Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014"

Transcript

1 Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

2 Τί είναι λογοθεπαπεία Κπίςιμη ηλικία Πποβλήμασα λόγοτ ςσα παιδιά με απώλεια ακοήρ Φψνολογία Σύνσαξη /γπαμμασική Λεξιλόγιο / Σημαςιολογία Ππαγμασολογία Ομάδαρ ςτνεπγαςίαρ/πολτθεμασική Ομάδα Ένστπα

3 Είναι η επιςσήμη ποτ ςσοφεύει ςσην αξιολόγηςη, διάγνψςη, ππόληχη, θεπαπεία και αποκασάςσαςη σψν διασαπαφών σοτ γλώςςαρ/λόγοτ και κασάποςηρ ςσο παιδί και ςσον ενήλικα. Η παπέμβαςη σοτ λογοπαθολόγοτ είναι αναγκαία όσαν οι διασαπαφέρ γλώςςαρ/λόγοτ και κασάποςηρ έφοτν επιπσώςειρ ςσην (α) επικοινψνία σοτ ασόμοτ με σο πεπιβάλλον σοτ και (β) ςσην ςίσιςη σοτ πποςώποτ.

4 Φψνολογία, ςύνσαξη και η μοπυολογία Γλώςςα Πεπιεφόμενο: Σημαςιολογία Χπήςη: Ππαγμασολογία

5 0-3 Κπίςιμη ηλικία Τελειώνει ςσαδιακά ςσην ηλικία σψν 7 Το μταλό είναι ππογπαμμασιςμένο μέςα από σα πεπιβαλλονσικά επεθίςμασα να αναπσύξει ση γλώςςα

6 Εκμάθηςη Λεξιλογίοτ /Σημαςιολογία 18 μηνών 6 φπονών 18 φπονών 10 λέξειρ σην ημέπα 20 λέξειρ σην ημέπα 50 λέξειρ λέξειρ λέξειρ

7 Όλοι μαρ έφοτμε «νοησικό λεξιλόγιο» (mental vocabulary) για να αποθηκεύοτμε σο νόημα σηρ κάθε λέξηρ. Εύκολο: Λεισοτπγία, Σφέςειρ, Κασηγοπίερ, Στνώντμα, Ανσίθεσα Δύςκολο: Οπιςμοί, Έννοιερ, Αναλογίερ, Παπαλογιςμοί (absurdities), Αινίγμασα

8 Χπηςιμοποιήςσε σιρ ςτγκεκπιμένερ σεφνικέρ για να βοηθήςεσε σα παιδιά να αποθηκεύςοτν αποσελεςμασικά νέερ λέξειρ ςσο «νοησικό λεξιλόγιο» σοτρ Το παιδί μποπεί να μαθαίνει καινούπγιερ λέξειρ ππουοπικά, γπαπσώρ ή ςε δομημένη δπαςσηπιόσησα; Το παιδί φπειάζεσαι ςτφνέρ επαναλήχειρ για να μάθει ση νέα λέξη; Το παιδί κάνει επψσήςειρ;

9 Η ικανόσησα σψν παιδιών με απώλεια ακοήρ ςσο να ακούνε με πποςοφή ςσην σάξη ππέπει να καλλιεπγηθεί από πολύ νψπίρ (πποςφολική ηλικία). Παιδιά με ελαυπιά απώλεια ακοήρ μποπεί να παποτςιάζοτν δτςκολίερ ςσην πποςοφή και κτπίψρ με σην επιλεκσική σοτρ πποςοφή. Τα παιδιά με δτςκολίερ πποςοφήρ μποπεί να παποτςιάςοτν μαθηςιακέρ δτςκολίερ και πποβλήμασα ςτμπεπιυοπάρ ςσο μέλλον.

10 Τα παιδιά με απώλεια ακοήρ ςε δύςκολερ ακοτςσικέρ ςτνθήκερ (π.φ., θόπτβο, απόςσαςη) κασαβάλλοτν πεπιςςόσεπη πποςπάθεια να ακούςοτν και να κασανοήςοτν σο μάθημα με αποσέλεςμα να κοτπάζονσαι γπηγοπόσεπα από σοτρ τπόλοιποτρ μαθησέρ με υτςιολογική ακοή. Στμπσψμασική μάθηςη (incidental learning/overhearing)

11 Το παιδί με υτςιολογική ακοή ( Hz) μποπεί να ακούει και να ελέγφει σο ππουοπικό σοτ λόγο, αλλά και σψν άλλψν Παιδιά με ίδια απώλεια ακοήρ μποπεί να παποτςιάζοτν ςημανσικέρ διαυοπέρ ςσην διάκπιςη σψν ήφψν/ςτφνοσήσψν και ςσην κασανόηςη σηρ ομιλίαρ

12

13 Παπάλειχη σψν ήφψν Τοτ /s/ ςε όλα σα πλαίςια (π.φ., σηρ, ςση, κακόρ) Σσα σελικά ςύμυψνα (π.φ., ςπόπ) Σσα απφικά ςύμυψνα (π.φ., πασάσα) Ανσικασάςσαςη ήφψν Τοτρ ηφηπούρ με σοτρ άηφοτρ (υίδι υίθι) Ένπινοτρ με σοτρ ςσομασικούρ (μύγα- πήγα) Πποςσπιβόμενα με σα ςσιγμιαία ςύμυψνα (κευάλι-κεπάλι) Παπαμόπυψςη ήφψν Αύξηςη ή μείψςη ςση δύναμη ςσην παπαγψγή πποςσπιβόμενψν ή εξακολοτθησικών ςτμυώνψν Ένπινα υψνήενσα Ππόςθεςη/παπαγψγή επιπλέψν ήφψν Πεπίςςια αναπνοή ππιν από σα υψνήενσα

14

15 Με βάςη σον βαθμό σηρ απώλειαρ ακοήρ παπασηπούνσαι αναλόγψρ σα λάθη ςση γλώςςα και άπθπψςη (φαμηλόσεπορ βαθμόρ απώλειαρ ακοήρ ςτνεπάγεσαι λιγόσεπα λάθη ςσην άπθπψςη και γλώςςα) Τα ςύμυψνα ςσιρ χηλέρ ςτφνόσησερ έφοτνε λιγόσεπη ένσαςη από σα υψνήενσα με αποσέλεςμα εύκολα να παπάγονσαι λανθαςμένα [s] [z] [ʃ] [tʃ] [dʒ] [ʒ]

16 Πιο απγόρ πτθμόρ ομιλίαρ ςε ςύγκπιςη με σα με παιδιά με υτςιολογική ακοή Ακασάλληλορ σονιςμόρ με λανθαςμένη διάπκεια ςσιρ σονιςμένερ και άσονερ ςτλλαβέρ Ακασάλληλη φπήςη χηλών και φαμηλών ςτφνοσήσψν Πεπίςςεια φπήςη αναπνοήρ Πεπίςςεια ή μειψμένη φπήςη σοτ πινικού αέπα

17 Πιο πάνψ από σο επίπεδο σψν λέξεψν, πώρ φπηςιμοποιούμε σιρ λέξειρ, ση ςύνσαξη για να επικοινψνήςοτμε Παπάγονσερ ποτ επηπεάζοτν σην ππαγμασολογία: Επίπεδο γπαμμασικήρ και λεξιλογίοτ Κοινψνικέρ δεξιόσησερ Γενικέρ γνώςειρ Φψνολογία και κασαληπσόσησα Ατσοεκσίμηςη Κινησικόσησα

18 Ππιν απφίςεσε σο μάθημα βεβαιψθείσε όσι σο παιδί έφει σο ακοτςσικό/κοφλιακό εμυύσετμα και όσι δοτλεύει (ςε πεπίπσψςη ποτ αποτςιάζει ο ειδικόρ) Χπήςη ήφοτρ σοτ Ling /ς/ /μ/ /sh/ /α/ /ι/ /οτ/

19 Η έγκαιπη διάγνψςη σηρ απώλειαρ ακοήρ, η άμεςη σοποθέσηςη και η ςτςσημασική φπήςη σοτ κοφλιακού εμυτσεύμασορ ή/και ακοτςσικού Η οικογένεια και σο άμεςο πεπιβάλλον σοτ παιδιού Ππώιμη και έγκαιπη παπέμβαςη Το επίπεδο ανσίληχηρ σοτ παιδιού Το ασομικό ππόγπαμμα εκπαίδετςηρ σοτ παιδιού

20 Η Πολτθεμασική Ομάδα ςτνεδπιάζει πάνσοσε ςσιρ απφέρ και ςσο σέλορ σηρ ςφολική φπονιάρ Απφική ςτνεδπίαςη: Στζησείσαι η ςημεπινή κασάςσαςη, αναυέπονσαι οι ςσόφοι σηρ νέαρ ςφολικήρ φπονιάρ, οι σπόποι επίσετξηρ σψν ςσόφψν: Γνψςιοανσιληπσικό, κοινψνικό, ςτναιςθημασικό, γλψςςικό Τελική ςτνεδπίαςη: Επίσετξη ςσόφψν και αλλαγέρ για σην επόμενη ςφολική φπονιά Η Πολτθεμασική Ομάδα ςτνεδπιάζει έκσακσα αν κπιθεί αναγκαίο Η πολτθεμασική ομάδα αποσελείσαι από Γενικό δάςκαλο /νηπιαγψγό Δάςκαλο Κψυών Ακοτολόγο Ψτφολόγο Άλλοτρ ειδικούρ (π.φ., επγοθεπαπετσή) Λογοπαθολόγο Στνδεσική Λεισοτπγό Κοινψνικό Λεισοτπγό Γονείρ

21 Παπαπομπή Από σο γονιό Ιςσοπικό Παιδιού Από σο διετθτνσή Εκπαιδετσική Αξιολόγηςη Από σο δάςκαλο σηρ σάξηρ και ειδικό εκπαιδετσικό Λογοπαθολογική Αξιολόγηςη Από σο λογοθεπαπετσή Ασομικό Ππόγπαμμα (AΠΕ) Από σοτρ ειδικούρ σηρ Ε.Ε. Δήλψςη για Μεσαυοπά Απφείοτ Από σο διετθτνσή

22 Στνσονιςμόρ - εβδομαδιαίορ Οι ςσόφοι όλψν σψν μελών σηρ ομάδαρ διαπλέκονσαι (π.φ., πποςοφή) Στνεπγαςία: Ππέπει να γνψπίζοτμε σο θέμα και σιρ δπαςσηπιόσησερ Γενίκετςη Ετελιξία ςσιρ αλλαγέρ Υπετθτνόσησα Επψσήςειρ/Διετκπινήςειρ Ικανοποίηςη σοτ παιδιού και σηρ οικογένειαρ ώςσε σο παιδί να είναι αςυαλή και ετστφιςμένο Πποςψπική ικανοποίηςη Μποπεί να έφοτμε διαυοπεσικό σπόπο ςκέχηρ με σοτρ ςτναδέλυοτρ αλλά ςεβόμαςσε σιρ αξίερ, εμπειπίερ και ικανόσησερ όλψν σψν ςτναδέλυψν μαρ ώςσε να δημιοτπγήςοτμε ένα εποικοδομησικό και δπαςσήπιο ππόγπαμμα για σο μαθησή μαρ

23

Σεμινάπια Επμούποληρ 2013

Σεμινάπια Επμούποληρ 2013 Αναςσαςία Κψνςσανσέλοτ και Γιάννηρ Ατγεπινόρ Τμήμα Μηφανικών Οικονομίαρ και Διοίκηςηρ Πανεπιςσήμιο Αιγαίοτ Σεμινάπια Επμούποληρ 2013 Σύπορ, 12/7/2013 Σκοπόρ Να αναδείξει ενδιαυέπονσα ςημεία εμπειπικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ;

Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ; Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Είναι η νόςορ ποτ φαπακσηπίζεσαι από σην δημιοτπγία αθηπωμασικήρ πλάκαρ ςσον καπωσιδικό διφαςμό ποτ έφει ςαν ςτνέπεια σην ςσένωςη σων αγγείων. πάνια η ςσένωςη μποπεί να μην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO Η επιστφία από σύφη ςτνήθψρ έπφεσαι μια υοπά. Οι δπόμοι ποτ μποπούν να οδηγήςοτν ςσην επιστφία είναι πολλοί. Όλοι oι δπόμοι όμψρ έφοτν κοινά φαπακσηπιςσικά. Γνώςη ανσικείμενοτ.

Διαβάστε περισσότερα

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ.

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. Forum για σην Τγεία και σιρ Πολισικέρ Τγείαρ, Ετπψπαωκϋ Κένσπο Δελυύν. 19-21 Νοεμβπίοτ 2010. Είκοςι πένσε φπϋνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ 07 09 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΚΕΕΕ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΨΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει 1 Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1 Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ μεσαναςση" Ωπια μοτ πονσινεddα α ποτσε ςσε σςε ςσασζει πλεα σαλαςςα ς αγκοταddει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ 10-46100 Ηγοςμενίτσα τηλ.: 2665025140 & 2665098318 Φαξ 2665028885 & 2665098319 e-mail: Thekoisi@yahoo.gr ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Δράσεις και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Δράσεις και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση - «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Δράσεις και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Μππάσσηρ Πανσελήρ, Κοτήρ Δημήσπιορ, Ετθτμίοτ Φψσεινή

Μππάσσηρ Πανσελήρ, Κοτήρ Δημήσπιορ, Ετθτμίοτ Φψσεινή Μππάσσηρ Πανσελήρ, Κοτήρ Δημήσπιορ, Ετθτμίοτ Φψσεινή Η ποπεία ατσομασοποίηςηρ σψν Ελληνικών Βιβλιοθηκών, φψπίζεσαι ςε 2 πεπιόδοτρ. 1η πεπίοδορ ΕΠΕΑΕΚ Ι (απφέρ 90) 2η πεπίοδορ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ολοκλήπψςη 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΔΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ «ΓΟΜΝΑ ΒΘΣΒΘΖΗ» ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ:

ΘΔΜΑ: ΔΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ «ΓΟΜΝΑ ΒΘΣΒΘΖΗ» ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: ΘΔΜΑ: ΔΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ «ΓΟΜΝΑ ΒΘΣΒΘΖΗ» ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2008-2009 Δόβπη Μαπιάνθη Θεοδψπίδοτ Ανσψνία Ιψαννίδoτ Υψσεινή Κασςίκαρ Βαςίληρ Κηποτπόρ Νικόλαορ Κοτγιοτμσζήρ Γεώργιορ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί

Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί Ανώσασο Σεφνολογικό Εκπαιδετσικό Ίδπτμα Κπήσηρ φολή Σεφνολογικών Ευαπμογών Σμήμα Ηλεκσπολογίαρ Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί Δπ Απιςσείδηρ Κτππάκηρ kiprakis@staff.teicrete.gr Σύπορ Εύπορ Σιμέρ (μη πποςημαςμένερ)

Διαβάστε περισσότερα

Κασαγπαυή σηρ λετκοπάθειαρ και άλλψν δτςμοπυιών ςε άγπια ζώα σηρ Ελλάδαρ και Κύπποτ

Κασαγπαυή σηρ λετκοπάθειαρ και άλλψν δτςμοπυιών ςε άγπια ζώα σηρ Ελλάδαρ και Κύπποτ Κασαγπαυή σηρ λετκοπάθειαρ και άλλψν δτςμοπυιών ςε άγπια ζώα σηρ Ελλάδαρ και Κύπποτ Ν. Κολλάπηρ 1, Χ. Σώκορ 1*, K.Γ. Παπαςπτπόποτλορ 1,3, Κ. Σκοπδάρ 1, Π. Μπίπσςαρ 1,2 1 Διεύθτνςη Έπετναρ & Τεκμηπίψςηρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 3 ο ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ Οι αςκήςειρ ατσού σοτ υτλλαδίοτ καλύπσοτν σα παπακάσψ θέμασα

Διαβάστε περισσότερα

Βίκη Νσπίσςοτ Οικονομικό Πανεπιςσήμιο Αθηνών

Βίκη Νσπίσςοτ Οικονομικό Πανεπιςσήμιο Αθηνών Βίκη Νσπίσςοτ Οικονομικό Πανεπιςσήμιο Αθηνών Θηςατποί όπψν Σημαςιολογικέρ ςφέςειρ θηςατπών όπψν Ιεπαπφικέρ ςφέςειρ Χπήςη ςφέςεψν μέποτρ/όλοτ Χπήςη ςφέςεψν γενίκετςηρ Στνάυεια Χπήςη ςφέςεψν ςτνάυειαρ ςσιρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήσπια Μαίπη Κοτσςελίνη Σμήμα Επιςσημών σηρ Αγψγήρ Πανεπιςσήμιο Κύπποτ. Έδπα ΟΤΝΕΚΟ για σην Ιςόσησα και Ενδτνάμψςη σψν Υύλψν

Καθηγήσπια Μαίπη Κοτσςελίνη Σμήμα Επιςσημών σηρ Αγψγήρ Πανεπιςσήμιο Κύπποτ. Έδπα ΟΤΝΕΚΟ για σην Ιςόσησα και Ενδτνάμψςη σψν Υύλψν Καθηγήσπια Μαίπη Κοτσςελίνη Σμήμα Επιςσημών σηρ Αγψγήρ Πανεπιςσήμιο Κύπποτ Έδπα ΟΤΝΕΚΟ για σην Ιςόσησα και Ενδτνάμψςη σψν Υύλψν Παπανοήςειρ: ΔΕΝ πποβλέπεσαι η ιςόπποπη ανσιπποςώπετςη σψν δύο υύλψν ςση

Διαβάστε περισσότερα

ςε ένα Σύςσημα Παπαγψγήρ Κειμένψν Φτςικήρ Γλώςςαρ Γιώπγορ Καπακασςιώσηρ

ςε ένα Σύςσημα Παπαγψγήρ Κειμένψν Φτςικήρ Γλώςςαρ Γιώπγορ Καπακασςιώσηρ ςε ένα Σύςσημα Παπαγψγήρ Κειμένψν Φτςικήρ Γλώςςαρ Γιώπγορ Καπακασςιώσηρ Αυτι είναι μία λευκι λικυκοσ που ηωγραφίςτθκε από το Ζωγράφο του Αχιλλζα. Δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ κλαςικισ περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί

Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί Ανώσασο Σεφνολογικό Εκπαιδετσικό Ίδπτμα Κπήσηρ φολή Σεφνολογικών Ευαπμογών Σμήμα Ηλεκσπολογίαρ Βιομηφανικοί Ατσομασιςμοί Δπ Απιςσείδηρ Κτππάκηρ kiprakis@staff.teicrete.gr Δρ Αριςτείδησ Ε. Κυπράκησ 1 Κύκλορ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληυία νερού για ανίτνεσση λεγεφνέλλας.

Δειγματοληυία νερού για ανίτνεσση λεγεφνέλλας. Δειγματοληυία νερού για ανίτνεσση λεγεφνέλλας. Νακούλαρ Βαςίλειορ Επόπσηρ Δημόςιαρ Τγείαρ MSc Επγαςσήπιο Τγιεινήρ & Επιδημιολογίαρ Πανεπιςσήμιο Θεςςαλίαρ 1976: Υιλαδέλυεια, ΗΠΑ Επιδημία πνετμονίαρ με:

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φπονσιςσήπιο. Ελένη Κλέσςιοτ, RN, MSc, PhD(C) Ρέα Ράμμοτ, MPH, NFESC

Κλινικό Φπονσιςσήπιο. Ελένη Κλέσςιοτ, RN, MSc, PhD(C) Ρέα Ράμμοτ, MPH, NFESC Κλινικό Φπονσιςσήπιο Ελένη Κλέσςιοτ, RN, MSc, PhD(C) Ρέα Ράμμοτ, MPH, NFESC Απαπαίσηση δεξιόσησα Σαφεία εξέλιξη επιςσημονικών γνώςεψν Πλούσορ διαθέςιμψν πηγών Internet (πεπιοδικά on-line, εξειδικετμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαςτήριο Σχεδιαςμόσ θεματικήσ ενότητασ «Ανθρώπινεσ ςχζςεισ - Ανθρώπινοι χαρακτήρεσ»

Βιωματικό εργαςτήριο Σχεδιαςμόσ θεματικήσ ενότητασ «Ανθρώπινεσ ςχζςεισ - Ανθρώπινοι χαρακτήρεσ» Επιςτθμονικό υνζδριο «Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ: Αντικρίηοντασ το Νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα» Βιωματικό εργαςτήριο Σχεδιαςμόσ θεματικήσ ενότητασ «Ανθρώπινεσ ςχζςεισ - Ανθρώπινοι χαρακτήρεσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα.

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. Page 1 Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. 1. Στνοπσική Παποτςίαςη 2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μικπομεςαία κασηγοπία. 3. Η νέα σπίθτπη ΒΜW Σειπά 1 4. Τεφνικέρ πποδιαγπαυέρ 5. Διαγπάμμασα ιςφύορ και

Διαβάστε περισσότερα

The explosion in Mari, Cyprus, the cost of power shortages, and policy recommendations

The explosion in Mari, Cyprus, the cost of power shortages, and policy recommendations University of Cyprus From the SelectedWorks of Theodoros Zachariadis August, 2011 The explosion in Mari, Cyprus, the cost of power shortages, and policy recommendations Theodoros Zachariadis, Cyprus University

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Οι.56 ςτμμεσξφέρ αοό σα 8 Ελλημικά ςψμασεία και σα 5 ςψμασεία αοό όλη σημ Ετπώοη (5 φώπερ), δείφμει όσι σξ Athens Challenge έφει κεπδίςει μια ςημαμσική

Διαβάστε περισσότερα

Νσίπληρ Νικόλαορ- ΕΣΤ 1 ο Υπονσιςσήπιο Παπαςκετή, 11/10/2013 Β4. Λεισοτπγικά τςσήμασα- Υπονσιςσήπιο

Νσίπληρ Νικόλαορ- ΕΣΤ 1 ο Υπονσιςσήπιο Παπαςκετή, 11/10/2013 Β4. Λεισοτπγικά τςσήμασα- Υπονσιςσήπιο Νσίπληρ Νικόλαορ- ΕΣΤ 1 ο Υπονσιςσήπιο Παπαςκετή, 11/10/2013 Β4 Υπονσιςσήπιο 1 Κάθε Παπαςκετή 13:00-15:00 Παπαδόςειρ: Δετσέπα 13:00-16:00 Κύπιορ ςσόφορ σοτ Υπονσιςσηπίοτ είναι η βοήθεια ςε ππακσικά θέμασα

Διαβάστε περισσότερα

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS,

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS, Πολσηετνείο Κρήηης Τμήμα Αρτιηεκηόνων Μητανικών Δξεπλεηηθή Δξγαζία Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 Φνηηήηξηα: Βνινλάθε Δπαγγειία Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ NAHRS SYSTEM βαςιζόμενη ςσον κύπιο υλεγμονώδη κτσσαπικό σύπο. Λεμυοκτσσαπικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Πανεπιςσήμιο Πειπαιώρ Εθνικό Μεσςόβιο Πολτσεφνείο τςσήμασα Ευοδιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

Σα επιμέποτρ επίπεδα κπεασίνηρ (Cr) και CP ήσαν 49.0 ( 7.62) και 75.5 ( 7.63) mmol.kg -1.

Σα επιμέποτρ επίπεδα κπεασίνηρ (Cr) και CP ήσαν 49.0 ( 7.62) και 75.5 ( 7.63) mmol.kg -1. Ο Απόςτολοσ Θεοδώρου Ph.D είναι Λζκτορασ ςτα Αθλητικά Άλματα ςτον τομζα Κλαςικοφ Αθλητιςμοφ του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Πτυχιοφχοσ Φυςικήσ Αγωγήσ του ΤΕΦΑΑ Αθηνών το 1992. Το 1994 απόκτηςε το μεταπτυχιακό του ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Future Library 2014

Δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Future Library 2014 Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού Γρ. Λαμπράκη & Καρυταίνης 4, ΣΚ 18120 Σηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4965784 Ψράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 9.00π.μ-20.00 μ.μ. Παρασκευή & άββατο: 9.00π.μ.-14.00μ.μ. Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες )

ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες ) ΟΜΙΛΙΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΤΜΠΟΙΑ, ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ (ύνολο: 37 Ομιλίες ) 1. ΠΕΡΙΥΕΡΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ - ΑΕΕ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον μεταβολισμό 20 22 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα 2. ΑΚΦΑΡΨΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΛΕΜΙΚΨΝ ΣΡΑΤΜΑΣΨΝ 1 ΕΚ ΠΤΡΟΒΟΛΨΝ ΟΠΛΨΝ -ΜΑΚΡΤΚΑΝΑ -ΒΡΑΦΤΚΑΝΑ 2 ΕΞ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΜΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : 17.00-19.00 Πέμπτη : 15.30-17.30

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : 17.00-19.00 Πέμπτη : 15.30-17.30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Tμήμα Oργάνωσης & Διοίκησης Eπιχειρήσεων Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Kαθηγητής Kώστας Bελέντζας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γραφ.: 406, τηλ.: (2310) 891 783 E-mail: vele@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ

ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚANIKΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ 16 ο Πανελλήνιο Μαθησικό Διαγωνιςμό Ποίηςηρ Οι μαθησέρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η τπο-αναςύςσαςη λίμνη Κάπλα: Μαθημασική πποςομοίψςη σοτ κύκλοτ σοτ αζώσοτ. Λαςπίδοτ Φπτςή Σμήμα Πολισικών Μηφανικών Πανεπιςσήμιο Θεςςαλίαρ

Η τπο-αναςύςσαςη λίμνη Κάπλα: Μαθημασική πποςομοίψςη σοτ κύκλοτ σοτ αζώσοτ. Λαςπίδοτ Φπτςή Σμήμα Πολισικών Μηφανικών Πανεπιςσήμιο Θεςςαλίαρ Η τπο-αναςύςσαςη λίμνη Κάπλα: Μαθημασική πποςομοίψςη σοτ κύκλοτ σοτ αζώσοτ Λαςπίδοτ Φπτςή Σμήμα Πολισικών Μηφανικών Πανεπιςσήμιο Θεςςαλίαρ Τγπόσοποι: οπιςμόρ και είδη Είναι υτςικέρ ή σεφνησέρ πεπιοφέρ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 1ο [3.5 μονάδες] Θζμα 2ο [3.5 μονάδες]

Θζμα 1ο [3.5 μονάδες] Θζμα 2ο [3.5 μονάδες] ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ι Ειςθγθτισ: Δρ. Β. ολαχίδθσ Ιοφνιοσ 2011 Θζμα 1ο [3.5 μονάδες] Να γραφτεί πρόγραμμα ςε C το οποίο κα υπολογίηει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΗΘΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΘΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ph.D. Α. Κατσαγκόλης χολικός ύμβουλος Υυσικής Αγωγής Ηρακλείου - Λασιθίου 1 «Δεν είναι αρκετό για τα παιδιά να ακούν για

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ Elimnion Resort http://www.elimnionresort.gr/ Evia 30/9/2016-2/10/2016 Θτμήςοτ σην Πνετμασικόσησα και σην Αυθονία ςση Ζψή ςοτ Μια Βοτσιά ςσο Πεδίο σηρ Γέννηςηρ. Δημιοτπγία Νέψν Εμπειπιών

Διαβάστε περισσότερα

Νσίπληρ Νίκορ- ΕΣΤ 4ο ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Παπαςκετή Β4

Νσίπληρ Νίκορ- ΕΣΤ 4ο ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Παπαςκετή Β4 Νσίπληρ Νίκορ- ΕΣΤ 4ο ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Παπαςκετή 4-11-2013 Β4 1 Κοινή Μνήμη μεσαξύ διεπγαςιών -> Γπηγοπόσεπη μοπυή IPC Σα δεδομένα δεν ανσιγπάυονσαι πάνω από μία υοπά Server/Client model. Όσαν ο Server γπάυει,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα»

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 7 Νοεμβρίου 2007, 17:00 21:00 Οι στόχοι το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο προσκαλέσαμε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ «ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΟΡΙΜΟ: Η «αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη» (self-fulfilling prophecy) είναι ένας κοινωνικο-ψυχολογικός μηχανισμός, ο οποίος μετατρέπει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά.

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ψρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Μάθηµα 12 Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Προϊόν της αξιολόγησης Process product research Ορισµός των παραγόντων που καθιστούν τη διδασκαλία αποτελεσµατική Εξαρτάται από τους στόχους, την ιδεολογία, τα ιδεώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α τάξης Γυμνασίου 1 Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Α. ΣΤΟΧΟΙ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Πρακτικές εφαρμογές Ευαγγελία Μοναστήρα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Οκτώβριος 2015 Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού και στα παροικιακά σχολεία Ποιος είναι ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού Λογισμικό: Ταξίδι Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Μαριάννα Χατζοπούλου Προμηθευτής: Hyper Systems Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τις Δ1 και Δ2 Τάξεις του 3 ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια Σηλ. 23333-50104 Fax 23330-23625 info@alexandria.gr www.alexandria.gr ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 3 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ. 2313 308154 Θεζ/λίθε, 30-09-2016 Αξ.πξωη:12023 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΔΙΟΔΙΑ Πηγές: https://hellascamper.wordpress.com & Google Maps

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΔΙΟΔΙΑ Πηγές: https://hellascamper.wordpress.com & Google Maps ΑΘΗΝΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΔΙΟΔΙΑ Πηγές: https://hellascamper.wordpress.com & Google Maps **Παπακάμσοτμε σα ππώσα 6 διόδια κεπδίζονσαρ 20,35 και ~47 φλμ, πηγαίνονσαρ Αθήνα Θήβα Λαμία Νίκαια Λάπιςαρ μέςψ σηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Όνομα Ημερομηνία Τάξη Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Διαγώνισμα 5 ης Έκδοσης Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (3 βαθμοί η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε X αν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε O αν η απάντηση είναι λάθος.

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της Στήλης Β).

περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της Στήλης Β). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας Στόχος της μελέτης Η μελέτη υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ:ΒΑΝΕΑ ΖΗΟ ΖΩΗ ΓΟΤΛΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΛΕΡΓΗ

ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ:ΒΑΝΕΑ ΖΗΟ ΖΩΗ ΓΟΤΛΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΛΕΡΓΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ:ΒΑΝΕΑ ΖΗΟ ΖΩΗ ΓΟΤΛΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΛΕΡΓΗ Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ένα απλό υγρό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο ιστό, ο οποίος αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή:

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλικία:. Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα εκτός σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: Πόσο συμφωνείς με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις; Βάλε σε

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΘ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) επτέμβριος 2010

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΘ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) επτέμβριος 2010 ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΔΕΘ επτέμβριος 2010 Η Σαυτότητα της έρευνας Σύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Βιβλιογραυία-Ι 1. (MTW) Gravitation (σψν Misner, Thorne, Wheeler) Freeman & Company, 1970, [1280 ςελ! παιδαγψγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Eπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνύ ζηελ πγεία θαηά ηελ ελήιηθε δσή

Eπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνύ ζηελ πγεία θαηά ηελ ελήιηθε δσή Eπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνύ ζηελ πγεία θαηά ηελ ελήιηθε δσή Καπαγκιόζογλος-Λαμπούδη Θυμαή Παιδίαηπορ Γαζηπενηεπολόγορ Καθηγήηπια Κλινικήρ Διαηποθήρ Τμήμα Διαηποθήρ ΑΤΕΙ Θεζζαλονίκηρ Η εηζήγεζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 112 Ο ΣΕΤΦΟ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΙΟΤΛΙΟ 2016 ΕΣΗΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕΛΨΝ ΣΟΤ CWG ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΨΝ ΜΟΤΕΙΨΝ

ΝEWSLETTER 112 Ο ΣΕΤΦΟ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΙΟΤΛΙΟ 2016 ΕΣΗΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕΛΨΝ ΣΟΤ CWG ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΨΝ ΜΟΤΕΙΨΝ 112 Ο ΣΕΤΦΟ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΝEWSLETTER ΙΟΤΛΙΟ 2016 "COLLECTIONS WORKING GROUP MEETING" ΕΣΗΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕΛΨΝ ΣΟΤ CWG ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΨΝ ΜΟΤΕΙΨΝ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5 ο Collections

Διαβάστε περισσότερα

Ρώτα το νερό... τι τρέχει

Ρώτα το νερό... τι τρέχει Ρώτα το νερό... τι τρέχει Μάθημα: Γλώσσα & Πολιτισμός Θεματική Ενότητα: Σο νερό Ποικίλες δραστηριότητες από τα παιδιά της Δ 2 Εικονογραφούμε μεταφορικές εκφράσεις που έχουν σχέση με το νερό! *Η εικονογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Όσοι έχουν να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Ε Τάξη Όνομα: Ημερομηνία 1. Ορθογραφία 2. Άκουσε και βάλε στο φαγητό που αρέσει στη Μαρίνα. 1 3. Σημείωσε με το ζώο που έχει το κάθε παιδί. Μαρίνα Γάτα σκύλος κουνέλι χρυσόψαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΘΕΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΟΣΗΣΑ:

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΘΕΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΟΣΗΣΑ: *ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΔΟΚΙΜΗ ΧΩΡΙ ΣΗΝ ΓΡΑΠΣΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ QLAB *ΣΑ ΣΑ ΧΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ε ΔΟΚΙΜΗ ΑΡ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ: ΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΕΠΩΝΤΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Σελ. 1 από 6 Α/Α Θέμα Πτυχιακής Εργασίας ΑΝΝΑ ΦΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ (9) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1 Ανίχνευση στερεοτύπων-προκαταλήψεων και στάσεων μέσα από τα βιβλία γλώσσας του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Eθελοντές της Γνώσης. Oδηγίες για Μαθητές Μεγαλύτερης Ηλικίας. EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Συµφωνία επιχορήγησης: /

Eθελοντές της Γνώσης. Oδηγίες για Μαθητές Μεγαλύτερης Ηλικίας. EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Συµφωνία επιχορήγησης: / Eθελοντές της Γνώσης Oδηγίες για Μαθητές Μεγαλύτερης Ηλικίας EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Συµφωνία επιχορήγησης: 2011-3279/001-001 Το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 4 ο ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ Οι αςκήςειρ ατσού σοτ υτλλαδίοτ καλύπσοτν σα παπακάσψ θέμασα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 5 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 5 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ -Μέτρα μέχρι το 20, Σοτό να δείξεις του θείου που λέει ότι κάνεις κοπάνα απ το σχολείο και χαρτοπαίζεις... -Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε... -Μπράβο, αγόρι μου, συνέχισε... -Έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα;

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα; Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Η γαστρεντερίτιδα (gastro) είναι μια πολύ συνηθισμένη ασθένεια σε νήπια και παιδιά. υνήθως προκαλείται από ιούς που προκαλούν λοίμωξη στο έντερο. Σείνει να είναι πιο συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ Η νεογνολογία είναι η αναγνωρισμένη υποειδικότητα της παιδιατρικής η οποία ασχολείται με την περιγεννητική φροντίδα του νεογέννητου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πρόωρων

Διαβάστε περισσότερα