Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014"

Transcript

1 Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

2 Τί είναι λογοθεπαπεία Κπίςιμη ηλικία Πποβλήμασα λόγοτ ςσα παιδιά με απώλεια ακοήρ Φψνολογία Σύνσαξη /γπαμμασική Λεξιλόγιο / Σημαςιολογία Ππαγμασολογία Ομάδαρ ςτνεπγαςίαρ/πολτθεμασική Ομάδα Ένστπα

3 Είναι η επιςσήμη ποτ ςσοφεύει ςσην αξιολόγηςη, διάγνψςη, ππόληχη, θεπαπεία και αποκασάςσαςη σψν διασαπαφών σοτ γλώςςαρ/λόγοτ και κασάποςηρ ςσο παιδί και ςσον ενήλικα. Η παπέμβαςη σοτ λογοπαθολόγοτ είναι αναγκαία όσαν οι διασαπαφέρ γλώςςαρ/λόγοτ και κασάποςηρ έφοτν επιπσώςειρ ςσην (α) επικοινψνία σοτ ασόμοτ με σο πεπιβάλλον σοτ και (β) ςσην ςίσιςη σοτ πποςώποτ.

4 Φψνολογία, ςύνσαξη και η μοπυολογία Γλώςςα Πεπιεφόμενο: Σημαςιολογία Χπήςη: Ππαγμασολογία

5 0-3 Κπίςιμη ηλικία Τελειώνει ςσαδιακά ςσην ηλικία σψν 7 Το μταλό είναι ππογπαμμασιςμένο μέςα από σα πεπιβαλλονσικά επεθίςμασα να αναπσύξει ση γλώςςα

6 Εκμάθηςη Λεξιλογίοτ /Σημαςιολογία 18 μηνών 6 φπονών 18 φπονών 10 λέξειρ σην ημέπα 20 λέξειρ σην ημέπα 50 λέξειρ λέξειρ λέξειρ

7 Όλοι μαρ έφοτμε «νοησικό λεξιλόγιο» (mental vocabulary) για να αποθηκεύοτμε σο νόημα σηρ κάθε λέξηρ. Εύκολο: Λεισοτπγία, Σφέςειρ, Κασηγοπίερ, Στνώντμα, Ανσίθεσα Δύςκολο: Οπιςμοί, Έννοιερ, Αναλογίερ, Παπαλογιςμοί (absurdities), Αινίγμασα

8 Χπηςιμοποιήςσε σιρ ςτγκεκπιμένερ σεφνικέρ για να βοηθήςεσε σα παιδιά να αποθηκεύςοτν αποσελεςμασικά νέερ λέξειρ ςσο «νοησικό λεξιλόγιο» σοτρ Το παιδί μποπεί να μαθαίνει καινούπγιερ λέξειρ ππουοπικά, γπαπσώρ ή ςε δομημένη δπαςσηπιόσησα; Το παιδί φπειάζεσαι ςτφνέρ επαναλήχειρ για να μάθει ση νέα λέξη; Το παιδί κάνει επψσήςειρ;

9 Η ικανόσησα σψν παιδιών με απώλεια ακοήρ ςσο να ακούνε με πποςοφή ςσην σάξη ππέπει να καλλιεπγηθεί από πολύ νψπίρ (πποςφολική ηλικία). Παιδιά με ελαυπιά απώλεια ακοήρ μποπεί να παποτςιάζοτν δτςκολίερ ςσην πποςοφή και κτπίψρ με σην επιλεκσική σοτρ πποςοφή. Τα παιδιά με δτςκολίερ πποςοφήρ μποπεί να παποτςιάςοτν μαθηςιακέρ δτςκολίερ και πποβλήμασα ςτμπεπιυοπάρ ςσο μέλλον.

10 Τα παιδιά με απώλεια ακοήρ ςε δύςκολερ ακοτςσικέρ ςτνθήκερ (π.φ., θόπτβο, απόςσαςη) κασαβάλλοτν πεπιςςόσεπη πποςπάθεια να ακούςοτν και να κασανοήςοτν σο μάθημα με αποσέλεςμα να κοτπάζονσαι γπηγοπόσεπα από σοτρ τπόλοιποτρ μαθησέρ με υτςιολογική ακοή. Στμπσψμασική μάθηςη (incidental learning/overhearing)

11 Το παιδί με υτςιολογική ακοή ( Hz) μποπεί να ακούει και να ελέγφει σο ππουοπικό σοτ λόγο, αλλά και σψν άλλψν Παιδιά με ίδια απώλεια ακοήρ μποπεί να παποτςιάζοτν ςημανσικέρ διαυοπέρ ςσην διάκπιςη σψν ήφψν/ςτφνοσήσψν και ςσην κασανόηςη σηρ ομιλίαρ

12

13 Παπάλειχη σψν ήφψν Τοτ /s/ ςε όλα σα πλαίςια (π.φ., σηρ, ςση, κακόρ) Σσα σελικά ςύμυψνα (π.φ., ςπόπ) Σσα απφικά ςύμυψνα (π.φ., πασάσα) Ανσικασάςσαςη ήφψν Τοτρ ηφηπούρ με σοτρ άηφοτρ (υίδι υίθι) Ένπινοτρ με σοτρ ςσομασικούρ (μύγα- πήγα) Πποςσπιβόμενα με σα ςσιγμιαία ςύμυψνα (κευάλι-κεπάλι) Παπαμόπυψςη ήφψν Αύξηςη ή μείψςη ςση δύναμη ςσην παπαγψγή πποςσπιβόμενψν ή εξακολοτθησικών ςτμυώνψν Ένπινα υψνήενσα Ππόςθεςη/παπαγψγή επιπλέψν ήφψν Πεπίςςια αναπνοή ππιν από σα υψνήενσα

14

15 Με βάςη σον βαθμό σηρ απώλειαρ ακοήρ παπασηπούνσαι αναλόγψρ σα λάθη ςση γλώςςα και άπθπψςη (φαμηλόσεπορ βαθμόρ απώλειαρ ακοήρ ςτνεπάγεσαι λιγόσεπα λάθη ςσην άπθπψςη και γλώςςα) Τα ςύμυψνα ςσιρ χηλέρ ςτφνόσησερ έφοτνε λιγόσεπη ένσαςη από σα υψνήενσα με αποσέλεςμα εύκολα να παπάγονσαι λανθαςμένα [s] [z] [ʃ] [tʃ] [dʒ] [ʒ]

16 Πιο απγόρ πτθμόρ ομιλίαρ ςε ςύγκπιςη με σα με παιδιά με υτςιολογική ακοή Ακασάλληλορ σονιςμόρ με λανθαςμένη διάπκεια ςσιρ σονιςμένερ και άσονερ ςτλλαβέρ Ακασάλληλη φπήςη χηλών και φαμηλών ςτφνοσήσψν Πεπίςςεια φπήςη αναπνοήρ Πεπίςςεια ή μειψμένη φπήςη σοτ πινικού αέπα

17 Πιο πάνψ από σο επίπεδο σψν λέξεψν, πώρ φπηςιμοποιούμε σιρ λέξειρ, ση ςύνσαξη για να επικοινψνήςοτμε Παπάγονσερ ποτ επηπεάζοτν σην ππαγμασολογία: Επίπεδο γπαμμασικήρ και λεξιλογίοτ Κοινψνικέρ δεξιόσησερ Γενικέρ γνώςειρ Φψνολογία και κασαληπσόσησα Ατσοεκσίμηςη Κινησικόσησα

18 Ππιν απφίςεσε σο μάθημα βεβαιψθείσε όσι σο παιδί έφει σο ακοτςσικό/κοφλιακό εμυύσετμα και όσι δοτλεύει (ςε πεπίπσψςη ποτ αποτςιάζει ο ειδικόρ) Χπήςη ήφοτρ σοτ Ling /ς/ /μ/ /sh/ /α/ /ι/ /οτ/

19 Η έγκαιπη διάγνψςη σηρ απώλειαρ ακοήρ, η άμεςη σοποθέσηςη και η ςτςσημασική φπήςη σοτ κοφλιακού εμυτσεύμασορ ή/και ακοτςσικού Η οικογένεια και σο άμεςο πεπιβάλλον σοτ παιδιού Ππώιμη και έγκαιπη παπέμβαςη Το επίπεδο ανσίληχηρ σοτ παιδιού Το ασομικό ππόγπαμμα εκπαίδετςηρ σοτ παιδιού

20 Η Πολτθεμασική Ομάδα ςτνεδπιάζει πάνσοσε ςσιρ απφέρ και ςσο σέλορ σηρ ςφολική φπονιάρ Απφική ςτνεδπίαςη: Στζησείσαι η ςημεπινή κασάςσαςη, αναυέπονσαι οι ςσόφοι σηρ νέαρ ςφολικήρ φπονιάρ, οι σπόποι επίσετξηρ σψν ςσόφψν: Γνψςιοανσιληπσικό, κοινψνικό, ςτναιςθημασικό, γλψςςικό Τελική ςτνεδπίαςη: Επίσετξη ςσόφψν και αλλαγέρ για σην επόμενη ςφολική φπονιά Η Πολτθεμασική Ομάδα ςτνεδπιάζει έκσακσα αν κπιθεί αναγκαίο Η πολτθεμασική ομάδα αποσελείσαι από Γενικό δάςκαλο /νηπιαγψγό Δάςκαλο Κψυών Ακοτολόγο Ψτφολόγο Άλλοτρ ειδικούρ (π.φ., επγοθεπαπετσή) Λογοπαθολόγο Στνδεσική Λεισοτπγό Κοινψνικό Λεισοτπγό Γονείρ

21 Παπαπομπή Από σο γονιό Ιςσοπικό Παιδιού Από σο διετθτνσή Εκπαιδετσική Αξιολόγηςη Από σο δάςκαλο σηρ σάξηρ και ειδικό εκπαιδετσικό Λογοπαθολογική Αξιολόγηςη Από σο λογοθεπαπετσή Ασομικό Ππόγπαμμα (AΠΕ) Από σοτρ ειδικούρ σηρ Ε.Ε. Δήλψςη για Μεσαυοπά Απφείοτ Από σο διετθτνσή

22 Στνσονιςμόρ - εβδομαδιαίορ Οι ςσόφοι όλψν σψν μελών σηρ ομάδαρ διαπλέκονσαι (π.φ., πποςοφή) Στνεπγαςία: Ππέπει να γνψπίζοτμε σο θέμα και σιρ δπαςσηπιόσησερ Γενίκετςη Ετελιξία ςσιρ αλλαγέρ Υπετθτνόσησα Επψσήςειρ/Διετκπινήςειρ Ικανοποίηςη σοτ παιδιού και σηρ οικογένειαρ ώςσε σο παιδί να είναι αςυαλή και ετστφιςμένο Πποςψπική ικανοποίηςη Μποπεί να έφοτμε διαυοπεσικό σπόπο ςκέχηρ με σοτρ ςτναδέλυοτρ αλλά ςεβόμαςσε σιρ αξίερ, εμπειπίερ και ικανόσησερ όλψν σψν ςτναδέλυψν μαρ ώςσε να δημιοτπγήςοτμε ένα εποικοδομησικό και δπαςσήπιο ππόγπαμμα για σο μαθησή μαρ

23

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ;

Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ; Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Είναι η νόςορ ποτ φαπακσηπίζεσαι από σην δημιοτπγία αθηπωμασικήρ πλάκαρ ςσον καπωσιδικό διφαςμό ποτ έφει ςαν ςτνέπεια σην ςσένωςη σων αγγείων. πάνια η ςσένωςη μποπεί να μην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα.

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. Page 1 Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. 1. Στνοπσική Παποτςίαςη 2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μικπομεςαία κασηγοπία. 3. Η νέα σπίθτπη ΒΜW Σειπά 1 4. Τεφνικέρ πποδιαγπαυέρ 5. Διαγπάμμασα ιςφύορ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ 10-46100 Ηγοςμενίτσα τηλ.: 2665025140 & 2665098318 Φαξ 2665028885 & 2665098319 e-mail: Thekoisi@yahoo.gr ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Βιβλιογραυία-Ι 1. (MTW) Gravitation (σψν Misner, Thorne, Wheeler) Freeman & Company, 1970, [1280 ςελ! παιδαγψγική

Διαβάστε περισσότερα

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS,

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS, Πολσηετνείο Κρήηης Τμήμα Αρτιηεκηόνων Μητανικών Δξεπλεηηθή Δξγαζία Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 Φνηηήηξηα: Βνινλάθε Δπαγγειία Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ EΝΨΗ ΤΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΨΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΨΝ ΓΕΡΑΚΑ ΤΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΨΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΨΝ 1 ου, 2 ου, 3 ου 4 ου, 5 ου, 6 ου ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΦΟΛΕΙΨΝ και 2 ου, 3 ου και ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΕΡΑΚΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ NAHRS SYSTEM βαςιζόμενη ςσον κύπιο υλεγμονώδη κτσσαπικό σύπο. Λεμυοκτσσαπικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση

Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση Μαθαίνουμε να μιλούμε αφού είναι κάτι που συμβαίνει εκ γενετής αλλά είναι επίσης και αποτέλεσμα μίμησης. Τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Πανεπιςσήμιο Πειπαιώρ Εθνικό Μεσςόβιο Πολτσεφνείο τςσήμασα Ευοδιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εισηγήτρια: Γιαννετοπούλου Αγγελική Λογοπεδικός ΕΠΕΑΕΚ, έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα προβλήματα λόγου και ομιλίας» ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: κ. Αιμίλιος Χατζηπετρής 1. Τι καταλαβαίνετε με την έννοια παραγωγικότητα ; 1. Η παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις.

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στην πρώτη τάξη διδάσκονται συγκεκριμένους τομείς και στη δεύτερη κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ»

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ» ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Μ. 9133 646 ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=134

http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=134 Σελίδα 1 από 5 ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ADHD) 20/10/2003 Θέµα : ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής Πηγή: Κέντρο πληροφόρησης για την ψυχική υγεία του Παιδιού και του Εφήβου, http://www.childmentalhealth.gr/index.php

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα : Ελληνικά Επίπεδο : 5 Διάρκεια : 2.30 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα