Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ 335 ¼óï öôù áßíïõí ïé ðïëëïß, ôüóï ðëïõóéüôåñïé ãßíïíôáé ïé ëßãïé, õðáêïýïíôáò óôïí êáíüíá ðïõ Ý ïõí åðéâüëëåé ïé áãïñýò êáé ôïí áíáäåéêíýåé ôï Bloomberg. Óå ðïóü ðåñßðïõ áíôßóôïé ï ìå ôï åëëçíéêü ñýïò áýîçóáí ôçí ðåñéïõóßá ôïõò ïé 100 ðëïõóéüôåñïé ôïõ ðëáíþôç, äçëáäþ óõíïëéêü êáôü 241 äéó. äïëüñéá. Ïé äïõëåéýò ôïõò, êé áò Þôáí ñüíïò - ðïëõóþìáíôá - äßóåêôïò ôï 2012, ðþãáí ðýñõóé êáëü, êáëýôåñá áðü ôá ðñïçãïýìåíá ñüíéá, éäßùò ãéá üóïõò äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôéò ëéáíéêýò ðùëþóåéò êáé óôéò ôçëåðéêïéíùíßåò. Ïé ðåñéïõóßåò ôùí 100 Ýöôáóáí áèñïéóôéêü ôá 1,9 ôñéó. äïëüñéá ôçí ôåëåõôáßá çìýñá ôïõ 2012, óýìöùíá ìå ôïí «çìåñþóéï äåßêôç» ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñáêôïñåßïõ, åíþ ìüíï 16 áðü ôç «ëßóôá ôùí ðëïõóéüôåñùí» Ýêëåéóáí «öôù üôåñïé» ôá âéâëßá ôïõ Ôç ìåãáëýôåñç áýîçóç ôçò ðåñéïõóßáò ôïõ êáôýãñáøå ï Éóðáíüò ÁìÜíóéï ÏñôÝãêá, éäñõôþò ôïõ ïìßëïõ Inditex (ëéáíéêýò ðùëþóåéò ñïý ùí - ZARA) êáé óþìåñá «áîßæåé» 57,5 äéó. äïëüñéá, äçëáäþ 22,2 äéó. äïëüñéá ðáñáðüíù áðü ü,ôé Ýíáí ñüíï ðñéí. Ùóôüóï, ðëïõóéüôåñïò ôùí ðëïõóßùí ðáñýìåéíå ï ÊÜñëïò Óëéì, ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï þñï ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí êáé óôçí éäéïêôçóßá ôïõ âñßóêåôáé, ìåôáîý Üëëùí, ç ìåîéêáíéêþ America Movil. Äåýôåñïò óôç ëßóôá åßíáé ï Ìðéë ÃêÝéôò (62,7 äéó. äïë. Microsoft), ôýôáñôïò ï áìöéëåãüìåíïò ñçìáôóôþò Ãïõüñåí ÌðÜöåô (47,9 äéó. äïë.) êáé ðýìðôïò ï Óïõçäüò ºíãêâáñ ÊÜìðñáíô ôùí ÉÊÅÁ (42,9 äéó. äïë.). Ç ïéêïíïìéêþ êñßóç, ôåëéêü, åßíáé óáí ôï íüìéóìá: Ý åé ðüíôá äõï üøåéò... ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νέα δεδοµένα για ΦΠΑ, αντικειµενικές τιµές και εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεµάχια Το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή ανακοίνωση του, απαντώντας στα δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρθηκε στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων και την φορολόγηση των εκτός σχεδίου ακινήτων και αγροτεμαχίων αναφέροντας ειδικότερα ότι: -Για τον ΦΑΠ, «τα ειδοποιητήρια με το φόρο ακίνητης περιουσίας που φθάνουν στους φορολογούμενους για τα έτη 2010, 2011 και 2012, αφορούν μικρό μόνο αριθμό ιδιοκτητών, δεδομένου ότι ο φόρος αφορά φυσικά πρόσωπα με μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπου το αφορολόγητο είναι ατομικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ΦΑΠ για το 2010 θα πληρώσει περίπου το 5% των ιδιοκτητών ακινήτων οι όποιοι κατέχουν ατομική ακίνητη περιουσία άνω των ευρώ το άτομο - και άρα στο ζευγάρι άνω των ευρώ- και το 2011, λόγω μείωσης του αφορολόγητου, περίπου το 10%, με ατομική ακίνητη περιουσία από ευρώ και άνω, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά για το 2012». -Για τις αντικειμενικές αξίες, στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η επέκτασή τους σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, «έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα και σταθερότητα στη φορολογητέα βάση των ακινήτων και των σχετικών συναλλαγών». -Για τα ακίνητα εκτός σχεδίου, το υπουργείο αναφέρει ότι εξετάζεται η ένταξή τους στο ενιαίο φόρο ακινήτων προκειμένου «να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να κατανεμηθούν τα βάρη δικαιότερα, ώστε να συνεισφέρουν όλοι κατά την δυνατότητά τους». Παράλληλα, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται η ιδιαιτερότητα των εκτός σχεδίου ακινήτων και αγροτεμαχίων, ώστε να ληφθεί υπόψη για τη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών τους. Ο Τύπος έγραψε για «φοροκαταιγίδα στα ακίνητα» και ότι «βαρύ θα είναι το τίµη- µα, το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων, για τα έτη 2011 και 2012, µε στόχο την είσπραξη 1 δις ευρώ». Λήγει σήµερα Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, η διαδικασία απογραφής συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Σε ανακοίνωση της διοίκησης, τονίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σε όσους δεν απογραφούν, ο ΟΑΕΕ θα προχωρήσει άµεσα σε αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχής γενοµένης από αυτή του Φεβρουαρίου. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Στατιστικά στοιχεία για έρευνα και τεχνολογία Με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε το προσωπικό και τις δαπάνες των ελληνικών φορέων που υλοποιούν δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης απευθύνει στους ελληνικούς φορείς σειρά ερωτηµατολόγιων που είναι διαθέσιµα στη διεύθυνση erotimatologia). Η έρευνα υλοποιείται από το EKT, µετά από απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αρµόδιου φορέα για την υποβολή των στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από την Ελλάδα στην Eurostat. Τα στοιχεία που συλλέγονται, έρχονται να καλύψουν το κενό στην ύπαρξη (µετά το 2007) αξιόπιστων στοιχείων για τους πόρους που η διαθέτει η Ελλάδα για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Συνέδριο για τον τουρισµό Το 5ο επιστηµονικό διεθνές συνέδριο για τον τουρισµό διοργανώνεται 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2013, στη Ρόδο, από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τίτλος του συνεδρίου: Tourism Trends and Advances in the 21st Century και η προθεσµία υποβολής περιλήψεων προκειµένου να επιλεγούν οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο είναι η 15η Ιανουαρίου Πληροφορίες: aegean.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013 «Εθελοντισµός και Νέοι» ΑΘΗΝΑ Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 Αφιέρωµα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΤΡΑ Μέγαρο Μουσικής, Γ. Γ. Νέας Γενιάς, Πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα, Βρετανικό Συµβούλιο. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Ε.Ε. Τµήµα υτικής Ελλάδος Στην ετήσια τακτική εκλογο-απολογιστική γενική συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30 έως 13:30 στα γραφεία του Συλλόγου(οδός Καρύτση 3, 4ος όροφος), καλούνται τα µέλη του ΣΕΑ. Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συλλόγου, Σ και ΕΕ, πρέπει να απευθυνθούν στο Σ του ΣΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 17/01/2013 και ώρα 19:00. Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 27/01/2013 και ώρα 10:30, σε αίθουσα του ΤΕΕ (οδός Νίκης 4). ιεθνής διαγωνισµός ιδεών ιεθνή διαγωνισµό ιδεών σχετικά µε τα ψηλά κτήρια διοργανώνει το αρχιτεκτονικό περιοδικό evolo, ο οποίος είναι ανοικτός σε αρχιτέκτονες, φοιτητές, µηχανικούς, σχεδιαστές και καλλιτέχνες από όλον τον κόσµο. Στόχος είναι η παρουσίαση νέων προτάσεων στις οποίες η αρχιτεκτονική ψηλών κτηρίων συνδιαλέγεται µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της πόλης. Οι διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και το δίπολο ιδιωτικός-δηµόσιος χώρος αποτελούν βασικές παραµέτρους του διαγωνισµού και οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη τους και όλες εκείνες τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται µε οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τάσεις και τον συγκεκριµένο τύπο κτηρίου. εν υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά την τοποθεσία, το µέγεθος ή τις προγραµµατικές απαιτήσεις. Ηµεροµηνία εγγραφής: µέχρι τις 15 Ιανουαρίου Προθεσµία κατάθεσης προτάσεων µέχρι τις 22 Ιανουαρίου Πληροφορίες: registration-evolo-2013-skyscraper-competition/ Εκδήλωση για τη δράση ICT4GROWTH Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του "Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων διοργανώνει ηµερίδα ενηµέρωσης του Ε.Π. για τη δράση ICT4GROWTH. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα π.µ. στο Electra Palace Hotel (Ν. Νικοδήµου 18-20, Πλάκα). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή στο φαξ , έως και την 10η Ιανουαρίου 2013, στις µ.µ. Στην εκδήλωση που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- θα αναπτυχθούν µεταξύ άλλων τα θέµατα: -«Καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα στους τοµείς: ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, γεωργία, αλιεία, τρόφιµα» -«Καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα στον τουρισµό, πολιτισµό, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία πρόνοια -Ψηφιακές υποδοµές, επικοινωνίες, µεταφορές, logistics, ναυτιλία, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες -Θέµατα χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ICT4GROWTH - Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας και προτάσεις για την υλοποίηση επιτυχηµένων επενδυτικών σχεδίων. 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επίδοµα ανεργίας στα «µπλοκάκια» Απόφαση προκειµένου να δοθεί το πολυαναµενόµενο επίδοµα ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελµατίες αναµένεται από το υπουργείο εργασίας µετά την σύσκεψη του υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση µε τις διοικήσεις των Ταµείων των ελεύθερων επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), των ανεξάρτητων επαγγελµατιών (ΕΤΑΑ) και του Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).Το χορηγούµενο ποσό αναµένεται να είναι κλιµακούµενο ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης. Η ρύθ- µιση θα αφορά ελεύθερους επαγγελµατίες και γενικά εργαζόµενους µε «µπλοκάκι» που πληρώνουν εισφορά στον ΟΑΕΕ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, που δηµοσίευσε ο Τύπος το χορηγούµενο ποσό θα κυµαίνεται από 180 έως 360 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και ελάχιστος χρόνος πληρωµής εισφορών στον ΟΑΕΕ (εξετάζεται να είναι από 5 χρόνια και άνω). Σήµερα αναµένεται να αποφασιστούν και τα κριτήρια, ενώ εκτιµάται πως σε πρώτη φάση θα καλυφθούν µέχρι άτοµα. Σηµειώνεται πως από το 2011 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δίνουν 10 ευρώ µηνιαία εισφορά. Τα χρήµατα αυτά πηγαίνουν σε έναν «κουµπαρά», ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει δοθεί επίδοµα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Με βήµα ταχύ αναπτύσσονται οι ΑΠΕ στην Ελλάδα Καλύπτουν όµως µόλις το 5% της καθαρής εγχώριας παραγωγής ενέργειας Σηµαντική ανάπτυξη του τοµέα των φωτοβολταϊκών το 2011, δείχνει η κλαδική µελέτη της Hellastat, η οποία, ωστόσο, επιση- µαίνει ότι την ίδια χρονιά, η συµµετοχή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν µόλις στο 5% της καθαρής εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η συνολική παραγωγή των ΑΠΕ (εξαιρουµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) διαµορφώθηκε σε GWh, το 2011 έχοντας αυξηθεί κατά 24,3% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ υπενθυµίζεται ότι ο Ν. 3851/2010 επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης, µε αποτέλεσµα τη ση- µαντική ενίσχυση της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος των σταθµών ΑΠΕ τη συγκεκριµένη χρονιά. Έτσι, η εγκατεστηµένη ισχύς τους ξεπέρασε τα MW, ση- µειώνοντας αύξηση 44% από το 2010 (συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκαν επιπλέον 770 MW). Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα εµφάνισαν τη µεγαλύτερη άνοδο, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους στα 626 MW, από 198 MW το Καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης αποτέλεσαν οι νέες εγγυηµένες τιµές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου Σηµαντικό µέρος της ανόδου προέκυψε από το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε κτίρια: Το 2011 υλοποιήθηκαν αιτήµατα, από τα οποία προήλθαν 102 MW, ενώ η ισχύς των φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις ανήλθε σε 8 MW. Άνοδος καταγράφηκε και στον τοµέα των αιολικών πάρκων, ο οποίος διατηρεί τη κυρίαρχη θέση στον κλάδο, µε τη συνολική ισχύ να ανέρχεται σε MW (2/3 του συνόλου), από MW το 2010 (+26%). Ενδεικτικό της ανάπτυξης της αγοράς αποτελεί το υψηλό µέγεθος σε ισχύ των συµβάσεων αγοραπωλησίας στο τέλος του 2011: MW, έναντι MW πριν από ένα χρόνο (+185%). Επιπλέον, η ισχύς των αδειών εγκατάστασης διαµορφώθηκε σε MW (+10%), ενώ των αδειών παραγωγής σε MW (+51%). Παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, το 2011 υλοποιήθηκαν αρκετά έργα κατασκευής νέων µονάδων ΑΠΕ, κάτι που διαφαίνεται και στην επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου της αγοράς: Ο κύκλος εργασιών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 36,8%, στα 635,61 εκατ. ευρώ, µε το 65% των επιχειρήσεων να εµφανίζουν βελτιωµένα έσοδα έναντι του Θετικό θεωρείται το γεγονός ότι το 85% και 72% των εταιρειών κατατάχθηκε στο κερδοφόρο τµήµα αναφορικά µε τα Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) και Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ), αντίστοιχα. Το περιθώριο µεικτού κέρδους συνέχισε την ανοδική του πορεία, φθάνοντας στο 49,3%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 58,6% και 20% αντίστοιχα. Τέλος, σύµφωνα µε την Hellastat, ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης είναι ιδιαίτερα χαµηλός (0,8 προς 1), ενώ η ικανότητα κάλυψης τόκων βελτιώθηκε οριακά στις 3,9 φορές. Επίσης, ο εµπορικός κύκλος σχηµατίστηκε στις -56 ηµέρες, µε τις εταιρείες να απολαµβάνουν του πλεονεκτήµατος της επαρκούς πίστωσης των προµηθευτών, ενώ η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) διαµορφώθηκε στο 7,7%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία. 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 1 Συνεχίζουµε και σήµερα την αναφορά σε ορισµένες µυστηριώδεις κατασκευές ανά τον κόσµο, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον εκείνων που αρέσκονται στην ενασχόληση µε τα...ανεξήγητα. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήθος µνηµείων του είδους, τα οποία, πλέον, αποτελούν τουριστικούς πόλους. Woodchester, Cotswolds, Αγγλία (φωτό 1) Το νέο-γοτθικού ρυθµού αρχοντικό του 19ου αιώνα, µε τους πυργίσκους στη σκεπή και τις λαξευτές γιρλάντες από πέτρα (γνωστές ως gargoyles), το οποίο βρίσκεται στο βάθος µιας βαθιάς και αποµονωµένης χαράδρας, εγκαταλείφθηκε στη φάση της κατασκευής του το 1873, όταν πέθανε ο ευλαβής Καθολικός ιδιοκτήτης του. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσµίου Πολέµου, το σπίτι χρησιµοποιήθηκε ως προσωρινό νεκροτοµείο των συµµαχικών στρατευµάτων. Ο θρύλος κάνει λόγο για έναν µεθυσµένο στρατιώτη, που περιφέρεται στους διαδρόµους του εγαταλειµένου κτιρίου ενώ ακούγεται µουσική της δεκαετίας του Therme Vals, Vals, Ελβετία (φωτό 2) Ψηλά στις Ελβετικές Άλπεις, στο Καντόνι του Graubünden, το µεγαλύτερο Καντόνι της Ελβετίας, υπάρχουν τα ιαµατικά λουτρά που σχεδίασε ο βραβευµένος µε το Pritzker του 2009, αρχιτέκτονας Peter Zumthor. Το εσωτερικό τους, επενδυµένο µε πλάκες χαλαζίτη Valser, δηµιουργεί έναν εντυπωσιακό λαβύρινθο, µινιµαλιστικό στην όψη, οιονεί βιοµηχανικό, οπωσδήποτε απόκοσµο. Το...µυστήριο στην περίπτωση συνίσταται στην ακουστική του στενού τούνελ και της κύριας αίθουσας των λουτρών, που αξιοποιώντας τον βηµατισµό των λουοµένων αναδύει µια Vibrato (µουσικό αποτέλεσµα από την ποσότητα των βηµάτων και ταχύτητα του βηµατισµού), δηµιουργώντας µια απολαυστικά βασανιστική ηχητική εµπειρία. Yaxchilan, Τσιάπας, Μεξικό (Φωτό 9) Ένα κτίριο του 4ου αιώνα, κατασκευασµένο από ασβεστόλιθο, µε πίνακες ζωγραφικής πάνω σε στόκο και σκαλιστά διακοσµητικα crester as, βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Usumacinta, στα σύνορα µε την Γουατεµάλα. Μια περιοχή όπου κυριαρχούν τα αµπέλια και οι πίθηκοι που διαρκώς φωνάζουν. Στο σηµείο αυτό του ποταµού υπάρχουν υπολείµατα πασάλων και στις δυο όχθες, οι οποίοι συγκρατούσαν µια, εξελιγµένη για την εποχή της, κρεµαστή γέφυρα. Ήδη είναι ένας από τους σηµαντικούς τουριστικούς πόλους του Μεξικού. Το µυστήριο έγκειται στην ξαφνική εγκατάλειψή του τον 9ο αιώνα. Φάρος Rubjerg Knude, Hjorring, ανία (φωτό 5) Μοιάζει ως προεξοχή σε ένα αµµόλοφο, ονοµάζεται Lonstrup Klint (βράχος), και δίνει την αίσθηση ενός φρουρού-φαντάσµατος. Χτίστηκε το 1900, αλλά εγκαταλείφθηκε το 1968, αφού η άµµος της θάλασσας άρχισε να καταλαµβάνει όλη την περιοχή. Το ψηλό κτίριι (75 πόδια) είναι πιθανόν να καταρρεύσει υπό την πίεση που ασκεί η κινούµενη άµµος µέσα στην επόµενη δεκαετία, γεγονός που κάνει πολλούς να αναρωτιώνται τι άλλα λείψαν των Vikings µπορεί να υπάρχουν κάτω από την άµµο. Το µυστήριο συνίσταται στο γεγονός ότι ο φάρος χτίστηκε σε έναν βράχο σε απόσταση 656 µέτρων από τη θάλασσα και περίπου 200 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της, όµως, παρά τις προσπάθειες διάσωσης, η άµµος κατάπιε µε τα χρόνια την περιοχή. Coral Castle, Homestead, Φλόριντα (Φωτό 10) Βρίσκεται νότια του Μαϊάµι, χτίστηκε την περίοδο από έναν και µόνο µικροσκοπικό Λετονό µετανάστη, τον Edward Leedskalnin, ως φόρος τιµής για την αγαπηµένη της ζωής του, που την έχασε τη νύχτα πριν από το γάµο τους. Για την κατασκευή χρησιµοποιήθηκαν τόνοι ασβεστολιθικής πέτρας, σε διαστάσεις µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στο Στόουνχεντζ (στο Amesbury της Αγγλίας). Το µυστήριο, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών επιστηµόνων εδώ και δεκαετίες, έγκειται στο γεγονός ότι δεν χρησιµοποιήθηκε κονίαµα, οι συνδέσεις είναι απολύτως ακριβείς, ενώ αψιφούνται κανόνες εξισορρόπησης. Ο κατασκευαστής ισχυρίστηκε πως γνώριζε το µυστικό για την κατασκευή των πυραµίδων!

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σε 25 µήνες το τραµ φτάνει στον Πειραιά Εντός του Ιανουαρίου υπογράφεται η σύµβαση του έργου από την Αττικό Μετρό Μέσα στον Ιανουάριο θα υπογραφεί η σύµβαση για την πρώτη, µετά το 2004 µεγάλη επέκταση του πιο φιλικού για το περιβάλλον συγκοινωνιακού έργου, του τραµ που σε 25 µήνες θα φτάσει στη καρδιά του Πειραιά. Εκτιµάται ότι θα «διώξει» τουλάχιστον Ι.Χ. οχήµατα την ηµέρα από τους δρόµους συµβάλλοντας κατά πολύ στην µείωση των ρύπων στο επιβαρηµένο λιµάνι. Αναλυτικά σε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Ηµερησία» σηµειώνεται ότι κατά ένα έκτο οικονοµικότερο από το µετρό το τραµ τίθεται πλέον και σε προτεραιότητα από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στα νέα έργα που θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν για χρηµατοδότηση από το νέο πακέτο κοινοτικής βοήθειας. Για τον λόγο αυτό και µε δεδοµένο ότι δύσκολα θα βρεθούν χρήµατα για πάνω από τρεις νέους σταθµούς µετρό, στο υπουργείο Ανάπτυξης θέτουν σε προτεραιότητα αµέσως µετά την επέκταση προς Πειραιά, τις επεκτάσεις προς Αργυρούπολη και Πεδίο του Άρεως και αµέσως µετά για την µεγάλη επέκταση προς Κερατσίνι - Πέραµα και Πατήσια. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση προς Πειραιά, η υπογραφή της σύµβασης της Αττικό Μετρό µε τον ανάδοχο να έχει καθυστερήσει λόγω της δυσκολίας που συνάντησε η κατασκευαστική εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ στο να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές καθώς η µεγάλη έκπτωση που έχει προσφέρει, σύµφωνα µε τον Νόµο, ανεβάζει το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Το πρόβληµα σύµφωνα µε πληροφορίες λύθηκε και από την Αττικό Μετρό δηλώνουν τώρα ότι µέσα στον Ιανουάριο θα υπογραφεί η σύµβαση και θα ξεκινήσουν τα έργα που θα ολοκληρωθούν έπειτα από δυο χρόνια. Η επέκταση έχει µήκος 5,4 χλµ. και προϋπολογισµό 50 εκ. ευρώ και θα εξυπηρετεί καθηµερινά επιβάτες µε 12 στάσεις. Η επέκταση θα ξεκινάει από το Νέο Φάληρο και η διαδροµή µέχρι το λιµάνι θα γίνεται σε µόλις 8 λεπτά. Η Αττικό Μετρό έχει εξάλλου έτοιµες µελέτες προκειµένου να προχωρήσει άµεσα δυο επεκτάσεις, το κόστος των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 40 εκ. ευρώ τα οποία εκτιµάται ότι µπορούν να βρεθούν ώστε να τρέξουν οι δηµοπρατήσεις ακόµα και µέσα στο Πρόκειται για την επέκταση από το Σύνταγµα έως την πλατεία Αιγύπτου στο Πεδίο του Άρεως. Η γραµµή θα ακολουθεί την λεωφ. Πανεπιστη- µίου και την οδό Πατησίων και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου της πεζοδρόµησης. ÎåêéíÜ ôï Ýñãï ôçò ôçëåèýñìáíóçò óôç Öëþñéíá Το µήκος της διαδροµής θα είναι 2,2 χλµ. και θα εξυπηρετούνται περίπου επιβάτες την ηµέρα. Ακόµα, στο σχεδιασµό είναι η µικρή επέκταση προς Αργυρούπολη µήκους 1,5 χλµ. που θα εξυπηρετεί περίπου επιβάτες την ηµέρα. Ο µεγάλος στόχος είναι όµως να ενταχθούν στο επόµενο κοινοτικό «πακέτο» δυο µεγάλες και εµπορικές επεκτάσεις προς πυκνοκατοικηµένες εργατικές περιοχές. Αφενός πρόκειται για την «νεκρανάσταση» της παλιάς γραµµής τραµ που ένωνε τον Πειραιά µε το Κερατσίνι και το Πέραµα, άλλα και µικρότερες επεκτάσεις προς την Φρεατύδα και το Χατζηκυριάκειο και αφετέρου για την περαιτέρω επέκταση της γραµµής από το Πεδίο του Άρεως έως τα Άνω Πατήσια µε κατάληψη µέρους του καταστρώµατος της οδού Πατησίων. Έφτασαν στη Φλώρινα τα πρώτα χρήµατα για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής υποδοµών τηλεθέρµανσης. Η διοίκηση του δήµου κατάφερε και πήρε προκαταβολή ύψους 28 εκατ. ευρώ και έτσι το έργο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους κατοίκους, θα ξεκινήσει δίχως καθυστερήσεις. «Στις 31 εκεµβρίου καταφέραµε και πήρα- µε την προκαταβολή ύψους 28 εκατ. ευρώ. Έχουµε ένα µεγάλο µέρος χρηµάτων για να αρχίσουµε το έργο κανονικά», δήλωσε ο δή- µαρχος Φλώρινας, Ιωάννης Βοσκόπουλος, προσθέτοντας: «Η τηλεθέρµανση είναι απαραίτητη για τους κατοίκους της Φλώρινας. Θα µειώσει το κόστος θέρµανσης σε µία δύσκολη οικονοµικά περίοδο έως και 60%, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν θα χρειάζεται να καίνε άλλο οι κάτοικοι ξύλα, πετρέλαιο και πέλλετς». Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου της τηλεθέρµανσης για την ακριτική πόλη ανέρχεται σε 86,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδοµές για τη µεταφορά και διανοµή θερµικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης και ζεστού νερού των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015, ενώ δικαιούχος θα είναι η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας ( ΕΥΑΦ). 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ- Κοινή γραµµή ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ Η ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑ- ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- Σηµαντικά ποσά στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. ΤΑ ΝΕΑ: Η συνεχής αύξηση της φορολογίας φέρνει χαµηλότερη ζήτηση, αδυναµία πληρωµών και µείωση των εσόδων- ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ- Συµµαχία Αντώνη Σαµαρά-Βαγγέλη Βενιζέλου ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται ένα νέο 89. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων- ΣΤΟ ΙΧΤΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕ Α «ΣΗΜΑ» ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Στόχος, στις αρχές του 2013, οι προθε- ΜΕΙ- ΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα- ΝΑ ΑΝΑ- ΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΟΛΙ ΡΕΝ: ΚΟΨΑΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠ ΟΣΑ ΣΑΣ ΛΕΓΑΜΕ τις αυξήσεις στα τιµολόγια- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΕ- ΡΕΙΑ». ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Οι αξίες των ακινήτων πέφτουν, οι φόροι ανεβαίνουν!- Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ 2013 πολιτικών λογαριασµών µε πεδίο βολής τη φοροδιαφυγή- ΑΚΡΑΙΑ ΠΟΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ. 6 ΜΕΡΕΣ: Πάνω από δικαιούχοι στην ουρά για τα χρήµατά τους- ΟΜΗ- ΡΟΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑ- ΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ. ΕΘΝΟΣ: Συναγερµός για τη δηµόσια υγεία από την οµίχλη του καπνού- SOS ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ κόντρα µε ΣΥΡΙΖΑ- ΡΙΧΤΕΡ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ κτίβα της εφορίας- «ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ. Η ΕΛΛΑ Α ΑΥΡΙΟ: Αποκάλυψη: Ανεξέλεγκτο εκκολαπτήριο σκανδάλων το ταµείο Αποκρατικοποιήσεων- ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΙΑΠΛΟΚΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕ για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος - ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΩΝ ΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ- ΙΚΗΓΟΡΟΙ. ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ: Μετά τον Παπακωνσταντίνου, στο στόχαστρο δύο γαλάζιοι κι ένας πράσινος πρώην υπουργοί- «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΠΕ ΕΣ» ΑΘΗΝΑ ΧΑ- ΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αντικειµενικές αξίες παντού: Σε οικόπεδα, αγροτεµάχια, βοσκοτόπους- ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΚΛΕΙ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ». ΕΣΤΙΑ: ΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ- Ο Steve Forbes επισηµαίνει το αδιέξοδο. Η ΑΥΓΗ: Λίστα Λαγκάρντ: «ΚΕΛΑΗ ΟΥΝ» ΓΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΜΕ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙ- ΧΛΗ. Η ΒΡΑ ΥΝΗ: Πλήρης οδηγός συνταξιοδότησης µε βάση το τρίτο µνηµόνιο- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Απόστολος Τζιτζικώστας VS ιονύσης Ψωµιάδης- ΠΑΡΑΣ- ΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ένα απίστευτο γεωπολιτικό θρίλερ παίζεται αυτή την ώρα παρασκηνιακά στην Ελλάδα!- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΕΡ ΥΝΑΜΕΙΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ (ΑΚΟΜΑ) ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΟΛΒΑ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι σχεδιασµοί του οικονοµικού επιτελείου για τη φορολογία κεφαλαίου- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑ- ΧΙΑ κατώτατο µισθό, στις αποζηµιώσεις, στο χρόνο απασχόλησης- ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ- Θεµελιώδεις µεταβολές στο Ασφαλιστικό, µε πρό- ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Ταχυδροµικό ταµιευτήριο: ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ. ΚΕΡ ΟΣ: Επί τάπητος το νέο φορολογικό σε χθεσινοβραδινή ευρεία σύσκεψη- ΤΟ ΦΟΡΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Ο ενιαίος φόρος, οι αντικειµενικές αξίες, Μείζον πρόβληµα στην Ευρωζώνη - ERNST & YOUNG: 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ-ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΤΟ 2013 ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ανόδου συνέχεια- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΚΕΡ Η ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΕΞΠΡΕΣ: Στόχος η ένταξη των εκτός σχεδίου ακινήτων και αγροτεµαχίων στη φορολογητέα ύλη- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙ- ΟΧΕΣ «ΒΡΟΧΟΣ» Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ MOTOR OIL: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ HSBC ΓΙΑ 3ΕΤΕΣ ΑΝΕΙΟ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΛΟ» Τ.Τ.- Εκπνέει η προθεσµία υποβολής φακέλων από τις τράπεζες- Έως τις 15 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΒΑΡΥΣ Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟ- ΝΙΑΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΗΠΑ- Απειλή υποβάθµισης από MOODY S- Πιέσεις από ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 50%. Η ΑΞΙΑ: Χρηµατιστήριο: Ο στόχος των µονάδων και το παιχνίδι σε blue chips, µεσαία, περιφέρεια- ΤΟ ΡΑΛΙ, ΤΑ ΝΕΑ DEALS ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ GOOD BANK ΤΟΥ Τ.Τ.. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Οι συστάσεις των ειδικών για το ιδανικό χαρτοφυλάκιο του ΣΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 32 ΜΕΤΟΧΕΣ Τέσσερις προς Ελληνικό, δύο στο Περιστέρι και ένας στο Αιγάλεω- ΠΑΡΑ Ι Ο- ΝΤΑΙ ΕΠΤΑ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡ Η ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ηµιουργείται ενιαίο δίκτυο container terminals- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΕΣ ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Νέα µέθοδο παρακολούθησης εγκαινιάζει η τριανδρία των ελεγκτών, που φτάνει στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΝΑΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σελίδα 24 4/01/2013 Στη κόψη του ξυραφιού βρίσκεται n υλοποίηση των τεσσάρων εργοστασίων διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική. To κλίµα ήδη είναι πολεµικό, ενώ οι τέσσερις µονάδες θα πρέπει να συµβασιοποιηθούν οπωσδήποτε µέχρι το τέλος της χρονιάς. To αντίθετο θα σηµαίνει απώλεια των δεσµευµένων κοινοτικών κονδυλίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ σηµαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην οικονοµία αφού θα χαθούν επενδύσεις που εκτιµάται ότι µπορούν να φτάσουν έως και το 1,5 δισ. ευρώ. To πιo σηµαντικό είναι όµως ότι n οποιαδήποτε καθυστέρηση θα φέρει την Αθήνα σε κατάσταση άµεσης απειλής από τα σκουπίδια καθώς τα ούτως ή άλλως ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα θα τιναχθούν στον αέρα και n ελληνική πρωτεύουσα δεν θα έχει εξασφαλισµένη διαχείριση για τα απορρίµµατα της όταν θα τεθεί εκτός λειτουργίας, αφού θα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, n παλιά χωµατερή στη Φυλή, κάτι που αναµένεται να συµβεί, σύµφωνα µε την Περιφέρεια Αττικής στις αρχές του Ήδη, οι προκήρυξη των τεσσάρων διαγωνισµών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και εργαζοµένους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αντιδράσεις δεν αποτέλεσαν έκπληξη, αφού θα µπορούσαν να θεωρηθούν αναµενόµενες και εκτιµάται ότι θα κορυφωθούν καθώς πλησιάζουν και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για την υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους αναδόχους. Οι προθεσµίες υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγουν στις 22 Ιανουαρίου για τη µονάδα της Βορειοανατολικής Αττικής που θα γίνει στο Γραµµατικό, στις 24 Ιανουαρίου για τη µονάδα της Νοτιοανατολικής Αττικής που θα γίνει στην Κερατέα, στις 29 Ιανουαρίου για τη µονάδα επεξεργασίας των Άνω Λιοσίων και σης 5 Φεβρουαρίου για τη µονάδα της Φυλής. Τα έργα προωθούνται µέσω Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) και οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα αναλάβουν τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων για διάστηµα 27 ετών. To ύψος των επενδύσεων για τα έργα αυτά ανέρχεται σε περίπου 350 εκατ. ευρώ, ενώ n συνολική αξία των συµβάσεων (υποδοµές, λειτουργία, συντήρηση) υπολογίζεται οε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Οι τέσσερις µονάδες θα έχουν συνολικά δυναµικότητα διαχείρισης έως 1,3 εκατ. τόνους απορριµµάτων ετησίως. Παρά τα προβλήµατα, οι διαγωνισµοί αναµένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων της χώρας, αλλά δεν αναµένεται να γίνει το ίδιο µε διεθνείς οµίλους. Πάντως τα καλά νέα ήρθαν πρόσφατα από την Πάτρα όπου n εκεί προσπάθεια να προχωρήσει ο αντίστοιχος διαγωνισµός Σ ΙΤ έπεφτε πάνω στις οξύτατες αντιδράσεις των εργαζοµένων στη τοπική αυτοδιοίκηση. To δηµοτικό συµβούλιο της Πάτρας ανακοίνωσε τις προηγούµενες ηµέρες ότι εγκρίθηκε ο διαγωνισµός ύψους 90 εκατ. ευρώ. Ένα ακόµη θετικό νέο είναι n απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συµµετάσχει στην χρηµατοδότηση του έργου διαχείρισης απορριµµάτων στη υτική Μακεδονία το οποίο βρίσκεται στο στάδιο κατάθεσης δεσµευτικών προσφορών. Την ίδια στιγµή, άναψε και το «πράσινο φως» στις Σέρρες για τον αντίστοιχο διαγωνισµό Σ ΙΤ µετά την απόρριψη από το ΣτΕ των προσφυγών που κατατέθηκαν. Υπενθυµίζεται ότι διαγωνισµοί Σ ΙΤ για τα σκουπίδια «τρέχουν» ακόµη σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, ενώ µέσα στο επόµενο διάστηµα αναµένεται να συµβεί το ίδιο και για την περιφέρεια της Ηπείρου. ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΤΑ ΝΕΑ Σελίδα 25 4/01/2013 Η επιδότηση για την εγκατάσταση ενεργειακών τζακιών και οι αυστηρότεροι έλεγχοι σε καύσιµη ύλη αλλά και σε καυστήρες είναι ορισµένα από τα µέτρα που εξετάζει n κυβέρνηση προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε την αιθαλοµίχλη που έχει πνίξει την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Χθες ωστόσο, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος µε τη συµµετοχή και της υφυπουργού Υγείας Φωτεινής Σκοπούλη φάνηκε να υπάρχει διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Κι αυτό διότι n υφυπουργός έθεσε και το ζήτηµα του ακριβού πετρελαίου που απέφυγαν να αγγίξουν από το ΥΠΕΚΑ. Ενδεικτική είναι και n διαρροή από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι «οι απόψεις της υφυπουργού δεν ταυτίζονται µε τις απόψεις του υπουργείου». Η υφυπουργός υπονόησε ότι το πρόβληµα θα αντιµετωπιζόταν αν το πετρέλαιο ήταν φθηνότερο. Η χθεσινή σύσκεψη ήταν καθαρά αναγνωριστική και οι υπεύθυνοι απλώς συζήτησαν τους τρόπους µε τους οποίους θα αντιµετωπισθεί. «Τα αυξηµένα αιωρούµενα σωµατίδια έχουν κάνει την εµφάνισή τους από τον περασµένο Νοέµβριο. Αιτία είναι n χρησιµοποίηση χαµηλής ποιότητας καυσίµου: ξύλου και βιοµάζας», ανάφερε µεταξύ άλλων n κ. Σκοπούλη. «εν µπορούµε ωστόσο να πούµε στον κόσµο να µη ζεσταίνεται. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο να το κάνουν και να µην χρησιµοποιήσουν ξύλο. Και n Πολιτεία πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιµοποιούν καλής ποιότητας καύσιµο». Ο κόσµος µπορεί να γύρισε την πλάτη στο πετρέλαιο και να στράφηκε στη φωτιά µη µπορώντας να αντεπεξέλθει στην εξίσωση του φόρου µε το πετρέλαιο κίνησης, βρέθηκε µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα που απειλεί την υγεία του. Ενδεικτική είναι n πρόσφατη προειδοποίηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ότι n αιθαλοµίχλη - σε συνδυασµό µε τους ρύπους από τα αυτοκίνητα - µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο αναπνευστικό, στο νευρικό και στο αναπαραγωγικό σύστηµα. Η εκτίµηση είναι ότι ένα παραδοσιακό τζάκι εκλύει στην ατµόσφαιρα 30 φορές περισσότερα αιωρούµενα σωµατίδια απ' ό,τι ένας καλά συντηρηµένος καυστήρας πολυκατοικίας µε 25 διαµερίσµατα. Αποτέλεσµα της αποπνικτικής κατάστασης που έχει διαµορφωθεί είναι τα µικροσωµατίδια να κάνουν... πάρτι, αφού σε ορισµένες περιοχές της Αττικής εµφανίζονται σε υπερδιπλάσιες τιµές. Ενδεικτική είναι n περίπτωση σε Μαρούσι και Κορωπί, όπου τους δυο τελευταίους µήνες, διαπιστώθηκε 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ 18 φορές αύξηση των αιωρούµενων µικροσωµατιδίων πάνω από τα ανώτατο επιτρεπτό όριο (που είναι τα 50 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα). Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί, όπως επισηµαίνει ο υπεύθυνος εκστρατειών του ελληνικού τµήµατος της Greenpeace ηµήτρης Ιµπραήµ, ότι «αιωρούµενα µικροσωµατίδια έχουµε σε κάθε καύση - µόνο στην περίπτωση του φυσικού αερίου οι εκποµπές είναι πολύ χαµηλές. To πρόβληµα είναι η τοξικότητά τους». Όπως εξηγεί ο κ. Ιµπραήµ, «ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τον ανθρώπινο οργανισµό είναι n καύση ξύλων µε µπογιές και εµποτισµένων µε βερνίκια. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται και τα παλιά παντζούρια που ξηλώνονται και ρίχνονται στη φωτιά». Και τι µπορεί να γίνει; «Να στραφεί ο κόσµος στα ενεργειακά τζάκια και να χρησιµοποιεί καλύτερης ποιότητας ξύλα», συµπληρώνει ο ηµήτρης Ιµπραήµ. «Σε ένα ενεργειακό τζάκι οι απώλειες δεν υπερβαίνουν το 10-20% ενώ κατά τη διάρκεια της δευτερογενούς καύσης καίγονται και τα καυσαέρια της καµινάδας που είναι ιδιαίτερα τοξικά. Παράλληλα, ένα ενεργειακό τζάκι χρειάζεται µικρότερη ποσότητα ξύλων για να ζεστάνει τον χώρο». Σηµειώνεται ότι το κόστος εγκατάστασης ενός ενεργειακού τζακιού ξεκινά από ευρώ. ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελίδα 7 4/01/2013 To χάσµα που απειλεί να διασπάσει τη συνοχή της Ευρωζώνης καταδεικνύουν τα στοιχεία για την ανεργία που ανακοινώθηκαν χθες σε Ισπανία και Γερµανία. Ο αριθµός των ανέργων στη Γερµανία, παρά την αύξηση που σηµείωσε τον τελευταίο µήνα του 2012, παραµένει κοντά στα χαµηλά που βρισκόταν µετά την επανένωση, τη στιγµή που στην Ισπανία περίπου ο ένας στους τέσσερις Ισπανούς παραµένει χωρίς εργασία. Επιπλέον, οι προοπτικές για το 2013 είναι δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Γερµανία και αύξηση της ανεργίας στην Ισπανία, γεγονός που σηµαίνει ότι το χάσµα µεταξύ Βορρά και Νότου θα συνεχίσει να υφίσταται. Μολονότι το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στην Ισπανία το εκέµβριο του 2012, εξακολουθεί να παραµένει στο επίπεδο ρεκόρ των 4,85 εκατοµµυρίων ατόµων, όπως ανακοίνωσε χθες το ισπανικό υπουργείο Απασχόλησης, τη στιγµή που n χώρα βρίσκεται εγκλωβισµένη ανάµεσα στον στόχο µείωσης του δηµοσιονοµικού της ελλείµµατος και στην οικονοµική ύφεση. Η τέταρτη σε µέγεθος οικονοµία της Ευρωζώνης κατέγραψε το εκέµβριο του λιγότερους ανέργους(-1,2%) σε σχέση µε το Νοέµβριο. Σε ετήσια βάση, όµως, υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι (+9,64%), άτοµα συνολικά. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που χρησιµοποιεί διαφορετική µέθοδο υπολογισµού, το ποσοστό της ανεργίας ξεπέρασε κατά το τρίτο τρίµηνο το ιστορικό όριο του 25%, για να φθάσει το 25,02% (άνω του 52% στην ηλικιακή κατηγορία ετών), στο υψηλότερο ποσοστό, µετά την Ελλάδα, στο σύνολο του βιοµηχανικά ανεπτυγµένου κόσµου. Η ισπανική κυβέρνηση προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας θα έχει περάσει στο 24,6% στο τέλος του 2012 και στη συνέχεια στοχεύει σε πτώση στο 23,3% το To υπουργείο Απασχόλησης επισηµαίνει στην ανακοίνωσή του ότι τα ποσοστά της καταγραφής της ανεργίας σε ετήσια βάση είναι διογκωµένα εξαιτίας της κατάργησης σύµβασης που αφορά µη επαγγελµατικό βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό για άτοµα που χρειάζονται βοήθεια. Aπό την άλλη πλευρά, στη Γερµανία, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε το εκέµβριο λιγότερο του αναµενόµενου, φθάνοντας το 6,7%, όµως στο σύνολο του 2012 µειώθηκε στο 6,8% από 7,1% το 2011, σύµφωνα µε το γερµανικό Γραφείο Εργασίας. Τον προηγούµενο µήνα, ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3.000, αριθµός πολύ µικρότερος από την αύξηση κατά άτοµα που είχαν προβλέψει οικονοµολόγοι οι οποίοι συµµετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΕΡ ΟΣ Σελίδα 4 4/01/2013 Προϋποθέσεις µείωσης της λιανικής τιµής πετρελαιοειδών προϊόντων δηµιουργούνται µε το σχέδιο νόµου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «ιατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/ και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις» διότι θα ευνοηθούν οι εισαγωγές σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους ανταλλάγµατος τήρησης αποθεµάτων. Με το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται και θέµατα, όπως είναι n ειδική διάταξη για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά από αγρότες. Μετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόµου το οποίο επίσης περιλαµβάνει ευνοϊκές ρυθµίσεις για αγροτικά φωτοβολταϊκά έργα, n υλοποίηση των οποίων καθυστέρησε εξαιτίας προβληµάτων στη χρηµατοδότησή τους µετά την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς. Με ειδική διάταξη (άρθρο 24) προβλέπεται παράταση διάρκειας 2 µηνών στις συµβάσεις επαγγελµατιών αγροτών. Η παράταση αφορά στη διάρκεια των συµβάσεων που λήγουν έως τις 31 Μαρτίου 2013, ενώ ειδική µέριµνα λαµβάνεται και για συµβάσεις που έχουν ήδη λήξει και δίδεται n δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών σε όσους επαγγελµατίες αγρότες δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσής τους. Περαιτέρω, µε το άρθρο 25 καθορίζονται µειωµένα δικαιώµατα συµβολαιογράφων, Ταµείου Νοµικών κ.ά. κατά την κατάρτιση των συµβάσεων εκµίσθωσης των δικαιωµάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού και εν γένει δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων στο πλαίσιο των ειδικότερων όρων και της διαδικασίας εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο. Ακόµη, ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού PAE και θέµατα µετατάξεων υπαλλήλων των ΟΣΕ AE, ΕΡΓΟΣΕ AE και ΤραινΟΣΕ AE και ρυθµίζεται n άσκηση της δραστηριότητας της διάθεσης βιοκαυσίµων στους δικαιούχους της, απόφασης µε την οποία ρυθµίζεται n κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος To νοµοσχέδιο απαλλάσσει αναδροµικά από τις 9 Απριλίου τους πολύτεκνους και τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιµολογίου από τις χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που ήδη ισχύουν. 8

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 335 ΣΗΜΕΡΑ Όσο φτωχαίνουν οι πολλοί, τόσο πλουσιότεροι γίνονται οι λίγοι, υπακούοντας στον κανόνα που έχουν επιβάλλει οι αγορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.»

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» «Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Νίκος Χαραλαµπίδης Σητεία, 21 Σεπτεµβρίου 2010 Οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση Συγκρουόµενες ή αλληλένδετες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα