Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ανασκόπηση του μαθήματος Νικόλαος Καββαδίας 02 Ιουνίου 2009

2 Αντικείμενο και περίγραμμα του μαθήματος: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Αντικείμενο του μαθήματος Εισαγωγή στην VHDL, βασικά δομικά στοιχεία της VHDL, σχεδιασμός κυκλωμάτων με την VHDL, VHDL για προχωρημένους Στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων με τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Παρουσίαση χαρακτηριστικών συνθέσιμων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην περιγραφή και προσομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γραπτές εξετάσεις: 60% του τελικού βαθμού Εργασία: 40% του τελικού βαθμού Ενημέρωση για ανακοινώσεις, διαλέξεις, ύλη, εργασίες από τον ιστότοπο του μαθήματος:

3 Οργάνωση των παραδόσεων Διαλέξεις 1 Εισαγωγή στην VHDL 2 Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα 3 Προχωρημένα στοιχεία της VHDL 4 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών 5 Σύνταξη κώδικα για λογική σύνθεση 6 Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων 7 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων 8 Υποδειγματική εργασία 9 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές 10 Ανασκόπηση του μαθήματος

4 Εισαγωγικά Η VHDL αποτελεί μια γλώσσα για τη μοντελοποίηση της δομής και της συμπεριφοράς υλικού Επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών σχεδιασμού Προσφέρει ανεξαρτησία από την εκάστοτε τεχνολογία υλοποίησης (standard cell VLSI, FPGA) Διευκολύνει την επικοινωνία σχεδίων μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων σχεδιασμού Βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του έργου του σχεδιασμού Στην VHDL μπορεί να περιγραφεί ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών κυκλωμάτων Βασικά κριτήρια στην επιλογής HDL είναι: η διαθεσιμότητα εργαλείων ανάπτυξης, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κώδικα, και η οικειότητα με τις συντακτικές δομές της γλώσσας

5 Προκαθορισμένες λογικές πύλες στη VHDL a b a and b a b a or b a b a xor b a not a a b a nand b a b a nor b a b a xnor b

6 Ιεραρχικός σχεδιασμός στην VHDL Πακέτο Γενικές σταθερές Οντότητα Θύρες Αρχιτεκτονική (Ροή δεδομένων) Αρχιτεκτονική (RTL) Αρχιτεκτονική (δομική περιγραφή) Συστατικά Συντρέχων κώδικας Συντρέχων κώδικας Διεργασία Ακολουθιακός κώδικας

7 ENTITY και ARCHITECTURE ENTITY ENTITY: Η διεπαφή του κυκλώματος (ϑύρες εισόδου και εξόδου) Για μια ϑύρα δηλώνονται: όνομα, κατευθυντικότητα, τύπος δεδομένων Τύποι ϑυρών: IN, OUT, INOUT, BUFFER ARCHITECTURE: Καταγράφει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος entity name -of-entity is generic ( generic_list with initializations ); port ( port_list ); end [entity] name -of-entity; ARCHITECTURE architecture architecture -name is [architecture declarations] [concurrent statements] [sequential statements] [structural code] end [architecture] architecture -name;

8 Ο πλήρης αθροιστής δυαδικού ψηφίου σε VHDL library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity full_adder is port ( a : in STD_LOGIC; b : in STD_LOGIC; cin : in STD_LOGIC; s : out STD_LOGIC; cout : out STD_LOGIC ); end full_adder; architecture structural of full_adder is s <= a xor b xor cin; cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin); end structural;

9 Συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι της VHDL ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ std_ulogic U, X, 0, 1, Z, W, L, H, - std_logic_1164 std_ulogic_vector array of std_ulogic std_logic_1164 std_logic resolved std_ulogic std_logic_1164 std_logic_vector array of std_logic std_logic_1164 unsigned array of std_logic numeric_std, std_logic_arith signed array of std_logic numeric_std, std_logic_arith boolean true, false standard character 191 / 256 characters standard string array of character standard integer (2 31 1) to standard real 1.0E38 to 1.0E38 standard time 1 fs to 1 hr standard

10 Τύποι δεδομένων στο package STANDARD BIT: 0, 1 BIT_VECTOR: "001100", X"00FF" στο δεκαεξαδικό BOOLEAN: true, TRUE, TruE για το αληθές και False, false, FALsE για το ψευδές CHARACTER: A, Ενας πίνακας από CHARACTER αποτελεί συμβολοσειρά (string): "hold time out of range", "i ll be back", "0$#1324" REAL: -1.0, +2.35, 36.6, -1.0E+38 INTEGER με εύρος τιμών {-2,147,483,647, +2,147,483,647}: +1, 862, -257, +15 TIME: 10 ns, 100 us, 6.3 ns

11 CONSTANT, VARIABLE και SIGNAL CONSTANT: αντικείμενο στο οποίο ανατίθεται μία αμετάβλητη τιμή constant identifier : type -indication [:=expression]; constant PI : REAL := ; constant FIVE : BIT_VECTOR := "0101"; VARIABLE: αντικείμενο στο οποίο κάποια στιγμή ανατίθεται μία τιμή η οποία μπορεί να μεταβληθεί εντός μιας PROCESS variable identifier : type -indication [constraint] [:=expression]; variable index: INTEGER range 1 to 50 := 50; variable x, y : INTEGER; variable memory : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 7); SIGNAL: υλοποίηση διασυνδέσεων εντός ενός κυκλώματος αλλά και για την εξωτερική διασύνδεση διαφορετικών μονάδων σχεδιασμού signal identifier : type -indication [constraint] [:=expression]; signal control: BIT := 0 ; signal count: INTEGER range 0 to 100; signal y: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 1);

12 Τελεστές της VHDL (VHDL operators) Συνοπτικός πίνακας των τελεστών λογικοί and or nand nor xor xnor not αριθμητικοί + - * / mod rem σύγκρισης / < < > > ολίσθησης sll srl sla sra rol ror μοναδιαίοι + - άλλοι ** abs & Οι τελεστές αναγωγής σε δύναμη "**", απόλυτης τιμής "abs", και υπολογισμού ακέραιου υπολοίπου ("mod", "rem") δεν είναι συνθέσιμοι Οι τελεστές πολλαπλασιασμού και διαίρεσης υποστηρίζονται από ορισμένα εργαλεία λογικής σύνθεσης υπό προϋποθέσεις Η διαφορά των mod και rem είναι ότι: το A rem B παίρνει το πρόσημο του A ενώ το A mod B το πρόσημο του B

13 Αναθέσεις σε VARIABLE και SIGNAL Η ανάθεση σε VARIABLE αντικαθιστά την τρέχουσα τιμή της με μια νέα τιμή Τα SIGNAL προσφέρουν επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών PROCESS και COMPONENT instances ix := a ; y := "0000"; ix <= a ; y <= "0000"; SIGNAL VARIABLE Απόδοση τιμής <= := Χρησιμότητα Αναπαριστά κυκλωματικές διασυνδέσεις Αναπαριστά τοπική πληροφορία Εμβέλεια Μπορεί να είναι καθολική Τοπική (διεργασία, συνάρτηση ή διαδικασία) Συμπεριφορά Η ενημέρωση δεν είναι άμεση σε ακολου- Άμεση ενημέρωση ϑιακό κώδικα Χρήση PACKAGE, ENTITY, ARCHITECTURE PROCESS, FUNCTION, PROCEDURE

14 PROCESS Η PROCESS προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού ακολουθιακού κώδικα [process_label:] process [(sensitivity list)] [declarations (subprogram, type, subtype, constant, variable, file, alias, attribute), attribute specification, use clause] sequential_statements end process [process_label]; Η λίστα ευαισθησίας αποτελεί κατάλογο εισόδων και SIGNAL για μεταβολές των οποίων μία PROCESS υποχρεούται να αναμένει Παράδειγμα: process (a, b) if (a /= b) then cond <= 1 ; else cond <= 0 ; end if; end process;

15 Ευαισθησία επιπέδου (level-sensitivity) και ακμοπυροδότηση (edge triggering) Οι μεταβολές των σημάτων που δηλώνονται σε μία λίστα ευαισθησίας και οι οποίες ενεργοποιούν τον υπολογισμό μεταβλητών και σημάτων σε μία PROCESS είναι δύο τύπων: Μεταβολή επιπέδου (για σήματα επίτρεψης ή ενεργοποίησης και δεδομένα) Ανερχόμενη ή κατερχόμενη ακμή (για σήματα ρολογιού) Μανδαλωτής (μεταβολή επιπέδου) process (en, a) if (en = 1 ) then temp <= a; end if; end process; Συγχρονισμός ως προς ανερχόμενη ακμή process (clk, a) if (clk = 1 and clk EVENT) then temp <= a; end if; end process; Z Η έκφραση clk EVENT είναι TRUE όταν έχει συμβεί μεταβολή (0 1 ή 1 0) στο σήμα clk i Για ορισμένα εργαλεία σύνθεσης, τα σήματα εκτός του clk μπορούν να παραλειφθούν από μια λίστα ευαισθησίας

16 Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα Η εντολή IF αποτελεί τη ϑεμελιώδη δομή για την εκτέλεση κώδικα υπό συνθήκη if... then s1; [elsif... then s2;] [else s3;] end if; Η εντολή CASE χρησιμοποιείται για την περιγραφή δομών αποκωδικοποίησης case expression is when value => s1; s2;... sn; when value1 value2... valuen => s1; s2;... sn; when value1 to value2 =>... when others =>... end case;

17 Δομές επανάληψης Η εντολή LOOP προσφέρει έναν βολικό τρόπο για την περιγραφή επαναληπτικών κυκλωματικών δομών [loop_label:] [iteration_scheme] \textbf{loop} sequence_of_statements end loop [loop_label]; Το σχήμα επανάληψης (iteration scheme) μπορεί να είναι τύπου WHILE ή τύπου FOR: while condition for identifier in discrete_range Παράδειγμα υπολογισμού τετραγώνων ακεραίων με FOR FOR i IN 1 to 10 LOOP i_squared := i * i; END LOOP; Παράδειγμα υπολογισμού τετραγώνων ακεραίων με WHILE i := 1; WHILE (i<11) LOOP i_squared := i * i; i := i + 1; END LOOP;

18 Καταχωρητής με επίτρεψη φόρτωσης (load enable) Με επίτρεψη φόρτωσης library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity dreg is port ( clk, d, rst : in std_logic; en : in std_logic; q : out std_logic ); end dreg; Σχηματικό διάγραμμα architecture rtl of dreg is signal temp: std_logic; process (clk, rst, d) if (clk event and clk = 1 ) then if (rst = 1 ) then temp <= 0 ; else if (en = 1 ) then temp <= d; end if; end if; end if; end process; q <= temp; end rtl;

19 Δομές συντρέχοντος κώδικα Η εντολή WHEN/ELSE αποτελεί μία συντρέχουσα εντολή η οποία έχει ένα στόχο (target) επιλέγοντας από περισσότερες από μία εκφράσεις target <= {expression when condition else} expression; outp <= "000" WHEN (inp= 0 OR reset= 1 ) ELSE "001" WHEN (ctl= 1 ) ELSE "010"; Η εντολή WITH/SELECT προσφέρει τη δυνατότητα επιλεκτικής ανάθεσης σε ένα στόχο (target) επιλέγοντας από περισσότερες από μία εκφράσεις WITH expression SELECT target <= {expression WHEN choices,} expression; WITH control SELECT output <= reset WHEN "000", set WHEN "111", UNAFFECTED WHEN others;

20 Αθροιστές απρόσημων και προσημασμένων (2 s complement) ακεραίων (1) Περιγραφή για απρόσημους αριθμούς library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity adder is port ( a,b : in std_logic_vector(7 downto 0); sum : out std_logic_vector(7 downto 0) ); end adder; architecture rtl of adder is signal temp : std_logic_vector(8 downto 0); temp <= ( 0 & a) + ( 0 & b); sum <= temp(7 downto 0); end rtl; Διάγραμμα χρονισμού

21 Αθροιστές απρόσημων και προσημασμένων (2 s complement) ακεραίων (2) Για την άθροιση προσημασμένων (συμπλήρωμα-ως-προς-2) απαιτείται η επέκταση προσήμου (sign extension) του ενδιάμεσου αποτελέσματος Περιγραφή για προσημασμένους αριθμούς... signal temp : std_logic_vector(8 downto 0); temp <= (a(7) & a) + (b(7) & b); sum <= temp(7 downto 0); end rtl; Διάγραμμα χρονισμού

22 Απαριθμητοί τύποι δεδομένων (enumerated data types) Ο χρήστης ορίζει τη λίστα των επιτρεπόμενων τιμών που μπορούν να ανατεθούν σε ένα αντικείμενο που δηλώνεται με τον συγκεκριμένο τύπο Απαριθμητός τύπος δεδομένων χαρακτηριστικός για μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM) TYPE fsm_state is (idle, forward, backward, stop);... signal current_state := IDLE; Απαριθμητός τύπος δεδομένων που καταγράφει τα επιτρεπόμενα χρώματα στο πρότυπο TELETEXT TYPE rgb3 is (black, blue, green, cyan, red, magenta, yellow, white); Τύπος δεδομένων για την υλοποίηση λογικής 4 επιπέδων κατά Verilog TYPE verilog_mvl4 is ( 0, 1, X, Z );

23 Σύνθετοι τύποι: Πίνακες Πίνακας: συλλογή από αντικείμενα του ίδιου τύπου Δήλωση για τον ορισμό ενός νέου τύπου πίνακα και δήλωση SIGNAL αυτού του τύπου: TYPE <array name > IS ARRAY specification OF <data type >; SIGNAL <signal name >: <array type > [:= <initial value]; Παραδείγματα TYPE image is ARRAY (0 to 31) of byte; -- 1Dx1D TYPE matrix2d is ARRAY (0 to 3, 1 downto 0) OF STD_LOGIC;... SIGNAL x: image; -- an 1Dx1D signal SIGNAL y: matrix2d; -- Initialization... := "0001"; -- 1D... := ( 0, 0, 0, 1 ); -- 1D... := (( 0, 1, 1, 1 ),( 1, 1, 1, 0 )); -- 1Dx1D or 2D -- Assignments x(0) <= y(1)(2); -- 1Dx1D x(0) <= v(1,2); -- 2D x <= y(0); -- entire row x(3 downto 1) <= y(1)(4 downto 2); x(3 downto 0) <= (3 => 1, 2 => 0, others => 0 );

24 Αναπαράσταση ακεραίων με διανύσματα Δυαδικό και δεκαεξαδικό Συμπλήρωμα ως προς 2 Ακέραιος Δυαδικό hex 0 "00000" X"0" 1 "00001" X"1" 2 "00010" X"2" 3 "00011" X"3" 4 "00100" X"4" 5 "00101" X"5" 6 "00110" X"6" 7 "00111" X"7" 8 "01000" X"8" 9 "01001" X"9" 10 "01010" X"A" 11 "01011" X"B" 12 "01100" X"C" 13 "01101" X"D" 14 "01110" X"E" 15 "01111" X"F" 16 "10000" X"10" 17 "10001" X"11" Ακέραιος Δυαδικό hex -8 "1000" X"8" -7 "1001" X"9" -6 "1010" X"A" -5 "1011" X"B" -4 "1100" X"C" -3 "1101" X"D" -2 "1110" X"E" -1 "1111" X"F" 0 "0000" X"0" 1 "0001" X"1" 2 "0010" X"2" 3 "0011" X"3" 4 "0100" X"4" 5 "0101" X"5" 6 "0110" X"6" 7 "0111" X"7"

25 Υπερφόρτωση τελεστή (operator overloading) Στη VHDL μπορούν να δηλωθούν (π.χ. σε πακέτα) εκ νέου τελεστές από τον χρήστη οι οποίοι να έχουν τα ίδια ονόματα με προκαθορισμένους τελεστές, αλλά να δρουν σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων Η τεχνική αυτή ονομάζεται υπερφόρτωση τελεστή Υπερφόρτωση του τελεστή + για την πρόσθεση ενός INTEGER με ένα BIT FUNCTION "+" (a:integer, b:bit) RETURN INTEGER IS BEGIN IF (b= 1 ) THEN RETURN a+1; ELSE RETURN a; END IF; END "+";... SIGNAL inp1,outp: INTEGER RANGE 0 TO 15; SIGNAL inp2: BIT;... outp <= inp1 + inp2;

26 Σύνοψη των συναρτήσεων μετατροπής τύπου του πακέτου numeric_std Δήλωση για τη χρήση του πακέτου LIBRARY ieee; USE ieee. numeric_std.all; Γραφική αναπαράσταση των επιτρεπόμενων μετατροπών U UNSIGNED to_integer(u) to_unsigned(i,n) std_logic_vector(u) unsigned(v) I INTEGER V STD_LOGIC_VECTOR to_signed(i,n) to_integer(s) signed(v) std_logic_vector(s) S SIGNED

27 Συναρτήσεις μετατροπής του πακέτου std_logic_arith Στο std_logic_arith μπορούμε να βρούμε τις συναρτήσεις μετατροπής conv_integer, conv_unsigned, conv_signed, conv_std_logic_vector Κλήση συνάρτησης Περιγραφή conv_integer(param) Μετατρέπει μια παράμετρο param τύπου INTEGER, UNSIGNED, SIGNED ή STD_ULOGIC σε μια τιμή τύπου INTEGER conv_unsigned(param,b) Μετατρέπει μια παράμετρο param τύπου INTEGER, UNSIGNED, SIGNED ή STD_ULOGIC σε μια τιμή τύπου UNSIGNED με μέγεθος b bit conv_signed(param,b) Μετατρέπει μια παράμετρο param τύπου INTEGER, UNSIGNED, SIGNED ή STD_ULOGIC σε μια τιμή τύπου SIGNED με μέγεθος b bit conv_std_logic_- Μετατρέπει μια παράμετρο param τύπου vector(param,b) INTEGER, UNSIGNED, SIGNED ή STD_ULOGIC σε μια τιμή τύπου STD_LOGIC_VECTOR με μέγε- ϑος b bit Το πακέτο std_logic_unsigned ορίζει υπερφορτωμένες εκδοχές των πρώτων τριών συναρτήσεων μετατροπής για δεδομένα τύπου STD_LOGIC_VECTOR

28 Παραδείγματα μετατροπών με βάση το πακέτο std_logic_arith) Μετατροπή UNSIGNED, SIGNED INTEGER Unsigned_int <= CONV_INTEGER( A_uv ); Signed_int <= CONV_INTEGER( B_sv ); Μετατροπή INTEGER UNSIGNED, SIGNED A_uv <= CONV_UNSIGNED(Unsigned_int,8); B_sv <= CONV_SIGNED (Signed_int,8); Μετατροπή UNSIGNED,SIGNED STD_LOGIC_VECTOR C_slv <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(CONV_INTEGER(A_uv),8); D_slv <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(CONV_INTEGER(B_sv),8); Παράδειγμα χρήσης: Διευθυνσιοδότηση σε μνήμη ROM Data_slv <= ROM( CONV_INTEGER(Addr_uv) ); -- or Data_slv <= ROM( CONV_INTEGER(Addr_slv) ); Σήματα για τα παραδείγματα: signal A_uv : unsigned (7 downto 0) ; signal Unsigned_int : integer range 0 to 255 ; signal C_slv, D_slv : std_logic_vector( 7 downto 0) ; signal B_sv : signed (7 downto 0) ; signal Signed_int : integer range -128 to 127;

29 Αναλυτικός πίνακας προκαθορισμένων ιδιοτήτων Οι προκαθορισμένες ιδιότητες προσφέρουν τη δυνατότητα περιγραφής γενικών τμημάτων κώδικα για οποιοδήποτε μέγεθος διανύσματος ή πίνακα Ιδιότητα Επιστρεφόμενη τιμή Σε συνηθισμένα δεδομένα (όχι απαριθμητά) d LOW Ο χαμηλότερος δείκτης του πίνακα d HIGH Ο υψηλότερος δείκτης του πίνακα d LEFT Ο αριστερός δείκτης του πίνακα d RIGHT Ο δεξιός δείκτης του πίνακα d LENGTH Το μέγεθος του διανύσματος d RANGE Το εύρος του διανύσματος d REVERSE_RANGE Το αντίστροφο εύρος του διανύσματος Σε απαριθμητά δεδομένα d VAL(pos) Η τιμή στην καθοριζόμενη ϑέση d POS(value) Η ϑέση (διεύθυνση) της καθοριζόμενης τιμής d LEFTOF(value) Η τιμή στη ϑέση στα αριστερά της καθοριζόμενης τιμής d VAL(row,column) Η τιμή στην καθοριζόμενη ϑέση σε ένα διδιάστατο πίνακα Σε αντικείμενα τύπου SIGNAL s EVENT Αληθές όταν προκύπτει συμβάν στο s s STABLE Αληθές όταν δεν προκύπτει συμβάν στο s s ACTIVE Αληθές αν το s είναι σε υψηλή στάθμη

30 Συστατικό στοιχείο (COMPONENT) - Στιγμιότυπο ενός COMPONENT Το COMPONENT αποτελεί δήλωση για τη χρησιμοποίηση ενός κυκλώματος ως υπομονάδα COMPONENT <component name > IS [GENERIC ( <generic name> : <type> [:= <initialization >];... )] PORT ( <port name > : [direction] <signal type >;... ); END COMPONENT; Το στιγμιότυπο (instance) ενός COMPONENT αποτελεί ένα αντίτυπό του που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της δομικής περιγραφής ενός κυκλώματος <label >: <component name > [GENERIC MAP ( [<generic name > =>] <expression >,... ); PORT MAP ( [<port name > =>] <expression >,... );

31 PACKAGE Το πακέτο (PACKAGE) αποτελεί μέσο για την οργάνωση τμημάτων κώδικα PACKAGE <package name > IS statements END <package name >; [PACKAGE BODY <package name > IS implementation of functions and procedures END <package name >;] Δήλωση χρήσης ενός πακέτου USE <library name >.<package name >.<package parts >; Παράδειγμα PACKAGE my_package IS TYPE state IS (st1, st2, st3, st4); FUNCTION positive_edge(signal s: BIT) RETURN BOOLEAN; END my_package; PACKAGE BODY my_package IS FUNCTION positive_edge(signal s: BIT) RETURN BOOLEAN IS BEGIN RETURN (s EVENT and s= 1 ); END positive_edge; END my_package;

32 FUNCTION Οι συναρτήσεις αποτελούν είδος υποπρογράμματος το οποίο επιστρέφει μία μοναδική τιμή Δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις παραμέτρους εισόδου τους FUNCTION <function name > [<parameter list >] RETURN <type > IS [statements] BEGIN sequential statements END <function name >; Παράδειγμα: Συνάρτηση log 2 function LOG2C(input: INTEGER) return INTEGER is variable temp,log: INTEGER; log := 0; temp := 1; for i in 0 to input loop if temp < input then log := log + 1; temp := temp * 2; end if; end loop; return (log); end function LOG2C;

33 PROCEDURE Μπορούν να τροποποιούν τις τιμές των παραμέτρων τους Δεν περιλαμβάνουν εντολή RETURN Παράμετροι (CONSTANT, SIGNAL ή VARIABLE) με κατευθυντικότητα (IN, OUT, INOUT) PROCEDURE <procedure name > [<parameter list >] IS [statements] BEGIN sequential statements END <procedure name >; Παράδειγμα: Διαδικασία sort PROCEDURE sort (SIGNAL in1, in2: IN INTEGER RANGE 0 to limit; SIGNAL min, max: OUT INTEGER RANGE 0 to limit) IS BEGIN IF (in1 >= in2) THEN max <= in1; min <= in2; ELSE max <= in2; min <= in1; END IF; END sort;... sort (inp1, inp2, outp1, outp2); -- usage

34 GENERATE Η εντολή GENERATE παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής επαναλαμβανόμενων κυκλωματικών δομών με συμπαγή τρόπο σε συντρέχοντα κώδικα Διευκολύνει την περιγραφή δομών που παρουσιάζουν κανονικότητα Ειδικότερα, μια εντολή GENERATE μπορεί να περικλείει στιγμιότυπα συστατικών ή άλλες GENERATE Σχήματα FOR και IF <label > : (FOR IF) parameter_specification GENERATE [declaration_statements] BEGIN {concurrent_statements} END GENERATE <label >;

35 Παραμετρικός αθροιστής ριπής κρατουμένου (parameterized ripple-carry adder) Η γενική σταθερή N καθορίζει το εύρος bit του αθροιστή Για κάθε m στην εντολή GENERATE δημιουργείται ένας πλήρης αθροιστής με διασύνδεση του κρατουμένου εξόδου του στο κρατούμενο εισόδου της επόμενης βαθμίδας library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity rca is generic (N: integer := 8); port ( a, b : in unsigned(n-1 downto 0); cin : in std_logic; sum : out unsigned(n-1 downto 0); cout : out std_logic ); end rca; architecture gatelevel of rca is signal c : unsigned(n downto 0); c(0) <= cin; G1: for m in 0 to N-1 generate sum(m) <= a(m) xor b(m) xor c(m); c(m+1) <= (a(m) and b(m)) or (b(m) and c(m)) or (a(m) and c(m)); end generate G1; cout <= c(n); end gatelevel;

36 Περιγραφή γενικευμένου πολυπλέκτη library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; use work.various_pkg.all; -- the package where "log2c(<integer >) lives entity muxnto1 is generic (N : integer := 8); port ( inp : in std_logic_vector(n-1 downto 0); sel : in std_logic_vector(log2c(n)-1 downto 0); outp : out std_logic ); end muxnto1; architecture rtl of muxnto1 is outp <= inp(to_integer(unsigned(sel))); end rtl; Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

37 Κανόνες για τη σύνταξη συνθέσιμων περιγραφών (1) 1 Χρήση ενός σήματος ρολογιού 2 Αποθήκευση τιμών στο κύκλωμα σε καταχωρητές ή μνήμες 3 Ανάθεση μιας τιμής ανά σήμα σε κάθε κύκλο ρολογιού 4 Χρησιμοποίηση μόνο σύγχρονης επανατοποθέτησης (synchronous reset) 5 Χρήση μόνο ακμοπυροδότησης στα flip-flop 6 Να μην παράγονται νέα σήματα χρονισμού με βάση το εξωτερικό ρολόι, αλλά αντί αυτού να χρησιμοποιούνται σήματα επίτρεψης/φόρτωσης για την επιλεκτική ενεργοποίηση κάποιας υπομονάδας

38 Κανόνες για τη σύνταξη συνθέσιμων περιγραφών (2) 7 Σε μια λίστα ευαισθησίας αναφέρονται όλα τα σήματα ή είσοδοι οι οποίες διαβάζονται μέσα στη διεργασία 8 Σε μια λίστα ευαισθησίας μιας αποκλειστικά σύγχρονης διεργασίας επιτρέπεται να περιληφθεί μόνο το σήμα ρολογιού (clk) 9 Για την τρέχουσα και επόμενη κατάσταση ενός FSM, να χρησιμοποιείται απαριθμητός τύπος δεδομένων 10 Σε ένα κύκλωμα ϑα πρέπει να γίνεται ανάθεση σε όλα τα σήματα εξόδου για όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας για την αποφυγή δημιουργίας ανεπιθύμητων μανδαλωτών 11 Επιτρέπεται η αρχική ανάθεση σε σήμα για την κάλυψη όλων των πιθανών περιπτώσεων 12 Να μην χρησιμοποιούνται οι τιμές X και Z ενός σήματος για τον έλεγχο περιπτώσεων (δήλωση WHEN σε μια CASE)

39 Κωδικοποιητής προτεραιότητας (priority encoder) library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity priority is port ( sel : in std_logic_vector(7 downto 0); code : out unsigned(2 downto 0) ); end priority; architecture imp of priority is code <= "000" when sel(0) = 1 else "001" when sel(1) = 1 else "010" when sel(2) = 1 else "011" when sel(3) = 1 else "100" when sel(4) = 1 else "101" when sel(5) = 1 else "110" when sel(6) = 1 else "111"; end imp;

40 Βασικά στοιχεία στο σχεδιασμό κυκλωμάτων μνήμης Τρόποι ανάγνωσης Ασύγχρονη ανάγνωση: αποτελέσματα διαθέσιμα στον ίδιο κύκλο στον οποίο διευθυνσιοδοτήθηκαν με κάποια συνδυαστική χρονική καθυστέρηση Σύγχρονη ανάγνωση: αποτελέσματα διαθέσιμα στον επόμενο κύκλο ρολογιού Σήματα επίτρεψης RAM Επίτρεψη ανάγνωσης (read enable ή re) RAM Επίτρεψη εγγραφής (write enable ή we) RAM,ROM Επίτρεψη εξόδου (output enable ή oe) Παράμετροι Αριθμός ϑέσεων (καταχωρήσεων): N ή NR Εύρος λέξης διεύθυνσης (address width): AW Εύρος λέξης δεδομένων (data width): DW i Η παράμετρος AW ορισμένες φορές υπολογίζεται από την NR μέσω της έκφρασης: AW = log 2 (NR) Αριθμός ϑυρών εισόδου (NWP) και εξόδου (NRP)

41 Σύγχρονη μνήμη ROM των 8-bit με 16 ϑέσεις και χρήση CONSTANT library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity rom_16_8 is port ( clk, re : in std_logic; addr : in std_logic_vector(3 downto 0); data : out std_logic_vector(7 downto 0) ); end rom_16_8; architecture impl of rom_16_8 is type rom_type is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0); constant ROM : rom_type := (X"01", X"02", X"04", X"08", X"10", X"20", X"40", X"80", X"01", X"03", X"07", X"0F", X"1F", X"3F", X"7F", X"FF"); process (clk) if (clk= 1 and clk EVENT) then if (re = 1 ) then data <= ROM(conv_integer(addr)); end if; end if; end process; end impl;

42 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) Μία RAM διαθέτει τουλάχιστον μία είσοδο για τη διευθυνσιοδότηση (address) και τουλάχιστον μία ϑύρα για την ανάγνωση ή/και εγγραφή δεδομένων από και προς συγκεκριμένη ϑέση στη μνήμη ϑέση στη μνήμη Υποχρεωτικά διαθέτει είσοδο ρολογιού (clk) και επίτρεψη εγγραφής (we) για κάθε ϑύρα εγγραφής Τα περιεχόμενα της RAM υλοποιούνται ως SIGNAL Μπορεί να οριστεί και επίτρεψη ανάγνωσης ϑύρας εξόδου Οι πολλαπλές αιτήσεις για εγγραφή στην ίδια ϑέση δημιουργούν πρόβλημα διαμάχης και επιλύονται με κατάλληλη λογική ελέγχου (προτεραιότητα) Τρόπος εγγραφής READ FIRST: Τα περιεχόμενα της διευθυνσιοδοτούμενης ϑέσης μνήμης εμφανίζονται στην έξοδο. Τα δεδομένα εισόδου γράφονται στην ίδια ϑέση (ανάγνωση πριν την εγγραφή)

43 RAM με ασύγχρονη ανάγνωση library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ram_async is port ( clk, we : in std_logic; rwaddr : in std_logic_vector(5 downto 0); di : in std_logic_vector (15 downto 0); do : out std_logic_vector (15 downto 0) ); end ram_async; architecture synth of ram_async is type ram_type is array (63 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0); signal RAM: ram_type; process (clk) if (clk= 1 and clk EVENT) then if (we = 1 ) then RAM(conv_integer(rwaddr)) <= di; end if; end if; end process; do <= RAM(conv_integer(rwaddr)); end synth;

44 RAM με τρόπο εγγραφής READ FIRST library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ram_rf is port ( clk, we : in std_logic; rwaddr : in std_logic_vector(5 downto 0); di : in std_logic_vector (15 downto 0); do : out std_logic_vector (15 downto 0) ); end ram_rf; architecture synth of ram_rf is type ram_type is array (63 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0); signal RAM: ram_type; process (clk) if (clk= 1 and clk EVENT) then if (we = 1 ) then RAM(conv_integer(rwaddr)) <= di; end if; do <= RAM(conv_integer(rwaddr)); end if; end process; end synth;

45 Αρχείο καταχωρητών (register file) με NWP ϑύρες εισόδου και NRP ϑύρα εξόδου (1) iτο αρχείο καταχωρητών ελέγχθηκε για: NRP = 2, NWP = 1, DW = 8, και AW = 4 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.std_logic_arith.all; entity regfile is generic ( NWP : integer := 1; NRP : integer := 2; AW : integer := 8; DW : integer := 32 ); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; en : in std_logic; we_v : in std_logic_vector(nwp -1 downto 0); waddr_v : in std_logic_vector(nwp*aw-1 downto 0); raddr_v : in std_logic_vector(nrp*aw-1 downto 0); input_data_v : in std_logic_vector(nwp*dw-1 downto 0); ram_output_v : out std_logic_vector(nrp*dw-1 downto 0) ); end regfile;

46 Αρχείο καταχωρητών (register file) με NWP ϑύρες εισόδου και NRP ϑύρα εξόδου (2) architecture synth of regfile is type mem_type is array ((2**AW -1) downto 0) of std_logic_vector(dw -1 downto 0); signal ram_name : mem_type := (others => (others => 0 )); process (clock) if (clock EVENT and clock = 1 ) then if (en = 1 ) then for i in 0 to NWP -1 loop if ((we_v(i) = 1 )) then ram_name(conv_integer(waddr_v(aw*(i+1)-1 downto AW*i))) <= input_data_v(dw*(i+1)-1 downto DW*i); end if; end loop; end if; end if; end process; G_DO_NRP: for i in 0 to NRP -1 generate ram_output_v(dw*(i+1)-1 downto DW*i) <= ram_name(conv_integer(raddr_v(aw*(i+1)-1 downto AW*i))); end generate G_DO_NRP; end synth;

47 Αρχείο καταχωρητών (register file) με NWP ϑύρες εισόδου και NRP ϑύρα εξόδου (3) i Σε μοντέρνα FPGA με άφθονους πόρους ενσωματωμένης μνήμης (block RAM) η υλοποίηση του γενικευμένου αρχείου καταχωρητών με NRP ϑύρες ανάγνωσης και NWP ϑύρες εγγραφής απαιτεί τη χρήση NWP NRP block RAM Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

48 ASSERT Η ASSERT είναι μία μη συνθέσιμη εντολή που χρησιμοποιείται για την επιστροφή μηνυμάτων στο τερματικό κατά την προσομοίωση 1 Τμήμα συνθήκης (condition) 2 Τμήμα αναφοράς μηνύματος που προσδιορίζεται από τη λέξη κλειδί REPORT 3 Τμήμα σοβαρότητας στο οποίο γίνεται δήλωση της επίδρασης που έχει η μη ικανοποίηση της συνθήκης στη συνέχεια της προσομοίωσης. Σημειώνεται με τη λέξη κλειδί SEVERITY ASSERT <condition > [REPORT "<message >"] [SEVERITY <severity level >]; END <package name >; Τα επίπεδα σοβαρότητας είναι: σημείωση (NOTE), προειδοποίηση (WARNING), σφάλμα (ERROR), ή αποτυχία (FAILURE) Νικόλαος Καββαδίας Το μήνυμα επιστρέφεται ότανγλώσσες η τιμή Περιγραφής της συνθήκης Υλικού είναι

49 Αρχεία στη VHDL Ο τύπος ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE) προσφέρει ένα βολικό τρόπο για την επικοινωνία μιας περιγραφής VHDL με το περιβάλλον του μηχανήματος-ξενιστή (ο υπολογιστής στον οποίο γίνεται η ανάπτυξη και ο έλεγχος λειτουργίας της περιγραφής) type LINE is access STRING; -- A LINE is a pointer to a STRING value. type TEXT is file of STRING; Διαδικασίες για το χειρισμό αρχείων κειμένου (TEXTIO) procedure FILE_OPEN (file F: TEXT; External_Name; in STRING; Open_Kind: in FILE_OPEN_KIND := READ_MODE); procedure FILE_OPEN (Status: out FILE_OPEN_STATUS; file F: TEXT; External_Name: in STRING; Open_Kind: in FILE_OPEN_KIND := READ_MODE); procedure FILE_CLOSE (file F: TEXT); function ENDFILE (file F: TEXT) return BOOLEAN; procedure READLINE (file F: TEXT; L: inout LINE); procedure WRITELINE (file F: TEXT; L: inout LINE); procedure READ (file F: TEXT; VALUE: out STRING); procedure WRITE (file F: TEXT; VALUE: in STRING); procedure HREAD(L:inout LINE; VALUE:out STD_LOGIC_VECTOR; GOOD: out BOOLEAN); procedure HWRITE(L:inout LINE; VALUE:in STD_LOGIC_VECTOR; JUSTIFIED:in SIDE := RIGHT; FIELD:in WIDTH := 0);

50 Testbench Το testbench αποτελεί ένα εικονικό κύκλωμα το οποίο εφαρμόζει εισόδους προς (διέγερση) και λαμβάνει εξόδους (απόκριση) από το πραγματικό κύκλωμα Η entity ενός testbench δεν περιλαμβάνει καμία δήλωση ϑύρας, μπορεί όμως να περιλαμβάνει generic Στο testbench, δηλώνεται το COMPONENT του συνολικού κυκλώματος ENTITY testbench IS -- no PORT statement necessary END testbench; ARCHITECTURE example IS testbench COMPONENT entity_under_test PORT(...) END COMPONENT; BEGIN Generate_waveforms_for_test; Instantiate_component; Monitoring_statements; END example;

51 Διέγερση σημάτων εισόδου από process... CLK_GEN_PROC: process(clk) if (clk = U ) then clk <= 1 ; else clk <= not clk after CLK_PERIOD/2; end if; end process CLK_GEN_PROC; DATA_INPUT: process variable ix : integer range 0 to 7; in1 <= X"DE"; in2 <= X"AD"; in3 <= X"BE"; in4 <= X"EF"; sel <= "000"; reset <= 1 ; wait for CLK_PERIOD; -- reset <= 0 ; for i in 0 to 7 loop sel <= std_logic_vector(to_unsigned(i,3)); wait for CLK_PERIOD; end loop; end process DATA_INPUT;...

52 Παράδειγμα: Εγγραφή αποτελεσμάτων σε αρχείο εξόδου component add... signal a, b, sum : std_logic_vector(dw-1 downto 0); file output_log : text open write_mode is "add.log"; UUT : add generic map (Dw => Dw) port map (a => a, b => b, sum => sum); process a <= X"FF"; b <= X"10"; wait for 10 ns; a <= X"10"; b <= X"89"; wait for 10 ns; end process; output_log_proc: process variable out_line : line; write(out_line, NOW, left, 8); write(out_line, string (" a:"), right, 4); hwrite(out_line, a, right, 4); write(out_line, string (" b:"), right, 4); hwrite(out_line, b, right, 4); write(out_line, string (" sum:"), right, 4); hwrite(out_line, sum, right, 4); writeline(output_log, out_line); wait for 10 ns; end process output_log_proc;...

53 Δομή ενός FSM Τυπική οργάνωση ενός FSM 1 Λογική τρέχουσας κατάστασης: Υλοποιείται από καταχωρητή για την αποθήκευση της τρέχουσας κατάστασης του FSM. Η τιμή του αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η λειτουργία του FSM 2 Λογική επόμενης κατάστασης: Συνδυαστική λογική η οποία παράγει την επόμενη κατάσταση της ακολουθίας. Η επόμενη κατάσταση αποτελεί συνάρτηση των εισόδων του FSM και της τρέχουσας κατάστασης 3 Λογική εξόδου: Συνδυαστική λογική που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των σημάτων εξόδου του κυκλώματος. Οι έξοδοι αποτελούν συνάρτηση της εξόδου του καταχωρητή (τρέχουσας) κατάστασης και ΠΙΘΑΝΩΣ των εισόδων του FSM

54 Κατηγορίες FSM: τύπου Moore και τύπου Mealy Στα FSM τύπου Moore οι έξοδοι είναι συνάρτηση μόνο της τρέχουσας κατάστασης Οργάνωση ενός FSM τύπου Moore Στα FSM τύπου Mealy οι έξοδοι είναι συνάρτηση των εισόδων και της τρέχουσας κατάστασης Οργάνωση ενός FSM τύπου Mealy

55 Κωδικοποίηση της κατάστασης στα FSM sequential: σε κάθε κατάσταση ανατίθενται δυαδικοί αριθμοί κατά αύξουσα σειρά one-hot: σε κάθε κατάσταση αντιστοιχίζεται ξεχωριστό flip-flop. Σε κάθε κατάσταση ένα μόνο flip-flop έχει την τιμή 1 Κωδικοποίηση καθοριζόμενη από το χρήστη constant S1: std_logic_vector(3 downto 0) := "0110"; constant S2: std_logic_vector(3 downto 0) := "0111"; constant S3: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000"; Κωδικοποίηση καθοριζόμενη από το εργαλείο υλοποίησης (λογικής σύνθεσης) type STATES is (S1, S2, S3, S4); signal STATE : STATES; Άλλες κωδικοποιήσεις: Gray, Johnson, one-cold

56 Παρατηρήσεις Για την αρχικοποίηση του FSM σε μία γνωστή αρχική κατάσταση επιβάλλεται η χρήση ασύγχρονης επανατοποθέτησης (asynchronous reset) Γενικά υφίστανται αρκετές τεχνικές για την σύνταξη της περιγραφής ενός FSM 1 FSM με μία διεργασία (process): Η λογική επόμενης κατάστασης, τρέχουσας κατάστασης και εξόδουι σε μία PROCESS 2 FSM με δύο διεργασίες: Η λογική επόμενης κατάστασης και τρέχουσας κατάστασης σε μία PROCESS και η λογική εξόδου σε μία δεύτερη 3 FSM με τρεις διεργασίες: Η λογική επόμενης κατάστασης, τρέχουσας κατάστασης και εξόδου σε ξεχωριστές PROCESS 4 FSM με δύο διεργασίες με τη λογική τρέχουσας κατάστασης σε μία PROCESS και τη λογική επόμενης κατάστασης και εξόδου σε μία δεύτερη PROCESS 5 FSM με αποθηκευμένα σήματα εξόδου

57 Διάγραμμα μεταγωγής καταστάσεων για ένα απλό FSM 4 καταστάσεων Το FSM του παραδείγματος καθορίζεται από: Τέσσερις καταστάσεις: S1, S2, S3, S4 Μία είσοδο: x1 Μία έξοδο: outp Πέντε περιπτώσεις μετάβασης από κατάσταση σε κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα μεταγωγής καταστάσεων

58 Παράδειγμα FSM με μία διεργασία library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity fsm_1 is port ( clk, reset, x1 : IN std_logic; outp : OUT std_logic ); end fsm_1; architecture beh1 of fsm_1 is type state_type is (s1,s2,s3,s4); signal state: state_type; process (clk, reset) if (reset = 1 ) then state <= s1; outp <= 1 ; elsif (clk= 1 and clk event) then case state is when s1 => if (x1 = 1 ) then state <= s2; outp <= 1 ; else state <= s3; outp <= 0 ; end if; when s2 => state <= s4; outp <= 0 ; when s3 => state <= s4; outp <= 0 ; when s4 => state <= s1; outp <= 1 ; end case; end if; end process; end beh1;

59 Παράδειγμα FSM με δύο διεργασίες library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity fsm_2 is port ( clk, reset, x1 : IN std_logic; outp : OUT std_logic ); end fsm_2; when s2 => state <= s4; when s3 => state <= s4; when s4 => state <= s1; end case; end if; end process process1; architecture beh1 of fsm_2 is type state_type is (s1,s2,s3,s4); signal state: state_type; process1: process (clk, reset) if (reset = 1 ) then state <= s1; elsif (clk= 1 and clk EVENT) then case state is when s1 => if (x1 = 1 ) then state <= s2; else state <= s3; end if; process2 : process (state) case state is when s1 => outp <= 1 ; when s2 => outp <= 1 ; when s3 => outp <= 0 ; when s4 => outp <= 0 ; end case; end process process2; end beh1;

60 Παράδειγμα FSM με τρεις διεργασίες library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity fsm_3 is port ( clk, reset, x1 : IN std_logic; outp : OUT std_logic ); end fsm_3; architecture beh1 of fsm_3 is type state_type is (s1,s2,s3,s4); signal current_state, next_state: state_type; process1: process (clk, reset) if (reset = 1 ) then state <= s1; elsif (clk= 1 and clk EVENT) then current_state <= next_state; end if; end process process1; process2 : process (current_state, x1) case current_state is when s1 => if (x1 = 1 ) then next_state <= s2; else next_state <= s3; end if; when s2 => next_state <= s4; when s3 => next_state <= s4; when s4 => next_state <= s1; end case; end process process2; process3 : process (current_state) case current_state is when s1 => outp <= 1 ; when s2 => outp <= 1 ; when s3 => outp <= 0 ; when s4 => outp <= 0 ; end case; end process process3; end beh1;

61 Το ίδιο παράδειγμα με δύο διεργασίες και απομόνωση της λογικής τρέχουσας κατάστασης library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity fsm_2b is port ( clk, reset, x1 : IN std_logic; outp : OUT std_logic ); end fsm_2b; architecture beh1 of fsm_2b is type state_type is (s1,s2,s3,s4); signal current_state, next_state: state_type; process1: process (clk, reset) if (reset = 1 ) then state <= s1; elsif (clk= 1 and clk EVENT) then current_state <= next_state; end if; end process process1; process2: process (current_state, x1) case current_state is when s1 => outp <= 1 ; if (x1 = 1 ) then state <= s2; else state <= s3; end if; when s2 => outp <= 1 ; state <= s4; when s3 => outp <= 0 ; state <= s4; when s4 => outp <= 0 ; state <= s1; end case; end process process2; end beh1;

62 Το ίδιο παράδ. με δύο διεργασίες, απομόνωση λογικής τρέχουσας κατάστασης και αποθηκευμένη έξοδο library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity fsm_2c is port ( clk, reset, x1 : IN std_logic; outp : OUT std_logic ); end fsm_2c; architecture beh1 of fsm_2c is type state_type is (s1,s2,s3,s4); signal current_state, next_state: state_type; signal temp: std_logic; process1: process (clk, reset) if (reset = 1 ) then state <= s1; elsif (clk= 1 and clk EVENT) then outp <= temp; current_state <= next_state; end if; end process process1; process2: process (current_state, x1) case current_state is when s1 => temp <= 1 ; if (x1 = 1 ) then state <= s2; else state <= s3; end if; when s2 => temp <= 1 ; state <= s4; when s3 => temp <= 0 ; state <= s4; when s4 => temp <= 0 ; state <= s1; end case; end process process2; end beh1;

63 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές είναι εκείνα τα κυκλώματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να επιλύσουν ένα μόνο πρόβλημα Ενας μη προγραμματιζόμενος επεξεργαστής αποτελείται από το χειριστή ελέγχου (controller ή control unit) και το χειριστή δεδομένων (datapath) Ο χειριστής ελέγχου παράγει σήματα ελέγχου για την δρομολόγηση των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στον χειριστή δεδομένων Ο χειριστής δεδομένων επιστρέφει στο χειριστή ελέγχου σήματα κατάστασης (status signals) τα οποία κατευθύνουν τη μετάβαση ανάμεσα στις εσωτερικές καταστάσεις του χειριστή ελέγχου Ο χειριστής ελέγχου υλοποιείται συχνά ως FSM

64 Ο αλγόριθμος του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών (GCD) Δεχόμαστε ότι: gcd(n, 0) = gcd(0, n) = gcd(0, 0) = 0 Το ζητούμενο είναι η εύρεση αριθμού m ο οποίος να είναι ο μεγαλύτερος ϑετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί και τους δύο αριθμούς int gcd(int a, int b) { int result; int x, y; x = a; y = b; if (x!=0 && y!=0) { while (x!= y) { if (x >= y) x = x - y; else y = y - x; } result = x; } else { result = 0; } return (result); } int main() { int result = gcd(196, 42); return (result); }

65 Αλγοριθμικό διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο GCD

66 Το συνολικό κύκλωμα του επεξεργαστή GCD

67 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd is generic ( WIDTH : integer ); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; a : in std_logic_vector(width -1 downto 0); b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0); done : out std_logic ); end gcd; architecture fsmd of gcd is type state_type is (s0,s1,s2,s3); signal state: state_type; signal x, y, res : std_logic_vector(width -1 downto 0);

68 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (2) process (clock, reset) done <= 0 ; -- if (reset = 1 ) then state <= s0; x <= (others => 0 ); y <= (others => 0 ); res <= (others => 0 ); elsif (clock= 1 and clock EVENT) then case state is when s0 => if (start = 1 ) then x <= a; y <= b; state <= s1; else state <= s0; end if; when s1 => if (x /= 0 and y /= 0) then state <= s2; else res <= (others => 0 ); state <= s3; end if;

69 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (3) when s2 => if (x > y) then x <= x - y; state <= s2; elsif (x < y) then y <= y - x; state <= s2; else res <= x; state <= s3; end if; when s3 => done <= 1 ; state <= s0; end case; end if; end process; outp <= res; end fsmd;

70 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD Δηλώσεις FILE για λήψη εισόδων από αρχείο και εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου σε αρχείο file TestDataFile: text open read_mode is "gcd_test_data.txt"; file ResultsFile: text open write_mode is "gcd_alg_test_results.txt"; Περιεχόμενα του "gcd_test_data.txt" (A, B, result)

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος ΙΙ Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Σύνταξη κώδικα για λογική σύνθεση Σχεδίαση μνημών ROM

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων (enumerated data types)

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων (enumerated data types) Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος ΙΙ Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Σύνταξη κώδικα για λογική σύνθεση Σχεδίαση μνημών ROM και RAM Δομές ελέγχου/επαλήθευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. 02 Ιουνίου 2009

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων.  02 Ιουνίου 2009 Αντικείμενο και περίγραμμα του μαθήματος: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ανασκόπηση του μαθήματος Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 02 Ιουνίου 2009 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Εισαγωγικά. Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Εισαγωγικά. Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος Ι Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Εισαγωγή στη VHDL Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Προχωρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL - Μέρος Ι Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 01 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στη VHDL Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης

Σκιαγράφηση της διάλεξης Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 31 Μαρτίου 2009 Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Τύποι και υποτύποι προκαθορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η εντολή ASSERT (2) nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η εντολή ASSERT (2) nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Ιουνίου 2011 Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας των κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 5 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Δομές ελέγχου/επαλήθευσης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1)  Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Απριλίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State Machine) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και. Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Απριλίου 2012 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State Machine) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr, nkavv@uop.gr 12 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr

nkavv@physics.auth.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Εισαγωγή στην VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 17 Μαρτίου 2009 Αντικείμενο του μαθήματος CST256: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων: Εισαγωγή και. Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr, nkavv@uop.gr 12 Μαΐου 2009 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM: Finite-State

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 7 Απριλίου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Βιβλιοθήκες και πακέτα (libraries

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η έννοια του πακέτου (PACKAGE) στη VHDL. Σύνταξη ενός πακέτου. Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Η έννοια του πακέτου (PACKAGE) στη VHDL. Σύνταξη ενός πακέτου. Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 7 Απριλίου 2009 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Βιβλιοθήκες και πακέτα (libraries

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Ανάθεση σε VARIABLE. Ανάθεση σε SIGNAL. identifier := expression; Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Ανάθεση σε VARIABLE. Ανάθεση σε SIGNAL. identifier := expression; Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 24 Μαρτίου 2009 Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Ανάθεση σε ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 31 Μαρτίου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Τύποι και υποτύποι προκαθορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Δομές ακολουθιακού και συντρέχοντος κώδικα Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 24 Μαρτίου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Ανάθεση σε ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Σχόλια: - - This is a single line comment - - There is no alternative way to write multi-line comments Αναγνωριστικά: Τα αναγνωριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Διάλεξθ 2 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 06 Μαρτίου 2012 Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 13 Μαρτίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Στοιχεία ακολουθιακής σχεδίασης με Verilog HDL Λίστα ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Διαφορές μεταξύ των περιγραφών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Διαφορές μεταξύ των περιγραφών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 13 Μαρτίου 2012 Στοιχεία ακολουθιακής σχεδίασης με Verilog HDL Λίστα ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 29 Μαΐου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Library, package και subprograms

Library, package και subprograms Library, package και subprograms Libraries Packages Subprograms Procedures Functions Overloading Αριθμητικά πακέτα Type conversion Shift operators Παράδειγμα Library - Package Ασκήσεις-Προβλήματα 12/8/2009

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches)

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches) «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Δομές Ελέγχου Λειτουργίας Κυκλωμάτων (testbenches) Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Μαΐου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Η οργάνωση των μη-προγραμματιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι (1) Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 04 Μαΐου 2011 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Η οργάνωση των μη-προγραμματιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση `ifdef...`else...` endif

Η δήλωση `ifdef...`else...` endif Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών και σχεδίαση μνημών Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 03 Απριλίου 2012 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών Δηλώσεις του προεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Τύποι Δεδομένων και Τελεστές

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Τύποι Δεδομένων και Τελεστές «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Τύποι Δεδομένων και Τελεστές Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος [gliaperd@teikal.gr] Μάρτιος 2012 1 Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενοι ιακόπτες Για την υλοποίηση των λογικών κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Ακολουθιακός Κώδικας

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Ακολουθιακός Κώδικας «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Ακολουθιακός Κώδικας Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 06 Μαρτίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Αντικείμενο του μαθήματος CST256: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Εισαγωγή στην VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 17 Μαρτίου 2009 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα)

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα) «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Πακέτα και Συστατικά Στοιχεία (Υποκυκλώματα) Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος εξετάσεων (ϑεωρία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Σειριακού Αθροιστή Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συντρέχων Κώδικας

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Συντρέχων Κώδικας «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 216-217 Συντρέχων Κώδικας Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ E-mail: pkitsos@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Σύνθετοι τύποι και λειτουργίες (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Πίνακες Πίνακες: Αποτελούνται από στοιχεία του ίδιου τύπου. Μονοδιάστατοι Πίνακες type table1 is array (0 to 7) of std_logic;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών

ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων καταχωρητών και μετρητών Θέμα Β.1: Απλός καταχωρητής 1 bit (D Flip-Flop) preset D D Q Q clk clear Σχήμα 2.1: D Flip-Flop με εισόδους preset και clear Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι. Εισαγωγή στη VHDL

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι. Εισαγωγή στη VHDL Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι Εισαγωγή στη VHDL Εισαγωγή Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language ιαφορές από γλώσσες προγραμματισμού: παράλληλη εκτέλεση εντολών προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012 Αντικείμενο του μαθήματος CST304: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Εισαγωγή στη Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 28 Φεβρουαρίου 2012 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ο πλήρης αθροιστής (full adder) Κυκλωματικός σχεδιασμός του πλήρους αθροιστή.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ο πλήρης αθροιστής (full adder) Κυκλωματικός σχεδιασμός του πλήρους αθροιστή. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Νοεμβρίου 2010 Ο πλήρης αθροιστής Δομές αθροιστών διάδοσης κρατουμένου Πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 24 Νοεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Ο πλήρης αθροιστής Δομές αθροιστών διάδοσης κρατουμένου Πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο

Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 VHDL, Χαρακτηριστικά και τρόποι περιγραφής Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ http://diceslab.cied.teiwest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Χρησιμοποιούμε τις μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machines FSMs) για την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενός κυκλώματος, η

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3. Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5 Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Η αρχιτεκτονική Xilinx Spartan-3 CLB Ενσωματωμένοι πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού με VHDL Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακές εντολές. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Ακολουθιακές εντολές. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Ακολουθιακές εντολές (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Εντολή If Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο µίας ή περισσοτέρων συνθηκών. Η πρώτη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Αρχές σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων CMOS Λογικές πύλες και

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ορισμοί για τις χρονικές καθυστερήσεις διάδοσης. Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Ορισμοί για τις χρονικές καθυστερήσεις διάδοσης. Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Σκιαγράφηση της διάλεξης Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Αρχές σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων CMOS Λογικές πύλες και βασικά συνδυαστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων

VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων VHDL για Σχεδιασµό Ακολουθιακών Κυκλωµάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών n VHDL Processes Περίληψη n Εντολές If-Then-Else και CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Συµπληρωµατική ΔΙΑΛΕΞΗ 14: Περιγραφή Ακολουθιακών Κυκλωµάτων στη VHDL ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα 2: Βασικές Μονάδες Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0)

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0) 1. Κωδικός Μαθήματος: (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό) 2. Α/Α Διάλεξης: 1 1. Τίτλος: Εισαγωγή στους υπολογιστές. 2. Μαθησιακοί Στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις & Κλάσεις

Συναρτήσεις & Κλάσεις Συναρτήσεις & Κλάσεις Overloading class member συναρτήσεις/1 #include typedef unsigned short int USHORT; enum BOOL { FALSE, TRUE}; class Rectangle { public: Rectangle(USHORT width, USHORT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 1. Εστω η στοίβα S και ο παρακάτω αλγόριθμος επεξεργασίας της. Να καταγράψετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Καταχωρητές και χρονισμός με ρολόι Οργάνωση Παρουσίασης Διεργασίες (κανόνες) Ακολουθιακές Δηλώσεις (Sequential Statements) Καταχωρητές και χρονισμός Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Ρόλος των γλωσσών περιγραφής υλικού σε μια τυπική ροή σχεδίασης: Documentation Simulation Synthesis Οι γλώσσες περιγραφής υλικού μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Περίληψη VHDL Processes Εντολές If-Then Then-Else και CASE Περιγραφή Flip-Flop Flop με VHDL

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Προσοµοίωση Συστηµάτων µε VHDL (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Κώδικας VHDL Περιβάλλον Σχεδίασης Αναλυτής ιαχειριστής Βιβλιοθήκης Σχεδίασης Προσοµοιωτής Αντίστροφος Αναλυτής Βιβλιοθήκη Σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ενότητα 3: Καταχωρητές - Απαριθμητές Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 -

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Περίγραµµα διάλεξης Τι είναι η VHDL? Πλεονεκτήµατα της VHDL στη σχεδίαση κυκλωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Χρήση τελεστών σε αναθέσεις. Σύνταξη κώδικα στη Verilog HDL: Βασικές συμβάσεις.

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Χρήση τελεστών σε αναθέσεις. Σύνταξη κώδικα στη Verilog HDL: Βασικές συμβάσεις. Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προχωρημένα στοιχεία της Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 27 Μαρτίου 2012 Προχωρημένα στοιχεία της Verilog HDL Χρήση τελεστών στη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

inputs outputs Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση της λειτουργίας του testbench

inputs outputs Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση της λειτουργίας του testbench ΑΣΚΗΣΗ 3: Έλεγχος Μονάδων TESTBENCH Ορισμός του testbench Η πρώτη εφαρμογή σχεδίασης κυκλωμάτων στην οποία χρησιμοποήθηκε η VHDL ήταν η προσομοίωση. Η προσομοίωση για να λειτουργήσει απαιτεί, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προχωρημένα στοιχεία της Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 27 Μαρτίου 2012 Σκιαγράφηση της διάλεξης Προχωρημένα στοιχεία της Verilog HDL Χρήση τελεστών στη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων

VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωµάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL (Very high speed integrated

Διαβάστε περισσότερα

VHDL. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο Απλό παράδειγµα: Entity. Μοντελοποίηση. Απλό παράδειγµα:αρχιτεκτονική. Στοιχεία γλώσσας VHDL

VHDL. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο Απλό παράδειγµα: Entity. Μοντελοποίηση. Απλό παράδειγµα:αρχιτεκτονική. Στοιχεία γλώσσας VHDL ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005 Κεφάλαιο 4 - iii: VHDL για Σχεδιασµό Συνδυαστικών Κυκλωµάτων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης. (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Μοντελοποίηση Επιπέδου Πύλης (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Πολλαπλά Επίπεδα Τιµών Η κατάσταση µίας γραµµής δεν είναι πάντα 0 ή 1. ιαµάχες οδηγούν σε απροσδιοριστία. Χρήση πολλαπλών επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) ΙΙ Εισαγωγή στη VHDL και το Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 -

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 - Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Βασικές εντολές και η περιγραφή συνδυαστικών κυκλωµάτων Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 2 - Περίγραµµα διάλεξης Υποκυκλώµατα Περιγραφή δοµής στη VHDL Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βιβλιοθήκες IEEE και παραδείγµατα functions

Οι Βιβλιοθήκες IEEE και παραδείγµατα functions Οι Βιβλιοθήκες IEEE και παραδείγµατα functions Βιβλιοθήκες µε την Εντολή Library Η VHDL επιτρέπει βιβλιοθήκες που ορίζονται µε τηνεντολή: library LibraryName; Εδώ, ο µεταγλωτιστης µπορεί να βρεί διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο Νοε-09. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο Νοε-09. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL (Very high

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI II

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI II Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI II 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εισαγωγή στη VHDL και στο εργαλείο Modelsim 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Συνδυαστικό Κυκλωμα: Το κύκλωμα του οποίου οι έξοδοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες εισόδους του. Ακολουθιακό Κύκλωμα: Το κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Συµπληρωµατική Διάλεξη Flip-Flops (Basics) και VHDL)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Συµπληρωµατική Διάλεξη Flip-Flops (Basics) και VHDL) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Συµπληρωµατική Διάλεξη Flip-Flops (Basics) και VHDL) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) VHDL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

(Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL)

(Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Υποπρογράµµατα Πακέτα (Peter Ashenden, The Students Guide to VHDL) Procedures Μία διαδικασία (procedure) δηλώνεται και κατόπιν καλείται όσες φορές θέλουµε. procedure identifier [(parameter_interface_list)]

Διαβάστε περισσότερα

Structural VHDL. Structural VHDL

Structural VHDL. Structural VHDL Structural VHDL Παράδειγμα Multiplexer Component Component specification Port map command Unconnected outputs Unconnected inputs Generic map command Generate command Configuration Παράδειγμα 4-bit Adder

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών VHDL (Very high

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 21 Δεκεμβρίου 2010 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις προγραμματιζόμενες συσκευές Η αρχιτεκτονική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συμβολή σε ορισμένα σημεία του περιεχομένου είχαν οι διδάκτορες Γ. Οικονομάκος και Ισ. Σίδερης καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές Ι. Σιφναίος, Ε. Χανιωτάκης και Κ. Ασφής τους οποίους ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Verification

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Verification ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ροή Σχεδίασης και VHDL Ροή Σχεδίασης Πριν περάσουµε σε περιγραφή της γλώσσας VHDL είναι χρήσιµο να δούµε το περιβάλλον και τη ροή της σχεδίασης. Τα βήµατα µιας σχεδίασης βασισµένης σε VHDL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Προετοιµασία: Παπαδόπουλος Γιώργος Σούρδης Γιάννης Για το µάθηµα Οργάνωσης Υπολογιστών (ΑΡΥ301), 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ STRUCTURAL VHDL Η VHDL είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα