Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών"

Transcript

1 Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Model G.S.R. Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes Οργανισμός οργανισμός νομικό πρόσωπο που διαθέτει οργάνωση με συντεταγμένη κατανομή ρόλων και αποσκοπεί στην προσθήκη αξίας ή/και επίτευξη οφέλους μέσω της παραγωγής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών

2 Δημόσιος Οργανισμός Δημόσιος οργανισμός οργανισμός που αξιοποιεί δημοσίους πόρους και παρέχει δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στην κοινότητα πολιτών Περιλαμβάνονται: Υπουργεία και εποπτευόμενοι Οργανισμοί,, Δημόσιες Αρχές,Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οργανισμοί τους και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ελέγχονται ή/και χρηματοδοτούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είδη οργανισμού Οργανισμός (ιδιωτική) επιχείρηση δημόσιος οργανισμός εθελοντική οργάνωση

3 Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών (ΚΕΟ) Ορισμός της έννοιας (ΕΛΟΤ ) ISO «Οδηγός για την Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών» κοινωνική ευθύνη ευθύνη ενός οργανισμού για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των προϊόντων των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και στην κοινωνία 1. Ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών με διαφάνεια, τηρώντας τους κώδικες ηθικής εντός του οργανισμού αλλά και στις συναλλαγές και τις επιδράσεις των συναλλαγών του, στην αλυσίδα παραγωγής αξίας. 2. Ως προϊόντα (δρ/των) θεωρούνται και οι υπηρεσίες. Γενικές και βασικές αρχές ΚΕΟ Οι γενικές αρχές της ΚΕΟ αφορούν τη δέσμευση α) για σεβασμό των διεθνών συμβάσεων, β) των νόμων και γ) των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών. Οι βασικές αρχές αφορούν το σεβασμό α) στο περιβάλλον, β) στα ανθρώπινα/ατομικά και εργατικά δικαιώματα, γ) στη χρηστή εταιρική διοίκηση δ) τις θεμιτές πρακτικές συναλλαγών ε) των αναγκών των καταναλωτών και στ) των αναγκών της τοπικής κοινότητας

4 Λειτουργικές αρχές ΚΕΟ Οι λειτουργικές αρχές αφορούν α) την ανάληψη και τον καθορισμό των ορίων ευθύνης και επιρροής, β) την αναγνώριση των θεμάτων της ΚΕΟ και την αναγνώριση και διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, γ) τη διαφάνεια στην επικοινωνία και δ) την ανάληψη της ευθύνης σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της επιχείρησης. Ενδιαφερόμενα μέρη και διαβούλευση φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που έχουν συμφέρον ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τα προϊόντα των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Δραστηριότητα δημιουργίας ευκαιριών διαλόγου μεταξύ ενός οργανισμού και ενός ή περισσοτέρων ενδιαφερομένων μερών που αποσκοπεί στην απόκτηση δεδομένων για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό

5 Οργανισμός και ενδιαφερόμενα μέρη Συντελεστές / συμπράττοντες / συμμέτοχοι στο επιχειρείν Επιχειρηματίας / επενδυτής / ιδιοκτήτης / μέτοχος Χρηματοδότης / τράπεζες / ασφάλειες Εργαζόμενοι οργανισμός Προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών (π.χ. σύμβουλοι, πιστοποιητές) Αποδέκτες πελάτης Πελάτης, καταναλωτής, πολίτης, Κοινωνία / μελλοντικές γενιές Περιβάλλον Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς (π.χ. διαπίστευση) Κλάδος / ανταγωνισμός ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (παραγωγή γνώσης και καινοτομίας) Πρότυπο απαιτήσεων ΚΕΟ Για την επίτευξη των στόχων για την κοινωνική ευθύνη ο Οργανισμός μπορεί να καθιερώνει ένα ειδικό σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο GSR που λειτουργεί α) ως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και β) ως σύστημα λογοδοσίας/acountability που εστιάζει στην αναφορά αποτελεσμάτων για τις επιδόσεις του οργανισμού στα πεδία και θέματα ΚΕΟ

6 Συστήματα διαχείρισης (ΣΔ) σύστημα διαχείρισης για την επίτευξη του στόχου του Οργανισμού αποδεκτή διακινδύνευση Το ΣΔ επιδιώκει τη μείωση της αβεβαιότητας επίτευξης του στόχου του Οργανισμού μέσω πρόληψης δυνητικών, ευλόγως προβλέψιμων, αστοχιών διακινδύνευση Διακινδύνευση (Risk) επίπτωση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των στόχων 1. απόκλιση από τα προβλεπόμενα θετική ή αρνητική 2. οι στόχοι έχουν διαφορετικές πλευρές (όπως οικονομικές, Υ&ΑΕ και περιβαλλοντικούς στόχους) και μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα (στρατηγικά, ανά οργανισμό, ανά έργο, ανά λειτουργία και ανά προϊόν) 3. η διακινδύνευση χαρακτηρίζεται από την αναφορά σε μελλοντικά συμβάντα και είναι συνάρτηση της πιθανότητας εμφάνισης και το μέγεθος των συνεπειών 4. η αβεβαιότητα είναι η κατάσταση, μερικού ή συνολικού ελλείμματος πληροφόρησης, κατανόησης,γνώσης ενός συμβάντος των συνεπειών και της πιθανότητας εμφάνισής του

7 7 Πεδία ΚΕΟ (Ενότητες θεμάτων) Εταιρική διακυβέρνηση / Organizational governance Ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά / Human rights Εργασιακά και εργατικά δικαιώματα / Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού/ Labour practices Προστασία περιβάλλοντος /The environment Ορθές λειτουργικές πρακτικές,/ θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού, ηθική, διαφάνεια, επέκταση θεμιτών πρακτικών και για προμηθευτές, εφοδιαστική αλυσίδα, καταπολέμηση διαφθοράς, σεβασμό πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων / Fair operating practices Προστασία καταναλωτή, ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη κατανάλωση / Consumer issues Κοινωνική συμμετοχή, ανάπτυξη και κοινωνική επένδυση, τοπική και ευρύτερη / Community involvement Διοίκηση Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού και οι αποφάσεις της Διοίκησης είναι θεμελιώδης λειτουργία για την ΚΕΟ γιατί προσδιορίζει τη δέσμευση και αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

8 Δέσμευση Διοίκησης για ΚΕΟ Η δέσμευση της Διοίκησης για την ΚΕΟ αποδεικνύεται μέσω α) της καθιέρωσης στρατηγικής, πολιτικής και στόχων που ενσωματώνουν τις αρχές (π.χ. λογοδοσία) και τις απαιτήσεις της ΚΕΟ β) της δημιουργίας και συντήρησης κλίματος τήρησης αρχών και εφαρμογής ορθών πρακτικών ΚΕΟ γ) της καθιέρωσης οικονομικών και μη κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων ΚΕΟ δ) της αποδοτικής αξιοποίησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων Δέσμευση Διοίκησης για ΚΕΟ, (συνέχεια) ε) της προαγωγής πρακτικών ίσων ευκαιριών για κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμμετέχουν επαρκώς σε διευθυντικές θέσεις (όπως γυναίκες, φυλετικές ή θρησκευτικές ή εθνικές μειονότητες) στ) της ισορροπίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των μελλοντικών γενιών ζ) της καθιέρωσης αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό ασυμφωνιών και την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων με διαπραγμάτευση η) της προαγωγής της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες της ΚΕΟ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού

9 Δέσμευση Διοίκησης για ΚΕΟ, (συνέχεια) θ) της μέριμνας για την κατάλληλη ανάθεση ευθύνης, εξουσιοδότηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που λαμβάνει αποφάσεις για την ΚΕΟ ι) της παρακολούθησης εφαρμογής των αποφάσεων για την ΚΕΟ και της λογοδοσίας με την αναφορά αποτελεσμάτων των επιπτώσεων των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, είτε θετικών είτε αρνητικών, στο περιβάλλον και την κοινωνία ια) της περιοδικής ανασκόπησης και αξιολόγησης των λειτουργιών διοίκησης/διακυβέρνησης του Οργανισμού ιβ) της προσαρμογής των λειτουργιών διοίκησης αναλόγως των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης και την κοινοποίηση των αλλαγών εντός του Οργανισμού και ιγ) της δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα Ανθρώπινα δικαιώματα Θέματα/συνιστώσες πεδίου, ΑΔ προσήκουσα επιμέλεια /Due diligence αντιμετώπιση δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος για Ανθρώπινα Δικαιώματα /Human rights risk situations αποφυγή συνυπευθυνότητας σε παραβιάσεις ΑΔ Avoidance of complicity επίλυση διαφορών /Resolving grievances διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες /Discrimination and vulnerable groups πολιτικά δικαιώματα /Civil and political rights οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα Economic, social and cultural rights θεμελιώδεις αρχές και εργασιακά δικαιώματα Fundamental principles and rights at work

10 Εργασιακά και εργατικά δικαιώματα Θέματα/συνιστώσες πεδίου Απασχόληση και συνθήκες απασχόλησης /Employment and employment relationships Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία /Conditions of work and social protection Κοινωνικός διάλογος / Social dialogue Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία / Health and safety at work Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτιση /Human development and training in the workplace Περιβάλλον Θέματα/συνιστώσες πεδίου Πρόληψη ρύπανσης/ Prevention of pollution Βιώσιμη αξιοποίηση πόρων/sustainable resource use Προσαρμογές και περιορισμός επίδρασης κλιματικών αλλαγών/ Climate change mitigation and adaptation Περιβαλλοντική προστασία, βιοποικιλότητα και αποκατάσταση βιότοπων/ Protection of the environment, biodiversity and restoration of natural habitats

11 Ορθές λειτουργικές πρακτικές Θέματα/συνιστώσες πεδίου Διαφανείς πρακτικές, καταπολέμηση διαφθοράς / Anticorruption Υπεύθυνη πολιτική επιρροή /Responsible political involvement Υγιής ανταγωνισμός / Fair competition Προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης στην αλυσίδα παραγωγής αξίας /Promoting social responsibility in the value chain Σεβασμός στα δικαιώματα ιδιοκτησίας / Respect for property rights Καταναλωτικά θέματα Θέματα/συνιστώσες πεδίου Μη παραπλάνηση καταναλωτή και χρηστές συναλλαγές Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices Προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή Protecting consumers' health and safety Βιώσιμη κατανάλωση / Sustainable consumption Εξυπηρέτηση καταναλωτή, υποστήριξη και επίλυση παραπόνων και διαφορών /Consumer service, support, and complaint and dispute resolution Σεβασμός προσωπικών δεδομένων καταναλωτή Consumer data protection and privacy Προσβασιμότητα βασικών υπηρεσιών /Access to essential services Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση /Education and awareness

12 Θέματα/συνιστώσες πεδίου Κοινωνική συμμετοχή/ Community involvement Εκπαίδευση και πολιτισμός/education and culture Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων/employment creation and skills development Τεχνολογική ανάπτυξη και πρόσβαση/technology development and access Ευημερία και δημιουργία εισοδήματος/wealth and income creation Υγεία/ Health Κοινωνική συμμετοχή, ανάπτυξη Πρότυπο ΚΕΟ ως εξέλιξη στα ΣΔ Ανάλυση αποτελεσμάτων Μετρήσεις πόρων Εστίαση εσωτερικά Τμήματα/διευθύνσεις Καθορισμός στόχων Μέτρηση αποτελεσμάτων Προοπτικές αγοράς Αλυσίδα προσθήκης αξίας Έλεγχος κατανάλωσης πόρων/ κοστολόγηση

13 Εξελίξεις με την ΚΕΟ εστίαση στο εσωτερικό περιβάλλον και αποτελέσματα λειτουργίας διασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος εστίαση στο εξωτερικό περιβάλλον και στις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων μερών αλλαγές στην αποδεκτή διακινδύνευση μετά την κρίση και τις ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης και ανάγκη για νέες αξιολογήσεις διακινδύνευσης περισσότερες αναφορές/διαφάνεια/ λογοδοσία Συγκριτική αξιολόγηση με βέλτιστες πρακτικές σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Αλλαγή στους ρόλους των υπευθύνων Ο υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά: στη λήψη των αποφάσεων καθορισμού στρατηγικής/πολιτικής/στόχων στην αναζήτηση ευκαιριών δημιουργίας αξίας και ενίσχυσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην εισαγωγή καινοτομιών /μεθοδολογιών/νέων τεχνολογιών και υλικών στις βελτιώσεις στις επιδόσεις της αλυσίδας αξίας/ προμηθευτών και μείωση του χρόνου τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά στη διασφάλιση ισόρροπης προσέγγισης πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, συντελεστών και αποδεκτών στον ανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων του οργανισμού

14 Ανάπτυξη προσωπικού - δεξιότητες Ο υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια/ ικανότητα: στην επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη συμμετοχή σε διαδιευθυνσιακές/διατμηματικές ομάδες έργων στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών για την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων στον εντοπισμό αδυναμιών και ευκαιριών ορθολογικής αξιοποίησης πόρων στον εντοπισμό ευκαιριών προσθήκης αξίας στην εμπέδωση μαθησιακής κουλτούρας εντός οργανισμού αντίληψης των παραμέτρων εξωτερικού/επιχειρηματικού περιβάλλοντος του οργανισμού ενίσχυση της στρατηγικής αντίληψης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (1) Διάφοροι ορισμοί, με την έννοια λήψης εθελοντικών πρακτικών και μέτρων από μία επιχείρηση για την κοινωνική ευημερία σε συνθήκες διαβίωσης και περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:21308031

Διαβάστε περισσότερα

Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses 9.7, 10.4, 10.6, 10.7

Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses 9.7, 10.4, 10.6, 10.7 UN Global Compact: Communication on Progress WIND Hellas supports the 10 principles of United Nations Global Compact regarding human rights, labour practices, protection of the environment and fight corruption.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα