Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**"

Transcript

1 ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής Πε ρί λη ψη Σκο πός της συ γκε κρι μέ νης ερ γα σί ας ή ταν η διε ρεύ νη ση των α ντι λή ψε ων γο νέ ων και δα σκά λων α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σχε τι κά με την κοι νωνι κή τους έ ντα ξη. Για το σκοπό αυ τό χο ρη γή θη καν ε ρω τη μα το λό για σε 92 εκ παιδευ τι κούς και 94 γο νείς α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Τα α πο τελέ σμα τά μας δια πί στω σαν α ξιο ση μεί ω τες δια φο ρο ποι ή σεις με τα ξύ των α ντιλή ψε ων γο νέ ων και δα σκά λων στην ι σό τη τα ευ και ριών στην εκ παί δευ ση, τη δυνα τό τη τα πρό σβα σης και τη συμ με το χή τους στα κοι νά. Οι δια φο ρές αυ τές παρέ χουν ση μαντι κά ε ρε θί σμα τα για την α ξιο ποί η σή τους α πό τον χώ ρο της συμβου λευ τι κής και υπ αυ τό το πρί σμα συ ζη τού νται και σχο λιά ζο νται. Λέ ξεις κλει διά: ά το μα με ει δικές εκ παι δευ τι κές α νά γκες, κοι νω νι κή έ νταξη, συμ βου λευ τι κή. Parents and teachers perceptions towards social integration of people with special needs: Counseling proposals Abstract The purpose of this study was to investigate parents and teachers perceptions about the social integration of people with special educational needs. For this purpose questionnaire was given to 92 teachers and 94 parents of people with special educational needs. Our results showed remarkable differentiations among parents and teachers attitudes about equal opportunities in education, the possibility of access of people with special educational needs at the University, the best type of school that these people need, and this participation at the chance to make proposals of counseling and in this light are discussed. Key words: people with special educational needs, social integration, counseling. * Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή **Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

2 42 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας Εισαγωγή Η ερ γα σία αυ τή διε ρευ νά τις α ντι λή ψεις των γο νέ ων και των δα σκά λων α πένα ντι στην κοι νω νι κή έ ντα ξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Πα ρό λο που η λέ ξη έ ντα ξη ση μαί νει «το πο θέ τη ση α νά με σα σε άλ λους», ε νώ εν σω μά τω ση σημαί νει η «συ νέ νω ση σ έ να σώ μα» (Λε ξι κό της Δη μο τι κής - Ορθο γρα φι κό - Ερ μη νευτι κό - Ε τυ μο λο γι κό, στο: Ζώ νιου - Σι δέ ρη, 1998 σ. 127) στην ελ λη νι κή βι βλιο γρα φί α, ιδιαί τε ρα ό σον α φο ρά ά το μα με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες, συ να ντού με τις έν νοιες «έ ντα ξη» και «εν σω μά τω ση» σχε δόν ως ταυ τό ση μες. Μια ερ μη νεί α του ό ρου της κοι νω νι κής έ ντα ξης δί νε ται α πό τον Haring, (1981, στο: Τά φα, 1997, σ. 180) κα τά τον ο ποί ο κοι νω νι κή έ ντα ξη ση μαί νει πλή ρης συμ μετο χή στις κοι νω νι κές συ να να στρο φές μέ σα σε φυ σιο λο γι κούς χώ ρους και κατά τέ τοιο τρό πο ώ στε οι άν θρω ποι που συμ με τέ χουν ν α πο τε λούν μέ ρος ε νός στα θε ρού κοι νω νι κού ι στού. Η πλή ρης συμ με το χή α πο δει κνύ ε ται με τη σύ ναψη σχέ σε ων που κυ μαί νο νται α πό στα θε ρές αλ λά και πε ρι στα σια κές γνω ρι μί ες μέχρι στε νές προ σω πι κές σχέ σεις. Α πό την άλ λη πλευ ρά ο ό ρος εν σω μά τω ση (incorporation) ση μαί νει την αλλη λο α πο δο χή, από έ να σύ νο λο ή μια ο μά δα, ε νός α τό μου ή μιας ο μά δας. Την α νά πτυ ξη κοι νω νι κοδυ να μι κών σχέ σε ων, χω ρίς την πα ρο χή κα μιάς ι διαί τε ρης βο ή θειας, εί τε από την ο μά δα, εί τε α πό ο ποιον δή πο τε ε ξω τε ρι κό πα ρά γο ντα, με α πο τέ λε σμα την πλή ρη α πορ ρό φη ση του α τό μου ή της ο μά δας στις δια μορφού με νες σχέ σεις, αλ λά και την δια τή ρη ση των χα ρα κτη ρι στι κών της προ σω πικό τη τας αμ φί πλευ ρα.(ζώ νιου- Σι δέ ρη, 1998 σ.129). Το εν δια φέ ρον αλ λά και η σπου δαιό τη τα μιας τέ τοιας ε ρευ νητι κής προ σπάθειας προ κύ πτει ε ξαι τί ας του κα θο ρι στι κού ρό λου που φαί νεται να δια δρα μα τίζουν γο νείς και δά σκα λοι για να μπο ρέ σουν τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες ευ κο λό τε ρα και α πο τε λε σμα τι κό τε ρα να ε ντα χθούν στο κοι νω νι κό σύνο λο και να α ντι μετω πι σθούν ως ι σό τι μα μέ λη της κοι νω νί ας. Η οι κο γέ νεια και το σχο λι κό πε ριβάλ λον ε πη ρε ά ζουν τα ά το μα αυ τά α πό τα πρώ τα κιό λας χρό νια της ζω ής τους, έρ χο νται πρώ τοι σ ε πα φή με τα προ βλή μα τα και τις α νά γκες τους και μπο ρούν α πο δο τι κό τε ρα να τα βο η θή σουν ν α να κα λύ ψουν και να χρη σι μοποι ή σουν τις ι κα νό τη τες και τα προ σό ντα τους, ώ στε να ο δη γη θούν στην ο μα λή κοι νω νική έ ντα ξή τους.(βλ.ζώ νιου- Σι δέ ρη, 1998 σ.48). Με τά τη χαρ το γρά φη ση των α ντι λή ψε ων γο νέ ων και δα σκά λων και το σχολια σμό τους, θα γί νει προ σπά θεια προ σέγ γι σης και α ξιο ποί η σης των α πο τε λεσμά των την έ ρευ νας α πό το χώ ρο της συμ βου λευ τι κής και θα ε πι χει ρη θεί η διατύ πω ση προ τά σε ων που εί ναι πι θα νό να βο η θή σουν γο νείς και δασκά λους να συ νει δη το ποι ή σουν τις θέ σεις τους, αν χρεια στεί να ε πα νε ξε τάσουν τις α πό ψεις τους ως προς την α ντι με τώ πι ση των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες με στό χο να κα τα στή σουν τα ά το μα αυ τά ι κα νά να δο κι μάζουν νέ ες ε μπει ρί ες,

3 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 43 να α ντι με τω πί ζουν με θάρ ρος τις νέ ες κα τα στά σεις, ν α να λαμ βά νουν δυ να μι κά πρω το βου λί ες, να ε ντάσ σο νται στις ο μά δες των συνο μη λί κων κα θώς και στην ευ ρύ τε ρη κοι νω νι κή ο μά δα, να α να πτύσ σουν ε πι κοινω νια κούς δε σμούς και να διεκ δι κούν δυ να μι κά θέ ση στην ερ γα σια κή κοι νότη τα. Με τη δια παι δα γώ γη ση, την ε νί σχυ ση και ευαι σθη το ποί η ση των αν θρώ πων αυ τών που ά με σα σχε τί ζονται με τα ά το μα αυτά εί ναι δυ να τό να ε πι τευ χθεί μια α να βάθ μι ση του ρό λου που μπο ρούν να δια δρα μα τί σουν τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες μέ σα στο ευ ρύ τερο κοι νω νι κό σύ νο λο. Ο ρό λος της οι κο γέ νειας ως προς την κοι νω νι κή έ ντα ξη των ατό μων με ει δικές εκ παι δευ τι κές α νά γκες εί ναι πο λύ ση μα ντι κός. Ο ερ χο μός ε νός α τό μου με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σε μια οι κο γέ νεια εί ναι μια ση μα ντι κή αλ λαγή. Η πα ρου σί α ε νός τέ τοιου παι διού ε πη ρε ά ζει ο λό κλη ρη την οι κο γέ νεια και το με γά λω μά του δη μιουρ γεί στους γο νείς και κατ ε πέκτα ση στην οι κο γέ νεια, α παι τή σεις σε σχέ ση με τη διά θε ση του χρό νου τους, την κα τα νο μή των οι κο νομι κών τους, την ε λευ θε ρί α κί νη σής τους, τις οι κο γενεια κές τους σχέ σεις, την ψυχι κή τους υ γεί α, την κοι νω νι κή τους υ πό στα ση κ.λ.π.. (Λα μπρο πού λου, 1999). Δεν εί ναι ό μως μό νο τα προ βλή μα τα πρα κτι κής φύ σε ως που έ χουν να α ντιμε τωπί σουν οι γο νείς των α τό μων με ει δι κές δυ σκο λί ες. Η ε πί δρα ση των παιδιών με α να πτυ ξια κές δυ σκο λί ες στην προ σω πι κή και οι κο γε νεια κή ζω ή των γονέων έ χει ε ξε τα σθεί ε κτε νώς (βλ. Bryne & Cunningham, 1985; Donovan, 1988; Holroyd, 1974; Kazak, 1987, στο: Akkok, 1994). Οι οι κο γέ νειες που έ χουν ν α ντι με τωπί σουν παι δί με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες βρί σκο νται σε με γαλύ τερο κίν δυ νο να προ σβλη θούν α πό άγ χος και να α ντι με τω πί σουν δυ σκο λί ες προσαρ μο γής σε σχέ ση με τις οι κο γέ νειες που με γα λώ νουν παι δί χω ρίς «ει δικά» προ βλή μα τα. Για ν α πο φευ χθούν ό λα αυ τά τα εν δε χό με να εί ναι α πα ραί τη τη μια κα τάλ λη λη συμ βου λευ τι κή της οι κο γέ νειας, η ο ποί α θ α να λά βει κυ ρί ως τους μη χα νι σμούς λει τουρ γί ας σχέ σε ων μέ σα και γύ ρω α πό την οι κο γέ νεια και θα δια μορ φώσει μια κα τά στα ση για την κοι νω νι κή ζω ή της οι κο γε νεια κής ο μά δας. (Κρουσταλά κης, 1998). Ε κτός α πό τους γο νείς των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες, σημαντι κό ρό λο στην έ ντα ξή τους στην κοι νω νί α έ χουν και οι εκ παι δευ τι κοί. Απ ό λους τους ει δι κούς που έρ χο νται σ ε πα φή με το παι δί, μό νο ο εκ παι δευ τι κός έ χει την ευ και ρί α να το α ντι με τω πί ζει και να το πα ρα κο λου θεί κα θη με ρινά σε μια ευ ρεί α ποι κι λί α σχο λι κών και κοι νω νι κών κα τα στά σε ων. Αυ τός εί ναι ε κείνος που στην πραγ μα τι κό τη τα πρέ πει ν α να κα λύ ψει ποιες α κρι βώς είναι οι α νεπάρ κειες και τα προ βλή μα τα του μα θη τή του για να κα τα στρώ σει το δι δα κτι κόθε ρα πευ τι κό πρό γραμ μα ή να τρο πο ποι ή σει και ν αλ λά ξει τις τεχνι κές και τις με θό δους δι δα σκα λί ας του. Έ ρευ νες α πο κα λύ πτουν πώς οι πληρο φο ρί ες που συ γκε ντρώ νει ο ει δι κά εκ παι δευ μέ νος δά σκα λος για τη συ μπερι φο ρά και τις ειδι κές μα θη σια κές δυ σκο λί ες των μα θη τών του εί ναι πε ρισσό τε ρες και πιο α ξιό

4 44 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας λο γες απ αυ τές που συ γκε ντρώ νο νται με άλ λους τρό πους, ό πως με νευ ρο λο γικές και ψυ χο λο γι κές ε ξε τά σεις (Πο λυ χρο νο πού λου - Ζαχα ρό γε ωρ γα, 1995). Στις μέ ρες μας έ χει κα τα στεί πλέ ον σα φές ό τι α παιτεί ται μί α ορ θο λο γι κά ορ γα νω μέ νη συμ βου λευ τι κή προ σέγ γι ση και υ πο βο ήθη ση των γο νέ ων και των εκ παι δευ τι κών στο θε ρα πευ τι κό και παι δα γω γι κό τους έρ γο. Έ τσι, θα κα τορθώ σουν αυ τοί να α πο βούν πιο α πο τε λε σμα τι κοί με τους βο η θη τι κούς, τους παιδα γω γι κούς και τους ψυ χο θε ρα πευ τι κούς τους ρό λους (Μπου σκά λια, 1993). Απ ό λα ό σα προ α να φέρ θη καν γί νε ται φα νε ρό ό τι η κοι νω νι κή έ ντα ξη των α τόμων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες προσ διο ρί ζε ται σε πο λύ με γά λο βαθμό α πό τις προ σω πι κές το πο θε τή σεις και τα πι στεύ ω που έ χουν οι γο νείς και οι δά σκα λοι αυ τών των α τό μων για τα πα ρα πά νω ζη τή μα τα και α πό τις ε μπειρίες που α πο κο μί ζουν μέ σω της κα θη με ρι νής ε πα φής μα ζί τους. Σκο πός λοιπόν της συ γκε κρι μέ νης ερ γα σί ας ή ταν η διε ρεύ νη ση των α ντι λή ψε ων γο νέ ων και δα σκά λων α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σχε τι κά με την κοινω νι κή τους έ ντα ξη. Πιο συ γκε κρι μέ να διε ρευ νή θη καν ε ρω τή μα τα σχε τι κά με τις α ντιλή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων για τα δι καιώ μα τα και τις ευ και ρί ες στη μόρ φω ση των α τό μων αυ τών, σχε τι κά με τον κα ταλ λη λό τε ρο τύ πο εκ παί δευσης τους, με τις δυ να τό τητες συμ με το χής τους σε κοι νω νι κές και πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις, με τη διαμο νή τους και την πρό σβα σή τους σε δη μό σιους χώ ρους. Κα τα γρά φη καν ε πί σης οι α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων σχε τι κά με τη συμ βο λή του Κρά τους και των κοι νω νι κών φο ρέ ων στην έ ντα ξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές ανά γκες. Α πό την ε ξέ τα ση αυτών των ε ρω τη μά των ελ πί ζα με ό τι θα προ έ κυ πταν εν δια φέ ρο ντα ζη τή μα τα ως προς τη συμ βου λευ τι κή. Οι συ γκε κρι μέ νοι στό χοι της έ ρευ νας εί ναι ν α πα ντη θούν τα πα ρα κά τω ε ρωτή μα τα: α. Ποιες εί ναι οι α ντι λήψεις γο νέ ων και δα σκά λων των α τό μων με ει δικές εκπαι δευ τι κές α νά γκες για την κοι νω νι κή τους έ ντα ξη και ως προς ποια ε ρωτή μα τα δια φο ρο ποιού νται; β. Αν δη μο γρα φι κά και κοι νω νι κά χα ρα κτη ρι στι κά των γο νέ ων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες, ό πως το φύ λο, η εκ παί δευ σή τους, το ε πάγγελμα τους και το πρό βλη μα που α ντι με τω πί ζει το παι δί τους ε πη ρε ά ζουν συ στη μα τι κά και δια φο ρο ποιούν τις στά σεις τους. γ. Υ πάρ χει σχέ ση α νά με σα σε χα ρα κτη ρι στι κά των δασκά λων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες ό πως το φύ λο, τα έ τη υπη ρε σί ας τους στην εκ παί δευ ση και τα έ τη υ πη ρε σί ας τους στην ει δι κή α γωγή και στις α ντι λήψεις τους ως προς την κοι νω νι κή έ ντα ξη των α τό μων αυ τών; Μεθοδολογία Συμ με τέ χο ντες Στην έ ρευ να συμ με τεί χαν 92 εκ παι δευ τι κοί και 94 γο νείς α τό μων με ει δι κές εκ

5 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 45 παι δευ τι κές α νά γκες. Η συμ μετο χή ή ταν α νώ νυ μη και προ αι ρε τι κή. Οι εκ παιδευ τι κοί αυ τοί α πο τε λού σαν το προ σω πι κό 18 ει δι κών σχο λεί ων και ι δρυ μά των ει δι κής α γω γής. Συ γκε κρι μένα ε πι σκε φθή κα με ό λα τα ει δι κά σχο λεί α της Πάτρας, της Κο ρίν θου, του Βό λου και της Λά ρι σας και 3 ει δι κά σχο λεί α των Α θηνών. Οι μι σοί σχε δόν α πό τους εκ παι δευ τι κούς που συμ με τεί χαν στην έ ρευ να (50,5%) εί χαν α πό έ τη υ πη ρε σί ας, το 18,7% εί χαν α πό 1-10 έ τη και το 30,8% πά νω α πό 21 έ τη υ πη ρε σί ας. Το 46,7% των πα ρα πά νω εκπαι δευ τι κών εί χαν 1-5 χρό νια υ πη ρε σί ας στην ει δι κή α γω γή το 25,3% υ πη ρε τούσαν το χώ ρο της ει δι κής α γω γής α πό 6 έ ως 10 έ τη, ε νώ το 27,5% βρι σκό ταν στα ει δι κά σχολεί α για πε ρισ σό τε ρα α πό 11 έ τη. Το 33,7% ή ταν άρ ρε νες και το 66,3% θή λεις. Το 48,9% των συμ με τε χό ντων στην έ ρευ να εκ παι δευ τι κών εί χε με τεκ παι δευ τεί σε Δι δασκα λεί ο ει δι κής α γω γής, το 31,6% εί χε Πτυ χί ο Παι δα γω γι κής Σχο λής ή ε ξο μοί ωσης και 23,9% εί χε πτυ χί ο άλ λης σχο λής τε τρα ε τούς φοί τη σης. Α πό τους συμ με τέχο ντες εκ παι δευ τι κούς σχε δόν ό λοι εί χαν λά βει ε πι μόρ φω ση σε θέ μα τα ει δικής α γω γής και συ γκε κρι μέ να εί χαν πα ρα κο λου θή σει προ γράμ ματα των Π.Ε.Κ. (48,9%), σε μι νά ρια Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (84,6%), σε μι νά ρια σχο λι κών συμ βού λων (61,9%), και σε μι νά ρια ι διω τι κών φο ρέ ων (21,7%). Έ να α νώ νυ μο ε ρω τη μα το λό γιο στάλ θη κε στους γο νείς των μα θη τών των παραπά νω ει δι κών σχο λεί ων και ι δρυ μά των. Α πό τα ε ρω τη μα το λό για που ε στά λησαν ε πε στρά φη σαν συ μπλη ρω μέ να 94 τα ο ποί α α πο τε λούν το δείγ μα της έ ρευνας που α φο ρά τους γο νείς. Το 43,6% των γο νέ ων που α πά ντη σαν ή ταν άρ ρε νες και 56,4% θή λεις. Οι γο νείς αυ τοί κα τα νέ μο νταν σε ποι κί λα κοι νω νι κο οι κο νομι κά στρώ ματα και εί χαν έ να, δύ ο, τρί α, ή πε ρισ σό τε ρα παι διά (21,3%, 37,2%, 26,6% και 14,9% α ντί στοι χα). Ερ γα λεί ο της έ ρευ νας Η τε χνική του ε ρω τη μα το λο γί ου χρη σι μο ποι ή θη κε για τη συλ λο γή των δε δο μένων του δείγ μα τος. Η πρώ τη σε λί δα του α νώ νυ μου ε ρω τη μα το λο γί ου ή ταν διαφο ρε τική για τα ε ρω τη μα το λό για εκ παι δευ τι κών και γο νέ ων και πε ριε λάμ βα νε για τους μεν δα σκά λους ε ρω τή σεις για τη συ γκέ ντρω ση των δη μο γρα φι κών (π.χ. φύλο), των υ πη ρε σια κών (π.χ. χρό νια υ πη ρε σί ας που δι δά σκουν) και εκ παι δευτικών χα ρα κτη ρι στι κών τους (σπου δές, ε πι μόρ φω ση), για τους δε γο νείς ε ρωτή σεις για την κα τα γρα φή δη μο γρα φι κών (φύ λο και η λι κί α), οι κο γε νεια κών (α ριθ μός παι διών) και κοι νω νι κο εκ παι δευ τι κών στοι χεί ων (εκ παί δευ ση και ε πάγ γελ μα) που α να λύ θη καν ή δη στην προ η γού με νη ε νό τη τα. Οι ε πό με νες σελί δες του ε ρω τη μα το λο γί ου που α φο ρούν και το κύ ριο μέ ρος του, πε ρι λάμ βα ναν κλει στές ε ρω τή σεις. Μέ σω των ε ρω τή σε ων αυ τών διε ρευ νή θη καν οι α ντι λή ψεις γο νέ ων και εκ παι δευ τι κών σχε τι κά με την κοι νω νι κή έ ντα ξη. Οι κλει στού τύ που ε ρω τή σεις α πα ντή θη καν με βά ση την τε τρά βαθ μη κλί μα κα τύ που Likert με δια βαθ μί σεις που κυ μαί νο νταν α πό το «Κα θό λου» έ ως το «Πολύ» με ενδιά με σες δια βαθ μί σεις το «Λί γο» και το «Αρ κε τά», ό που ε πι τρε πό ταν

6 46 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας μί α μό νο ε πι λο γή σε κά θε ε ρώ τη ση. Η δια δι κα σί α της έ ρευ νας Τα ε ρω τη μα το λό για των εκ παι δευ τι κών χο ρη γή θη καν προ σωπι κά α πό την ε ρευ νή τρια στους δα σκά λους και τους ζη τή θη κε να τα συ μπλη ρώσουν, α φού πρώ τα τους δό θη καν α να λυ τι κές ο δη γί ες για την έ ρευ να, τους στόχους της, και τον τρό πο συ μπλή ρω σης του ε ρω τη μα το λο γί ου. Τα ε ρω τη μα το λόγια των γο νέ ων α πε στά λη σαν προς αυ τούς μέ σω των παι διών τους, ε νώ ε πε στράφη σαν και συλλέ χθη καν με τη βο ή θεια των δα σκά λων. Αποτελέσματα Για τη διευ κό λυν ση της παρου σί α σης και της α νά λυ σης των δε δο μέ νων μας, οι ε ρω τή σεις του κυ ρί ως μέρους του ε ρω τη μα το λο γί ου, ο μα δο ποι ή θη καν. Οι πέντε ο μά δες που δη μιουρ γήθη καν α φο ρούν τις α πό ψεις, τις α ντι λή ψεις και τα πι στεύ ω των γο νέ ων και των δα σκά λων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σχε τι κά με την κοι νω νι κή τους έ ντα ξη. Αρ κε τές φο ρές κα τά την πε ρι γρα φή του κά θε πί να κα και για τη διευ κό λυν ση της πα ρου σί α σης, τα πο σο στά α πα ντή σε ων «Πο λύ» και «Αρκε τά» α θροί στηκαν και θε ω ρή θη καν ως θε τι κή α ντί λη ψη γο νέ ων ή δα σκά λων στο συ γκε κρι μέ νο κά θε φο ρά ε ρώ τη μα, ε νώ οι α πα ντή σεις «Λί γο» και «Κα θό λου» αθροι στι κά θε ω ρή θη καν ως αρ νη τι κή α ντί λη ψη.με τά την πε ρι γρα φή των δε δομέ νων και για τη διε ρεύ νη ση των πι θα νών συ σχε τί σε ων των α ντι λή ψε ων γο νέ ων και δασκά λων με δη μο γρα φι κά και κοι νω νι κά χα ρα κτη ρι στι κά πραγ μα το ποι ή θη καν στα τι στι κές α να λύ σεις με τη χρή ση πι νά κων συ νά φειας και υ πο λογί στη καν οι δεί κτες χ 2. Ο Πί νακας 1 που α κο λου θεί πα ρου σιά ζει σε πο σο στά τις α ντι λή ψεις γο νέων και δα σκά λων για τα δι καιώ μα τα και τις ευ και ρί ες στη μόρ φω ση των α τόμων με ει δικές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Ό πως φαί νε ται στον Πί να κα γο νείς και δά σκα λοι σε πά ρα πο λύ υ ψη λά πο σο στά (πε ρί που 95% «Πο λύ» + «Αρ κε τά») πι στεύ ουν ό τι τα ά τομα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες πρέ πει να έ χουν δικαί ω μα στη μόρ φω ση. Με γά λα εί ναι και τα πο σο στά των γο νέ ων ( 80%) αλ λά και των δα σκά λων ( 72%) που πι στεύ ουν ό τι τα ά το μα αυ τά έ χουν ί σα δι καιώ μα τα με τους άλ λους πο λί τες στην ε λευ θε ρί α έκ φρα σης. Το 39,4% των γο νέ ων πι στεύ ουν ότι τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες έ χουν ί σες ευ και ρί ες εκ παίδευ σης με τα ά το μα που φοι τούν στη γε νι κή εκ παί δευ ση κά τι για το ο ποί ο έ χουν ι σχυ ρή πε ποί θη ση αρ κε τά λι γό τε ροι δά σκα λοι (23,9%). Το ση μα ντι κό τε ρο ό μως στοι χεί ο του Πί να κα 1 εί ναι το γε γο νός ό τι το 1/4 σχε δόν των γο νέ ων (23,4%) έ χουν ισχυ ρή πε ποί θη ση ό τι τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες έ χουν τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης στα Α ΕΙ, κά τι το ο ποί ο θε ω ρούν πο λύ πι θα νό και το 1/20 των δα σκά λων (5,4%). Βέ βαια λι γό τε ρο αι σιό δο ξοι

7 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 47 εμ φα νί ζο νται το 47,9% των γο νέ ων και το 67,4% των δα σκά λων που θε ω ρούν την πα ρα πά νω δυ να τό τη τα λί γο έ ως κα θό λου πι θα νή. Οι πί να κες συ νά φειας των α ντι λή ψε ων δα σκά λων και γο νέ ων για τα δι καιώ μα τα και τις ευ και ρί ες στη μόρ φω ση των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες δεν έ δει ξαν κα μί α στατι στι κά ση μα ντι κή συ σχέ τι ση με τα ξύ των α ντι λή ψε ων και των χα ρα κτη ρι στι κών γο νέ ων και δα σκά λων που προ α ναφέρ θη καν. Πίνακας 1 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στη μόρφωση των ΑΜΕΑ (%) Πρέπει να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση Έχουν ίσα δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης Έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης Έχουν δυνατότητα εισαγωγής (πρόσβασης) σε ΑΕΙ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι 83,0 85,9 11,7 9,8 5,3 2,2 0,0 2,2 64,9 64,1 14,9 7,6 13,8 23,9 6,4 4,3 39,4 23,9 16,0 14,1 29,8 43,5 14,9 18,5 23,4 5,4 28,7 27,2 35,1 59,8 12,8 7,6 Στον Πί να κα 2 εμ φα νί ζο νται οι α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων που α φο ρούν τον κα ταλ λη λό τε ρο τύ πο εκπαί δευ σης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Σύμ φω να με τον Πί να κα τα γε νι κά σχο λεί α δε θε ω ρού νται ως ο καταλ λη λό τε ρος τύ πος εκ παί δευ σης των α τό μων αυ τών σε μι κρό τε ρο («Λί γο») ή με γα λύ τε ρο βαθ μό («Κα θό λου») α πό το 77,7% των γο νέ ων και το 66,3% των δα σκά λων. Α ντίθε τα θε τι κή στά ση («Πο λύ» ή «Αρ κε τά») για τα τμή μα τα έ νταξης μέ σα στα γε νι κά σχο λεί α έ χει το 57,4% των γο νέ ων και το 75% των δα σκάλων. Τέ λος γο νείς και δά σκα λοι εκ φρά ζουν θε τι κές α πό ψεις για τα ει δι κά σχο λεί α σε πο σο στό πε ρί που 64%, με τους γο νείς να εκ φρά ζο νται θε τικά («Πο λύ») σε με γα λύ τε ρα πο σο στά (46,8%) σε σχέ ση με τους δα σκά λους που οι α πα ντή σεις τους εί ναι μοι ρα σμέ νες α νά με σα στο «Πο λύ» και το «Αρ κε τά». Οι πί να κες συνά φειας έ δει ξαν στα τι στι κά ση μα ντι κές συ σχε τί σεις α νά με σα στις α ντιλή ψεις των γο νέ ων για τον τύ πο εκ παί δευ σης των παι διών τους και το εί δος του «ει δι

8 48 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας κού» προ βλή μα τος που αυ τά α ντι με τω πί ζουν. Πιο συ γκε κρι μέ να διαπι στώ θη κε στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση της αρ νη τι κής α ντί λη ψης των γο νέων για τα γε νι κά σχο λεί α με το πρό βλη μα των παι διών τους, (V = 0,342,p = 0,005) και οι πί να κες συ νά φειας έ δει ξαν ό τι οι γο νείς των παιδιών με προ βλή μα τα α κο ής, ό ρα σης, κι νη τι κά, νο η τι κής κα θυ στέ ρη σης και μαθη σια κών δυ σκο λιών έ χουν πο λύ πιο αρ νη τι κές α ντι λή ψεις έ να ντι των γε νικών σχο λεί ων, σε σχέ ση με αυ τούς των παι διών με αυ τι σμό. Στα τι στι κά ση μα ντι κή ή ταν και η σχέ ση της α ντί λη ψης των γο νέ ων ως προς τα τμή μα τα έ ντα ξης σε σχέ ση με το πρό βλη μα του παι διού τους (V = 0,303, p= 0,039). Οι πί να κες συ νά φειας έ δει ξαν ό τι οι γο νείς των παιδιών με προ βλή μα τα ό ρα σης, αυ τι σμού, νο η τι κής κα θυ στέ ρη σης και κι νη τι κά εμφα νί ζουν πιο θε τι κές α ντι λή ψεις για τα τμή μα τα έ ντα ξης α πό τους γο νείς των παι διών με προ βλή μα τα α κο ής και μα θη σια κών δυ σκο λιών. Η α ντί λη ψη των γο νέ ων ως προς τα ει δι κά σχο λεί α εί χε ε πί σης στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση με το πρό βλη μα του παι διού τους (V=0,400, p= 0,000). Πίνακας 2 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων για τον καταλληλότερο τύπο εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Τα κανονικά σχολεία Τμήματα ένταξης μέσα σε κανονικά σχολεία Τα ειδικά σχολεία 8,5 7,6 13,8 26,9 21,3 23,9 56,4 42,4 38,3 26,1 19,9 48,9 9,6 5,4 33,0 19,6 46,8 31,5 17,0 32,6 8,5 17,4 27,7 18,5 Η διε ρεύ νη ση των α ντι λήψε ων γο νέ ων και δα σκά λων ό σον α φο ρά στις δυ να τότη τες συμ με το χής των α τόμων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σε κοι νω νι κές, πο λι τι στι κές και α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες έ δει ξε ό τι η με γά λη πλειο ψη φί α γο νέ ων και δα σκάλων θε ω ρούν ό τι τα ά το μα αυ τά μπο ρούν να συμ με τέ χουν σε τέ τοιου τύ που δραστη ριό τη τες. Συ γκε κρι μέ να το 60,6% των γο νέ ων και το 68,5% των δα σκά λων α πά ντη σαν «Πο λύ» ή «Αρ κε τά», ό σον α φο ρά τη συμ μετο χή των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες στα κοι νά της πό λης. Α κόμα υ ψη λό τε ρα πο σο στά γο νέ ων (83%) και δασκά λων (85,9%) θε ω ρούν ό τι τα ά το μα αυ τά μπο ρούν να λαμ βά νουν μέ ρος σε κο σμι κές εκ δη λώ σεις. Το 76,6% των γο νέ ων και το 90,3% των δα σκά λων θε ω ρούν ό τι τα ά το μα αυ τά μπο ρούν ε πί σης να συμ με τέ χουν σε πο λι τι στι κές ο μά δες, ε νώ στα ί δια πε ρί που ε πί πε δα

9 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 49 κυ μαί νο νται τα πο σο στά γο νέ ων (76,6%) και δα σκά λων (87%) που πι στεύ ουν ό τι τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες έ χουν τη δυ να τό τη τα ν α σχο ληθούν με τον α θλη τι σμό και ν α πο τε λέ σουν μέ λη α θλη τι κών ο μά δων. Οι πί να κες συ νά φειας δεν εμ φά νι σαν κα μί α στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση α νά με σα στις α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων για τις δυ να τό τη τες συμ με το χής των Α ΜΕ Α σε κοι νω νι κές, πο λι τι στι κές και αθλη τι κές δρα στη ριό τη τες και στα χα ρα κτη ριστι κά γο νέ ων και δα σκά λων. Η α νά λυ ση των α ντι λή ψε ων γο νέ ων και δα σκά λων σχε τι κά με τη δια μο νή των ατό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες και την πρό σβα σή τους σε δη μό σιους χώ ρους έ δει ξε ό τι οι γο νείς των α τό μων αυ τών παίρ νουν θε τι κή θέ ση («Πολύ» ή «Αρ κε τά») σχε τι κά με τη δια μο νή των α τό μων αυ τών στα σπί τια τους σε ποσοστό 80,8%, έ να ντι 65,62% των δα σκά λων. Το 93,6% των γο νέ ων και το ί διο σχε δόν πο σο στό των δα σκά λων εί ναι α ντί θε τοι με τη δια μο νή των α τό μων αυτών σε νο σο κο μεί α ή ι δρύ μα τα. Οι μι σοί γο νείς των α τό μων με ει δι κές εκ παιδευ τι κές α νά γκες (50%) θε ω ρούν ό τι τα παι διά τους έ χουν σε με γά λο βαθ μό δυ να τό τη τα πρό σβα σης στους εκ παι δευ τι κούς χώ ρους κά τι το ο ποί ο πι στεύ ουν μό νο το 1/4 πε ρί που (23,9%) των δα σκά λων, ε νώ γο νείς και δά σκα λοι θε ω ρούν σχε δόν στο σύ νο λό τους ( 96%) ό τι στα ά το μα αυ τά πρέ πει να πα ρέ χε ται η δυ να τό τη τα πρό σβα σης στους δη μό σιους χώ ρους και υ πη ρεσί ες. Οι πί να κες συνά φειας έ δει ξαν σε ο ρια κό βαθ μό στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση α νά με σα στις α ντι λή ψεις των γο νέ ων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες ως προς τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης των παι διών τους στους εκ παι δευ τι κούς χώ ρους και το ει δι κό πρό βλη μα που α ντι με τω πί ζουν τα παι διά (V= 0,297, p=0,05). Ό σον α φο ρά στις α ντι λή ψεις δα σκά λων και γο νέ ων σχε τι κά με τη συμ βο λή του κρά τους και των κοι νω νι κών φο ρέ ων στην έ ντα ξη τω να τό μων με ει δι κές εκπαι δευ τι κές α νά γκες, σχε δόν στο σύ νο λό τους ( 95%) γο νείς και δά σκα λοι πιστεύ ουν ότι εί ναι α πα ραί τη τη η η θι κή και υ λι κή συ μπα ρά στα ση του κρά τους για την κοι νω νι κή έ ντα ξη των α τό μων αυ τών. Το 65,9% των γο νέ ων και το 76,1% των δα σκά λων θεω ρούν "Πο λύ" ή "Αρ κε τά" α πα ραί τη τη και τη συμ βο λή της εκ κλη σί ας στην έ νταξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες, ε νώ η συμ βο λή των κοι νωνι κών φο ρέ ων στον πα ρα πά νω σκο πό κρί νε ται ως ου σιαστι κή α πό το 75,5% των γο νέων και το 83,7% των δα σκά λων. Τα έ τη υ πη ρε σί ας των δα σκά λων στο χώ ρο της ει δικής α γω γής δια πι στώ θη κε σύμ φω να με τους πί να κες συ νά φειας ό τι έ χουν στατι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση με τις στά σεις τους σχε τι κά με τη συμ βο λή της εκ κλη σί ας(v=0,272, p=0,35) και των κυ βερ νη τι κών κοι νω νι κών φο ρέ ων (V= 0,05), στην έ ντα ξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες. Συζήτηση Ε ξε τά ζο ντας την πρώ τη παρά με τρο κοι νω νι κής έ ντα ξης των α τό μων με ει δι

10 50 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες, τις α ντι λή ψεις δη λα δή γο νέ ων και δα σκά λων για τα δι καιώ μα τα και τις ευκαι ρί ες στη μόρ φω ση των α τό μων αυ τών, η έ ρευ νά μας δια πί στω σε ό τι γο νείς και δά σκα λοι πι στεύ ουν σε πά ρα πο λύ υ ψη λά πο σο στά ό τι τα ά το μα αυ τά πρέπει να έ χουν ί σα δι καιώ μα τα μόρ φω σης και ε λευ θε ρί ας έκ φρα σης με τους άλ λους πο λί τες. Ό ταν ό μως ε ρω τώ νται, αν τα ά το μα αυτά έ χουν πραγ μα τι κά ί σες ευ και ρί ες εκ παί δευ σης, λι γό τε ροι α πό τους μι σούς γο νείς (39,4%) που δή λω σαν ό τι τα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες έ χουν δι καί ω μα στη μόρ φω ση, δη λώ νουν ό τι το πι στεύ ουν αυ τό. Το ί διο πράγμα πι στεύ ουν α κό μα λι γό τε ροι δά σκα λοι (23,9%). Το γε γο νός αυ τό υ πο δη λώ νει ό τι πα ρό τι γο νείς και δά σκα λοι το πο θε τού νται θε τι κά α πέ να ντι στα δι καιώ ματα μόρ φω σης και έκ φρα σης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες μέσα στην κοι νω νί α θε ω ρούν ό τι στην πραγ μα τι κό τη τα κά τι τέ τοιο δύ σκο λα επι τυγ χάνε ται. Πιο συ γκε κρι μέ να, φαί νε ται ό τι οι γο νείς εί ναι αρ κε τά πιο αι σιό δο ξοι απ τους δα σκά λους, οι ο ποί οι φαίνο νται πε ρισ σό τε ρο συ γκρα τη μέ νοι ό σον α φο ρά τις ί σες ευ και ρί ες εκ παίδευ σης των α τό μων αυ τών. Η δια φο ρά αυ τή α νά με σα στις α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων για τις ευ και ρί ες μόρ φω σης των Α ΜΕ Α γί νε ται α κό μα πιο έ ντο νη ό ταν πα ρου σιά ζο νται οι α πό ψεις τους για τη δυ νατό τη τα ει σα γω γής των α τό μων αυ τών στα Α ΕΙ. Το 1/4 πε ρί που των γο νέ ων (23,4%) έ χουν την ι σχυ ρή πε ποί θη ση ό τι κά τι τέτοιο εί ναι πο λύ πι θα νό να συμβεί, κά τι το ο ποί ο θε ω ρεί πι θα νό μό νο το 1/20 των δα σκά λων (5,4%). Οι διαφο ρές αυ τές α νά με σα στις α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκάλων α ντι κα το πτρί ζουν σε με γά λο βαθ μό τη θέ λη ση των πρώ των να πι στεύ ουν ότι τα παι διά τους εί ναι ί δια μ ό λα τα άλ λα. Έ χουν τα ί δια δι καιώ μα τα, τις ί διες ευ και ρί ες, τις ί διες δυνα τό τη τες. Φαί νε ται ί σως ε δώ η άρ νη ση των γονέ ων να συ νει δη το ποι ή σουν την πραγ μα τι κό τη τα, το ει δι κό πρό βλη μα του παι διού τους και τους πε ριο ρι σμούς που αυ τό θέ τει. Α ντί θε τα οι δά σκα λοι, πιο α πο στα σιο ποι η μέ νοι α πό το πρό βλημα α ντι με τω πί ζουν με με γα λύ τε ρο ρε αλι σμό την κα τά στα ση. Τα ει δι κά σχο λεί α θε ω ρή θη καν ως ο κα ταλ λη λό τε ρος τύ πος εκ παί δευ σης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες α πό τα 2/3 πε ρί που των γο νέ ων και των δα σκά λων. Θε τι κή α ντί λη ψη για τα τμή μα τα έ ντα ξης μέ σα στα γε νι κά σχολεί α εμ φά νι σαν τα 3/4 των δα σκά λων και λί γο περισ σό τε ροι α πό τους μισούς γο νείς, ε νώ θε τι κή α ντί λη ψη για την συ νεκ παί δευ ση των α τό μων με ει δικές εκ παι δευ τι κές α νά γκες μέ σα σε γε νι κές τά ξεις φα νέ ρω σαν μό νο το 1/3 των δα σκά λων και το 1/4 των γο νέ ων. Τα α πο τε λέ σμα τα αυ τά δεί χνουν ό τι πα ρά τις σύγ χρο νες τά σεις και εξαγ γε λί ες για έ ντα ξη των α τό μων αυ τών στα γε νι κά σχο λεί α και συ νεκ παί δευ ση τους μα ζί με τους υ πό λοι πους μα θη τές, γο νείς και δά σκα λοι εί ναι πο λύ ε πι φυ λα κτι κοί. Το γε γο νός αυ τό υ πο δη λώ νει ί σως ό τι οι γο νείς δεν πι στεύ ουν σθε να ρά στην ι δέ α της κοι νω νι κής έ ντα ξης, αλ λά και στις δυ να τό τη τες των παι διών τους, α φού θε ω ρούν ό τι τα παι διά τους θα έ χουν λι γότε ρα ο φέ λη μέ σα σ έ να γε νι κό σχο λεί ο απ ό τι σ έ να ει δι κό. Οι δά σκα λοι α πό την άλ λη πλευ ρά αν και εί ναι πο λύ ε πι φυ λα κτι κοί στην έ ντα ξη των παι διών στα

11 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 51 γενι κά σχο λεί α φαί νε ται ό τι στο με γα λύ τε ρο πο σο στό τους εν στερ νί ζο νται την έ ντα ξη των α τό μων αυ τών σε τμή μα τα έ ντα ξης μέ σα σε γε νι κά σχο λεί α. Φαίνεται ό τι μ αυ τήν την ε πι λο γή προ σπα θούν να συμ βι βά σουν την α νά γκη των α τόμων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες για ει δι κό εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα και ει δι κή βο ή θεια (γι αυ τό άλ λω στε σε με γά λο πο σο στό υ πο στη ρί ζουν την ι δέ α του ει δι κού σχο λεί ου), με την κοι νω νι κή α να γκαιό τη τα ε πα φής και συ νεύ ρε σης των α τό μων αυ τών με τα υ πό λοι πα παι διά, που θα διευ κο λύ νει την κοι νω νι κή τους έ ντα ξη και εν σω μά τω ση. Οι α ντι λή ψεις των γο νέ ων για τον τρό πο εκ παί δευ σης των παι διών τους βρέθηκε ό τι ε πη ρε ά ζε ται ση μα ντι κά α πό το ει δι κό πρό βλη μα που αυ τά α ντι με τωπίζουν. Οι γο νείς των παι διών με κι νη τι κά προ βλή μα τα και με αυ τι σμό βρέ θηκε ό τι έ χουν τις αρ νη τι κό τε ρες α ντι λή ψεις α πέ να ντι στα ει δι κά σχο λεί α σε σχέ ση με τους άλ λους γο νείς πι θα νώς ε πει δή θε ω ρούν ό τι τα ει δι κά προ βλή μα τα των παι διών τους δεν ε πη ρε ά ζουν τη συ νεύ ρε ση και συ νεκ παί δευ σή τους με τ άλ λα παι διά.. Τα α πο τε λέ σμα τα αυ τά φαί νε ται ό τι συμ φω νούν με πρόσφα τες έ ρευ νες που έ χουν δεί ξει ό τι οι α ντι λή ψεις των γο νέ ων για τη βα σική εκ παί δευ ση των παι διών τους δια φο ρο ποιού νται α νά λο γα με τις ι διαί τερες α νά γκες των παι διών τους. (Westling, 1996, Bailey και συ νερ γ, 1998). Η συμ με το χή των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σε κοι νω νι κές, πο λι τι στι κές και α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες, ως πα ρά με τρος της κοι νω νι κής έ ντα ξης αυ τών των α τό μων α ξιο λο γή θη κε θε τι κά α πό τη με γάλη πλειο ψη φί α γο νέ ων και δα σκά λων. Α ξιο ση μεί ω το ό μως εί ναι το γε γο νός ότι οι α ντι λή ψεις των γο νέ ων ή ταν πιο ε πι φυ λα κτι κές (σε μι κρό τε ρο βαθ μό θε τι κές), απ αυ τές των δα σκά λων. Η δια φο ρά αυ τή στα πο σο στά γο νέ ων και δασκά λων θα μπορού σε ν α πο δο θεί στα με γα λύ τε ρα προ βλή μα τα και τις κα θη μερι νές δυ σκο λί ες που α ντι με τω πί ζουν οι οι κο γέ νειες των α τό μων αυ τών. Οι οι κο γέ νειες αυ τές προ έρ χο νται πολ λές φο ρές α πό χα μη λά κοι νω νι κο οικο νο μι κά στρώ μα τα γεγο νός που τους ε μπο δί ζει να συμ με τά σχουν στην κοι νωνι κή και πο λι τι στι κή ζω ή. (Κο γκί δου & Πα ντα ζής, 1997). Γο νείς και δά σκα λοι των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές ανά γκες βρέ θηκε ό τι α πορ ρί πτουν σχε δόν στο σύ νο λό τους την ι δέ α της ι δρυμα το ποί η σης, τη δια μο νή δη λα δή των α τό μων αυ τών σε νο σο κο μεί α ή ι δρύ μα τα και θε ω ρούν ό τι εί ναι προ τι μό τε ρο να δια μέ νουν τα ά το μα αυ τά στα στα σπίτια τους. Βέ βαια η τε λευ ταί α ά πο ψη υ πο στη ρί ζε ται ι σχυ ρό τε ρα α πό τους γονείς των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες απ ό τι απ τους δα σκά λους τους. Η ε πι φυ λακτι κό τη τα αυ τή των δα σκά λων θα μπο ρού σε ν α πο δοθεί σε δύ ο πα ρά γο ντες. Πρώ τον στο γε γο νός ό τι πολ λές φο ρές οι δά σκα λοι γνωρί ζουν το χα μη λού ε πιπέ δου κοι νω νι κο οι κο νο μι κό πε ρι βάλ λον της οι κογέ νειας που ζουν τα παι διά και α πο δί δουν σ αυ τό αλ λά και στα πε ριο ρι σμέ να ε ρε θί σμα τα που δέ χε ται το παι δί, μέ ρος του προ βλή μα τος που α ντι με τωπί ζει. Δεύ τε ρον, στο γε γο νός ό τι κά ποιες φο ρές οι οι κο γέ νειες των α τό μων αυ τών εκ με ταλ λεύ ο νται τα παι διά

12 52 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας τους σε ση μεί ο να τα ω θούν α κό μα και στην ε παι τεί α, ε πω φε λού με νες τα οι κονο μι κά κέρ δη και ο δη γώ ντας τα στην κοι νωνι κή πε ρι θω ριο ποί η ση. (Ι σό γλου και συ νερ γ. 1985). Αν και το σύ νο λο γο νέ ων και δα σκά λων πι στεύ ουν πως τα ά τομα με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες πρέ πει να έ χουν δυ να τό τη τα πρό σβα σης στους δη μόσιους χώ ρους και υ πη ρε σί ες βρέ θη κε ό τι μό λις οι μι σοί γο νείς και το ¼ των δασκά λων θε ω ρούν ό τι τα ά το μα αυτά έ χουν σε ι κα νο ποι η τι κό βαθ μό δυ να τό τη τα πρό σβα σης στους εκ παι δευ τικούς χώ ρους. Οι α ντι λή ψεις των γο νέ ων των α τόμων με ει δι κές εκ παι δευ τικές α νά γκες ως προς τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης των παι διών τους στους εκ παιδευ τι κούς χώ ρους δια πι στώ θη κε ό τι ε πη ρε ά ζο νται συστη μα τι κά α πό το ει δικό πρό βλη μα που α ντι με τω πί ζουν τα παι διά τους. Το σύ νο λο σχε δόν των γο νέ ων και των δα σκά λων των α τό μων με ει δι κές εκπαιδευ τι κές α νά γκες δια πι στώ θη κε ό τι θε ω ρούν ό τι η υ λι κή και η θι κή συ μπαράστα ση του κρά τους εί ναι α πα ραί τη τες για την κοι νω νι κή έ ντα ξη των α τό μων αυ τών. Σε αρ κε τά υ ψη λά πο σο στά οι γο νείς και σ α κό μα υ ψη λό τε ρα οι δάσκαλοι θε ω ρούν α πα ραί τη τη για την έ ντα ξη και τη συμ βο λή της εκ κλη σί ας καθώς και τη συμ βο λή μη κρα τι κών κοι νω νι κών φο ρέ ων. Τα υ ψη λό τε ρα πο σο στά των δα σκά λων θα μπο ρού σαν ί σως ν α πο δο θούν στο ό τι αυ τοί α να γνω ρί ζουν είτε λό γω υ ψη λό τε ρου μορ φω τι κού ε πι πέ δου, εί τε ε ξαι τί ας ρε α λι στι κό τε ρης και α ντι κει με νι κό τε ρης α ντι με τώ πι σης των πραγ μά των ό τι για την έ νταξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες δεν αρ κεί μό νο η βού λη ση και δραστη ριο ποί η ση της πο λι τεί ας αλ λά εί ναι α πα ραί τη τη η ε νερ γο ποί ηση και η συστρά τευ ση ό λων των κοι νω νι κών φο ρέ ων και της εκ κλη σί ας. Τα έ τη υπη ρε σί ας των δα σκά λων στο χώ ρο τη ει δι κής α γω γής βρέ θη κε ό τι έ χουν ση μαντι κή σχέ ση με τις α ντι λή ψεις τους σχε τι κά με τη συμ βο λή της εκ κλη σί ας και των κοι νω νι κών φο ρέ ων στην έ ντα ξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Οι δά σκαλοι με λί γα (1 5) ή πολ λά (πά νω α πό 11) χρό νια υ πη ρε σί ας στην ει δι κή α γω γή θε ω ρούν σε με γα λύ τε ρο βαθ μό ση μα ντι κή τη συμ βο λή της εκ κλησί ας και των κοι νω νι κών φο ρέ ων στην έ ντα ξη των α τό μων αυ τών, γε γο νός που πι θα νώς υ ποδη λώ νει τη θέ ση τους για α δυ να μί α του κρά τους να ση κώ σει ό λο το βά ρος της έ ντα ξης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες χω ρίς την ου σια στι κή συμ βο λή και συμ με το χή ό λων των υ πο λοί πων κοι νω νι κών φο ρέων. Έ να με γά λο μέ ρος των γο νέ ων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νάγκες α πό την άλ λη πλευ ρά φαί νε ται ό τι προσ δο κά τα πά ντα α πό τις ε νέρ γειες του κρά τους και δεν α να γνω ρί ζει ή δεν έ χει πει σθεί για αυ τά που μπο ρεί να προ σφέ ρουν η εκ κλη σί α και μη κρα τι κοί κοι νω νι κοί φο ρείς (σω μα τεί α, μη κυβερ νη τι κές ορ γα νώ σεις) στην έ ντα ξη των α τό μων αυ τών. Α πό τα α πο τε λέ σμα τά μας συ νο λι κά δια φαί νε ται ό τι γο νείς και δά σκα λοι δε δια φέ ρουν σε πο λύ με γά λο βαθ μό ως προς τις στά σεις τους απέ να ντι στην κοινω νι κή έ ντα ξη των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Οι ό ποιες δια φορο ποι ή σεις πα ρα τη ρή θη καν και α φο ρού σαν την ι σό τη τα ευ και ριών στην εκ παί

13 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 53 δευ ση, τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης των α τό μων αυ τών στα ΑΕΙ, τον κα ταλ λη λό τερο για τα ά το μα αυ τά τύ πο σχο λεί ου και τη συμ με το χή τους στα κοι νά, φαί νε ται να εί ναι ε πη ρε α σμέ νες α πό την ι διαί τε ρη συ ναι σθημα τι κή φόρ τι ση των γο νέ ων και τις υ ψη λές προσ δο κί ες που πά ντα έ χουν για τα παι διά τους σε σχέ ση με τον πιο α ντι κει με νι κό και ρε α λι στι κό τρό πο α ντι με τώ πι σης των α τό μων αυ τών α πό τους δα σκά λους. Η ε σω στρέ φεια της οι κο γένειας, η διά θε ση να μεί νει μέ σα στα «ό ρια» της αλ λά και η πε ρι θω ριο ποί η ση που συ χνά βιώ νει ε ξαι τί ας του ει δι κού προ βλή μα τος, της οι κο νο μι κής φτώχειας ή του χα μη λού μορ φω τι κού ε πι πέ δου εί ναι πι θα νώς κά ποιοι α κό μα πα ράγο ντες που δια φο ρο ποιούν τις α ντι λή ψεις των γο νέ ων απ αυ τές των δα σκάλων. Α πό τα χα ρα κτη ρι στι κά των γο νέ ων και των δα σκά λων που ε ξε τά στη καν, ως πιθα νοί πα ρά γο ντες που ε πη ρε ά ζουν τις α ντι λή ψεις τους δια πι στώ θη κε ό τι ο ση μα ντι κό τε ρος και αυ τός που σ ο ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις δια φο ρο ποί η σε ση μαντι κά τις α ντι λή ψεις των γο νέ ων και των δα σκά λων εί ναι το εί δος του προ βλήμα τος που α ντι με τω πί ζει το παι δί τους, έ νας πα ρά γο ντας που ό πως φάνη κε θα πρέ πει να λαμ βά νε ται πά ντα υ πό ψη σ α νά λο γες με λέ τες. Προτάσεις για συμβουλευτική παρέμβαση Αν και σε γε νι κές γραμ μές οι α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες σχε τι κά με την κοι νω νι κή τους έ ντα ξη δε φαί νεται να πα ρου σιά ζουν πο λύ με γά λες δια φο ρές, κά ποιες α ξιο ση μεί ω τες δια φο ρές που α να δεί χτηκαν α πό την πα ρού σα έ ρευ να, πα ρέ χουν ση μα ντι κά ε ρε θί σμα τα για την α ξιο ποίη σή τους α πό την πλευ ρά της συμ βου λευ τι κής. Η α ξιο ποί η σή τους έ χει ως σκοπό την υ πο βο ή θη ση και την κα θο δή γη ση γο νέ ων και δα σκά λων στη ρε α λι στι κότε ρη και πιο υ πεύ θυ νη α ντι με τώ πι ση της πραγ μα τι κό τη τας, στην α πο δο χή των γε γο νό των, στο ξε πέ ρα σμα των δυ σκο λιών, της πε ρι θω ριο ποί ησης, της μο ναξιάς και της α πο μό νω σης, ώ στε να μπο ρέ σουν να συ νει σφέ ρουν τα μέ γι στα, στην έ ντα ξη και τη σω στή α νά πτυ ξη της προ σω πι κό τη τας των α τό μων αυ τών. Πιο συ γκε κρι μέ να α ξιο ση μεί ω τες δια φο ρές βρέ θη καν α νά μεσα στις α ντι λήψεις γο νέ ων και δα σκά λων ό σον α φο ρά την ι σό τη τα ευ και ριών εκ παί δευ σης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες και τη δυ να τότη τα ει σα γω γής τους στα Α ΕΙ. Οι δια φο ρές αυ τές α νά με σα σε γο νείς και δα σκάλους πι θα νό τατα στη ρί ζο νται στη θέ λη ση των πρώ των να πι στεύ ουν ό τι τα παι διά τους εί ναι ί δια μ ό λα τ άλ λα, στην άρ νη σή τους να συ νει δη το ποι ήσουν το ει δι κό πρό βλη μα του παι διού τους και τους πε ριο ρι σμούς που αυ τό θέ τει ή στην έλ λει ψη πληρο φό ρη σης για το τι πρέ πει και τι μπο ρούν να πε ριμέ νουν απ το παι δί τους, σε α ντί θε ση με την πιο ρε α λι στι κή α ντι με τώ πιση των προ βλη μά των α πό τους εκ παι δευ τι κούς που πι θα νώς γνω ρί ζουν κα λύ τερα τις δυ να τό τη τες αλ λά και τις α δυ να μί ες του εκ παι δευ τι κού συ στή μα τος και τα ερ γα λεί α που έ χουν στα χέ ρια

14 54 Ευγενία Κατσιγιάννη & Σπύρος Κρίβας τους για να προ ω θή σουν την εκ παί δευση των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Δια φο ρές υ πήρ ξαν ε πί σης στις α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκάλων για τον καταλ λη λό τε ρο τρό πο εκ παί δευ σης των παι διών τους. Με τους γονείς να δια φωνούν σε με γα λύ τε ρο βαθ μό με την έ ντα ξη των παι διών τους σε γε νι κά σχο λεί α (γε γο νός που δεί χνει ό τι δεν εί ναι ι διαί τε ρα συμ φι λιω μέ νοι με τις σύγ χρο νες α ντι λή ψεις της συ νεκ παί δευ σης και της κοι νω νι κής έ ντα ξης), να μην έ χουν ι σχυρή πί στη στις δυ να τό τη τες των παι διών τους και να φο βού νται την έ ντα ξη των παι διών τους στο ευ ρύ τε ρο κοι νω νι κό σύ νο λο. Η φοβί α αυ τή γί νε ται φα νε ρή και α πό τη με γα λύ τε ρη ε πι φυ λα κτι κό τη τα των γο νέων έ να ντι των δα σκά λων σε ε ρω τή μα τα σχε τι κά με τη συμ με το χή των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νάγκες στην κοι νω νι κή, πο λι τι στι κή και α θλη τική ζω ή του τό που. Οι α ξιο πρό σε κτες δια φο ρές που δια πι στώ θη καν τό σο στην ο μά δα των γο νέων ό σο και στην ο μά δα των δα σκά λων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νάγκες, αλ λά και με τα ξύ των δύ ο αυ τών ο μά δων, φα νε ρώ νουν τους δια φορε τι κούς τρό πους που α ντι με τω πί ζουν τα υ πο κεί με να των πα ρα πά νω ο μά δων, τα θέ μα τα της κοι νω νι κής έ ντα ξης και της ε παγ γελ μα τι κής α πο κα τά στα σης των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Τη δια φο ρε τι κή α ντί λη ψη της πραγ ματι κό τη τας, τα δια φο ρε τι κά συ ναι σθή μα τα, τις δια φο ρε τι κές δια θέ σεις, τις δια φο ρε τι κές προσ δο κί ες. Ό λα αυ τά θε ω ρού με ό τι κα θι στούν α να γκαί α την προ σπά θεια συμ βου λευ τι κής, κα θο δή γη σης και υ πο στή ρι ξης τό σο της οι κογένειας ό σο και των δα σκά λων των α τό μων με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Με βά ση τις α ντι λή ψεις γο νέ ων και δα σκά λων α τό μων με ει δικές εκ παι δευτι κές α νά γκες που κα τα γρά φη καν στην έ ρευ νά μας σχε τι κά με την κοι νω νι κή τους έ ντα ξη θε ω ρού με ό τι οι προ σπά θειες συμ βου λευ τι κής παρέμ βα σης σε γονείς και δα σκά λους για τα πα ρα πά νω θέ μα τα θα πρέ πει να κινη θούν στους παρα κά τω ά ξο νες: Στη σω στό τε ρη πλη ρο φό ρη ση και ενη μέ ρω ση γύ ρω α πό τα προ βλή μα τα των ει δι κών παι διών και στη βο ή θεια που πρέ πει να πα ρα σχε θεί για να μπο ρέσουν να δουν και να ε κτι μή σουν τις δυ νατό τη τές τους. Στη ρε α λι στι κό τε ρη α ντι με τώ πιση και α πο δο χή της υ πάρ χου σας κα τά στα σης και στη στή ρι ξη που χρειά ζε ται για να την α πο δε χθούν. Στην ε νη μέ ρω ση για τις σύγ χρο νες τά σεις και ι δέ ες της ει δι κής α γω γής (ό πως η συ νεκ παί δευ ση) και στην καλ λιέρ γεια θε τι κό τε ρων στά σε ων για την εκπαι δευ τι κή έ ντα ξη των α τό μων με ειδι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Στην ε νί σχυ ση και υ πο στή ρι ξη των ευ και ριών κοι νω νι κής συμ με το χής με δραστη ριό τη τες που θα δώ σουν την ευκαι ρί α στα ά το μα με ει δι κές εκ παι δευτι κές α νά γκες και στις οι κο γέ νειές τους για κοι νω νι κή α να γνώ ρι ση και θα πε ριο ρί σουν την πε ρι θω ριο ποί η σή τους και τον κοι νω νι κό α πο κλει σμό.

15 Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής 55 Βιβλιογραφικές αναφορές Akkok, F. (1994). An overview of parent training and counseling with the parents of children with mental disabilities and autism in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 17 (2), Bailey, D., & Simeonsson, R. (1998). Assessing needs of families with handicapped infants. Journal of Special Education, 22, Callias, M. (1997). Δου λεύ ο ντας με γο νείς παι διών με ει δι κές α νά γκες. Στο: Καϊ λα Μ, Πο λε μι κός Ν, Φι λίπ που Γ. (1997). Ά το μα με ει δι κές α νά γκες. Τό μος Α. Α θή να: Ελ λη νι κά Γράμ μα τα. Westling, D. (1996). What do parents of children with moderate and severe mental disabilities want? Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 4, Α θα να σιά δου, Φ. (1997). «Πε ριο ρι σμοί και προ βλή ματα που α ντι με τω πί ζουν τα ά το μα με ει δι κές α νά γκες στην ελ λη νι κή κοι νω νί α. Στο: Κα ϊ λα, Μ., Πο λε μίκος, Ν. & Φι λίπ που, Γ. (1997). Ά το μα με ει δι κές α νά γκες. Τό μος Α Α θή να: Ελ λη νι κά Γράμ μα τα. Ζώ νιου-σι δέ ρη, Α. (1998). Οι α νά πη ροι και η εκ παί δευ σή τους. Α θή να: Ελ ληνι κά Γράμ μα τα. Ι σό γλου, Α. & Κά ντη λα, Ε. (1985). Εί μα στε κο ντά σας. Ε σείς; Πά τρα, Ε νη μερωτι κό φυλ λά διο Ο μά δας Α να πή ρων. Κο γκί δου, Δ. & Πα ντα ζής, Π. (1997). Μια βιο γρα φι κή προ σέγ γι ση της φτώ χειας των α τό μων με ει δι κές α νά γκες. Στο Κα ϊ λα, Μ., Πο λε μι κός, Ν. & Φι λίπ που, Γ. (1997). Ά το μα με ει δι κές ανά γκες. Τό μος Β. Α θή να: Ελ λη νι κά Γράμ μα τα. Κρου σταλ λά κης, Γ. (1998). Παιδιά με ι διαί τε ρες α νά γκες στην οι κο γέ νεια και το σχο λεί ο. Α θή να: Αυ το έκ δο ση Λα μπρο πού λου, Β. (1999). Διά γνω ση Α πο κα τάστα ση βα ρη κο ΐ ας. Συμ βου λευτι κή γο νέ ων έ γκαι ρη πα ρέμ βα ση. Προ γράμ μα τα Ε ΠΕ Α ΕΚ Υ ΠΕΠ Θ Πάτρα: Πα νε πι στή μιο Πα τρών Π.Τ.Δ.Ε.. Μπου σκά λια, Λ. (1993). Ά το μα με ει δι κές α νά γκες και οι γο νείς τους: Μί α πρόσκλη ση στη συμ βου λευ τι κή. Α θή να: Γλά ρος. Πο λυ χρο νο πού λου-ζα χα ρό γε ωρ γα, Σ. (1995). Παι διά και έ φη βοι με ει δι κές α νά γκες και δυ να τό τη τες. Α θήνα: Αυ το έκ δο ση. Τά φα, Ε. (1997). Συ νεκ παί δευ ση παι διών με και χω ρίς προ βλή μα τα μά θη σης και συ μπε ρι φο ράς. Α θή να: Ελ λη νι κά Γράμ μα τα.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Σμαράγδα Παπαδοπούλου*

Σμαράγδα Παπαδοπούλου* ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 133-151 Σμαράγδα Παπαδοπούλου* Ο καλός, ο κακός και ο δάσκαλος. Γλωσσικές θεωρήσεις και διδακτικές μέθοδοι μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές -εργάτες μαζί

Φοιτητές -εργάτες μαζί Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη www.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007 Νο 754 τιμή 1,50 ευρώ τιμή ενίσχυσης 2,00 ευρώ γυρίστε στις σελίδες 6, 7 H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE OI KATAΛHΨEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα