Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας" άλλαξε ο χάρτης της Τ ο π ι κ ή ς Αυτοδιοίκη σης Εγινε ανασυγκρότη ση της Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σης κ α ι της ζωής των χω ρίων μας Γ ι α το καλό; για το κακό; Είναι πολύ νωρίς α κ ό μ η για ν' απαντήσου με Ο χρόνος θ α το δείξει Ενα όμως είναι γεγονός Μ ί α η διαπίστωση, τόσο για το χ ω ρ ι ό μας, όσο και για τ' άλλα χ ω ρ ι ά Η κ α τάρρευση, η φυγή "η φθί νουσα π ο ρ ε ί α ερήμωσης" κα όλα αυτά βρίσκονται σε ο ρ ι α κ ά σ η μ ε ί α κ α ι μας γεμίζουν θλίψη κ α ι απο γοήτευση Μ π ρ ο σ τ ά στα τεράστια αυτά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν ή θ α δη μιουργηθούν με τις συνε νώσεις των Δ ή μ ω ν κ α ι Κοινοτήτων κ α ι συγκεκρι μένα του Ν Ε Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Μ Α Σ, Κ Α Λ Π Α Κ Ι Ο Υ, πρέ πει να τα εκτιμήσουμε και να τα μελετήσουμε Ο ι νέ οι Δημοτικοί μας άρχο ντες κ α ι πρωτίστως ο Δή μαρχος έχουν τις προτά σεις τους, τις λύσεις τους, τα προγράμματα τους και τα οράματα τους Εμείς όμως, σαν συνοι κισμός πλέον, σαν διαμέ ρ ι σ μ α του νέου Δήμου μας, τι θα κάνουμε; Είναι σωστό να σηκώσουμε τα χ έ ρ ι α μας κ α ι να παραδο θούμε αμαχητί στη μ ο ί ρ α μας; Α σ φ α λ ώ ς όχι! Αμεση προτεραιότητα όλων μας είναι να ενώ σουμε τις δυνάμεις μας, ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΑΔΩΝ Στις 28 Απριλίου 1999 έγινε η τελετή των εγκαινίων του Συνοριακού Σταθμού Δρυμάδων Πωγωνίου με την Αλβανία, παρουσία πλήθους κόσμου, ενώ συγκι να ενισχύσουμε το τοπικό μας Συμβούλιο κ α ι ν' αντιμετωπίσουμε τη νέα κατάσταση Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι, αγαπημένοι, χωρίς μικρουπολογισμους, μικρο πολιτικές ή εξυπνάδες, ή κομματικές πολιτικές δια φορές φαινόμενα που επηρεάζουν αρνητικά τη μικρή μας κοινωνία Ο λ ο ι μας πρέπει νάμαστε σαν ένας άνθρωπος, μια γρο θιά, μια πυγμή, μ ι α δύνα μη Κανένας μα κανένας μας δεν περισσεύει στον τόπο μας Ε δ ώ όμως πρέ πει να πούμε, ότι στο πα να προτείνουμε στο νεο Δήμαρχο, πως θ α γίνεται η μ ό ρ φ ω σ η των παιδιών μας, πως θ α βελτιώσουμε τη συγκοινωνία μας, τους δρόμους μας, το υδροη λεκτρικό μας δίκτυο, τα βοσκοτόπια μας την εξυ πηρέτηση μας, την επικοι νωνία μας, τα τηλέφωνα μας, την ασφάλεια μας και το παραπαίον σύστη μα της Υγείας μας και όλα ό σ α συνεπάγονται για μ ι α εύρυθμη και αρμονική ζ ω ή στον τόπο μας Ο Δ ή μαρχος έχει υποχρέωση να μας ακούσει κ α ι μέσα Συνέχεια στην 4 η σελίδα ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΚΑΤΤ ΠΟΥ ΑΕΝ ΞΕΧΝΤΕΤΑΤ Κ ά θ ε τέτοια εποχή, μούρχονται στη μνήμη μου παλιές αξέχαστες εικόνες και σκη νές του χωριού μας, που τις ζήσαμε τότε μικρά παιδιά (Απόκριες, Βαγγελισμός - Λ ά ζ α ρ ο ς - Πασκαλιά) Είναι δ η λ α δ ή κάποιες εικό νες που μένουν τυπωμένες σ' αυτό που οι ψυχολόγοι ονο μάζουν συναισθηματική μνή μη Στιγμές που δεν υπόκει νται στους κανόνες της λή θης και του χ ρ ό ν ο υ νητική ήταν η προσέλευση των κατοίκων των γειτονι κών χωριών της Βορείου Ηπείρου Μια γέφυρα φι λίας μεταξύ του Ελληνικού και του Αλβανικού λαού Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ Ανδρέας, ο οποίος μίλησε με συγκινητικά θρησκευτικά λόγια Παρέστησαν και μίλησαν ο Νομάρχης κ Ζορμπα λάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πωγωνιανής κ Π Τσέβης, ο Πρόξενος της Ελλάδας στο ΑργυρόκαΣυνέχεια στην 4η σελίδα ρελθόν έγιναν λάθη, κ α κές εκτιμήσεις, θελητές ή αθέλητες, προσωπικές επιλογές παραγκωνισμοί, συνθλίψεις παραλήψεις και πικρίες Ο λ α αυτά τα γνωρίζουμε και πολλές φορές τα επικρίναμε Ε ί ναι καιρός πλέον, να τα παραμερίσουμε να τα ξε χάσουμε, ν' αναγεννηθού με και με νέο πνεύμα να δούμε τη νέα πραγματική χωριανική κατάσταση Δεν είναι ω ρ α ί ο να "επι χαίρουμε" για τα λάθη και τις απροσεξίες ή στραβοτιμονιές του παρελθό ντος Εμείς οι ίδιοι πρέπει Τότε που με το μακαρίτη δ ά σ κ α λ ο μας το μπάρμπα Α χ ι λ λ έ α - Μ ο ύ κ α, στο σκολ ε ι ό μας, παίζαμε θ ε α τ ρ ά κ ι και τραγουδούσαμε (25 Μ ά ρ τ η του Βαγγελισμού) Φευγάστε φίδια και γκουοτερίδια γιατ'ήρβεοβαγγελιομός Το σ υ μ β ο λ ι κ ό αυτό ποίημα (φίδια και γκουστερίδια) εν νοούσε τους Τούρκους πως ήρθε πια η ώ ρ α ν α φύγουν) ή το ά λ λ ο Ολη η δόξα, όλη η χάρη Αγια μέρα ξημερώνει και στη μνήμη σου το E8voq χαιρετά γονατιστό Μ ε τις παλιές φουστανέλλες, με τους γ κ ρ ά δ ε ς και τις πιστόλες τα πατριωτικά τρα γούδια και τη σχολική γιορτή αφιερωμένη στους ήρωες του '21 Και στη συνέχεια ο Λ ά ζ α ρ ο ς με τα κουδούνια και τα χ α ρ ο ύ μ ε ν α ξεφωνητά μας να μασούμε α υ γ ά για την Π α σκαλιά τσουγκρίσματα, το χ ο ρ ό με τ ρ α γ ο ύ δ ι α γύρω - γύρω στην Εκκλησιά "Σήμερα Χριστός Ανέστη κι αύριο Αληθώς Ανέστη Σήμερα και τα παιδιά στέκονται σαν τα φλουριά οήμερα κι οι παντρεμένες στέκονται καμαρωμένες" Ο λ α αυτά είναι μια μακρινή ανάμνηση για μας τους μεγά λ ο υ ς Ο λ α αυτά, με τα λ α ϊ κ ά μας ήθη και έ θ ι μ α με τις π α Ηρθε ο Λάζαρος, ήρ8αν τα Βάγια ήρ8ε των πα8ών η εβδομάδα ρ α δ ό σ ε ι ς μας που επικρατού να κοπιάσετε στην εκκλησία για ν'ακούσετε χρυσά Βιβλία Ν α μοιράσουμε τ' α υ γ ά χω ρίς ζ α β ο λ ι έ ς και να βγάλου με και "μερτικό" για το δ ά σ κ α λ ο μας νε κανείς το πατριωτικό και Ω ρ α ί ε ς αξέχαστες παιδι κές σκηνές, που τις βιώσαμε στη γενέθλια γη μας, στον τό πο μας, στο χωριό μας Κι α ρ γ ό τ ε ρ α η Π α σ κ α λ ι ά, με τα κόκκινα τ' αυγά τα σ α ν εκείνο τον κ α ι ρ ό διέκρι θρησκευτικό πνεύμα, το πνεύμα της αγάπης, της συνα δέλφωσης, του σεβασμού και της καλοσύνης Στοιχεία μιας ά λ λ η ς κοινωνικής αν θρώπινης, χωριανικής ζωής, απλής μεν, ζηλευτής δε, που αρχίζει σιγά - σιγό ν α χάνεται στο πέρασμα του χρόνου ΣΟΙΚ

2 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Ανο8ιφύντο$ την ιστορίον του χωριού μα$ ΠΡΙΝ 11Q Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ε Ρ Ι Π Ο Υ Α Π Ο Τ Η Ν " Φ Ω Ν Η Τ Η Σ ΗΠΕΙΡΟΥ" δευσινκλπ" και των δημογερόντων ευ Και συνεχίζει στο πρώτο χαρίστως μεταδίδω υμίν του άρθρο για πολλά ζητή ότι πολλάς καταβάλλει ματα της τότε σκλαβωμέ προσπάθειας υπέρ των νης Ηπείρου κοινοτικών συμφερόντων Εν μικρώ δε χρονικώ διααπό το κείμενο αυτό θα στήματι έφερεν εις καλήν πάρουμε κι εμείς μια παρά θέσιν τα οικονομικά της Εκ γραφο "Θα καταστήσω κλησίας Αρκούσι νυν προς μεν την εφημερίδα μας μέ συντήρησιν του διδασκά σον συννενοήσεως και επι λου και παρουσιάζουσι και κοινωνίας" έγραφε ικανόν περίσσευμα δυνάαυτό ακριβώς κάνουμε μενον να διατεθή δι άλλας κι εμείς σήμερα, έπειτα ανάγκας της κοινότητος από 107 ακριβώς χρόνια Προς τας άλλας φροντίδας Ατομική μας φιλοδοξία τας οποίας καταβάλλει και συμφέρον κανένα Αλ απήλλαξε σχεδόν την κοι λά κάνουμε μια προσπά νότητα από τας συχνός θεια για επικοινωνία μ' ενοχλήσεις των εξ Ιωαννί όλους τους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑνων αποστελλομένων ει ΝΙΤΕΣ και τους πέριξ κοσπρακτόρων, καταβάλλων ντοχωριανούς για μια αυτός κατά την ωρισμένην διαρκή επαφή και γνωρι προθεσμίαν εις το ταμείον μία, μέσα στο μεγάλο κυ τους φόρους και ούτω διευ κεώνα που ζούμε Ο αεί κολόνων την κοινότητα μνηστος χωριανός μας μέ Εσχάτως δε κατεσκευασε σα απ' τα κείμενα του πά δύο νέα φρεάτια (πηγάδια) ντα μας οδηγεί εντός του χωρίου δαπανήβ Στο υπ' αριθμ 220 σας εκ του ιδίου βαλα φύλλο της 3ης Ιανουαρίου ντίου, επισύρας ούτω την 1897 ημέρα Παρασκευή ευγνωμοσύνην της κοινό διαβάζουμε τητος Ανταπόκριση εκ Ζαγο Γ Το πρώτο φύλλο της ρίου (κοινότης Νεγάδων εφημερίδας του, ο μικρός Τα κληροδοτήματα Η κοι δημοσιογράφος από το νότης Μεσοβουνίου και Αληζώτ Τζεφλίκι (έτσι λε Αγ Μηνά Η κοινότης Αληγόταν τότε το χωριό μας) ζώττζεφλικίου Ιδού το' στείλε στο Λάμπρου Περί του νέου προϊσταμέ καθηγητή Πανεπιστημίου νου της κοινότητος Αληζώτ να τι έγραφε (Αρχείο βι Τζεφλικίου κ Χρ Τζέρμπου βλιοθήκης του Δήμου Ιωαννιτών) Κύριε Λάμπη (ή Λά " μπρου) ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τώρα εάν αγαπάτε, μας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ γράφετε ένα άρθρον, δια ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ το δεύτερον φύλλον Εάν ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ! 3ΕΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ είναι δυνατόν θα με υπο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χρεώσετε Νομίζω ότι το ι ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙίϊΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΤΗΛ (0653) φύλλον δεν είναι και πολύ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άσχημον Ειργάσθημεν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ιδίαις μόνον δυνάμεσι" ΣΥΝΤΑΕΗΣ - ΥΛΗΣ Γ Κ ΓΑΓΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Εις την παράκληση αυτή Ν ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΙΙΛ (0653) και (0651) απήντησε δι' επιστολής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ο Σπυρίδων Π ΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ ΜΠΡΟΥ καθηγητής τότε ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ του Εθνικού Πανεπιστη ΤΗΛ (0653) και (0651) μίου Αθηνών που δημοσιε ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ύτηκε την 30 Σεπτεμβρίου ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1892 στην εφημερίδα η Φ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ιί όχι δεν της Η επιστρέφονται Αυτά για να γνωρίζουμε Οι ενναόγραφες συν«ργααίε<; εκφράζουν ης ααοψεις την ιστορία του χωριού εκείνων που υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ μας Η "ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΡΟΥ" είναι μια ανεξάντλη Ι ΙΑ Αρχιεπ Σπυρίδωνος 8 τη πηγή πληροφοριών για Τ η λ F A X όλους μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ ΣΟΙΚ Πολλές φορές έχουμε από τότε που εκδίδουμε την εφημερίδα μας- ανα φερθεί στον αείμνηστο χω ριανό μας, συγγραφέα εκδότη και βουλευτή Γ Κ ΓΑΓΑΡΗ Σήμερα θ' ανα φερθούμε στο πρώτο του φύλλο και στο 220 φύλλο της Φ της Α του 1892 και 1897 Στο πρώτο λοιπόν φύλλο της εφημερίδας του έγρα φε σ' αρχαΐζουσα γλώσσα (ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ τεύ χος 1ο Γραφείον οδός Οφθαλμιατρείου 43 18ης Σεπτεμβρίου ημέρα Παρα σκευή 1892 Θα προσπαθήσωμεν όπως καταστήσωμεν αυ τήν (δηλ την εφημερίδα μας η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙ ΡΟΥ) τέλειον όργανον των Ηπειρωτικών συμφερό ντων και μέσον επικοινω νίας των απανταχού Ηπει ρωτικών κοινοτήτων Θα είναι το Ευαγγέλιον πα ντός Ηπειρώτου και ο πνευματικός της πατρίδος αυτού οδηγός Εις τας στήλας αυτής θα παρελά σω σι το εν μετά το άλλο άπαντα τα ενδιαφέροντα της Ηπείρου συζήτημα, τα αναγόμενα εις την ιστορίαν την γεωγραφίαν την τοπογραφίαν, την κλιματολογίαν αυτής και την εκπαί- ' - ' " ; - " ' " ' '-'- ' Ι, ;,,, ;, ί,; ι ; ; ; ^ V ; - ;, ', ' _ - ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΩΡΊΟ May ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Από παιδούλα έφυγα Για χρόνια ζω στα ξένα Κάποιες φο ρές κατάφερα νάρθω κοντά σε σένα Σ' ονόμαζαν αλλοτινά Λαχανόκαστρο Μ α ήσουν πάντα ωραίο Και με το ωραίο συν το κάστρο Τώρα σε ΛΕΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Σε πλαγιά σ' έχουν χτισμένο και θωρρείς ανατολή Ο Γορμός περνάει μπροστά σου και χύνεται στο Καλαμά Εί χες και τρεις υδρόμυλους κανείς δεν λειτουργά Στην από κει την όχθη του υπάρχουν τα Κωτέϊκα - Βαλαέϊκα μικρός συνοικι σμός Νεροτριβή που ντριστήλιαζε τις φλουκωτές Βελέντζες κι αυτή αχρηστευμένη Πενήντα τ' ακατοίκητα είναι τ' αρχοντι κά σου Στην πράσινη στου βλάστηση βγήκα ως το γεφύρι κι άκουσα κίσσας τη φωνή Στα ξέφωτα γρασίδια σου βόσκουν πολλά κοπάδια Και στις πεζούλες των σπιτιών κηπευτικά βλασταίνουν Αγνάντεψα με προσοχή τα όσα είχα αφήσει Χωρίς ποτέ ειλικρινά ζωή να τάχω ζήσει Στην Παναγιά την ΠΑΛΙΟΥΡΗ οκτώ Σεπτέμβρη δάμαι να κάνω μια προσευχή σωστή να τη θαυμάσω Ρουψιά - Φρεστανά - Κεφαλόβρυσο και Αγιο Κο σμά είναι τα γύρω σου χωριά = ΦΕΡΜΑ = Θ Α Ν Α Σ Η ΤΣΑΡΛΗ λένε τον κοινοτάρχη - φιλόξενος όσο αυτός κανένας δεν υπάρχει Με λένε ΕΙΡΗΝΗ Β Α Λ Α Η - Νυν Π Α Π Α Ϊ Ω Α Ν Ν Ο Υ κι αφη γούμαι τα λίγα που θυμάμαι Χαιρετισμούς σ' όλους τους χω ριανούς ΚΩΝ ΤΙΟΥΝΑΚΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο Ι Κ Ι Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ι κ ί α στο χ ω ρ ι ό Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο Ιωαννίνων Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς στα τ η λ έ φ ω ν α , , ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΙ "ΛΙΘΟΣ" ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κ ρ α τ ή σ ε ι ς θέσεων Τηλ (0653) και FAX (0651) ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Ζ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 Α Θ Η Ν Α ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 Τ Η Λ KEY HOUSE Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ό Σ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π Β Α Λ Ε Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο Αριστοτέλους 16 τηλ Ο ι κ ί α Φιλελλήνων 2 6 τηλ

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Οι gpao-gnpicrcrrcec; uou Δήμου Καλπακίου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Ο Δήμαρχος Καλπακίου συζήτησε με τους δημότες σε λαϊκές συνελεύσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Καλπακίου ως εξής Ανω ΡαΒένια τη Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 1 1 πμ στο Δημοτικό σχολείο Κάτω Ραβένια το Μεγάλο Σάββατο, ώρα 1100 πμ στο κοινοτικό κατάστημα Χρυσόρραχη την Κυριακή (Γ του Πάσχα 1 1 Απριλίου ώρα 530 μμ, στο πνευματι κό κέντρο Χρυσόρραχης Δολιανά τη Δευτέρα 12 Απριλίου ώρα 700 μμ, στο ισόγειο του κοινοτικού κα ταστήματος Δολιανών Γεροπλάτανος τη Δευτέ ρα 12 Απριλίου ώρα 1200 το μεσημέρι στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου ΜαυροΒούνι τη Δευτέρα 12 Απριλίου, ώρα πμ στο κοινοτικό κατάστημα Καλπάκι την Τρίτη 13 Απριλίου, ώρα 800 μμ στο =^ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει και να διορθώνει γραμματικά και συντακτικά τα προς δημοσίευση κείμενα Τα δημοσιευμένα κείμενα (ενυπόγραφα πάντοτε) δεν εκ φράζουν -όπως πολλές φορές είχαμε τονίσει- κατ' ανάγκη τις απόψεις της συντακτικής επιτροπής και την εφημερίδα μας και συνεπώς δεν μας δεσμεύουν Επιπλέον κείμενα ανώνυμα ή με ψευδώνυμο ή προσωπι κά ή υβριστικά θάχουν την μεταχείριση που τους αρμόζει, αφού οι ίδιοι οι συντάκτες τους εντρέπονται -καθώς ορί ζει ο Νόμος- να βάζουν το ονοματεπώνυμο τους σωστά καθώς και τα λοιπά στοιχεία δηλαδή δ/νση τηλέφωνο κλπ Πάντοτε για να είμαστε σωστοί αυτά πρέπει V ανα φέρονται και να γίνεται καλόπιστη κριτική για την περαιτέ ρω βελτίωση και κυκλοφορία τηο εφημερίδασ μας Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μοχλός ανάπτυξης των χωριών μας, δήλωσε ο κοντοχωριανός μας κ Βασίλης Ηλιάδης, Βοηθός Νομάρχης (από το Βασιλικό Πωγωνίου), είναι η εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΥ / 9 7 της Ενωμένης Ευρώπης για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και της αγροτοβιοτεχνίας Αλήθεια τι είναι, τι λέει, αγαπητέ φίλε Βασίλη αυτός ο κανονισμός; Ελα καμιά μέρα -για ένα τσίπουρο- στο χωριό μας να τα πούμε Αρκετοί είναι που ενδιαφέρονται ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ αμφιθέατρο του Δημοτικού σχολείου Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Καψάλης Κων/νος Δή μαρχος Κούσιας Νικόλαος Αντι δήμαρχος (για ένα έτος) Σιάχος Θεμιστοκλής Πρό εδρος Δημοτικού Συμβου λίου Δημοτικοί Σύμβουλοι Γε ωργίου Θεόδωρος, Γεωρ γίου Μιλτιάδης, Δόκος Αλέ ξιος Καραμπάς Δημήτριος Αντ/δρος Δημοτικού Συμ βουλίου Καψάλης Ιωάννης Γραμ ματέας Δημ Συμβουλίου Δημοτικοί Σύμβουλοι Κολιάκης Δημήτριος, Μήλιος Κων/νος, Ντάγκας Ιωάννης, Οικονόμου Αθανάσιος, Σώτος Ιωάννης Τζαβέλλας Μι χαήλ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Διετία ) Πρόεδρος Καψάλης Κων/νος Τακτικά μέλη Γεωργίου Θεόδωρος, Κολιάκης Δημή τριος Αναπληρ μέλη Ντάγκας Ιωάννης, Οικονόμου Α θ α νάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν Τσάτσης Κυριάκος πρόε δρος ΤΣ Ανω ΡαΒενίων, Μακρής Γεώργιος πρόε δρος ΤΣ Νεγράδων, Ταλιούρης Χαραλ πρόεδρος ΤΣ Γεροπλατάνου, Σταύ ρου Κων/νος πρόεδρος ΤΣ Κάτω Ραβενίων, Μπούσης Κων/νος πρόεδρος ΤΣ Μαυροβουνίου, ΔερΒένης Αθανάσιος πρόεδρος ΤΣ Χρυσορράχης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με ανακοινώ σεις του Δήμου με την υπ' αριθμ 4 5 / 9 9 απόφαση πε ρί ψηψίσεως προϋπολογι σμού του Δήμου Καλπακίου ψηφίστηκε ο προϋπολογι σμός για το οικονομικό έτος 1999 που προβλέπει Σύνο λο εσόδων δρχ Σύνολο εξόδων δρχ και αποθεμα τικό δρχ Μακάρι να πραγματοποιη θεί αυτός ο προϋπολογι σμός και να δούμε διάφορα έργα στο χωριό μας Του χρόνου στον απολογισμό θάχουμε να πούμε περισσό τερα Μ ' άλλες αποφάσεις του Δήμου καθορίστηκαν το ετήσιο δικαίωμα Βοσκής κα θώς και τα τέλη καθαριότη τας ηλεκτροφωτισμού και τα τέλη υδρεύσεως Ετσι έχουμε Τέλος ανά κμ Για το Γεροπλάτανο 8 0 δρχ (πέρισυ ήταν 7 0 δρχ) πάγιο για κά θε υδρομετρητή ετη σίως (πέρισυ ήταν το ίδιο) Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 150 δρχ ανά τμ (πέρισυ ήταν δραχμές) Δικαίωμα Βοσκής 1) Από 1 μικρό ζώο μέχρι 5 0 μικρά 80 δραχ κατά κε φαλή (πέρισυ ήταν 100 δραχμές) 2) Από 51 μικρά ζώα και άνω 120 δρχ κατά κεφαλή (πέρισυ ήταν 100 δραχμές) 3) Από 1 μεγάλο ζώο μέ χρι 5 μεγάλα 130 δρχ κατά κεφαλή (πέρισυ ήταν 150 ΟΡΧ ) 4) Από 6 μεγάλα και πάνω δρχ κατά κεφαλή (πέ ρισυ ήταν 150 δρχ) Κατά την διμηνιαία έκδο ση μας θ α ενημερώνουμε τους χωριανούς τους δημό τες μας και τους φίλους αναγνώστες μας όσο μπο ρούμε καλύτερα Επαγγελ ματίες δεν είμαστε Σημειώνουμε ακόμη ότι κάθε χωριανός και δημότης μπορεί να επικοινωνεί τις ερ γάσιμες ημέρες και ώρες με τις Υπηρεσίες του Δήμου και με τον κ Δήμαρχο Καλπα κίου στα τηλέφωνα (0653) ή (0653) ή στο κινητό του κ Δημάρχου (094) Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ FAX ΑΟΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ Υ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α Κοπέλες του χωριού έξω από την Εκκλησία όταν το χωριό ήταν γεμάτο από κόσμο (Φωτ έτος 1955 περί που) ^ J) ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οκ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 Η νέα καιάσιαση στα χυριάμα* Συνέχεια από ιην 1η σελίδα στις υπάρχουσες δυνατότη τες του, να μας επιλύσει τα προβλήματα μας, εμείς έχου με δικαίωμα να του τα υπο δείξουμε Ηρθε επιτέλους ο καιρός ν' αφήσουμε στην άκρη το άκρατο τοπικιστικό πνεύμα, τους παραγκωνισμούς, τους μικροενωΐσμούς και όλοι μαζί ν' αυξήσουμε την ακτίνα δράσης και σκέψης μας, να εργαστούμε συλλογικά και ν' αντιμετωπίσουμε γενναία, ό,τι μας ταλανίζει και προ σπαθεί να μας αφανίσει Το πικό Συμβούλιο, ντόπιοι, ξε νιτεμένοι, Σύλλογος Δημοτι κό Συμβούλιο, όλοι ενωμέ νοι σε μια κοινή πορεία, με συνελεύσεις, συγκεντρώ σεις, με λόγια και με έργα για το καλό του χωριού μας Κανείς μα κανείς να μη λεί ψει, σ' αυτή την προσπά θεια Αδελφωμένοι κι αγκαλια σμένοι ας πάμε μπροστά Θ α ήταν στρουθοκαμηλισμός να βλέπουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος Ας συστρατευθούμε λοιπόν, ας απαιτήσουμε επιτακτικά από την πολιτεία να μας βοηθή σει να λύσουμε τα προβλή ματα μας, πρώτα απ' όλα όμως α* αυτή την προσπά θεια, την δικαίωση των προ σπαθειών μας όλοι ΕΜΕΙΣ Το χωριό μας θα πάει καλά όταν κι όλη η ευρύτερη πε ριοχή ευημερεί Είμαστε σί γουροι πως μας αξίζει μια καλύτερη μοίρα Το χωριό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ Ζ Η ΣΕΙ! Η ΣΕ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΑΔΩΝ Συνέχεια από την 1η σελίδα στρο, ο Πρόξενος της Αλβα νίας στα Γιάννινα και ο έπαρ χος Βορείου Πωγωνίου κ Οι κονόμου Παραβρέθηκαν ακόμη, με ταξύ άλλων, ο επιθεωρητής της Αστυνομίας Ηπείρου Βασ ΠαΠανότης, οι Δήμαρ χοι Ανω Πωγωνίου Δημ Μπάσιος, Δελβινακίου Αθαν Μποζιάρης, Περάματος Σωτ Ζιάκας, ο πολιτευτής της ΝΔ και πρώην Δήμαρχος Κηφι σιάς Κων Τασούλας, ο πολι τευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώ ην γγ υπουργείου Γ Μουτσόπουλος, εκπρόσωποι των όμορων κοινοτήτων της Β Ηπείρου (Σωπική, Πολύτσανη, Χλωμό, Τσιάτιστα κα), οι νομαρχιακοί Σύμβουλοι Δημ Μαυρομάτης, Αντ Δολιώτης, Αλκής Κοσοβίτσας, καθώς και αντιπροσωπεία Ηπειρω τών της Νέας Υόρκης υπό τον Πρόεδρο της "Αναγέννη σης" Χρ Κοσοβίτσα Παρα βρέθηκαν ακόμη κοινοτάρ χες γειτονικών χωριών, δημοτ σύμβουλοι και πλήθος κόσμου Από το χωριό μας παρα βρέθηκαν ο υπεύθυνος ύλης της εφημερίδας μας κ Σω κράτης Οικονόμου και ο κ Π Λιάρος Κοπέλες με τοπικές ενδυ μασίες χόρεψαν υπό τους ήχους των κλαρίνων βορειοη πειρωτικού συγκροτήματος, ενώ μαθητές από την Β Ηπειρο απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν Στην τελετή έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους και οι συνοριακοί φρουροί, υπό τον αστυνομικό υποδιευθυντή κ Βασ Μάλλιο (από τους πρω τεργάτες της δημιουργίας του Συνοριακού Σταθμού) Μετά τα εγκαίνια, ακολού θησε δεξίωση με ψητά, πίτ τες, γλυκίσματα κλπ και πα ραδοσιακό πωγωνήσιο γλέ ντι ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ AVIN ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α! ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ ΕΟΔ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης οειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ΣΕΛΙΔΑ 4 Οι Ελληνικές παραδασιακες ζρορεαιές Ο ι Ελληνικές φ ο ρ ε σ ι έ ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν την εντύπωση μ ε γ ά λ η ς π ο ι κ ι λ ί α ς, γιατί κ ά θ ε χωριό ή κωμόπολη προ σπαθούσε ν α δώσει μια ιδιοτυπία τ ό σ ο στις α ν δ ρ ι κ έ ς ό σ ο κ α ι κυρίως στις γ υ ναικείες ενδυμασίες Η νύφη είχε ίδια σ τ ο λ ή α λ λ ά αντί γ ι α ο μ π ό λ ι α έ β α ζ ε κ ο ρ ώ ν α με πέτρες χρωματι στές Στο πίσω μ έ ρ ο ς του κε φ α λ ι ο ύ έ β α ζ α ν μαντήλι δ ι πλωμένο στα τέσσερα, έκα Εχουμε γ υ ν α ι κ ε ί ε ς ε ν δ υ μ α σ ί ε ς με ά π ε ι ρ ε ς π α ρ α λ λαγές Η Πωγωνήσια φορε σ ι ά είναι κάτι το ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό Εχει σ α γ ι ά κ ι ο λ ό α σ π ρ ο κ α ι συγκούνι ενώ άλλες φορε σ ι έ ς έχουν σ α γ ι ά κ ι μ α ύ ρ ο Ο λ ε ς τους χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο νται ω ς χ ω ρ ι κ έ ς κ α ι φ ο ρ ι ο ύ νται σ τ α ο ρ ε ι ν ά κ α ι π ε δ ι ν ά τμήματα της Ηπειρωτικής Ε λ λ ά δ α ς Τ ο σ α γ ι ά κ ι είναι ο λ ό μ α λ λ ο ά σ π ρ ο είναι κ α τ α κ ό ρ υ φ α ανοιχτό μ π ρ ο σ τ ά και χ ω ρ ί ς μανίκια Εχει ρ α μ έ ν α κουμπιά α ρ ι σ τ ε ρ ά κ α ι κουμπώνει με δ ύ ο κουμποτσιάπρακα Α π ό κά τω φ ο ρ ο ύ σ α ν ά σ π ρ ο που κ ά μ ι σ ο μ α κ ρ ύ Ενα ζ ω ν ά ρ ι μ α ύ ρ ο, μ ι α ζώνη κόκκινη, έ ν α ν α λ α τ ζ ι ά, κ α ι κατιφέ Μ ι α ποδιά σταγιακαίνια και β ε λ ο ύ δ ι ν η με δ α ν τ έ λ α ή με ταξωτή με δ α ν τ έ λ α Κ ά λ τσες ά σ π ρ ε ς κεντημένες ή λευκές Μ ε γ ά λ ο τσιάπρακα πάνω α π ό την π ο δ ι ά Στο λ α ι μ ό μ ι α λ α ι μ α ρ ι ά κεντημένη με κίτρινο μετάξι ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΡΟΥΨΙΑΣ Ο π ω ς κ ά δ ε χρόνο, έτσι κι εφέτος, του Α ϊ Γιώργη, έγινε το πανηγύρι, με ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό τάξη κ α ι κέφι στη Ρουψιά Ακούστηκε για μια ακόμη φο ρ ά το κλαρίνο και οι πανηγυ ριστές α π ό το χωριό και τα γύρω χωριά έ δ ω σ α ν το π α ρόν Χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι γελαστοί με κέφι και Πωγωνήσια τραγού δ ι α και χ ο ρ ο ύ ς Είναι η ν έ α αρχή Η αρχή των πανηγυριών σ τ α χωριά μας, που μας δίνουν -έστω και για λίγο κίνηση - ζωή - ζω ντάνια Κ α λ ή αρχή - χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά και του χρόνου ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΩΡΑ Η ασφαλτόστρωση του δ ρ ό μ ο υ Μ α υ ρ ο β ο υ ν ί ο υ Γεροπλατάνου βρήκε την εφη μ ε ρ ί δ α μας στο τυπογρα φείο Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α στο ά λ λ ο φύλλο ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ Α Β Α Κ Η 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ νε ουρά και είχε φούντες κόκκινες πίσω Π ά ν ω α π ό τον α λ α τ ζ ι ά έ β α ζ α ν κ α ι έ ν α κοντό κ ο ντομάνικο σ α ν γιλέκο παρ δ α λ ό Ε β α ζ α ν και π ά ν ω σ ι ά γ ι α κ ο με φούντες κ ό κ κ ι ν ε ς σ τ α π λ ά γ ι α κ α ι στις π λ ά τ ε ς Στο λ α ι μ ό έ δ ε ν α ν μαντήλι και έ β α ζ α ν τ α φ λ ο υ ρ ι ά π ά νω του Η Ελληνική φ ο ρ ε σ ι ά ιδιαί τ ε ρ α η γ υ ν α ι κ ε ί α ήταν έ ρ γ ο α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά των γυναικών Ο λ α τα τμήματα της α π ό τ α κ α λ ύ μ μ α τ α του κ ε φ α λ ι ο ύ ω ς τα υ π ο δ ή μ α τ α κ α τ α σ κ ε υ ά ζονταν όπως και τα υλικά επιτοπίως Στο κ ε φ ά λ ι ο ι Π ω γωνήσιες φ ο ρ ο ύ σ α ν την ο μ π ό λ ι α που ήταν φτιαγμένη α π ό μετάξι Γι α υ τ ό ήταν απαραίτητη η παραγωγή κουκουλιών που σιγά σιγά έγινε π α ρ ά δ ο σ η Ο ι μ ο υ ρ ι έ ς ξεπρόβαλαν εκατοντάδες γ έ μ ι σ α ν τις α υ λ έ ς των σπι τιών τους κήπους τ α χ ω ρ ά φ ι α π ο λ λ έ ς σ ώ ζ ο ν τ α ι και σ ή μερα ακόμη Κ ά θ ε οικογέ νεια χρειαζόταν πολλές ο μ π ό λ ι ε ς Για γ ι ο ρ τ έ ς κ α θ η μερινές κ α ι γ ι α π ρ ο ί κ ε ς των κοριτσιών χ ρ ε ι α ζ ό τ α ν λ ο ι πόν κ α ι π ο λ ύ μετάξι Η κ α τ ε ρ γ α σ ί α των χ λ ω ρ ώ ν κ ο υ κουλιών γινόταν στη Β ή σ σ α νη που α π ο τ ε λ ο ύ σ ε στις τε λευταίες δεκαετίες του 1 9 ο υ α ι ώ ν α το μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ι κό κ έ ν τ ρ ο τ ο υ Α ν ω Π ω γ ω νίου Την ο μ π ό λ ι α την ύφαι ν α ν στον α ρ γ α λ ε ι ό Το φ α κ ι ό λ ι σ μ α (το Β ά λ σ ι μο της ο μ π ό λ ι α ς ) ή θ ε λ ε τέ χνη κ α ι μ ε ρ ά κ ι Λ ί γ ε ς ξ έ ρ ο υ ν σήμερα να φακιολίζουν σω στά Σιγά σιγά ά λ λ α ξ α ν μερικά τμήματα κ α ι π ρ ο σ τ έ θ η κ α ν α γ ο ρ α σ τ ά π ο υ ήταν π ρ ο ϊ ό ντα ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν ώ σ π ο υ η βιομηχανική ανάπτυξη π α ρ α μ έ ρ ι σ ε ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά την παραδοσιακή φορεσιά που π ε ρ ι ο ρ ί σ τ η κ ε μ ό ν ο ω ς γνώ ρ ι σ μ α ατομικής εμμονής στον π α ρ α δ ο σ ι α κ ό τ ρ ό π ο ζωής Λόλα Μούκα ΜΑΙΡΗ Τ Ζ Α Λ Α Λ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ν Ο ΝA = X Π Α Ν 0 Ρ ΑA 2Μ Α # ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΗΜ^Ι * ΞΕΝΟΝΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ i ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΊΜίΨΗΑ AbiMH'il, ί l i ; i ; i ; ' 'rm loimriai Ι» '* «nmnan * THA(0657)

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Γράμμα npos την cctn H cpisa "Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " Αγαπητοί φίλοι Θ α ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις προς την ΣΕ της εφημερίδας μας Ο χ ι προς Θ ε ο ύ με διάθεση κριτι κής γιατί αυτοκριτική χρειάζε ται στον καθένα μας, μια που συνεχώς η ΣΕ έκαμε έκκληση στον καθέναν μας για συνερ γασία με την εφημερίδα μας Η ΣΕ ζήτησε απ' όλους μας γνώ μες, απόψεις γύρω α π ό προ βλήματα που υπάρχουν ή εφι κτές λύσεις που μπορούν να δοθούν σε ορισμένα α π ' αυτά Αυτό δυστυχώς δ ε ν έγινε και αν έγινε δεν έγινε ούτε με με θοδικότητα ούτε τεκμηριωμέ να που ν α πείθουν εκείνους που μπορούν ν α δώσουν λύ σεις Δεν θ α σταθώ όμως εδώ πιστεύω στα επόμενα φύλλα να γράψω τις απόψεις μου Εκείνο όμως που θ α ήθελα να τονίσω είναι ότι γενικά το στυλ της εφημερίδας ολόκληρο τον τελευταίο καιρό δεν είναι εκεί νο που κατά την γνώμη μου θ α έπρεπε ν α είναι Αντί ν α προ σαρμόσουμε την εφημερίδα Α π ό τον κ Σ τ α ύ ρ ο Συκιώτη σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο τ ρ α π ε ζ ι κ ό α π ό την Α ρ ί σ τ η Ζ α γ ο ρ ί ο υ, λ ά β α μ ε την π α ρ α κ ά τ ω επι στολή, με ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς γ ι α το φ ύ λ λ ο της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μ α ς που του σ τ ε ί λ α μ ε κ α ι μεταξύ των ά λ λ ω ν α φ ο ύ μ α ς συγ χ α ί ρ ε ι γι αυτή την έντυπη π ρ ο σ π ά θ ε ι α μας γράφει Η ε φ η μ ε ρ ί δ α σ α ς έχει ά ρ τια δ ο μ ή, με ό λ α ε κ ε ί ν α τα σ τ ο ι χ ε ί α - ά ρ θ ρ ο, τοπικές πληροφορίες, ιστορικολ α ο γ ρ α φ ι κ ά θ έ μ α τ α, κρί σ ε ι ς, σ χ ό λ ι α, κ ο ι ν ω ν ι κ ά - που κ α λ ύ π τ ο υ ν το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν, ό χ ι μ ό ν ο, των Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ι τών α λ λ ά κ α ι ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε τρίτου α ν α γ ν ώ σ τ η Ο Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς -το χ ω ρ ι ό π ο υ, στη ν ε α ν ι κ ή μου ηλι κία, π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς επισκέ φ τ η κ α κ α ι δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ α σ' α υ τ ό, με κ ά π ο ι ε ς, α κ ό μ α, γ ν ω ρ ι μ ί ε ς π ρ ο σ ώ π ω ν - έχει παλαιούς δεσμούς και κοι ν ά σ τ ο ι χ ε ί α ζ ω ή ς με τ α χ ω ρ ι ά της λ ε κ ά ν η ς τ ο υ Β ο ϊ δ ο μάτη Ε θ ε ω ρ ε ί τ ο, ά λ λ ω σ τ ε, παλαιότερα, Ζαγοροχώρι στ,ς ανάγκες των καιρών με πλούσια τοπική ενημέρωση μια π ο υ κ α τ α τ η ν γνώμη μου υπάρχει αυτή δεν κάνουμε τίποτε άλλο ν α την κλείνουμε σε ένα αυστηρό τοπικιστικό πλαίσιο με επαναλαμβανόμενα λαο γραφικά κείμενα με πολύ μι κρές παραλλαγές δηλαδή κάτι από τα ίδια που ενώ κάποτε εγώ προσωπικά περίμενα την εφημερίδα με τόση λαχτάρα σήμερα το μόνο που με ενδια φέρει τα Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α και μό νον Α ι σ θ ά ν θ η κ α όχι άνετα όταν περίμενα από την " Φ Ω ΝΗ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" στο τελευταίο τεύχος δηλ Ια νουαρίου Φεβρουαρίου σε πε ρίοπτη θέση το πανηγυρικό της ορκωμοσίας της Ν έ α ς Δημ Αρχής Τις προγραμματικές δηλώ σεις του Δημάρχου τις δηλώ σεις του αρχηγού της άλλης παράταξης δηλώσεις δημ συμ βούλων και των δύο παρατά ξεων Τουλάχιστον έπρεπε να δημοσιευθεί λεπρομερειακά το πρώτο Δημ Συμβούλιο με Διακατέχομαι από διάθε σ η ν α σ υ μ β ά λ λ ω, μ' ό π ο ι ο τ ρ ό π ο, στην ε π α ν α σ ύ ν δ ε σ η των π α λ ι ώ ν δ ε σ μ ώ ν του Γερ ο π λ α τ ά ν ο υ με το χ ώ ρ ο του Δυτ Ζ α γ ο ρ ί ο υ Σ ε πρώτη ευ κ α ι ρ ί α, θ α κ ά ν ω σχετική α ν α φ ο ρ ά σ τ ο Ζ α γ ο ρ ί σ ι ο πε ρ ι ο δ ι κ ό "Το Ζ α γ ό ρ ι μ α ς " Π ρ ο ς την κ α τ ε ύ θ υ ν σ η αυτή, προτείνω ν α ' τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί τ ε έ ν α φ ύ λ λ ο της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς σ α ς π ρ ο ς το π ε ρ ι ο δ ι κ ό (Σίνα 4) Θ α π ρ ο κ ύ ψ ε ι α μ ο ι β α ί α ενημέρωση Η " Φ ω ν ή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά νου" α π έ κ τ η σ ε έ ν α α κ ό μ α φίλο - αναγνώστη Π α ρ α κ α λ ώ ν α λ α μ β ά ν ω τακτικά τα φ ύ λ λ α της Π ρ ο τ ί θ ε μ α ι δ ε ν α σ υ ν δ ρ ά μ ω την ευγενή κ α ι ανιδιοτελή προσπάθεια σας με τ ο π ο σ ό των δρχ , το ο π ο ί ο θ α κ α τ α θ έ σ ω με την πρώτη κ ά θ ο δ ο μου σ τ α Γιάννινα Εύχομαι επιτυχία κ α ι μ α κ ρ ο η μ έ ρ ε υ σ η στη "Φωνή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ " Mc ιδιαίτερη ςκτίμηση ΙΤΑΥΡΟΣ ΖΥΚΙΩΤΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ ΚΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ^ Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 86η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ θέσεις και απόψεις του κάθε Δημ Συμβούλου που διατυπώ θηκαν για λύσεις προβλημά των της καθημερινότητας τα ονόματα όλων των Δημ Συμ βούλων καθώς και εκείνων των Δημ Συμβούλων που ανέ λ α β α ν υπεύθυνους τομείς στην Δημαρχία Η ενημέρωση του χωριανού μας που ζει στο χωριό εκείνου που ζει στα Γιάννενα στην Αθήνα στην Θεσσαλονίκη στο Βέλγιο ή στην Σουηδία στην Αυστραλία ή Αμερική στην Γερμανία ή σ' όποιο άλλο μέρος ζει εκείνο πρέπει νάναι το πρώτιστο κ α θήκον της εφημερίδας μας Το χωριό μας βρίσκεται σε τέτοια θέση που έχει ζωτικά συμφέροντα με τους γειτονι κούς του Δήμους Η εφημερί δα μας έχει και θέση και ρόλο και φωνή αρκεί να ξεπεράσου με νοοτροπίες και πρακτικές που κανέναν δεν βοηθάνε Υπάρχει στους ανθρώπους της ΣΕ αυτή η δύναμη; Σκοπός είναι να την αξιοποιήσουν Φιλικότατα Ηλίας Ιωάννου Γερμανία ΙΧΟΛΙΑΙΜΟΙ Στην παραπάνω επιστολή του αγαπητού μας Ηλία, η ΣΕ έχει τη γνώμη ότι η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ δεν εκ φράζει τις πολιτικές παραθέ σεις ή αντιπαραθέσεις των πο λιτικών και δημοτικών παρατά ξεων -καθώς γράφει ο κ Ηλίας Ιωάννου- αλλά διακριτι κό και πολύ προσεκτικά προ βάλλει τα τοπικά θέματα, τα οποία και πολλά και δύσκολα είναι Φυσικό είναι να υπάρχουν παραλείψεις ή διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων Οι αναγνώστες μας μπορούν ελευθέρως να γράφουν εκεί να που κατά τη γνώμη τους νο μίζουν ότι είναι τα σωστότερα Εμείς σαν ΣΕ πιστεύουμε ότι η εφημερίδα μας είναι πολι τιστική, πολιτικά άχρωμη και πνευματική και συγχρόνως συμβάλλει στην ανάπτυξη του χωριού μας και της γύρω πε ριοχής με την προβολή των ση μερινών και αυριανών προ βλημάτων Αλλωστε υπάρχουν τόσες τοπικές πολιτικές εφη μερίδες που κάλλιστα ο καθέ νας μας μπορεί να ενημερώνε ται πληρέστερα Τώρα όσον αφορά το πόσο αισθάνεται κανείς άνετα ή όχι όταν διαβάζει την τοπική μας εφημερίδα είναι θέμα προσω πικό, καθόσον από την αρχαι ότητα ισχύει η ρήση "Ευρήσομεν τας των ανθρώπων δόξας εν πολλοίς διεστώσας" δηλα δή θα βρούμε τις γνώμες των ανθρώπων να διαφέρουν σε πολλά ΗΣΕ Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη από την ηπειρωτική παροικία της πόλης η 86η επέτειος Απελευθερώσεως των Ιωαννίνων Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου χοροστατούντος του Παναγιότατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κκ Παντελεήμονος του Β' Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων υπέρ των πεσόντων, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού από τον πρόεδρο της ΗΕΘ κ Β Καυκιά, της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ν Θεσ/νίκης Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην αίθουσα τε λετών της ΗΕΘ με την ομιλία του συμπατριώτη Κλινικού Ψυχο λόγου - Σύμβουλου Εκπαίδευσης - Δ ρ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων κ Γεωργίου Δήμα, με θέμα "Λεύτερα Γιάννενα" Τέλος απονεμήθηκε στον μικρό Βορειοηπειρώτη Γιάννη Παπαηλία το τιμητικό δίπλωμα της Ηπειρωτικής Εστίας ως επιβρά βευση για την πράξη τιμιότητας και ήθους να παραδώσει το πορτοφόλι που βρήκε στον δρόμο Μηνύματα έστειλαν Ο ι βουλευτές (Θεσσαλονίκης) Ψωμιάδης Παν, (Ιωαννίνων) Φούσας Αντ, (Πρεβέζης) Τρυφωνίδης Γ, (Θεσπρωτίας) Βεζδρεβάνης Ηλ, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Παπασταύρος, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών κ ΒαΒούσκος Παρέστησαν ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ Γιάννης Μαγκριώτης, οι βουλευτές κ Παπαθεμελής, Κούβελας, Ορφα νός, Τζιτζικώστας, ο Διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού Σκαραφίγκας, ο πρώην υφ/ργός κ Σπηλιόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσ σαλονίκης κ Παπαγεωργόπουλος, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής ΔΘ κ Κολοβού, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου λίου Θεσ/νίκης κ Καπετανόπουλος, εκπρόσωποι των εθνικοτοπικών σωματείων και ηπειρωτικών αδελφοτήτων Θεσσαλονί κης ^ J α μ ε σ CJ στο djt t τ ι ζουμερά ροδοψημένα utvtmout ιμα κοχάηονλα σούβλας ΒΟΛΓΜ ΠΙ ΛΕΩΦ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ s ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ & FAX _, _ ^ _ ^

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο ^ Ν Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ ΚΑΤ ΛΤΛΑ^ΚΑΛΟΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ο Υ Σ ΑΓΤΟΣ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Π Ώ Α Ο Σ Σ Τ Α ΧΩΡΙΑ Μ Α Σ Ο Αγιος της Β Ήπείοον Jtou δέθηκε στενά με την Ηττεροο στο αύνολό της ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Ομως η Χάμκω, που ήξερε ότι ο Αγιος προφήτευε, του ζήτησε να προ φητέψει για το γιο της 0 Πατροκοσμάς τότε το προφήτευε ότι 8α εγίνονταν μεγάλος και τρανός, ότι θα κυρίε- βρουάριο 1913 ελευθερώθηκε όλη η Ηπειρος 0 κορμός των δένδρων αυτών σώζεται ακόμη στο χωριό Βασι λικό Πωγωνίου, πατρίδα του αειμνή στου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α' Δίπλα από τον κορμό έχει κτισθεί ναός φερώνυμος του ψανα του παρέμειναν εκεί βάλσαμο στις πληγές των Χριστιανών και ελπίδα πως "θάρθη το ποθούμενον" Τα παραπάνω δεν είναι παρά μερι κές σταγόνες στον ωκεανό Το έργο και η διδασκαλία του Πατροκοσμά δεν χωρούν σε πολυσέλιδο τόμο Σε αδρές γραμμές έδωσα μια αμυδρή ει κόνα, μικρή γεύση (κυρίως όσα έχουν σχέση με την περιοχή μας) έδωσα από τα πνευματικά εδέσματα του Μεγά λου Διδασκάλου του Γένους Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Γράφει ο κ Αθανάσιοι Λέμο$ υε όλη την Αραβανιτιά, ότι θα υπέτασ σε την Ηπειρο, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα, το Σούλι, το Γαρδίκι Του είπε όμως "Πρόσεξε, να θυμάσαι, ότι θα πρέπει πάντα να αγαπάς να υπερασπί ζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει η εξουσία σου στους διαδόχους σου" Και όταν την άλλη ημέρα ο Αλής τον ρώτησε "θα πάω στην Πόλη;", ο Αγιος του απάντησε "Και στην Πόλη θα πας, με κόκκινα γένια" Και αυτό ήταν πράγματι το τέλος του μεγάλου Βεζύρη και Τυράννου της Ηπείρου, του λιονταριού της Ηπείρου Αλή Πα σά Τον αποκεφάλισαν, για να σταλεί το αιματοβαμμένο κεφάλι του δώρο στο Σουλτάνο Αυτά ήταν τα κόκκινα γένια! Από τα παραπάνω βγαίνει το συ μπέρασμα ότι ο Πατροκοσμάς υπήρ ξε ο Αρχάγγελος του Γένους Ηταν αυ τός που συσπείρωσε όλους τους Ελ ληνες γύρω από την Ορθόδοξη Εκ κλησία την εποχή που το Εθνος κινδύνευσε από τον εξισλαμισμό Ηταν αυτός ο θεματοφύλακας της γλώσσας μας Της γλώσσας που εμείς σήμερα, σε πλήρη ελευθερία, κάνου με ότι μπορούμε για να την καταστρέ ψουμε Σ' εκείνους τους μαύρους καιρούς, που οι Ελληνες είχαν αποκοιμηθεί μέ σα στη δουλεία και τη δυστυχία τους, ο Αγιος Κοσμάς έχτιζε σχολεία και εκήρυττε "Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν και το Γένος μας είναι ελληνικόν" Επίστευε ότι με τα γράμματα θα ξυπνού σε το Εθνος και θα ετίναζε από πάνω του τον κατακτητή Ο Πατροκοσμάς έκανε πολλά θαύματα, και άφησε και τις περίφημες προφητείες του, που ως σήμερα ακόμη βγαίνουν μία μία Μα πάνω από όλα, η ίδια του η προσωπι κότητα, είναι μία ακτίνα ελπίδας, από αυτές που περιμένουμε σε καιρούς χαλεπούς και σκοτεινούς Προφήτες του Ayiou Κοσμά Οι προφητείες του αναφέρονται σε διάφορα θέματα Μεγαλύτερη σημα σία όμως για τους ραγιάδες είχαν οι προφητείες που αναφέρονταν στο "ποθούμενο", όπως έλεγε με υπονοού μενα, την απελευθέρωση από τους Τούρκους Οταν ήταν στα Τσαραπλανά οι κά τοικοι τον ρώτησαν "Πότε θάρθη το ποθούμενον;" Και ο Αγιος απάντησε, δείχνοντας δύο δενδρύλλια Όταν σμίξουν αυτά" Τα δενδρύλλια αυτά έσμιξαν το 1912 Ηταν τότε που άρχι ζε ο Α' Βαλκανικός πόλεμος και το Φε- Αγίου Σε άλλη περίπτωση, πάλι στα Τσα ραπλανά (Βασιλικό] είπε 'Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά Θυμηθείτε τα λό για μου να προσεύχεστε, να ενεργείτε και να υπομένετε στερεά Εως ότου να κλείση αυτή η πληγή του πλατάνου, το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο" Η πληγή του πλατάνου έκλεισε το 1912, όταν απελευθερώ θηκε η Ηπειρος Στα Τσαραπλανά (Βασιλικό) είπε και την παρακάτω εντυπωσιακή προ φητεία "Το ποθούμενο θα έρθη όταν θάρθουν δυο πασχαλιές μαζί" Εκπλη ρώθηκε το 1912, όταν απελευθερώ θηκε η Ηπειρος από τον τουρκικό ζυ γό Τη χρονιά αυτή οι γιορτές του Ευαγ γελισμού και το Πάσχα συνέπεσαν την ίδια μέρα (25 Μαρτίου) Την παρα κάτω προφητεία την είπε στη μαρτυρι κή Χειμάρρα της Β Ηπείρου "Το πο θούμενο θα γίνη στην τρίτη γενεά, θ α το ιδούν τα εγγόνια σας" Αν κάθε γε νιά προσδιορίζεται σε 25 χρόνια, τότε οι χρόνοι της απελευθέρωσης του υπόδουλου Γένους είναι η τρίτη γενιά από τα χρόνια που προφήτεψε ο άγιος Κοσμάς Οι προφητείες του Πατροκοσμά εί ναι αμέτρητες Εκτός από αυτές που αναφέρονται στην απελευθέρωση του Γένους έχουμε προφητείες που αναφέρονται στα καταπληκτικά επι τεύγματα της Επιστήμης Προφητείες που αναφέρονται στο μέλλον προσώ πων και πόλεων Προφητείες διάφο ρες Και σε κάθε κατηγορία από αυ τές υπάρχουν δεκάδες πολλές προ φητειών του Ο Αλή Πασάς τόσο εκτιμούσε τον Αγιο Κοσμά, ώστε με διαταγή του και με χρήματα που έδωσε και ο ίδιος χτί στηκε το Μοναστήρι του Αγίου στο Κολικόντασι κοντά στο Μπεράτι Αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου, με εντολή του Αλή Πασά μετα φέρθηκε η κάρα του Αγίου στα Γιάννε να Η πομπή και η παράταξη λαού και στρατού ήταν κάτι το πρωτοφανές για τα Γιάννενα της εποχής εκείνης Θα μάκραινε πολύ να μεταφέρω εδώ την περιγραφή που κάνει ο Γάλλος βιο γράφος του Αλή Jeraume de la Lance Οταν η πομπή έφθασε στο Σα ράι, ο Αλής και η Κυρά Βασιλική σηκώ θηκαν και ασπάστηκαν με ευλάβεια τη γυάλινη θυρίδα της ασημένιας κάσ σας Σε μια άλλη περίπτωση, όταν κάπο τε έφεραν στο διβάνη του Αλή την κά ρα του Αγίου Κοσμά, σηκώθηκε, άνοι ξε τη θήκη και την ασπάστηκε με μεγά λο σεβασμό Τότε ο Σέχης Χατζή Σεχρής (Τούρκος ιερωμένος), θεώρησε αυτά όλα ως αμαρτία και φώναξε στον Αλή "Κριματίστηκες"! Αλλά ο Πασάς ατάραχος απάντησε "Πώ, εί σαι ζουρλό, καϋμένε Σέχη Να ήξερες δεν έλεες έτζι Τούτο το καλόγερο, ωρέ Χατζή, ήτον αληθινό προφήτη Ηρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευ χήθηκε, ωρέ, και μου είπε όλα όσα έκαμε, σαν να τάχε γραμμένα στο κι τάπι, Πώ, ένα λησμόνησα να το ρωτήξω, καϋμένε, και αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα έδινα δέκα χιλιάδες τζακούλες Δεν τόχω!" Αξιοπρόσεκτο είναι και αυτό που συνέβη στην εποχή μας, πριν από 30 χρόνια, το 1968 Ηταν τότε που στο σταλινικό καθεστώς του Εμβέρ Χό τζα απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική εκδήλωση Στο Σύνταγμα της Αλβα νίας διακηρύσσονταν ότι το Αλβανι κό Κράτος είναι αθεϊστικό και απαγο ρεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε θρη σκεύματος Σε λίγο καιρό μετά την ψήφιση του Συντάγματος αυτού, ήρθε διαταγή από τα Τίρανα να γκρεμιστούν οι Εκ κλησίες και να εξαφανιστούν οι Σταυ ροί από τους χριστιανικούς τάφους Ο αστυνομικός διοικητής του Φίερι πήρε μαζί του το αρμόδιο συνεργείο και πή γαν στο Μοναστήρι του Αγ Κοσμά προκειμένου να το εξαφανίσουν Γνω ρίζοντας την ευλάβεια των Ελλήνων στον Αγιο Κοσμά έδωσε εντολή να ξε κινήσει το έργο της κατεδαφίσεως από τον τάφο του Αγίου Οταν οι εργάτες έδωσαν το πρώτο χτύπημα στο ιερό μνημείο, τότε δυνα τή βουή έσπασε την ησυχία του χώ ρου και μια δυνατή φωτιά ξεπήδησε μέσα από τον τάφο του Αγίου Εντρο μοι οι παριστάμενοι ετράπησαν σε φυ γή και δεν επέστρεψαν παρά τις απει λές των Τιράνων και παρά την καθη συχαστική δήλωση του καθεστώτος πώς, δήθεν, εξεράγη ξεχασμένη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βόμβα Ετσι δεν βεβηλώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμά και τα χαριτόβρυτα λεί Για μας τους νεοέλληνες δεν υπάρ χει άλλους δρόμος πέρα από αυτόν που μας δείχνει η φωτεινή μορφή του μεγάλου Εθναποστόλου Είναι ο δρό μος του προσανατολισμού της παι δείας μας προς τη δοκιμασμένη ελλη νορθόδοξη παράδοση και κληρονο μιά, που δεν είναι μια στείρα παρελθοντολογία ούτε μια άγονη επιστροφή σε παρωχημένες μορφές ζωής, αλλά ένας συσσωρευτής πείρας ζωής, ένα δυναμικό γίγνεσθαι και μια ζωντανή παρουσία, που γονιμοποιεί και τρέφει τη νεοελληνική μας διάρκεια Μονάχα "οι ημιμαθείς, οι σνομπ, οι ξεθυμασμέ νοι φυλετικά Ελληνες, όπως θα τους αποκαλούσε ο αείμνηστος Στρατής Μυριβήλης, δεν είναι σε θέση να εν νοήσουν τη Βιολογική δύναμη που έχει η ελληνορθόδοξη παράδοση στη διατήρηση της εθνικής ζωής και φτά νουν στο σημείο είτε από αμάθεια, είτε από σκοπιμότητα προπαγανδιστική να συγχέουν την έννοια "παράδοση", με την έννοια "αντίδραση" και "οπισθο δρόμηση" Ιδιαίτερα σήμερα, καθώς προχω ρούμε προς την πλήρη ενοποίηση της Ευρώπης και σύμφωνα με την διακή ρυξη του α οδηγηθούμε σε έναν πολιτιστικό και πνευματικό συγ κρητισμό (= ανάμειξη και συγχώνευ ση) των λαών της Ευρώπης, η Ορθο δοξία καλείται στην ενεργότερη πα ρουσία και προσπάθεια για τη διατή ρηση της φυσιογνωμίας του εθνικού και πνευματικού μας βίου Ο Ανθιμος Ρούσσας το 1979 έγραφε "Δεν πηγαίνομε στην ΕΟΚ για να αλωθούμε, αλλά για να αλώ σουμε πνευματικά την Ευρώπη Δεδο μένου ότι Ευρωπαίοι διανοούμενοι πι στεύουν ότι πολλά έχει να ωφεληθεί η Ευρώπη από την άμεση επαφή με την ελληνική κλασσική κληρονομιά και τη νεοελληνική χριστιανική ορθόδοξη ζωή και πραγματικότητα" Η ελληνορθόδοξη παράδοση, για την οποία αγωνίστηκε και έχυσε το αί μα του ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αποτελεί γεγονός και απόλυτη πραγματικότητα, μπροστά στην οποία πρέπει να στα θούμε γονυκλινείς Αποτελεί το πιο βασικό παραδοσιακό μας στοιχείο Και αν αποξενωθούμε από αυτό θα 'ρθει σιγά-σιγά η αποξένωση μας και από όλα τα άλλα παραδοσιακά μας γνωρίσματα Ο μεγάλος Διδάσκαλος του Γέ νους Εθναπόστολος Αγιος Κοσμάς μας άφησε τη σημαντικότερη υποθή κη Αυτή την παράδοση έχομε χρέος να την διαφυλάξομε σαν κόρη οφθαλμού, αν θέλομε να διατηρήσομε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μη γίνομε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδα νικά, που δεν θα έχει τίποτε το διαφο ρετικό από τους άλλους ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΤΙΟΥ EYAOJIA Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ ΓΡ ΙΕΝ0Π0ΥΛ0Υ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ / Οικίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΩΣΤΑΣ Φ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ α) Με ιδιαίτερη θρησκευτική κατάνυξη και με τα πα τροπαράδοτα ήθη και έθιμα μας, γιορτάσαμε και φέ τος το Πάσχα στο χωριό μας Αν και ήταν βροχερός ο καιρός, εν τούτοις πολλοί χωριανοί μας, από διάφορα μέρη ήρθαν με τα παιδιά τους στο χωριό Ιδιαίτερα παρατηρήσαμε ότι πολλοί γαμπροί μας και νύφες ήρθαν και τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αυγά - χαρούμενοι και γελαστοί Ο παπα - Τη λέμαχος παρ' όλη την ισχυαλγία του μας ευλόγησε και πάλι β) Τη δεύτερη μέρα ο Δήμαρχος μας (κ Κώστας Κα ψάλης) έκανε ενημερωτική συγκέντρωση των κατοί κων, όπου πότε ήσυχα και πότε έντονα ακούστηκαν διάφορες γνώμες για τα τοπικά ζητήματα του Δήμου και του χωριού μας και μας κατετόπισε για το πρό γραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Εχουμε τη γνώμη ότι η επικοινωνία και η ενημέρωση βοηθάνε πολύ στο να λυθούνε ή να δρομολογηθούν τα νέα προβλήματα με τη συνένωση των κοινοτήτων Μ α ς ενημέρωσε ακόμη ότι καθημερινά δέχεται τους δημότες στο Γραφείο του για δημοτικά ή προσωπικά θέματα που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Μ α κ ά ρ ι ό λ α να πάνε καλά Μετά τις γιορτές του Πάσχα όλοι έφυγαν για τα ξέ να και τις δουλειές τους, με καινούργιο ραντεβού στο πανηγύρι το καλοκαίρι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Λ Ο Ι Π Ο Ν ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α γ) Την τρίτη ημέρα του Πάσχα λειτουργηθήκαμε στον Αγιο Παντελεήμονα και τ' αντίπασχα Παρασκευή της Διακαινησίμου στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές, ότι οι φορολογού μενοι πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται σε μια διαρκή αντιδικία Ο ι μεν λένε ότι δεν εξυπηρε τούνται, οι άλλοι ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και γενι κά ότι υπάρχει "έλλειμμα εμπιστοσύνης" των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση Είναι όμως πράγματι καιρός η Πολιτεία να στρέψει το ενδιαφέρον και προς τα δύο μέρη και προς τους πο λίτες (με ευγένεια σοβαρότητα υπευθυνότητα κλπ να ζητούν να εξυπηρετηθούν α λ λ ά και προς τους υπαλ λήλους της η Πολιτεία να τους προστατεύσει κατάλλη λες συνθήκες εργασίας αποδοχές κα) Ετσι να μην υπάρχουν δυνάστες και καταδυναστευόμενοι και όλοι μας να έχουμε υπ' όψη μας τους χάρ τες υποχρεώσεων και τους κώδικες καλής και ηθικής συμπεριφοράς Αυτό θ α πει μια ευνομούμενη Πολιτεία ΤΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ Σε προηγούμενο σχόλιο μας αναφερόμασταν στο χαλασμένο καρτοτηλέφωνο του χωριού μας Ο ΟΤΕ έπειτα από διαμαρτυρίες μας προέβη στην αποκατά σταση και στη λειτουργία του Μ ι α σωστή ενέργεια Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε και να επισημάνου με ότι όλοι μας πρέπει νάμαστε προσεκτικοί να μην κα ταστρέφουμε τα πάντα Κάθε ζημιά εμείς οι ίδιοι την πληρώνουμε ΤΑΓΡΑΙΚΙΑ Γραίκι Το μέρος όπου συγκεντρώνουν τα πρόβατα και κοιμούνται δηλαδή είναι μαντριά μέρος περιφραγ μένο στο δάσος ή στα πλάγια όπου φυλάσσεται καλά από τους κλέφτες ή τους λύκους από τα τσομπανόσκυλα Αν ανατρέξουμε στα λεξικά θ α δούμε λέξη Ελληνι κή (άλλωστε γκρέκους μας λένε τους Ελληνες, εγώ γκραικός γεννήθηκα γκραικός και θ α πεθάνω Α ΔΙΑ ΚΟΙ) Γραικίζω ομιλώ Ελληνικήν Γραικίζομαι εξελληνίζομαι Γραικικός ο Ελληνικός Γραικιστί γραικολογία Το σύνολο των Ελλήνων ο Ελληνισμός (Νεο λεξικό ΔΒ Δημητράτου) Επομένως γραίκια, είναι ονομασίες κ α θ α ρ ά Ελληνι κές ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Φίλος μου -χωριανός μας κι αναγνώστης- μούλεγε τις προάλλες και τούτο Η πραγματική ιστορία του χωριού μας δεν έχει κα ταγραφεί ακόμη Βέβαια έκανες μούπε κάποια προ σπάθεια -αλλά δυστυχώς ακόμη πρέπει να ερευνη θούν και να καταχωρηθούν πολλά (όπως καταγωγή, σόγια, αγώνες, μίση, πάθη, αγάπες, εξαγορά των χω ραφιών, τσιφλίκι, μπέϊκα, απελευθέρωση, μεσοπόλε μος, Βος παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος, κατατρεγμοί, μηνύσεις φυλακίσεις και πεντηκονταετής ειρήνη σημερινή κατάσταση - προοπτι κές) Σήμερα θ ' αναφέρω δύο γεγονότα Από τον τύπο α) Από Αρεοπαγίτης ιερέας Ο πατήρ Δημήτριος λει τουργεί στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού Ο πατήρ Δημήτριος, κατά κόσμο Δημήτριος Τζούμας, αρεοπαγίτης μπήκε στο δικαστικό σώμα το 1954, έγινε πρωτοδίκης, εισαγγελέας αρεοπαγίτης και επιθεωρητής εφετείων, Λάρισας, Πατρών, Τρικάλων και Ιωαννίνων Σή μερα είναι ιερέας Μιλάει για την αγάπη και το έλεος του θ ε ο ύ και κηρύττει τον Ευαγγέλιο β) Από δολοφόνος κοινωνικός λειτουργός Η συγγρα φέας Αννα Λάουρα Μπραγκέτι, μέλος των Ερυθρών Τα ξιαρχών, της Ιταλίας εκτέλεσε τον καθηγητή Πολιτικών Πολύ σωστά απάντησα Εγώ απλές νύξεις έκανα Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ρώμης Βιτόριο Μπασελέτ, και ήταν μέλος των "Ερυθρών Ταξιαρχών" πιάστηκε, και απλά κατέγραψα ορισμένα γεγονότα Η συστηματική μελέτη όλων αυτών των γεγονότων δικάστηκε και φυλακίστηκε Σήμερα είναι εθελόντρια κοινωνική λειτουργός Προ θέλει ιστορικό και αφοσιωμένο μελετητή και ερευνη σφέρει κοινωνικό έργο, μετά την καθημερινή της εργασία τή Επειτα πρέπει να υπάρχει κι απόσταση από τα γεγο επιστρέφει το βράδυ στο κελί της Η συμπονοια είναι η νότα, για την αντικειμενικότητα και ν' αποφεύγουμε υψηλότερη μορφή δικαιοσύνης Μεγάλη η δύναμη της αγάπης για τον συνάνθρωπο μας την υποκειμενικότητα Είναι εύκολο να εξηγείς τα γε γονότα όταν έχουν ήδη εκτελεστεί Ομως, στη στιγμή Τα σχόλια δικά σας που εκτελούνται κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σι γουριά για τίποτε, όταν αυτά είναι περιπεπλεγμένα σε μια τρομακτική δίνη που πάντοτε θα φέρνουν ζ α λ ά δες και παρεξηγήσεις Υπάρχουν πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενω Μακάρι να βρεθεί κάποιος πιο ειδικός, ν' ασχολη σης (ΕΕ) για νέους και νέες κάτω των 4 0 ετών, για "οικο νομικές ενισχύσεις" με στόχο την ανανέωση του ενεργού θεί μ' όλα αυτά και σίγουρα θάχει τη βοήθεια μου αγροτικού πληθυσμού Δικαιούχοι του προγράμματος αυτού είναι, όσοι απο Συνήθως όλοι μας γράφουμε και τονίζουμε τα δυ φασίσουν να εγκατασταθούν στο χωριό και ν' ασχολη σάρεστα, ας γράψουμε σήμερα και μια άλλη αλλιώ θούν με τη γεωργία τικη είδηση Κι ας χαμογελάσουν λιγάκι οι σκυθρω Σαν πρώτη ενίσχυση, το ύψος ανέρχεται από ποί, οι απαισιόδοξοι και οι βαριαναστενάζοντες Ναι δρχ ως τέσσερα (4) εκατομμύρια ατομικώς, καθώς επί η είδηση σης και η χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από την ΑΤΕ, Αιωνόβια -γιαγιά της Εσπερίας- παντρεύτηκε έναν γι' αγορά βασικών μηχανημάτων και εργαλείων εικοσιτετράχρονο από έρωτα, η οποία ένιωσε τη θαλ Γράφουμε την είδηση -μήπως υπάρχει κανένας νέος ή πωρή της συζυγικής αγάπης και στέγης Λεπτομέρειες νέοι που να ενδιαφέρονται δεν μας ενδιαφέρουν Περισσότερες πληροφορίες Η είδηση έγινε θέμα συζητήσεων και μια νοικοκυρά Υπουργείο Γεωργίας ξέχασε το μάτι της κουζίνας αναμμένο και χρειάστη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώ κε να επέμβει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φω σεων τιά και τα πάθη Αχαρνών 2, Α Θ Η Ν Α Ωστόσο η γιαγιά έδειξε περίτρανα, ότι ακόμη και σήμερα, το ερωτικό αίσθημα δεν αποτελεί αποκλει Ηδη οι συνοριακοί φρουροί αναλαμβάνουν και επίση στικό προνόμιο της νεότητας, ούτε λογαριάζει αν εί μα την φρούρηση των συνόρων μας ναι τόσο προχωρημένη η ηλικία Το θέμα κατ' επανάληψη ήρθε και ξαναήρθε στην επι Ο έρωτας, δεν λογαριάζει αν είναι προχωρημένη η καιρότητα Δεν θ α επεισέλθομε σε παραλειπόμενα και ηλικία του άνδρα ή της γυναίκας "καταστρατηγεί" λεπτομέρειες τους νόμους της φύσης, τις παραδόσεις, αδιαφορεί Εκείνο όμως που θέλουμε να τονίσουμε -και στο σημείο και κωφεύει για τα κουτσομπολιά, ξεγελά τον πανδα αυτό θ α είμαστε αυστηροί στην κριτική μας- είναι το εξής μάτορα χρόνο και επαληθεύει για μια ακόμη φορά τη Τα χωριά μας, ο τόπος μας, η επαρχία μας, να βρουν την σοφία της παλιάς παροιμίας που διατείνεται ότι "ο ησυχία τους, την ασφάλεια τους και την ηρεμία τους, γι έρως χρόνια δεν κοιτά" και ότι στη διάβα της ζωής αυτό σ' όλους τους συνοριακούς φρουρούς και στην ηγε έχει ανταπόκριση το αρχαίο ρητό α π ' την "Αντιγόνη" σία τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους του Σοφοκλή "έρως ανίκατε μάχαν" ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΟΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ Η ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ηπειρος παραμένει η πιο φτωχή περιοχή της Ευ ρώπης των 15 μελών της, σύμφωνα πάντοτε με τβ στοιχεία που'δωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπη ρεσία της Κομισιόν (EUROSTAT) (κάτω δηλαδή από το 7 5 % του μέσου Ευρωπαϊκού όρου της ΕΕ) Δεν περιμέναμε φυσικά αυτά να μας τα πει η Κομι σιόν Τα γνωρίζουμε και μόνοι μας Γνωρίζουμε το φτωχό μας τόπο -και το φτωχό μας εισόδημα- και γι αυτό αγωνιζόμαστε να ζήσουμε ρι ζωμένοι σ' αυτόν τον ευλογημένο τόπο Το γεγονός όμως αυτό ή καλύτερα η επίσημη αυτή διαπίστωση, ας γίνει αφορμή για την δικαιότερη κατα νομή των χρηματοδοτήσεων από το Περιφερειακό Τα μείο κι όχι μόνο Ο κ Περιφερειάρχης και ο κ Νομάρ χης μας, ας απαιτήσουν απ' την πολιτεία, περισσότε ρα κονδύλια όχι για δωρεές ή ενισχύσεις, αλλά για παραγωγικά έργα σ' αυτή την περιοχή και ιδίως στις περιοχές Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΜΕ ΤΣΟΒΟΥ και ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΔΩΜΕΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Την Κυριακή 1 3 Ιουνίου ψηφίζουμε, για ν' αναδείξουμε τους 2 5 Ελληνες αντιπροσώπους για το Ευρωπαϊκό Κοινο βούλιο Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη για ν' ακούγε ται δυνατή η φωνή των Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Ενωση Αλλοτε γιόμιζε το χωριό με τους ετεροδημότες, με τους ξενιτεμένους, που οι εκλογές ήταν μια ευκαιρία για να έρ θουν στο χωριό να ψηφίσουν και να δουν τους δικούς τους Τώρα μ' απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί κάθε ψηφο φόρος να ψηφίσει εκεί που διαμένει Μερικοί όμως θα συ νεχίσουν τη συνήθεια, δεν θα υπολογίσουν τις κοπιαστι κές μετακινήσεις και τα πρόσθετα έξοδα Το χωριό τους περιμένει ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ Ολοι μας παρακολουθούμε το φοβερό πόλεμο που γί νεται στη Σερβία και τα καραβάνια των προσφύγων Εμείς οι μεγαλύτεροι γνωρίζουμε τι φοβερός που είναι ο πόλεμος και το τι βάσανα τραβάνε οι πρόσφυγες Το μό νο που μπορούμε να πούμε είναι να βοηθήσουμε με «άθε τρόπο τους πρόσφυγες και να ευχηθούμε να Βρεθεί ΕΙΡΗ ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΑΥΤΟ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη αρ. αδείας 01- KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 11ο -ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γεώργιος Αγγελίδης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Πολυτελή διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και πάρκινγκ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410

Διαβάστε περισσότερα

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO καθημερινή καθηµερινή ενημέρωση ενηµέρωση 24ώρες: ώρες: 24 e-epikaira. gr e-epikaira.gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος ΆγιοςΚόσµος Δημήτριος Ελληνικό-Αργυρούπολη Γλυφάδα Άλιμος Παλαιό Φάληρο Μοσχάτο-Ταύρος Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Αρ. Φύλλου 75 Έτος Ιδρύσεως 1993 ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάσης προς Καλαντζή: καθυστερείς και πάρε την ευθύνη. Καλαντζής προς Γιολδάση: εγώ σχέδιο µε τη µισή πόλη εκτός, δεν κάνω

Γιολδάσης προς Καλαντζή: καθυστερείς και πάρε την ευθύνη. Καλαντζής προς Γιολδάση: εγώ σχέδιο µε τη µισή πόλη εκτός, δεν κάνω Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Απριλίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2477 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα