Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ"

Transcript

1 Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

2 Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου - Τρίτη 18 Ιουμίου 2013 Δείγμα Σχεδιασμέμο δείγμα 300 άτομα. Πραγματοποιηθέμ 300. Βάση αποτέλεσαμ τα στοιχεία της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ. Μεθξδξλξγία Ακολουθήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημέμης δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευμας αποτέλεσαμ οι παλαιοί Καποδιστριακοί Δήμοι του Δήμου Χαμίωμ Επίσης πραγματοποιήθηκε στάθμιση με βάση το φύλο και τις ηλικιακές κατηγορίες. Ενεςαζόμεμξπ πληθσρμόπ 15 ετώμ και άμω Σσπικό ρςαςιρςικό ρτάλμα +/-5,66% σε διάστημα εμπιστοσύμης 95% ύμτωμα με ςξ ςμήμα μηςοώξσ τξοέωμ και επιυειοήρεωμ δημξρκξπήρεωμ πξσ ςηοείςαι ρςξ Σμήμα Ελέγυξσ και Διατάμειαπ ςξσ Εθμικξύ σμβξσλίξσ Ραδιξςηλεόοαρηπ και βάρει ςωμ άοθοωμ 5.6 και 3 παο 2 ςξσ Νόμξσ 3603/2007 ξ Αοιθμόπ Μηςοώξσ ςηπ Sentiment Analysis/Cretan Polls είμαι 50

3 Κοίρη και αγξοαρςική δύμαμη καςαμαλωςώμ

4 Η αγοραςτικι ςασ δφναμθ ςε ςχζςθ με πζρυςι ωσ προσ τθν κατανάλωςθ ειδών πρώτθσ ανάγκθσ ζχει: 57,9 37,3 4,3 0,5 Ζχει μειωκεί Ζχει παραμείνει ςτάςιμθ Ζχει αυξθκεί ΔΑ

5 Αγοραςτικι δφναμθ καταναλωτών/φφλο Άνδρασ 5,9 Αυξθκεί 54,6 39,5 Παραμείνει ςτάςιμθ Μειωκεί

6 Αγοραςτικι δφναμθ καταναλωτών/φφλο Γυναίκα 0,7 2,6 Αυξθκεί 35,3 Παραμείνει ςτάςιμθ 61,4 Μειωκεί ΔΑ

7 Αγοραςτικι δφναμθ καταναλωτών/θλικιακι κατθγορία 76,4 60, , Αυξθκζι 39 41,4 41,1 39,4 36,3 Παραμείνει ςτάςιμθ Μειωκεί 21 ΔΑ 9,6 9 0,6 0,2 2 0,6 2,7 2 0, και άνω

8 Καςαμάλωρη γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

9 Καταναλώνετε γαλακτοκομικά προϊόντα; 0,9 Ναι Όχι 99,1

10 Πόςο ςυχνά καταναλώνετε γάλα; Ποτζ πάνια 8 6,6 Μερικζσ φορζσ το μινα 1-2 εβδομάδα 3-4 φορζσ τθν εβδομάδα 5-6 φορζσ τθν εβδομάδα 2,1 6,9 8,9 6,3 Κάκε μζρα 61,2

11 Κατά προςζγγιςθ τι ποςό δαπανάτε μθνιαίωσ για τθν αγορά γάλακτοσ; 16,4 1,8 7,6 ζωσ 50 ευρώ ευρώ 74, ευρώ ΔΑ

12 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν τιμι του γάλακτοσ ςτα Χανιά; 33,7 27,3 22,3 14,2 2,5 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

13 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα του γάλακτοσ ςτα Χανιά; 50,3 30,5 5,3 1,9 12 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

14 Αγοράηετε βιολογικό γάλα; 9,1 20,4 Ναι Όχι 70,5 ΔΑ

15 υνικωσ τι γάλα επιλζγετε; ΔΑ 8,2 Και Ελλθνικισ και Ειςαγώμενθσ 10,8 Ειςαγώμενθσ προζλευςθσ 1,7 79,3 Ελλθνικισ προζλευςθσ

16 υνικωσ από που αγοράηετε γάλα(πολλαπλισ επιλογισ); 87, ,4 0,3

17 Καςαμάλωρη ςσοξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

18 Πόςο ςυχνά καταναλώνετε τυροκομικά προϊόντα; Ποτζ πάνια Μερικζσ φορζσ το μινα 1,2 3,9 3,2 1-2 εβδομάδα 7,8 3-4 φορζσ τθν εβδομάδα 27,7 5-6 φορζσ τθν εβδομάδα 12,1 Κάκε μζρα 44,1

19 Κατά προςζγγιςθ τι ποςό δαπανάτε μθνιαίωσ για τθν αγορά τυροκομικων προϊόντων; 21,7 3,4 0,2 6 ζωσ 50 ευρώ ευρώ ευρώ 68,7 200 & άνω ΔΑ

20 υνικωσ τι τυρί επιλζγετε; ΔΑ 2,5 Και Ελλθνικισ και Ειςαγώμενθσ 21,7 Ειςαγώμενθσ προζλευςθσ 2,7 Ελλθνικισ προζλευςθσ 73,1

21 υνικωσ τι γιαοφρτι επιλζγετε; ΔΑ 3,5 Και Ελλθνικισ και Ειςαγώμενθσ 10 Ειςαγώμενθσ προζλευςθσ 2,3 Ελλθνικισ προζλευςθσ 84,2

22 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν τιμι των τυροκομικών προϊόντων ςτα Χανιά; 38,6 32,1 20,4 5,3 3,6 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

23 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα των τυροκομικών προϊόντων ςτα Χανιά; 47,4 44,4 3,7 1,5 3 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

24 υνικωσ από που αγοράηετε τυροκομικά προϊόντα (πολλαπλισ επιλογισ) 80,7 38,6 10,8 12,6 4,4 1

25 Ποιο είδοσ τυριοφ καταναλώνετε περιςςότερο; Λοιπά/Ντόπια Γκοφντα 2,3 2,2 Μαλακό Κίτρινο Συρί Ανκότυρο 6,7 12,6 Φζτα Γραβιζρα 42,4 40,8 Καςζρι 1,4 Μυηικρα 11,4

26 Καςαμάλωρη παγωςξύ

27 Πόςο ςυχνά καταναλώνετε παγωτό; Ποτζ 7,9 πάνια 16,9 Μερικζσ φορζσ το μινα εβδομάδα 21,4 3-4 φορζσ τθν εβδομάδα 17,6 5-6 φορζσ τθν εβδομάδα 6 Κάκε μζρα 10,2

28 Καταναλώνετε παγωτό: 7,5 15,3 Όλο το χρόνο 77,2 Μόνο τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ΔΑ

29 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν τιμι του παγωτοφ ςτα Χανιά; 28,5 32,2 18,4 15,5 5,4 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

30 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα του παγωτοφ ςτα Χανιά; 53 17,3 15,1 11,8 2,8 Πολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου ΔΑ

31 υνικωσ τι παγωτό επιλζγετε; 8,8 29,3 Χφμα 35 Συποποιθμζνο 26,9 Και χφμα & τυποποιθμζνο ΔΑ

32 υνικωσ από που αγοράηετε παγωτό; (πολλαπλισ επιλογισ) 44,5 56,5 16,2 18,5 2,3

33 Αγοράηετε παγωτό γιαοφρτι; 8,7 17,5 Ναι Όχι ΔΑ 73,8

34 Θα αγοράηατε παγωτό παραγώμενο με κρθτικό γάλα; 13,2 6,2 Ναι Όχι ΔΑ 80,6

35 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν τιμι του γάλακτοσ/τυροκομικών/παγωτοφ ςτα Χανιά; 43,9 49,6 52,5 50,6 36,2 33,9 Γάλα Συροκομικά 14,2 15,5 Παγωτό 3,6 Πολφ/Αρκετά Λίγο/Κακόλου ΔΑ

36 Κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα του γάλακτοσ/τυροκομικών/παγωτοφ ςτα Χανιά; 80,8 91,8 70,3 Γάλα Συροκομικά 7,2 17,9 12 5,2 3 11,8 Παγωτό Πολφ/Αρκετά Λίγο/Κακόλου ΔΑ

37 υχνότθτα κατανάλωςθσ γάλακτοσ/τυροκομικών/παγωτοφ ςτα Χανιά 91,7 83,3 55,2 36,9 Γάλα Συροκομικά Παγωτό 8,7 7,1 8 1,2 7,9 Εβδομαδιαία κατανάλωςθ Μθνιαία/πάνια Ποτζ

38 Ποξϊόμςα

39 Γάλα

40 Γάλα (πολλαπλισ επιλογισ) 16,6 10,3 10,9 7,3 1,4 Δζλτα Φάγε Νουνοφ Καρφοφρ Μεβγάλ

41 Γάλα (πολλαπλισ επιλογισ) 29,9 1,6 5,7 2,5 Ντόπιο Όλυμποσ Βλάχασ Άλλο

42 Σσοί

43 Συριά (πολλαπλισ επιλογισ) Βάςει δυναμικισ 17,6 6,3 5,8 5,4 4,8 2,6 2,3

44 Συριά (πολλαπλισ επιλογισ) Βάςει δυναμικισ 2,2 1,4 1,2 1,3 0,8 0,8

45 Συριά (πολλαπλισ επιλογισ) Βάςει δυναμικισ 2,1 1,6 1,5 0,7 Μίνλερ ελίων Όλυμποσ Δωδώνθ

46 Συριά (πολλαπλισ επιλογισ) 1,5 1,3 1 0,8 Ακθτάκθσ οφοφλθσ Κωςτάκθσ Κολιόσ

47 Συριά (πολλαπλισ επιλογισ) 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

48 Γιαξύοςι

49 Γιαοφρτι (πολλαπλισ επιλογισ) 28,2 9 8,9 7,6 7 5,6

50 Γιαοφρτι (πολλαπλισ επιλογισ) 3 3 2,4 2,4 2,1 1,2

51 Γιαοφρτι (πολλαπλισ επιλογισ) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 Ρεκφμνθσ Κωςτάκθσ Ξακζρια Βλάχασ Μοχλάκθσ

52 Παγωςό

53 Παγωτό (πολλαπλισ επιλογισ) 10,3 8,6 6,9 5,4 4 3,1

54 Παγωτό (πολλαπλισ επιλογισ) 2,8 1,9 1,4 1,1 1,1 Καρφοφρ Ιταλικό Χιωτάκθσ Φάγε Κρι-κρι

55 Παγωτό (πολλαπλισ επιλογισ) 0,7 0,2 0,2 0,2 Αλόμα Βορινόσ εράνο Αςιμινασ

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 14 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 14 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 203 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ &

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Νοέµβριος 2007) ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των ερωτώµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλ ληνες κα κ ταναλωτές α πέ π ναντι στην κ ρ κ ίση των τροφί φ µων Διάγραμμα 1

Οι Έλ ληνες κα κ ταναλωτές α πέ π ναντι στην κ ρ κ ίση των τροφί φ µων Διάγραμμα 1 Οι Έλληνες καταναλωτές απέναντι στην κρίση των τροφίµων Διάγραμμα 1 ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Είσαστε ο/η κύριος/α υπεύθυνος/η για τα καθηµερινά ψώνια και τη φροντίδα του σπιτιού;

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Σεπτέμβριος 2014 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015. Απρίλιος 2015

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015. Απρίλιος 2015 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015 Απρίλιος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Απρίλιος 15 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012. Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ

Δεκέμβριος 2012. Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ Δεκέμβριος 2012 «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

για την αγορά ακινήτων

για την αγορά ακινήτων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την αγορά ακινήτων Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. Επωνυμία όνομα Εντολέα ΠΟΜΙΔΑ Παν. Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα