ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΦΜ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Υποβάλλουµε αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης εµπορευµατικού κέντρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3333/05 (ΦΕΚ 91 Α / ), όπως ισχύει, µε συνηµµένα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταγράφονται αναλυτικά στο έντυπο «Ελέγχου Πληρότητας ικαιολογητικών και Στοιχείων» (Παράρτηµα ΙΙ). ηλώνουµε ότι όλα τα συνηµµένα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Άρθρο 5 - Παρ. 1α & 2α Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανώνυµη Εταιρεία (ΑΕ) -Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του (αντίγραφα Φ.Ε.Κ.) -Επικυρωµένο αντίγραφο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την διαπίστωση της µετοχικής σύνθεσης της εταιρείας -Επικυρωµένο αντίγραφο βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και βιβλίου µετόχων -ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης Μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβληµένο ίσο του 10% της επένδυσης -Αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης (απόσπασµα πρακτικού, ΦΕΚ δηµοσίευσης) που θα αποφασίζει την εν λόγω καταβολή ή αύξηση προς το σκοπό της ίδρυσης Εµπορευµατικού Κέντρου -Πρακτικό Σ, αντίγραφο ΦΕΚ και σχετική καταχώρηση µητρώου ΑΕ για την καταβολή ή αύξηση -Καταθετήρια µετόχων Extraits τράπεζας που αποδεικνύουν την κατάθεση των ποσών -Αντίγραφο λογαριασµού όψεως της Εταιρείας ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Άρθρο 5 - Παρ. 1β & 2β Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αν υπάρχει κυριότητα ή επικαρπία - Συµβόλαιο αγοράς (επικυρωµένο αντίγραφο) -Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας µεταγραφής, βαρών, µη διεκδικήσεως, µη κατασχέσεως και Ε9 -Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης επικαρπίας (επικυρωµένο αντίγραφο) Αν υπάρχει µίσθωση ή -Θεωρηµένο από την εφορία αντίγραφο σύµβασης παραχώρησης ή εκµίσθωσης παραχώρηση -Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, µεταγραφής (κυρίου και µισθωτή), βαρών, µη διεκδικήσεως, µη κατασχέσεως και Ε9

3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Άρθρο 5 Παρ. 2στ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Περιγραφή του αντικειµένου της επένδυσης Β. Ανάλυση συνθηκών αγοράς στον τοµέα της εφοδιαστικής και ανάλυση SWOT Γ. Ανάλυση κόστους επένδυσης και λειτουργικών δαπανών. Ανάλυση εσόδων επένδυσης Ε. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (τουλάχιστον 10ετίας) ΣΤ. Ανάλυση ευαισθησίας Ζ. Υπόδειγµα οικονοµοτεχνικής µελέτης επενδυτικών σχεδίων ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ -Προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις -Προβλεπόµενες ταµειακές ροές της επένδυσης, ανάλυση προεξοφληµένων ταµειακών ροών (DCF) και προβλεπόµενα αποτελέσµατα χρήσης της επένδυσης -Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ - NPV), Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ - IRR) και Περίοδος Αποπληρωµής Άρθρο 5 Παρ. 2ε Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας -Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας - ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας των 5 τελευταίων χρήσεων (εφόσον υφίστανται) - ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή φορολογικές δηλώσεις µετόχων για τα τελευταία 5 έτη (εφόσον υφίστανται) άνειο Έγγραφο τράπεζας -Ύψος και συνολικό κόστος επένδυσης - ιάρκεια -Επιτόκιο -Περίοδος χάριτος -Εξασφαλίσεις για την παροχή του -Βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης του επενδυτικού δάνειου αποκλειστικά για την ενίσχυση της συγκεκριµένης επένδυσης Ίδια συµµετοχή 1. Εισφορές µετρητών Α. Τραπεζικές καταθέσεις εταιρείας ή µετόχων Β. Υφιστάµενα κεφάλαια της εταιρείας ή των µετόχων Γ. Λοιπά διαθέσιµα της εταιρείας ή των µετόχων -Βεβαίωση µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών λογαριασµών για το εξάµηνο πριν την υποβολή της πρότασης από όπου να προκύπτει διαθεσιµότητα τουλάχιστον του σχετικού ποσού. -Βεβαίωση υπολοίπου των πιο πάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης µεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συµµετοχής -Τεκµηρίωση βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση ΓΣ) -Τεκµηρίωση ότι η άντληση και χρήση των κεφαλαίων δε δηµιουργεί προβλήµατα ρευστότητας - ήλωση πρόθεσης ρευστοποίησης για τη χρηµατοδότησης της επένδυσης -Τεκµηρίωση ότι είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης -Οι δηλούµενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τρέχουσες τιµές ρευστοποίησης ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε

4 . Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου αποκλειστικά για την επένδυση 2. Υφιστάµενα φορολογηθέντα αποθεµατικά -Είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίηση εντός του χρονοδιαγράµµατος της επένδυσης -Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (απόσπασµα πρακτικού, Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσής του) προς το σκοπό της ίδρυσης Εµπορευµατικού Κέντρου. -Πρακτικό του Σ για την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσής του (Τ.Α.Π.Σ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως) και σχετική καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας νοµαρχίας -Καταθετήρια µετόχων Extraits τράπεζας που αποδεικνύουν την κατάθεση των ποσών -Αντίγραφο λογαριασµού όψεως της Εταιρείας - εν έχουν χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε άλλο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο -Τεκµηρίωση βάσει λογιστικών εγγραφών (ισολογισµός της τελευταίας κλεισµένης χρήσης ή ισοζύγιο) και εταιρικών πράξεων (απόφαση ΓΣ της Εταιρείας) -Τεκµηρίωση ότι η άντληση και χρήση των κεφαλαίων δε δηµιουργεί προβλήµατα ρευστότητας 3. Τρόπος κάλυψης ίδιας συµµετοχής -Υπεύθυνη δήλωση 1599/86 ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο γ.ββ. Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Στρατηγική σηµασία της επένδυσης και σύνδεσή της µε τις προβλεπόµενες επενδύσεις στον κλάδο -Βαρύνουσα σηµασία της λειτουργίας του Eµπορευµατικού Κέντρου και τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης -Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά που µπορούν να συνεισφέρουν η Εταιρεία Εµπορευµατικού Κέντρου και οι εταιρείες µε τις οποίες πρόκειται να συνεργαστεί -Επιλέξιµες δαπάνες, σύνθεση της χρηµατοδότησης και πηγές άντλησής της -Αιτιολόγηση και επαρκής τεκµηρίωση της αναγκαιότητας επιχορήγησης, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ε. Επιτροπής, σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Άρθρο 5 Παρ. 2ε Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας και των µετόχων της. -Πιστοποιητικά επαγγελµατικής εµπειρίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκτέλεσης παρόµοιων έργων και υπηρεσιών της εταιρείας και των µετόχων της. -Πιστοποιητικά ακαδηµαϊκών σπουδών. -Συµφωνητικά συνεργασίας µε τα στελέχη, συµβούλους ή συνεργάτες της εταιρείας και των µετόχων της και τα βιογραφικά αυτών. -Κάθε άλλο έγγραφο/στοιχείο που αποδεικνύει την τεχνογνωσία, την εµπειρία και τις προηγούµενες επιδόσεις (αν υπάρχουν) της εταιρείας και των µετόχων, σε αναπτυξιακά σχέδια, σε υπηρεσίες εφοδιαστικής (logistics), στις συνδυασµένες µεταφορές, στην ανάπτυξη και διαχείριση εµπορευµατικών/διαµετακοµιστικών κέντρων, εµπορευµατικών σταθµών, καθώς και αποθηκευτικών χώρων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) Άρθρο 5 Παρ. 2ζ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 -Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Άρθρο 5 Παρ. 2γ και 2η Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Γενικό σχέδιο διάταξης εγκαταστάσεων και υποδοµών και πολεοδοµική µελέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ (ΦΕΚ 318/Α.Α.Π./3-7-09) κοινή απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε θέµα: «Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών Εµπορευµατικών Κέντρων». ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 5 Παρ. 2δ Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Τρόποι προσπέλασης του Εµπορευµατικού Κέντρου από τα υφιστάµενα δίκτυα µεταφορών -Πιστοποίηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 αναφορικά µε την έκταση, τις µεταφορικές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά -Ανάλυση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στα υφιστάµενα µεταφορικά δίκτυα από τη λειτουργία Εµπορευµατικού Κέντρου -Έγγραφη έγκριση της ιεύθυνσης Χωροταξίας της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας της έκτασης για την ίδρυση και εγκατάσταση Εµπορευµατικού Κέντρου. -Αν απαιτείται, εφαρµογή των διατάξεων της Φ.30/ΟΙΚ.12247/1100/ (ΦΕΚ 440/Β / ) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης του Εµπορευµατικού Κέντρου µε την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή (Άρθρο 2 παρ. 2 (α) του ν.3333/2005)», αν απαιτείται. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΣΕΙΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Άρθρο 5 Παρ. 2θ & 2ι Απαίτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -Τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης περιοχής (απόσπασµα χάρτου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού -Γ.Υ.Σ.) ή του Εθνικού Κτηµατολογίου κλίµακας από 1: έως 1:5.000 µε ιδιαίτερη επισήµανση της θέσης της εδαφικής έκτασης του Εµπορευµατικού Κέντρου, συνοδευόµενο από πρόσφατη αεροφωτογραφία της Γ.Υ.Σ. ή του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος -Υψοµετρικά τοπογραφικά διαγράµµατα µε ιδιαίτερη επισήµανση της εδαφικής έκτασης του Εµπορευµατικού Κέντρου κλίµακας 1: Περιγραφή της προτεινόµενης έκτασης και της περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιοµέτρου από τα όρια του Εµπορευµατικού Κέντρου µε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: Σειρά φωτογραφιών µε ιδιαίτερη επισήµανση της εδαφικής έκτασης

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (σε ευρώ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 &1 ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1* ΕΝΟΤΗΤΑ 2* ΕΝΟΤΗΤΑ 3* ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ) Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ** "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 LEASING 0,0 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEASING ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 0,0 0,0 LEASING ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) *** ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Σημείωση: Τα στοιχεία μεταφέρονται συγκεντρωτικά εντός του ερωτηματολογίου Ανάλογα του επενδυτικού σχεδίου προστίθενται και άλλες ενότητες Συμβατικη επένδυση είναι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται με αγορά ή κατασκευή παγίων, Leasing είναι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την απόκτηση εξοπλισμού με leasing. * Ο Προϋπολογισμός διαχωρίζεται σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ εάν το επενδυτικό σχέδιο (α) περιλαμβάνει περισσότερες της μίας περιπτώσεις ή υποπεριπτώσεις του Άρθρου 3 παρ 1 και ιδίως εάν σε αυτές αντιστοιχούν διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης και (β) υλοποιείται σε περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης. Εκτός των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο φορέας μπορεί να διαχωρίσει το επενδυτικό του σχέδιο σε Ενότητες εφόσον θεωρεί αυτό σκόπιμο για την καλλίτερη παρουσίαση του. Παράδειγμα : Επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για την εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών στην περιοχή Α και μονάδα επεξεργασίας αυτών στην περιοχή Β (Άρθρο 3 παρ 1 περ β i), θα διαχωριστεί σε δύο Ενότητες κατά τόπο εγκατάσταση. Επίσης, μεταποιητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει και επένδυση προστασίας περιβάλλοντος θα διαχωριστεί σε δύο Ενότητες. ** Η δαπάνη παγιοποιείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% του συνόλου της αρχικής ενισχυόμενης επένδυσης (Ν.3299/2004 αρθρο 3 5γ).

9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1α ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.3299/2004, ΑΡΘΡΟ 4 1α (1ης & 3ης δέσμης κινήτρων) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ I. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) % α. ΠΟΣΟΣΤΟ (Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1) β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (+5%) για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (Ν.3299/2004, άρθρο 4 1α) : Εγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ Ίδρυση ξενοδοχείου 4* ή 5* Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχείο Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου παραδοσιακού ή διατηρητέου. Εγκατάσταση τουριστικής επιχείρησης σε Π.Ο.Τ.Α. Νεοϊδρυόμενος Φορέας γ. (α+β) δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (γ) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (δ), τότε γράφουμε το ποσοστό (δ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (γ) στ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ '+5% ή +15% ως Μ.Μ.Ε (αρθρο4 3) ή 0% ως Μεγάλη επιχείρηση η. (ε+στ) θ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 Ν.3299/2004 ι. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (η) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (θ), τότε γράφουμε το ποσοστό (θ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (η) II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** * Το ποσοστό για το είδος αυτό των άυλων δαπανών, είναι ίσο κάθε φορά με αυτό που υπολογίζεται στο κεφαλαιο Α υποκεφ.ι(ι) του παρόντος πίνακα, εκτός εαν αυτό ξεπερνά το 50%, οπότε στην περίπτωση αυτή αναγράφουμε: 50% (Ν.3299/2004 άρθρο 4 4).

10 Τα παραπάνω στοιχεία μεταφέρονται συγκεντρωτικά στο ερωτηματολόγιο. ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ (ΣΕ ) ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΔΑΝΕΙΩΝ, LEASING ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 4 1α - ΑΡΘΡΟ 5 7&8 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ α1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (α1) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (β) (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ γ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -(ΕΚΤΟΣ LEASING) (κεφάλαιο α1+β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (γ) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ + LEASING) (κεφάλαιο γ+α2) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (γ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (σε ευρώ) ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ) Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ* 1 ΕΝΟΤΗΤΑ* 2 ΕΝΟΤΗΤΑ* 3 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2 ΕΤΩΝ ) ΘΕΣΕΙΣ (αριθμός) (αριθμός) (αριθμός) ΜΟΝΙΜΟΙ Ε.Μ.Ε (αριθμός) (αριθμός) (αριθμός) ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε.Μ.Ε ΚΟΣΤΟΣ 0 0 ΘΕΣΕΙΣ: Αφορά τις συνδεόμενες με την πραγματοποίηση της επένδυσης θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ 9 του Ν.3299/2004 ΕΜΕ : (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με ένα εργαζόμενο ο οποίος ασχολείται πλήρως (επί οκτάωρο) καθόλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες) Σε περίπτωση κατά την οποία στην επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε, για τους εργαζόμενους αυτούς, ο υπολογισμός γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ π.χ. ένας εποχιακά εργαζόμενος για 6 μήνες το έτος αντιστοιχεί σε 6/12 = 0,5 ΕΜΕ, ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης 5 ώρες ημερησίως καθόλο το έτος αντιστοιχεί σε 5/8 = 0,63 ΕΜΕ ΚΟΣΤΟΣ : Αφορά το μισθολογικό κόστος για τις ως άνω θέσεις εργασίας για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία έκαστης εξ αυτών σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ 9 του Ν.3299/2004. Η απασχόληση αφορά τους εργαζόμενους της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτούς) βάσει επισήμων στοιχείων (καταστάσεις ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας) Η απασχόληση της υφιστάμενης μονάδας προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία των 12 τελευταίων πλήρων ημερολογιακών μηνών πριν την ημερ/νία υποβολής της Αίτησης υπαγωγής (π.χ για Αίτηση που υποβάλλεται στις λαμβάνονται τα στοιχεία απασχόλησης των μηνών από Ιούνιο 2004 έως Μάϊο 2005) Η απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου αφορά τα στοιχεία 12μήνου για τις υφιστάμενες και τις νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) που θα δημιουργηθούν μέχρι το τέλος του 3ου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. Ως αριθμός θέσεων εργασίας δηλώνεται ο αριθμός εργαζομένων κατά το μήνα του 12μήνου αναφοράς, που η επιχείρηση εμφανίζει την μεγαλύτερη απασχόληση αθροιστικά σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (Μόνιμοι + Εποχιακοί + Μερικής Απασχόλησης) Οι θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του 12μήνου αναφοράς, σύμφωνα με το σχετικό ορισμό που δίδεται στο Κεφάλαιο Ε2 του Ερωτηματολογίου.

14 ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν.3299/04 ΑΡΘΡΟ 4 1γ (σε ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΡΘΡΟ 5 3Β / Ν.3299/2004 (ΣΕ ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ % Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Ανάλυση τρόπου κάλυψης χρηματοδοτικής συμβολής ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ Δάνειο Δάνειο Δάνειο ΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Μ.Ε./ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

15 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Μόνιμοι, εποχιακοί, μερικής απασχόλησης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (αριθμός) υφιστάμενες θέσεις (αριθμός) νέες θέσεις Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α... Η παραπάνω κατάσταση θα αποτελεί την βάση αναφοράς σε όλους τούς επόμενους πίνακες ανάλυσης αμοιβών, μέτρησης των ετήσιων μονάδων εργασίας κλπ ανεξαρτήτως κατηγορίας απασχόλησης (μονίμων, εποχιακών ή μερικής απασχόλησης), Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση εκ των παραπάνω, η κατάσταση ειδικοτήτων επαναλαμβάνεται ολόκληρη έστω και εάν υφίσταται ένας μόνο εργαζόμενος.

16 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

17 ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού ανά σύστημα παραγωγής Τύπος εξοπλισμού - έτος κατασκευής Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος Ισχύς ΗΡ ή ΚW Παραγωγική ικανότητα Άλλα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Αξία σε Ευρώ

18 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού ανά σύστημα παραγωγής Τύπος εξοπλισμού - έτος κατασκευής Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος Ισχύς ΗΡ ή ΚW Παραγωγική ικανότητα Άλλα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Αξία σε Ευρώ

19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πριν την επένδυση) 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Υφιστάμενη ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα Υφιστάμενη ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Ημέρες εργασίας Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Συνολικές βάρδιες Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Διάρκεια βάρδιας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολικές ώρες λειτουργίας Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%) Συνολική ωριαία Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Συνολική ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα μετα την νέα επένδυση Βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας μονάδος (%)

20 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΓΕΝΙΚΟ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μ.Ο. 5ΕΤΙΑΣ Να γίνει ομαδοποίηση σε ομοειδή προιόντα όπου απαιτείται

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ α. Πωλήσεις εσωτερικού ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) β. Πωλήσεις εξωτερικού ΥΠΟ Α ΥΠΟ Β (Α+Β) ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΟΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

23 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

24 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ (ποσά σε ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 1 Ηλεκτρική ενέργεια 2 Μαζούτ Νο 1 3 Μαζούτ Νο 3 4 Ντήζελ 5 Υγραέριο (LPG) 6 Φυσικό αέριο 7 Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πριν την επένδυση) (ποσά σε ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 1 Ηλεκτρική ενέργεια 2 Μαζούτ Νο 1 3 Μαζούτ Νο 3 4 Ντήζελ 5 Υγραέριο (LPG) 6 Φυσικό αέριο 7 Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί) Οι παραπάνω πίνακες συμπληρώνονται απαραιτήτως σε κάθε περίπτωση καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια Εξοικονόμησης ενέργειας.

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ποσά σε ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 1 Έξοδα συντήρησης 2 Βιομηχανικό νερό 3 Ασφάλιστρα Παγίων 4 Ασφάλιστρα λοιπά (εμπορευμάτων κλπ) 5 6 Δαπάνες δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (royalties, fees κλπ) Δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (μεταλλείων, λατομείων κλπ) 7 Δαπάνες φύλαξης (security) 8 Δαπάνες συνεργείων καθαρισμού 9 Τέλη & Δημοτικοί φόροι 10 Διατροφή προσωπικού Λειτουργικές δαπάνες προστασίας & αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπά βιομηχανικά έξοδα (να αναφέρονται) Στο κεφάλαιο Δ Προοπτικές Βιωσιμότητα της μονάδας καταγράφονται αναλυτικά οι παραδοχές των εξόδων του παραπάνω πίνακα (π.χ :ωριαία κατανάλωση νερού χ ώρες λειτουργίας χ ημέρες λειτουργίας/μήνα χ μήνες χ τιμή μονάδος νερού, ( /κ.μ.).

26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Ποσά σε Ανάλυση Κόστους 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο Πρώτες ύλες Βοηθητικά υλικά παραγωγής Υλικά συσκευασίας Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Εξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου (ηλεκτρ. ενέργεια, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, κλπ.)* Εργασίες απο τρίτους (facon) Λοιπά έξοδα ** ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ * Μεταφέρονται απο τον πίνακα "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" ** Μεταφέρονται απο τον πίνακα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"

27 Δεσμεύσεις για: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ποσά σε ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1ο Ετος 2ο Ετος 3ο Ετος 4ο Ετος 5ο Ετος (1) Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών (2) Αποθέματα ημιετοίμων (3) Αποθέματα ετοίμων (4) Πιστώσεις προς πελατεία (ανοικτός λογαριασμός & επιταγές κλπ) (5) Αναγκαία διαθέσιμα - Μείον Πιστώσεις Προμήθειας πρώτων κλπ υλών Αναγαίο κεφάλαιο κίνησης Τρόπος χρηματοδότησης Ιδια Κεφάλαια α. Αυτοχρηματοδότηση β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης Ξένα Κεφάλαια α. Μεσοπρόθεσμα β. Βραχυπρόθεσμα Όροι Δανεισμού Επιτόκιο Διευκρινήσεις α. Απαιτούμενος χρόνος προμήθειας πρώτων και βοηθητικών υλών εσωτερικού εξωτερικού (μήνες, ημέρες..) β. Οροι προμήθειάς τους: Μετρητοίς (%) Επί πιστώσει (%) Διάρκεια πιστώσεως (μήνες, ημέρες..) γ. Χρόνος παραμονής της α ύλης στην παραγωγική διαδικασία (μήνες, ημέρες..) δ. Οροι διενέργειας των πωλήσεων: Μετρητοίς (%) Ανοικτός λ/μός (%).. (%) Μέση Διάρκεια πίστωσης (μήνες, ημέρες..)

28 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ ) ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ (π.χ ΕΞΑΜΗΝΑ ή ΕΤΗ) ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΤΟΚΟΧ/ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ή. (π.χ... ΕΞΑΜΗΝΑ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΌΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ 6 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο.... ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σε περίπτωση υλοποίησης επένδυσης με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) υποβάλλεται αντίστοιχος πίνακας με τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ποσά σε ) ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε Ενημέρωση.../.../ 200. Μεσομακροπρόθεσμο Τόκοι / χρεωλύσια έτους Ετήσιοι τόκοι Ετήσια Ημερ/νία Άληκτο εντός χρόνου 200. έτους 200. έτους 200. έτους 200. έτους 200. ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΡΑΠΕΖΑ Αρχικό ποσό Διάρκεια Επιτόκιο * τοκοχρεωλυτι Παρατηρήσεις σύμβασης υπόλοιπο υλοποίησης κή δόση επένδυσης** /1ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /2ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /3ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /4ου έτους λειτουργίας επένδυσης Τόκοι / χρεωλύσια /5ου έτους λειτουργίας επένδυσης α/α Δανειοδοτούσα Τράπεζα: τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο Βραχυπρόθεσμο α/α Δανειοδοτούσα Τράπεζα: τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο τόκος χρεωλύσιο * Στήν περίπτωση κειμενόμενου επιτοκίου αναγράφεται ο τρόπος υπολογισμού (π.χ. Euribor +1,75%) * * Αναγράφεται το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν κατα την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, πρίν την έναρξη της λειτουργίας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου Σ.Σημείωση : 1. Η ενημέρωση του Πίνακα δεν πρέπει να απέχει χρονικά πάνω από ένα (1) μήνα απο την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 2. Οι ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις και τόκοι πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα ποσά των Πινάκων "Προβλεπόμενα Αποτελέσματα" και "Ταμειακές Ροές" της μελέτης

30 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΑ % Σ ΑΠΟΣΒ ΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ σε 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Εξοδα Διοίκησης Μείον : Εξοδα διάθεσης Μείον : Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : διάφορα έσοδα Μειον : Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : τόκοι υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων Μείον : τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον : Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

32 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΕ ) Κατηγορία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο έτος * 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Κέρδη προ φόρων Υπόλοιπο φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων Σύνολο κερδών προς διανομή Μείον φόρος** εισοδήματος κερδών χρήσης: Υπόλοιπο προς διάθεση 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό*** : Έκτακτα αποθεματικά Μερίσματα πληρωτέα**** : 5,0% 35,0% Αμοιβές Δ.Σ Υπόλοιπο κερδών εις νέο * Ετος ** Φόρος : για ΑΕ & ΕΠΕ 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% για ΟΕ & ΕΕ 24,0% 23,0% 22,0% 21,0% 20,0% *** Τακτικό αποθεματικό: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό **** Μερίσματα πληρωτέα: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό

33 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β1) Δαπάνες επένδυσης ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ο 2ο 3ο 10ο Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης Σύνολο (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β2) Δαπάνες επένδυσης Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης Σύνολο (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) ΔΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 Με βάση τις ταμειακές ροές του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) της επένδυσης σύμφωνα με την Απόφαση Κριτηρίων (Α.Π. ΥΠΟΙΟ ) του Ν.3299/2004.

34 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΕ ) Περίοδος σχεδιασμού & κατασκευής Κυκλος εργασιών 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Α. Εισροές Κέρδη προ αποσβέσεων Ίδια συμμετοχή Μακροπόθεσμα δάνεια Κεφάλαιο κίνησης Πιστώσεις προμηθευτών παγίων Ενισχύσεις Δημοσίου Πώληση παγίων Λοιπές πηγές Α Β. Εκροές Δαπάνες επένδυσης Λοιπές προλειτουργικές δαπάνες Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Συνήθεις άλλες επενδύσεις (Αναγκαίες αντικαταστάσεις, εξοπλισμού, ιματισμού κ.λ.π.) * Χρεωλύσια νέου επενδυτικού δανείου Χρεωλύσια παλαιών μακροπόθεσμων δανείων Εξυπηρέτηση πιστώσεων προμηθευτών (παγίων) Φόροι εισοδήματος Μερίσματα Αμοιβές Δ.Σ. Λοιπές εκροές Β Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης (Α-Β ) * Μή επιλέξιμη προς υπαγωγή δαπάνη

35 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ των τριών τελευταίων ετών (ποσά σε ) ΕΤΗ: ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Σύνολο κύκλου εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Μείον: - Εξοδα Διοίκησης - Εξοδα Ερευνών - Εξοδα Διάθεσης - Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (α) - Πιστωτικοί τόκοι - Διάφορα έσοδα Μείον: Συναλλαγματικές διαφορές Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (α+β) Μείον: - τόκοι μακροπροθέσμων δανείων - τόκοι βραχυπροθέσμων δανείων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - Μέρισμα μικτό - Αμοιβές Δ.Σ. - Αποθεματικά - Αδιάθετα κέρδη - Λοιπά Στις περιπτώσεις βιβλίων Β κατηγορίας συμπληρώνονται τα πεδία εκείνα που είναι διαθέσιμα με βάση τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

37 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των τριών τελευταίων ετών ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. ΠΑΓΙΟ α. Υλικά πάγια Γήπεδα. Κτήρια - Βιομηχανοστάσια. Μηχανήματα - Εγκαταστάσεις. Έπιπλα και σκεύη. Μεταφορικά μέσα. Προκαταβολές παγίων. Λοιπά. (α) Μείον: αποσβέσεις Καθαρό υλικό πάγιο β. Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Συμμετοχές Απαιτήσεις από συγγενείς επιχειρήσεις Απαιτήσεις από μετόχους Λοιπές απαιτήσεις (β) γ. Άϋλα πάγια Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. Διπλώματα ευρισιτεχνίας, φήμη κλπ. Μείον: Αποσβέσεις Καθαρή αξία άϋλων παγίων (γ) 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ (α+β+γ) α. Αποθέματα Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά. Ημιέτοιμα προϊόντα. Έτοιμα προϊόντα. Εμπορεύματα. Προκαταβολές για αγορές υλών και υλικών. Λοιπά. (α)

38 β. Απαιτήσεις. Πελάτες. Πελάτες επισφαλείς Απαιτήσεις απο συγγενείς εταιρίες. Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο. Γραμμάτια προεξοφληθέντα. Γραμμάτια σε τράπεζες. Γραμμάτια σε καθυστέρηση. Γραμμάτια συγγενών εταιριών. Χρεωστικοί λογαριασμοί προμηθευτών. Χρεώγραφα. Λοιποί χρεωστικοί λογ/μοί ΑΔΑ : 4ΙΞ71-Ε γ. Διαθέσιμα Ταμείο Τράπεζες (καταθέσεις) (γ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (α+β+γ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ανάλυση σε βασικούς λογαριασμούς) ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο. Αποθεματικά. Επιχορήγηση Δημοσίου. Αποτελέσματα εις νέο (κέρδη - ζημιές). (α) 2. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια τραπεζών Λοιπές υποχρεώσεις. (β) β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέχρι ενός έτους) Τράπεζες. Δόσεις μακροπροθέσμων υποχρεώσεων. Προμηθευτές. Γραμμάτια πληρωτέα Εσωτερικού. Γραμμάτια πληρωτέα Εξωτερικού. Οφειλές προς το Δημόσιο. Οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Μερίσματα πληρωτέα. Πιστωτικοί λ/μοί μετόχων και εταίρων. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασμοί. Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις. (γ) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β+γ) 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ανάλυση σε βασικούς λογαριασμούς)

39 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ α. Στο εργοστάσιο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗ: ποσότητα ποσότητα ποσότητα β. Σε εργοστάσια τρίτων ΠΩΛΗΣΕΙΣ α. Πωλήσεις στο εσωτερικό β. Πωλήσεις στο εξωτερικό γ. Ιδιοχρησιμοποίηση δ. Φύρες κλπ

40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α. Πωλήσεις προς το εσωτερικό (κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων) ΕΤΗ : (ποσά σε ) β. Πωλήσεις προς το εξωτερικό (κατά προϊόν και ομάδα προϊόντων) ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (α+β) Εσοδα λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ εμπορική δραστηριότητα) ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγράψτε με συντομία την οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων της επιχείρησης (Αναφέροντας δίκτυο διανομής εσωτερικού-εξωτερικού, εμπορικές συνεργασίες με οίκους εξωτερικού, αριθμό πελατών, γεωγραφική κατανομή πωλήσεων, γενικά προβλήματα πωλήσεων.)

41 ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ποσά σε ) ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΥΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος ποσότητα κόστος Εσωτερικού Εξωτερικού ΣΥΝΟΛ0

42 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ (ποσά σε ) Πρώτες ύλες Βοηθητικά υλικά παραγωγής Υλικά συσκευασίας Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους Εξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου ( καύσιμα,ηλεκτρ., βιομηχανικό νερό κλπ.παροχές τρίτων) Εξοδα συντήρησης Εργασίες από τρίτους facon Λοιπές δαπάνες παραγωγής (με ανάλυση των κυριοτέρων κονδυλίων απαραίτητα) Σύνολο κόστους παραγωγής Μείον τυχόν ποσό, που μεταφέρθηκε στα πάγια ή σε άλλους λογαριασμούς Υπόλοιπο - Πλέον ημιέτοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως -Μείον ημιέτοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως - Κόστος παραχθέντων προϊόντων -Πλέον έτοιμα προϊόντα αρχής χρήσεως -Μείον έτοιμα προϊόντα τέλους χρήσεως Κόστος πωληθέντων προϊόντων

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της παροχής καινοτομικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή, σας ενημερώνουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα