Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den."

Transcript

1 SL PL HR EL CS

2 Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na k získání rychlejšího přístupu k dodatečným službám výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky. Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby. Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele. Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný tento návod, záruční list, adresy servisních středisek a š títek s energetickou účinností. Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro odtokovou hadici a zásobník pracích prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u některých modelů) součástí dodávky. Odložte si všechny tyto díly na bezpečném místě. Každý výrobek je označený jedinečným 16- místním kódem, také zvaným sériové číslo, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku. Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s Candy servisním střediskem. Životní prostředí Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete chránit před možným negativním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví, které bude ohrožené v případě nesprávné likvidace tohoto spotřebiče. Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o sběru, likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu, recyklační středisko nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. Obsah 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 2. INSTALACE 3. PRAKTICKÉ RADY 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU 6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY 7. CYKLUS SUŠENÍ 8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ 9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA 2

3 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA l Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí; Na farmách; Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení; V místě pro výdej snídaně. Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete ztratit právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky. l Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. l Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. l Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem. l Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. l Pro připojení vody používejte pouze hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice). l Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa. l Zajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory. l Stav vypnutí zajistíte nastavením příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače pračku zapne. l Konečný cyklus pračky bude bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění, aby prádlo zůstalo při teplotě, která nepoškodí prádlo. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezastavujte spotřebič před ukončením cyklu sušení, pokud rychle nevyndáte veškeré prádlo a nerozprostřete k rozptýlení tepla. CS 3

4 l Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná. l Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo za dveře se závěsy na opačné straně k e spotřebiči tak, že je úplné otevření dvířek spotřebiče blokované. l Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel). l Spotřebič se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslné chemikálie. l Ve spotřebiči nesušte nevyprané prádlo. l Prádlo znečištěné látkami jako je olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprat v horké vodě s dodatečným množstvím pracího prostředku před sušením v sušičce. l Prádlo z pěnové gumy (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované díly a prádlo nebo polštáře plněné pěnou se nesmí sušit v tomto spotřebiči. l Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů výrobce těchto prostředků. l Olejem znečištěné prádlo se může vznítit, zejména při vystavení teplu, například v sušičce. Prádlo se zahřeje, způsobí oxidační reakci oleje, oxidace tvoří teplo. Pokud teplo nemůže unikat, prádlo se zahřeje dostatečně na vznik ohně. Hromadění nebo skladování olejem napouštěných látek může zabránit úniku tepla a zvýšit riziko požáru. l Pokud látky nevyhnutně obsahují olej, nebo byly kontaminovány vlasy ošetřujícími výrobky a vloženy do spotřebiče, je nutné je nejdříve vyprat v horké vodě s přidaným množstvím pracího prostředku toto sníží, ale neodstraní nebezpečí. l Z kapes vyndejte veškeré předměty jako jsou zapalovače a zápalky. l K nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce. Bezpečnostní pokyny l Před čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody. l Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis. l Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely. 4

5 UPOZORNĚNÍ: Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot. l Před otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda. l Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel. l Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům. l Při přemisťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby. l V případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. Spotřebič vyhovuje Evropským směrnicím: l 2006/95/EC (LVD); l 2004/108/EC (EMC); l 2009/125/EC (ErP); l 2011/65/EU (RoHS); a následným změnám. CS 5

6 2. INSTALACE l Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškoďte hadice a přívodní kabel. l Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A) na zadní straně spotřebiče a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B) podle obrázku 1. 1 A B A B A B A B l Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím dodaných záslepek. l Pokud je pračka určená pro vestavbu, po prořezání pásků vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a sundejte 3 nebo 4 podložky (B). 2 A l U některých modelů, 1 nebo více podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí dodaných záslepek. B UPOZORNĚNÍ: Držte obalové materiály mimo dosah dětí. C l Umístěte polionda panel na dno podle obrázku 2 (podle modelu, zvolte verzi A, B nebo C)

7 Připojení vody 3 l Připojte hadici k přívodu vody, používejte pouze dodané hadice (obr.3). CS NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL. l Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí: l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později. 4 1 l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku "A" a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení "B". 5 A B 6 A B l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice "A", transparentní izolační plášť "B" udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice. 7 Umístění l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce nejméně 50 cm o průměru větším než je průměr hadice pračky (obr. 7). max 100 cm +2,6 mt max min 4 cm min 50 cm max 85 cm 7

8 l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle obrázku 8: a.otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub; b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy; c.zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky. l Spotřebič připojte. 8 B A UPOZORNĚNÍ: V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko. C Zásobník pracích prostředků Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle obrázku 9: l prostor 1 : prací prostředek pro předpírku; l prostor :pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.; UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání. l prostor 2 : prací prostředek pro hlavní praní. 10 Při některých modelech je dodaná také nádoba na tekuté prací prostředky (obr.10). K použití jej vložte do části "2". Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu Máchání. UPOZORNĚNÍ: Některé prací prostředky se obtížně odstraňují. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11). 11 8

9 3. PRAKTICKÉ RADY Vkládání prádla UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se ujistěte: - vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kolíčky; - zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy; - ze záclon sundejte kolečka; - dodržujte upozornění na štítku prádla; - k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky. l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstřeďování. l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto prádlo prát v pračce a zda je označené symbolem Čistá vlna s Nemačkavá nebo Možno prát v pračce. Před použitím sušicího programu l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké rychlosti otáček odstředění k snížení obsahu vody v prádle před použitím programu sušení. Následuje rychlá příručka s tipy a doporučeními o použití pracích prostředků při různých teplotách. V každém případě si vždy přečtěte pokyny na pracím prostředku pro jeho správné použití a dávkování. Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60 C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/vysokých teplotách. CS Užitečná doporučení pro uživatele Tipy pro ekonomické využití spotřebiče. Maximalizujte velikost náplně l Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plné náplně namísto 2 polovičních náplní. Potřebujete předpírku? l Používejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla. Je potřebná horká voda? l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k snížení potřeby programu s horkou vodou. Volbou programu 60 C můžete ušetřit až 50% energie. Pro praní mezi 40 C a 60 C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro bílé nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky s ochranou barvy jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění. Pro praní při teplotě pod 40 C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě. Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky. 9

10 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky, alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr; několik tipů o přemisťování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsaných níže. Čištění zásobníku pracích prostředků l Doporučujeme čistit zásobník pracích prostředků, abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv. l K tomu vytáhněte zásobník mírným tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a zasuňte na místo. Čištění filtru l Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků, jako jsou knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtokový otvor. l Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby. l Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody. l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici. l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasaďte otočením ve směru hodinových ručiček. l Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů. Doporučení k přemísťování a dlouhodobému odstavení spotřebiče l Pokud budete skladovat pračku v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťte veškerou vodu z trubek. l Odpojte pračku od elektrické sítě. l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte zbytkovou vodu. l Po vypuštění připevněte hadici pásem. 10

11 5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní. Volba programu 6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY A CS l Zapněte pračku a zvolte požadovaný program. l Nastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko možností. SUŠENÍ Pokud chcete spustit cyklus sušení automaticky po praní, zvolte požadovaný program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ. V opačném případě bude možné dokončit praní a pak zvolit program sušení a náplň. l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte praní. l Na konci programu se zobrazí zpráva end nebo se rozsvítí odpovídající LED kontrolka. Počkejte, dokud nezhasne kontrolka uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po skončení programu. l Vypněte pračku. Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí. Technické údaje Tlak vody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Otáčky při odstředění: viz štítek se základními údaji. Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí: viz štítek se základními údaji. M L C D E F G H I A Volič programů s pozicí OFF B Tlačítko START/PAUZA C Tlačítko VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ D Tlačítko VOLBY TEPLOTY E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ H Tlačítko MOŽNOSTÍI I Tlačítko VOLBA SUŠENÍ L Digitální displej M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA B 11

12 UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se displeje během připojování, neboť spotřebič během prvních sekund kalibruje systém: dotekem displeje nebude spotřebič fungovat správně. V takovém případě odpojte zástrčku od zásuvky a opakujte proces. Tlačítko START/PAUZA Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA. l Stisknutím spustíte zvolený cyklus. Otevření dvířek Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned na konci cylu. Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a dokud nezhasne kontrolka Uzamčení dvířek před otevřením dvířek. Volič programů s pozicí OFF Po otočení voliče programů se rozsvítí displej pro zobrazení nastavení pro zvolený program. Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v době nečinnosti se úroveň jasu sníží. Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF. Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli č eká, dokud začne fungovat. PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA) l Stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA po dobu asi 2 sekund (některé světelné indikátory a indikátor zbývajícího č asu budou blikat to znázorňuje, že pračka byla zastavena). l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní pojistka neumožní otevření dveří pračky. l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/PAUZA (program se spustí ve fázi, kde bylo praní přerušeno). l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte zvolený cyklus. l Po volbě programu zůstane volič programů do konce cyklu s v nastavené pozici. l Pračku vypněte otočením voliče do pozice OFF. Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice OFF. ZRUŠENÍ PROGRAMU l K zrušení programu nastavte volič programů do pozice OFF. Tlačítko přídavných možností musíte zvolit před stisknutím tlačítka START/PAUZA. Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude blikat a pak zhasne. 12

13 Tlačítko VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ l K odložení startu postupujte následovně: - Nastavte požadovaný program. CS l Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost otáček odstředění a pokud chcete, lze jej zcela zrušit. l K opětovné aktivaci cyklus odstředění stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaných otáček odstředění. Abyste zabránili poškození látky, nelze otáčky zvýšit nad automaticky nastavené pro daný program. l Otáčky odstředění lze upravit bez pozastavení činnosti spotřebiče. Spotřebič je vybavený speciálním elektronickým zařízením, které brání odstředění nevyváženého prádla. Toto snižuje hluk a vibrace spotřebiče a prodlužuje jeho životnost. - Stisknutím tlačítka jednou aktivuje funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak opětovným stisknutím nastavte 1 hodinové odložení (na displeji se zobrazí h01). Přednastavené odložení se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším stisknutím začnete opět od nuly. - Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA (kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program. l Odložený start je možné zrušit otočením programátoru do polohy OFF. Pokud nastane výpadek v elektrické síti během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušení. Tlačítko VOLBY TEPLOTY Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit teplotu pracích cyklů. l Nelze zvýšit teplotu nad maximální povolenou hodnotu pro daný program, pro ochranu textilií. Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu až o 24 hodin. l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze 3 úrovní intenzity praní, v závislosti od znečištění prádla (lze použít pouze u některých programů podle tabulky programů). l Po volbě programu se automaticky rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně znečištění nastavenou pro daný program. l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí odpovídající kontrolka. 13

14 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ l Toto tlačítko Vám umožňuje přidat máchání na konci pracího cyklu. Maximální počet extra máchání je závislý od zvoleného programu. l Tato funkce byla navržena pro osoby s citlivou pokožkou, u kterých i malé zbytky pracích prostředků mohou způsobit podráždění nebo alergie. l Tuto funkci doporučujeme použít také pro dětské prádlo a v případě praní velmi znečištěného prádla, u kterých se používá velké množství pracího prostředku, nebo při praní osušek nebo prádla, kterých vlákna mají tendenci zachycovat prací prostředek. Tlačítko MOŽNOSTÍI Můžete zvolit ze tří různých možností: - PŘEDPÍRKY l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit předpírku a je vhodná zejména pro velmi znečištěné prádlo (lze použít pouze u některých programů podle tabulky programů). l Doporučujeme používat pouze 20% doporučeného množství pracího prostředku uvedeného na obalu pracích prostředků. - HYGIENA l Pomocí této možnosti lze sterilizovat prádlo, teplota pracího programu dosáhne 60 C. - NOČNÍ CYKLUS l Tato možnost snižuje prostřední odstředění na 400 ot./min., zvyšuje hladinu vody během máchání a ponechá prádlo ve vodě po konečném máchání, k rovnoměrnému rozložení vláken. l Během fáze, ve které je voda v bubnu bliká příslušná kontrolka pro zobrazení, že pračka je v klidovém režimu. l Deaktivujte možnost na konci cyklu s odstředěním (kterého otáčky můžete snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí příslušného tlačítka) a nastane fáze odčerpání. l Díky elektronickému řízení se voda v prostředních fázích vypouští tiše, čímž lze tuto možnost využívat k praní během noci. Tlačítko VOLBA SUŠENÍ l S voličem programů v pozici OFF stiskněte tlačítko pro volbu požadovaného sušicího programu: po každém stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka pro indikaci zvoleného výsledku sušení. l K zrušení volby před spuštěním sušicího programu stiskněte tlačítko opakovaně, dokud kontrolka nezhasne nebo nastavte volič programů do pozice OFF. l K zrušení cyklu během fáze sušení stiskněte a podržte tlačítko na přibližně 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka chlazení. l Z důvodu vysoké teploty uvnitř bubnu doporučujeme umožnit sušičce dokončit cyklus chlazení před nastavením voliče programů do pozice OFF a vyjmutím prádla. 14

15 Digitální displej 2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ Indikační systém displeje umožňuje neustále informování o stavu spotřebiče. 2 CS Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného programu, které lze změnit nebo odstředění zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka. 1 3) TEPLOTA PRANÍ ) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA l Ikona indikuje uzamčená dvířka. 1 Zobrazuje teplotu praní zvoleného programu, kterou lze upravit (pokud je to možné) pomocí příslušného tlačítka. 4) TRVÁNÍ CYKLU Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA. 4 l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit. Pokud nejsou dvířka správné zavřená, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz spuštění automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA. l Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned po dokončení cyklu. Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a dokud nezhasne kontrolka "zamčená dvířka" než otevřete dvířka. Na konci cyklu nastavte volič programů do pozice OFF. l Po volbě programu displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se může měnit v závislosti od zvolených přídavných možností. l Po spuštění programu budete konstantně informováni o zbývající době do konce programu. l Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně. l Pokud je zvoleno automatické praní/sušení, na konci fáze praní se na displeji zobrazí zbývající doba do konce sušení. 15

16 5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ 5{ l Po volbě programu kontrolka automaticky zobrazí stupeň znečištění nastavený pro daný program. l Volbou jiného stupně znečištění se rozsvítí příslušná kontrolka. 9) ODLOŽENÝ START 9 Bliká, pokud byl nastavený odložený start. 10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u programů Bavlna a Syntetické) 6) EXTRA MÁCHÁNÍ 10 { 6 Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené příslušným tlačítkem. l Během prvních minut cyklu zůstane kontrolka "Kg Check" svítit, dokud inteligentní senzor nezváží prádlo a podle toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a elektřiny. 7) MOŽNOSTI } 7 Kontrolky zobrazují možnosti, které lze zvolit pomocí příslušných tlačítek (PŘEDPÍRKY, HYGIENA a NOČNÍ CYKLUS). 8) Wi-Fi (pouze u některých modelů) 8 l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje že Wi-Fi systém je v provozu. l Pro všechny další informace o Wi-Fi systému je specifický manuál ve spotřebiči. l Během každé fáze praní "Kg Check" umožňuje monitorování informací o prádle v bubnu v prvních praní: - nastaví množství potřebné vody; - určí délku pracího cyklu; - ovládá máchání podle typu zvolené prané látky; - nastaví rytmus rotací bubnu podle typu prané látky; - rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby pak zvýší množství vody během máchání; - nastaví rychlost odstřeďování podle náplně, čímž zabrání nevyváženosti. 16

17 } 11) KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ Spotřebič vypočítá dobu do konce programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně. CS 11 Kontrolky zobrazují typ programu sušení. Automatické programy sušení Extra suché program (doporučený pro ručníky, ž upany a objemné prádlo). Suché k žehlení program (zanechá prádlo vhodné pro žehlení). Suché do skříně program (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení). l Volbou jednoho z těchto automatických programů spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro sušení a požadovanou zbytkovou vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení. l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA displej zobrazí zbývající dobu sušení. Časované programy sušení Můžete je použít pro volbu časovaných programů sušení. Fáze chlazení Zapne se během konečné fáze chlazení, v posledních 10/20 minutách každé fáze sušení. Užitečné tipy l 30 minutový program sušení doporučujeme pro malé náplně (do 1 kg) nebo mírně vlhké prádlo. l Váš spotřebič ukončí cyklus automaticky, pokud dosáhne zvolené úrovně sušení. l Pro správný provoz spotřebiče doporučujeme nepřerušovat fázi sušení, dokud to není nutné. 17

18 Tabulka programů 2 1 PROGRAM kg * (MAX.) TEPL. C PRAC. PROSTŘEDEK Doporučená Max. 2 1 Perfect 20 C Mix & Wash 1) 2) 4 5,5 6 6, Intenzivní 40 1) 2) 4 5,5 6 6, Hygiena 60 2) 4 5,5 6 6, Perfect Rapid 59 Min 2) ,5 3, Rychlý 30 min. 2) 2 2,5 2,5 2,5 2, Rychlý 14 min. 2) 1 1,5 1,5 1,5 1, Odčerpání + Odstředění 2) Máchání 2) Bavlna** Směsné 1) 2) 1) 2) ( ) 3 4 4,5 5 5, ( ) Jemné 2 2,5 2,5 2,5 2, Vlna/Ruční praní Směsné (sušení) Bavlna (sušení) Praní a Sušení 59 min ,5 5 5, ,5 1,5 1,5 1,5 1,

19 Přečtěte si tyto poznámky: * Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel). INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ (REF. EN STANDARDY) Praní Použijte program ** se zvoleným maximálním stupněm znečištění, maximálními otáčky odstředění a teplotou 60 C. Program doporučen také pro test s nižší teplotou. Sušení První sušení s A kg (obsah prádla: polštáře a ručníky) volba programu sušení bavlny ( ) suché do skříně ( ). Druhé sušení s B kg (obsah prádla: povlečení a ručníky) volba programu sušení bavlny ( ( ). Kapacita (prádla) (kg) A (kg) První sušení ) suché do skříně B (kg) Druhé sušení Můžete snížit také rychlost otáček odstředění, podle doporučení uvedených na štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy prádla můžete odstředění zcela vyloučit pomocí tlačítka volby otáček odstředění. Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. Pokud štítek neuvádí specifické informace, lze použít maximální rychlost otáček odstředění programu. Nadměrné dávkování pracího prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost nadměrného množství pěny, může uskutečnit cyklus odstředění nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody. ( ) Pouze se zvolenou možností PŘEDPÍRKY (programy s možnou volbou PŘEDPÍRKY). (Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky) Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce. Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého v prostoru označeného 2 v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program Máchání. Po skončení cyklu nastavte volič programů do pozice OFF, přidejte zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nejvhodnějším programem. 1) Pro uvedené programy můžete nastavit trvání a intenzitu praní pomocí tlačítka STUPEŇ ZNEČIŠTĚN. 2) Programy pro automatické sušení. CS 19

20 Výběr programů K praní různých typů látek a různého stupně znečištění obsahuje pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulka). Mix Power System + Pračka je vybavena inovativním mícháním pracího prostředku a vody. Proud vody pod vysokým tlakem stříká směs přímo na prádlo. V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké stříkání zajistí penetraci pracího roztoku do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní. Systém poskytuje také "Mix Power Systém +" během máchání, pro kompletní odstranění zbytků pracího prostředku díky vysokému tlaku. Perfect 20 C Mix & Wash Tato inovativní "Mix Power Systém +" technologie umožňuje praní látek jako je bavlna, syntetické a směsné při teplotě 20 C s účinkem srovnatelným s praním při teplotě 40 C. Spotřeba energie tohoto programu je přibližně 50% vůči běžnému programu 40 C pro praní bavlny. Doporučujeme náplň do 2/3 maximální kapacity pračky. Tento program se vztahuje na prací systém "Mix & Wash", který umožňuje společné praní různých látek a barev. UPOZORNĚNÍ: Nové barevné prádlo musíte při prvním praní prát samostatně. Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ látky. Intenzivní 40 Tento program je vhodný pro bavlněné prádlo a dosahuje perfektních výsledků při 40 C, zajišťuje uchování aplikací a barev. Hygiena 60 Tento program je vhodný pro bavlněné prádlo a byl speciálně navržen pro odstranění odolných nečistot při 60 C díky technologii "Mix Power Systém +". Perfect Rapid 59 Min Tento speciálně navržený program zachovává vysoký účinek praní se značným zkrácením doby praní. Program je navržený pro menší náplň (viz tabulku programů). Rychlý 30 min. Kompletní prací cyklus (praní, máchání a odstředění). Tento program je zejména vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a směsné prádlo. S tímto programem doporučujeme používat pouze 20% běžně používaného pracího prostředku, abyste zabránili plýtvání. Rychlý 14 min. Kompletní prací cyklus (praní, máchán a odstřeďování). Tento program je vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a směsné látky. S tímto programem používejte pouze 20% běžně používaného pracího prostředku. Odčerpání + Odstředění Program dokončí odčerpání a odstředění při maximální rychlosti. Odstředění lze zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. Máchání Tento program provede 3 máchání s prostředním odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, například po ručním praní. 20

21 Bavlna 40 C - 60 C Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program ohledně spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla. Směsné Praní a máchání je optimalizováno s rytmem rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné odstředění zajišťuje sníženou tvorbu pomačkání látek. Jemné Tento program střídá práci a přestávky a je vhodný zejména pro praní jemného prádla. Prací cyklus a máchání se provádí s maximálním množstvím vody k zajištění nejlepšího účinku. Vlna/Ruční praní Tento program provede prací cyklus určený pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro prádlo určené pro ruční praní. SUŠENÍ UPOZORNĚNÍ: Dávkovače používané pro koncentrované prášky a tekuté prací prostředky musíte vyjmout z bubnu před spuštěním program sušení. Buben mění směr během cyklu sušení pro ochranu prádla před zamotáním. Studený vzduch se využívá během posledních 10/20 minut sušicího cyklu k minimalizaci pomačkání. Směsné Program sušení s nízkou teplotou doporučujeme pro syntetické a směsné látky (viz štítek ošetřování na prádle). Bavlna Program sušení s vysokou teplotou doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo (viz štítek ošetřování na prádle). Praní a Sušení 59 min. Pokud máte pouze několik kusů prádla k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus je ideální spořič času! Vhodný pro lehkou 1,5 kg náplň (např. 4 košile) nebo mírně znečištěné prádlo, tento cyklus vypere, vymáchá, odstředí a vysuší prádlo za méně než hodinu. Při použití tohoto programu doporučujeme snížit dávku pracího prostředku, abyste zabránili plýtvání. CS 21

22 7. CYKLUS SUŠENÍ l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou potřebné určité zkušenosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení. l Doporučujeme volbu kratší doby sušení než je uvedená, při prvním použití, abyste přizpůsobili správný stupeň sušení. l Nedoporučujeme sušit látky, které se snadno třepí, jako jsou koberce nebo prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili ucpání vzduchových kanálků. l Rozdělte prádlo podle následujícího postupu: - Podle symbolů sušení, které jsou na štítku prádla Vhodné pro sušení v sušičce. Sušení při vysoké teplotě. Sušení pouze při nízké teplotě. NESUŠIT v bubnové sušičce. Pokud prádlo neobsahuje informační štítek, musí být bráno jako nevhodné pro sušení. - Podle velikosti a tloušťky Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla). - Podle typu látky Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní a stolní prádlo. Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy, apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i bavlna/syntetické směsné. l Pouze suché odstředěné prádlo. l Spotřebič může provést následující typy sušení: - Program sušení s Nízkou teplotou doporučený pro směsné látky (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na voliči programů). - Programy sušení s Vysokou teplotou doporučené pro bavlnu, froté ručníky, len, konopné látky, apod... ( symbol na voliči programů). Během fáze sušení buben zrychluje na vyšší rychlost k rozložení prádla a k optimalizaci výsledku sušení. Správný způsob sušení Dvířka spotřebiče jsou opatřena ochranným š títem pro ochranu před kontaktem se sklem, které může dosahovat vysokých teplot během fáze sušení. Během běžného použití spotřebiče není nutné tento š tít sundávat. l Otevřete dvířka. l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální náplň sušení uvedenou v tabulce programů. V případě velkých kusů prádla (např. prostěradla) nebo velmi savých materiálů (např. ručníky nebo džíny) snižte množství náplně. l Zavřete dvířka. l Otočte volič programů na nejvhodnější program sušení podle vašeho prádla. 22

23 l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3 automatických programů: Extra suché program (doporučený pro ručníky, župany a objemné prádlo). Suché k žehlení program (zanechá prádlo vhodné pro žehlení). Suché do skříně program (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení). l Pokud chcete zvolit časovaný program sušení, stiskněte tlačítko VOLBA SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka. l Ujistěte se, zda je otevřený přívod vody. spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení programu a do zhasnutí kontrolky ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka. l Vypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice OFF. l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. l Zavřete vodovodní ventil. ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ l K zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na přibližně 3 sekundy. CS l Ujistěte se, zda je správně umístěný odtok vody. UPOZORNĚNÍ: Nesušte vlněné prádlo nebo prádlo se speciální vycpávkou (např. deky, prosívané bundy apod.) a velmi jemné prádlo. Pokud je prádlo savé, vložte méně kusů, aby se zabránilo pomačkání. UPOZORNĚNÍ: Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut. l Stiskněte tlačítko START/PAUZA. l Fáze sušení se spustí s voličem programů na zvoleném programu až do konce sušení. l Kontrolka programu sušení svítí až do spuštění fáze chlazení a rozsvícení příslušné kontrolky. l Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minutách 23

24 8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ Nesmíte překročit maximální náplň sušení prádla uvedenou v tabulce programů, v opačném případě nebudou výsledky sušení uspokojivé. - Praní l Otevřete zásobník pracích prostředků a naplňte správné množství. l Viz seznam pracích programů podle prané látky (např. velmi znečištěná bavlna) a nastavte volič programů na požadovaný program. l Případně nastavte požadovanou teplotu. l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to nutné). l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna odtoková hadice. - Sušení l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3 automatických programů: Extra suché program (doporučený pro ručníky, župany a objemné prádlo). Suché k žehlení program (zanechá prádlo vhodné pro žehlení). Suché do skříně program (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení). l Pokud chcete zvolit časovaný program sušení, stiskněte tlačítko VOLBA SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka. l Stiskněte tlačítko START/PAUZA. l Program proběhne s voličem programů na zvolené pozici až do ukončení programu. l Na konci fáze praní displej zobrazí zbývající dobu sušení. l Spotřebič pak dokončí celý program sušení. l Kontrolka programu sušení svítí až do spuštění fáze chlazení a rozsvícení příslušné kontrolky. l Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minutách spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení programu a do zhasnutí kontrolky ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka. l Vypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice OFF. l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. l Zavřete vodovodní ventil. ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ l K zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na přibližně 3 sekundy. UPOZORNĚNÍ: Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut. 24

25 9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k odstranění běžných problémů. CS Problém Pračka nefunguje/nespustí se Pračka vodu Pračka vodu nenapouští nevypouští Voda na podlaze pod pračkou Pračka neodstřeďuje Silné vibrace během odstředění Pokud se zobrazí nebo bliká konkrétní číslo závady Možná příčina a praktické řešení Ujistěte se, zdaje správně připojená. Ujistěte se, zda je zapnutá. Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku správně. Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka, otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa. Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete. Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil. Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač. Ujistěte se, zda není ucpaný filtr. Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice. Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty. Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu. Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik minut. Některé modely obsahují funkci bez odstředění : ujistěte se, zda není zapnutá. Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku při dalším praní. Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu v příslušném odstavci. Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky. Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené. Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený ventil. Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice. Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená. Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko. Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte sekund a restartujte program. 25

26 Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující: - tmavější voda z máchání: je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání. - bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní: je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu. - pěna ve vodě v posledním máchání: neindikuje to nevyhnutně špatné máchání. - bohatá pěna: toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla. V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to. Záruka Na výrobek se vztahují záruční podmínky uvedené na záručním listě spotřebiče. Záruční list musí být vyplněný a uložený na bezpečném místě, k předložení v případě opravy pro Candy servisní středisko. Registrujte váš spotřebič! Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku a objevte výhody, které pro vás plynou. Zjistěte jak na nebo volejte na číslo uvedené na příslušných dokumentech. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností. Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko Candy. Můžete se také zaregistrovat pro Candy servisní plán pro příjem bezplatného servisu po uplynutí záruční doby. Pozor: hovor není bezplatný. Náklady budou sděleny v komunikační zprávě vašeho telefonního operátora. Candy doporučuje vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku. 26

27 27 CS

28 Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό. Καταχωρείστε την συσκευή σας στο ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες. Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την αποτελεσµατική συντήρηση της. Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους επόµενους ιδιοκτήτες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από τις τάπες, το U για τη στήριξη του σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε όλα αυτά τα εξαρτήµατα. Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής,ο αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Candy. Για την προστασία του περιβάλλοντος Η συσκευή αυτή φέρει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE που αφορά στα απορρίµµατα από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (WEEE). Φροντίστε να εξασφαλίσετε την σωστή απόσυρση αυτής της συσκευής, µε αυτό το τρόπο συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων από παρενέργειες που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης διαχείρισης της απόσυρσης της συσκευής Το σύµβολο επάνω στη συσκευή υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί σας ένα κοινό οικιακό απόρριµµα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο σηµείο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία ανάκτησης και ανακύκλωσης της συσκευής επικοινωνήστε µε τις κατά τόπους αρµόδιες αρχές ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Περιεχοµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 8. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 9. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 28

29 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ l Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και παρεµφερείς µε την οικιακή χρήσεις όπως: Χώρους φαγητού καταστηµάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας; Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες; Από τους πελάτες ξενοδοχείων, µοτέλ και παρεµφερών χώρων; Από τους πελάτες των bed & breakfast. Χρήση διαφορετική από την κλασική οικιακή χρήση,όπως επαγγελµατική χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες, δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους. Διαφορετική από την προαναφερθείσα χρήση µπορεί να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της συσκευής και να ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να αποδοθούν σε διαφορετική από την οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον των δικαστηρίων. l Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτοµα µε µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς προγενέστερη εµπειρία και γνώση στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή ή να ασχολούνται µε το καθαρισµό και τη συντήρηση της χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην παίζουν µε τη συσκευή. l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εµφανίσει φθορές,πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ειδικευµένο τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη αντικατάσταση του καλωδίου. l Για την σύνδεση της συσκευής µε το δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τη σωλήνα που συνοδεύει την συσκευή. Μην δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις σωλήνες παλιών συσκευών. l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa. l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της συσκευής και οι αεραγωγοί εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται από πατάκια ή την µοκέτα. l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν θα καταστραφούν. EL 29

30 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόψετε ποτέ ένα πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώµατος, εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα αντικείµενα γρήγορα και τα απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η θερµότητα να διαχέεται. l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι προσβάσιµη και µετά την εγκατάσταση της συσκευής. l Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή πόρτα που έχει µεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες άνοιγµα της πόρτας της συσκευής. l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον πίνακα). l Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό. l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα στο πλυντήριο στεγνωτήριο. l Αντικείµενα που έχουν λερωθεί µε ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος, ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο πλυντήριο στεγνωτήριο. l Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό (latex foam), σκουφάκια µπάνιου, αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα από αφρώδες υλικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο πλυντήριο στεγνωτήριο. l Τα µαλακτικά υφασµάτων, ή παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από τ ις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων. l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερµότητας, όπως ένα πλυντήριοστεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση αντικειµένων που έχουν σχέση µε το πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε να τοποθετήσουµε 30

31 σε ένα πλυντήριο στεγνωτήριο, υφάσµατα που περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί από προϊόντα περιποίησης µαλλιών, θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε ζεστό νερό µε επιπλέον δόση απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα. l Για περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή και τεχνικές πληροφορίες επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή. Προδιαγραφές ασφάλειας l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού ή συντήρησης του πλυντηρίου, αποσυνδέστε την πρίζα από την παροχή και κλείστε την παροχή νερού. l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη. l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή, πολύπριζου και / ή παλαντέζας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της πλύσης το νερό µπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερµοκρασίες. l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό. l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή για να αποσυνδέσετε την πρίζα από την παροχή ρεύµατος. l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους ατµοσφαιρικούς παράγοντες. l Σε περίπτωση µεταφοράς µην ανασηκώνετε τη συσκευή από τα χειριστήρια ή το συρτάρι απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου. l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη βρύση και µην δοκιµάσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Επικοινωνήστε αµέσως µε τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή πληροί τις προδιαγραφές που εµπεριέχονται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που ακολουθούν:: l 2006/95/EC (LVD); l 2004/108/EC (EMC); l 2009/125/EC (ErP); l 2011/65/EU (RoHS); Και όσες έπονται των πιο πάνω. EL 31

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσεως Στεγνωτήριο ρούχων Συγχαρητήρια για την έξυπνη επιλογή!! Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την αγορά του καινούριου σας στεγνωτηρίου. Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασµένο

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ - ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (*) Χωρητικότητα τυμπάνου: 5 kg, 0-800 rpm ++, Ελληνικό Μενού 15 προγράμματα Πλήκτρο extra ξεβγάλματος (Extra Rinse) Πλήκτρο πρόπλυσης (Prewash)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε µια µατιά Επιλέξτε το θέµα που σας ενδιαφέρει Έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη δοσολογία, τους λεκέδες και τα ευαίσθητα υφάσµατα; Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Isolaella Design Team Elica I2YEA Ed. 06/06 3 x Ø 6 mm A R x 4 3 x 4.5x36mm B S x 4 150 cm C D E F x 3 4 x Ø 10 mm 4 x 6x70mm G x 3 H T x 4 M K I U x 4 6 x Ø 2,9x6,5 8 x Ø 3,5x6,5 Z 3 x Ø M4x14 1 O P Q

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50 D Οδηγίες χρήσεως GOC 970AT Στεγνωτήριο συμπύκνωσης 38 Ελ 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πληροφορίες παραλαβής Αφαίρεση της συσκευής από την συσκευασία Οδηγίες Ασφάλειας Χρήση Εγκατάσταση Τα ρούχα Προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

EAZYWASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ LEATHERMASTER ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

EAZYWASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ LEATHERMASTER ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, EAZYWASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ LEATHERMASTER ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 15, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΣ... ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Νέα υπηρεσία EazyWash µε την υπογραφή ποιότητας, LEATHERMASTER.

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς Μερικά από τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ikea.gr. Για

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές Κουζίνα IKEA Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα Μείκτες Ηλεκτρικές συσκευές Οι κουζίνες μας περνούν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αντοχής σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 2014-2015 Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Στις τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ 23%. Ενδέχεται οι τιμές να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα