Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα."

Transcript

1 Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Λέξεις κλειδιά : σεισµική συµπεριφορά, αποτίµηση, σεισµός, ενίσχυση, στατική ανελαστική ανάλυση, ικανότητα, στάθµη επιτελεστικότητας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα έρευνα αφορά την εφαρµογή στατικών ανελαστικών αναλύσεων για την αποτίµηση της σεισµικής ικανότητας σε µια πραγµατική κατασκευή η οποία έχει υποβληθεί στον παρελθόν σε µια σειρά από δοκιµές στο εργαστήριο ΕLSA. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που αφορούν την σεισµική συµπεριφορά του κτιρίου έναντι σεισµικών δράσεων στην αρχική του κατάσταση καθώς και µετά από την ενίσχυση του συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα πειραµατικά. Εφαρµόστηκε η διαδικασία που προτείνεται στον ΑΤC- και προσδιορίστηκε το σηµείο επιτελεστικότητας µε βάση το οποίο εκτιµήθηκε η στάθµη επιτελεστικότητας. Για τον υπολογισµό των πλαστικών γωνιών στροφής των µελών, αρχικά χρησιµοποιήθηκαν οι προτεινόµενες τιµές που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο της FEMA 56 και στην συνέχεια έγινε χρήση µιας ηµιεµπειρικής σχέσης η µορφή της οποίας προτείνεται στο Προσχέδιο του υπό σύνταξη Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων. Συµπερασµατικά µπορεί να αναφερθεί ότι σε γενικές γραµµές (µε λίγες πάντως εξαιρέσεις) η πρόβλεψη της συµπεριφοράς του φορέα ήταν αρκετά ικανοποιητική ιδιαίτερα στην περίπτωση που για τις πλαστικές γωνίες στροφής χρησιµοποιήθηκε η ηµιεµπειρική σχέση. Η χρήση των αντίστοιχων τιµών µε βάση τις οδηγίες της FEMA 56 οδήγησε σε µικρότερες προβλεπόµενες µετακινήσεις και τα αποτελέσµατα βελτιώθηκαν σηµαντικά όταν αγνοήθηκε η σχετική σύσταση να µη ληφθεί υπ όψην η επίδραση της περίσφιγξης των συνδετήρων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχει επισηµανθεί ότι οι µέθοδοι αποτίµησης της ικανότητας των υφισταµένων κτιρίων µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων είναι ένα καλό εργαλείο για την εκτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς τους, καθώς και για την αναγνώριση περιοχών µε αυξηµένη τρωτότητα. Παρ όλη όµως την προσδοκώµενη υπεροχή των αναλύσεων αυτών έναντι των παραδοσιακών ελαστικών αναλύσεων, δεν έχουν παρουσιαστεί µέχρι σήµερα συγκρίσεις µε πειραµατικά δεδοµένα µε βάσει τις οποίες θα µπορούσε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια τους. Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιµο ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αποτελεσµάτων της στατικής ανελαστικής ανάλυσης µε δεδοµένα από πειραµατικές δοκιµές. Συγχρόνως θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν ως προς το τελικό αποτέλεσµα της αναλύσεως, οι τιµές των πλαστικών γωνιών στροφής Θpl, όπως αυτές προτείνονται στην έκθεση της FEMA 56() και στο Προσχέδιο του υπό σύνταξη Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων(ΟΑΣΠ,). Για το σκοπό αυτό στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα πειραµατικών δοκιµών, που έγιναν στο εργαστήριο ΕLSA στην Ispra στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΙCONS TMR και αφορούσαν ένα τετραώροφο κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα(pinto et al, ). Το κτίριο αρχικά δοκιµάστηκε µε δύο σεισµικές διεγέρσεις, που

2 αναπαριστούσαν σεισµούς µε µέγιστη επιτάχυνση.g και.9g αντίστοιχα. Στην συνέχεια το ασθενέστερο υποστύλωµα της κατασκευής ενισχύθηκε σε όλους τους ορόφους. Επιλεκτικά κατά όροφο χρησιµοποιήθηκε είτε η τεχνική της αµφίπλευρης επέκτασης µε πρόσθετες στρώσεις σκυροδέµατος µε στόχο την αύξηση της αντοχής είτε η προσθήκη µεταλλικών µανδυών µε στόχο την αύξηση της πλαστιµότητας. Κατόπιν των ενισχύσεων επαναλήφθηκαν οι προηγούµενες δοκιµές συµπεριλαµβανοµένης µιας τρίτης δοκιµής, που αναπαριστούσε σεισµό µε µέγιστη επιτάχυνση.8g. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Το κτίριο είναι ένας τετραώροφος φορέας πού αποτελείται από δύο χωρικά πλαίσια µε και χωρίς τοιχοπληρώσεις αντίστοιχα, που διαχωρίζονται µε κατασκευαστικό αρµό. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται µόνο το γυµνό πλαίσιο. Στο σχήµα παρουσιάζεται η γεωµετρία του κτιρίου και η ονοµατοδοσία των υποστυλωµάτων. Το ύψος κάθε ορόφου είναι ίσο µε.7m. Οι διατοµές και οι διαµήκοι οπλισµοί των υποστυλωµάτων,, και στους δύο κατώτερους ορόφους ήταν αντίστοιχα mmχmm µε οπλισµό 6Φ, 6mmΧmm µε 8Φ6 + Φ, mmχmm µε 8Φ και mmχmm µε 6Φ. Στους δύο ανώτερους ορόφους οι αλλαγές αφορούν το υποστύλωµα που γίνεται 5Χ5 µε οπλισµούς Φ6 + Φ και το υποστύλωµα που οι οπλισµοί του γίνονται 6Φ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χάλυβας που χρησιµοποιήθηκε ήταν κατηγορίας S. Οι λεπτοµέρειες των µελών, των οπλισµών τους και της ποιότητας των υλικών µπορούν να αναζητηθούν στην σχετική έκθεση των αποτελεσµάτων της πειραµατικής διαδικασίας (Pinto et al, ). Σχήµα. Γεωµετρία και ονοµατοδοσία των υποστυλωµάτων του κτιρίου H ενίσχυση που έγινε µετά τις πρώτες δοκιµές στον αρχικό φορέα, αφορούσε µόνο το κεντρικό (υποστύλωµα ), καθώς φάνηκε ότι αυτό ήταν το ασθενέστερο στοιχείο της κατασκευής και ήταν δύο τύπων. Στους κατώτερους ορόφους (, και ) το υποστύλωµα ενισχύθηκε µε µεταλλικά κολάρα πάχους mm και χάλυβα κατηγορίας Fe (σχ.). Στους ανώτερους ορόφους ( και ) η αρχική διατοµή του υποστυλώµατος αυξήθηκε αµφίπλευρα µε προσθήκη δύο στρώσεων σκυροδέµατος πάχους 8mm οπλισµένες µε Φ6, S (σχ.).

3 Σχήµα. Ενίσχυση κεντρικού υποστυλώµατος στους κατώτερους ορόφους Σχήµα. Ενίσχυση κεντρικού υποσυλώµατος στους ανώτερους ορόφους. Η πειραµατική διαδικασία, που έγινε στο εργαστήριο ELSA, περιελάµβανε τρεις ψευδοδυναµικές δοκιµές, που στην συνέχεια χαρακτηρίζονται Α, Β και Γ και αντιπροσωπεύουν σεισµικές διεγέρσεις για περιοχές µέσης υψηλής σεισµικότητας στην Ν.Ευρώπη µε περίοδο αναφοράς 75, 975 και χρόνια οι µέγιστες επιταχύνσεις των οποίων ήταν,g,,9g και,8g αντίστοιχα. Το αρχικό κτίριο υπoβλήθηκε στις δοκιµές Α και Β (που συµβολίζονται ως Α και Β ), ενώ το ενισχυµένο στις Α, Β και Γ (που συµβολίζονται ως Α, Β και Γ ). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραµµα SAP και οι δυσκαµψίες των ρηγµατωµένων µελών ελήφθησαν σύµφωνα µε τις παραδοχές που προβλέπονται στον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ, ). Πραγµατοποιήθηκαν δύο διαφορετικές στατικές ανελαστικές αναλύσεις υιοθετώντας διαφορετικές τιµές πλαστικών γωνιών στροφής Θpl. Στην στατική ανελαστική ανάλυση ( ΣΑ ) ο υπολογισµός των πλαστικών γωνιών στροφής γίνεται µε βάση µια εξίσωση της µορφής (): c V max(., ω ') L S f d ( ) c 5 c ρ ( ) Θ PL = A B f Γ max(., ω) h b aρsx f yw () όπου ν = το ανηγµένο αξονικό φορτίο, L S = ο λόγος διάτµησης, ω = το µηχανικό ποσοστό του εφελκούµενου οπλισµού, ω ' = το µηχανικό ποσοστό του θλιβόµενου οπλισµού, ap sx = το γεωµετρικό ποσοστό του εγκάρσιου οπλισµού παράλληλα στην διεύθυνση Χ της φόρτισης και p d = το γεωµετρικό ποσοστό τυχόν δυσδιαγώνιου οπλισµού. Στην παρούσα έρευνα οι τιµές των A, B, Γ, b και c λαµβάνονται κατά παραδοχή όπως έχουν αρχικά προταθεί στο Προσχέδιο- του υπό σύσταση Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων (ΟΑΣΠ, ): A =.8, B =.5, Γ =.55, b =.5, και c =. και τίθεται α = για τους συνδετήρες του αρχικού υποστυλώµατος που δεν είναι κλειστοί προς τα µέσα. Στα µέλη χωρίς αντισεισµικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες το δεύτερο µέλος της εξίσωσης πολλαπλασιάζεται επί.85. Για τον υπολογισµό του λόγου διάτµησης έγιναν αρχικά αποδεκτές οι τιµές που προκύπτουν από την στατική ανελαστική ανάλυση (ΣΑ) µε χρήση των τιµών των πλαστικών γωνιών στροφής που προκύπτουν από το εγχειρίδιο της FEMA56() και στην συνέχεια ελέγχθηκαν τα αποτελέσµατα. Στην ανάλυση αυτή (ΣΑ) επιλέχτηκαν οι τιµές που αντιστοιχούν σε µη περισφιγµένα µέλη και µε αξονικά φορτία κατά τι αυξηµένα των αντιστοίχων της φόρτισης G +.Q.

4 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Συνολική Απόκριση Φορέα Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών που έγιναν στον αρχικό και στον ενισχυµένο φορέα και αφορούν τα µέγιστα µεγέθη των µετακινήσεων της κορυφής στο πέρας κάθε δοκιµής (πίνακας ) και των τεµνουσών βάσεως (πίνακας ) του κτιρίου,(pinto et al,). Πίνακας. Μέγιστες µετακινήσεις στις πειραµατικές δοκιµές Μέγεθος οκιµή Α οκιµή Β οκιµή Γ mm mm mm Μέγιστη µετακίνηση* πριν την ενίσχυση Μέγιστη µετακίνηση µετά την ενίσχυση Πίνακας. Τέµνουσες βάσεως στις πειραµατικές δοκιµές Μέγεθος οκιµή Α οκιµή Β οκιµή Γ kn kn kn Tέµνουσα βάσεως πριν την ενίσχυση Τέµνουσα βάσεως µετά την ενίσχυση Στα σχήµατα και 5 παρουσιάζονται οι καµπύλες ικανότητας του κτιρίου πριν και µετά την ενίσχυση του, όπως αυτές προκύπτουν από τις ΣΑ και ΣΑ αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τις µέγιστες µετακινήσεις των στατικών ανελαστικών αναλύσεων και των πειραµατικών δοκιµών προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα για την ΣΑ ενώ εµφανίζονται διαφορές στην περίπτωση της ΣΑ. Κατά την καµπύλη ικανότητας της στατικής ανελαστικής ανάλυσης προκύπτουν µέγιστες µετακινήσεις οροφής ίσες µε 59mm και mm στο αρχικό και στο ενισχυµένο κτίριο αντίστοιχα, που είναι κατά τι µεγαλύτερες από εκείνες των πειραµατικών δοκιµών. Οι αντίστοιχες µετακινήσεις όπου παρατηρείται απώλεια της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και πτώση των καµπυλών ικανότητας είναι 5mm και 9mm. Αντίθετα η καµπύλη ικανότητας της ΣΑ σταµατά σε µέγιστες µετακινήσεις οροφής ίσες µε 6.8mm και 9mm στο αρχικό και στο ενισχυµένο κτίριο αντίστοιχα, που είναι πολύ συντηρητικότερες από τις πειραµατικά προσδιορισµένες. Οι αντίστοιχες τέµνουσες βάσεως στις µέγιστες µετακινήσεις των στατικών ανελαστικών αναλύσεων προβλέπουν σχετικά καλά τα πειραµατικά αποτελέσµατα (η ΣΑ καλύτερα), που αφορούν το αρχικό κτίριο, αποτυγχάνουν όµως να προβλέψουν την πειραµατικά προσδιορισµένη αύξηση της τέµνουσας βάσεως στην περίπτωση του ενισχυµένου κτιρίου. Έτσι στο αρχικό κτίριο, στην ΣΑ η τέµνουσα βάσεως προκύπτει ίση µε.kn, που προσεγγίζει σε µεγάλο βαθµό την αντίστοιχη πειραµατική ενώ στην ΣΑ η τέµνουσα βάσεως προκύπτει ίση µε 5.7kN η οποία είναι λίγο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη πειραµατική. Στην περίπτωση του ενισχυµένου κτιρίου οι τέµνουσες βάσεως και των δύο στατικών ανελαστικών αναλύσεων παραµένουν σταθερές. Έτσι αποκλίνουν κατά πολύ από την αντίστοιχη πειραµατική τέµνουσα βάσεως η οποία παρουσιάζει µια αύξηση της τάξεως του % ως προς το αρχικό κτίριο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως φαίνεται στο σχήµα 6,αν χρησιµοποιηθούν οι αυξηµένες τιµές των πλαστικών γωνιών στροφής που αναφέρονται στην έκθεση της FEMA56() για την περίπτωση περισφιγµένων µελών, προβλέπονται µε ικανοποιητική ακρίβεια τα πειραµατικά δεδοµένα που αφορούν το κτίριο πριν την ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται µέγιστη µετακίνηση κορυφής ίση µε.6mm και αντιστοιχούσα τέµνουσα βάσεως ίση µε.8kn.

5 Τέµνουσα βάσεως (kn) Μετατόπιση κορυφής (mm) Σχήµα. Kαµπύλες ικανότητας του κτιρίου πριν και µετά την ενίσχυση του, σύµφωνα µε την ΣΑ Tέµνουσα βάσεως (kn) Mετατόπιση κορυφής (mm) Σχήµα 5. Kαµπύλες ικανότητας του κτιρίου πριν και µετά την ενίσχυση του, σύµφωνα µε την στατική ΣΑ Τέµνουσα βάσεως (kn) Μετατόπιση κορυφής (mm) Σχήµα 6. Kαµπύλες ικανότητας του κτιρίου πριν την ενίσχυση του, θεωρώντας αυξηµένες τιµές πλαστικών γωνιών στροφής, που προτείνονται στην έκθεση της FEMA56() για περισφιγµένα µέλη.

6 . Τοπικές Αποκρίσεις Φορέα Στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα που αφορούν τις τοπικές αποκρίσεις του φορέα σε επίπεδο ορόφου και ειδικότερα τις γωνιακές παραµορφώσεις των ορόφων (γ.), δηλαδή τις ανηγµένες σχετικές µεταθέσεις των πατωµάτων, καθώς και τις τέµνουσες του κάθε ορόφου γ.(%) γ.(%) Σχήµα 7. Γωνιακές παραµορφώσεις ορόφων Σχήµα 8. Γωνιακές παραµορφώσεις ορόφων για τη δοκιµή Α για τη δοκιµή Α γ.(%) γ.(%) Σχήµα 9. Γωνιακές παραµορφώσεις ορόφων Σχήµα. Γωνιακές παραµορφώσεις ορόφων για τη δοκιµή Β για τη δοκιµή Β 8 6 Tέµνουσα ορόφου(kn) 8 6 Τέµνουσα ορόφου (kn) Σχήµα. Τέµνουσες ορόφων για τη οκιµή Α Σχήµα. Τέµνουσες ορόφων για τη δοκιµή Α

7 Τέµνουσα ορόφου(kn) Τέµνουσα oρόφου (kn) Σχήµα. Τέµνουσες ορόφων για τη δοκιµή Β Σχήµα. Τέµνουσες ορόφων για τη δοκιµή Β Τα παραπάνω σχήµατα 7 έως, µας δίνουν την εικόνα της µεταβολής των τοπικών αποκρίσεων του κτιρίου από το αρχικό στο ενισχυµένο, για τις δοκιµές Α και Β. Οι στατικές ανελαστικές αναλύσεις προβλέπουν ικανοποιητικά την αλλαγή στην συµπεριφορά του φορέα, που προκύπτει κυρίως από την µεταβολή στην κατανοµή της γωνιακής παραµόρφωσης στους ορόφους η οποία έχει παρατηρηθεί στις πειραµατικές δοκιµές. Συγκεκριµένα στην µέγιστη µετακίνηση για κάθε δοκιµή, οι στατικές ανελαστικές αναλύσεις προβλέπουν την συγκέντρωση της γωνιακής παραµόρφωσης στον τρίτο όροφο, που δηµιουργεί µια ακανόνιστη απαίτηση για µετατόπιση του κτιρίου ως προς το ύψος του. Η εικόνα αυτή αλλάζει µετά την ενίσχυση του κτιρίου, αφού οι αναλύσεις δείχνουν πλέον µια οµοιόµορφη κατανοµή της γωνιακής παραµόρφωσης όπως αυτή έχει ήδη παρατηρηθεί στα πειράµατα. Οι αναλύσεις επίσης προβλέπουν ικανοποιητικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα, που αφορούν τις κατανοµές των τεµνουσών ανά όροφο για τις δοκιµές Α και Β αλλά και για την ισχυρότερη οκιµή Γ, όπως φανερώνει το σχήµα 6. Αξίζει να παρατηρηθεί η επαναλαµβανόµενη διαπίστωση από κάθε ανάλυση και σε κάθε επίπεδο σεισµού, ότι η στατική ανελαστική ανάλυση αποτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό να αναγνωρίσει και να προβλέψει την σεισµική συµπεριφορά του τελευταίου ορόφου γ.(%) Τέµνουσα ορόφου (kn) Σχήµα 5. Γωνιακές παραµορφώσεις ορόφων για Σχήµα 6. Τέµνουσες ορόφων για τη δοκιµή Γ τη δοκιµή Γ

8 Για την εκτίµηση των τοπικών αποκρίσεων σε επίπεδο µελών γίνεται χρήση των κριτηρίων απόστασης των παραµορφωσιακών καταστάσεων των µελών που προτείνονται στην FEMA56(), για διάφορα επίπεδα επιτελεστικότητας, όπως σχηµατικά απεικονίζονται στο σχήµα 7. Σχήµα 7. Παραµορφωσιακές καταστάσεις µελών σύµφωνα µε την FEMA56() Στην περίπτωση του αρχικού κτιρίου, µετά το τέλος των πειραµατικών δοκιµών Α και Β, διαπιστώθηκε ότι οι αστοχίες εστιάζονται στον τρίτο όροφο µε εικόνα αστοχιών µαλακού ορόφου. Κατόπιν της επιβλέψεως των βλαβών του κτιρίου µετά τις δύο πρώτες πειραµατικές δοκιµές επιβεβαιώθηκε ότι ο τρίτος όροφος συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των αστοχιών στα υποστυλώµατα, αναπτύσσει την µεγαλύτερη γωνιακή παραµόρφωση και το υποστύλωµα εµφανίζει την δυσµενέστερη εικόνα βλαβών µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται ως το πιο αδύναµο µέλος του κτιρίου. Η ΣΑ αναγνωρίζει την συγκέντρωση των αστοχιών στον τρίτο όροφο όπου προβλέπει ότι το υποστύλωµα είναι αυτό µε την χειρότερη συµπεριφορά. Κατά την χρονική στιγµή της επίτευξης της µέγιστης µετακίνησης της κορυφής, από το σύνολο των 6 πλαστικών αρθρώσεων, συγκεντρώνονται στον τρίτο όροφο στην κορυφή και στην βάση των υποστυλωµάτων 5 πλαστικές αρθρώσεις µε παραµορφωσιακή κατάσταση (CP-C), µε παραµορφωσιακή κατάσταση (D-E) και πλαστική άρθρωση µε (LS-CP).Το υποστύλωµα είναι αυτό που έχει προηγηθεί από όλα τα υπόλοιπα µέλη στην ανάπτυξη των δύο πρώτων παραπάνω παραµορφωσιακών καταστάσεων. Η συµπεριφορά του υποστυλώµατος προβλέπεται τελικά ως επισφαλής, αφού εµφανίζει στην βάση και στην κορυφή του αντίστοιχα τις δύο παραπάνω δυσµενέστερες παραµορφωσιακές καταστάσεις µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται ως το πλέον επικίνδυνο και προβληµατικό µέλος του κτιρίου. Στην αντίστοιχη περίπτωση του ενισχυµένου κτιρίου µετά το τέλος των πειραµατικών δοκιµών Α, Β και Γ διαπιστώθηκε ότι έχει αποφευχθεί, µέσω της ενίσχυσης, η αστοχία του τρίτου ορόφου. Οι µεγαλύτερες βλάβες συγκεντρώνονται στο υποστύλωµα του πρώτου ορόφου όπως και στις δοκούς του πρώτου και του δεύτερου αντίστοιχα ορόφου. Η ΣΑ προβλέπει την αλλαγή στην συµπεριφορά του φορέα. Στο ενισχυµένο κτίριο ο αριθµός των πλαστικών αρθρώσεων είναι ίσος µε 5 και είναι στο σύνολο του σε δυσµενέστερη παραµορφωσιακή κατάσταση από την προηγούµενη περίπτωση, αφού οι είναι σε κατάσταση. (CP-C) και µόλις οι σε παραµορφωσιακή κατάσταση (Β-ΙΟ). Οι πλαστικές αρθρώσεις όµως πλέον δεν συγκεντρώνονται τοπικά σε ένα όροφο αλλά διαχέονται στις βάσεις των υποστυλωµάτων και στις δοκούς µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται το κτίριο από την δηµιουργία µηχανισµού ορόφου. Την δυσµενέστερη παραµορφωσιακή κατάσταση (D-Ε), εµφανίζει το υποστύλωµα του ισογείου στην βάση του.

9 5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η αναλυτική πρόβλεψη της στάθµης επιτελεστικότητας του κτιρίου ως προς την απαίτηση κάθε σεισµικής διέγερσης κάθε πειραµατικής δοκιµής που εξετάστηκε µπορεί να γίνει µε βάση τα κριτήρια ελέγχου που οριοθετούν το µέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο βλαβών, που µπορεί να γίνει αποδεκτό. Η σύγκριση γίνεται στο σηµείο επιτελεστικότητας της κατασκευής που είναι το σηµείο που η ικανότητα του κτιρίου συναντά την σεισµική απαίτηση όπως αυτή καθορίζεται σε κάθε πειραµατική δοκιµή. Τα κριτήρια ελέγχου διακρίνονται σε συνολικά και σε ειδικά. Τα συνολικά χαρακτηρίζουν την συνολική συµπεριφορά του κτιρίου και περιλαµβάνουν την ικανότητα του να φέρει τα κατακόρυφα φορτία και την µέγιστη γωνιακή παραµόρφωση των ορόφων. Τα ειδικά αφορούν την παραµορφωσιακή κατάσταση των µελών και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό τους ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται τα κριτήρια ελέγχου που προτείνονται στον ΑΤC-(996). Αν τελικά κάποιο από τα µεγέθη αποκρίσεων δεν τηρεί ένα από συνολικά ή ειδικά κριτήρια ελέγχου, για µια συγκεκριµένη στάθµη επιτελεστικότητας, τότε θεωρείται ότι το κτίριο δεν ανταποκρίνεται σ αυτήν την στάθµη. Το σηµείο επιτελεστικότητας υπολογίζεται σύµφωνα µε την µέθοδο που προτείνεται στον ΑΤC-(996) η οποία περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της καµπύλης ικανότητας (P-δ), την µετατροπή της σε διάγραµµα φασµατικής καµπύλης (φασµατικής επιτάχυνσης Sa- φασµατικής µετατόπισης Sd), τον υπολογισµό του ελαστικού φάσµατος απαιτήσεων και την κατασκευή των φασµατικών καµπυλών απαίτησης για διάφορες τιµές της ισοδύναµης ιξώδους αποσβέσεως β eff Σύµφωνα µε την ΣΑ, το αρχικό κτίριο, για την δοκιµή Α εµφανίζει σηµείο επιτελεστικότητας µε συντεταγµένες Sa=.5/g και Sd = mm, όπως φαίνεται στο σχήµα 8. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιώντας το συνολικό κριτήριο ελέγχου προβλέπεται ότι καµία πλαστική άρθρωση δεν έχει εµφανιστεί για την φόρτιση του ίδιου βάρους του κτιρίου και ότι η µέγιστη γωνιακή παραµόρφωση του κτιρίου που συµβαίνει στο ισόγειο είναι ίση µε.7. Προβλέπεται έτσι ότι το κτίριο ικανοποιεί την στάθµη επιτελεστικότητας DC. Αντίθετα στον έλεγχο των κριτηρίων που αφορούν την παραµορφωσιακή κατάσταση των µελών προβλέπονται πλαστικές αρθρώσεις από τις οποίες οι βρίσκονται σε παραµορφωσιακή κατάσταση (LS-CP ), οι 8 σε (IO- LS) και οι σε (B-IO)(σχ.9). Έτσι στην περίπτωση του τοπικού κριτηρίου ελέγχου προκύπτει η δυσµενέστερη στάθµη επιτελεστικότητας CP, η οποία προβλέπεται τελικά για το κτίριο. Φασµατική επιτάχυνση / g,56,8,,,,6, Φασµατική µετατόπιση (mm) Αριθµός πλαστικών αρθρώσεων στο σηµείο επιτελεστικότητας A-B B-IO IO- LS LS- CP CP-C C-D D-E Σχήµα 8. Καµπύλη ικανότητας και απαίτησης για τη δοκιµή Α σύµφωνα µε τη ΣΑ Σχήµα 9. Παραµορφωσιακές καταστάσεις για τη δοκιµή Α σύµφωνα µε τη ΣΑ

10 Η ΣΑ προβλέπει την πειραµατική διαπίστωση για βελτίωση του κτιρίου µετά την ενίσχυση του. Στο ενισχυµένο πλέον κτίριο προκύπτει σηµείο επιτελεστικότητας µε συντεταγµένες Sa=.5/g και Sd =97mm (σχ.). Το συνολικό κριτήριο ελέγχου έναντι του ίδιου βάρους τηρείται και η µέγιστη γωνιακή παραµόρφωση ορόφου είναι. που είναι µικρότερη από την αντίστοιχη του αρχικού, χωρίς όµως να εξασφαλιστεί διαφορετική στάθµη επιτελεστικότητας για το κτίριο. Εξ αλλου µε βάση τα ειδικά κριτήρια ελέγχου προβλέπονται πάλι πλαστικές αρθρώσεις από τις οποίες βρίσκονται σε παραµορφωσιακή κατάσταση (LS-CP ), οι 8 σε (IO- LS) και οι σε (B-IO)(σχ.). Το γεγονός ότι µόνο αρθρώσεις ξεπερνούν το επίπεδο της LS αλλά και ότι η µέγιστη προβλεπόµενη γωνιακή παραµόρφωση είναι πολύ µικρότερη από αυτήν που ορίζεται για LS θα µπορούσε να µας επιτρέψει να θεωρήσουµε ότι η στάθµη επιτελεστικότητας στο ενισχυµένο κτίριο είναι LS σε σχέση µε την CP του αρχικού. Η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνει την πειραµατική επιτόπια παρατήρηση για µείωση βλαβών από το αρχικό στο ενισχυµένο κτίριο, για την περίπτωση της δοκιµής Α. Φασµατική επιτάχυνση / g,56,8,,,,6, Φασµατική µετατόπιση (mm) Αριθµός πλαστικών αρθρώσεων στο σηµείο επιτελεστικότητας A-B B-IO IO- LS LS- CP CP-C C-D D-E Σχήµα. Καµπύλη ικανότητας και απαίτησης για τη δοκιµή Α σύµφωναµε τη ΣΑ Σχήµα. Παραµορφωσιακές καταστάσεις µελών για τη δοκιµή Α σύµφωναµε τη ΣΑ Στην περίπτωση της δοκιµής Β το αρχικό κτίριο δεν εµφανίζει σηµείο επιτελεστικότητας (σχ.). Από το διάγραµµα του σχήµατος προκύπτει αυξηµένη τρωτότητα του κτιρίου κατά την οποία συγκεντρώνονται στον τρίτο όροφο στην κορυφή και στην βάση των υποστυλωµάτων 5 πλαστικές αρθρώσεις µε παραµορφωσιακή κατάσταση (CP-C), µε παραµορφωσιακή κατάσταση (D-E) και πλαστική άρθρωση µε,(ls-cp)(σχ.).η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνει την πειραµατική διαπίσωστη της οκιµής Β για σηµαντικές βλάβες που απαιτούν ενίσχυση. Αντίθετα το ενισχυµένο κτίριο για την δοκιµή Β εµφανίζει σηµείο επιτελεστικότητας µε συντεταγµένες Sa=.57/g και Sd =9mm (σχ.). Το συνολικό κριτήριο ελέγχου έναντι του ίδιου βάρους τηρείται και η µέγιστη γωνιακή παράµορφωση του κτιρίου στον δεύτερο όροφο είναι.7. Έτσι ελέγχοντας τα συνολικά κριτήρια προβλέπεται ότι το κτίριο ικανοποιεί την στάθµη επιτελεστικότητας (DC). Με βάση τα ειδικά κριτήρια ελέγχου προβλέπονται 5 πλαστικές αρθρώσεις από τις οποίες βρίσκονται σε παραµορφωσιακή κατάσταση (LS-CP ), µια σε (IO- LS) και οι σε (B-IO),(σχ.5), οι οποίες πάντως δεν συγκεντρώνονται σε ένα όροφο (όπως συνέβη για τηνδοκιµή Β ) αλλά διαχέονται σ όλο το κτίριο και δεν δηµιουργούν µηχανισµό κατάρρευσης. Eποµένως σ αυτήν την περίπτωση η στάθµη επιτελεστικότητας εκτιµάται ως CP. Πάντως οι πειραµατικές διαπιστώσεις για τη δοκιµή Β καταγράφονται ως ελαφρού τύπου βλάβες διεσπαρµένες στο κτίριο. Ως εκ τούτου, στην εξεταζόµενη περίπτωση φαίνεται ότι τα συνολικά κριτήρια ελέγχου είναι αντικειµενικότερα από τα ειδικά τα οποία προκύπτουν συντηρητικότερα, καθώς αδυνατούν να ποσοτικοποιήσουν την συγκέντρωση και την διασπορά των πλαστικών αρθρώσεων.

11 Φασµατική επιτάχυνση / g,7,6,56,8,,,,6, Φασµατική µετατόπιση (mm) Aριθµός πλαστικών αρθρώσεων στο σηµείο επιτελεστικότητας A-B B-IO IO- LS LS- CP 5 CP-C C-D D-E Σχήµα. Καµπύλη ικανότητας και απαίτησης για τη δοκιµή Β σύµφωνα µε τη ΣΑ Σχήµα. Παραµορφωσιακές καταστάσεις µελών για τη δοκιµή Β σύµφωνα µε τη ΣΑ Φασµατική επιτάχυνση/g,7,6,56,8,,,,6, Φασµατική µετατόπιση (mm) Αριθµός πλαστικών αρθρώσεων στο σηµείο επιτελεστικότητας A-B B-IO IO- LS LS- CP CP- C C-D D-E Σχήµα. Καµπύλη ικανότητας και απαίτησης για την οκιµή Β σύµφωνα µε τη ΣΑ Σχήµα.5 Παραµορφωσιακές καταστάσεις µελών για τη δοκιµή Β σύµφωνα µε τη ΣΑ Στην περίπτωση της δοκιµής Γ, η στατική ανελαστική ανάλυση απέχει κατά πολύ να δώσει σηµείο επιτελεστικότητας στο ενισχυµένο κτίριο, γεγονός που προβλέπει την πειραµατική διαπίστωση για βαρειές βλάβες. Επίσης όπως είναι αναµενόµενο η ΣΑ κατά την οποία γίνονται συντηρητικότερες παραδοχές δεν εµφανίζει σηµείο επιτελεστικότητας για καµία πειραµατική δοκιµή. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την διερεύνηση που προηγήθηκε µπορούν να συνοψιστούν τα παρακάτω συµπεράσµατα : ) Η στατική ανελαστική ανάλυση που έκανε χρήση της εξισώσεως που προτείνεται στο Προσχέδιο- του Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων, για τον προσδιορισµό των τιµών των πλαστικών γωνιών στροφής, προέβλεψε πλήρως την πειραµατική διαπίστωση ότι το υποστύλωµα του τρίτου ορόφου είναι το κρισιµότερο του κτιρίου. Εξάλλου τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τις πειραµατικές διαπιστώσεις, που αφορούν την µορφή αστοχίας καθώς και τον

12 εντοπισµό των τρωτών περιοχών του κτιρίου, προσδιορίζοντας την συγκέντρωση των αστοχιών στον τρίτο όροφο για την περίπτωση του αρχικού κτιρίου και την µεταφορά τωv αστοχιών στον πρώτο όροφο για το ενισχυµένο κτίριο αντίστοιχα. ) Τα αποτελέσµατα που αφορούν την µέγιστη µετακίνηση οροφής του κτιρίου και προέρχονται από την στατική ανελαστική ανάλυση που έκανε χρήση των εξισώσεων, που προτείνονται στο Προσχέδιο- του Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων για τον προσδιορισµό των τιµών των πλαστικών γωνιών στροφής, συγκλίνουν αρκετά µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα (εκτιµώντας πάντως µεγαλύτερες τιµές). Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε χρήση των τιµών που προτείνει η έκθεση της FEMA56() διαφέρουν σηµαντικά εκτιµώντας µικρότερες µετακινήσεις. Αν όµως ληφθεί υπ όψην η ευεργετική επίδραση της περίσφιγξης (αγνοώντας δηλαδή τις σχετικές συντηρητικές συστάσεις της FEMA56) οι προβλέψεις τελικά συγκλίνουν µε τα πειραµατικά δεδοµένα. ) Τα αποτέλεσµα και των δύο στατικών ανελαστικών αναλύσεων προβλέπουν σχετικά καλά το µέγεθος της τέµνουσα βάσεως που πειραµατικά προσδιορίστηκε στο αρχικό κτίριο. Η παραπάνω επιτυχής πρόβλεψη δεν επαναλαµβάνεται στο ενισχυµένο κτίριο όπου και οι δύο αναλύσεις προσδιορίζουν το ίδιο µέγεθος τέµνουσας βάσεως µε αυτό του αρχικού κτιρίου, αν και στο πείραµα απρόσµενα ίσως, η αύξηση της τέµνουσας βάσης είναι της τάξεως του %. ) Και οι δύο στατικές ανελαστικές αναλύσεις αναγνώρισαν σε ικανοποιητικό βαθµό τις τοπικές αποκρίσεις (κατανοµή τέµνουσας ανά όροφο, γωνιακή παραµόρφωση ορόφου) του κτιρίου και ειδικότερα τις µεταβολές τους από το αρχικό στο ενισχυµένο κτίριο. 5) Η εκτίµηση σηµείου επιτελεστικότητας µε εφαρµογή της µεθόδου του ΑΤC-(996) οδηγεί σε αξιόπιστες προβλέψεις για την σεισµική ικανότητα του κτιρίου σε σχέση µε τις απαιτήσεις του ελαστικού φάσµατος σχεδιασµού, που προβλέπεται στον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό. 6) Τα αποτελέσµατα και των δύο στατικών ανελαστικών αναλύσεων έδωσαν για τον τελευταίο όροφο πολύ µικρότερα µεγέθη τέµνουσας και γωνιακής παραµόρφωσης από τα αντίστοιχα πειραµατικά. Απαιτείται, ως εκ τούτου, παραπέρα έρευνα για να διερευνηθεί η παραπάνω αδυναµία πρόβλεψης της συµπεριφοράς του τελευταίου ορόφου. 7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ATC Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. California, USA EAK. Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΟΑΣΠ.. Κανονισµός Επεµβάσεων (Προσχέδιο Αδηµοσίευτου Κειµένου). Αθήνα Pinto, A. & Verzeletti, G. & Molina, J. & Varum, H. & Pinho, R. & Coelho, E.. Pseudodynamic tests on non-seismic resisting RC frame (bare and selective retrofit frames). Joint Research Centre, Ispra: EUR Report EN FEMA 56.. Pre-standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Washington D.C 8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς εκφράζουν ευχαριστίες προς τον ΟΑΣΠ για την εν µέρει χρηµατοδότηση της παρούσας έρευνας. Επίσης εκφράζουν ευχαριστίες προς τον Πολιτικό Μηχανικό Βασίλη Μπαρδάκη για την βοήθεια του στην ολοκλήρωση των στατικών ανελαστικών αναλύσεων.

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές:

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. Πανεπιστήµιο Πατρών

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. Πανεπιστήµιο Πατρών Ο ΚΝΟΝΙΜΟ ΕΠΕΜΒΕΩΝ (ΚΝ.ΕΠΕ.) Γιατί χρειάζεται ένας νέος κανονισµός; Οι υφιστάµενες κατασκευές: a) Έχουν κατασκευαστεί µε γνώσεις που ανταποκρίνονται στην περίοο της κατασκευής τους. (Μέρος ) b) Είναι πιανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3,

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3, Ανελαστική συµπεριφορά κτιρίων προσεισµικά ενισχυµένων µε την τεχνική των «µετατεταγµένων δίσκων» Inelastic behaviour of existing buildings which are seismic upgraded using the staggered shear panel technique

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 Μαϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 7: Προσδιορισµός συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Χ.Γ. Καραγιάννης ρ Πολ. Μηχ. Καθηγητής. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης..Ι. Κακαλέτσης Μsc Πολ. Μηχ. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation Of bracing Systems For Composite Buildings

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation Of bracing Systems For Composite Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 1803 Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΑΣΠ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΕΠΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Reyes GARCIA 1, Yaser JEMAA 2, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα