Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://glossologia.phil.uoa.gr"

Transcript

1 Λεξικό πολυλεκτικών λεξικών µονάδων (multi-word units) της Νέας Ελληνικής: Ένα εργαλείο για την υποστήριξη της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας Παρασκευή Θώµου Πανεπιστήµιο Κρήτης ABSTRACT A multi-word units dictionary of Modern Greek has been compiled for supporting the teaching of the Modern Greek language abroad. This is an electronic monolingual learners dictionary containing the multi-word units found in various textbooks that are used in teaching Modern Greek as a second and foreign language. In this paper we present the criteria used for collecting the entries of the dictionary and the reason why a multi-word units dictionary is an important tool supporting language teaching. Finally, the structure of the dictionary is presented with the aim of showing how recent approaches to pedagogical lexicography have been taken into consideration. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: δεύτερη γλώσσα, λεξικογραφία, πολυλεκτική λεξική µονάδα 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στη ιασπορά» που υλοποιείται από το Εργαστήριο ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον µάθησης συντάχθηκε ένα λεξικό πολυλεκτικών λεξικών µονάδων (multi-word units) της νέας ελληνικής. Το λεξικό αυτό ονοµάστηκε Λεξικό περιφράσεων της Νέας Ελληνικής. Επιλέχθηκε αυτός ο όρος αφενός για να αποφευχθεί ο δύσκολος για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές όρος πολυλεκτικές µονάδες και αφετέρου επειδή θεωρούµε ότι ο όρος περίφραση είναι αρκετά γενικός, ώστε να συµπεριλάβει όλων των τύπων τις µονάδες που περιέχονται στο συγκεκριµένο λεξικό (βλ. παρακάτω). 1 Οι περιφράσεις είναι λεξικές µονάδες, οι οποίες δεν είναι µονολεκτικές αλλά πολυλεκτικές. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνήθως αποδίδεται µια ενιαία σηµασία σε όλη τη λεξική µονάδα και η χρήση τους είναι τυποποιηµένη και καθιερωµένη (institutionalized). Αποτελούν µοναδικές επιλογές, έστω και αν αναλύονται σε επιµέρους συστατικά. Το Λεξικό περιφράσεων της Νέας Ελληνικής είναι ένα µονόγλωσσο ερµηνευτικό λεξικό. Το ληµµατολόγιό του αποτελείται από λεξικές µονάδες του τύπου βγάζω εισιτήριο, η καρδιά µου χτυπάει σαν τρελή, µια και καλή, από δω και πέρα, µε τις ώρες. Οι περιφράσεις, που αποτελούν τα λήµµατα του λεξικού, αντλήθηκαν από διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Το Λεξικό περιφράσεων αξιοποιείται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και έχουν ληφθεί υπόψη οι µαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των µαθητών-χρηστών. Βασική αρχή της σύνταξης του λεξικού αποτελεί η αυτόνοµη καταχώριση των πολυλεκτικών µονάδων, δηλαδή η ανάδειξη της περίφρασης ως λεξικής µονάδας που απαιτεί ξεχωριστή καταχώριση και όχι ενσωµάτωση της περίφρασης ως υποληµµατικού τύπου στην καταχώριση του ρήµατος ή του ουσιαστικού ή του επιθέτου (των συστατικών δηλαδή από τα οποία πιθανόν απαρτίζεται). Πιο συγκεκριµένα, η περίφραση παίρνω τηλέφωνο κάποιον έχει σηµασιακά στοιχεία και από τα δύο συστατικά αλλά και επιπλέον σηµασιακή αυτονοµία και γι αυτόν το λόγο καταχωρίζεται αυτόνοµα. Κατ αυτό τον τρόπο, ο µαθητής-χρήστης διευκολύνεται στην αναζήτηση και τον εντοπισµό της πολυλεκτικής µονάδας. 1 Άλλος όρος που χρησιµοποιείται ευρέως είναι ο φρασεολογισµός (phraseology), δηλαδή εκφράσεις, στερεότυπες φράσεις (idioms), λεξικές συνάψεις (lexical collocations), παροιµίες, φόρµουλες επικοινωνίας κ.λπ. Οι όροι περίφραση, πολυλεκτική µονάδα και φρασεολογισµός χρησιµοποιούνται αδιακρίτως στην παρούσα εργασία. Γλωσσολογία/Glossologia 22 (2014),

2 84 2. Κριτήρια ληµµατογράφησης Οι περιφράσεις µιας γλώσσας είναι οι περιορισµένες στη χρήση ή/και δεσµευµένες (στη σύνταξη και σηµασία), σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, πολυλεκτικές µονάδες της γλώσσας. Η χρήση των µονάδων αυτών είναι τυποποιηµένη και καθιερωµένη (Moon 1997, 1998, Gläser 1998, Wray 2002, Gries 2008). Οι περιφράσεις µιας γλώσσας δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση ένα οµοιογενές σύνολο πολυλεκτικών µονάδων. Παράγοντες που οδηγούν σε παγίωση και τυποποίηση στη χρήση αυτών των λεξικών µονάδων και αποτέλεσαν κριτήρια για τη ληµµατογράφησή τους στο συγκεκριµένο λεξικό είναι (α) ο βαθµός σηµασιολογικής δέσµευσης (Mel čuk 1998), (β) η πραγµατολογική δέσµευση (Granger 1998, Wray 2002) και (γ) ο βαθµός στερεοτυπίας (Moon 1997, Wray 2002, Granger & Paquot 2008, Philip 2008). Στη συνέχεια αναφερόµαστε αναλυτικά σε αυτά τα κριτήρια Βαθµός σηµασιολογικής δέσµευσης Κάποιες πολυλεκτικές µονάδες δεσµεύονται σε σηµασιολογικό επίπεδο, δηλαδή παρατηρείται εξάρτηση και διαφοροποίηση της σηµασίας των συστατικών τους. Από τη σηµασιολογική δέσµευση προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες περιφράσεων: α) Αδιαφανείς περιφράσεις (idioms) (Θώµου 2005, Αναστασιάδη-Συµεωνίδη & Ευθυµίου 2006): Πρόκειται για παγιωµένες περιφράσεις που τις χαρακτηρίζει η αδιαφάνεια στη σηµασία. Αυτό σηµαίνει ότι η σηµασία της περίφρασης δεν προκύπτει από τις σηµασίες των επιµέρους συστατικών που την απαρτίζουν. (1) κοιµάµαι όρθιος, το βλέπω πολύ χλωµό, δουλειά της αρκούδας, παρά τρίχα, την έβαψα, τη βρίσκω, µου τη δίνει β) Ηµιδιαφανείς πολυλεκτικές µονάδες (lexical collocations) (Θώµου 2006): Πρόκειται για ηµι-παγιωµένες περιφράσεις µε σχετική αδιαφάνεια στη σηµασία, εφόσον κάποιο συστατικό διατηρεί τη σηµασία του. (2) βάζω ασκήσεις για το σπίτι, βάζω τόνο, έχω δίκιο, κάνω τη χάρη, βγάζω εισιτήριο, µε τις ώρες, µε την ησυχία σου Στο συγκεκριµένο λεξικό, εκτός από τις δύο παραπάνω κατηγορίες λεξικών συνδυασµών, ληµµατογραφήθηκε και η παρακάτω κατηγορία λεξικών µονάδων: γ) ιαφανείς πολυλεκτικές µονάδες (transparent) (Siepmann 2008): Πρόκειται για διαφανείς στη σηµασία περιφράσεις, δηλαδή η σηµασία της περίφρασης είναι συνάρτηση των σηµασιών των επιµέρους συστατικών. Οι συγκεκριµένες λεξικές µονάδες, παρόλο που δεν εµφανίζουν ιδιαίτερη σηµασιολογική διαφοροποίηση, χαρακτηρίζονται ως περιφράσεις λόγω της τυποποιηµένης χρήσης τους. (3) η καρδιά µου χτυπάει σαν τρελή, κάθοµαι σπίτι, ο πυρετός ανεβαίνει, ο καιρός φτιάχνει, Άσε καλύτερα, έλα λίγο, µισό λεπτό, για καλή µου τύχη Οι διαφανείς και ηµιδιαφανείς περιπτώσεις είναι αυτές που θέτουν ζητήµατα στην ελληνική ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα, διότι, ενώ φαινοµενικά είναι απλές, ενέχουν τυποποίηση. Μάλιστα η τυποποίησή τους ενδέχεται να διαφέρει από το αντίστοιχο λεξιλόγιο της πρώτης γλώσσας. Για παράδειγµα: (4) γράφω/δίνω εξετάσεις to sit (for)/to take exams (*to give exams)

3 85 Στο παραπάνω παράδειγµα η περίφραση της αγγλικής σχηµατίζεται µε διαφορετικό ρήµα, ενώ στο (5) η περίφραση της ελληνικής αντιστοιχεί σε µονολεκτικό ρήµα στην αγγλική: (5) ζητώ συγγνώµη to apologize (*to ask apology) Εξάλλου, ο Siepmann (2008: 195) τονίζει την ανάγκη να εξοπλίσουµε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές µε λεξικά που περιέχουν διαφανείς πολυλεκτικές µονάδες, όπως φόρµουλες επικοινωνίας (speech formulae) και πολυλεκτικούς κειµενικούς δείκτες (multi-word markers). Ο λόγος είναι ότι, ενώ τα περισσότερα µονόγλωσσα λεξικά για την εκµάθηση µιας γλώσσας (learners dictionaries) δίνουν µεγάλη έµφαση στις αδιαφανείς στερεότυπες εκφράσεις, η παραγωγή λόγου από τους µη φυσικούς οµιλητές δείχνει ότι παρουσιάζουν µεγαλύτερη έλλειψη σε αυτού του τύπου τις διαφανείς πολυλεκτικές µονάδες. Στο Λεξικό περιφράσεων καταχωρίστηκαν διαφανείς πολυλεκτικές µονάδες είτε µεταφορικές, όπως στο (6), είτε µη µεταφορικές, όπως στο (7): (6) η καρδιά µου χτυπά δυνατά, ο πυρετός ανεβαίνει, ο καιρός φτιάχνει, σε βάρος (7) φαίνεται καθαρά, φοράω [καλλυντικό], βλέπω τηλεόραση, κάθοµαι σπίτι, κατά τη γνώµη µου, είναι γνωστό Πραγµατολογική δέσµευση (pragmatic function/meaning) Κάποιες πολυλεκτικές µονάδες χρησιµοποιούνται µε συγκεκριµένη επικοινωνιακή λειτουργία ή σε συγκεκριµένες κοινωνικές περιστάσεις (speech formulae, routine formulae): (8) Να είµαστε καλά. Άντε, και του χρόνου! Πού να στα λέω, βρε Μαρία! Πρέπει να φύγω τώρα. Είδες το καινούριο αυτοκίνητο του Γιώργου. Άλλο πρά(γ)µα! Οι πραγµατολογικά δεσµευµένες πολυλεκτικές µονάδες είτε λειτουργούν αυτόνοµα, ως εκφωνήµατα όπως στο (9) είτε λειτουργούν εξαρτηµένα ως στελέχη προτάσεων (sentence stems), όπως στο (10): (9) Άσε καλύτερα! Για να σου πω! Για λέγε! Άκου τι λέει! Θέλω πώς δε θέλω! (10) ε µου λες, ε µένει παρά, Λες να, Μα καλά, Εδώ που τα λέµε Πολλές από τις εξαρτηµένες µονάδες αυτής της οµάδας ανήκουν στην κατηγορία των πολυλεκτικών κειµενικών δεικτών (multi-word markers, βλ. παραπάνω). Εξάλλου, νεότερες ταξινοµήσεις των πολυλεκτικών λεξικών µονάδων (Granger & Paquot 2008) συµπεριλαµβάνουν στο φάσµα των φρασεολογισµών και πολυλεκτικές µονάδες µε κειµενική λειτουργία (textual function) όπως τα αγγλικά with respect to, as soon as, in other words, the final point is. Πρόκειται για πολυλεκτικές µονάδες που χρησιµοποιούνται, για να οργανώσουν το περιεχόµενο ενός κειµένου ή ενός κειµενικού είδους (discourse type). Τέτοιου τύπου µονάδες ληµµατογραφήθηκαν και στο δικό µας λεξικό Βαθµός στερεοτυπίας (fixedness) Υπάρχουν µονάδες που τα συστατικά τους είναι λεξιλογικά παγιωµένα, δεν υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής κάποιου συστατικού µε άλλη λέξη. Ταυτόχρονα οι µονάδες αυτές εµφανίζουν και συντακτική παγίωση, όπως στο (11): (11) όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και µικρό καλάθι απ έξω (κι ανακατωτά), *ανακατωτά και απ έξω

4 86 Από την άλλη πλευρά, άλλες µονάδες φαίνεται να εµφανίζουν δυνατότητα εναλλαγής ενός συστατικού µε άλλες λέξεις, όπως στo (12): (12) Είναι και [η Μαρία/το παιδί/η γιορτή/η γιαγιά/η εργασία ] στη µέση Είναι και [ουσιαστικό] στη µέση Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να υπάρχει µια αφαιρετική (schematic) λεξική µονάδα µε ένα συστατικό λεξιλογικά ανοικτό (slot). Οι πολυλεκτικές αυτές µονάδες δεν είναι απόλυτα στερεότυπες και παρουσιάζουν ένα κενό, το οποίο καλύπτεται µε λέξεις υπό περιορισµούς σηµασιολογικούς και λεξιλογικούς. Τέτοιου τύπου «ανοικτές» πολυλεκτικές µονάδες καταχωρίστηκαν στο λεξικό, διότι φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των πολυλεκτικών λεξικών µονάδων. Το συστατικό που είναι λεξιλογικά ανοικτό παρουσιάζεται µέσα σε αγκύλες και ονοµάζεται είτε µε την υπερώνυµη έννοια, όπως στο (13), είτε µε τη γραµµατική κατηγορία στην οποία ανήκει, όπως στο (14): (13) έχει [καιρό]: ζέστη, κρύο, λιακάδα, παγωνιά κ.λπ. (14) ακούς εκεί να [ρήµα], είσαι/είστε για [ουσιαστικό]; Οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε παγίωση και τυποποίηση στη χρήση αυτών των λεξικών µονάδων. Για να ληµµατογραφηθεί µια πολυλεκτική µονάδα, ενδέχεται να ισχύει ένα από τα παραπάνω κριτήρια ή συνδυασµός των παραπάνω κριτηρίων. 3. Σκοπιµότητα ενός λεξικού περιφράσεων για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα Οι πολυλεκτικές µονάδες µιας γλώσσας είναι πιθανό να καταγράφονται στα συγχρονικά λεξικά γενικής χρήσης 2 στις καταχωρίσεις ρηµάτων ή ουσιαστικών. 3 Το ερώτηµα που εγείρεται σε αυτό το σηµείο είναι µε ποιον τρόπο ο χρήστης της γλώσσας, ειδικά αν είναι µη φυσικός οµιλητής, εντοπίζει στη µακροδοµή ενός λεξικού γενικής χρήσης την πολυλεκτική µονάδα που αναζητεί. Επιπλέον, πολλές µονάδες, ιδιαίτερα αυτές που είναι πραγµατολογικά δεσµευµένες και αυτές που εµφανίζουν λεξιλογικό κενό δεν καταγράφονται στα λεξικά γενικής χρήσης. Ωστόσο, και αυτές οι µονάδες αποτελούν αναγκαίο λεξιλογικό υλικό για τον µη φυσικό οµιλητή της ελληνικής. Το Λεξικό περιφράσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες των σπουδαστών της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Οι µη φυσικοί οµιλητές της ελληνικής χαρακτηρίζονται από χαµηλή συµφραστική ικανότητα (phraseological competence, Cowie & Howarth 1996). Πιο συγκεκριµένα, ενώ η πραγµάτωση του λόγου των φυσικών οµιλητών χαρακτηρίζεται από τη χρήση, σε κάποια αναλογία, τυποποιηµένων περιφράσεων, ο λόγος των µη φυσικών οµιλητών παρουσιάζει χαµηλή πυκνότητα σε τυποποιηµένες (institutionalized) περιφράσεις (Howarth 1998, Granger 1998, Nesselhauf 2003) ή περιέχει λεξιλογικές αστοχίες. Οι µη φυσικοί οµιλητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή φυσικού λόγου που προκύπτει από την επιλογή των κατάλληλων φράσεων ή εκφράσεων. Οι παραγωγές τους δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «λάθη», αλλά περισσότερο ως αποκλίσεις από τη νόρµα των φυσικών οµιλητών. Οι µη φυσικοί οµιλητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν (και κατ επέκταση να µάθουν) ανάµεσα σε µια σειρά επιλογών ποιες είναι δεσµευµένες και περιοριστικές και ποιες όχι. Άρα, µπορούµε να συσχετίσουµε το χαµηλό επίπεδο γλωσσικής ευχέρειας (proficiency) των µη φυσικών οµιλητών µε χαµηλή πυκνότητα σε τυποποιηµένες 2 Για τους λεξικογραφικούς όρους βλ. Ξυδόπουλος (2008). 3 Για παράδειγµα, στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) στην καταχώριση του βάζω βρίσκει κανείς τις πολυλεκτικές µονάδες βάζω τα γέλια/τα κλάµατα/τις φωνές, βάζω γκολ, βάζω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι κ.ά. Με όµοιο τρόπο στην καταχώριση του καλάθι βρίσκει κανείς την πολυλεκτική µονάδα όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι, στην καταχώριση του πράγµα την πολυλεκτική µονάδα άλλο πράγµα! κ.λπ.

5 87 φράσεις και εκφράσεις στο λόγο τους και µε αστοχία σε λεξιλογικές επιλογές. Ο Siepmann (2008: 195) µάλιστα αναφέρει ότι πολλά από τα λάθη στο γραπτό λόγο των µη φυσικών οµιλητών προέρχονται από τη µεθοδολογία που βασίζεται στη λέξη (word-based), η οποία ακολουθείται στα διδακτικά εγχειρίδια. Αυτό σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι χρήστες έχουν ανάγκη ένα λεξικό που να περιέχει τους φρασεολογισµούς µιας γλώσσας τόσο στο επίπεδο της κατανόησης όσο και στο επίπεδο της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα δηµιουργούνται δυσκολίες στην εκµάθηση των περιφράσεων για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της σηµασίας τους που δεν προκύπτει απαραίτητα από τις σηµασίες των επιµέρους συστατικών όπως στο: (15) κλείνω τα 13, δε βλέπω την ώρα να κάνω κάτι εύτερον, εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων στη σύνταξή τους, όπως στο: (16) κάνω παρέα κάποιον (περίφραση χωρίς άρθρο) µου κάνει νόηµα να κάνω κάτι (συµπλήρωµα µε να) Τρίτον, εξαιτίας του τυποποιηµένου χαρακτήρα τους, όπως στο: (17) ίνουµε (εξετάσεις) Φυσική αύριο; (? Εξεταζόµαστε στη Φυσική αύριο;) Οι µαθητές της δεύτερης γλώσσας παρουσιάζουν έλλειψη και στη λεξιλογική γνώση πολυλεκτικών µονάδων και στη σύνδεσή τους µε συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης. Στην πρώτη γλώσσα δεν τίθεται ζήτηµα διαχείρισης των περιφράσεων, διότι αποτελούν κατακτηµένο λεξιλόγιο για τους µαθητές. Αντιθέτως, τίθεται ζήτηµα διαχείρισής τους στη δεύτερη και την ξένη γλώσσα, διότι η χρήση τους αποτελεί ένδειξη φυσικής παραγωγής στη γλώσσα, ενώ στις αδιαφανείς στη σηµασία περιπτώσεις τίθεται και ζήτηµα κατανόησής τους. 4. Περιγραφή του Λεξικού περιφράσεων της Νέας Ελληνικής 4.1. Γενικές πληροφορίες Η παιδαγωγική λεξικογραφία (pedagogical lexicography) ασχολείται αφενός µε το σχεδιασµό και τη δηµιουργία λεξικών που υποστηρίζουν την εκµάθηση της ξένης και της µητρικής γλώσσας και αφετέρου µε τη µελέτη της χρήσης των λεξικών από µαθητές και εκπαιδευτικούς (Μάντζαρη 2011: 6). Το Λεξικό περιφράσεων της Νέας Ελληνικής συντάχθηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, άρα αποτελεί ένα παιδαγωγικό λεξικό. Το Λεξικό περιφράσεων ανήκει στα µονόγλωσσα λεξικά εκµάθησης (monolingual learner s dictionaries) της ξένης γλώσσας (Swanepoel 2003: 56, στο Ξυδόπουλος 2008: 291, Μάντζαρη 2011: 6). Πρόκειται για ηλεκτρονικό λεξικό (electronic dictionary, Nesi 2000b: 839, στο Μάντζαρη 2011: 31), που είναι αναρτηµένο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον µάθησης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (www.ediamme.edc.uoc.gr/elearning). Ο χρήστης αναζητά τις µονάδες είτε µε πληκτρολόγηση µεµονωµένων λέξεων 4 είτε αλφαβητικά (σε περίπτωση που επιθυµεί κάτι τέτοιο). Η αναζήτηση µε πληκτρολόγηση µεµονωµένων λέξεων διευκολύνει κατά πολύ τον χρήστη, ιδιαίτερα αν δεν είναι βέβαιος για την ακριβή µορφή της µονάδας που αναζητεί. 4 Η αναζήτηση εκτελείται στα εισόδια λήµµατα.

6 88 Αναζήτηση µε πληκτρολόγηση Αλφαβητική αναζήτηση Συντίθεται από λήµµατα, τα οποία δεν είναι µονολεκτικοί τύποι αλλά πολυλεκτικοί. Οι πολυλεκτικός σχηµατισµός αποτελεί τη βασική οντότητα εγγραφής. 5 Πρόκειται για λεξικό λεξικών συνδυασµών (lexical combinations). Αυτού του είδους τα λεξικά «καταγράφουν παγιωµένους λεξικούς συνδυασµούς διαφόρων ειδών, οι οποίοι θεωρούνται πως µε τη συνδυασµένη τους µορφή αποτελούν τµήµα της λεξικής γνώσης των οµιλητών µιας γλώσσας» (Ξυδόπουλος 2008: 292). Ανάλογα ειδικά λεξικά λεξικών συνάψεων (collocations) ή στερεότυπων εκφράσεων (idioms) για την αγγλική γλώσσα είναι τα εξής: The Benson Benson & Ilson (BBI) 5 Για τα πλεονεκτήµατα της παρουσίασης των πολυλεκτικών συνόλων ως αυτόνοµων ληµµάτων (διευκόλυνση στην αναζήτηση, περισσότερες πιθανότητες εντοπισµού), βλ. Ιορδανίδου & Μάντζαρη (2003: 5), Ξυδόπουλος (2008: 69).

7 89 Combinatory Dictionary of English: A guide to word combinations (1986), Oxford Collocations Dictionary for Students of English (2002), Οxford Dictionary of idioms ( ) κ.ά. Βασικό κριτήριο στο The Benson Benson & Ilson (BBI) Combinatory Dictionary of English για την επιλογή των λεξικών συνδυασµών είναι η υψηλή συχνότητα εµφάνισής τους στα σώµατα κειµένων. Από την άλλη στο Oxford Collocations Dictionary for Students of English καταγράφεται η συνδυαστικότητα των λέξεων γενικώς, µε σκοπό να βοηθηθούν οι ξένοι φοιτητές της αγγλικής γλώσσας, και όχι µόνο οι περιορισµένοι σηµασιολογικά συνδυασµοί. Παράδειγµα, για το λήµµα address (verb) καταγράφονται τα παρακάτω τα οποία στην ουσία αποτελούν τη γενικότερη συνδυαστικότητα του ρήµατος: 1. write name and address correctly, properly, personally (I addressed to him personally) phrases: a stamped addressed envelope (Please send a stamped addressed envelope...) 2. say sth to sb by name, directly (She did not address him by name) 3. deal with problem directly, explicitly, specifically/fully/adequately (These concerns were not adequately addressed in the report) address yourself to sth (The authors of the book address themselves to the question of unemployment) Ωστόσο, στο λήµµα δεν καταγράφεται ο περιορισµένος σηµασιολογικά συνδυασµός to address a question (απευθύνω ένα ερώτηµα). Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι βασικές αρχές της λεξικολογίας για το τι είναι φρασεολογισµοί (σηµασιολογική δέσµευση, πραγµατολογική λειτουργία, στερεοτυπία) δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε στη λεξικογραφική πρακτική. Το Λεξικό περιφράσεων συντάχθηκε µε τα κριτήρια που θέτει η λεξικολογία για το τι αποτελεί φρασεολογισµό (βλ. 2). Το Οxford Dictionary of Ιdioms, από την άλλη, περιέχει στερεότυπες εκφράσεις (παγιωµένες µεταφορές, παροιµίες, ρητά, κ.ά.) της αγγλικής µε σχόλια για την προέλευση των λεξικών συνδυασµών. Τα λήµµατα όµως δεν συνοδεύονται πάντοτε από ένα παράδειγµα χρήσης. Σε όλα τα παραπάνω λεξικά, παρόλο που το υλικό τους είναι πολυλεκτικό, τα εισόδια λήµµατα είναι µονολεκτικά, δηλαδή επιλέγεται ένα συστατικό της λεξικής µονάδας ως κύριο και µε βάση αυτό κατασκευάζεται το εισόδιο λήµµα. Αντίθετα, στο Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης Ελληνικής (Ιορδανίδου 2001), το οποίο αποτελεί και αυτό ένα λεξικό λεξικών συνδυασµών, στο εισόδιο λήµµα εµφανίζεται ακέραια η πολυλεκτική λεξική µονάδα: π.χ. λαµβάνω γνώσιν (/γνώση), λαµβάνω (/έχω) την τιµήν να. Με τον ίδιο τρόπο στο Λεξικό περιφράσεων καθεµία περίφραση µε το ίδιο ρήµα αποτελεί διαφορετική λεξικογραφική εγγραφή, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

8 90 Περιφράσεις µε το παίρνω 4.2. Μακροδοµή Το Λεξικό περιφράσεων αποτελείται από έναν πρόλογο και το κυρίως σώµα, το ληµµατολόγιο. Το ληµµατολόγιο περιλαµβάνει 550 καταχωρίσεις. Τα λήµµατα του λεξικού αντλήθηκαν από τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Το ληµµατολόγιο ενός λεξικού οφείλει να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες του χρήστη, να βασίζεται στις γνώσεις του, να συµβάλλει στον εµπλουτισµό τους και να συντελεί στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων (Γαβριηλίδου κ.ά. 2008: ). Το Λεξικό περιφράσεων συντελεί στην ανάπτυξη της συµφραστικής ικανότητας (phraseological competence) των µαθητών της δεύτερης γλώσσας, η οποία αποτελεί τµήµα της γενικότερης επικοινωνιακής τους ικανότητας (communicative competence) Μικροδοµή Ο σχεδιασµός της µικροδοµής αφορά τον προσδιορισµό των χωριστών πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε µια λεξικογραφική εγγραφή και των σχέσεων µεταξύ τους (Μάντζαρη 2011: 17). Η λεξικογραφική εγγραφή του Λεξικού περιφράσεων περιλαµβάνει τις εξής οντότητες (Ιορδανίδου & Μάντζαρη 2003, Ξυδόπουλος 2008, Μάντζαρη 2011): Βασικές οντότητες: Eισόδιο λήµµα (entry lemma), ορισµός, παράδειγµα, σύνταξη/περιορισµοί ευτερεύουσες οντότητες: όµοιες περιφράσεις, άλλες περιφράσεις Βασικές οντότητες Οι βασικές οντότητες εµφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα.

9 91 Πραγµατολογική πληροφορία Εισόδιο λήµµα Ορισµός Παράδειγµα Συντακτική πληροφορία είκτες σηµασίας ιαληµµατικός σύνδεσµος Εισόδιο λήµµα (entry lemma): Το εισόδιο λήµµα εντοπίζεται εύκολα, είναι µε έντονη γραφή, σε µπλε χρώµα και µεγαλύτερη γραµµατοσειρά. Πραγµατολογική πληροφορία: ίπλα στο εισόδιο λήµµα σε παρένθεση υπάρχει πληροφορία για το ύφος ή πληροφορία για το πώς χρησιµοποιείται η πολυλεκτική µονάδα (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2008), για όσες περιφράσεις κρίθηκε σκόπιµο. Η πραγµατολογική πληροφορία λειτουργεί περιγραφικά, µε σκοπό την προστασία του χρήστη από γλωσσικές αστοχίες (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2008: 602). Ορισµός ή ερµήνευµα (definition): Ο ορισµός επεξηγεί, περιγράφει τη σηµασία ή τις σηµασίες του λήµµατος. Είναι σε πλήρη πρόταση (full sentence, βλ. και Ευθυµίου 2008), στην οποία είναι ενσωµατωµένο το οριζόµενο και φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) είναι καταστασιακός, δηλαδή περιγράφει τα συνηθισµένα, τυπικά χαρακτηριστικά µιας έννοιας και έχει στόχο την ένταξη της σηµασίας στα συµφραζόµενα µιας κατάστασης (Ιορδανίδου & Μάντζαρη 2003: 7), όπως στο (18): (18) Όταν στο ποδόσφαιρο (ή και σε κάποια άλλα αθλήµατα) κάποιος παίκτης καταφέρνει να ρίξει τη µπάλα στο τέρµα της αντίπαλης οµάδας και να σκοράρει, λέµε ότι βάζει γκολ. (Ορισµός του λήµµατος: βάζω γκολ) β) είναι συντακτικός, δηλαδή η σηµασία εντάσσεται µέσα στο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείται, στη συντακτική δοµή στην οποία απαντά η περίφραση µε σαφή δήλωση των συµπληρωµάτων (Ιορδανίδου & Μάντζαρη 2003: 8), όπως στο: (19) Όταν λέω σύντοµα κάτι σε κάποιον, είτε µέσω ενός άλλου προσώπου είτε γράφοντας σ ένα χαρτί, είτε µιλώντας του στον τηλεφωνητή, λέµε ότι του αφήνω µήνυµα. (Ορισµός του λήµµατος: αφήνω µήνυµα) Κοινός στόχος των δύο χαρακτηριστικών είναι να βοηθήσουν τον χρήστη να κατανοήσει τη σηµασία ενός λήµµατος στο συγκείµενο, δίνοντας έµφαση όχι µόνο στο τι

10 92 σηµαίνει αλλά και στο πώς χρησιµοποιείται (Ιορδανίδου & Μάντζαρη 2003: 7). Ο ορισµός δίνεται σε απλό, καθηµερινό λεξιλόγιο, για να είναι προσιτός στον µαθητή-χρήστη. Παραδείγµατα: Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν πλήρεις, κατασκευασµένες προτάσεις και επεξηγούν τη χρήση των λεξικών µονάδων (βλ. Μάντζαρη 2011: 21). Τα παραδείγµατα αντανακλούν τις χαρακτηριστικές συντακτικές δοµές στις οποίες απαντά µια σηµασία, περιγράφουν οικείες καταστάσεις και περιέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες που να κινούν το ενδιαφέρον των µαθητών να τις διαβάσουν (Ιορδανίδου & Μάντζαρη 2003: 9, Ευθυµίου 2008). Η πολυλεκτική µονάδα µέσα στο παράδειγµα παρουσιάζεται µε χρωµατιστή γραµµατοσειρά, για να εντοπίζεται εύκολα. Στόχος είναι η εστίαση της προσοχής (noticing), ώστε να επεξεργάζονται οι µαθητές µε ολιστικό τρόπο την περίφραση. είκτες σηµασίας (sense indicators): Σε περίπτωση που η πολυλεκτική µονάδα φέρει παραπάνω από µία σηµασία εµφανίζονται τόσοι δείκτες σηµασίας όσοι και οι ορισµοί. Κάθε σηµασία ακολουθείται από το παράδειγµά της. Η παρουσίαση των επιµέρους σηµασιών σε ανεξάρτητες αριθµηµένες παραγράφους βοηθά στον εύκολο εντοπισµό τους. Συντακτική πληροφορία-περιορισµοί: Η συντακτική πληροφορία (µαζί µε άλλης φύσης περιορισµούς) παρουσιάζεται τελευταία στο τέλος κάθε σηµασίας, στο κυρίως λήµµα. Οι περιφράσεις µιας γλώσσας εµφανίζουν ιδιαιτερότητες, 6 όσον αφορά τη σύνταξη (βλ. παράδειγµα 20), την κλίση (βλ. 21) ή τη συµφραστικότητα και τους σηµασιολογικούς περιορισµούς (22): (20) παίρνω τηλέφωνο κάποιον (αιτιατική) [δεύτερη ΟΦ σε αιτιατική, αντικείµενο της περίφρασης] κάνω ποδήλατο [γυµνή ΟΦ: χωρίς άρθρο] κρατάω την αναπνοή µου [άρθρο και κτητικό] ποτέ µου δεν έκανα κάτι [υποχρεωτική άρνηση] Λες να ; (ερώτηση) [υποχρεωτική χρήση της περίφρασης σε ερώτηση] δίνω σηµασία σε κάποιον - δίνω τη σηµασία της λέξης [η παρουσία ή απουσία άρθρου οδηγεί στον σχηµατισµό διαφορετικής περίφρασης] (21) κάνω υποχωρήσεις, κάνω υποχωρήσεις σε κάτι [ουσιαστικό αµετάβλητο ως προς τον αριθµό] λίγο έλειψε και θα τρακάραµε (παρατατικός) - είχαµε τρακάρει (υπερσυντέλικος) [ελλιπής κλίση στο ρήµα] παίρνω (µία, δύο, ) ανάσες [περιορισµοί στo είδος του προσδιορισµού] (22) ξέρω/ γνωρίζω/ µαθαίνω/ λέω κάτι απ έξω κι ανακατωτά [περιορισµένη συµφραστικότητα της περίφρασης απ έξω κι ανακατωτά] γράφω/ δίνω Μαθηµατικά, Γλώσσα, (µάθηµα) [σηµασιολογικός περιορισµός της περίφρασης: η έννοια µάθηµα ή υπώνυµες έννοιές της] Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των µαθητών-χρηστών, στην οντότητα ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ επισηµαίνονται µε χρωµατιστή γραµµατοσειρά οι ιδιαιτερότητες κάθε πολυλεκτικής µονάδας. Παρόλο που η συντακτική πληροφορία παρουσιάζεται έµµεσα και στον ορισµό και στο παράδειγµα, θεωρήθηκε σκόπιµη για τους συγκεκριµένους µαθητέςχρήστες η ρητή επισήµανση στη σύνταξη και τους ιδιαίτερους περιορισµούς του λήµµατος. Εάν η περίφραση παρουσιάζει µεγάλο βαθµό παγίωσης, δεν δέχεται προσδιορισµούς ούτε 6 Περισσότερα για τους περιορισµούς στις στερεότυπες φράσεις (idioms) και τις λεξικές συνάψεις (lexical collocations), βλ. Θώµου (2006).

11 93 µεταβολή στη σειρά των συστατικών της, τότε εµφανίζεται ο χαρακτηρισµός «στερεότυπη έκφραση». ιαληµµατικός σύνδεσµος (link): Εάν έχει ληµµατογραφηθεί συγγενές λήµµα στο λεξικό, τότε εµφανίζεται διαληµµατικός σύνδεσµος, από τον οποίο µπορεί κανείς να µεταφερθεί στο συγγενές λήµµα ευτερεύουσες οντότητες Κάτω από το λήµµα σε ξεχωριστό πλαίσιο και µε διαφορετικό φόντο τοποθετούνται οι δευτερεύουσες πληροφορίες, για να ξεχωρίζουν από τις κύριες. Όµοιες περιφράσεις Άλλες περιφράσεις Όµοιες περιφράσεις: Πρόκειται για πολυλεκτικές µονάδες που φέρουν την ίδια σηµασία µε το εισόδιο λήµµα. Άλλες περιφράσεις: Εδώ βρίσκει κανείς άλλες συνηθισµένες πολυλεκτικές µονάδες που περιέχουν ένα από τα συστατικά του εισόδιου λήµµατος. 5. Συµπεράσµατα Το Λεξικό περιφράσεων της Νέας Ελληνικής είναι ένα ηλεκτρονικό λεξικό που στόχο έχει να ενισχύσει τη λεξιλογική γνώση των µαθητών που έχουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Συντελεί στην ενίσχυση της συµφραστικής ικανότητας (phraseological competence) των µαθητών και της γενικότερης επικοινωνιακής τους ικανότητας. Συντάχθηκε µε βάση τα πορίσµατα της λεξικολογικής έρευνας για το τι αποτελεί φρασεολογισµό ή πολυλεκτική µονάδα στη γλώσσα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου λεξικού είναι τα ακόλουθα. Καταρχάς, πρόκειται για ένα λεξικό λεξικών συνδυασµών (lexical combinations). Μονάδα εγγραφής αποτελεί ο λεξικός συνδυασµός και όχι το µονολεκτικό λεξικό στοιχείο. Ο χρήστης και σπουδαστής της ελληνικής έχει στη διάθεσή του ένα λεξικογραφηµένο σώµα λεξικών συνδυασµών της γλώσσας, µέσα στο οποίο µπορεί µε ευκολία να εντοπίσει µία έκφραση που αναζητεί. Κατά δεύτερο λόγο, εκτός από τις στερεότυπες εκφράσεις, που αποτελούν σύνηθες λεξικογραφικό υλικό, στο λεξικό ληµµατογραφήθηκαν: α) Λεξικές συνάψεις (µε κριτήρια που ορίζει η λεξικολογία γι αυτή την κατηγορία λεξικών συνδυασµών) όπως στο:

12 94 (23) Η Ελένη θα σου δώσει οδηγίες για να πας στο σπίτι της θείας. β) Πολυλεκτικοί κειµενικοί δείκτες (multi-word markers), όπως: (24) Είµαστε έτοιµοι. ε µένει παρά να πάρουµε τις βαλίτσες µας και να φύγουµε. γ) Αφαιρετικές λεξικές µονάδες: (25) Ακούς εκεί να [ρήµα]: Ακούς εκεί να λείπει από τη δουλειά χωρίς να πάρει άδεια! δ) Πολυλεκτικές λεξικές µονάδες µε συγκεκριµένη πραγµατολογική λειτουργία: (26) Είδες το καινούριο αυτοκίνητο του Γιώργου; Άλλο πράγµα! ε) ιαφανείς πολυλεκτικές λεξικές µονάδες, για τον λόγο ότι η χρήση τους παρουσιάζει τυποποίηση: (27) Μισό λεπτό! Μπορείς να επαναλάβεις την ερώτηση; Όλες οι παραπάνω κατηγορίες πολυλεκτικών λεξικών µονάδων αποτελούν αναγκαίο λεξιλογικό υλικό για τον µη φυσικό οµιλητή της ελληνικής. Επιπλέον, η συντακτική πληροφορία και άλλου είδους περιορισµοί αποτελούν ξεχωριστή οντότητα µέσα στο λήµµα του Λεξικού περιφράσεων. Σύµφωνα µε τον Rundell (1998: ) και τη Μάντζαρη (2011: 7-8), οι σύγχρονες προσεγγίσεις όσον αφορά τα µονόγλωσσα λεξικά εκµάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας υιοθετούν και αξιοποιούν νέες θεωρίες για την περιγραφή της γλώσσας (π.χ. έµφαση στην περιγραφή της γλώσσας όπως απαντά σε πραγµατικά κείµενα, έµφαση στην περιγραφή συµφράσεων και όχι µόνο µονολεκτικών ληµµάτων, αναβαθµισµένος ρόλος παραδειγµάτων). Επιπλέον, διαφέρουν στη φιλοσοφία κατάρτισης του λεξικού, που θέτει στο κέντρο τον χρήστη και η οποία συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην ενσωµάτωση χρήσιµης πληροφορίας όχι µόνο για την πρόσληψη ή την κατανόηση κειµένου, αλλά και για την παραγωγή κειµένου (π.χ. ενσωµάτωση πληροφορίας σχετικά µε την πραγµατική χρήση των λέξεων τόσο στους ορισµούς όσο και στα παραδείγµατα) και στη φιλική οργάνωση της πληροφορίας και άρα στην ευκολότερη αναζήτηση και αξιοποίησή της (π.χ. ελεγχόµενο λεξιλόγιο στους ορισµούς). Το Λεξικό περιφράσεων περιγράφει, άρα αναδεικνύει ως αυτονόµο λεξιλογικό υλικό, τις πολυλεκτικές µονάδες της γλώσσας. Αναβαθµίζει τα παραδείγµατα, από τη στιγµή που τα παραδείγµατα όπως και οι ορισµοί ενσωµατώνουν χρήσιµη πληροφορία για τη γλωσσική χρήση του λήµµατος. Παράλληλα, ενσωµατώνει χρήσιµη πραγµατολογική πληροφορία. ιαθέτει φιλική οργάνωση της πληροφορίας και το λεξιλόγιο στους ορισµούς είναι απλό και καθηµερινό, ώστε να γίνεται κατανοητό από τους οµογενείς µαθητές. Οι πολυλεκτικές µονάδες επισηµαίνονται µε χρωµατιστή γραµµατοσειρά και στο εισόδιο λήµµα και στα παραδείγµατα. Με χρωµατιστή γραµµατοσειρά επισηµαίνονται επίσης και η σύνταξη ή οι περιορισµοί των µονάδων. Η στήλη περιθωρίου (το γκρι πλαίσιο) για τις δευτερεύουσες πληροφορίες δεν δυσχεραίνει την ανάγνωση των βασικών πληροφοριών. Με βάση τα παραπάνω, ελπίζουµε ότι το Λεξικό περιφράσεων θα αποτελέσει ένα χρήσιµο υποστηρικτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Το Λεξικό περιφράσεων αποτελεί µια µικρή σε έκταση απόπειρα λεξικογραφικής καταγραφής. ίνει όµως την ευκαιρία για µελλοντική εργασία στο θέµα αυτό µε καταγραφή περισσότερων πολυλεκτικών λεξικών µονάδων της ελληνικής και µε τη χρήση σωµάτων κειµένων για άντληση φυσικών παραδειγµάτων.

13 95 Βιβλιογραφία Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Α Λεξικογραφία και χρηστικά σηµάδια. Πρακτικά του 8ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Α. & Ευθυµίου, Α Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. Benson, M., Benson, E. & Ilson, R The BBI Combinatory Dictionary of English. A Guide to Word Combinations. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Γαβριηλίδου, Μ., Λαµπροπούλου, Π. & Γιούλη, Β Το ερµηνευτικό λεξικό για το Γυµνάσιο. Πρακτικά του 8ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Cowie A. P. & Howarth, P Phraseological competence and written proficiency. British Studies in Applied Linguistics 11, Ευθυµίου, Α Το λεξικό ως εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας. Αναφορά στο λεξικό των τριών πρώτων τάξεων του ηµοτικού σχολείου. Πρακτικά του 8ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Gläser, R The stylistic potential of phraseological units in the light of genre analysis. In A. P. Cowie (ed.), Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press, Granger, S Prefabricated patterns in advanced EFL writing: Collocations and formulae. In A. P. Cowie (ed.), Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press, Granger, S. & Paquot, M Disentangling the phraseological web. In S. Granger & F. Meunier (eds), Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, Gries, S Phraseology and linguistic theory: A brief survey. In S. Granger & F. Meunier (eds), Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, Howarth, P Phraseology and second language proficiency. Applied Linguistics 19 (1), Θώµου, Π Κριτήρια διάκρισης των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical collocations) από τις στερεότυπες φράσεις (idioms) στις ρηµατο-ονοµατικές δοµές. Πρακτικά του 6ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήµιο Κρήτης /9/2003. Ρέθυµνο. ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Θώµου, Π Λεξι(λογι)κές συνάψεις (lexical collocations) στη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Ιορδανίδου, Α Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης Ελληνικής. Αθήνα: Πατάκης. Ιορδανίδου, Α. & Μάντζαρη, Ε Προτάσεις σχεδιασµού παιδαγωγικών λεξικών. Πρακτικά του 6ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήµιο Κρήτης /9/2003. Ρέθυµνο. ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη. Μάντζαρη, Ε Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: Ζητήµατα σχεδιασµού και διδακτικής αξιοποίησης. ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Πατρών. Mel čuk, I Collocations and lexical functions. In A. P. Cowie (ed.), Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press, Moon, R Vocabulary connections: Multi-word items in English. In N. Schmitt & M. McCarthy (eds), Vocabulary, Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press, Moon, R Frequencies and forms of phrasal lexemes in English. In A. P. Cowie (ed.), Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press, Nesselhauf, N The use of collocations by advanced learners of English and some implications for teaching. Applied Linguistics 24 (2), Ξυδόπουλος, Γ Λεξικολογία. Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης. Oxford Collocations Dictionary for Students of English Oxford: Oxford University Press. Oxford Dictionary of Idioms Oxford: Oxford University Press.

14 96 Philip, G Reassessing the canon: Fixed phrases in general reference corpora. In S. Granger & F. Meunier (eds), Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, Rundell, M Recent trends in English pedagogical lexicography. International Journal of Lexicography 11 (4), Siepmann, D Phraseology in learners dictionary: What, where and how? In S. Granger & F. Meunier (eds), Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, Wray, A Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. ιδακτικά εγχειρίδια Μαργαρίτα 1. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Ρέθυµνο: Ε ΙΑΜΜΕ. Μαργαρίτα 2. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Αθήνα: ΟΕ Β. Μαργαρίτα 3. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Αθήνα: ΟΕ Β. Μαργαρίτα 4. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Αθήνα: ΟΕ Β. Μαργαρίτα 5. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Ρέθυµνο: Ε ΙΑΜΜΕ. Μαργαρίτα 6. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Ρέθυµνο: Ε ΙΑΜΜΕ. Ελληνικά µε την παρέα µου Αθήνα: ΟΕ Β. Ελληνικά µε την παρέα µου Ρέθυµνο: Ε ΙΑΜΜΕ. Βήµατα Μπροστά 1. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Αθήνα: ΟΕ Β. Βήµατα Μπροστά 2. Βιβλίο µαθητή & τετράδιο δραστηριοτήτων Ρέθυµνο: Ε ΙΑΜΜΕ.

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ.

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ. Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευλαμπία Κ. Χέλμη Οι ιδιωματικές εκφράσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην ελληνική όσο και την ισπανική γλωσσολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Αθανάσιος Κυρίτσης Δάσκαλος ΠΕ70 Yπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Κοπεγχάγης th_kiritsis@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014 1 Λέξεις - κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Έλενα Κυριακίδη, PhD στη Γλώσσα και τις Σπουδές Γραμματισμού, Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές ηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα The Euro e-pals Κοσµάς Βλάχος Υποψήφιος ιδάκτορας- Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις

Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις Μαριάννα Μίνη και Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου minimar@ilsp.gr & afotop@ilsp.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VII»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VII» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα