ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου II. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 III. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών IV. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς V. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 VI. Διαθεσιμότητα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης VII. Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η Δεκεμβρίου VIII. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών & με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως / περιόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 2 & 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 30 η Μαρτίου 2010 Πρόεδρος Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος Σπυρίδων Παντελιάς Ιωάννης Τσαγδής

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2009 ΕΩΣ 31/12/2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η χρήση που έληξε κατά τη 31 η Δεκεμβρίου 2009, απετέλεσε την έβδομη κατά σειρά εταιρική χρήση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με την μορφή της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, έτσι όπως αυτή συνεστήθη με βάση τον ν.3082, της 16 ης Δεκεμβρίου του Όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο κατά τη διάρκεια του 2009, όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βιώνουμε και στη χώρα μας μία πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία ακολουθεί μια πολύ μακρά περίοδο συνεχούς ανάπτυξης. Η διαχρονική συσσώρευση μιας πολύ υψηλής ρευστότητας, ο υπερδανεισμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και η πολύ μεγάλη συγκέντρωση πλούτου σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, ήταν αναμενόμενο πως θα οδηγούσαν σε μία χρηματοοικονομική κρίση. Εκείνο που ίσως δεν ήταν αναμενόμενο, είναι το μέγεθος, η διάρκεια και η παγκόσμια έκταση αυτής της κρίσης και για αυτό το λόγο είναι και πρωτοφανής. Η αντιμετώπισή της συνεχίζει να απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων μας. Των πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των μετόχων τους και βεβαίως και της πολιτείας. Η παρέμβαση της πολιτείας για την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, με το ποσό των 28 δις ευρώ, είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση. Προς την σωστή κατεύθυνση όμως θα πρέπει να κινηθούμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και θεωρώ ότι τρείς είναι οι βασικοί άξονες αυτής της κατεύθυνσης: Πρώτον, θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα υγιές τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια διαρκής προσπάθεια διοχέτευσης της ρευστότητας των τραπεζών, προς την πραγματική οικονομία και κυρίως στην μικρομεσαία επιχείρηση, διατηρώντας έναν κατ ελάχιστο ικανοποιητικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, και Τρίτον, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να επιδείξει μια στάση ευθύνης, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή την εποχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό και θα πρέπει να επισημάνουμε πως αυτή η κρίση, βρίσκει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε ισχυρότερη θέση έναντι του λοιπού πιστωτικού συστήματος, καθώς ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, με υπόλοιπα της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, βρίσκεται μόλις στο 63,85%, είναι δηλαδή από τους χαμηλότερους διεθνώς και συνεπώς το γεγονός αυτό μας εξασφαλίζει επάρκεια ρευστότητας. O δείκτης της κεφαλαιακής μας επάρκειας βρίσκεται κατά πολύ πάνω από το διεθνές όριο του 8%, και σύμφωνα με έκθεση της CITIGROUP, 2

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το 2009 βρίσκεται στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά και στην πρώτη πανελλαδικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ημερομηνία 31 ης Δεκεμβρίου 2009, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ανήλθε σε 17,10%, συμπεριλαμβανομένου του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών, του ν. 3723/2008, ενώ χωρίς το συνυπολογισμό αυτού του κεφαλαίου, ο δείκτης θα ανερχόταν σε 14,14% περίπου, επίπεδα δηλαδή πολύ ικανοποιητικά για την ανάπτυξη των εργασιών και την επέκταση της δραστηριότητας της Τράπεζας, ιδιαιτέρως δε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, το γεγονός ότι η δραστηριοποίηση της Τράπεζας στον τομέα των χορηγήσεων, δεν έχει επεκταθεί σημαντικά μέχρι στιγμής στις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στην λιανική, αποτελεί ένα πρόσθετο λόγο ασφάλειας, σε σχέση με τις αναμενόμενες επισφάλειες του συστήματος, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει προσχωρήσει στα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, προκειμένου να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη ρευστότητά του και την κεφαλαιακή του επάρκεια και να είναι σε θέση αφενός να εκμεταλλευτεί άμεσα και ανταγωνιστικά τις όποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες παρουσιαστούν και αφετέρου να στηρίξει, λόγω της ρευστότητάς του, τις ενδεχόμενες επιχειρηματικές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ανάλογα με το πώς αυτές θα διαμορφωθούν. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Από την αρχή της χρονιάς που πέρασε, η Τράπεζα μένοντας πιστή στις ήδη ειλημμένες αποφάσεις των οργάνων και των επιτροπών της, είχε χαράξει και ακολούθησε πιστά, μια πολιτική συγκρατημένης, ελεγχόμενης και ποιοτικά πιο αυστηρής πολιτικής επέκτασης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεών της, με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ρευστότητας. Εμπεριστατωμένα και συνειδητά διαφοροποιήθηκε από την τακτική που ακολούθησαν οι περισσότερες ανταγωνίστριες τράπεζες, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια σημαντική ρευστότητα, την οποία και εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτοντας αυτή την υψηλή ρευστότητα και παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, η Τράπεζα συνέχισε καθ όλη τη διάρκεια του 2009 να έχει σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επί τη βάση πάντοτε της συγκρατημένης και ασφαλούς πολιτικής πιστωτικής επέκτασης, της 3

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 ενδυνάμωσης κατά το δυνατόν των επαναλαμβανόμενων (λειτουργικών) πηγών εσόδων της, της μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ιδιαιτέρως στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων και τέλος της ορθότερης δυνατής εκμετάλλευσης της υψηλής αυτής ρευστότητας. Με δεδομένη τη συνεχή, καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, μείωση των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, η Τράπεζα έχοντας αρχίσει ήδη από το τέλος της χρήσεως του 2008, συνέχισε να δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση μέρους της διαθέσιμης ρευστότητάς της για επενδυτικούς σκοπούς, σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων, επιλεγμένων εταιρειών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρήθηκε η συγκράτηση και περαιτέρω η κατά τι βελτίωση του μέσου επιτοκιακού περιθωρίου της Τράπεζας, αντικαθιστώντας τα μειωμένα έσοδα από τους τόκους της διατραπεζικής αγοράς, κυρίως όμως επιχειρήθηκε και η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους των 15μηνων προθεσμιακών καταθέσεων, τις οποίες κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2009, προσέφερε η Τράπεζα, προκειμένου να συγκρατήσει τη διαρροή των καταθέσεών της προς τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία προσέφεραν, κυρίως για λόγους προσέλκυσης ρευστότητας, αντίστοιχα υψηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, συνεχίστηκε και κατά το 2009 η προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και ειδικά εκείνου των εναλλακτικών επενδύσεων, μειώνοντάς το σημαντικά, με σταδιακές ρευστοποιήσεις και περιορίζοντας έτσι τις απώλειες, οι οποίες σήμερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερες, λόγω της κρίσης των αγορών. Σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα, στόχο μας αποτελεί η έξοδος από αυτήν την χρηματοπιστωτική κρίση, παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι, προστατευμένοι κεφαλαιακά και ει δυνατόν, ενδυναμωμένοι σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Αυτός είναι και ο λόγος που πέραν από την προσχώρηση της Τράπεζας στο 1 ο μέτρο του ν.3723/2008, στην αύξηση δηλαδή του μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, καλώντας τους μετόχους να στηρίξουν αυτό το στόχο. Οι επόμενες μια ή δυο χρονιές που ακολουθούν, θα πρέπει να χαρακτηριστούν από διαφορετικές λογικές σε σχέση με το παρελθόν. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, ίσως δεν πρέπει να είναι ο πιο σημαντικός στόχος τους, απέναντι στην ασφαλή κυρίως αλλά και συνετή δραστηριοποίησή τους. 4

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Σε αυτό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, εμείς στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, φιλοδοξούμε να είμαστε η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο, τόσο στο επιχειρηματικό πεδίο, όσο και ως πυλώνας στήριξης της Ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά την διάρκεια του 2009, οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα, παρέμειναν δυσμενείς, παρά την παρατηρηθείσα σχετική ευφορία των αγορών, κατά το πρώτο εξάμηνο. Η συνεχιζόμενη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δημιούργησε δυσκολίες και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οδήγησε δε σε σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Κατά το πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε η μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο επίπεδο του 1%, στο οποίο παραμένει ακόμη και σήμερα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σημαντική μείωση των επιτοκίων, κατ αρχήν της διατραπεζικής αγοράς και κατ επέκταση στην πιο συγκρατημένη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και αντιστοίχως των χορηγήσεων, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το επιτόκιο αυτό. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη διεθνής οικονομική κρίση, επηρεάζοντας και την Ελληνική οικονομία, δημιούργησε εκ μέρους των τραπεζών την ανάγκη σχηματισμού περαιτέρω προβλέψεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες επισφάλειες στον τομέα των χορηγήσεων, ενώ ταυτόχρονα και μέχρι το τέλος της χρονιάς που πέρασε, παρατηρήθηκαν δυσχέρειες στην εξεύρεση και στο κόστος εξεύρεσης ρευστότητας, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Ελληνική οικονομία, συνδεδεμένη αναπόσπαστα με τη Διεθνή, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι είχε έναν από τους μικρότερους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο οποίος διαμορφώθηκε (σύμφωνα με τα στοιχεία από την Eurostat) το 2009 στο -2,0% σε ετήσια βάση, έναντι θετικής ανάπτυξης 2,0% την περυσινή χρονιά, αλλά αισθητά καλύτερος από αυτόν της Ευρωζώνης, ο οποίος σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαμορφώθηκε στο -4,3%. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Πολωνία εμφάνισε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2009 (1,7%), ενώ η Ελλάδα εμφανίζει το μικρότερο αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, μετά την Κύπρο (-0,7%) και την Μάλτα (-1,9%). Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός (Ιανουάριος2009 Δεκέμβριος 2009) με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ανήλθε στο 1,2% έναντι 4,2% (για το διάστημα Ιανουαρίου 2008 Δεκεμβρίου 2008), ενώ ο ρυθμός αύξησής του τον Δεκέμβριο του 2009, διαμορφώθηκε στο 2,6%. 5

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Μέσα σε αυτή την δυσχερή οικονομική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ήδη κατά την συνεδρίασή του στις 19 Δεκεμβρίου 2008, είχε αποφασίσει την συμμετοχή της στο σύνολο των ρυθμίσεων του Ν.3723/2008, που προβλέπει την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης [.]», κίνηση στην οποία προχώρησε και η πλειοψηφία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η Τράπεζα, μην αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, αλλά προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, προσχώρησε τελικά μόνο στο πρώτο μέτρο του ν.3723/2008, αυξάνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο, των προνομιούχων μετοχών. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, την 28 η Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν.3723/2008, για την αύξηση δηλαδή του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ( ) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες και ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων των κοινών μετοχών. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Μαρτίου 2009, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των κοινών μετοχών, με σκοπό την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, την 22 α Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ ( ,40 ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα δύο ( ), νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και «δυνατότητας προεγγραφής», προς απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η τιμή διάθεσης συνίστατο σε τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) ανά μετοχή. 6

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Η ανωτέρω αύξηση, καλύφθηκε κατά ποσό ύψους πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων, εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων, δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ ( ,60 ), αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,52%, μέσω της άσκησης συνολικά εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και διακοσίων σαράντα οκτώ ( ) «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, ενώ παρέμειναν αδιάθετες τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και επτακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την 144 η /6 ης Ιουλίου 2009, συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8, του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε τη διάθεση των τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ( ) αδιάθετων μετοχών, αποκλειστικά και μόνο στους πρώτους κατά σειρά προτεραιότητας «δικαιούμενους προεγγραφής», ήτοι στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους, ολικά ή μερικά, προχωρώντας μάλιστα σε αναλογική κατανομή αυτών (δεδομένου ότι ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκούσε για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που παρατηρήθηκε, ύψους πενήντα τριών εκατομμυρίων, δέκα χιλιάδων και εννιακοσίων σαράντα εννέα ( ) μετοχών (τόσο από αυτή την κατηγορία δικαιούμενων προεγγραφής, όσο και από τις λοιπές κατηγορίες), με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη 13 η Ιουλίου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά το 2009 συνεχίστηκε η οργανωτική αναδιάρθρωση, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του 2008, αποτελώντας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναμφισβήτητα μια χρονιά σημαντικών αλλαγών. Αλλαγές, οι οποίες σηματοδότησαν ουσιαστικά την μέχρι στιγμής πορεία της Τράπεζας και αποτύπωσαν την σημερινή της εικόνα, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, της αγοράς και της Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει κανείς να ευχαριστήσει το προσωπικό, για την συνεισφορά του, καθώς επίσης και τους βασικούς και τους λοιπούς μετόχους για την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα. Στη συνέχεια, επιγραμματικά, αναφέρονται τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε, καθώς και οι εξελίξεις στους σημαντικότερους τομείς της δραστηριότητάς μας. 7

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Στις 28 Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν.3723/2008, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ( ) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2009, δια της πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (των προνομιούχων μετοχών) από το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 136/ ), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,40 ευρώ και διαιρείτο σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη. Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν και της υπ αριθμόν 134/ συνεδρίασής του, προέβη, κατ επιταγή και σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση (γ), της σχετικής σύμβασης, αλλά και σύμφωνα με την ειδικότερη, υπ αριθμόν 12039/Β 702/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στην ενσωμάτωση του κ. Άγγελου Ανδρουλιδάκη, ως πρόσθετου μέλους του και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με θητεία ισόχρονη με τη διάρκεια παραμονής της Τράπεζας στο συγκεκριμένο μέτρο. Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών, στη Μονάδα Προμηθειών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 η Τράπεζα ανέστειλε το «Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών», το οποίο είχε αποφασίσει από τις 2 Μαΐου 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 16, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Το Πρόγραμμα αφορούσε την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, μέχρι κατ` ανώτατο όριο 10 εκ. μετοχών, με εύρος τιμής αγοράς, κατώτατη και ανώτατη, 3,70 ευρώ (ονομαστική αξία) και 19 ευρώ, αντίστοιχα. Οι αποκτήσεις αυτές εδύναντο να 8

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιηθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από τη 2 α Μαΐου 2008, ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρι τη 2 α Μαΐου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το «Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών» (άρθρο 16 παρ. 2 κ.ν. 2190/20), ρυθμίζοντας τους βασικούς όρους για την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κατά το χρονικό διάστημα από 9 ης Ιουνίου 2008, μέχρι και 30 ης Ιουνίου του 2009, η Τράπεζα απέκτησε συνολικά ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,21% του μετοχικού της κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή διακατέχεται από την 19 η Φεβρουαρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα πραγματοποίησε την τελευταία απόκτηση, κατόπιν της απαγόρευσης απόκτησης ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν.3723/2008 (άρθρο 28, του ν. 3756/2009). Στις 21 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο δεύτερος γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού με τραπεζική προϋπηρεσία. Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε με υποδειγματικό τρόπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η πρόσληψη και ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, ενίσχυσε λειτουργικά και παραγωγικά τόσο το δίκτυο των καταστημάτων, όσο και τις κεντρικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα συνολικά προχώρησε στην πρόσληψη 848 υπαλλήλων και στελεχών, 644 εκ των οποίων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ 114 άτομα απεχώρησαν από διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, εθελουσία έξοδος, μετατάξεις, κ.α.). Στις 5 Μαρτίου 2009, η Τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει στις 20 Οκτωβρίου 2008 με θέμα «Κοινωνία Ευθύνης Οικονομία & Περιβάλλον», με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, να αποτυπώσουν τη δική τους καλλιτεχνική ματιά και στάση απέναντι στο περιβάλλον. Συμμετείχαν συνολικά 129 νεαροί καλλιτέχνες, με έργα που ξεχώρισαν για το κοινωνικά μηνύματα, την πρωτοτυπία, την ευαισθησία και τη ζωντάνια τους. Κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα έργα ανεξαιρέτως, απετέλεσε το σύμβολο της αποταμίευσης, ο παραδοσιακός κουμπαράς, που είναι συνδεδεμένος με την ιστορική και εμπορική φήμη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στόχος ήταν να προβληθεί μέσω αυτού η αποταμίευση σε κάθε της μορφή, τόσο με την κυριολεκτική, όσο και με τη μεταφορική της έννοια, όπως για παράδειγμα η εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας. 9

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Από τους 129 συμμετέχοντες, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι 40, στους οποίους καταβλήθηκαν και χρηματικά βραβεία, τα δε έργα τους εκτέθηκαν στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εκτύπωσης των ημερολογίων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αλλά και αφισών για την προώθηση του πνεύματος της αποταμίευσης. Στις 22 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με αντικείμενο πιστοποίησης τη «Διαχείριση Απαιτήσεων Ληξιπρόθεσμων Δανείων (Collections)», από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 22 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας των κοινών μετοχών, κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ ( ,40 ), με την έκδοση εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα δύο ( ) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετοχών. Στις 23 Απριλίου 2009, η Τράπεζα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της στρατηγικής συνεργασίας με τα ΕΛ.ΤΑ., αποφάσισε την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία μηχανήματος αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στο Αγαθονήσι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων του ακριτικού νησιού. Στις 29 Απριλίου 2009, η Τράπεζα βραβεύτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα Best Work Places, η οποία αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο θεσμό στο συγκεκριμένο τομέα. Η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία «εταιρείες με 250+ εργαζόμενους», έπειτα από την ανταπόκρισή της σε κριτήρια που αφορούν σε δυο άξονες. Πρώτον το «trust index», που αναφέρεται στις απαντήσεις των εργαζομένων σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και δεύτερον το «culture audit», δηλαδή την έκθεση της εταιρείας σε σχέση με τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στις 29 Μαΐου 2009, η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Τράπεζας με αντικείμενα 10

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πιστοποίησης: α) Σχεδιασμός Υλοποίηση και Εφαρμογή της Πολιτικής Ασφαλείας και β) Ανάπτυξη Διαδικασιών και Μηχανισμών Πρόληψης και Καταστολής Κινδύνου, από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 11 Ιουνίου 2009, η Τράπεζα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ανάπτυξης της ιδέας της αποταμίευσης από νεαρή ηλικία, πήρε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσφέρει στους μαθητές της πρώτης τάξης των Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα, από μία σχολική τσάντα, εξοπλισμένη με μια πλήρη σειρά γραφικής ύλης και ένα κουμπαρά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα οποία παρέλαβαν οι μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνολικά παραδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα σχολικά σετ. Στις 2 Ιουλίου 2009, η Τράπεζα σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφαλιστικής αγοράς, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής μεσιτικής ασφαλιστικής εταιρείας, υπό την επωνυμία "Post Insurance Brokerage - Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε." και την ενσωμάτωσή της στη δομή του Ομίλου (Φ.Ε.Κ σύστασης Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε 8444/ ) με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ (Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε 11212/ ) και η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη. Η Τράπεζα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50,01%. Η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο των branded τραπεζοασφαλιστικών (Βankassurance) και παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων και συνεργαζόμενη με σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, θα παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων και πρακτορείων των Ε.Λ.Τ.Α. και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό, νέα μερίδια αγοράς και στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της πελατειακής της βάσης. Στις 13 Ιουλίου 2009, εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, οι οποίες προέκυψαν μετά την πλήρη (κατά 133,79%) κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία είχε αποφασισθεί από τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την 22 α Απριλίου Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ,40 ευρώ, πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και «δυνατότητας προεγγραφής» 11

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 προς απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η τιμή διάθεσης συνίστατο σε 3,70 ευρώ ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσό ύψους ,60 ευρώ, αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,52% από την άσκηση συνολικά «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, ενώ παρέμειναν αδιάθετες μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την 144 η /6 ης Ιουλίου 2009, συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8, του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών, αποκλειστικά και μόνο στους πρώτους κατά σειρά προτεραιότητας «δικαιούμενους προεγγραφής», ήτοι στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους, ολικά ή μερικά, προχωρώντας μάλιστα σε αναλογική κατανομή αυτών (δεδομένου ότι ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκούσε για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που υπήρχε για μετοχές τόσο από αυτή την κατηγορία δικαιούμενων προεγγραφής, όσο και από τις λοιπές κατηγορίες), με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την συγκεκριμένη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων, ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ), διαιρούμενο αντίστοιχα σε διακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια, τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσιες εξήντα τέσσερις ( ) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη και σε εξήντα εκατομμύρια, οκτακόσιες χιλιάδες ( ) προνομιούχες, ενσώματες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμες από την Τράπεζα μετοχές, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του. Στις 24 Ιουλίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίασή του, είχε αποφασίσει επί της αρχής, την ίδρυση τριών (3) νέων θυγατρικών εταιρειών, με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στους τομείς του Real Estate, του Leasing και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης, συστήθηκε η εταιρεία «Post Bank Green Institute Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων για το περιβάλλον» (ΦΕΚ σύστασης Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε. 9847/ και 13278/ ), με έδρα τη Μεταμόρφωση. 12

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 500 χιλ. ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς και πιστοποιήθηκε η καταβολή του κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου 2009, οπότε και επαναδημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε / ). Η Τράπεζα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50%. Σκοπός της εταιρείας είναι, ιδίως, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης έργων στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, η υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας, η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων για θέματα περιβάλλοντος και η υλοποίηση Έργων για το περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η πιστοποίηση πάσης μορφής νομικών προσώπων σχετικά με τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και ελέγχου εκπομπών ρύπων. Στις 11 Δεκεμβρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του βασικού Μετόχου «Ελληνικό Δημόσιο», συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των κοινών μετοχών, η οποία με απόφασή της, εξέλεξε νέο (9) εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για πενταετή θητεία, καθορίζοντας παράλληλα δυο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις». Μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα εκλέγοντας ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τον κ. Κλεάνθη Παπαδόπουλο και ως νέο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, εκχωρώντας εκ νέου, εν όψει της νέας σύνθεσης, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσεως, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνέχισε την πορεία οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των μεγεθών του, βεβαίως με μικρότερο ρυθμό, αλλά σταθερά υψηλότερο από τον ρυθμό της αγοράς. Η πορεία της ανάπτυξης αυτής στηρίχθηκε στις στέρεες βάσεις της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, της ποιότητας των χαρτοφυλακίων και της αυξανόμενης πελατειακής βάσεως, τόσο των χορηγήσεων όσο και των καταθέσεων. Στην γραμμή αυτής της πολιτικής σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Το ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 17,96 δις, σημειώνοντας αύξηση 20,52% σε σχέση με την Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά 13

17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πελατών ανήλθαν σε 8,07 δις σημειώνοντας αύξηση 13,18%. Οι καταθέσεις και τα Repos ανήλθαν σε 12,63 δις σημειώνοντας αύξηση 12,67%, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης ανήλθε σε 1.224,49 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης πριν το φόρο εισοδήματος, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθαν σε 46,74 εκατ. Ευρώ, ενώ τα μετά το φόρο διαμορφώθηκαν σε 22,65 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε το 2009 από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν και διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης σε 17,10% από 8,59% στο τέλος του Στον τομέα της Πίστης Ιδιωτών, συνεχίστηκε η πολιτική της εγκρατούς και ποιοτικά αυστηρότερης πιστωτικής επέκτασης, με αυξημένα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτών, χωρίς πάντως να εγκαταλειφθεί η βασική αρχή, που αποσκοπεί να καταστεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μια τράπεζα που στοχεύει να εξυπηρετεί τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ελληνικής αγοράς και της πελατείας του, με προϊόντα σύγχρονα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις, αλλά παράλληλα απλά και κατανοητά, με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους. Κατά την εξεταζόμενη χρήση, η Τράπεζα προώθησε και νέα προϊόντα στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, βασιζόμενα πλέον στο επιτόκιο euribor, αντί του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό και το αντίστοιχο περιθώριο του επιτοκίου. Από τις ενέργειες αυτές, αναμένεται μικρή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων, προερχόμενη από τις νέες εκταμιεύσεις κυρίως, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα, α) Δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν και νέες μορφές στεγαστικών δανείων, προσαρμοσμένων αφενός στις ειδικότερες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πελατείας και αφετέρου στις μεταβαλλόμενες και πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, όπως για παράδειγμα η χορήγηση στεγαστικών δανείων με περίοδο σταθερού επιτοκίου ή χαμηλής εκκίνησης, ή με πρόβλεψη περιόδου χάριτος, κ.α.. Παράλληλα, συνεχίστηκε η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων Στεγαστικής Πίστης, με τη χορήγηση δανείων για αγορά, ανέγερση ή βελτίωση επαγγελματικής στέγης και σε άτομα που διαθέτουν την εμπορική ιδιότητα. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η καθαρή αύξηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων κατά 3,03% περίπου, σε σχέση με την περυσινή χρήση, φθάνοντας σε απόλυτους αριθμούς το ποσό καθαρής από αποπληρωμές αύξησης, των 135,65 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα κατά το έτος 2009 χορηγήθηκαν πάνω από 8,000 στεγαστικά δάνεια, ύψους περίπου 360 εκ. ευρώ. 14

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 β) Συνεχίσθηκε η χορήγηση προσωπικών-καταναλωτικών δανείων, καθώς και προεγκεκριμένων προσωπικών δανείων, προς υπαλλήλους Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, κατά το έτος 2009 χορηγήθηκαν 5,2 χιλ. περίπου προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια, ύψους περίπου 77 εκ. ευρώ και 33,5 χιλ. περίπου προεγκεκριμένα προσωπικά δάνεια ύψους περίπου 406 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας συνολική μικρή καθαρή μείωση ποσοστού -0,33%, και ποσού 6,31 εκ. ευρώ. γ) Οι χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου κινήθηκαν ελαφρώς αυξητικά κατά το 2009, χωρίς να έχει δοθεί έμφαση σε αυτού του είδους τις χορηγήσεις, αφού αυτές δεν αποτελούν προς το παρόν, το κύριο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. δ) Μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας της Τράπεζας διοχετεύθηκε και σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων, επιλεγμένων εταιρειών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων, κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς, ώστε η Τράπεζα να υποκαταστήσει στο μέτρο του εφικτού τη μείωση των επιτοκιακών της εσόδων από τη διατραπεζική αγορά, δεδομένης της συνεχούς μείωσης αλλά και παραμονής των επιτοκίων της αγοράς αυτής, σε χαμηλά επίπεδα. ε) Κατά το έτος 2009, οι πωλήσεις των πιστωτικών καρτών (credit cards) εξακολούθησαν την πορεία τους, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2005, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της συνέχισης των προωθητικών ενεργειών και μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας εταιρείας, Post Credit, αλλά και μέσω σταυροειδών πωλήσεων, του δικτύου των καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του εναλλακτικού δικτύου των ΕΛ.ΤΑ.. Τα χορηγητικά υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών στις 31/12/2009 ανήλθαν στο ποσό των 242,85 εκατ. ευρώ, έναντι 191,27 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 26,97%. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των χρεωστικών καρτών (debit cards) «T.T.Visa Electron», οι οποίες χορηγούνται στους κατόχους καταθετικών λογαριασμών. Ο αριθμός τους στο τέλος του έτους ανήλθε σε έναντι του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 27,11%. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, η συνολική καθαρή από αποπληρωμές, αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας κατά το έτος 2009, ανήλθε σε ποσοστό 13,18% και σε απόλυτο αριθμό η αύξηση ανήλθε στο ποσό των 939,40 εκατ. 15

19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Οι μεταβολές αυτές στα επιμέρους χαρτοφυλάκια εκτιμώνται ως ικανοποιητικές, δεδομένης της συγκυρίας στην οποία βρσκόμαστε και του ρυθμού της αγοράς, ο οποίος ανήλθε για το έτος 2009 στους τομείς της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης σε 3,7% και 2,0% αντίστοιχα (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας), αλλά και της εφαρμογής της νέας πολιτικής για την πιστωτική επέκταση. Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε, ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να χορηγεί Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στον τομέα ανάπτυξης των σχέσεων με τα ΕΛ.ΤΑ., που αποτελεί και σημαντικό άξονα της στρατηγικής της Διοίκησης, ουσιαστική εξέλιξη απετέλεσε η συνεργασία σε επίπεδο των δυο οργανισμών, για την βελτίωση του χρόνου παροχής των οικονομικών στοιχείων των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω ΕΛ.ΤΑ., με βασική κατεύθυνση την σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία και διασύνδεση των συστημάτων των δυο οργανισμών. Ήδη ολοκληρώθηκε η διασύνδεση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας, 439 καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., ενώ οι λογαριασμοί καταθέσεων των υπολοίπων 404 από τα 843 καταστήματα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., με τα οποία η Τράπεζα συνεργάζεται, έχουν μεταπτωθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας και εκτελούν on line-real time συναλλαγές, μέσω ειδικού για το σκοπό αυτό Help Desk. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν 81 διακριτοί χώροι (Shop in the Shop) εντός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., σύμφωνα με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό που είχε τεθεί ήδη, από το Στον τομέα των χορηγήσεων, η συνεργασία η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2006, με τη μορφή πιλοτικού προγράμματος για τη διάθεση χορηγητικών προϊόντων, συνεχίστηκε και στην υπό εξέταση χρήση και εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Τα καταστήματα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ. που διαθέτουν χορηγητικά προϊόντα της Τράπεζας, ανήλθαν στο τέλος του 2009 σε 310. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι δύναται να συνεισφέρει στο ρυθμό αύξησης του χαρτοφυλακίου των δανείων λιανικής, υπό το πρίσμα βεβαίως της νέας πολιτικής πιστωτικής επέκτασης. Άλλωστε είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα των εγκρίσεων των αιτημάτων για χορηγήσεις, τόσο αυτών που προωθούνται από το δίκτυο της Τράπεζας, όσο και εκείνων που προωθούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., είναι κεντροποιημένο και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την υπηρεσία εγκρίσεων της Τράπεζας. 16

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Στον τομέα της Διαχείρισης Διαθεσίμων η χρονιά που πέρασε ήταν μία ακόμη δύσκολη χρονιά, ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Προτεραιότητα απετέλεσε κατά το 2009 η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο η Τράπεζα κατέχει μια σημαντική θέση. Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια αναδιάρθρωσης αλλά και μείωσης των χαρτοφυλακίων χαμηλής ρευστότητας (structured products), μέσω της ρευστοποίησής τους και ταυτόχρονα η θωράκιση της Τράπεζας με την αντιστάθμιση των λοιπών επενδύσεων, μέσω της χρήσης παραγώγων προϊόντων, η οποία συνεχίστηκε και κατά το 2009, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, αλλά ταυτόχρονα και η μερική μείωση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, λόγω της αντιστάθμισης του κινδύνου. Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο των μετοχών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα αντισταθμίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο με την χρήση παραγώγων σε δείκτες του Ελληνικού και του Γερμανικού κυρίως ή και άλλων διεθνών χρηματιστηρίων, μια πρακτική απολύτως επιβεβλημένη σε περιβάλλον κρίσης και βέβαια και στο χαρτοφυλάκιο αυτό υπήρξαν ρευστοποιήσεις, με γνώμονα τον περιορισμό των περαιτέρω υποαξιών. Κατά το 2009, συνεχίστηκε η λογιστική αντιστάθμισης (hedge accounting) του επιτοκιακού κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων σταθερού επιτοκίου, μέσω της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS s), ενώ για μέρος του χαρτοφυλακίου των διαθέσιμων προς πώληση (AFS) ομολόγων και των δανειακών ομολόγων, μέσω της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS s) και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων και περιορίστηκε στο μέτρο του εφικτού, η επίδραση από την διακύμανσή τους, πρακτική άλλωστε που ακολουθείται και από τις άλλες διεθνείς και Ελληνικές τράπεζες. Η στρατηγική της διαχείρισης των διαθεσίμων της Τράπεζας, επικεντρώθηκε καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, στην ανάπτυξη εκείνων των λειτουργιών που θα βοηθούσαν να δημιουργηθεί πλήρης εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ταμιευτηρίου, ώστε να επιτευχθούν : - η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιστάθμιση των κινδύνων, - η αύξηση των συνεργιών της Τράπεζας με την πελατεία της, και - η μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της ρευστότητας ώστε να επέλθουν επιτοκιακά έσοδα. Ειδικότερα στη τελευταία αυτή λογική και με δεδομένη τη συνεχισθείσα, καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, μείωση των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, η Δ/νση Διαχείρισης Διαθεσίμων, έχοντας ξεκινήσει ήδη 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα