ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΦΜ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Υποβάλλουµε αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης εµπορευµατικού κέντρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3333/05 (ΦΕΚ 91 Α / ), όπως ισχύει, µε συνηµµένα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταγράφονται αναλυτικά στο έντυπο «Ελέγχου Πληρότητας ικαιολογητικών και Στοιχείων» (Παράρτηµα ΙΙ). ηλώνουµε ότι όλα τα συνηµµένα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Άρθρο 5 - Παρ. 1α & 2α Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανώνυµη Εταιρεία (ΑΕ) -Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του (αντίγραφα Φ.Ε.Κ.) -Επικυρωµένο αντίγραφο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την διαπίστωση της µετοχικής σύνθεσης της εταιρείας -Επικυρωµένο αντίγραφο βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και βιβλίου µετόχων -ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης Μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβληµένο ίσο του 10% της επένδυσης -Αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης (απόσπασµα πρακτικού, ΦΕΚ δηµοσίευσης) που θα αποφασίζει την εν λόγω καταβολή ή αύξηση προς το σκοπό της ίδρυσης Εµπορευµατικού Κέντρου -Πρακτικό Σ, αντίγραφο ΦΕΚ και σχετική καταχώρηση µητρώου ΑΕ για την καταβολή ή αύξηση -Καταθετήρια µετόχων Extraits τράπεζας που αποδεικνύουν την κατάθεση των ποσών -Αντίγραφο λογαριασµού όψεως της Εταιρείας ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Άρθρο 5 - Παρ. 1β & 2β Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αν υπάρχει κυριότητα ή επικαρπία - Συµβόλαιο αγοράς (επικυρωµένο αντίγραφο) -Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας µεταγραφής, βαρών, µη διεκδικήσεως, µη κατασχέσεως και Ε9 -Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης επικαρπίας (επικυρωµένο αντίγραφο) Αν υπάρχει µίσθωση ή -Θεωρηµένο από την εφορία αντίγραφο σύµβασης παραχώρησης ή εκµίσθωσης παραχώρηση -Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, µεταγραφής (κυρίου και µισθωτή), βαρών, µη διεκδικήσεως, µη κατασχέσεως και Ε9

3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Άρθρο 5 Παρ. 2στ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Περιγραφή του αντικειµένου της επένδυσης Β. Ανάλυση συνθηκών αγοράς στον τοµέα της εφοδιαστικής και ανάλυση SWOT Γ. Ανάλυση κόστους επένδυσης και λειτουργικών δαπανών. Ανάλυση εσόδων επένδυσης Ε. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (τουλάχιστον 10ετίας) ΣΤ. Ανάλυση ευαισθησίας Ζ. Υπόδειγµα οικονοµοτεχνικής µελέτης επενδυτικών σχεδίων ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ -Προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις -Προβλεπόµενες ταµειακές ροές της επένδυσης, ανάλυση προεξοφληµένων ταµειακών ροών (DCF) και προβλεπόµενα αποτελέσµατα χρήσης της επένδυσης -Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ - NPV), Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ - IRR) και Περίοδος Αποπληρωµής Άρθρο 5 Παρ. 2ε Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας -Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας - ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας των 5 τελευταίων χρήσεων (εφόσον υφίστανται) - ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή φορολογικές δηλώσεις µετόχων για τα τελευταία 5 έτη (εφόσον υφίστανται) άνειο Έγγραφο τράπεζας -Ύψος και συνολικό κόστος επένδυσης - ιάρκεια -Επιτόκιο -Περίοδος χάριτος -Εξασφαλίσεις για την παροχή του -Βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης του επενδυτικού δάνειου αποκλειστικά για την ενίσχυση της συγκεκριµένης επένδυσης Ίδια συµµετοχή 1. Εισφορές µετρητών Α. Τραπεζικές καταθέσεις εταιρείας ή µετόχων Β. Υφιστάµενα κεφάλαια της εταιρείας ή των µετόχων Γ. Λοιπά διαθέσιµα της εταιρείας ή των µετόχων -Βεβαίωση µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών λογαριασµών για το εξάµηνο πριν την υποβολή της πρότασης από όπου να προκύπτει διαθεσιµότητα τουλάχιστον του σχετικού ποσού. -Βεβαίωση υπολοίπου των πιο πάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης µεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συµµετοχής -Τεκµηρίωση βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση ΓΣ) -Τεκµηρίωση ότι η άντληση και χρήση των κεφαλαίων δε δηµιουργεί προβλήµατα ρευστότητας - ήλωση πρόθεσης ρευστοποίησης για τη χρηµατοδότησης της επένδυσης -Τεκµηρίωση ότι είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης -Οι δηλούµενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τρέχουσες τιµές ρευστοποίησης ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε

4 . Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου αποκλειστικά για την επένδυση 2. Υφιστάµενα φορολογηθέντα αποθεµατικά -Είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίηση εντός του χρονοδιαγράµµατος της επένδυσης -Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (απόσπασµα πρακτικού, Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσής του) προς το σκοπό της ίδρυσης Εµπορευµατικού Κέντρου. -Πρακτικό του Σ για την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσής του (Τ.Α.Π.Σ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως) και σχετική καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας νοµαρχίας -Καταθετήρια µετόχων Extraits τράπεζας που αποδεικνύουν την κατάθεση των ποσών -Αντίγραφο λογαριασµού όψεως της Εταιρείας - εν έχουν χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε άλλο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο -Τεκµηρίωση βάσει λογιστικών εγγραφών (ισολογισµός της τελευταίας κλεισµένης χρήσης ή ισοζύγιο) και εταιρικών πράξεων (απόφαση ΓΣ της Εταιρείας) -Τεκµηρίωση ότι η άντληση και χρήση των κεφαλαίων δε δηµιουργεί προβλήµατα ρευστότητας 3. Τρόπος κάλυψης ίδιας συµµετοχής -Υπεύθυνη δήλωση 1599/86 ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο γ.ββ. Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Στρατηγική σηµασία της επένδυσης και σύνδεσή της µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις στον κλάδο -Βαρύνουσα σηµασία της λειτουργίας του Eµπορευµατικού Κέντρου και τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης -Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά που µπορούν να συνεισφέρουν η Εταιρεία Εµπορευµατικού Κέντρου και οι εταιρείες µε τις οποίες πρόκειται να συνεργαστεί -Επιλέξιµες δαπάνες, σύνθεση της χρηµατοδότησης και πηγές άντλησής της -Αιτιολόγηση και επαρκής τεκµηρίωση της αναγκαιότητας επιχορήγησης, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ε. Επιτροπής, σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Άρθρο 5 Παρ. 2ε Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας και των µετόχων της. -Πιστοποιητικά επαγγελµατικής εµπειρίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκτέλεσης παρόµοιων έργων και υπηρεσιών της εταιρείας και των µετόχων της. -Πιστοποιητικά ακαδηµαϊκών σπουδών. -Συµφωνητικά συνεργασίας µε τα στελέχη, συµβούλους ή συνεργάτες της εταιρείας και των µετόχων της και τα βιογραφικά αυτών. -Κάθε άλλο έγγραφο/στοιχείο που αποδεικνύει την τεχνογνωσία, την εµπειρία και τις προηγούµενες επιδόσεις (αν υπάρχουν) της εταιρείας και των µετόχων, σε αναπτυξιακά σχέδια, σε υπηρεσίες εφοδιαστικής (logistics), στις συνδυασµένες µεταφορές, στην ανάπτυξη και διαχείριση εµπορευµατικών/διαµετακοµιστικών κέντρων, εµπορευµατικών σταθµών, καθώς και αποθηκευτικών χώρων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) Άρθρο 5 Παρ. 2ζ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 -Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Άρθρο 5 Παρ. 2γ και 2η Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Γενικό σχέδιο διάταξης εγκαταστάσεων και υποδοµών και πολεοδοµική µελέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ (ΦΕΚ 318/Α.Α.Π./3-7-09) κοινή απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε θέµα: «Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών Εµπορευµατικών Κέντρων». ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 5 Παρ. 2δ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Τρόποι προσπέλασης του Εµπορευµατικού Κέντρου από τα υφιστάµενα δίκτυα µεταφορών -Πιστοποίηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 αναφορικά µε την έκταση, τις µεταφορικές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά -Ανάλυση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στα υφιστάµενα µεταφορικά δίκτυα από τη λειτουργία Εµπορευµατικού Κέντρου -Έγγραφη έγκριση της ιεύθυνσης Χωροταξίας της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας της έκτασης για την ίδρυση και εγκατάσταση Εµπορευµατικού Κέντρου. -Αν απαιτείται, εφαρµογή των διατάξεων της Φ.30/ΟΙΚ.12247/1100/ (ΦΕΚ 440/Β / ) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης του Εµπορευµατικού Κέντρου µε την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή (Άρθρο 2 παρ. 2 (α) του ν.3333/2005)», αν απαιτείται. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΣΕΙΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Άρθρο 5 Παρ. 2θ & 2ι Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης περιοχής (απόσπασµα χάρτου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού -Γ.Υ.Σ.) ή του Εθνικού Κτηµατολογίου κλίµακας από 1: έως 1:5.000 µε ιδιαίτερη επισήµανση της θέσης της εδαφικής έκτασης του Εµπορευµατικού Κέντρου, συνοδευόµενο από πρόσφατη αεροφωτογραφία της Γ.Υ.Σ. ή του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος -Υψοµετρικά τοπογραφικά διαγράµµατα µε ιδιαίτερη επισήµανση της εδαφικής έκτασης του Εµπορευµατικού Κέντρου κλίµακας 1: Περιγραφή της προτεινόµενης έκτασης και της περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιοµέτρου από τα όρια του Εµπορευµατικού Κέντρου µε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: Σειρά φωτογραφιών µε ιδιαίτερη επισήµανση της εδαφικής έκτασης

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (σε ευρώ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 &1 ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1* ΕΝΟΤΗΤΑ 2* ΕΝΟΤΗΤΑ 3* ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ) Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ** "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 LEASING 0,0 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEASING ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 0,0 LEASING ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) *** ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Σημείωση: Τα στοιχεία μεταφέρονται συγκεντρωτικά εντός του ερωτηματολογίου Ανάλογα του επενδυτικού σχεδίου προστίθενται και άλλες ενότητες Συμβατικη επένδυση είναι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται με αγορά ή κατασκευή παγίων, Leasing είναι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την απόκτηση εξοπλισμού με leasing. * Ο Προϋπολογισμός διαχωρίζεται σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ εάν το επενδυτικό σχέδιο (α) περιλαμβάνει περισσότερες της μίας περιπτώσεις ή υποπεριπτώσεις του Άρθρου 3 παρ 1 και ιδίως εάν σε αυτές αντιστοιχούν διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης και (β) υλοποιείται σε περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης. Εκτός των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο φορέας μπορεί να διαχωρίσει το επενδυτικό του σχέδιο σε Ενότητες εφόσον θεωρεί αυτό σκόπιμο για την καλλίτερη παρουσίαση του. Παράδειγμα : Επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για την εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών στην περιοχή Α και μονάδα επεξεργασίας αυτών στην περιοχή Β (Άρθρο 3 παρ 1 περ β i), θα διαχωριστεί σε δύο Ενότητες κατά τόπο εγκατάσταση. Επίσης, μεταποιητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει και επένδυση προστασίας περιβάλλοντος θα διαχωριστεί σε δύο Ενότητες. ** Η δαπάνη παγιοποιείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% του συνόλου της αρχικής ενισχυόμενης επένδυσης (Ν.3299/2004 αρθρο 3 5γ).

9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1α ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.3299/2004, ΑΡΘΡΟ 4 1α (1ης & 3ης δέσμης κινήτρων) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ I. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) % α. ΠΟΣΟΣΤΟ (Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1) β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (+5%) για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (Ν.3299/2004, άρθρο 4 1α) : Εγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ Ίδρυση ξενοδοχείου 4* ή 5* Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχείο Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου παραδοσιακού ή διατηρητέου. Εγκατάσταση τουριστικής επιχείρησης σε Π.Ο.Τ.Α. Νεοϊδρυόμενος Φορέας γ. (α+β) δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (γ) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (δ), τότε γράφουμε το ποσοστό (δ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (γ) στ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ '+5% ή +15% ως Μ.Μ.Ε (αρθρο4 3) ή 0% ως Μεγάλη επιχείρηση η. (ε+στ) θ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 Ν.3299/2004 ι. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (η) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (θ), τότε γράφουμε το ποσοστό (θ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (η) II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** * Το ποσοστό για το είδος αυτό των άυλων δαπανών, είναι ίσο κάθε φορά με αυτό που υπολογίζεται στο κεφαλαιο Α υποκεφ.ι(ι) του παρόντος πίνακα, εκτός εαν αυτό ξεπερνά το 50%, οπότε στην περίπτωση αυτή αναγράφουμε: 50% (Ν.3299/2004 άρθρο 4 4).

10 Τα παραπάνω στοιχεία μεταφέρονται συγκεντρωτικά στο ερωτηματολόγιο. ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ (ΣΕ ) ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΔΑΝΕΙΩΝ, LEASING ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 4 1α - ΑΡΘΡΟ 5 7&8 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ α1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (α1) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (β) (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ γ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -(ΕΚΤΟΣ LEASING) (κεφάλαιο α1+β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (γ) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ + LEASING) (κεφάλαιο γ+α2) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (γ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (σε ευρώ) ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ) Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ* 1 ΕΝΟΤΗΤΑ* 2 ΕΝΟΤΗΤΑ* 3 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2 ΕΤΩΝ ) ΘΕΣΕΙΣ (αριθμός) (αριθμός) (αριθμός) ΜΟΝΙΜΟΙ Ε.Μ.Ε (αριθμός) (αριθμός) (αριθμός) ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ 0 0 ΘΕΣΕΙΣ: Αφορά τις συνδεόμενες με την πραγματοποίηση της επένδυσης θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ 9 του Ν.3299/2004 ΕΜΕ : (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με ένα εργαζόμενο ο οποίος ασχολείται πλήρως (επί οκτάωρο) καθόλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες) Σε περίπτωση κατά την οποία στην επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε, για τους εργαζόμενους αυτούς, ο υπολογισμός γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ π.χ. ένας εποχιακά εργαζόμενος για 6 μήνες το έτος αντιστοιχεί σε 6/12 = 0,5 ΕΜΕ, ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης 5 ώρες ημερησίως καθόλο το έτος αντιστοιχεί σε 5/8 = 0,63 ΕΜΕ ΚΟΣΤΟΣ : Αφορά το μισθολογικό κόστος για τις ως άνω θέσεις εργασίας για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία έκαστης εξ αυτών σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ 9 του Ν.3299/2004. Η απασχόληση αφορά τους εργαζόμενους της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτούς) βάσει επισήμων στοιχείων (καταστάσεις ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας) Η απασχόληση της υφιστάμενης μονάδας προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία των 12 τελευταίων πλήρων ημερολογιακών μηνών πριν την ημερ/νία υποβολής της Αίτησης υπαγωγής (π.χ για Αίτηση που υποβάλλεται στις λαμβάνονται τα στοιχεία απασχόλησης των μηνών από Ιούνιο 2004 έως Μάϊο 2005) Η απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου αφορά τα στοιχεία 12μήνου για τις υφιστάμενες και τις νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) που θα δημιουργηθούν μέχρι το τέλος του 3ου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. Ως αριθμός θέσεων εργασίας δηλώνεται ο αριθμός εργαζομένων κατά το μήνα του 12μήνου αναφοράς, που η επιχείρηση εμφανίζει την μεγαλύτερη απασχόληση αθροιστικά σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (Μόνιμοι + Εποχιακοί + Μερικής Απασχόλησης) Οι θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του 12μήνου αναφοράς, σύμφωνα με το σχετικό ορισμό που δίδεται στο Κεφάλαιο Ε2 του Ερωτηματολογίου.

14 ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν.3299/04 ΑΡΘΡΟ 4 1γ (σε ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΡΘΡΟ 5 3Β / Ν.3299/2004 (ΣΕ ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ % Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Ανάλυση τρόπου κάλυψης χρηματοδοτικής συμβολής ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ Δάνειο Δάνειο Δάνειο ΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε./ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

15 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Μόνιμοι, εποχιακοί, μερικής απασχόλησης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (αριθμός) υφιστάμενες θέσεις (αριθμός) νέες θέσεις Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α... Η παραπάνω κατάσταση θα αποτελεί την βάση αναφοράς σε όλους τούς επόμενους πίνακες ανάλυσης αμοιβών, μέτρησης των ετήσιων μονάδων εργασίας κλπ ανεξαρτήτως κατηγορίας απασχόλησης (μονίμων, εποχιακών ή μερικής απασχόλησης), Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση εκ των παραπάνω, η κατάσταση ειδικοτήτων επαναλαμβάνεται ολόκληρη έστω και εάν υφίσταται ένας μόνο εργαζόμενος.

16 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

17 ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού ανά σύστημα παραγωγής Τύπος εξοπλισμού - έτος κατασκευής Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος Ισχύς ΗΡ ή ΚW Παραγωγική ικανότητα Άλλα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Αξία σε Ευρώ

18 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού ανά σύστημα παραγωγής Τύπος εξοπλισμού - έτος κατασκευής Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος Ισχύς ΗΡ ή ΚW Παραγωγική ικανότητα Άλλα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Αξία σε Ευρώ

19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πριν την επένδυση) 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Υφιστάμενη ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα Υφιστάμενη ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%)

20 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΓΕΝΙΚΟ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μ.Ο. 5ΕΤΙΑΣ Να γίνει ομαδοποίηση σε ομοειδή προιόντα όπου απαιτείται

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ α. Πωλήσεις εσωτερικού ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) β. Πωλήσεις εξωτερικού ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΟΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

23 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

24 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ (ποσά σε ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 1 Ηλεκτρική ενέργεια 2 Μαζούτ Νο 1 3 Μαζούτ Νο 3 4 Ντήζελ 5 Υγραέριο (LPG) 6 Φυσικό αέριο 7 Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πριν την επένδυση) (ποσά σε ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 1 Ηλεκτρική ενέργεια 2 Μαζούτ Νο 1 3 Μαζούτ Νο 3 4 Ντήζελ 5 Υγραέριο (LPG) 6 Φυσικό αέριο 7 Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί) Οι παραπάνω πίνακες συμπληρώνονται απαραιτήτως σε κάθε περίπτωση καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια Εξοικονόμησης ενέργειας.

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ποσά σε ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 1 Έξοδα συντήρησης 2 Βιομηχανικό νερό 3 Ασφάλιστρα Παγίων 4 Ασφάλιστρα λοιπά (εμπορευμάτων κλπ) 5 6 Δαπάνες δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (royalties, fees κλπ) Δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (μεταλλείων, λατομείων κλπ) 7 Δαπάνες φύλαξης (security) 8 Δαπάνες συνεργείων καθαρισμού 9 Τέλη & Δημοτικοί φόροι 10 Διατροφή προσωπικού Λειτουργικές δαπάνες προστασίας & αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπά βιομηχανικά έξοδα (να αναφέρονται) Στο κεφάλαιο Δ Προοπτικές Βιωσιμότητα της μονάδας καταγράφονται αναλυτικά οι παραδοχές των εξόδων του παραπάνω πίνακα (π.χ :ωριαία κατανάλωση νερού χ ώρες λειτουργίας χ ημέρες λειτουργίας/μήνα χ μήνες χ τιμή μονάδος νερού, ( /κ.μ.).

26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Ποσά σε Ανάλυση Κόστους 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο Πρώτες ύλες Βοηθητικά υλικά παραγωγής Υλικά συσκευασίας Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Εξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου (ηλεκτρ. ενέργεια, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, κλπ.)* Εργασίες απο τρίτους (facon) Λοιπά έξοδα ** ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ * Μεταφέρονται απο τον πίνακα "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" ** Μεταφέρονται απο τον πίνακα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"

27 Δεσμεύσεις για: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ποσά σε ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1ο Ετος 2ο Ετος 3ο Ετος 4ο Ετος 5ο Ετος (1) Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών (2) Αποθέματα ημιετοίμων (3) Αποθέματα ετοίμων (4) Πιστώσεις προς πελατεία (ανοικτός λογαριασμός & επιταγές κλπ) (5) Αναγκαία διαθέσιμα - Μείον Πιστώσεις Προμήθειας πρώτων κλπ υλών Αναγαίο κεφάλαιο κίνησης Τρόπος χρηματοδότησης Ιδια Κεφάλαια α. Αυτοχρηματοδότηση β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης Ξένα Κεφάλαια α. Μεσοπρόθεσμα β. Βραχυπρόθεσμα Όροι Δανεισμού Επιτόκιο Διευκρινήσεις α. Απαιτούμενος χρόνος προμήθειας πρώτων και βοηθητικών υλών εσωτερικού εξωτερικού (μήνες, ημέρες..) β. Οροι προμήθειάς τους: Μετρητοίς (%) Επί πιστώσει (%) Διάρκεια πιστώσεως (μήνες, ημέρες..) γ. Χρόνος παραμονής της α ύλης στην παραγωγική διαδικασία (μήνες, ημέρες..) δ. Οροι διενέργειας των πωλήσεων: Μετρητοίς (%) Ανοικτός λ/μός (%).. (%) Μέση Διάρκεια πίστωσης (μήνες, ημέρες..)

28 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ ) ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ (π.χ ΕΞΑΜΗΝΑ ή ΕΤΗ) ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΤΟΚΟΧ/ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ή. (π.χ... ΕΞΑΜΗΝΑ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΌΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ 6 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο.... ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σε περίπτωση υλοποίησης επένδυσης με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) υποβάλλεται αντίστοιχος πίνακας με τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ποσά σε ) ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε Ενημέρωση.../.../ 200. Μεσομακροπρόθεσμο Τόκοι / χρεωλύσια έτους Ετήσιοι τόκοι Ετήσια Ημερ/νία Άληκτο εντός χρόνου 200. έτους 200. έτους 200. έτους 200. έτους 200. ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΡΑΠΕΖΑ Αρχικό ποσό Διάρκεια Επιτόκιο * τοκοχρεωλυτι Παρατηρήσεις σύμβασης υπόλοιπο υλοποίησης κή δόση επένδυσης** /1ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /2ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /3ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /4ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /5ου έτους λειτουργίας επένδυσης α/α Δανειοδοτούσα Τράπεζα: τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο Βραχυπρόθεσμο α/α Δανειοδοτούσα Τράπεζα: τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο * Στήν περίπτωση κειμενόμενου επιτοκίου αναγράφεται ο τρόπος υπολογισμού (π.χ. Euribor +1,75%) * * Αναγράφεται το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν κατα την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, πρίν την έναρξη της λειτουργίας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου Σ.Σημείωση : 1. Η ενημέρωση του Πίνακα δεν πρέπει να απέχει χρονικά πάνω από ένα (1) μήνα απο την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 2. Οι ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις και τόκοι πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα ποσά των Πινάκων "Προβλεπόμενα Αποτελέσματα" και "Ταμειακές Ροές" της μελέτης

30 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΑ % Σ ΑΠΟΣΒ ΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ σε 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Εξοδα Διοίκησης Μείον : Εξοδα διάθεσης Μείον : Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : διάφορα έσοδα Μειον : Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : τόκοι υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων Μείον : τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον : Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

32 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΕ ) Κατηγορία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο έτος * 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Κέρδη προ φόρων Υπόλοιπο φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων Σύνολο κερδών προς διανομή Μείον φόρος** εισοδήματος κερδών χρήσης: Υπόλοιπο προς διάθεση 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό*** : Έκτακτα αποθεματικά Μερίσματα πληρωτέα**** : 5,0% 35,0% Αμοιβές Δ.Σ Υπόλοιπο κερδών εις νέο * Ετος ** Φόρος : για ΑΕ & ΕΠΕ 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% για ΟΕ & ΕΕ 24,0% 23,0% 22,0% 21,0% 20,0% *** Τακτικό αποθεματικό: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό **** Μερίσματα πληρωτέα: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό

33 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β1) Δαπάνες επένδυσης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ο 2ο 3ο 10ο Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης Σύνολο (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β2) Δαπάνες επένδυσης Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης Σύνολο (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) ΔΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 Με βάση τις ταμειακές ροές του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) της επένδυσης σύμφωνα με την Απόφαση Κριτηρίων (Α.Π. ΥΠΟΙΟ ) του Ν.3299/2004.

34 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΕ ) Περίοδος σχεδιασμού & κατασκευής Κυκλος εργασιών 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Α. Εισροές Κέρδη προ αποσβέσεων Ίδια συμμετοχή Μακροπόθεσμα δάνεια Κεφάλαιο κίνησης Πιστώσεις προμηθευτών παγίων Ενισχύσεις Δημοσίου Πώληση παγίων Λοιπές πηγές Α Β. Εκροές Δαπάνες επένδυσης Λοιπές προλειτουργικές δαπάνες Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Συνήθεις άλλες επενδύσεις (Αναγκαίες αντικαταστάσεις, εξοπλισμού, ιματισμού κ.λ.π.) * Χρεωλύσια νέου επενδυτικού δανείου Χρεωλύσια παλαιών μακροπόθεσμων δανείων Εξυπηρέτηση πιστώσεων προμηθευτών (παγίων) Φόροι εισοδήματος Μερίσματα Αμοιβές Δ.Σ. Λοιπές εκροές Β Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης (Α-Β ) * Μή επιλέξιμη προς υπαγωγή δαπάνη

35 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ των τριών τελευταίων ετών (ποσά σε ) ΕΤΗ: ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Σύνολο κύκλου εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Μείον: - Εξοδα Διοίκησης - Εξοδα Ερευνών - Εξοδα Διάθεσης - Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (α) - Πιστωτικοί τόκοι - Διάφορα έσοδα Μείον: Συναλλαγματικές διαφορές Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (α+β) Μείον: - τόκοι μακροπροθέσμων δανείων - τόκοι βραχυπροθέσμων δανείων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - Μέρισμα μικτό - Αμοιβές Δ.Σ. - Αποθεματικά - Αδιάθετα κέρδη - Λοιπά Στις περιπτώσεις βιβλίων Β κατηγορίας συμπληρώνονται τα πεδία εκείνα που είναι διαθέσιμα με βάση τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

37 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των τριών τελευταίων ετών ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. ΠΑΓΙΟ α. Υλικά πάγια Γήπεδα. Κτήρια - Βιομηχανοστάσια. Μηχανήματα - Εγκαταστάσεις. Έπιπλα και σκεύη. Μεταφορικά μέσα. Προκαταβολές παγίων. Λοιπά. (α) Μείον: αποσβέσεις Καθαρό υλικό πάγιο β. Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Συμμετοχές Απαιτήσεις από συγγενείς επιχειρήσεις Απαιτήσεις από μετόχους Λοιπές απαιτήσεις (β) γ. Άϋλα πάγια Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. Διπλώματα ευρισιτεχνίας, φήμη κλπ. Μείον: Αποσβέσεις Καθαρή αξία άϋλων παγίων (γ) 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ (α+β+γ) α. Αποθέματα Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά. Ημιέτοιμα προϊόντα. Έτοιμα προϊόντα. Εμπορεύματα. Προκαταβολές για αγορές υλών και υλικών. Λοιπά. (α)

38 β. Απαιτήσεις. Πελάτες. Πελάτες επισφαλείς Απαιτήσεις απο συγγενείς εταιρίες. Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο. Γραμμάτια προεξοφληθέντα. Γραμμάτια σε τράπεζες. Γραμμάτια σε καθυστέρηση. Γραμμάτια συγγενών εταιριών. Χρεωστικοί λογαριασμοί προμηθευτών. Χρεώγραφα. Λοιποί χρεωστικοί λογ/μοί ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε γ. Διαθέσιμα Ταμείο Τράπεζες (καταθέσεις) (γ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (α+β+γ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ανάλυση σε βασικούς λογαριασμούς) ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο. Αποθεματικά. Επιχορήγηση Δημοσίου. Αποτελέσματα εις νέο (κέρδη - ζημιές). (α) 2. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια τραπεζών Λοιπές υποχρεώσεις. (β) β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέχρι ενός έτους) Τράπεζες. Δόσεις μακροπροθέσμων υποχρεώσεων. Προμηθευτές. Γραμμάτια πληρωτέα Εσωτερικού. Γραμμάτια πληρωτέα Εξωτερικού. Οφειλές προς το Δημόσιο. Οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Μερίσματα πληρωτέα. Πιστωτικοί λ/μοί μετόχων και εταίρων. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασμοί. Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις. (γ) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β+γ) 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ανάλυση σε βασικούς λογαριασμούς)

39 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ α. Στο εργοστάσιο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗ: ποσότητα ποσότητα ποσότητα β. Σε εργοστάσια τρίτων ΠΩΛΗΣΕΙΣ α. Πωλήσεις στο εσωτερικό β. Πωλήσεις στο εξωτερικό γ. Ιδιοχρησιμοποίηση δ. Φύρες κλπ

40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α. Πωλήσεις προς το εσωτερικό (κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων) ΕΤΗ : (ποσά σε ) β. Πωλήσεις προς το εξωτερικό (κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων) ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (α+β) Εσοδα λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ εμπορική δραστηριότητα) ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγράψτε με συντομία την οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων της επιχείρησης (Αναφέροντας δίκτυο διανομής εσωτερικού-εξωτερικού, εμπορικές συνεργασίες με οίκους εξωτερικού, αριθμό πελατών, γεωγραφική κατανομή πωλήσεων, γενικά προβλήματα πωλήσεων.)

41 ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ποσά σε ) ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΥΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος Εσωτερικού Εξωτερικού ΣΥΝΟΛ0

42 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ (ποσά σε ) Πρώτες ύλες Βοηθητικά υλικά παραγωγής Υλικά συσκευασίας Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Εξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου ( καύσιμα,ηλεκτρ., βιομηχανικό νερό κλπ.παροχές τρίτων) Εξοδα συντήρησης Εργασίες από τρίτους facon Λοιπές δαπάνες παραγωγής (με ανάλυση των κυριοτέρων κονδυλίων απαραίτητα) Σύνολο κόστους παραγωγής Μείον τυχόν ποσό, που μεταφέρθηκε στα πάγια ή σε άλλους λογαριασμούς Υπόλοιπο - Πλέον ημιέτοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως -Μείον ημιέτοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως - Κόστος παραχθέντων προϊόντων -Πλέον έτοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως -Μείον έτοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως Κόστος πωληθέντων προϊόντων

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3333/05 ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3333/05 ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3333/05 ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016)

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ενότητα 1 ΑΙΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 «TableEnd:LegalRepHeader» «TableEnd:LegalRep»«TableStart:ShareholdersHeader» «TableEnd:Shareholders» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. 2106/18.1.2013 Καθορισµός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 22-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: 67145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ,54,55 & 67

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ,54,55 & 67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 101 80 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 21033322.52,54,55 & 67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Συνδυασμός κινήτρων όπως επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή / και leasing, σε ποσοστά που ανέρχονται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα