Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ"

Transcript

1 Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Οι.56 ςτμμεσξφέρ αοό σα 8 Ελλημικά ςψμασεία και σα 5 ςψμασεία αοό όλη σημ Ετπώοη (5 φώπερ), δείφμει όσι σξ Athens Challenge έφει κεπδίςει μια ςημαμσική θέςη ςσιρ καπδιέρ ςαρ και ςσα δπώμεμα σξτ αθλήμασξρ. Με σιρ ετφαπιςσίερ και σημ αγάοη μαρ για ση μεγάλη αμσαοόκπιςή ςαρ, ςαρ οπξςκαλξύμε ναμά ςσξ Athens Challenge, σξ ξοξίξ ψρ οπψσάθλημα, είμαι ολέξμ έμαρ θεςμόρ για σημ φώπαρ μαρ και ςημείξ αμαυξπάρ ςσιρ σάνειρ σηρ W.A.K.O. και σψμ μαφησικώμ αθλημάσψμ. Με καλή θέληςη και εοιθτμία για καλύσεπη οξιόσησα και τχηλόσεπξ αγψμιςσικό εοίοεδξ, ςαρ οπξςκαλξύμε όλξτρ, οαλιξύρ και μέξτρ υίλξτρ, μα είςσε οαπόμσερ και ςε ατσό σξ Ππψσάθλημα, αυήμξμσαρ σξτρ.500 θεασέρ οξτ θα οαπαςσξύμ ςση διξπγάμψςη αλλά και όλξτρ σξτρ υίλξτρ σξτ αθλήμασξρ οξτ θα σξ οαπακξλξτθήςξτμ μέςψ σψμ Μ.Μ.Ε. ικαμξοξιημέμξτρ και αοό σξ θέαμα και αοό σξ αοξσέλεςμα. Με οξλλέρ ετφέρ για τγεία, εοιστφημέμη αθλησική φπξμιά και ςεβαςμό ςε όλερ σιρ οπξςοάθειερ ςαρ, ςαρ οεπιμέμξτμε και είμαςσε οάμσα οπόθτμξι και ςση διάθεςη ςαρ για ξσιδήοξσε φπειαςσείσε. Με εκσίμηςη, Νίκξρ Μέμμξρ Μιφάληρ Τπιαμσαυύλλξτ

2 06 & 07 Φεβπξταπίξτ 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Ηφγιςθ: Α) Light Contact Σάββατο 06/0/00 από ζωσ.00. Β) Kick Light Σάββατο 06/0/00 από ζωσ.00. Γ) Semi Contact Σάββατο 06/0/00 από ζωσ.00 & Κυριακι 07/0/00 από ζωσ.00. Ζλεγχοσ φψουσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε κατθγορίασ. (ςε ενδεχόμενο λάκοσ ςτα φψθ, αλλαγζσ ςτισ κατθγορίεσ κα γίνονται εφόςον αυτό είναι εφικτό, ςε αντίκετθ περίπτωςθ ο ακλθτισ κα ακυρϊνεται) Πρόγραμμα Αγώνων: Σάββατο: Α) Light Contact όλεσ οι κατθγορίεσ από.00 ζωσ B) Kick Light όλεσ οι κατθγορίεσ από.00 ζωσ Δ) Semi Contact όλεσ οι κατθγορίεσ open και ομαδικϊν από.00 ζωσ 9.00 & τελικοί κατθγοριϊν open και ομαδικϊν από 9.0 ζωσ.0. Κυριακι: Α) Semi Contact προκριματικοί & τελικοί αγϊνεσ όλων των κατθγοριϊν από 09.0 ζωσ.00 Διάρκεια Αγώνων: Α) Light Contact ζνασ γφροσ δφο λεπτϊν και τελικοί δφο γφροι των δφο λεπτϊν. B) Kick Light ζνασ γφροσ δφο λεπτϊν και τελικοί δφο γφροι των δφο λεπτϊν. Γ) Semi Contact προκριματικοί ζνασ γφροσ δφο λεπτϊν και οι τελικοί δφο γφροι των δφο λεπτϊν, εκτόσ από καφζ/μαφρθ ηϊνθ ανδρϊν και γυναικϊν όπου προκριματικοί και τελικοί αγϊνεσ είναι δφο γφροι των δφο λεπτϊν. Κανονιςμοί W.A.K.O. (www.wakoweb.com)

3 06 & 07 Φεβπξταπίξτ 00 Κατθγορίεσ (Semi Contact): Αγόρια-Κορίτςια 5-8 ετών ( ) αγϊνασ Αρχάριοι Ρροχωρθμζνοι ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο Αγόρια 8- ετών (00-997) Α/Α Αρχάρια Α/Α Προχωρθμζνα Α/Α Καφζ / Μαφρεσ () () -,5 cm -,5 cm (5) (6) -,5 cm -,5 cm (9) -,5 cm () -,55 cm (7) -,55 cm (0) -,55 cm () +,55 cm (8) +,55 cm () +,55 cm Κορίτςια 8- ετών (00-997) Α/Α Αρχάρια Α/Α Προχωρθμζνα Α/Α Καφζ / Μαφρεσ () -,0 cm (5) -,0 cm (8) -,0 cm () -,50 cm (6) -,50 cm (9) -,50cm () +,50 cm (7) +,50 cm (0) +,50 cm Αγόρια -7 ετών (996-99) Α/Α Αρχάρια Α/Α Προχωρθμζνα Α/Α Καφζ / Μαφρεσ () -,55 cm (5) -,55 cm (9) -,55 cm () -,65 cm (6) -,65 cm (0) -,65 cm () -,75 cm (7) -,75 cm () -,75 cm () +,75 cm (8) +,75 cm () +,75 cm Κορίτςια -7 ετών (996-99) Α/Α Αρχάρια Α/Α Προχωρθμζνα Α/Α Καφζ / Μαφρεσ () -,50 cm (6) -,50 cm (9) -,50 cm () -,60 cm (7) -,60 cm (0) -,60 cm (5) +,60 cm (8) +,60 cm () +,60 cm Άντρεσ 7+ ετών (99+) Α/Α Αρχάριοι Α/Α Προχωρθμζνοι Α/Α Καφζ / Μαφρεσ () -70 kg (5) -70 kg (8) -6 kg () -80 kg (6) -80 kg (9) -69 kg () +80 kg (7) +80 kg (50) -7 kg (5) -79 kg (5) -8 kg (5) -89 kg (5) +89 kg Άνδρεσ 5+ ετών χωρίσ ηώνεσ Α/Α Ελαφριά Α/Α Βαριά (55) -75 kg (56) +75 kg Γυναίκεσ 7+ ετών (99+) A/Α Αρχάριεσ Α/Α Προχωρθμζνεσ Α/Α Καφζ / Μαφρεσ (57) -55 kg (59) -55 kg (6) -55 kg (58) +55 kg (60) +55 kg (6) -60 kg (6) -65 kg (6) +65 kg

4 5 Κατθγορίεσ Light Contact: ΑΡΧΑΡΙΟΙ Α/Α Αγόρια 0- Α/Α Κορίτςια 0- Α/Α Αγόρια -7 Α/Α Κορίτςια -7 (65) -5kg (67) -0kg (69) -60kg (7) -55kg (66) +5kg (68) +0kg (70) -70kg (7) +55kg (7) +70kg Α/Α Άνδρεσ +7ετών Α/Α Γυναίκεσ +7ετών (7) -65kg (78) -55kg (75) -75kg (79) +55kg (76) -85kg (77) +85kg ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΟΙ Α/Α Αγόρια 0- Α/Α Κορίτςια 0- Α/Α Αγόρια -7 Α/Α Κορίτςια -7 (80) -5kg (8) -0kg (8) -60kg (87) -55kg (8) +5kg (8) +0kg (85) -70kg (88) +55kg (86) +70kg Α/Α Άνδρεσ +7ετών Α/Α Γυναίκεσ +7ετών (89) -65kg (9) -55kg (90) -75kg (9) +55kg (9) -85kg (9) +85kg Κατθγορίεσ Kick Light: ΑΡΧΑΡΙΟΙ Α/Α Αγόρια 0- Α/Α Κορίτςια 0- Α/Α Αγόρια -7 Α/Α Κορίτςια -7 (95) -5kg (97) -0kg (99) -60kg (0) -55kg (96) +5kg (98) +0kg (00) -70kg (0) +55kg (0) +70kg Α/Α Άνδρεσ +7ετών Α/Α Γυναίκεσ +7ετών (0) -65kg (08) -55kg (05) -75kg (09) +55kg (06) -85kg (07) +85kg ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΟΙ Α/Α Αγόρια 0- Α/Α Κορίτςια 0- Α/Α Αγόρια -7 Α/Α Κορίτςια -7 (0) -5kg () -0kg () -60kg (7) -55kg () +5kg () +0kg (5) -70kg (8) +55kg (6) +70kg Α/Α Άνδρεσ +7ετών Α/Α Γυναίκεσ +7ετών (9) -65kg () -55kg (0) -75kg () +55kg () -85kg () +85kg ΟΜΑΔΙΚΑ & OPEN (Semi Contact) Κατθγορία 8 ζωσ ετϊν ομαδικό ( άτομα) (5) Κατθγορία ζωσ 7 ετϊν ομαδικό ( άτομα) (6) Κατθγορία ομαδικό ανδρϊν ( άτομα) 99 και άνω (7) Κατθγορία ομαδικό γυναικϊν ( άτομα) 99 και άνω (8) Κατθγορία 8 ζωσ ετϊν Open (9) Κατθγορία ζωσ 7 ετϊν Open (0) Κατθγορία Open ανδρϊν ζγχρωμεσ ηϊνεσ 99 και άνω () Κατθγορία Open γυναικϊν ζγχρωμεσ ηϊνεσ 99 και άνω () Κατθγορία Open ανδρϊν καφζ/μαφρθ 99 και άνω () Κατθγορία Open γυναικϊν καφζ/μαφρθ 99 και άνω ()

5 6 06 & 07 Φεβπξταπίξτ 00 Χρθματικά Ζπακλα (Semi Contact) για τθν θ κζςθ: Πλεσ οι Κατθγορίεσ Ανδρϊν +7 ετϊν καφζ/μαφρθ από 50 Πλεσ οι Κατθγορίεσ Γυναικϊν +7 ετϊν καφζ/μαφρθ από 00 Κατθγορία 8 ζωσ ετϊν ομαδικό ( άτομα) 00 Κατθγορία ζωσ 7 ετϊν ομαδικό ( άτομα) 00 Κατθγορία ομαδικό ανδρϊν ( άτομα).000 Κατθγορία ομαδικό γυναικϊν ( άτομα) 600 Κατθγορία 8 ζωσ ετϊν Open 00 Κατθγορία ζωσ 7 ετϊν Open 50 Κατθγορία Open ανδρϊν ζγχρωμεσ ηϊνεσ 00 Κατθγορία Open γυναικϊν ζγχρωμεσ ηϊνεσ 00 Κατθγορία Open ανδρϊν καφζ/μαφρθ.000 Κατθγορία Open γυναικϊν καφζ/μαφρθ 500 Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 5-8 ετϊν 0 / 5 μία κατθγορία / 5 δφο κατθγορίεσ / 60 τρείσ κατθγορίεσ ομαδικά -7ετϊν 50 ομαδικά +7ετϊν Ανδρϊν 60 ομαδικά +7ετϊν Γυναικϊν 50 Τποχρεωτικόσ Εξοπλιςμόσ: Γάντια, παποφτςια, μαςζλα, κάςκα, καλαμίδεσ και ςπαςουάρ (από 8 ετϊν και άνω) (Ακλθτισ χωρίσ το απαραίτθτο εξοπλιςμό μετά το πζρασ των δφο λεπτϊν κα ακυρϊνεται)

6 7 06 & 07 Φεβρουαρίου 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Σφλλογοσ: Ρροπονθτισ: Βοθκόσ: Ρεριοχι: Οδόσ: Τ.Κ.: Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Στακερό: Κινθτό: Fax: υμμετοχζσ για Semi Contact: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΤΟΣ ΒΑΟΣ ΥΨΟΣ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΤ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ OPEN

7 8 06 & 07 Φεβρουαρίου 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Σφλλογοσ: Ρροπονθτισ: Βοθκόσ: Ρεριοχι: Οδόσ: Τ.Κ.: Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Στακερό: Κινθτό: Fax: υμμετοχζσ για Semi Contact: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΤΟΣ ΒΑΟΣ ΥΨΟΣ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΤ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ OPEN

8 9 06 & 07 Φεβρουαρίου 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Σφλλογοσ: Ρροπονθτισ: Βοθκόσ: Ρεριοχι: Οδόσ: Τ.Κ.: Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Στακερό: Κινθτό: Fax: υμμετοχζσ για Light Contact: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΤΟΣ ΒΑΟΣ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΤ

9 0 06 & 07 Φεβρουαρίου 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Σφλλογοσ: Ρροπονθτισ: Βοθκόσ: Ρεριοχι: Οδόσ: Τ.Κ.: Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Στακερό: Κινθτό: Fax: υμμετοχζσ για Kick Light: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΤΟΣ ΒΑΟΣ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΤ

10 06 & 07 Φεβρουαρίου 00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ 0 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 00 (Fax: ι Σφλλογοσ: Ρροπονθτισ: Βοθκόσ: Ρεριοχι: Οδόσ: Τ.Κ.: Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Στακερό: Κινθτό: Fax: υμμετοχζσ για Ομαδικά Semi Contact: Κατθγορία: Α/Α Κατθγορία: Α/Α Κατθγορία: Α/Α Κατθγορία: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

11 ΓΗΡΕΔΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΕΣ METEOR TRAVEL ΧΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Tel.: Fax:

12

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στιγμές του 2008 Αγαπθτά μζλθ, φίλεσ και φίλοι, Επιχειρϊντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε, κεωρϊ ότι το 2008 ιταν το ζτοσ αφομοίωςθσ των νζων ευνοϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (καινούριο κλειστό κολυμβητήριο 50μ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (καινούριο κλειστό κολυμβητήριο 50μ.) 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας με την στήριξη του Δήμου Καβάλας και της Δ.Α.Ν.Ε.Κ. και την υποστήριξη της Π.Ε.Κ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015» ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου Πόρος 18 020 Τηλ. / Fax: 22980 25403 22980 25619 E-mail: nopt_poros@yahoo.com Προς ΕΟΚΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1 4

http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1 4 http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. πρωτ. 6130 /Ε Αθήνα, Οκτώβριος 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 2 18 / 10 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Ε τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Archanes-Asterousia XC cup 11-12 και 13 Οκτωβρίου Περιοχή Αρχανών Αστερουσίων, Ηρακλείου Κρήτης Διοργάνωση: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Τεχνική υποστήριξη: Cretan Sports

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF 49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF Krasnoyarsk, Ρωσία, 15 Νοεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 10 13 Οκτωβρίου 2013 Τόπος Διεξαγωγής Αγώνων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (2015)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (2015) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (2015) ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015. Θα ισχύει μέχρι να ανακοινωθεί νεότερος. Όπου αναφέρονται οι όροι «παίκτης, αθλητής, αγωνιζόμενος, κτλ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα