ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου II. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 III. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών IV. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς V. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 VI. Διαθεσιμότητα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης VII. Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η Δεκεμβρίου VIII. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών & με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως / περιόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 2 & 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 30 η Μαρτίου 2010 Πρόεδρος Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος Σπυρίδων Παντελιάς Ιωάννης Τσαγδής

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2009 ΕΩΣ 31/12/2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η χρήση που έληξε κατά τη 31 η Δεκεμβρίου 2009, απετέλεσε την έβδομη κατά σειρά εταιρική χρήση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με την μορφή της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, έτσι όπως αυτή συνεστήθη με βάση τον ν.3082, της 16 ης Δεκεμβρίου του Όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο κατά τη διάρκεια του 2009, όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βιώνουμε και στη χώρα μας μία πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία ακολουθεί μια πολύ μακρά περίοδο συνεχούς ανάπτυξης. Η διαχρονική συσσώρευση μιας πολύ υψηλής ρευστότητας, ο υπερδανεισμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και η πολύ μεγάλη συγκέντρωση πλούτου σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, ήταν αναμενόμενο πως θα οδηγούσαν σε μία χρηματοοικονομική κρίση. Εκείνο που ίσως δεν ήταν αναμενόμενο, είναι το μέγεθος, η διάρκεια και η παγκόσμια έκταση αυτής της κρίσης και για αυτό το λόγο είναι και πρωτοφανής. Η αντιμετώπισή της συνεχίζει να απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων μας. Των πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των μετόχων τους και βεβαίως και της πολιτείας. Η παρέμβαση της πολιτείας για την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, με το ποσό των 28 δις ευρώ, είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση. Προς την σωστή κατεύθυνση όμως θα πρέπει να κινηθούμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και θεωρώ ότι τρείς είναι οι βασικοί άξονες αυτής της κατεύθυνσης: Πρώτον, θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα υγιές τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια διαρκής προσπάθεια διοχέτευσης της ρευστότητας των τραπεζών, προς την πραγματική οικονομία και κυρίως στην μικρομεσαία επιχείρηση, διατηρώντας έναν κατ ελάχιστο ικανοποιητικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, και Τρίτον, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να επιδείξει μια στάση ευθύνης, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή την εποχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό και θα πρέπει να επισημάνουμε πως αυτή η κρίση, βρίσκει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε ισχυρότερη θέση έναντι του λοιπού πιστωτικού συστήματος, καθώς ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, με υπόλοιπα της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, βρίσκεται μόλις στο 63,85%, είναι δηλαδή από τους χαμηλότερους διεθνώς και συνεπώς το γεγονός αυτό μας εξασφαλίζει επάρκεια ρευστότητας. O δείκτης της κεφαλαιακής μας επάρκειας βρίσκεται κατά πολύ πάνω από το διεθνές όριο του 8%, και σύμφωνα με έκθεση της CITIGROUP, 2

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το 2009 βρίσκεται στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά και στην πρώτη πανελλαδικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ημερομηνία 31 ης Δεκεμβρίου 2009, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ανήλθε σε 17,10%, συμπεριλαμβανομένου του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών, του ν. 3723/2008, ενώ χωρίς το συνυπολογισμό αυτού του κεφαλαίου, ο δείκτης θα ανερχόταν σε 14,14% περίπου, επίπεδα δηλαδή πολύ ικανοποιητικά για την ανάπτυξη των εργασιών και την επέκταση της δραστηριότητας της Τράπεζας, ιδιαιτέρως δε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, το γεγονός ότι η δραστηριοποίηση της Τράπεζας στον τομέα των χορηγήσεων, δεν έχει επεκταθεί σημαντικά μέχρι στιγμής στις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στην λιανική, αποτελεί ένα πρόσθετο λόγο ασφάλειας, σε σχέση με τις αναμενόμενες επισφάλειες του συστήματος, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει προσχωρήσει στα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, προκειμένου να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη ρευστότητά του και την κεφαλαιακή του επάρκεια και να είναι σε θέση αφενός να εκμεταλλευτεί άμεσα και ανταγωνιστικά τις όποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες παρουσιαστούν και αφετέρου να στηρίξει, λόγω της ρευστότητάς του, τις ενδεχόμενες επιχειρηματικές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ανάλογα με το πώς αυτές θα διαμορφωθούν. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Από την αρχή της χρονιάς που πέρασε, η Τράπεζα μένοντας πιστή στις ήδη ειλημμένες αποφάσεις των οργάνων και των επιτροπών της, είχε χαράξει και ακολούθησε πιστά, μια πολιτική συγκρατημένης, ελεγχόμενης και ποιοτικά πιο αυστηρής πολιτικής επέκτασης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεών της, με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ρευστότητας. Εμπεριστατωμένα και συνειδητά διαφοροποιήθηκε από την τακτική που ακολούθησαν οι περισσότερες ανταγωνίστριες τράπεζες, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια σημαντική ρευστότητα, την οποία και εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτοντας αυτή την υψηλή ρευστότητα και παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, η Τράπεζα συνέχισε καθ όλη τη διάρκεια του 2009 να έχει σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επί τη βάση πάντοτε της συγκρατημένης και ασφαλούς πολιτικής πιστωτικής επέκτασης, της 3

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 ενδυνάμωσης κατά το δυνατόν των επαναλαμβανόμενων (λειτουργικών) πηγών εσόδων της, της μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ιδιαιτέρως στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων και τέλος της ορθότερης δυνατής εκμετάλλευσης της υψηλής αυτής ρευστότητας. Με δεδομένη τη συνεχή, καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, μείωση των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, η Τράπεζα έχοντας αρχίσει ήδη από το τέλος της χρήσεως του 2008, συνέχισε να δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση μέρους της διαθέσιμης ρευστότητάς της για επενδυτικούς σκοπούς, σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων, επιλεγμένων εταιρειών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρήθηκε η συγκράτηση και περαιτέρω η κατά τι βελτίωση του μέσου επιτοκιακού περιθωρίου της Τράπεζας, αντικαθιστώντας τα μειωμένα έσοδα από τους τόκους της διατραπεζικής αγοράς, κυρίως όμως επιχειρήθηκε και η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους των 15μηνων προθεσμιακών καταθέσεων, τις οποίες κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2009, προσέφερε η Τράπεζα, προκειμένου να συγκρατήσει τη διαρροή των καταθέσεών της προς τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία προσέφεραν, κυρίως για λόγους προσέλκυσης ρευστότητας, αντίστοιχα υψηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, συνεχίστηκε και κατά το 2009 η προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και ειδικά εκείνου των εναλλακτικών επενδύσεων, μειώνοντάς το σημαντικά, με σταδιακές ρευστοποιήσεις και περιορίζοντας έτσι τις απώλειες, οι οποίες σήμερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερες, λόγω της κρίσης των αγορών. Σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα, στόχο μας αποτελεί η έξοδος από αυτήν την χρηματοπιστωτική κρίση, παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι, προστατευμένοι κεφαλαιακά και ει δυνατόν, ενδυναμωμένοι σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Αυτός είναι και ο λόγος που πέραν από την προσχώρηση της Τράπεζας στο 1 ο μέτρο του ν.3723/2008, στην αύξηση δηλαδή του μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, καλώντας τους μετόχους να στηρίξουν αυτό το στόχο. Οι επόμενες μια ή δυο χρονιές που ακολουθούν, θα πρέπει να χαρακτηριστούν από διαφορετικές λογικές σε σχέση με το παρελθόν. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, ίσως δεν πρέπει να είναι ο πιο σημαντικός στόχος τους, απέναντι στην ασφαλή κυρίως αλλά και συνετή δραστηριοποίησή τους. 4

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Σε αυτό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, εμείς στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, φιλοδοξούμε να είμαστε η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο, τόσο στο επιχειρηματικό πεδίο, όσο και ως πυλώνας στήριξης της Ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά την διάρκεια του 2009, οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα, παρέμειναν δυσμενείς, παρά την παρατηρηθείσα σχετική ευφορία των αγορών, κατά το πρώτο εξάμηνο. Η συνεχιζόμενη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δημιούργησε δυσκολίες και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οδήγησε δε σε σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Κατά το πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε η μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο επίπεδο του 1%, στο οποίο παραμένει ακόμη και σήμερα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σημαντική μείωση των επιτοκίων, κατ αρχήν της διατραπεζικής αγοράς και κατ επέκταση στην πιο συγκρατημένη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και αντιστοίχως των χορηγήσεων, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το επιτόκιο αυτό. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη διεθνής οικονομική κρίση, επηρεάζοντας και την Ελληνική οικονομία, δημιούργησε εκ μέρους των τραπεζών την ανάγκη σχηματισμού περαιτέρω προβλέψεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες επισφάλειες στον τομέα των χορηγήσεων, ενώ ταυτόχρονα και μέχρι το τέλος της χρονιάς που πέρασε, παρατηρήθηκαν δυσχέρειες στην εξεύρεση και στο κόστος εξεύρεσης ρευστότητας, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Ελληνική οικονομία, συνδεδεμένη αναπόσπαστα με τη Διεθνή, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι είχε έναν από τους μικρότερους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο οποίος διαμορφώθηκε (σύμφωνα με τα στοιχεία από την Eurostat) το 2009 στο -2,0% σε ετήσια βάση, έναντι θετικής ανάπτυξης 2,0% την περυσινή χρονιά, αλλά αισθητά καλύτερος από αυτόν της Ευρωζώνης, ο οποίος σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαμορφώθηκε στο -4,3%. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Πολωνία εμφάνισε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2009 (1,7%), ενώ η Ελλάδα εμφανίζει το μικρότερο αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, μετά την Κύπρο (-0,7%) και την Μάλτα (-1,9%). Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός (Ιανουάριος2009 Δεκέμβριος 2009) με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ανήλθε στο 1,2% έναντι 4,2% (για το διάστημα Ιανουαρίου 2008 Δεκεμβρίου 2008), ενώ ο ρυθμός αύξησής του τον Δεκέμβριο του 2009, διαμορφώθηκε στο 2,6%. 5

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Μέσα σε αυτή την δυσχερή οικονομική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ήδη κατά την συνεδρίασή του στις 19 Δεκεμβρίου 2008, είχε αποφασίσει την συμμετοχή της στο σύνολο των ρυθμίσεων του Ν.3723/2008, που προβλέπει την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης [.]», κίνηση στην οποία προχώρησε και η πλειοψηφία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η Τράπεζα, μην αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, αλλά προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, προσχώρησε τελικά μόνο στο πρώτο μέτρο του ν.3723/2008, αυξάνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο, των προνομιούχων μετοχών. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, την 28 η Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν.3723/2008, για την αύξηση δηλαδή του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ( ) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες και ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων των κοινών μετοχών. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Μαρτίου 2009, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των κοινών μετοχών, με σκοπό την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, την 22 α Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ ( ,40 ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα δύο ( ), νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και «δυνατότητας προεγγραφής», προς απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η τιμή διάθεσης συνίστατο σε τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) ανά μετοχή. 6

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Η ανωτέρω αύξηση, καλύφθηκε κατά ποσό ύψους πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων, εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων, δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ ( ,60 ), αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,52%, μέσω της άσκησης συνολικά εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και διακοσίων σαράντα οκτώ ( ) «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, ενώ παρέμειναν αδιάθετες τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και επτακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την 144 η /6 ης Ιουλίου 2009, συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8, του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε τη διάθεση των τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ( ) αδιάθετων μετοχών, αποκλειστικά και μόνο στους πρώτους κατά σειρά προτεραιότητας «δικαιούμενους προεγγραφής», ήτοι στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους, ολικά ή μερικά, προχωρώντας μάλιστα σε αναλογική κατανομή αυτών (δεδομένου ότι ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκούσε για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που παρατηρήθηκε, ύψους πενήντα τριών εκατομμυρίων, δέκα χιλιάδων και εννιακοσίων σαράντα εννέα ( ) μετοχών (τόσο από αυτή την κατηγορία δικαιούμενων προεγγραφής, όσο και από τις λοιπές κατηγορίες), με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη 13 η Ιουλίου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά το 2009 συνεχίστηκε η οργανωτική αναδιάρθρωση, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του 2008, αποτελώντας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναμφισβήτητα μια χρονιά σημαντικών αλλαγών. Αλλαγές, οι οποίες σηματοδότησαν ουσιαστικά την μέχρι στιγμής πορεία της Τράπεζας και αποτύπωσαν την σημερινή της εικόνα, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, της αγοράς και της Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει κανείς να ευχαριστήσει το προσωπικό, για την συνεισφορά του, καθώς επίσης και τους βασικούς και τους λοιπούς μετόχους για την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα. Στη συνέχεια, επιγραμματικά, αναφέρονται τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε, καθώς και οι εξελίξεις στους σημαντικότερους τομείς της δραστηριότητάς μας. 7

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Στις 28 Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν.3723/2008, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ( ) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2009, δια της πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (των προνομιούχων μετοχών) από το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 136/ ), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,40 ευρώ και διαιρείτο σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη. Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν και της υπ αριθμόν 134/ συνεδρίασής του, προέβη, κατ επιταγή και σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση (γ), της σχετικής σύμβασης, αλλά και σύμφωνα με την ειδικότερη, υπ αριθμόν 12039/Β 702/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στην ενσωμάτωση του κ. Άγγελου Ανδρουλιδάκη, ως πρόσθετου μέλους του και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με θητεία ισόχρονη με τη διάρκεια παραμονής της Τράπεζας στο συγκεκριμένο μέτρο. Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών, στη Μονάδα Προμηθειών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 η Τράπεζα ανέστειλε το «Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών», το οποίο είχε αποφασίσει από τις 2 Μαΐου 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 16, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Το Πρόγραμμα αφορούσε την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, μέχρι κατ` ανώτατο όριο 10 εκ. μετοχών, με εύρος τιμής αγοράς, κατώτατη και ανώτατη, 3,70 ευρώ (ονομαστική αξία) και 19 ευρώ, αντίστοιχα. Οι αποκτήσεις αυτές εδύναντο να 8

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιηθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από τη 2 α Μαΐου 2008, ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρι τη 2 α Μαΐου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το «Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών» (άρθρο 16 παρ. 2 κ.ν. 2190/20), ρυθμίζοντας τους βασικούς όρους για την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κατά το χρονικό διάστημα από 9 ης Ιουνίου 2008, μέχρι και 30 ης Ιουνίου του 2009, η Τράπεζα απέκτησε συνολικά ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,21% του μετοχικού της κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή διακατέχεται από την 19 η Φεβρουαρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα πραγματοποίησε την τελευταία απόκτηση, κατόπιν της απαγόρευσης απόκτησης ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν.3723/2008 (άρθρο 28, του ν. 3756/2009). Στις 21 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο δεύτερος γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού με τραπεζική προϋπηρεσία. Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε με υποδειγματικό τρόπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η πρόσληψη και ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, ενίσχυσε λειτουργικά και παραγωγικά τόσο το δίκτυο των καταστημάτων, όσο και τις κεντρικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα συνολικά προχώρησε στην πρόσληψη 848 υπαλλήλων και στελεχών, 644 εκ των οποίων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ 114 άτομα απεχώρησαν από διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, εθελουσία έξοδος, μετατάξεις, κ.α.). Στις 5 Μαρτίου 2009, η Τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει στις 20 Οκτωβρίου 2008 με θέμα «Κοινωνία Ευθύνης Οικονομία & Περιβάλλον», με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, να αποτυπώσουν τη δική τους καλλιτεχνική ματιά και στάση απέναντι στο περιβάλλον. Συμμετείχαν συνολικά 129 νεαροί καλλιτέχνες, με έργα που ξεχώρισαν για το κοινωνικά μηνύματα, την πρωτοτυπία, την ευαισθησία και τη ζωντάνια τους. Κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα έργα ανεξαιρέτως, απετέλεσε το σύμβολο της αποταμίευσης, ο παραδοσιακός κουμπαράς, που είναι συνδεδεμένος με την ιστορική και εμπορική φήμη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στόχος ήταν να προβληθεί μέσω αυτού η αποταμίευση σε κάθε της μορφή, τόσο με την κυριολεκτική, όσο και με τη μεταφορική της έννοια, όπως για παράδειγμα η εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας. 9

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Από τους 129 συμμετέχοντες, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι 40, στους οποίους καταβλήθηκαν και χρηματικά βραβεία, τα δε έργα τους εκτέθηκαν στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εκτύπωσης των ημερολογίων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αλλά και αφισών για την προώθηση του πνεύματος της αποταμίευσης. Στις 22 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με αντικείμενο πιστοποίησης τη «Διαχείριση Απαιτήσεων Ληξιπρόθεσμων Δανείων (Collections)», από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 22 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας των κοινών μετοχών, κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ ( ,40 ), με την έκδοση εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα δύο ( ) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετοχών. Στις 23 Απριλίου 2009, η Τράπεζα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της στρατηγικής συνεργασίας με τα ΕΛ.ΤΑ., αποφάσισε την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία μηχανήματος αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στο Αγαθονήσι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων του ακριτικού νησιού. Στις 29 Απριλίου 2009, η Τράπεζα βραβεύτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα Best Work Places, η οποία αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο θεσμό στο συγκεκριμένο τομέα. Η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία «εταιρείες με 250+ εργαζόμενους», έπειτα από την ανταπόκρισή της σε κριτήρια που αφορούν σε δυο άξονες. Πρώτον το «trust index», που αναφέρεται στις απαντήσεις των εργαζομένων σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και δεύτερον το «culture audit», δηλαδή την έκθεση της εταιρείας σε σχέση με τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στις 29 Μαΐου 2009, η Τράπεζα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Τράπεζας με αντικείμενα 10

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πιστοποίησης: α) Σχεδιασμός Υλοποίηση και Εφαρμογή της Πολιτικής Ασφαλείας και β) Ανάπτυξη Διαδικασιών και Μηχανισμών Πρόληψης και Καταστολής Κινδύνου, από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification Hellas A.E., Διεθνή Οίκο αξιολογήσεων συμμορφώσεως Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας. Στις 11 Ιουνίου 2009, η Τράπεζα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ανάπτυξης της ιδέας της αποταμίευσης από νεαρή ηλικία, πήρε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσφέρει στους μαθητές της πρώτης τάξης των Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα, από μία σχολική τσάντα, εξοπλισμένη με μια πλήρη σειρά γραφικής ύλης και ένα κουμπαρά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα οποία παρέλαβαν οι μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνολικά παραδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα σχολικά σετ. Στις 2 Ιουλίου 2009, η Τράπεζα σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφαλιστικής αγοράς, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής μεσιτικής ασφαλιστικής εταιρείας, υπό την επωνυμία "Post Insurance Brokerage - Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε." και την ενσωμάτωσή της στη δομή του Ομίλου (Φ.Ε.Κ σύστασης Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε 8444/ ) με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ (Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε 11212/ ) και η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη. Η Τράπεζα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50,01%. Η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο των branded τραπεζοασφαλιστικών (Βankassurance) και παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων και συνεργαζόμενη με σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, θα παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων και πρακτορείων των Ε.Λ.Τ.Α. και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό, νέα μερίδια αγοράς και στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της πελατειακής της βάσης. Στις 13 Ιουλίου 2009, εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, οι οποίες προέκυψαν μετά την πλήρη (κατά 133,79%) κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία είχε αποφασισθεί από τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την 22 α Απριλίου Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ,40 ευρώ, πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και «δυνατότητας προεγγραφής» 11

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 προς απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η τιμή διάθεσης συνίστατο σε 3,70 ευρώ ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσό ύψους ,60 ευρώ, αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,52% από την άσκηση συνολικά «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, ενώ παρέμειναν αδιάθετες μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την 144 η /6 ης Ιουλίου 2009, συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8, του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών, αποκλειστικά και μόνο στους πρώτους κατά σειρά προτεραιότητας «δικαιούμενους προεγγραφής», ήτοι στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους, ολικά ή μερικά, προχωρώντας μάλιστα σε αναλογική κατανομή αυτών (δεδομένου ότι ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκούσε για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που υπήρχε για μετοχές τόσο από αυτή την κατηγορία δικαιούμενων προεγγραφής, όσο και από τις λοιπές κατηγορίες), με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την συγκεκριμένη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων, ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ), διαιρούμενο αντίστοιχα σε διακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια, τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσιες εξήντα τέσσερις ( ) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη και σε εξήντα εκατομμύρια, οκτακόσιες χιλιάδες ( ) προνομιούχες, ενσώματες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμες από την Τράπεζα μετοχές, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του. Στις 24 Ιουλίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίασή του, είχε αποφασίσει επί της αρχής, την ίδρυση τριών (3) νέων θυγατρικών εταιρειών, με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στους τομείς του Real Estate, του Leasing και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης, συστήθηκε η εταιρεία «Post Bank Green Institute Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων για το περιβάλλον» (ΦΕΚ σύστασης Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε. 9847/ και 13278/ ), με έδρα τη Μεταμόρφωση. 12

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 500 χιλ. ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς και πιστοποιήθηκε η καταβολή του κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου 2009, οπότε και επαναδημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε / ). Η Τράπεζα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50%. Σκοπός της εταιρείας είναι, ιδίως, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης έργων στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, η υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας, η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων για θέματα περιβάλλοντος και η υλοποίηση Έργων για το περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η πιστοποίηση πάσης μορφής νομικών προσώπων σχετικά με τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και ελέγχου εκπομπών ρύπων. Στις 11 Δεκεμβρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του βασικού Μετόχου «Ελληνικό Δημόσιο», συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των κοινών μετοχών, η οποία με απόφασή της, εξέλεξε νέο (9) εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για πενταετή θητεία, καθορίζοντας παράλληλα δυο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις». Μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα εκλέγοντας ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τον κ. Κλεάνθη Παπαδόπουλο και ως νέο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, εκχωρώντας εκ νέου, εν όψει της νέας σύνθεσης, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσεως, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνέχισε την πορεία οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των μεγεθών του, βεβαίως με μικρότερο ρυθμό, αλλά σταθερά υψηλότερο από τον ρυθμό της αγοράς. Η πορεία της ανάπτυξης αυτής στηρίχθηκε στις στέρεες βάσεις της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, της ποιότητας των χαρτοφυλακίων και της αυξανόμενης πελατειακής βάσεως, τόσο των χορηγήσεων όσο και των καταθέσεων. Στην γραμμή αυτής της πολιτικής σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Το ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 17,96 δις, σημειώνοντας αύξηση 20,52% σε σχέση με την Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά 13

17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 πελατών ανήλθαν σε 8,07 δις σημειώνοντας αύξηση 13,18%. Οι καταθέσεις και τα Repos ανήλθαν σε 12,63 δις σημειώνοντας αύξηση 12,67%, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης ανήλθε σε 1.224,49 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης πριν το φόρο εισοδήματος, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθαν σε 46,74 εκατ. Ευρώ, ενώ τα μετά το φόρο διαμορφώθηκαν σε 22,65 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε το 2009 από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν και διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης σε 17,10% από 8,59% στο τέλος του Στον τομέα της Πίστης Ιδιωτών, συνεχίστηκε η πολιτική της εγκρατούς και ποιοτικά αυστηρότερης πιστωτικής επέκτασης, με αυξημένα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτών, χωρίς πάντως να εγκαταλειφθεί η βασική αρχή, που αποσκοπεί να καταστεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μια τράπεζα που στοχεύει να εξυπηρετεί τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ελληνικής αγοράς και της πελατείας του, με προϊόντα σύγχρονα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις, αλλά παράλληλα απλά και κατανοητά, με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους. Κατά την εξεταζόμενη χρήση, η Τράπεζα προώθησε και νέα προϊόντα στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, βασιζόμενα πλέον στο επιτόκιο euribor, αντί του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό και το αντίστοιχο περιθώριο του επιτοκίου. Από τις ενέργειες αυτές, αναμένεται μικρή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων, προερχόμενη από τις νέες εκταμιεύσεις κυρίως, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα, α) Δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν και νέες μορφές στεγαστικών δανείων, προσαρμοσμένων αφενός στις ειδικότερες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πελατείας και αφετέρου στις μεταβαλλόμενες και πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, όπως για παράδειγμα η χορήγηση στεγαστικών δανείων με περίοδο σταθερού επιτοκίου ή χαμηλής εκκίνησης, ή με πρόβλεψη περιόδου χάριτος, κ.α.. Παράλληλα, συνεχίστηκε η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων Στεγαστικής Πίστης, με τη χορήγηση δανείων για αγορά, ανέγερση ή βελτίωση επαγγελματικής στέγης και σε άτομα που διαθέτουν την εμπορική ιδιότητα. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η καθαρή αύξηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων κατά 3,03% περίπου, σε σχέση με την περυσινή χρήση, φθάνοντας σε απόλυτους αριθμούς το ποσό καθαρής από αποπληρωμές αύξησης, των 135,65 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα κατά το έτος 2009 χορηγήθηκαν πάνω από 8,000 στεγαστικά δάνεια, ύψους περίπου 360 εκ. ευρώ. 14

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 β) Συνεχίσθηκε η χορήγηση προσωπικών-καταναλωτικών δανείων, καθώς και προεγκεκριμένων προσωπικών δανείων, προς υπαλλήλους Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, κατά το έτος 2009 χορηγήθηκαν 5,2 χιλ. περίπου προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια, ύψους περίπου 77 εκ. ευρώ και 33,5 χιλ. περίπου προεγκεκριμένα προσωπικά δάνεια ύψους περίπου 406 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας συνολική μικρή καθαρή μείωση ποσοστού -0,33%, και ποσού 6,31 εκ. ευρώ. γ) Οι χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου κινήθηκαν ελαφρώς αυξητικά κατά το 2009, χωρίς να έχει δοθεί έμφαση σε αυτού του είδους τις χορηγήσεις, αφού αυτές δεν αποτελούν προς το παρόν, το κύριο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. δ) Μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας της Τράπεζας διοχετεύθηκε και σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων, επιλεγμένων εταιρειών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων, κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς, ώστε η Τράπεζα να υποκαταστήσει στο μέτρο του εφικτού τη μείωση των επιτοκιακών της εσόδων από τη διατραπεζική αγορά, δεδομένης της συνεχούς μείωσης αλλά και παραμονής των επιτοκίων της αγοράς αυτής, σε χαμηλά επίπεδα. ε) Κατά το έτος 2009, οι πωλήσεις των πιστωτικών καρτών (credit cards) εξακολούθησαν την πορεία τους, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2005, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της συνέχισης των προωθητικών ενεργειών και μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας εταιρείας, Post Credit, αλλά και μέσω σταυροειδών πωλήσεων, του δικτύου των καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του εναλλακτικού δικτύου των ΕΛ.ΤΑ.. Τα χορηγητικά υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών στις 31/12/2009 ανήλθαν στο ποσό των 242,85 εκατ. ευρώ, έναντι 191,27 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 26,97%. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των χρεωστικών καρτών (debit cards) «T.T.Visa Electron», οι οποίες χορηγούνται στους κατόχους καταθετικών λογαριασμών. Ο αριθμός τους στο τέλος του έτους ανήλθε σε έναντι του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 27,11%. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, η συνολική καθαρή από αποπληρωμές, αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας κατά το έτος 2009, ανήλθε σε ποσοστό 13,18% και σε απόλυτο αριθμό η αύξηση ανήλθε στο ποσό των 939,40 εκατ. 15

19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Οι μεταβολές αυτές στα επιμέρους χαρτοφυλάκια εκτιμώνται ως ικανοποιητικές, δεδομένης της συγκυρίας στην οποία βρσκόμαστε και του ρυθμού της αγοράς, ο οποίος ανήλθε για το έτος 2009 στους τομείς της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης σε 3,7% και 2,0% αντίστοιχα (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας), αλλά και της εφαρμογής της νέας πολιτικής για την πιστωτική επέκταση. Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε, ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να χορηγεί Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στον τομέα ανάπτυξης των σχέσεων με τα ΕΛ.ΤΑ., που αποτελεί και σημαντικό άξονα της στρατηγικής της Διοίκησης, ουσιαστική εξέλιξη απετέλεσε η συνεργασία σε επίπεδο των δυο οργανισμών, για την βελτίωση του χρόνου παροχής των οικονομικών στοιχείων των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω ΕΛ.ΤΑ., με βασική κατεύθυνση την σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία και διασύνδεση των συστημάτων των δυο οργανισμών. Ήδη ολοκληρώθηκε η διασύνδεση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας, 439 καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., ενώ οι λογαριασμοί καταθέσεων των υπολοίπων 404 από τα 843 καταστήματα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., με τα οποία η Τράπεζα συνεργάζεται, έχουν μεταπτωθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας και εκτελούν on line-real time συναλλαγές, μέσω ειδικού για το σκοπό αυτό Help Desk. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν 81 διακριτοί χώροι (Shop in the Shop) εντός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., σύμφωνα με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό που είχε τεθεί ήδη, από το Στον τομέα των χορηγήσεων, η συνεργασία η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2006, με τη μορφή πιλοτικού προγράμματος για τη διάθεση χορηγητικών προϊόντων, συνεχίστηκε και στην υπό εξέταση χρήση και εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Τα καταστήματα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ. που διαθέτουν χορηγητικά προϊόντα της Τράπεζας, ανήλθαν στο τέλος του 2009 σε 310. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι δύναται να συνεισφέρει στο ρυθμό αύξησης του χαρτοφυλακίου των δανείων λιανικής, υπό το πρίσμα βεβαίως της νέας πολιτικής πιστωτικής επέκτασης. Άλλωστε είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα των εγκρίσεων των αιτημάτων για χορηγήσεις, τόσο αυτών που προωθούνται από το δίκτυο της Τράπεζας, όσο και εκείνων που προωθούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., είναι κεντροποιημένο και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την υπηρεσία εγκρίσεων της Τράπεζας. 16

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου 2009 Στον τομέα της Διαχείρισης Διαθεσίμων η χρονιά που πέρασε ήταν μία ακόμη δύσκολη χρονιά, ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Προτεραιότητα απετέλεσε κατά το 2009 η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο η Τράπεζα κατέχει μια σημαντική θέση. Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια αναδιάρθρωσης αλλά και μείωσης των χαρτοφυλακίων χαμηλής ρευστότητας (structured products), μέσω της ρευστοποίησής τους και ταυτόχρονα η θωράκιση της Τράπεζας με την αντιστάθμιση των λοιπών επενδύσεων, μέσω της χρήσης παραγώγων προϊόντων, η οποία συνεχίστηκε και κατά το 2009, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, αλλά ταυτόχρονα και η μερική μείωση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, λόγω της αντιστάθμισης του κινδύνου. Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο των μετοχών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα αντισταθμίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο με την χρήση παραγώγων σε δείκτες του Ελληνικού και του Γερμανικού κυρίως ή και άλλων διεθνών χρηματιστηρίων, μια πρακτική απολύτως επιβεβλημένη σε περιβάλλον κρίσης και βέβαια και στο χαρτοφυλάκιο αυτό υπήρξαν ρευστοποιήσεις, με γνώμονα τον περιορισμό των περαιτέρω υποαξιών. Κατά το 2009, συνεχίστηκε η λογιστική αντιστάθμισης (hedge accounting) του επιτοκιακού κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων σταθερού επιτοκίου, μέσω της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS s), ενώ για μέρος του χαρτοφυλακίου των διαθέσιμων προς πώληση (AFS) ομολόγων και των δανειακών ομολόγων, μέσω της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (IRS s) και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων και περιορίστηκε στο μέτρο του εφικτού, η επίδραση από την διακύμανσή τους, πρακτική άλλωστε που ακολουθείται και από τις άλλες διεθνείς και Ελληνικές τράπεζες. Η στρατηγική της διαχείρισης των διαθεσίμων της Τράπεζας, επικεντρώθηκε καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, στην ανάπτυξη εκείνων των λειτουργιών που θα βοηθούσαν να δημιουργηθεί πλήρης εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ταμιευτηρίου, ώστε να επιτευχθούν : - η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιστάθμιση των κινδύνων, - η αύξηση των συνεργιών της Τράπεζας με την πελατεία της, και - η μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της ρευστότητας ώστε να επέλθουν επιτοκιακά έσοδα. Ειδικότερα στη τελευταία αυτή λογική και με δεδομένη τη συνεχισθείσα, καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, μείωση των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, η Δ/νση Διαχείρισης Διαθεσίμων, έχοντας ξεκινήσει ήδη 17

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122141660000 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα