Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας" άλλαξε ο χάρτης της Τ ο π ι κ ή ς Αυτοδιοίκη σης Εγινε ανασυγκρότη ση της Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σης κ α ι της ζωής των χω ρίων μας Γ ι α το καλό; για το κακό; Είναι πολύ νωρίς α κ ό μ η για ν' απαντήσου με Ο χρόνος θ α το δείξει Ενα όμως είναι γεγονός Μ ί α η διαπίστωση, τόσο για το χ ω ρ ι ό μας, όσο και για τ' άλλα χ ω ρ ι ά Η κ α τάρρευση, η φυγή "η φθί νουσα π ο ρ ε ί α ερήμωσης" κα όλα αυτά βρίσκονται σε ο ρ ι α κ ά σ η μ ε ί α κ α ι μας γεμίζουν θλίψη κ α ι απο γοήτευση Μ π ρ ο σ τ ά στα τεράστια αυτά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν ή θ α δη μιουργηθούν με τις συνε νώσεις των Δ ή μ ω ν κ α ι Κοινοτήτων κ α ι συγκεκρι μένα του Ν Ε Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Μ Α Σ, Κ Α Λ Π Α Κ Ι Ο Υ, πρέ πει να τα εκτιμήσουμε και να τα μελετήσουμε Ο ι νέ οι Δημοτικοί μας άρχο ντες κ α ι πρωτίστως ο Δή μαρχος έχουν τις προτά σεις τους, τις λύσεις τους, τα προγράμματα τους και τα οράματα τους Εμείς όμως, σαν συνοι κισμός πλέον, σαν διαμέ ρ ι σ μ α του νέου Δήμου μας, τι θα κάνουμε; Είναι σωστό να σηκώσουμε τα χ έ ρ ι α μας κ α ι να παραδο θούμε αμαχητί στη μ ο ί ρ α μας; Α σ φ α λ ώ ς όχι! Αμεση προτεραιότητα όλων μας είναι να ενώ σουμε τις δυνάμεις μας, ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΑΔΩΝ Στις 28 Απριλίου 1999 έγινε η τελετή των εγκαινίων του Συνοριακού Σταθμού Δρυμάδων Πωγωνίου με την Αλβανία, παρουσία πλήθους κόσμου, ενώ συγκι να ενισχύσουμε το τοπικό μας Συμβούλιο κ α ι ν' αντιμετωπίσουμε τη νέα κατάσταση Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι, αγαπημένοι, χωρίς μικρουπολογισμους, μικρο πολιτικές ή εξυπνάδες, ή κομματικές πολιτικές δια φορές φαινόμενα που επηρεάζουν αρνητικά τη μικρή μας κοινωνία Ο λ ο ι μας πρέπει νάμαστε σαν ένας άνθρωπος, μια γρο θιά, μια πυγμή, μ ι α δύνα μη Κανένας μα κανένας μας δεν περισσεύει στον τόπο μας Ε δ ώ όμως πρέ πει να πούμε, ότι στο πα να προτείνουμε στο νεο Δήμαρχο, πως θ α γίνεται η μ ό ρ φ ω σ η των παιδιών μας, πως θ α βελτιώσουμε τη συγκοινωνία μας, τους δρόμους μας, το υδροη λεκτρικό μας δίκτυο, τα βοσκοτόπια μας την εξυ πηρέτηση μας, την επικοι νωνία μας, τα τηλέφωνα μας, την ασφάλεια μας και το παραπαίον σύστη μα της Υγείας μας και όλα ό σ α συνεπάγονται για μ ι α εύρυθμη και αρμονική ζ ω ή στον τόπο μας Ο Δ ή μαρχος έχει υποχρέωση να μας ακούσει κ α ι μέσα Συνέχεια στην 4 η σελίδα ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΚΑΤΤ ΠΟΥ ΑΕΝ ΞΕΧΝΤΕΤΑΤ Κ ά θ ε τέτοια εποχή, μούρχονται στη μνήμη μου παλιές αξέχαστες εικόνες και σκη νές του χωριού μας, που τις ζήσαμε τότε μικρά παιδιά (Απόκριες, Βαγγελισμός - Λ ά ζ α ρ ο ς - Πασκαλιά) Είναι δ η λ α δ ή κάποιες εικό νες που μένουν τυπωμένες σ' αυτό που οι ψυχολόγοι ονο μάζουν συναισθηματική μνή μη Στιγμές που δεν υπόκει νται στους κανόνες της λή θης και του χ ρ ό ν ο υ νητική ήταν η προσέλευση των κατοίκων των γειτονι κών χωριών της Βορείου Ηπείρου Μια γέφυρα φι λίας μεταξύ του Ελληνικού και του Αλβανικού λαού Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ Ανδρέας, ο οποίος μίλησε με συγκινητικά θρησκευτικά λόγια Παρέστησαν και μίλησαν ο Νομάρχης κ Ζορμπα λάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πωγωνιανής κ Π Τσέβης, ο Πρόξενος της Ελλάδας στο ΑργυρόκαΣυνέχεια στην 4η σελίδα ρελθόν έγιναν λάθη, κ α κές εκτιμήσεις, θελητές ή αθέλητες, προσωπικές επιλογές παραγκωνισμοί, συνθλίψεις παραλήψεις και πικρίες Ο λ α αυτά τα γνωρίζουμε και πολλές φορές τα επικρίναμε Ε ί ναι καιρός πλέον, να τα παραμερίσουμε να τα ξε χάσουμε, ν' αναγεννηθού με και με νέο πνεύμα να δούμε τη νέα πραγματική χωριανική κατάσταση Δεν είναι ω ρ α ί ο να "επι χαίρουμε" για τα λάθη και τις απροσεξίες ή στραβοτιμονιές του παρελθό ντος Εμείς οι ίδιοι πρέπει Τότε που με το μακαρίτη δ ά σ κ α λ ο μας το μπάρμπα Α χ ι λ λ έ α - Μ ο ύ κ α, στο σκολ ε ι ό μας, παίζαμε θ ε α τ ρ ά κ ι και τραγουδούσαμε (25 Μ ά ρ τ η του Βαγγελισμού) Φευγάστε φίδια και γκουοτερίδια γιατ'ήρβεοβαγγελιομός Το σ υ μ β ο λ ι κ ό αυτό ποίημα (φίδια και γκουστερίδια) εν νοούσε τους Τούρκους πως ήρθε πια η ώ ρ α ν α φύγουν) ή το ά λ λ ο Ολη η δόξα, όλη η χάρη Αγια μέρα ξημερώνει και στη μνήμη σου το E8voq χαιρετά γονατιστό Μ ε τις παλιές φουστανέλλες, με τους γ κ ρ ά δ ε ς και τις πιστόλες τα πατριωτικά τρα γούδια και τη σχολική γιορτή αφιερωμένη στους ήρωες του '21 Και στη συνέχεια ο Λ ά ζ α ρ ο ς με τα κουδούνια και τα χ α ρ ο ύ μ ε ν α ξεφωνητά μας να μασούμε α υ γ ά για την Π α σκαλιά τσουγκρίσματα, το χ ο ρ ό με τ ρ α γ ο ύ δ ι α γύρω - γύρω στην Εκκλησιά "Σήμερα Χριστός Ανέστη κι αύριο Αληθώς Ανέστη Σήμερα και τα παιδιά στέκονται σαν τα φλουριά οήμερα κι οι παντρεμένες στέκονται καμαρωμένες" Ο λ α αυτά είναι μια μακρινή ανάμνηση για μας τους μεγά λ ο υ ς Ο λ α αυτά, με τα λ α ϊ κ ά μας ήθη και έ θ ι μ α με τις π α Ηρθε ο Λάζαρος, ήρ8αν τα Βάγια ήρ8ε των πα8ών η εβδομάδα ρ α δ ό σ ε ι ς μας που επικρατού να κοπιάσετε στην εκκλησία για ν'ακούσετε χρυσά Βιβλία Ν α μοιράσουμε τ' α υ γ ά χω ρίς ζ α β ο λ ι έ ς και να βγάλου με και "μερτικό" για το δ ά σ κ α λ ο μας νε κανείς το πατριωτικό και Ω ρ α ί ε ς αξέχαστες παιδι κές σκηνές, που τις βιώσαμε στη γενέθλια γη μας, στον τό πο μας, στο χωριό μας Κι α ρ γ ό τ ε ρ α η Π α σ κ α λ ι ά, με τα κόκκινα τ' αυγά τα σ α ν εκείνο τον κ α ι ρ ό διέκρι θρησκευτικό πνεύμα, το πνεύμα της αγάπης, της συνα δέλφωσης, του σεβασμού και της καλοσύνης Στοιχεία μιας ά λ λ η ς κοινωνικής αν θρώπινης, χωριανικής ζωής, απλής μεν, ζηλευτής δε, που αρχίζει σιγά - σιγό ν α χάνεται στο πέρασμα του χρόνου ΣΟΙΚ

2 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Ανο8ιφύντο$ την ιστορίον του χωριού μα$ ΠΡΙΝ 11Q Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ε Ρ Ι Π Ο Υ Α Π Ο Τ Η Ν " Φ Ω Ν Η Τ Η Σ ΗΠΕΙΡΟΥ" δευσινκλπ" και των δημογερόντων ευ Και συνεχίζει στο πρώτο χαρίστως μεταδίδω υμίν του άρθρο για πολλά ζητή ότι πολλάς καταβάλλει ματα της τότε σκλαβωμέ προσπάθειας υπέρ των νης Ηπείρου κοινοτικών συμφερόντων Εν μικρώ δε χρονικώ διααπό το κείμενο αυτό θα στήματι έφερεν εις καλήν πάρουμε κι εμείς μια παρά θέσιν τα οικονομικά της Εκ γραφο "Θα καταστήσω κλησίας Αρκούσι νυν προς μεν την εφημερίδα μας μέ συντήρησιν του διδασκά σον συννενοήσεως και επι λου και παρουσιάζουσι και κοινωνίας" έγραφε ικανόν περίσσευμα δυνάαυτό ακριβώς κάνουμε μενον να διατεθή δι άλλας κι εμείς σήμερα, έπειτα ανάγκας της κοινότητος από 107 ακριβώς χρόνια Προς τας άλλας φροντίδας Ατομική μας φιλοδοξία τας οποίας καταβάλλει και συμφέρον κανένα Αλ απήλλαξε σχεδόν την κοι λά κάνουμε μια προσπά νότητα από τας συχνός θεια για επικοινωνία μ' ενοχλήσεις των εξ Ιωαννί όλους τους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑνων αποστελλομένων ει ΝΙΤΕΣ και τους πέριξ κοσπρακτόρων, καταβάλλων ντοχωριανούς για μια αυτός κατά την ωρισμένην διαρκή επαφή και γνωρι προθεσμίαν εις το ταμείον μία, μέσα στο μεγάλο κυ τους φόρους και ούτω διευ κεώνα που ζούμε Ο αεί κολόνων την κοινότητα μνηστος χωριανός μας μέ Εσχάτως δε κατεσκευασε σα απ' τα κείμενα του πά δύο νέα φρεάτια (πηγάδια) ντα μας οδηγεί εντός του χωρίου δαπανήβ Στο υπ' αριθμ 220 σας εκ του ιδίου βαλα φύλλο της 3ης Ιανουαρίου ντίου, επισύρας ούτω την 1897 ημέρα Παρασκευή ευγνωμοσύνην της κοινό διαβάζουμε τητος Ανταπόκριση εκ Ζαγο Γ Το πρώτο φύλλο της ρίου (κοινότης Νεγάδων εφημερίδας του, ο μικρός Τα κληροδοτήματα Η κοι δημοσιογράφος από το νότης Μεσοβουνίου και Αληζώτ Τζεφλίκι (έτσι λε Αγ Μηνά Η κοινότης Αληγόταν τότε το χωριό μας) ζώττζεφλικίου Ιδού το' στείλε στο Λάμπρου Περί του νέου προϊσταμέ καθηγητή Πανεπιστημίου νου της κοινότητος Αληζώτ να τι έγραφε (Αρχείο βι Τζεφλικίου κ Χρ Τζέρμπου βλιοθήκης του Δήμου Ιωαννιτών) Κύριε Λάμπη (ή Λά " μπρου) ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τώρα εάν αγαπάτε, μας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ γράφετε ένα άρθρον, δια ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ το δεύτερον φύλλον Εάν ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ! 3ΕΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ είναι δυνατόν θα με υπο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χρεώσετε Νομίζω ότι το ι ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙίϊΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΤΗΛ (0653) φύλλον δεν είναι και πολύ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άσχημον Ειργάσθημεν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ιδίαις μόνον δυνάμεσι" ΣΥΝΤΑΕΗΣ - ΥΛΗΣ Γ Κ ΓΑΓΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Εις την παράκληση αυτή Ν ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΙΙΛ (0653) και (0651) απήντησε δι' επιστολής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ο Σπυρίδων Π ΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ ΜΠΡΟΥ καθηγητής τότε ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ του Εθνικού Πανεπιστη ΤΗΛ (0653) και (0651) μίου Αθηνών που δημοσιε ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ύτηκε την 30 Σεπτεμβρίου ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1892 στην εφημερίδα η Φ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ιί όχι δεν της Η επιστρέφονται Αυτά για να γνωρίζουμε Οι ενναόγραφες συν«ργααίε<; εκφράζουν ης ααοψεις την ιστορία του χωριού εκείνων που υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ μας Η "ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΡΟΥ" είναι μια ανεξάντλη Ι ΙΑ Αρχιεπ Σπυρίδωνος 8 τη πηγή πληροφοριών για Τ η λ F A X όλους μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ ΣΟΙΚ Πολλές φορές έχουμε από τότε που εκδίδουμε την εφημερίδα μας- ανα φερθεί στον αείμνηστο χω ριανό μας, συγγραφέα εκδότη και βουλευτή Γ Κ ΓΑΓΑΡΗ Σήμερα θ' ανα φερθούμε στο πρώτο του φύλλο και στο 220 φύλλο της Φ της Α του 1892 και 1897 Στο πρώτο λοιπόν φύλλο της εφημερίδας του έγρα φε σ' αρχαΐζουσα γλώσσα (ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ τεύ χος 1ο Γραφείον οδός Οφθαλμιατρείου 43 18ης Σεπτεμβρίου ημέρα Παρα σκευή 1892 Θα προσπαθήσωμεν όπως καταστήσωμεν αυ τήν (δηλ την εφημερίδα μας η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙ ΡΟΥ) τέλειον όργανον των Ηπειρωτικών συμφερό ντων και μέσον επικοινω νίας των απανταχού Ηπει ρωτικών κοινοτήτων Θα είναι το Ευαγγέλιον πα ντός Ηπειρώτου και ο πνευματικός της πατρίδος αυτού οδηγός Εις τας στήλας αυτής θα παρελά σω σι το εν μετά το άλλο άπαντα τα ενδιαφέροντα της Ηπείρου συζήτημα, τα αναγόμενα εις την ιστορίαν την γεωγραφίαν την τοπογραφίαν, την κλιματολογίαν αυτής και την εκπαί- ' - ' " ; - " ' " ' '-'- ' Ι, ;,,, ;, ί,; ι ; ; ; ^ V ; - ;, ', ' _ - ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΩΡΊΟ May ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Από παιδούλα έφυγα Για χρόνια ζω στα ξένα Κάποιες φο ρές κατάφερα νάρθω κοντά σε σένα Σ' ονόμαζαν αλλοτινά Λαχανόκαστρο Μ α ήσουν πάντα ωραίο Και με το ωραίο συν το κάστρο Τώρα σε ΛΕΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Σε πλαγιά σ' έχουν χτισμένο και θωρρείς ανατολή Ο Γορμός περνάει μπροστά σου και χύνεται στο Καλαμά Εί χες και τρεις υδρόμυλους κανείς δεν λειτουργά Στην από κει την όχθη του υπάρχουν τα Κωτέϊκα - Βαλαέϊκα μικρός συνοικι σμός Νεροτριβή που ντριστήλιαζε τις φλουκωτές Βελέντζες κι αυτή αχρηστευμένη Πενήντα τ' ακατοίκητα είναι τ' αρχοντι κά σου Στην πράσινη στου βλάστηση βγήκα ως το γεφύρι κι άκουσα κίσσας τη φωνή Στα ξέφωτα γρασίδια σου βόσκουν πολλά κοπάδια Και στις πεζούλες των σπιτιών κηπευτικά βλασταίνουν Αγνάντεψα με προσοχή τα όσα είχα αφήσει Χωρίς ποτέ ειλικρινά ζωή να τάχω ζήσει Στην Παναγιά την ΠΑΛΙΟΥΡΗ οκτώ Σεπτέμβρη δάμαι να κάνω μια προσευχή σωστή να τη θαυμάσω Ρουψιά - Φρεστανά - Κεφαλόβρυσο και Αγιο Κο σμά είναι τα γύρω σου χωριά = ΦΕΡΜΑ = Θ Α Ν Α Σ Η ΤΣΑΡΛΗ λένε τον κοινοτάρχη - φιλόξενος όσο αυτός κανένας δεν υπάρχει Με λένε ΕΙΡΗΝΗ Β Α Λ Α Η - Νυν Π Α Π Α Ϊ Ω Α Ν Ν Ο Υ κι αφη γούμαι τα λίγα που θυμάμαι Χαιρετισμούς σ' όλους τους χω ριανούς ΚΩΝ ΤΙΟΥΝΑΚΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο Ι Κ Ι Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ι κ ί α στο χ ω ρ ι ό Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο Ιωαννίνων Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς στα τ η λ έ φ ω ν α , , ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΙ "ΛΙΘΟΣ" ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κ ρ α τ ή σ ε ι ς θέσεων Τηλ (0653) και FAX (0651) ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Ζ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 Α Θ Η Ν Α ΤΗΛ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 Τ Η Λ KEY HOUSE Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ό Σ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π Β Α Λ Ε Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο Αριστοτέλους 16 τηλ Ο ι κ ί α Φιλελλήνων 2 6 τηλ

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Οι gpao-gnpicrcrrcec; uou Δήμου Καλπακίου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Ο Δήμαρχος Καλπακίου συζήτησε με τους δημότες σε λαϊκές συνελεύσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Καλπακίου ως εξής Ανω ΡαΒένια τη Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 1 1 πμ στο Δημοτικό σχολείο Κάτω Ραβένια το Μεγάλο Σάββατο, ώρα 1100 πμ στο κοινοτικό κατάστημα Χρυσόρραχη την Κυριακή (Γ του Πάσχα 1 1 Απριλίου ώρα 530 μμ, στο πνευματι κό κέντρο Χρυσόρραχης Δολιανά τη Δευτέρα 12 Απριλίου ώρα 700 μμ, στο ισόγειο του κοινοτικού κα ταστήματος Δολιανών Γεροπλάτανος τη Δευτέ ρα 12 Απριλίου ώρα 1200 το μεσημέρι στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου ΜαυροΒούνι τη Δευτέρα 12 Απριλίου, ώρα πμ στο κοινοτικό κατάστημα Καλπάκι την Τρίτη 13 Απριλίου, ώρα 800 μμ στο =^ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει και να διορθώνει γραμματικά και συντακτικά τα προς δημοσίευση κείμενα Τα δημοσιευμένα κείμενα (ενυπόγραφα πάντοτε) δεν εκ φράζουν -όπως πολλές φορές είχαμε τονίσει- κατ' ανάγκη τις απόψεις της συντακτικής επιτροπής και την εφημερίδα μας και συνεπώς δεν μας δεσμεύουν Επιπλέον κείμενα ανώνυμα ή με ψευδώνυμο ή προσωπι κά ή υβριστικά θάχουν την μεταχείριση που τους αρμόζει, αφού οι ίδιοι οι συντάκτες τους εντρέπονται -καθώς ορί ζει ο Νόμος- να βάζουν το ονοματεπώνυμο τους σωστά καθώς και τα λοιπά στοιχεία δηλαδή δ/νση τηλέφωνο κλπ Πάντοτε για να είμαστε σωστοί αυτά πρέπει V ανα φέρονται και να γίνεται καλόπιστη κριτική για την περαιτέ ρω βελτίωση και κυκλοφορία τηο εφημερίδασ μας Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μοχλός ανάπτυξης των χωριών μας, δήλωσε ο κοντοχωριανός μας κ Βασίλης Ηλιάδης, Βοηθός Νομάρχης (από το Βασιλικό Πωγωνίου), είναι η εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΥ / 9 7 της Ενωμένης Ευρώπης για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και της αγροτοβιοτεχνίας Αλήθεια τι είναι, τι λέει, αγαπητέ φίλε Βασίλη αυτός ο κανονισμός; Ελα καμιά μέρα -για ένα τσίπουρο- στο χωριό μας να τα πούμε Αρκετοί είναι που ενδιαφέρονται ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ αμφιθέατρο του Δημοτικού σχολείου Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Καψάλης Κων/νος Δή μαρχος Κούσιας Νικόλαος Αντι δήμαρχος (για ένα έτος) Σιάχος Θεμιστοκλής Πρό εδρος Δημοτικού Συμβου λίου Δημοτικοί Σύμβουλοι Γε ωργίου Θεόδωρος, Γεωρ γίου Μιλτιάδης, Δόκος Αλέ ξιος Καραμπάς Δημήτριος Αντ/δρος Δημοτικού Συμ βουλίου Καψάλης Ιωάννης Γραμ ματέας Δημ Συμβουλίου Δημοτικοί Σύμβουλοι Κολιάκης Δημήτριος, Μήλιος Κων/νος, Ντάγκας Ιωάννης, Οικονόμου Αθανάσιος, Σώτος Ιωάννης Τζαβέλλας Μι χαήλ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Διετία ) Πρόεδρος Καψάλης Κων/νος Τακτικά μέλη Γεωργίου Θεόδωρος, Κολιάκης Δημή τριος Αναπληρ μέλη Ντάγκας Ιωάννης, Οικονόμου Α θ α νάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν Τσάτσης Κυριάκος πρόε δρος ΤΣ Ανω ΡαΒενίων, Μακρής Γεώργιος πρόε δρος ΤΣ Νεγράδων, Ταλιούρης Χαραλ πρόεδρος ΤΣ Γεροπλατάνου, Σταύ ρου Κων/νος πρόεδρος ΤΣ Κάτω Ραβενίων, Μπούσης Κων/νος πρόεδρος ΤΣ Μαυροβουνίου, ΔερΒένης Αθανάσιος πρόεδρος ΤΣ Χρυσορράχης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με ανακοινώ σεις του Δήμου με την υπ' αριθμ 4 5 / 9 9 απόφαση πε ρί ψηψίσεως προϋπολογι σμού του Δήμου Καλπακίου ψηφίστηκε ο προϋπολογι σμός για το οικονομικό έτος 1999 που προβλέπει Σύνο λο εσόδων δρχ Σύνολο εξόδων δρχ και αποθεμα τικό δρχ Μακάρι να πραγματοποιη θεί αυτός ο προϋπολογι σμός και να δούμε διάφορα έργα στο χωριό μας Του χρόνου στον απολογισμό θάχουμε να πούμε περισσό τερα Μ ' άλλες αποφάσεις του Δήμου καθορίστηκαν το ετήσιο δικαίωμα Βοσκής κα θώς και τα τέλη καθαριότη τας ηλεκτροφωτισμού και τα τέλη υδρεύσεως Ετσι έχουμε Τέλος ανά κμ Για το Γεροπλάτανο 8 0 δρχ (πέρισυ ήταν 7 0 δρχ) πάγιο για κά θε υδρομετρητή ετη σίως (πέρισυ ήταν το ίδιο) Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 150 δρχ ανά τμ (πέρισυ ήταν δραχμές) Δικαίωμα Βοσκής 1) Από 1 μικρό ζώο μέχρι 5 0 μικρά 80 δραχ κατά κε φαλή (πέρισυ ήταν 100 δραχμές) 2) Από 51 μικρά ζώα και άνω 120 δρχ κατά κεφαλή (πέρισυ ήταν 100 δραχμές) 3) Από 1 μεγάλο ζώο μέ χρι 5 μεγάλα 130 δρχ κατά κεφαλή (πέρισυ ήταν 150 ΟΡΧ ) 4) Από 6 μεγάλα και πάνω δρχ κατά κεφαλή (πέ ρισυ ήταν 150 δρχ) Κατά την διμηνιαία έκδο ση μας θ α ενημερώνουμε τους χωριανούς τους δημό τες μας και τους φίλους αναγνώστες μας όσο μπο ρούμε καλύτερα Επαγγελ ματίες δεν είμαστε Σημειώνουμε ακόμη ότι κάθε χωριανός και δημότης μπορεί να επικοινωνεί τις ερ γάσιμες ημέρες και ώρες με τις Υπηρεσίες του Δήμου και με τον κ Δήμαρχο Καλπα κίου στα τηλέφωνα (0653) ή (0653) ή στο κινητό του κ Δημάρχου (094) Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ FAX ΑΟΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟ Υ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α Κοπέλες του χωριού έξω από την Εκκλησία όταν το χωριό ήταν γεμάτο από κόσμο (Φωτ έτος 1955 περί που) ^ J) ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οκ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 Η νέα καιάσιαση στα χυριάμα* Συνέχεια από ιην 1η σελίδα στις υπάρχουσες δυνατότη τες του, να μας επιλύσει τα προβλήματα μας, εμείς έχου με δικαίωμα να του τα υπο δείξουμε Ηρθε επιτέλους ο καιρός ν' αφήσουμε στην άκρη το άκρατο τοπικιστικό πνεύμα, τους παραγκωνισμούς, τους μικροενωΐσμούς και όλοι μαζί ν' αυξήσουμε την ακτίνα δράσης και σκέψης μας, να εργαστούμε συλλογικά και ν' αντιμετωπίσουμε γενναία, ό,τι μας ταλανίζει και προ σπαθεί να μας αφανίσει Το πικό Συμβούλιο, ντόπιοι, ξε νιτεμένοι, Σύλλογος Δημοτι κό Συμβούλιο, όλοι ενωμέ νοι σε μια κοινή πορεία, με συνελεύσεις, συγκεντρώ σεις, με λόγια και με έργα για το καλό του χωριού μας Κανείς μα κανείς να μη λεί ψει, σ' αυτή την προσπά θεια Αδελφωμένοι κι αγκαλια σμένοι ας πάμε μπροστά Θ α ήταν στρουθοκαμηλισμός να βλέπουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος Ας συστρατευθούμε λοιπόν, ας απαιτήσουμε επιτακτικά από την πολιτεία να μας βοηθή σει να λύσουμε τα προβλή ματα μας, πρώτα απ' όλα όμως α* αυτή την προσπά θεια, την δικαίωση των προ σπαθειών μας όλοι ΕΜΕΙΣ Το χωριό μας θα πάει καλά όταν κι όλη η ευρύτερη πε ριοχή ευημερεί Είμαστε σί γουροι πως μας αξίζει μια καλύτερη μοίρα Το χωριό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ Ζ Η ΣΕΙ! Η ΣΕ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΑΔΩΝ Συνέχεια από την 1η σελίδα στρο, ο Πρόξενος της Αλβα νίας στα Γιάννινα και ο έπαρ χος Βορείου Πωγωνίου κ Οι κονόμου Παραβρέθηκαν ακόμη, με ταξύ άλλων, ο επιθεωρητής της Αστυνομίας Ηπείρου Βασ ΠαΠανότης, οι Δήμαρ χοι Ανω Πωγωνίου Δημ Μπάσιος, Δελβινακίου Αθαν Μποζιάρης, Περάματος Σωτ Ζιάκας, ο πολιτευτής της ΝΔ και πρώην Δήμαρχος Κηφι σιάς Κων Τασούλας, ο πολι τευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώ ην γγ υπουργείου Γ Μουτσόπουλος, εκπρόσωποι των όμορων κοινοτήτων της Β Ηπείρου (Σωπική, Πολύτσανη, Χλωμό, Τσιάτιστα κα), οι νομαρχιακοί Σύμβουλοι Δημ Μαυρομάτης, Αντ Δολιώτης, Αλκής Κοσοβίτσας, καθώς και αντιπροσωπεία Ηπειρω τών της Νέας Υόρκης υπό τον Πρόεδρο της "Αναγέννη σης" Χρ Κοσοβίτσα Παρα βρέθηκαν ακόμη κοινοτάρ χες γειτονικών χωριών, δημοτ σύμβουλοι και πλήθος κόσμου Από το χωριό μας παρα βρέθηκαν ο υπεύθυνος ύλης της εφημερίδας μας κ Σω κράτης Οικονόμου και ο κ Π Λιάρος Κοπέλες με τοπικές ενδυ μασίες χόρεψαν υπό τους ήχους των κλαρίνων βορειοη πειρωτικού συγκροτήματος, ενώ μαθητές από την Β Ηπειρο απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν Στην τελετή έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους και οι συνοριακοί φρουροί, υπό τον αστυνομικό υποδιευθυντή κ Βασ Μάλλιο (από τους πρω τεργάτες της δημιουργίας του Συνοριακού Σταθμού) Μετά τα εγκαίνια, ακολού θησε δεξίωση με ψητά, πίτ τες, γλυκίσματα κλπ και πα ραδοσιακό πωγωνήσιο γλέ ντι ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ AVIN ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α! ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ ΕΟΔ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης οειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ΣΕΛΙΔΑ 4 Οι Ελληνικές παραδασιακες ζρορεαιές Ο ι Ελληνικές φ ο ρ ε σ ι έ ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν την εντύπωση μ ε γ ά λ η ς π ο ι κ ι λ ί α ς, γιατί κ ά θ ε χωριό ή κωμόπολη προ σπαθούσε ν α δώσει μια ιδιοτυπία τ ό σ ο στις α ν δ ρ ι κ έ ς ό σ ο κ α ι κυρίως στις γ υ ναικείες ενδυμασίες Η νύφη είχε ίδια σ τ ο λ ή α λ λ ά αντί γ ι α ο μ π ό λ ι α έ β α ζ ε κ ο ρ ώ ν α με πέτρες χρωματι στές Στο πίσω μ έ ρ ο ς του κε φ α λ ι ο ύ έ β α ζ α ν μαντήλι δ ι πλωμένο στα τέσσερα, έκα Εχουμε γ υ ν α ι κ ε ί ε ς ε ν δ υ μ α σ ί ε ς με ά π ε ι ρ ε ς π α ρ α λ λαγές Η Πωγωνήσια φορε σ ι ά είναι κάτι το ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό Εχει σ α γ ι ά κ ι ο λ ό α σ π ρ ο κ α ι συγκούνι ενώ άλλες φορε σ ι έ ς έχουν σ α γ ι ά κ ι μ α ύ ρ ο Ο λ ε ς τους χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο νται ω ς χ ω ρ ι κ έ ς κ α ι φ ο ρ ι ο ύ νται σ τ α ο ρ ε ι ν ά κ α ι π ε δ ι ν ά τμήματα της Ηπειρωτικής Ε λ λ ά δ α ς Τ ο σ α γ ι ά κ ι είναι ο λ ό μ α λ λ ο ά σ π ρ ο είναι κ α τ α κ ό ρ υ φ α ανοιχτό μ π ρ ο σ τ ά και χ ω ρ ί ς μανίκια Εχει ρ α μ έ ν α κουμπιά α ρ ι σ τ ε ρ ά κ α ι κουμπώνει με δ ύ ο κουμποτσιάπρακα Α π ό κά τω φ ο ρ ο ύ σ α ν ά σ π ρ ο που κ ά μ ι σ ο μ α κ ρ ύ Ενα ζ ω ν ά ρ ι μ α ύ ρ ο, μ ι α ζώνη κόκκινη, έ ν α ν α λ α τ ζ ι ά, κ α ι κατιφέ Μ ι α ποδιά σταγιακαίνια και β ε λ ο ύ δ ι ν η με δ α ν τ έ λ α ή με ταξωτή με δ α ν τ έ λ α Κ ά λ τσες ά σ π ρ ε ς κεντημένες ή λευκές Μ ε γ ά λ ο τσιάπρακα πάνω α π ό την π ο δ ι ά Στο λ α ι μ ό μ ι α λ α ι μ α ρ ι ά κεντημένη με κίτρινο μετάξι ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΡΟΥΨΙΑΣ Ο π ω ς κ ά δ ε χρόνο, έτσι κι εφέτος, του Α ϊ Γιώργη, έγινε το πανηγύρι, με ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό τάξη κ α ι κέφι στη Ρουψιά Ακούστηκε για μια ακόμη φο ρ ά το κλαρίνο και οι πανηγυ ριστές α π ό το χωριό και τα γύρω χωριά έ δ ω σ α ν το π α ρόν Χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι γελαστοί με κέφι και Πωγωνήσια τραγού δ ι α και χ ο ρ ο ύ ς Είναι η ν έ α αρχή Η αρχή των πανηγυριών σ τ α χωριά μας, που μας δίνουν -έστω και για λίγο κίνηση - ζωή - ζω ντάνια Κ α λ ή αρχή - χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά και του χρόνου ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΩΡΑ Η ασφαλτόστρωση του δ ρ ό μ ο υ Μ α υ ρ ο β ο υ ν ί ο υ Γεροπλατάνου βρήκε την εφη μ ε ρ ί δ α μας στο τυπογρα φείο Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α στο ά λ λ ο φύλλο ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ Α Β Α Κ Η 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ νε ουρά και είχε φούντες κόκκινες πίσω Π ά ν ω α π ό τον α λ α τ ζ ι ά έ β α ζ α ν κ α ι έ ν α κοντό κ ο ντομάνικο σ α ν γιλέκο παρ δ α λ ό Ε β α ζ α ν και π ά ν ω σ ι ά γ ι α κ ο με φούντες κ ό κ κ ι ν ε ς σ τ α π λ ά γ ι α κ α ι στις π λ ά τ ε ς Στο λ α ι μ ό έ δ ε ν α ν μαντήλι και έ β α ζ α ν τ α φ λ ο υ ρ ι ά π ά νω του Η Ελληνική φ ο ρ ε σ ι ά ιδιαί τ ε ρ α η γ υ ν α ι κ ε ί α ήταν έ ρ γ ο α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά των γυναικών Ο λ α τα τμήματα της α π ό τ α κ α λ ύ μ μ α τ α του κ ε φ α λ ι ο ύ ω ς τα υ π ο δ ή μ α τ α κ α τ α σ κ ε υ ά ζονταν όπως και τα υλικά επιτοπίως Στο κ ε φ ά λ ι ο ι Π ω γωνήσιες φ ο ρ ο ύ σ α ν την ο μ π ό λ ι α που ήταν φτιαγμένη α π ό μετάξι Γι α υ τ ό ήταν απαραίτητη η παραγωγή κουκουλιών που σιγά σιγά έγινε π α ρ ά δ ο σ η Ο ι μ ο υ ρ ι έ ς ξεπρόβαλαν εκατοντάδες γ έ μ ι σ α ν τις α υ λ έ ς των σπι τιών τους κήπους τ α χ ω ρ ά φ ι α π ο λ λ έ ς σ ώ ζ ο ν τ α ι και σ ή μερα ακόμη Κ ά θ ε οικογέ νεια χρειαζόταν πολλές ο μ π ό λ ι ε ς Για γ ι ο ρ τ έ ς κ α θ η μερινές κ α ι γ ι α π ρ ο ί κ ε ς των κοριτσιών χ ρ ε ι α ζ ό τ α ν λ ο ι πόν κ α ι π ο λ ύ μετάξι Η κ α τ ε ρ γ α σ ί α των χ λ ω ρ ώ ν κ ο υ κουλιών γινόταν στη Β ή σ σ α νη που α π ο τ ε λ ο ύ σ ε στις τε λευταίες δεκαετίες του 1 9 ο υ α ι ώ ν α το μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ι κό κ έ ν τ ρ ο τ ο υ Α ν ω Π ω γ ω νίου Την ο μ π ό λ ι α την ύφαι ν α ν στον α ρ γ α λ ε ι ό Το φ α κ ι ό λ ι σ μ α (το Β ά λ σ ι μο της ο μ π ό λ ι α ς ) ή θ ε λ ε τέ χνη κ α ι μ ε ρ ά κ ι Λ ί γ ε ς ξ έ ρ ο υ ν σήμερα να φακιολίζουν σω στά Σιγά σιγά ά λ λ α ξ α ν μερικά τμήματα κ α ι π ρ ο σ τ έ θ η κ α ν α γ ο ρ α σ τ ά π ο υ ήταν π ρ ο ϊ ό ντα ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν ώ σ π ο υ η βιομηχανική ανάπτυξη π α ρ α μ έ ρ ι σ ε ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά την παραδοσιακή φορεσιά που π ε ρ ι ο ρ ί σ τ η κ ε μ ό ν ο ω ς γνώ ρ ι σ μ α ατομικής εμμονής στον π α ρ α δ ο σ ι α κ ό τ ρ ό π ο ζωής Λόλα Μούκα ΜΑΙΡΗ Τ Ζ Α Λ Α Λ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ν Ο ΝA = X Π Α Ν 0 Ρ ΑA 2Μ Α # ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΗΜ^Ι * ΞΕΝΟΝΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ i ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΊΜίΨΗΑ AbiMH'il, ί l i ; i ; i ; ' 'rm loimriai Ι» '* «nmnan * THA(0657)

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Γράμμα npos την cctn H cpisa "Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " Αγαπητοί φίλοι Θ α ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις προς την ΣΕ της εφημερίδας μας Ο χ ι προς Θ ε ο ύ με διάθεση κριτι κής γιατί αυτοκριτική χρειάζε ται στον καθένα μας, μια που συνεχώς η ΣΕ έκαμε έκκληση στον καθέναν μας για συνερ γασία με την εφημερίδα μας Η ΣΕ ζήτησε απ' όλους μας γνώ μες, απόψεις γύρω α π ό προ βλήματα που υπάρχουν ή εφι κτές λύσεις που μπορούν να δοθούν σε ορισμένα α π ' αυτά Αυτό δυστυχώς δ ε ν έγινε και αν έγινε δεν έγινε ούτε με με θοδικότητα ούτε τεκμηριωμέ να που ν α πείθουν εκείνους που μπορούν ν α δώσουν λύ σεις Δεν θ α σταθώ όμως εδώ πιστεύω στα επόμενα φύλλα να γράψω τις απόψεις μου Εκείνο όμως που θ α ήθελα να τονίσω είναι ότι γενικά το στυλ της εφημερίδας ολόκληρο τον τελευταίο καιρό δεν είναι εκεί νο που κατά την γνώμη μου θ α έπρεπε ν α είναι Αντί ν α προ σαρμόσουμε την εφημερίδα Α π ό τον κ Σ τ α ύ ρ ο Συκιώτη σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο τ ρ α π ε ζ ι κ ό α π ό την Α ρ ί σ τ η Ζ α γ ο ρ ί ο υ, λ ά β α μ ε την π α ρ α κ ά τ ω επι στολή, με ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς γ ι α το φ ύ λ λ ο της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μ α ς που του σ τ ε ί λ α μ ε κ α ι μεταξύ των ά λ λ ω ν α φ ο ύ μ α ς συγ χ α ί ρ ε ι γι αυτή την έντυπη π ρ ο σ π ά θ ε ι α μας γράφει Η ε φ η μ ε ρ ί δ α σ α ς έχει ά ρ τια δ ο μ ή, με ό λ α ε κ ε ί ν α τα σ τ ο ι χ ε ί α - ά ρ θ ρ ο, τοπικές πληροφορίες, ιστορικολ α ο γ ρ α φ ι κ ά θ έ μ α τ α, κρί σ ε ι ς, σ χ ό λ ι α, κ ο ι ν ω ν ι κ ά - που κ α λ ύ π τ ο υ ν το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν, ό χ ι μ ό ν ο, των Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ι τών α λ λ ά κ α ι ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε τρίτου α ν α γ ν ώ σ τ η Ο Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς -το χ ω ρ ι ό π ο υ, στη ν ε α ν ι κ ή μου ηλι κία, π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς επισκέ φ τ η κ α κ α ι δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ α σ' α υ τ ό, με κ ά π ο ι ε ς, α κ ό μ α, γ ν ω ρ ι μ ί ε ς π ρ ο σ ώ π ω ν - έχει παλαιούς δεσμούς και κοι ν ά σ τ ο ι χ ε ί α ζ ω ή ς με τ α χ ω ρ ι ά της λ ε κ ά ν η ς τ ο υ Β ο ϊ δ ο μάτη Ε θ ε ω ρ ε ί τ ο, ά λ λ ω σ τ ε, παλαιότερα, Ζαγοροχώρι στ,ς ανάγκες των καιρών με πλούσια τοπική ενημέρωση μια π ο υ κ α τ α τ η ν γνώμη μου υπάρχει αυτή δεν κάνουμε τίποτε άλλο ν α την κλείνουμε σε ένα αυστηρό τοπικιστικό πλαίσιο με επαναλαμβανόμενα λαο γραφικά κείμενα με πολύ μι κρές παραλλαγές δηλαδή κάτι από τα ίδια που ενώ κάποτε εγώ προσωπικά περίμενα την εφημερίδα με τόση λαχτάρα σήμερα το μόνο που με ενδια φέρει τα Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α και μό νον Α ι σ θ ά ν θ η κ α όχι άνετα όταν περίμενα από την " Φ Ω ΝΗ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" στο τελευταίο τεύχος δηλ Ια νουαρίου Φεβρουαρίου σε πε ρίοπτη θέση το πανηγυρικό της ορκωμοσίας της Ν έ α ς Δημ Αρχής Τις προγραμματικές δηλώ σεις του Δημάρχου τις δηλώ σεις του αρχηγού της άλλης παράταξης δηλώσεις δημ συμ βούλων και των δύο παρατά ξεων Τουλάχιστον έπρεπε να δημοσιευθεί λεπρομερειακά το πρώτο Δημ Συμβούλιο με Διακατέχομαι από διάθε σ η ν α σ υ μ β ά λ λ ω, μ' ό π ο ι ο τ ρ ό π ο, στην ε π α ν α σ ύ ν δ ε σ η των π α λ ι ώ ν δ ε σ μ ώ ν του Γερ ο π λ α τ ά ν ο υ με το χ ώ ρ ο του Δυτ Ζ α γ ο ρ ί ο υ Σ ε πρώτη ευ κ α ι ρ ί α, θ α κ ά ν ω σχετική α ν α φ ο ρ ά σ τ ο Ζ α γ ο ρ ί σ ι ο πε ρ ι ο δ ι κ ό "Το Ζ α γ ό ρ ι μ α ς " Π ρ ο ς την κ α τ ε ύ θ υ ν σ η αυτή, προτείνω ν α ' τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί τ ε έ ν α φ ύ λ λ ο της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς σ α ς π ρ ο ς το π ε ρ ι ο δ ι κ ό (Σίνα 4) Θ α π ρ ο κ ύ ψ ε ι α μ ο ι β α ί α ενημέρωση Η " Φ ω ν ή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά νου" α π έ κ τ η σ ε έ ν α α κ ό μ α φίλο - αναγνώστη Π α ρ α κ α λ ώ ν α λ α μ β ά ν ω τακτικά τα φ ύ λ λ α της Π ρ ο τ ί θ ε μ α ι δ ε ν α σ υ ν δ ρ ά μ ω την ευγενή κ α ι ανιδιοτελή προσπάθεια σας με τ ο π ο σ ό των δρχ , το ο π ο ί ο θ α κ α τ α θ έ σ ω με την πρώτη κ ά θ ο δ ο μου σ τ α Γιάννινα Εύχομαι επιτυχία κ α ι μ α κ ρ ο η μ έ ρ ε υ σ η στη "Φωνή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ " Mc ιδιαίτερη ςκτίμηση ΙΤΑΥΡΟΣ ΖΥΚΙΩΤΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ ΚΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ^ Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 86η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ θέσεις και απόψεις του κάθε Δημ Συμβούλου που διατυπώ θηκαν για λύσεις προβλημά των της καθημερινότητας τα ονόματα όλων των Δημ Συμ βούλων καθώς και εκείνων των Δημ Συμβούλων που ανέ λ α β α ν υπεύθυνους τομείς στην Δημαρχία Η ενημέρωση του χωριανού μας που ζει στο χωριό εκείνου που ζει στα Γιάννενα στην Αθήνα στην Θεσσαλονίκη στο Βέλγιο ή στην Σουηδία στην Αυστραλία ή Αμερική στην Γερμανία ή σ' όποιο άλλο μέρος ζει εκείνο πρέπει νάναι το πρώτιστο κ α θήκον της εφημερίδας μας Το χωριό μας βρίσκεται σε τέτοια θέση που έχει ζωτικά συμφέροντα με τους γειτονι κούς του Δήμους Η εφημερί δα μας έχει και θέση και ρόλο και φωνή αρκεί να ξεπεράσου με νοοτροπίες και πρακτικές που κανέναν δεν βοηθάνε Υπάρχει στους ανθρώπους της ΣΕ αυτή η δύναμη; Σκοπός είναι να την αξιοποιήσουν Φιλικότατα Ηλίας Ιωάννου Γερμανία ΙΧΟΛΙΑΙΜΟΙ Στην παραπάνω επιστολή του αγαπητού μας Ηλία, η ΣΕ έχει τη γνώμη ότι η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ δεν εκ φράζει τις πολιτικές παραθέ σεις ή αντιπαραθέσεις των πο λιτικών και δημοτικών παρατά ξεων -καθώς γράφει ο κ Ηλίας Ιωάννου- αλλά διακριτι κό και πολύ προσεκτικά προ βάλλει τα τοπικά θέματα, τα οποία και πολλά και δύσκολα είναι Φυσικό είναι να υπάρχουν παραλείψεις ή διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων Οι αναγνώστες μας μπορούν ελευθέρως να γράφουν εκεί να που κατά τη γνώμη τους νο μίζουν ότι είναι τα σωστότερα Εμείς σαν ΣΕ πιστεύουμε ότι η εφημερίδα μας είναι πολι τιστική, πολιτικά άχρωμη και πνευματική και συγχρόνως συμβάλλει στην ανάπτυξη του χωριού μας και της γύρω πε ριοχής με την προβολή των ση μερινών και αυριανών προ βλημάτων Αλλωστε υπάρχουν τόσες τοπικές πολιτικές εφη μερίδες που κάλλιστα ο καθέ νας μας μπορεί να ενημερώνε ται πληρέστερα Τώρα όσον αφορά το πόσο αισθάνεται κανείς άνετα ή όχι όταν διαβάζει την τοπική μας εφημερίδα είναι θέμα προσω πικό, καθόσον από την αρχαι ότητα ισχύει η ρήση "Ευρήσομεν τας των ανθρώπων δόξας εν πολλοίς διεστώσας" δηλα δή θα βρούμε τις γνώμες των ανθρώπων να διαφέρουν σε πολλά ΗΣΕ Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη από την ηπειρωτική παροικία της πόλης η 86η επέτειος Απελευθερώσεως των Ιωαννίνων Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου χοροστατούντος του Παναγιότατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κκ Παντελεήμονος του Β' Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων υπέρ των πεσόντων, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού από τον πρόεδρο της ΗΕΘ κ Β Καυκιά, της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ν Θεσ/νίκης Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην αίθουσα τε λετών της ΗΕΘ με την ομιλία του συμπατριώτη Κλινικού Ψυχο λόγου - Σύμβουλου Εκπαίδευσης - Δ ρ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων κ Γεωργίου Δήμα, με θέμα "Λεύτερα Γιάννενα" Τέλος απονεμήθηκε στον μικρό Βορειοηπειρώτη Γιάννη Παπαηλία το τιμητικό δίπλωμα της Ηπειρωτικής Εστίας ως επιβρά βευση για την πράξη τιμιότητας και ήθους να παραδώσει το πορτοφόλι που βρήκε στον δρόμο Μηνύματα έστειλαν Ο ι βουλευτές (Θεσσαλονίκης) Ψωμιάδης Παν, (Ιωαννίνων) Φούσας Αντ, (Πρεβέζης) Τρυφωνίδης Γ, (Θεσπρωτίας) Βεζδρεβάνης Ηλ, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Παπασταύρος, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών κ ΒαΒούσκος Παρέστησαν ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ Γιάννης Μαγκριώτης, οι βουλευτές κ Παπαθεμελής, Κούβελας, Ορφα νός, Τζιτζικώστας, ο Διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού Σκαραφίγκας, ο πρώην υφ/ργός κ Σπηλιόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσ σαλονίκης κ Παπαγεωργόπουλος, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής ΔΘ κ Κολοβού, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου λίου Θεσ/νίκης κ Καπετανόπουλος, εκπρόσωποι των εθνικοτοπικών σωματείων και ηπειρωτικών αδελφοτήτων Θεσσαλονί κης ^ J α μ ε σ CJ στο djt t τ ι ζουμερά ροδοψημένα utvtmout ιμα κοχάηονλα σούβλας ΒΟΛΓΜ ΠΙ ΛΕΩΦ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ s ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ & FAX _, _ ^ _ ^

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο ^ Ν Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ ΚΑΤ ΛΤΛΑ^ΚΑΛΟΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ο Υ Σ ΑΓΤΟΣ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Π Ώ Α Ο Σ Σ Τ Α ΧΩΡΙΑ Μ Α Σ Ο Αγιος της Β Ήπείοον Jtou δέθηκε στενά με την Ηττεροο στο αύνολό της ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Ομως η Χάμκω, που ήξερε ότι ο Αγιος προφήτευε, του ζήτησε να προ φητέψει για το γιο της 0 Πατροκοσμάς τότε το προφήτευε ότι 8α εγίνονταν μεγάλος και τρανός, ότι θα κυρίε- βρουάριο 1913 ελευθερώθηκε όλη η Ηπειρος 0 κορμός των δένδρων αυτών σώζεται ακόμη στο χωριό Βασι λικό Πωγωνίου, πατρίδα του αειμνή στου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α' Δίπλα από τον κορμό έχει κτισθεί ναός φερώνυμος του ψανα του παρέμειναν εκεί βάλσαμο στις πληγές των Χριστιανών και ελπίδα πως "θάρθη το ποθούμενον" Τα παραπάνω δεν είναι παρά μερι κές σταγόνες στον ωκεανό Το έργο και η διδασκαλία του Πατροκοσμά δεν χωρούν σε πολυσέλιδο τόμο Σε αδρές γραμμές έδωσα μια αμυδρή ει κόνα, μικρή γεύση (κυρίως όσα έχουν σχέση με την περιοχή μας) έδωσα από τα πνευματικά εδέσματα του Μεγά λου Διδασκάλου του Γένους Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Γράφει ο κ Αθανάσιοι Λέμο$ υε όλη την Αραβανιτιά, ότι θα υπέτασ σε την Ηπειρο, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα, το Σούλι, το Γαρδίκι Του είπε όμως "Πρόσεξε, να θυμάσαι, ότι θα πρέπει πάντα να αγαπάς να υπερασπί ζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει η εξουσία σου στους διαδόχους σου" Και όταν την άλλη ημέρα ο Αλής τον ρώτησε "θα πάω στην Πόλη;", ο Αγιος του απάντησε "Και στην Πόλη θα πας, με κόκκινα γένια" Και αυτό ήταν πράγματι το τέλος του μεγάλου Βεζύρη και Τυράννου της Ηπείρου, του λιονταριού της Ηπείρου Αλή Πα σά Τον αποκεφάλισαν, για να σταλεί το αιματοβαμμένο κεφάλι του δώρο στο Σουλτάνο Αυτά ήταν τα κόκκινα γένια! Από τα παραπάνω βγαίνει το συ μπέρασμα ότι ο Πατροκοσμάς υπήρ ξε ο Αρχάγγελος του Γένους Ηταν αυ τός που συσπείρωσε όλους τους Ελ ληνες γύρω από την Ορθόδοξη Εκ κλησία την εποχή που το Εθνος κινδύνευσε από τον εξισλαμισμό Ηταν αυτός ο θεματοφύλακας της γλώσσας μας Της γλώσσας που εμείς σήμερα, σε πλήρη ελευθερία, κάνου με ότι μπορούμε για να την καταστρέ ψουμε Σ' εκείνους τους μαύρους καιρούς, που οι Ελληνες είχαν αποκοιμηθεί μέ σα στη δουλεία και τη δυστυχία τους, ο Αγιος Κοσμάς έχτιζε σχολεία και εκήρυττε "Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν και το Γένος μας είναι ελληνικόν" Επίστευε ότι με τα γράμματα θα ξυπνού σε το Εθνος και θα ετίναζε από πάνω του τον κατακτητή Ο Πατροκοσμάς έκανε πολλά θαύματα, και άφησε και τις περίφημες προφητείες του, που ως σήμερα ακόμη βγαίνουν μία μία Μα πάνω από όλα, η ίδια του η προσωπι κότητα, είναι μία ακτίνα ελπίδας, από αυτές που περιμένουμε σε καιρούς χαλεπούς και σκοτεινούς Προφήτες του Ayiou Κοσμά Οι προφητείες του αναφέρονται σε διάφορα θέματα Μεγαλύτερη σημα σία όμως για τους ραγιάδες είχαν οι προφητείες που αναφέρονταν στο "ποθούμενο", όπως έλεγε με υπονοού μενα, την απελευθέρωση από τους Τούρκους Οταν ήταν στα Τσαραπλανά οι κά τοικοι τον ρώτησαν "Πότε θάρθη το ποθούμενον;" Και ο Αγιος απάντησε, δείχνοντας δύο δενδρύλλια Όταν σμίξουν αυτά" Τα δενδρύλλια αυτά έσμιξαν το 1912 Ηταν τότε που άρχι ζε ο Α' Βαλκανικός πόλεμος και το Φε- Αγίου Σε άλλη περίπτωση, πάλι στα Τσα ραπλανά (Βασιλικό] είπε 'Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά Θυμηθείτε τα λό για μου να προσεύχεστε, να ενεργείτε και να υπομένετε στερεά Εως ότου να κλείση αυτή η πληγή του πλατάνου, το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο" Η πληγή του πλατάνου έκλεισε το 1912, όταν απελευθερώ θηκε η Ηπειρος Στα Τσαραπλανά (Βασιλικό) είπε και την παρακάτω εντυπωσιακή προ φητεία "Το ποθούμενο θα έρθη όταν θάρθουν δυο πασχαλιές μαζί" Εκπλη ρώθηκε το 1912, όταν απελευθερώ θηκε η Ηπειρος από τον τουρκικό ζυ γό Τη χρονιά αυτή οι γιορτές του Ευαγ γελισμού και το Πάσχα συνέπεσαν την ίδια μέρα (25 Μαρτίου) Την παρα κάτω προφητεία την είπε στη μαρτυρι κή Χειμάρρα της Β Ηπείρου "Το πο θούμενο θα γίνη στην τρίτη γενεά, θ α το ιδούν τα εγγόνια σας" Αν κάθε γε νιά προσδιορίζεται σε 25 χρόνια, τότε οι χρόνοι της απελευθέρωσης του υπόδουλου Γένους είναι η τρίτη γενιά από τα χρόνια που προφήτεψε ο άγιος Κοσμάς Οι προφητείες του Πατροκοσμά εί ναι αμέτρητες Εκτός από αυτές που αναφέρονται στην απελευθέρωση του Γένους έχουμε προφητείες που αναφέρονται στα καταπληκτικά επι τεύγματα της Επιστήμης Προφητείες που αναφέρονται στο μέλλον προσώ πων και πόλεων Προφητείες διάφο ρες Και σε κάθε κατηγορία από αυ τές υπάρχουν δεκάδες πολλές προ φητειών του Ο Αλή Πασάς τόσο εκτιμούσε τον Αγιο Κοσμά, ώστε με διαταγή του και με χρήματα που έδωσε και ο ίδιος χτί στηκε το Μοναστήρι του Αγίου στο Κολικόντασι κοντά στο Μπεράτι Αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου, με εντολή του Αλή Πασά μετα φέρθηκε η κάρα του Αγίου στα Γιάννε να Η πομπή και η παράταξη λαού και στρατού ήταν κάτι το πρωτοφανές για τα Γιάννενα της εποχής εκείνης Θα μάκραινε πολύ να μεταφέρω εδώ την περιγραφή που κάνει ο Γάλλος βιο γράφος του Αλή Jeraume de la Lance Οταν η πομπή έφθασε στο Σα ράι, ο Αλής και η Κυρά Βασιλική σηκώ θηκαν και ασπάστηκαν με ευλάβεια τη γυάλινη θυρίδα της ασημένιας κάσ σας Σε μια άλλη περίπτωση, όταν κάπο τε έφεραν στο διβάνη του Αλή την κά ρα του Αγίου Κοσμά, σηκώθηκε, άνοι ξε τη θήκη και την ασπάστηκε με μεγά λο σεβασμό Τότε ο Σέχης Χατζή Σεχρής (Τούρκος ιερωμένος), θεώρησε αυτά όλα ως αμαρτία και φώναξε στον Αλή "Κριματίστηκες"! Αλλά ο Πασάς ατάραχος απάντησε "Πώ, εί σαι ζουρλό, καϋμένε Σέχη Να ήξερες δεν έλεες έτζι Τούτο το καλόγερο, ωρέ Χατζή, ήτον αληθινό προφήτη Ηρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευ χήθηκε, ωρέ, και μου είπε όλα όσα έκαμε, σαν να τάχε γραμμένα στο κι τάπι, Πώ, ένα λησμόνησα να το ρωτήξω, καϋμένε, και αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα έδινα δέκα χιλιάδες τζακούλες Δεν τόχω!" Αξιοπρόσεκτο είναι και αυτό που συνέβη στην εποχή μας, πριν από 30 χρόνια, το 1968 Ηταν τότε που στο σταλινικό καθεστώς του Εμβέρ Χό τζα απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική εκδήλωση Στο Σύνταγμα της Αλβα νίας διακηρύσσονταν ότι το Αλβανι κό Κράτος είναι αθεϊστικό και απαγο ρεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε θρη σκεύματος Σε λίγο καιρό μετά την ψήφιση του Συντάγματος αυτού, ήρθε διαταγή από τα Τίρανα να γκρεμιστούν οι Εκ κλησίες και να εξαφανιστούν οι Σταυ ροί από τους χριστιανικούς τάφους Ο αστυνομικός διοικητής του Φίερι πήρε μαζί του το αρμόδιο συνεργείο και πή γαν στο Μοναστήρι του Αγ Κοσμά προκειμένου να το εξαφανίσουν Γνω ρίζοντας την ευλάβεια των Ελλήνων στον Αγιο Κοσμά έδωσε εντολή να ξε κινήσει το έργο της κατεδαφίσεως από τον τάφο του Αγίου Οταν οι εργάτες έδωσαν το πρώτο χτύπημα στο ιερό μνημείο, τότε δυνα τή βουή έσπασε την ησυχία του χώ ρου και μια δυνατή φωτιά ξεπήδησε μέσα από τον τάφο του Αγίου Εντρο μοι οι παριστάμενοι ετράπησαν σε φυ γή και δεν επέστρεψαν παρά τις απει λές των Τιράνων και παρά την καθη συχαστική δήλωση του καθεστώτος πώς, δήθεν, εξεράγη ξεχασμένη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βόμβα Ετσι δεν βεβηλώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμά και τα χαριτόβρυτα λεί Για μας τους νεοέλληνες δεν υπάρ χει άλλους δρόμος πέρα από αυτόν που μας δείχνει η φωτεινή μορφή του μεγάλου Εθναποστόλου Είναι ο δρό μος του προσανατολισμού της παι δείας μας προς τη δοκιμασμένη ελλη νορθόδοξη παράδοση και κληρονο μιά, που δεν είναι μια στείρα παρελθοντολογία ούτε μια άγονη επιστροφή σε παρωχημένες μορφές ζωής, αλλά ένας συσσωρευτής πείρας ζωής, ένα δυναμικό γίγνεσθαι και μια ζωντανή παρουσία, που γονιμοποιεί και τρέφει τη νεοελληνική μας διάρκεια Μονάχα "οι ημιμαθείς, οι σνομπ, οι ξεθυμασμέ νοι φυλετικά Ελληνες, όπως θα τους αποκαλούσε ο αείμνηστος Στρατής Μυριβήλης, δεν είναι σε θέση να εν νοήσουν τη Βιολογική δύναμη που έχει η ελληνορθόδοξη παράδοση στη διατήρηση της εθνικής ζωής και φτά νουν στο σημείο είτε από αμάθεια, είτε από σκοπιμότητα προπαγανδιστική να συγχέουν την έννοια "παράδοση", με την έννοια "αντίδραση" και "οπισθο δρόμηση" Ιδιαίτερα σήμερα, καθώς προχω ρούμε προς την πλήρη ενοποίηση της Ευρώπης και σύμφωνα με την διακή ρυξη του α οδηγηθούμε σε έναν πολιτιστικό και πνευματικό συγ κρητισμό (= ανάμειξη και συγχώνευ ση) των λαών της Ευρώπης, η Ορθο δοξία καλείται στην ενεργότερη πα ρουσία και προσπάθεια για τη διατή ρηση της φυσιογνωμίας του εθνικού και πνευματικού μας βίου Ο Ανθιμος Ρούσσας το 1979 έγραφε "Δεν πηγαίνομε στην ΕΟΚ για να αλωθούμε, αλλά για να αλώ σουμε πνευματικά την Ευρώπη Δεδο μένου ότι Ευρωπαίοι διανοούμενοι πι στεύουν ότι πολλά έχει να ωφεληθεί η Ευρώπη από την άμεση επαφή με την ελληνική κλασσική κληρονομιά και τη νεοελληνική χριστιανική ορθόδοξη ζωή και πραγματικότητα" Η ελληνορθόδοξη παράδοση, για την οποία αγωνίστηκε και έχυσε το αί μα του ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αποτελεί γεγονός και απόλυτη πραγματικότητα, μπροστά στην οποία πρέπει να στα θούμε γονυκλινείς Αποτελεί το πιο βασικό παραδοσιακό μας στοιχείο Και αν αποξενωθούμε από αυτό θα 'ρθει σιγά-σιγά η αποξένωση μας και από όλα τα άλλα παραδοσιακά μας γνωρίσματα Ο μεγάλος Διδάσκαλος του Γέ νους Εθναπόστολος Αγιος Κοσμάς μας άφησε τη σημαντικότερη υποθή κη Αυτή την παράδοση έχομε χρέος να την διαφυλάξομε σαν κόρη οφθαλμού, αν θέλομε να διατηρήσομε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μη γίνομε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδα νικά, που δεν θα έχει τίποτε το διαφο ρετικό από τους άλλους ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΤΙΟΥ EYAOJIA Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ ΓΡ ΙΕΝ0Π0ΥΛ0Υ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ / Οικίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΩΣΤΑΣ Φ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ α) Με ιδιαίτερη θρησκευτική κατάνυξη και με τα πα τροπαράδοτα ήθη και έθιμα μας, γιορτάσαμε και φέ τος το Πάσχα στο χωριό μας Αν και ήταν βροχερός ο καιρός, εν τούτοις πολλοί χωριανοί μας, από διάφορα μέρη ήρθαν με τα παιδιά τους στο χωριό Ιδιαίτερα παρατηρήσαμε ότι πολλοί γαμπροί μας και νύφες ήρθαν και τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αυγά - χαρούμενοι και γελαστοί Ο παπα - Τη λέμαχος παρ' όλη την ισχυαλγία του μας ευλόγησε και πάλι β) Τη δεύτερη μέρα ο Δήμαρχος μας (κ Κώστας Κα ψάλης) έκανε ενημερωτική συγκέντρωση των κατοί κων, όπου πότε ήσυχα και πότε έντονα ακούστηκαν διάφορες γνώμες για τα τοπικά ζητήματα του Δήμου και του χωριού μας και μας κατετόπισε για το πρό γραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Εχουμε τη γνώμη ότι η επικοινωνία και η ενημέρωση βοηθάνε πολύ στο να λυθούνε ή να δρομολογηθούν τα νέα προβλήματα με τη συνένωση των κοινοτήτων Μ α ς ενημέρωσε ακόμη ότι καθημερινά δέχεται τους δημότες στο Γραφείο του για δημοτικά ή προσωπικά θέματα που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Μ α κ ά ρ ι ό λ α να πάνε καλά Μετά τις γιορτές του Πάσχα όλοι έφυγαν για τα ξέ να και τις δουλειές τους, με καινούργιο ραντεβού στο πανηγύρι το καλοκαίρι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Λ Ο Ι Π Ο Ν ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α γ) Την τρίτη ημέρα του Πάσχα λειτουργηθήκαμε στον Αγιο Παντελεήμονα και τ' αντίπασχα Παρασκευή της Διακαινησίμου στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές, ότι οι φορολογού μενοι πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται σε μια διαρκή αντιδικία Ο ι μεν λένε ότι δεν εξυπηρε τούνται, οι άλλοι ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και γενι κά ότι υπάρχει "έλλειμμα εμπιστοσύνης" των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση Είναι όμως πράγματι καιρός η Πολιτεία να στρέψει το ενδιαφέρον και προς τα δύο μέρη και προς τους πο λίτες (με ευγένεια σοβαρότητα υπευθυνότητα κλπ να ζητούν να εξυπηρετηθούν α λ λ ά και προς τους υπαλ λήλους της η Πολιτεία να τους προστατεύσει κατάλλη λες συνθήκες εργασίας αποδοχές κα) Ετσι να μην υπάρχουν δυνάστες και καταδυναστευόμενοι και όλοι μας να έχουμε υπ' όψη μας τους χάρ τες υποχρεώσεων και τους κώδικες καλής και ηθικής συμπεριφοράς Αυτό θ α πει μια ευνομούμενη Πολιτεία ΤΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ Σε προηγούμενο σχόλιο μας αναφερόμασταν στο χαλασμένο καρτοτηλέφωνο του χωριού μας Ο ΟΤΕ έπειτα από διαμαρτυρίες μας προέβη στην αποκατά σταση και στη λειτουργία του Μ ι α σωστή ενέργεια Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε και να επισημάνου με ότι όλοι μας πρέπει νάμαστε προσεκτικοί να μην κα ταστρέφουμε τα πάντα Κάθε ζημιά εμείς οι ίδιοι την πληρώνουμε ΤΑΓΡΑΙΚΙΑ Γραίκι Το μέρος όπου συγκεντρώνουν τα πρόβατα και κοιμούνται δηλαδή είναι μαντριά μέρος περιφραγ μένο στο δάσος ή στα πλάγια όπου φυλάσσεται καλά από τους κλέφτες ή τους λύκους από τα τσομπανόσκυλα Αν ανατρέξουμε στα λεξικά θ α δούμε λέξη Ελληνι κή (άλλωστε γκρέκους μας λένε τους Ελληνες, εγώ γκραικός γεννήθηκα γκραικός και θ α πεθάνω Α ΔΙΑ ΚΟΙ) Γραικίζω ομιλώ Ελληνικήν Γραικίζομαι εξελληνίζομαι Γραικικός ο Ελληνικός Γραικιστί γραικολογία Το σύνολο των Ελλήνων ο Ελληνισμός (Νεο λεξικό ΔΒ Δημητράτου) Επομένως γραίκια, είναι ονομασίες κ α θ α ρ ά Ελληνι κές ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Φίλος μου -χωριανός μας κι αναγνώστης- μούλεγε τις προάλλες και τούτο Η πραγματική ιστορία του χωριού μας δεν έχει κα ταγραφεί ακόμη Βέβαια έκανες μούπε κάποια προ σπάθεια -αλλά δυστυχώς ακόμη πρέπει να ερευνη θούν και να καταχωρηθούν πολλά (όπως καταγωγή, σόγια, αγώνες, μίση, πάθη, αγάπες, εξαγορά των χω ραφιών, τσιφλίκι, μπέϊκα, απελευθέρωση, μεσοπόλε μος, Βος παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος, κατατρεγμοί, μηνύσεις φυλακίσεις και πεντηκονταετής ειρήνη σημερινή κατάσταση - προοπτι κές) Σήμερα θ ' αναφέρω δύο γεγονότα Από τον τύπο α) Από Αρεοπαγίτης ιερέας Ο πατήρ Δημήτριος λει τουργεί στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού Ο πατήρ Δημήτριος, κατά κόσμο Δημήτριος Τζούμας, αρεοπαγίτης μπήκε στο δικαστικό σώμα το 1954, έγινε πρωτοδίκης, εισαγγελέας αρεοπαγίτης και επιθεωρητής εφετείων, Λάρισας, Πατρών, Τρικάλων και Ιωαννίνων Σή μερα είναι ιερέας Μιλάει για την αγάπη και το έλεος του θ ε ο ύ και κηρύττει τον Ευαγγέλιο β) Από δολοφόνος κοινωνικός λειτουργός Η συγγρα φέας Αννα Λάουρα Μπραγκέτι, μέλος των Ερυθρών Τα ξιαρχών, της Ιταλίας εκτέλεσε τον καθηγητή Πολιτικών Πολύ σωστά απάντησα Εγώ απλές νύξεις έκανα Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ρώμης Βιτόριο Μπασελέτ, και ήταν μέλος των "Ερυθρών Ταξιαρχών" πιάστηκε, και απλά κατέγραψα ορισμένα γεγονότα Η συστηματική μελέτη όλων αυτών των γεγονότων δικάστηκε και φυλακίστηκε Σήμερα είναι εθελόντρια κοινωνική λειτουργός Προ θέλει ιστορικό και αφοσιωμένο μελετητή και ερευνη σφέρει κοινωνικό έργο, μετά την καθημερινή της εργασία τή Επειτα πρέπει να υπάρχει κι απόσταση από τα γεγο επιστρέφει το βράδυ στο κελί της Η συμπονοια είναι η νότα, για την αντικειμενικότητα και ν' αποφεύγουμε υψηλότερη μορφή δικαιοσύνης Μεγάλη η δύναμη της αγάπης για τον συνάνθρωπο μας την υποκειμενικότητα Είναι εύκολο να εξηγείς τα γε γονότα όταν έχουν ήδη εκτελεστεί Ομως, στη στιγμή Τα σχόλια δικά σας που εκτελούνται κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σι γουριά για τίποτε, όταν αυτά είναι περιπεπλεγμένα σε μια τρομακτική δίνη που πάντοτε θα φέρνουν ζ α λ ά δες και παρεξηγήσεις Υπάρχουν πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενω Μακάρι να βρεθεί κάποιος πιο ειδικός, ν' ασχολη σης (ΕΕ) για νέους και νέες κάτω των 4 0 ετών, για "οικο νομικές ενισχύσεις" με στόχο την ανανέωση του ενεργού θεί μ' όλα αυτά και σίγουρα θάχει τη βοήθεια μου αγροτικού πληθυσμού Δικαιούχοι του προγράμματος αυτού είναι, όσοι απο Συνήθως όλοι μας γράφουμε και τονίζουμε τα δυ φασίσουν να εγκατασταθούν στο χωριό και ν' ασχολη σάρεστα, ας γράψουμε σήμερα και μια άλλη αλλιώ θούν με τη γεωργία τικη είδηση Κι ας χαμογελάσουν λιγάκι οι σκυθρω Σαν πρώτη ενίσχυση, το ύψος ανέρχεται από ποί, οι απαισιόδοξοι και οι βαριαναστενάζοντες Ναι δρχ ως τέσσερα (4) εκατομμύρια ατομικώς, καθώς επί η είδηση σης και η χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από την ΑΤΕ, Αιωνόβια -γιαγιά της Εσπερίας- παντρεύτηκε έναν γι' αγορά βασικών μηχανημάτων και εργαλείων εικοσιτετράχρονο από έρωτα, η οποία ένιωσε τη θαλ Γράφουμε την είδηση -μήπως υπάρχει κανένας νέος ή πωρή της συζυγικής αγάπης και στέγης Λεπτομέρειες νέοι που να ενδιαφέρονται δεν μας ενδιαφέρουν Περισσότερες πληροφορίες Η είδηση έγινε θέμα συζητήσεων και μια νοικοκυρά Υπουργείο Γεωργίας ξέχασε το μάτι της κουζίνας αναμμένο και χρειάστη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώ κε να επέμβει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φω σεων τιά και τα πάθη Αχαρνών 2, Α Θ Η Ν Α Ωστόσο η γιαγιά έδειξε περίτρανα, ότι ακόμη και σήμερα, το ερωτικό αίσθημα δεν αποτελεί αποκλει Ηδη οι συνοριακοί φρουροί αναλαμβάνουν και επίση στικό προνόμιο της νεότητας, ούτε λογαριάζει αν εί μα την φρούρηση των συνόρων μας ναι τόσο προχωρημένη η ηλικία Το θέμα κατ' επανάληψη ήρθε και ξαναήρθε στην επι Ο έρωτας, δεν λογαριάζει αν είναι προχωρημένη η καιρότητα Δεν θ α επεισέλθομε σε παραλειπόμενα και ηλικία του άνδρα ή της γυναίκας "καταστρατηγεί" λεπτομέρειες τους νόμους της φύσης, τις παραδόσεις, αδιαφορεί Εκείνο όμως που θέλουμε να τονίσουμε -και στο σημείο και κωφεύει για τα κουτσομπολιά, ξεγελά τον πανδα αυτό θ α είμαστε αυστηροί στην κριτική μας- είναι το εξής μάτορα χρόνο και επαληθεύει για μια ακόμη φορά τη Τα χωριά μας, ο τόπος μας, η επαρχία μας, να βρουν την σοφία της παλιάς παροιμίας που διατείνεται ότι "ο ησυχία τους, την ασφάλεια τους και την ηρεμία τους, γι έρως χρόνια δεν κοιτά" και ότι στη διάβα της ζωής αυτό σ' όλους τους συνοριακούς φρουρούς και στην ηγε έχει ανταπόκριση το αρχαίο ρητό α π ' την "Αντιγόνη" σία τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους του Σοφοκλή "έρως ανίκατε μάχαν" ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΟΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ Η ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ηπειρος παραμένει η πιο φτωχή περιοχή της Ευ ρώπης των 15 μελών της, σύμφωνα πάντοτε με τβ στοιχεία που'δωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπη ρεσία της Κομισιόν (EUROSTAT) (κάτω δηλαδή από το 7 5 % του μέσου Ευρωπαϊκού όρου της ΕΕ) Δεν περιμέναμε φυσικά αυτά να μας τα πει η Κομι σιόν Τα γνωρίζουμε και μόνοι μας Γνωρίζουμε το φτωχό μας τόπο -και το φτωχό μας εισόδημα- και γι αυτό αγωνιζόμαστε να ζήσουμε ρι ζωμένοι σ' αυτόν τον ευλογημένο τόπο Το γεγονός όμως αυτό ή καλύτερα η επίσημη αυτή διαπίστωση, ας γίνει αφορμή για την δικαιότερη κατα νομή των χρηματοδοτήσεων από το Περιφερειακό Τα μείο κι όχι μόνο Ο κ Περιφερειάρχης και ο κ Νομάρ χης μας, ας απαιτήσουν απ' την πολιτεία, περισσότε ρα κονδύλια όχι για δωρεές ή ενισχύσεις, αλλά για παραγωγικά έργα σ' αυτή την περιοχή και ιδίως στις περιοχές Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΜΕ ΤΣΟΒΟΥ και ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΔΩΜΕΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Την Κυριακή 1 3 Ιουνίου ψηφίζουμε, για ν' αναδείξουμε τους 2 5 Ελληνες αντιπροσώπους για το Ευρωπαϊκό Κοινο βούλιο Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη για ν' ακούγε ται δυνατή η φωνή των Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Ενωση Αλλοτε γιόμιζε το χωριό με τους ετεροδημότες, με τους ξενιτεμένους, που οι εκλογές ήταν μια ευκαιρία για να έρ θουν στο χωριό να ψηφίσουν και να δουν τους δικούς τους Τώρα μ' απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί κάθε ψηφο φόρος να ψηφίσει εκεί που διαμένει Μερικοί όμως θα συ νεχίσουν τη συνήθεια, δεν θα υπολογίσουν τις κοπιαστι κές μετακινήσεις και τα πρόσθετα έξοδα Το χωριό τους περιμένει ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ Ολοι μας παρακολουθούμε το φοβερό πόλεμο που γί νεται στη Σερβία και τα καραβάνια των προσφύγων Εμείς οι μεγαλύτεροι γνωρίζουμε τι φοβερός που είναι ο πόλεμος και το τι βάσανα τραβάνε οι πρόσφυγες Το μό νο που μπορούμε να πούμε είναι να βοηθήσουμε με «άθε τρόπο τους πρόσφυγες και να ευχηθούμε να Βρεθεί ΕΙΡΗ ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΑΥΤΟ

8 f L* <P^^;s-**f W 1Λ IP» Ι Ι,, mi' 1ft t, " ι ϊίίίίί - ^ - ί ; Αντίπασχο στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη Φωτογραφία από το αρχείο του Σ Οικονόμου ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ Σου φέρνουν τα ππεούμενα Η' ία μακρινά ταξίδια ρουμπίνια, διαμαντόπετρες της κεφαπής στολίδια κοράπια και 8απαοοινά πανέμορφα κοχύλια οτην κούνια οου τ' απί9ωοα κωσταντινάτα χίλια Ν' αυξαίνει το κορμάκι οου ροδιά πουπουδιαομένη οε Δύοη και ο' Αναιοπή μικρή μου χαηδεμένη ΔΕΣΠΩ ΚΑΡΒΕΛΗ Κοκ ww i f ι κ ά άν, ένα αντίτυπο του βιβλίου του " Α Π Ο ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ Σ Ο Υ Α Ι Ο Υ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΠΑΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ Χ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Ω Ν ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥΤΟΥ Ν Ο Μ Ο Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" Τον συγχαίρουμε για την συγγραφή του βι βλίου του και τον ευχαριστούμε για την δωρεά του ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η δεσποινίς Ουρανία Νικολ και Ευρύκλειας Μακαρίου από την Κόνιτσα, αρραβωνιάστηκε με τον κ Μαυρογιώργο Παύλο Καλά Στέφανα Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια Ο Δήμος Κασιόλας και η Βίκη Ζιώγα έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου Η Ευαγγελία Ι Λάμπου αρραβωνιάστηκε με τον Αναστάσιο Σινάμογλου Καλά στέφανα Η εφημερίδα τους συγχαίρει και εύχεται η ώρα η καλή Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ο Ηλίας Μαυροειδάκος και η Αλέκα Ψαράκη στις 10 Φεβρουαρίου απέκτησαν δίδυμα Αγόρι και κορίτσι Ο Θύμιος και η Τούλα Κασιόλα στις 22 Απρι λίου 1999 απέκτησαν κοριτσάκι Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν ΘΑΝΑΤΟΙ Δ Ω Ρ Ε Α ΣΕ Μ Ν Η Μ Η Η Αναστασία Μ ο ύ κ α στην μνήμη του συζύγου της Ιωάννη και των ξάδελφων της Νικολάου και Ολγας Μ ο ύ κ α έστειλε στην εφημερίδα το ποσόν των δρχ Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει τις ψυχές τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αγαπητέ Ηλία Χαρίση πήραμε την επιστολή σου και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια Τέτοιες επιστολές μας δίνουν κουράγιο να συ νεχίσουμε με μεγαλύτερη όρεξη και ειδικά όταν είναι γραμμένες από ακρίτες σαν και σένα που κρατάν ζωντανά ακόμη τα χωριά μας Η IE ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο κ Γρηγόριος Ε Κομπίλας, συνταξιούχος εκ παιδευτικός, μας έστειλε στην εφημερίδα δωρε Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΘΟΑΩΡΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό χους π α ρ α κ ά τ ω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας Καλύβας Βασίλειος Καλύβας Γεώργιος Κάσσος Δημήτριος 3000 Τζίμας Αντώνιος 3000 Τ ζ ί μ α ς Παύλος 3000 Οικονόμου Γεώργιος Παπαχρήστος Σταύρος Ανώνυμος αρ αποδ 616 Ταλιούρη Αντιγόνη 2000 Τζέρμπου Αριστέα Συκιώτης Σταύρος Ρίζος Νεοπτόλεμος 1000 Νικόπουλος Σταύρος Η λ ί α ς Μ ι χ α ή λ κ α ι Σ ί α ΟΕ 1 Μπουκοβίνας Μπάμπης 1000 Παπαχρήστος Χαράλαμπος 2000 Καρακίτσου Σταματία Λίτος Κ ω ν /νος Νάσσης Δημήτριος Τ ο υ ς ευχαριστούμε θερμά Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα Οποιος δεν θέλει ν α δημοσιευθεί χο όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος Κ α ι δ ί π λ α ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο Οικονομικός υπεύθυνος Β Μ ο ύ κ α ς - Πάροδος Καστρισόγια 3 ΤΚ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι Κ ο ύ γ κ λ η ς Φίλιππος Π Σινδίκα 45 - τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας Παπαδιαμάντη 39 Τ Κ Ν έ α Φιλαδέλφεια τηλ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 17 Μαρτίου του 1999 πέθανε ο Χρήστος Μάντζιος, πλήρης ημερών και την επόμενη ημέ ρα έγινε η κηδεία του στο χωριό Ο αείμνηστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Ηταν πρα κτικός νοσοκόμος και πολλές υπηρεσίες προοσέφερε σε όλους τους ασθενείς Ελαβε μέρος και στον πόλεμο του '40 Με επιτηδειότητα, δε ξιοτεχνία και περισσή αγάπη περιποιόταν τους τραυματίες τυου πολέμου Στην κατοχή και σ' όλη του τη ζωή έκανε ενέσεις σ' όλους τους χω ριανούς και τελείωνε με την περίφημη φράση του "σιδερένιος κι όλο γεια και δύναμη να σου γε νούν οι ενέσεις και τα φάρμακα" Ο θάνατος του όλους μας λύπησε Ηταν πολύ αγαπητός ο μπάρμπα Χρήστος Συλλυπούμεθα το γιό του, τα εγγόνια του, τους συγγενείς και τους φίλους κι όλους τους χωριανούς Αιωνία η μνήμη του ΣΕΛΙΔΑ 8 Κύριοι με την εφαρμογή του Καποδίστρια έκλεισε και ο κύκλος των Προέδρων στις κοινό τητες Εκ των υστέρων και πιο ψύχραιμα πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι υπήρξαν αρκετά έρ γα στο χωριό μας τα τελευταία χρόνια Και τα έργα δεν γίνονται από μόνο τους Κάποιος πρέπει να τα σκεφθεί, να ζητήσει τα σχετικά κονδύλια παρακαλώντας στις διάφο ρες υπηρεσίες, να τα ξεκινήσει (με διαδικασίίτ που δεν είναι πάντα τόσο απλές ούτε εύκολες όσο φαίνονται), να παρίσταται κατά την υλο ποίηση και φυσικά να ακούσει και κριτική (το μό νο εύκολο) από εκείνους που συνήθως δεν κά νουν τίποτα Σαν τελικό συμπέρασμα στα προαναφερθέ ντα οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εκεί νους που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια για να γίνουν τα όποια έρ γα στο Γεροπλάτανο και φυσικά μεταξύ αυτών και τον Α Γ Οικονόμου Παύλος Τζίμας Καθηγητής εφαρμογών Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Την αγαπημένη μας ανηψιά Ευαγγελία Ι Λάμπου (εγγονή Ουρανίας Ε Καραηλία) που αρραβωνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη με τον κ Αναστάσιο Σινάμογλου, συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε καλά στέφανα ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΠΑΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -Η Αντιγόνη Ταλιούρη στην μνήμη του αδελφού της Γιώργου και της μητέρας της Αικατερίνης έδωσε δρχ - Η Μονέδα-Λιόλιου Καλιόπη στη μνήμη του αδελφού της Βαγγέλη, της ανηψιάς της Παρασκευής και του πατέρα της Μηνά έδωσε δρχ -Η Σταματία Καρακίτσιου στη μνήμη του συζύγου της Σπύρου και των γονιών της Γεωργίου και Χαρίκλειας έδωσε δραχ Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει τις ψυχές τους ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Καλύβας Δημήτριος του Τέλη (100 μάρκα) Λέτσιος Θρασύβουλος 2 Δήμου Ιωάννης 2 Αγνωστος Τζίμας Παύλος Οικογένεια Μάνθου Κέντρου 2000 Βελγ Φράγκα Μ ο ν έ δ α Φρειδερίκη Ι ερέας Μάντζιος Τηλέμαχος Ταλιούρη Μαριάνδη του Ευσταθίου ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Η άγνωστη του προηγούμενου φύλλου είναι η κ Μαγδαληνή Ψαράκη και το ποσό των δραχ το έδωσε στην μνήμη του συζύγου της Θωμά, της γιαγιάς της Ευθυμίας Παπαδοπού λου, της δείας της Σταματίας Τζέτη, των πεδερικών της και των γονιών της Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει τις ψυχές τους ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στα αγαπητά μας αναδεχτούρια Τούλα και Μιχάλη Βελογιάννη το γένος Νίκου Παπαβασιλείου που απέκτησαν αγοράκι και στους αγαπη τούς κουμπάρους Νίκο και Μ α ρ ί α ΠαπαΒασιλείου από τη Ρουψιά θερμά συγχαρητήρια να χαίρονται το εγγονάκι Αρετή - Ηλίας Χαρίσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε τη θεία μας Φωτεινή Α θ Κέ ντρου που έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον κ Δ Δεμελίδη Οικογένεια Παύλου Αντ Τζίμα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΓ" Μ Ε Ζ Ε Α ΕΣ ΑΥΚΟΜΑΝΗΣ - Τ Η Α Α Θ Η Ν Α ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Σια ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Π Ο Λ Τ Ο Σ π α ρ α γ ω γ ή ς μας * Τσιμέντα - Σ ί δ η ρ α - Π λ έ γ μ α τ α - Σ ι δ η ρ ο π ά σ α λ ο ι * Υ δ ρ α υ λ ι κ ά - Είδη Υγιεινής - Π λ α κ ά κ ι α - Κ ε ρ α μ ί δ ι α * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μ α ρ μ α ρ ό σ κ ο ν η - Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ά - Βιομηχανικά Εργα λεία * Χρώματα Β Υ Ν Η Λ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θ ε ρ μ ο σ - Σ ώ μ α τ α Κ α λ ο ρ ι φ έ ρ - Η λ ε κ τ ρ ι κ ά Είδη Ε γ κ α ταστάστεων Οικοδομών * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ ΟΙΚΙΑΣ

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! Όταν το μυαλό αλλάζει τον καθρέφτη ζήτα βοήθεια! Η δράση μας σήμερα ο κόσμος μας ΑΥΡΙΟ! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2014-2015 Η δράση μας για την ανορεξία ΤΩΡΑ! της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα