν απαιτείται να εφοδιάζεται µε αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας απαλλάσσεται ένδειξη e / E έκθεση δοκιµς κατασκευαστ Οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Κατάλογος ελάχιστων αριθµών και κλάσεων ζωνών ασφαλείας για κάθε κατηγορία οχµατος. Εξαρτµατα. Οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Εγκατάσταση 11

12 του Κανονισµού ΟΕΕ Πρόσθιο οπτικό πεδίο 33. Αναγνώριση Χειριστηρίων Οδηγίας 78/316/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 94/53/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Αποπάγωση /Αποθάµβωση 35. Εκτοξευτρας /Υαλοκαθαριστρας από αυτές τις απαιτσεις. Ζώνη ασφαλείας που φέρει την έγκριση µπορεί να τοποθετηθεί, είτε διαθέτει είτε όχι έγκριση τύπου για τις αγκυρώσεις που έχει εγκατασταθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη ασφαλείας πληροί τις απαιτσεις εγκατάστασης. Επιθεώρηση για να ελέγξετε ότι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε τις απαιτσεις της οδηγίας. Άλλοι προαιρετικοί έλεγχοι πρέπει να είναι άµεσα αναγνωρίσιµοι και να µη συγχέονται µε άλλα σύµβολα που εµφανίζονται στην Οδηγία και στον Κανονισµό. Οι ηλεκτρονικές οθόνες πρέπει να ακολουθούν οποιοδποτε κατάλληλο πρωτόκολλο προτεραιότητας. Το σύστηµα αποπάγωσης πρέπει να µπορεί να τξει τον παγετό τον πάγο στην επιφάνεια του αλεξνεµου ώστε να αποκατασταθεί η ορατότητα πάνω στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχς που περιγράφεται στο τµµα εκτοξευτρα και υαλοκαθαριστρα. Το σύστηµα αποθάµβωσης πρέπει να µπορεί να αφαιρέσει το στρώµα δρόσου από την εσωτερικ επιφάνεια του αλεξνεµου αποκαθιστώντας έτσι την ορατότητα στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχς που περιγράφεται στο τµµα εκτοξευτρα και υαλοκαθαριστρα. Τα οχµατα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς διατάξεις εκτοξευτρα και υαλοκαθαριστρα. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού έκθεση δοκιµς κατασκευαστ Και Επιθεώρηση Έκθεση οκιµς Τεκµηριωµένες λεπτοµέρειες του συστµατος συν ένας λειτουργικός έλεγχος εφόσον κρίνεται σκόπιµο, έλεγχος επάρκειας συστµατος. Οπτικός έλεγχος Η δοκιµ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περιέχονται στην παράγραφο 5 της Οδηγίας 78/318/ΕΕ. 12

13 36. Συστµατα Θέρµανσης Οδηγίας 2006/19/ΕΕ, τµµα 3 του Παραρτµατος ΙΙ και Παραρτµατα ΙΙΙ, VII και VIII του Κανονισµού ΟΕΕ Προστατευτικά Τροχών 38. Υποστηρίγµατα κεφαλς 39. Εκποµπές CO 2 /Κατανάλωση Καυσίµου Οδηγίας 80/1268/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 2004/3/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Ισχύς κινητρα Οι τεχνικές απαιτσεις της Οδηγίας 80/1269/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 1999/99/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ 85 όπου εφαρµόζεται. οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα εφόσον προβλέπεται στο πρόσθιο τµµα ένα επαρκές σύστηµα. Τα συστµατα που χρησιµοποιούν τη θερµότητα του συστµατος ψύξης του κινητρα πρέπει να ελέγχονται µόνο ως προς την παρουσία και λειτουργία τους. Ο κατασκευαστς του οχµατος πρέπει να αποδείξει ότι πληρούνται οι βασικές απαιτσεις. Αν ο αέρας είναι το µέσο για τη µεταφορά θερµότητας, διεξάγετε µια δοκιµ για να εξασφαλίσετε ότι τα επίπεδα CO που προέρχονται από τους αεραγωγούς δεν υπερβαίνουν τα 20ppm πάνω από τον αέρα του περιβάλλοντος. Ο απλός εξοπλισµός µέτρησης ρύπων µπορεί να εξαιρετικά ευαίσθητος... Ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Ν 1 εν ισχύει για τα οχµατα που είναι εξοπλισµένα µε κινητρα που έχει εγκριθεί για το σηµείο 41. Μπορεί να δοκιµαστεί ταυτόχρονα µε το σηµείο 2. Μπορεί να δεχθεί επικυρωµένη έκθεση δοκιµς από τον προµηθευτ του κινητρα από άλλο όχηµα µε αποδεδειγµένα ισοδύναµα χαρακτηριστικά. Αν έχει τοποθετηθεί τυποποιηµένη µονάδα ισχύος τότε επιτρέπεται η χρση των δεδοµένων του κατασκευαστ ο έλεγχος σε δυναµόµετρο. Θερµαντρες καύσης (αν έχουν τοποθετηθεί) Συστµατα αποβολς θερµότητας Έλεγχος Εγκατάστασης 13

14 41. Εκποµπές Πετρελαιοκινητρων Οδηγίας 2005/55/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ) 715/2007 και την Οδηγία 2006/51/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Πλευρικ Προστασία Οι τεχνικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 της Οδηγίας 89/297/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ 73. Από την 1 η Οκτωβρίου 2010 οι νέοι τύποι οχηµάτων κατηγορίας Ν 2 που χρειάζονται εθνικ έγκριση τύπου µικρς σειράς παραγωγς πρέπει να πληρούν τον Κανονισµό ΕΕ 715/2007. εν ισχύει για οχµατα που δεν είναι εφοδιασµένα µε κινητρα CI εκτός από τα οχµατα που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο υγραέριο. εν ισχύει για τα οχµατα που εγκρίνονται µε το σηµείο 2. Τροποποίηση του µκους του συστµατος εξαγωγς µετά τον τελευταίο σιγαστρα είναι επιτρεπτ χωρίς περαιτέρω δοκιµ. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα. Άλλες τροποποισεις µπορούν να αξιολογηθούν από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχ. Θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος ότι ο κινητρας που έχει τοποθετηθεί στο όχηµα είναι εγκεκριµένος /δοκιµασµένος και φέρει σµα σύµφωνα µε την έγκριση την έκθεση δοκιµς και τα συστµατα εισαγωγς και εξαγωγς είναι κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθκες εγκατάστασης. Η ετικέτα έγκρισης στον κινητρα στη µονάδα ελέγχου πρέπει να ελέγχεται. Εφαρµόζεται στα οχµατα κατηγοριών Ν 2 και Ν 3. Και Οπτικός Έλεγχος 14

15 43. Συστµατα κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων Εξάρτηµα: Οδηγία 91/226/ΕΕ Όχηµα: Οδηγίας 91/226/ΕΕ. 44. Μάζες και ιαστάσεις (αυτοκίνητα) 45. Υαλοπίνακες ασφαλείας Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 92/22/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Οδηγία 2001/92/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Επίσωτρα Οι τεχνικές διατάξεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 92/23/ΕΕ όπως την Οδηγία 2005/11/ΕΕ των Κανονισµών ΟΕΕ , 54 για τη διάρκεια και 117για το θόρυβο. Εφαρµόζεται στα οχµατα κατηγορίας Ν 2 µε µέγιστη µάζα που υπερβαίνει του 7,5 τόνους και στα οχµατα κατηγορίας Ν 3. Ο έλεγχος τοποθέτησης επιβεβαιώνει ότι οι εγκεκριµένες διατάξεις, έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε την οδηγία. Με την εξαίρεση όπου πληρούνται οι απαιτσεις, δεν εφαρµόζεται σε οχµατα εκτός δρόµου όπως καθορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΕ, οχµατα στα οποία η παρουσία συσκευών κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων δεν είναι συµβατ µε τη χρση τους. Εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/22/ΕΕ, όπως τροποποιθηκε. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος του αντίστοιχου οχµατος κατηγορίας Ν µε βάση τη µέγιστη µάζα. Η οδηγία 92/22/ΕΕ, Παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφος και δεν έχουν εφαρµογ υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το πρόσθιο οπτικό πεδίο του οδηγού και διατηρείται τουλάχιστον το 70% της µετάδοσης του φωτός. Ο Έλεγχος Εγκατάστασης απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ελαστικά (εκτός από εκείνα που δεν είναι προσπελάσιµα) φέρουν σµανση σύµφωνα µε την οδηγία περιλαµβανοµένης της κατάλληλης ταχύτητας και της ικανότητας φορτίου για τις θέσεις του Και Έλεγχος Τοποθέτησης Εξάρτηµα Έγκριση Και Όλα τα τζάµια πρέπει να φέρουν την ένδειξη e/e Εγκατάσταση έκθεση δοκιµς του κατασκευαστ και έλεγχος εγκατάστασης. Εξάρτηµα Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Εγκατάσταση Έλεγχος Εγκατάστασης 15

16 Σε περίπτωση προσωρινς χρσης εφεδρικού τροχού, Κανονισµός ΟΕΕ Περιοριστές Ταχύτητας Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 92/24/ΕΕ όπως την Οδηγία 2004/11/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Μάζες και ιαστάσεις Οδηγίας 97/27/ΕΕ όπως τροποποιθηκε, τµµα 7 του Παραρτµατος Ι. 49. Εξωτερικές Προεξοχές Θαλάµων Οι τεχνικές διατάξεις των τµηµάτων 3 & 4 του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 92/114/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ 61. συγκεκριµένου άξονα και τη σκόπιµη χρση του οχµατος. Ελέγξτε ότι τα ελαστικά δεν εφάπτονται µε το αµάξωµα. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος µε βάση τη µέγιστη µάζα. Εφαρµόζεται στα οχµατα κατηγοριών Ν 2 και Ν 3 Έλεγχος εγκατάστασης για την παρουσία σµανσης της έγκρισης του εξαρτµατος και τη ρύθµιση ταχύτητας που πρέπει να αναγράφεται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εµφαν θέση στο θάλαµο του οδηγού. Εξάρτηµα Έγκριση οι ιατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E Εγκατάσταση Έλεγχος Εγκατάστασης 50. Ζεύξεις Στην περίπτωση που είναι τοποθετηµένες, οι τεχνικές απαιτσεις του Παραρτµατος VII της Οδηγίας 94/20/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ για τις συσκευές κλειστς ζεύξης. 51. Αναφλεξιµότητα 52. Λεωφορεία και Πούλµαν 53. Μετωπικ Σύγκρουση Εξάρτηµα Έγκριση Εγκατάσταση Έγκριση /Έκθεση οκιµς 16

17 54. Πλευρικ Πρόσκρουση 55. Κενό 56. Οχµατα προοριζόµενα για τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών Οδηγίας 98/91/ΕΕ, τµµα 4 του Παραρτµατος Ι του Κανονισµού ΟΕΕ Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως Οι τεχνικές διατάξεις του τµµατος 3 του Παραρτµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/40/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Προστασία των πεζών Εφαρµόζεται µόνο σε οχµατα που προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών. Εφαρµόζεται σε οχµατα των κατηγοριών Ν 2 και Ν 3. σε οχµατα εκτός δρόµου και οχµατα όπου η διάταξη για την πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως δεν είναι συµβατ µε τη χρση της. Έγκριση /Έκθεση οκιµς Έγκριση /Έκθεση οκιµς 17

18 Πίνακας 2 Τεχνικές Προδιαγραφές και ιαδικασία Ελέγχου για την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχηµάτων κατηγορίας Ο (Όρια µικρς παραγωγς: 500 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγοριών Ο 1 και Ο 2 και 250 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγοριών Ο 3 Ο 4 ) Για την πραγµατοποίηση αντιπροσωπευτικού ελέγχου, το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος. Χρειάζεται επίσης ένα συµβατό όχηµα ρυµούλκησης ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος. Θα πρέπει να παραβρίσκεται ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστ για να καταστεί δυνατ η πρόσβαση σε όλα τα µέρη του οχµατος, να βοηθσει στην επεξγηση των χαρακτηριστικών του εν λόγω οχµατος καθώς και να συνεργαστεί σε οποιαδποτε δοκιµ πραγµατοποιηθεί. Θέµα /Απαιτσεις Εξαιρέσεις /Τροποποισεις Συνθκες δοκιµς /Προκύπτουσα Τεκµηρίωση 1. Στάθµη Θορύβου 2. Εκποµπές Ρύπων 3. εξαµενές καυσίµου /Πίσω Προστατευτικές ιατάξεις Οι τεχνικές διατάξεις: της Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/20/ΕΚ του κανονισµού ΟΕΕ για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων Και για οχµατα που χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα: των Κανονισµών και 115 για το υγραέριο των Κανονισµών και 115 για το CNG Και για την πίσω προστατευτικ διάταξη έναντι ενσφηνώσεως παραγράφου 5 του Παραρτµατος ΙΙ της οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/20/ΕΚ του Κανονισµού ΟΕΕ Οι δεξαµενές καυσίµων για τα υγρά καύσιµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει: (α) Να συµµορφώνονται µε τις απαιτσεις της στλης 1 εκτός αν η έγκριση η έκθεση δοκιµς δεν αφορά τον ίδιο τύπο οχµατος: και (β) µεταγενέστερες τροποποισεις στις σωληνώσεις στη µετεγκατάσταση µιας δεξαµενς εκτός της ίδιας της δεξαµενς, του καπακιού /συσκευς πλρωσης της συσκευς εξαερισµού, µπορεί να γίνουν αποδεκτές από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχ. Οι απαιτσεις για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων εφαρµόζονται σε όλες τις δεξαµενές καυσίµου και όχι µόνο σε αυτές που χρησιµοποιούνται κυρίως για την πρόωση του οχµατος. Πίσω Προστατευτικ ιάταξη Εφαρµόζεται στα οχµατα Ο 3 και Ο 4. Πρέπει να γίνει έλεγχος της εγκατάστασης για να επιβεβαιωθεί ότι η πίσω προστατευτικ διάταξη ως χωριστ τεχνικ µονάδα είναι τύπου για τον οποίο: (α) έχει εκδοθεί έγκριση τύπου έκθεση δοκιµς (β) έχει δοκιµαστεί και έχει εξεταστεί από την αρµόδια αρχ (γ) έχουν υποβληθεί υπολογισµοί στην αρµόδια αρχ και ο οπτικός έλεγχος ότι η συσκευ έχει εγκατασταθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. Αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια Έλεγχος εγκατάστασης ότι η δεξαµεν καυσίµου η πίσω προστατευτικ διάταξη έχουν τοποθετηθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. εξαµενές καυσίµων για τα αέρια καύσιµα εξαµενές καυσίµων υγρών καυσίµων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Πίσω Προστατευτικ ιάταξη 18

19 4. Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας Οι τεχνικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της οδηγίας 70/222/ΕΕ. 5. Καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του τιµονιού Οι τεχνικές διατάξεις Της οδηγίας 70/311/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία Του κανονισµού ΟΕΕ Μάνδαλα και γιγγλυµοί θυρών 7. Ηχητικ Προειδοποίηση 8. Συσκευές έµµεσης όρασης 9. Πέδηση Οι τεχνικές διατάξεις: Της Παραγράφου 2 του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 71/320/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 1998/12/ΕΕ και τις δοκιµές που ορίζονται στα σχετικά Παραρτµατα που µπορεί να εφαρµόζονται δεξαµεν καυσίµου βενζίνης, η δεξαµεν καυσίµου πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να µην µπορεί εύκολα να πληρωθεί από στόµιο αντλίας βενζίνης µε εξωτερικ διάµετρο όχι µικρότερη από 23,6mm χωρίς τη βοθεια µιας συσκευς (όπως ένα χωνί) που δεν έχει τοποθετηθεί στο όχηµα. Το σύστηµα καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένου της δεξαµενς καυσίµου, πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και τοποθετηµένο ώστε να αντέχει στις δυνάµεις, τους κραδασµούς και το διαβρωτικό περιβάλλον στα οποία είναι πιθανό να υπόκειται. Πρέπει επίσης να είναι µε τέτοιο τρόπο τοποθετηµένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης, όπως η τριβ λόγω της απόθεσης ακαθαρσιών από άλλα µέρη και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση οιασδποτε διαρρος καυσίµου. Έλεγχος ότι πληρούνται οι απαιτσεις της θέσης, των διαστάσεων και της ορατότητας. Για µια τροποποιηµένη δοκιµ ελιγµών του συστµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της οδηγίας 1992/62/ΕΕ. Ο 2, Ο 3, Ο 4 και Ο 1 εφόσον εφοδιάζονται. Τα ρυµουλκούµενα κατηγοριών Ο 2 και Ο 1 που εφοδιάζονται µε σύστηµα πέδησης τύπου αδρανείας µπορούν εναλλακτικά να πληρούν τις ακόλουθες απαιτσεις: (α) τεχνικές εκθέσεις στην Οδηγία 71/320/ΕΕ, Παράρτηµα VIII, Προσάρτηµα 2 και 3, ιαστασιολογικός έλεγχος και έλεγχος ορατότητας Φορτωµένο όχηµα. Όχηµα µε χωρίς φορτίο Μια δοκιµ χειρόφρενου σηµαίνει: Μια δοκιµ για τα ρυµουλκούµενα κατηγορίας Ο 2 και Ο 1, εφόσον εφοδιάζονται, ότι το χειρόφρενο πληροί τις απαιτσεις απόδοσης της 19

20 Της παραγράφου 5 του κανονισµού ΟΕΕ και δοκιµές που ορίζονται στα σχετικά Παραρτµατα που µπορεί να εφαρµόζονται. 10. Εξουδετέρωση παρασίτων (Ράδιο) /Ηλεκτροµαγνητικ συµβατότητα Οι βασικές τεχνικές διατάξεις: Της οδηγίας 72/245/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/28/ΕΕ, τµµα 6 του Παραρτµατος Ι λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις στο τµµα 8 και τις δοκιµές που ορίζονται στα Παραρτµατα IV ως X Του Κανονισµού ΟΕΕ Καπνός πετρελαιοκίνητων 12. Εσωτερικός εξοπλισµός 13. Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης 14. Προστατευτικ διάταξη συστµατος διεύθυνσης 15. Αντοχ καθισµάτων (β) έλεγχο συµβατότητας στο Παράρτηµα VIII, Προσάρτηµα 4 και (γ) σύµφωνα µε τις απαιτσεις του Παραρτµατος Ι, παράγραφοι και , (δ) τεχνικές απαιτσεις του Παραρτµατος VIII, παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.4 εξαιρουµένου του ελέγχου της οπισθέλκουσας δύναµης, (ε) οπτικ αξιολόγηση στο Παράρτηµα VIII, παράγραφοι 4.1 και της πρώτης πρότασης της παραγράφου 4.2, (ζ) αντί των διατάξεων στα σηµεία (α) ως (ε) οι ισοδύναµες διατάξεις του Κανονισµού ΟΕΕ µπορεί να εφαρµοστεί και µια οκιµ Χειρόφρενου. Στοιχεία για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ως µέρος του βασικού οχµατος της έγκρισης ηµιτελούς οχµατος δεν χρειάζονται έγκριση εκ νέου. Αν θέλετε να προσθέσετε ηλεκτρικά /ηλεκτρονικά εξαρτµατα στο όχηµα τότε αυτά τα πρόσθετα εξαρτµατα πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Αν δεν τη φέρουν, τότε για τα εξαρτµατα αυτά θα απαιτείται δοκιµ EMC σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/104/ΕΕ και µια έκθεση δοκιµς που θα αποδεικνύει αυτό. Οδηγίας 71/320/ΕΕ, Παράρτηµα ΙΙ, παράγραφος Κανονισµός ΟΕΕ Εξαρτµατα Εγκατάσταση οκιµ Α /Επιθεώρηση που περιορίζεται σε έναν έλεγχο για την ένδειξη e / E στα εξαρτµατα και έγκριση για τα κρίσιµα σηµεία ασφαλείας. 20

21 16. Εξωτερικές Προεξοχές 17. Ταχύµετρο και οπισθοπορεία 18. Πινακίδες (προβλεπόµενες από το νόµο) Οδηγίας 76/114/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 78/507/ΕΕ και όπου το όχηµα προέρχεται από κατασκευ πολλαπλών σταδίων απαιτείται αναλόγως µια πινακίδα για την ολοκλρωση κάθε σταδίου. 19. Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 20. Εγκαταστάσεις φωτισµού και διατάξεις φωτεινς σηµατοδότησης Οι τεχνικές διατάξεις: Του Παραρτµατος ΙΙ της Οδηγίας 76/756/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την 2007/35/ΕΕ Του Κανονισµιύ ΟΕΕ και κατά περίπτωση πίσω πινακίδες σµανσης σύµφωνα µε το έγγραφο 157 του 1985 του Κανονισµού. 21. Αντανακλαστρες, Πίσω Πινακίδες Σµανσης και Σµανση Ευδιακριτότητας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/757/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 97/29/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ 3.02 Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί: Η παρουσία µιας πινακίδας φέρει τα στοιχεία της µάρκας, του µοντέλου, του αριθµού πλαισίου ( ισοδύναµου µοναδικού αναγνωριστικού του οχµατος) και Μάζες (Μέγιστες τιµές σχεδίασης για τους άξονες, µέγιστο βάρος οχµατος, βασιλικός πείρος (µόνο για τα ηµι-ρυµουλκούµενα). Το πρωτότυπο VIN το µοναδικό αναγνωριστικό του οχµατος σηµειώνεται στο πλαίσιο σε άλλη κατασκευ στη δεξιά πλευρά του οχµατος. Και τοποθετείται σε απόλυτα εµφανές και προσβάσιµο σηµείο µε τη µέθοδο της σφυρηλάτησης της εγχάραξης κατά τρόπο ώστε να µην µπορεί να σβηστεί να αλλοιωθεί. Όταν το όχηµα προέρχεται από κατασκευ πολλαπλών σταδίων απαιτείται αναλόγως µια πινακίδα για την ολοκλρωση κάθε σταδίου. Η σµανση ευδιακριτότητας πρέπει να είναι κόκκινη στο πίσω µέρος και λευκ κίτρινη στην πλευρά. Επιθεώρηση Έγκριση οκιµ Ελέγχου Όλες οι διατάξεις φωτισµού πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E και από τις σωστές κατηγορίες που πρόκειται να τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις. Ο κατασκευαστς πρέπει να παρέχει ένα κατάλογο εξαρτηµάτων µε τις ενδείξεις e/e και τις εναλλακτικές να καλύπτονται από πρακτικά δοκιµών. Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. 21

22 και κατά περίπτωση πίσω πινακίδες σµανσης σύµφωνα µε το έγγραφο 157 του 1985 του Κανονισµού και Κανονισµός ΟΕΕ (σµανση ευδιακριτότητας). 22. Φανοί όγκου, εµπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πεδσεως, ένδειξης πλευράς, πορείας ηµέρας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης: Της Οδηγίας 76/758/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 97/30/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ 7.02 για τους φανούς όγκου, εµπρόσθιους (πλευρικούς), οπίσθιους (πλευρικούς) και πεδσεως και τον Κανονισµό ΟΕΕ για τους φανούς ένδειξης πλευράς. 23. είκτες κατεύθυνσης Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/759/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 99/15/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 76/760/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 97/31/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Προβολείς περιλαµβανοµένων των λαµπτρων Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. 25 Α. Φανοί στροφς 26. Φανοί οµίχλης 22

23 πρόσθιοι 27. Άγκιστρα ρυµουλκσεως 28. Φανοί οµίχλης οπίσθιοι Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/538/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 99/14/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί Οπισθοπορείας Οι τεχνικές απαιτσεις και οι απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 77/539/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 97/32/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Φανοί Σταθµεύσεως 31. Ζώνες Ασφαλείας και Συστµατα Συγκράτησης 32. Πρόσθιο οπτικό πεδίο 33. Αναγνώριση Χειριστηρίων 34. Αποπάγωση /Αποθάµβωση 35. Εκτοξευτρας /Υαλοκαθαριστρας 36. Συστµατα Θέρµανσης Οδηγίας 2006/19/ΕΕ, τµµα 3 του Παραρτµατος ΙΙ και Παραρτµατα ΙΙΙ, VII και VIII Ο 2, Ο 3, Ο 4 και Ο 1, εφόσον εφοδιάζονται. Τα συστµατα που χρησιµοποιούν τη θερµότητα του συστµατος ψύξης του κινητρα πρέπει να ελέγχονται µόνο ως προς την παρουσία και λειτουργία τους. Ο κατασκευαστς του οχµατος πρέπει να αποδείξει ότι πληρούνται οι βασικές απαιτσεις. Αν ο αέρας είναι το µέσο για τη µεταφορά θερµότητας, διεξάγετε µια δοκιµ Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Θερµαντρες καύσης (αν έχουν τοποθετηθεί) Συστµατα αποβολς θερµότητας Έλεγχος Εγκατάστασης 23

24 Του Κανονισµού ΟΕΕ Προστατευτικά Τροχών 38. Υποστηρίγµατα κεφαλς 39. Εκποµπές CO 2 /Κατανάλωση Καυσίµου για να εξασφαλίσετε ότι τα επίπεδα CO που προέρχονται από τους αεραγωγούς δεν υπερβαίνουν τα 20ppm πάνω από τον αέρα του περιβάλλοντος. Ο απλός εξοπλισµός µέτρησης ρύπων µπορεί να εξαιρετικά ευαίσθητος. 40. Ισχύς κινητρα 41. Εκποµπές Πετρελαιοκινητρω ν 42. Πλευρικ Προστασία Οι τεχνικές διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 της Οδηγίας 89/297/ΕΕ του Κανονισµού ΟΕΕ Συστµατα κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων Εξάρτηµα: Οδηγία 91/226/ΕΕ Όχηµα: Οδηγίας 91/226/ΕΕ. 44. Μάζες και ιαστάσεις (αυτοκίνητα) 45. Υαλοπίνακες ασφαλείας Οι τεχνικές απαιτσεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 92/22/ΕΕ όπως τροποποιθηκε από την Εφαρµόζεται στα οχµατα κατηγορίας Ο 3 και Ο 4 Εφαρµόζεται στα οχµατα κατηγορίας Ο 3 και Ο 4. Ο έλεγχος τοποθέτησης επιβεβαιώνει ότι οι εγκεκριµένες διατάξεις, έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε την οδηγία. Με την εξαίρεση όπου πληρούνται οι απαιτσεις, δεν εφαρµόζεται σε οχµατα εκτός δρόµου όπως καθορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΕ, οχµατα στα οποία η παρουσία συσκευών κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων δεν είναι συµβατ µε τη χρση τους. Εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/22/ΕΕ, όπως τροποποιθηκε. Η οδηγία 92/22/ΕΕ, Παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφος και δεν έχουν εφαρµογ. Kαι Έλεγχος Εγκατάστασης Εξάρτηµα Έγκριση Και Όλα τα τζάµια πρέπει να φέρουν την ένδειξη e/e Εγκατάσταση 24

25 Οδηγία 2001/92/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Επίσωτρα Οι τεχνικές διατάξεις και απαιτσεις σµανσης της Οδηγίας 92/23/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία από την Οδηγία 2005/11/ΕΕ των Κανονισµών ΟΕΕ , 54 για τη διάρκεια και 117 για το θόρυβο. 47. Περιοριστές Ταχύτητας 48. Μάζες και ιαστάσεις Οι τεχνικές διατάξεις του Κανονισµού 1230/2012/ΕΕ όπως ισχύει 49. Εξωτερικές Προεξοχές Θαλάµων Ο Έλεγχος Εγκατάστασης απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ελαστικά (εκτός από εκείνα που δεν είναι προσπελάσιµα) φέρουν σµανση σύµφωνα µε την οδηγία περιλαµβανοµένης της κατάλληλης ταχύτητας και της ικανότητας φορτίου για τις θέσεις του συγκεκριµένου άξονα και τη σκόπιµη χρση του οχµατος. Ελέγξτε ότι τα ελαστικά δεν εφάπτονται µε το αµάξωµα. Από τις απαιτσεις της παραγράφου 3 του τµµατος του Παραρτµατος Ι, εξαιρούνται τα ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα που προορίζονται για τη µεταφορά αδιαίρετων φορτίων και τα ηµιρυµουλκούµενα χαµηλς φόρτωσης (low loader, step-frame low loader). έκθεση δοκιµς του κατασκευαστ και έλεγχος εγκατάστασης. Εξάρτηµα Έγκριση Οι διατάξεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη e / E. Εγκατάσταση Έλεγχος Εγκατάστασης 50. Ζεύξεις Στην περίπτωση που είναι τοποθετηµένες, οι τεχνικές απαιτσεις του Παραρτµατος VII της Οδηγίας 94/20/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ για τις συσκευές κλειστς ζεύξης. 51. Αναφλεξιµότητα 52. Λεωφορεία και Πούλµαν 53. Μετωπικ Σύγκρουση Εξάρτηµα Έγκριση Εγκατάσταση Έγκριση /Έκθεση οκιµς 54. Πλευρικ Πρόσκρουση 55. Κενό 56. Οχµατα προοριζόµενα για τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών Εφαρµόζεται µόνο σε οχµατα που προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών. Έγκριση /Έκθεση οκιµς 25

26 Οδηγίας 98/91/ΕΕ, τµµα 4 του Παραρτµατος Ι Του Κανονισµού ΟΕΕ Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως 58. Προστασία των πεζών Πίνακας 3 Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχηµάτων κατηγορίας Μ (Όρια µικρς παραγωγς: 75 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Μ 1 και 250 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Μ 2 M 3 ) Για την πραγµατοποίηση αντιπροσωπευτικού ελέγχου, το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος. Θα πρέπει να παραβρίσκεται ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστ για να καταστεί δυνατ η πρόσβαση σε όλα τα µέρη του οχµατος, να βοηθσει στην επεξγηση των χαρακτηριστικών του εν λόγω οχµατος καθώς και να συνεργαστεί σε οποιαδποτε δοκιµ πραγµατοποιηθεί. Θέµα /Απαιτσεις 1. Στάθµη Θορύβου παραγράφου 5 του παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157/ΕΕ όπως την οδηγία 1999/101/ΕΕ της οδηγίας 2007/34/ΕΕ της παραγράφου 6 του κανονισµού ΟΕΕ Εξαιρέσεις /Τροποποισεις Η οδηγία 70/157/ΕΕ, Παράρτηµα Ι, παράγραφοι , και δεν εφαρµόζεται. Οχµατα για τα οποία έχει δη εκδοθεί έγκριση τύπου πριν την τροποποίηση του συστµατος εξαγωγς καυσαερίων του καταλύτη, η δοκιµ θορύβου εν στάση όπου δοκιµ θορύβου εν στάση σηµαίνει: Α) Στην περίπτωση ενός τροποποιηµένου συστµατος εξαγωγς καυσαερίων, µια στατικ δοκιµ όπως ορίζεται στις παραγράφους και του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157 και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµ που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, Πιστοποιητικό Έγκρισης έκθεση δοκιµς για το όχηµα αυτό περισσότερο από 2dB (A) σε 0,5m. Β) Στην περίπτωση των οχηµάτων που έχουν µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που υπερβαίνει τα 2800kg εφοδιασµένο µε ένα τροποποιηµένο σύστηµα αερόφρενου, απαιτείται µια Συνθκες δοκιµς /Προκύπτουσα Τεκµηρίωση Όχηµα µε χωρίς φορτίο. Έγκριση έκθεση δοκιµς και Για τα τροποποιηµένα συστµατα οκιµ θορύβου εν στάση 26

27 2. Εκποµπές Ρύπων (Ελαφρά Οχµατα) παραγράφου 5 του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΕ όπως την οδηγία 2003/76/ΕΕ των Κανονισµών ΟΕΕ του Κανονισµού (ΕΚ) 715/ εξαµενές Καυσίµων /Πίσω Προστατευτικές ιατάξεις Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως έκθεση δοκιµς µε βάση την παράγραφο 5.4 του Παραρτµατος Ι της οδηγίας 70/157/ΕΕ αλλά αυτό δεν εφαρµόζεται αν έχουν τοποθετηθεί σιγαστρες αερόφρενου. Τροποποίηση του µκους του συστµατος εξαγωγς µετά τον τελευταίο σιγαστρα που δεν υπερβαίνει τα 2m είναι επιτρεπτ χωρίς περαιτέρω δοκιµ. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος του αντίστοιχου οχµατος κατηγορίας Ν µε βάση τη µέγιστη µάζα. Ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Μ 1 και Μ 2 µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη. Η οδηγία 70/220/ΕΚ όπως τροποποιθηκε παύει να ισχύει από τις 2 Ιανουαρίου Τα οχµατα εξαιρούνται από τις απαιτσεις των συστηµάτων διάγνωσης On-Board. Αυτό το σηµείο δεν ισχύει για τα οχµατα που έχουν έγκριση για το σηµείο 41. Τροποποίηση του µκους του συστµατος εξαγωγς καυσαερίων µετά τον τελευταίο σιγαστρα επιτρέπεται χωρίς καµία περαιτέρω δοκιµ. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος του αντίστοιχου οχµατος κατηγορίας Ν µε βάση τη µέγιστη µάζα. Μια έγκριση τύπου ΕΚ που έχει εκδοθεί για το πλέον αντιπροσωπευτικό βασικό όχηµα εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρττως µεταβολς της µάζας αναφοράς. Μόνο οι τροποποισεις που αναφέρονται παραπάνω θα γίνονται αποδεκτές χωρίς περαιτέρω δοκιµ. Οποιεσδποτε άλλες τροποποισεις είναι στη διακριτικ ευχέρεια της αρµόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχ για να αξιολογηθούν. Οι δεξαµενές καυσίµων για τα υγρά καύσιµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει: (α) Να συµµορφώνονται µε τις απαιτσεις της στλης 1 εκτός αν η έγκριση η έκθεση δοκιµς δεν αφορά Όχηµα µε χωρίς φορτίο. Έγκριση Τύπου Έκθεση οκιµς ΚΑΙ Έλεγχος Τροποποισεων (αν ισχύει) Έλεγχος εγκατάστασης ότι η δεξαµεν καυσίµου η πίσω προστατευτικ διάταξη έχουν τοποθετηθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. εξαµενές καυσίµων για τα 27

28 την Οδηγία 2006/20/ΕΚ του Κανονισµού ΟΕΕ για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων και για οχµατα που χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα: Κανονισµοί και 115 για το υγραέριο, Κανονισµός και 115 για το CNG και για την πίσω προστατευτικ διάταξη έναντι ενσφηνώσεως παραγράφου 5 του Παραρτµατος ΙΙ της οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως την οδηγία 2006/20/ΕΚ του Κανονισµού ΟΕΕ Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας Οι τεχνικές διατάξεις των τον ίδιο τύπο οχµατος: και (β) µεταγενέστερες τροποποισεις στις σωληνώσεις στη µετεγκατάσταση µιας δεξαµενς εκτός της ίδιας της δεξαµενς, του καπακιού /συσκευς πλρωσης της συσκευς εξαερισµού, µπορεί να γίνουν αποδεκτές από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχ. Σηµείωση: Οι απαιτσεις για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων εφαρµόζονται µόνο στις δεξαµενές καυσίµου που χρησιµοποιούνται κυρίως για την πρόωση του οχµατος. Πίσω Προστατευτικ ιάταξη Πρέπει να γίνει έλεγχος της εγκατάστασης για να επιβεβαιωθεί ότι η πίσω προστατευτικ διάταξη ως χωριστ τεχνικ µονάδα είναι τύπου για τον οποίο: (α) έχει εκδοθεί έγκριση τύπου έκθεση δοκιµς (β) έχει δοκιµαστεί και έχει εξεταστεί από την αρµόδια αρχ (γ) έχουν υποβληθεί υπολογισµοί στην αρµόδια αρχ και ο οπτικός έλεγχος ότι η συσκευ έχει εγκατασταθεί σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτσεις. Αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια δεξαµεν καυσίµου βενζίνης, η δεξαµεν καυσίµου πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να µην µπορεί εύκολα να πληρωθεί από στόµιο αντλίας βενζίνης µε εξωτερικ διάµετρο όχι µικρότερη από 23,6mm χωρίς τη βοθεια µιας συσκευς (όπως ένα χωνί) που δεν έχει τοποθετηθεί στο όχηµα. Το σύστηµα καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένου της δεξαµενς καυσίµου, πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και τοποθετηµένο ώστε να αντέχει στις δυνάµεις, τους κραδασµούς και το διαβρωτικό περιβάλλον στα οποία είναι πιθανό να υπόκειται. Πρέπει επίσης να είναι µε τέτοιο τρόπο τοποθετηµένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης, όπως η τριβ λόγω της απόθεσης ακαθαρσιών από άλλα µέρη και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση οιασδποτε διαρρος καυσίµου. Έλεγχος ότι πληρούνται οι απαιτσεις της θέσης, των διαστάσεων και της ορατότητας. αέρια καύσιµα εξαµενές καυσίµων υγρών καυσίµων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Πίσω Προστατευτικ ιάταξη ιαστασιολογικός έλεγχος και έλεγχος ορατότητας 28

29 παραγράφων 1 και 2 της οδηγίας 70/222/ΕΕ. 5. Καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του τιµονιού οδηγίας 70/311/ΕΕ όπως τροποποιθηκε τελευταία του Κανονισµού ΟΕΕ Μάνδαλα και γιγγλυµοί θυρών οδηγίας 70/387/ΕΕ όπως την Οδηγία 2001/31/ΕΕ Κανονισµός ΟΕΕ Ηχητικ Προειδοποίηση Παραγράφου 2 του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 70/388/ΕΕ όπως την Οδηγία 87/354/ΕΕ Της παραγράφου 14 του Κανονισµού ΟΕΕ Συσκευές έµµεσης όρασης Οδηγίας 2003/97/ΕΕ Του Κανονισµού ΟΕΕ Πέδηση Παραγράφου 2 του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 71/320/ΕΕ όπως την Οδηγία 1998/12/ΕΕ και τις δοκιµές που ορίζονται στα σχετικά Παραρτµατα που µπορεί να εφαρµόζονται Της παραγράφου 5 του Κανονισµού ΟΕΕ και Όταν το όχηµα έχει κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας ένα βασικό όχηµα διαφορετικς κατηγορίας οι διατάξεις που ισχύουν για τη βασικ κατηγορία οχµατος µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µπορεί να ισχύσουν. Για µια τροποποιηµένη δοκιµ ελιγµών του συστµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της οδηγίας 1992/62/ΕΕ. Ισχύει για τα οχµατα κατηγορίας Μ 1. εν ισχύει σε καµία µηχανοκίνητη θύρα που πληροί τις τεχνικές απαιτσεις της παραγράφου του Παραρτµατος Ι της Οδηγίας 2001/85/ΕΕ. Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί η παρουσία σηµάτων έγκρισης και η λειτουργία της συσκευς περιλαµβανοµένου και ενός ελέγχου ηχοστάθµης που είναι η δοκιµ οχµατος που περιγράφεται στις τεχνικές διατάξεις της στλης 1 εκτός αν δεν απαιτείται δοκιµ της τάσης. Οι απαιτσεις του οπτικού πεδίου δεν ισχύουν στα προαιρετικά κάτοπτρα. Τα προαιρετικά κάτοπτρα είναι κάτοπτρα που δεν προορίζονται για να δώσουν µια σαφ ορατότητα προς τα πίσω, πλάγια το εµπρόσθιο τµµα του οχµατος, στους τοµείς του οπτικού πεδίου που καθορίζονται στην οδηγία 2003/97/ΕΕ. Ως εκ τούτου, σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα πίσω κάτοπτρα. Για τα οχµατα µε µέγιστη µάζα ίση µεγαλύτερη µε 2500kg µπορεί να ισχύσουν οι απαιτσεις ανάλογα µε την κατηγορία του βασικού οχµατος ηµιτελούς οχµατος του αντίστοιχου οχµατος κατηγορίας Ν µε βάση τη µέγιστη µάζα. Φορτωµένο όχηµα. Αποδεικτικά στοιχεία ότι χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέρη από εγκεκριµένα οχµατα. Εξάρτηµα: Η έγκριση η διάταξη πρέπει να φέρει την ένδειξη e / E. Όχηµα: Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί η παρουσία και η λειτουργία της διάταξης περιλαµβανοµένου του Ελέγχου Ηχοστάθµης. Έγκριση εξαρτµατος Έγκριση Οχµατος Καθορίστε τους αριθµούς και την κλάση (-εις) του κατόπτρου που απαιτείται για κάθε κατηγορία οχµατος. Όχηµα µε χωρίς φορτίο 29

Παράρτημα Β /3029 εγκύκλιο (σελ 16) Συνημμένο στην Αρ. πρωτ.

Παράρτημα Β /3029 εγκύκλιο (σελ 16) Συνημμένο στην Αρ. πρωτ. Συνημμένο στην Αρ. πρωτ. 28631/3029 εγκύκλιο (σελ 16) Παράρτημα Β Αντικατάσταση του Πίνακα 3 που αφορά την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχημάτων κατηγορίας Μ, του α σχετικού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Όπως Π. Δ. Τ.Κ. : Παπάγου

Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Όπως Π. Δ. Τ.Κ. : Παπάγου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 8 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρ. πρωτ. 28631/3029 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 13656/979/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι 02 03 04 3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/11/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59247/3639/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ.

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47631/4344/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2779/79 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2019 COM(2019) 272 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

F PE - Παράρτηµα IV (IVA)

F PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL F1 226825 PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε (2010) [ ] D010536/01 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων IV

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2012 COM(2012) 613 final 2012/0294 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 286 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2019 COM(2019) 80 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 20 / 6 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12996/908

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 74208/3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ /3029 εγκύκλιο (σελ 9) Συνημμένο στην Α ρ. πρω τ.

Παράρτημα Γ /3029 εγκύκλιο (σελ 9) Συνημμένο στην Α ρ. πρω τ. Συνημμένο στην Α ρ. πρω τ. 28631/3029 εγκύκλιο (σελ 9) Παράρτημα Γ Συμπλρωση των Πινάκων μετά τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου που αφορά την έκδοση Μεμονωμένης Εθνικς Έγκρισης Τύπου του β σχετικού Σημείο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ. 18438/1253/14 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 33976/3189/7.10.93 Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0474/2001 2000/0211(COD) EL 22.10.2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 16 Οκτωβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 39168/2781/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 η έκδοση 21/11/2012 01 ΘΟΡΥΒΟΣ 01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 1.Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 2.Φύλλο οκιµών (εάν τα απαραίτητα για την επιθεώρηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0299 (NLE) 14723/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 141 ENT 241 MI 807 UNECE 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 19.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/51 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/74/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση, σε σχέση με την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια 01. ιόρθωση και/ή προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.05 Κάλυπτρο µατιού 01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής 01.07 Ειδικό οπτικό βοήθηµα Εµπεριέχει συσκευές νέας τεχνολογίας, όπως «bioptic

Διαβάστε περισσότερα

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7350 Κ.Δ.Π. 751/2004 Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα 29/6/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και Αρ. πρωτ.: οικ. 50657/2521 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2019 C(2019) 1710 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2019 C(2019) 1294 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.2.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Αριθμός 753 QyiEPI ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4 η έκδοση 7os/2015 4 η έκδοση 7os/2015 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής 15Β Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε την 10η Οκτωβρίου 2000 από το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /99 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0179/2000 10/04/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2000 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

F PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες

F PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες EL F1 6165 PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες,. D009095/02 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 3 η έκδοση 8/11/2013 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 3 η Έκδοση 8/11/2013 15 Αντοχή Καθισµάτων Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0106 (NLE) 9746/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.οικ.12609/883 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου 22 Απριλίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: οικ. 32833/1782/19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ D012385/02 DRAFT Version 3.00 of 10 Dec 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 44833/4116/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0019 EL 11.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2004 Κανονισµός αριθ. 73 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση φορτηγών οχηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2.1 Εφεδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17785/1244/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα