Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr"

Transcript

1 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας 26 Μαΐου 2009

2 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με ξεχωριστό χειριστή ελέγχου (controller) και χειριστή δεδομένων (datapath) Υλοποίηση με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων με χειριστή δεδομένων (FSMD: Finite-State Machine with Datapath) Εξομοίωση της συμπεριφοράς ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή από μη συνθέσιμο αλγοριθμικό μοντέλο Πλήρες παράδειγμα: επεξεργαστής για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη (GCD) δύο ϑετικών ακεραίων αριθμών

3 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές είναι εκείνα τα κυκλώματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να επιλύσουν ένα μόνο πρόβλημα Η μη προγραμματισιμότητα οφείλεται στον τρόπο σχεδιασμού των μηχανισμών ελέγχου των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που συμβαίνουν στον επεξεργαστή Η λογική ελέγχου στον επεξεργαστή είναι καλωδιωμένη (hardwired) και γενικά δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την υλοποίηση του επεξεργαστή Ενας μη προγραμματιζόμενος επεξεργαστής αποτελείται από το χειριστή ελέγχου (controller ή control unit) και το χειριστή δεδομένων (datapath)

4 Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (1) Ο χειριστής ελέγχου παράγει σήματα ελέγχου για την δρομολόγηση των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στον χειριστή δεδομένων Στο χειριστή δεδομένων πραγματοποιείται η επεξεργασία δεδομένων με τα αρχικά δεδομένα να λαμβάνονται από κάποια εξωτερική πηγή ή από στοιχεία αποθήκευσης (π.χ. μνήμη ROM) Ο χειριστής δεδομένων επιστρέφει στο χειριστή ελέγχου σήματα κατάστασης (status signals) τα οποία κατευθύνουν τη μετάβαση ανάμεσα στις εσωτερικές καταστάσεις του χειριστή ελέγχου Ο χειριστής ελέγχου υλοποιείται συχνά ως FSM

5 Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή (2) Γενικό σχηματικό διάγραμμα ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή

6 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές με αρχιτεκτονική FSMD Η αρχιτεκτονική FSMD (Finite-State Machine with Datapath αποτελεί ένα είδος περιγραφής μη προγραμματιζόμενων επεξεργαστών στην οποία οι καταστάσεις του FSM το οποίο λειτουργεί ως λογική ελέγχου ενσωματώνει τους μηχανισμούς του χειριστή δεδομένων Ενα FSMD μπορεί να υλοποιήσει πλήρως τη συμπεριφορά ενός επεξεργαστή σε επίπεδο RTL

7 Το πρόβλημα του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Δεχόμαστε ότι: gcd(n, 0) = gcd(0, n) = gcd(0, 0) = 0 Το ζητούμενο είναι η εύρεση αριθμού m ο οποίος να είναι ο μεγαλύτερος ϑετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί και τους δύο αριθμούς Στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά αντιπροσωπεύει το πρόβλημα εύρεσης κοινής αναφοράς για την μέτρηση δύο ευθυγράμμων τμημάτων Το πρόβλημα του GCD επιλύεται με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b) { assert(a > 0 && b > 0); if (a == b) return a; if (a > b) return gcd(a-b, b); if (b > a) return gcd(a, b-a); } Στον αλγόριθμο του Ευκλείδη, η αναδρομή μπορεί να αποφευχθεί

8 Ο αλγόριθμος του μέγιστου κοινού διαιρέτη Ο αλγόριθμος υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη δύο ϑετικών ακεραίων int gcd(int a, int b) { int result; int x, y; x = a; y = b; if (x!=0 && y!=0) { while (x!= y) { if (x >= y) x = x - y; y = y - x; } result = x; } { result = 0; } return (result); } int main() { int result = gcd(196, 42); return (result); }

9 Αλγοριθμικό διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο GCD

10 Αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του GCD Ο μικρότερος αριθμός από δύο αριθμούς a, b αφαιρείται από τον μεγαλύτερο σε διαδοχικά βήματα Οταν οι δύο αριθμοί γίνουν ίσοι, τότε ισούνται με τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους Σε περίπτωση που η διαδικασία φτάσει μέχρι το σημείο που a = 1 ή b = 1 τότε οι δύο αριθμοί δεν έχουν μη τετριμμένο GCD, δηλαδή μεγαλύτερο του 1 Παράδειγμα (a = 196, b = 42) Βήμα Α Β Το αποτέλεσμα είναι: gcd(196, 42) = 14

11 Διαχωρισμός του διαγράμματος ροής σε καταστάσεις

12 Τεχνικές περιγραφής ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή GCD Μη συνθέσιμη περιγραφή Περιγραφή της συμπεριφοράς του επεξεργαστή σε αλγοριθμικό επίπεδο Χρήση δομών υψηλού επιπέδου όπως δομές επανάληψης for... loop και while... loop Συχνά χρησιμοποιείται ως τμήμα ενός testbench για την εξομοίωση της συμπεριφοράς του κυκλώματος και την εξαγωγή εξόδων αναφοράς (reference vectors) Συνθέσιμη περιγραφή Υλοποίηση με χειριστή ελέγχου (τύπου FSM) και χειριστή δεδομένων (datapath) Υλοποίηση με αρχιτεκτονική FSMD

13 Μη συνθέσιμη περιγραφή του GCD Εστω A, B οι είσοδοι δεδομένων και Y η έξοδος με την τιμή του GCD Υλοποίηση σε μία process GCD: process variable A,B,Y: integer range 0 to 65535; begin... if (A /= 0 and B /= 0) then while (B /= 0) loop if (A >= B) then A := A - B; B := B - A; end loop; A := 0; Y := A;... end process GCD;

14 Το συνολικό κύκλωμα του επεξεργαστή GCD

15 Διάγραμμα καταστάσεων για το FSM του χειριστή ελέγχου

16 Περιγραφή του FSM (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd_controller is port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; xy_ne_zero : in std_logic; x_gt_y : in std_logic; x_lt_y : in std_logic; x_eq_y : in std_logic; x_load : out std_logic; y_load : out std_logic; r_load : out std_logic; x_sel : out std_logic; y_sel : out std_logic; r_sel : out std_logic; x_sub : out std_logic; y_sub : out std_logic; done : out std_logic ); end gcd_controller; architecture fsm of gcd_controller is type state_type is (s0,s1,s2,s3); signal current_state, next_state: state_type; begin process1: process (clock, reset) begin if (reset = 1 ) then current_state <= s0; elsif (clock = 1 and clock EVENT) then current_state <= next_state; end process process1; process2: process (current_state, start, xy_ne_zero, x_gt_y, x_lt_y, x_eq_y) begin x_load <= 0 ; y_load <= 0 ; r_load <= 0 ; x_sel <= 0 ; y_sel <= 0 ; r_sel <= 0 ; x_sub <= 0 ; y_sub <= 0 ; done <= 0 ;

17 Περιγραφή του FSM (2) case current_state is when s0 => if (start = 1 ) then x_load <= 1 ; y_load <= 1 ; next_state <= s1; next_state <= s0; when s1 => if (xy_ne_zero = 1 ) then next_state <= s2; r_load <= 1 ; r_sel <= 1 ; next_state <= s3; when s2 => if (x_gt_y = 1 ) then x_load <= 1 ; x_sel <= 1 ; x_sub <= 1 ; next_state <= s2; elsif (x_lt_y = 1 ) then y_load <= 1 ; y_sel <= 1 ; y_sub <= 1 ; next_state <= s2; r_load <= 1 ; next_state <= s3; when s3 => done <= 1 ; next_state <= s0; end case; end process process2; end fsm;

18 Ιεραρχική περιγραφή του χειριστή δεδομένων (1) Ο πολυπλέκτης επιλογής μιας εισόδου (a ή b) του κυκλώματος και του αποτελέσματος της αφαίρεσης x = x y ή y = y x, ο καταχωρητής x (y) και ο αφαιρέτης εμφανίζονται ως υποκύκλωμα σε δύο αντίτυπα στο κύκλωμα του χειριστή δεδομένων του GCD Το υποκύκλωμα αυτό μπορεί να περιγραφεί σε ξεχωριστή entity (gcd_partial_dpath) για την καλύτερη δόμηση της περιγραφής του χειριστή δεδομένων

19 Ιεραρχική περιγραφή του χειριστή δεδομένων (2)

20 Το υποκύκλωμα gcd_partial_dpath Σχηματικό διάγραμμα του κοινού υποκυκλώματος για τις εισόδους a και b

21 Περιγραφή του gcd_partial_dpath library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd_partial_dpath is generic (WIDTH : integer); port ( clock: in std_logic; reset: in std_logic; sel: in std_logic; load: in std_logic; sub_en: in std_logic; in1: in std_logic_vector(width -1 downto 0); in2: in std_logic_vector(width -1 downto 0); out1: out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end gcd_partial_dpath; architecture rtl of gcd_partial_dpath is signal in1_t, in1_r, res_t : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin process (sel, in1, res_t) begin if (sel = 0 ) then in1_t <= in1; in1_t <= res_t; end process; process (clock) begin if (clock = 1 and clock EVENT) then if (reset = 1 ) then in1_r <= (others => 0 ); if (load = 1 ) then in1_r <= in1_t; end process; process (sub_en, in1_r, in2) begin if (sub_en = 1 ) then res_t <= in1_r - in2; res_t <= in1_r; end process; out1 <= in1_r; end rtl;

22 Το πακέτο gcd_pkg library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; PACKAGE gcd_pkg IS component gcd_controller port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; xy_ne_zero : in std_logic; x_gt_y : in std_logic; x_lt_y : in std_logic; x_eq_y : in std_logic; x_load, y_load : out std_logic; r_load : out std_logic; x_sel, y_sel, r_sel : out std_logic; x_sub, y_sub : out std_logic; done : out std_logic ); end component; component gcd_partial_dpath generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; sel, load : in std_logic; sub_en : in std_logic; in1, in2 : in std_logic_vector(width -1 downto 0); out1 : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end component; component gcd_datapath generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; a, b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); x_load, y_load, r_load : in std_logic; x_sel, y_sel, r_sel : in std_logic; x_sub, y_sub : in std_logic; xy_ne_zero : out std_logic; x_gt_y : out std_logic; x_lt_y : out std_logic; x_eq_y : out std_logic; outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end component; END gcd_pkg;

23 Περιγραφή του gcd_datapath (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use WORK.gcd_pkg.all; outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0) ); end gcd_datapath; entity gcd_datapath is generic (WIDTH : integer); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; a : in std_logic_vector(width -1 downto 0); b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); x_load : in std_logic; y_load : in std_logic; r_load : in std_logic; x_sel : in std_logic; y_sel : in std_logic; r_sel : in std_logic; x_sub : in std_logic; y_sub : in std_logic; xy_ne_zero : out std_logic; x_gt_y : out std_logic; x_lt_y : out std_logic; x_eq_y : out std_logic; architecture rtl of gcd_datapath is signal x, y, res : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin x_partial_datapath: gcd_partial_dpath generic map (WIDTH => WIDTH) port map ( clock => clock, reset => reset, sel => x_sel, load => x_load, sub_en => x_sub, in1 => a, in2 => y, out1 => x );

24 Περιγραφή του gcd_datapath (2) y_partial_datapath: gcd_partial_dpath generic map (WIDTH => WIDTH) port map ( clock => clock, reset => reset, sel => y_sel, load => y_load, sub_en => y_sub, in1 => b, in2 => x, out1 => y ); -- res, done reg process (clock) begin if (clock = 1 and clock EVENT) then if (reset = 1 ) then res <= (others => 0 ); if (r_load = 1 ) then if (r_sel = 0 ) then res <= x; res <= (others => 0 ); end process; -- comparator x_gt_y <= 1 when (x > y) 0 ; x_lt_y <= 1 when (x < y) 0 ; x_eq_y <= 1 when (x = y) 0 ; xy_ne_zero <= 1 when (x /= 0 and y /= 0) 0 ; outp <= res; end rtl;

25 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (χειριστής ελέγχου) Χρονικό διάγραμμα του χειριστή ελέγχου (gcd_controller)

26 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (χειριστής δεδομένων) Χρονικό διάγραμμα του χειριστή δεδομένων (gcd_datapath)

27 Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD (διεπαφή του συνολικού κυκλώματος) Χρονικό διάγραμμα (τιμές στο δεκαδικό) Χρονικό διάγραμμα (τιμές στο δεκαεξαδικό)

28 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity gcd is generic ( WIDTH : integer ); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; a : in std_logic_vector(width -1 downto 0); b : in std_logic_vector(width -1 downto 0); outp : out std_logic_vector(width -1 downto 0); done : out std_logic ); end gcd; architecture fsmd of gcd is type state_type is (s0,s1,s2,s3); signal state: state_type; signal x, y, res : std_logic_vector(width -1 downto 0); begin

29 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (2) process (clock, reset) begin done <= 0 ; -- if (reset = 1 ) then state <= s0; x <= (others => 0 ); y <= (others => 0 ); res <= (others => 0 ); elsif (clock= 1 and clock EVENT) then case state is when s0 => if (start = 1 ) then x <= a; y <= b; state <= s1; state <= s0; when s1 => if (x /= 0 and y /= 0) then state <= s2; res <= (others => 0 ); state <= s3;

30 Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (3) when s2 => if (x > y) then x <= x - y; state <= s2; elsif (x < y) then y <= y - x; state <= s2; res <= x; state <= s3; when s3 => done <= 1 ; state <= s0; end case; end process; outp <= res; end fsmd;

31 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (1) Τα χαρακτηριστικά του testbench για την επαλήθευση της ορθής συμπεριφοράς του επεξεργαστή GCD Λήψη εισόδων από αρχείο με χρήση μεταβλητών Εξομοίωση της συμπεριφοράς του επεξεργαστή σε αλγοριθμικό επίπεδο Προσθήκη απαριθμητή επιδόσεων (performance counter) για την λήψη του αναλυτικού προφίλ εκτέλεσης του επεξεργαστή GCD για διαφορετικές εισόδους Profiling signals signal ncycles : integer;... PROFILING: process(clock, reset, done) begin if (reset = 1 or done = 1 ) then ncycles <= 0; elsif (clock = 1 and clock EVENT) then ncycles <= ncycles + 1; end process PROFILING;

32 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (2) Δήλωση SIGNAL τύπου FILE για λήψη εισόδων από αρχείο και εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου σε αρχείο file TestDataFile: text open read_mode is "gcd_test_data.txt"; file ResultsFile: text open write_mode is "gcd_alg_test_results.txt"; Τα περιεχόμενα του αρχείου κειμένου "gcd_test_data.txt" (A, B, result)

33 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (3) Αλγοριθμική υλοποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας GCD_EMUL: process variable A_v,B_v,Y_v,Y_Ref,temp: integer range 0 to 255; variable ncycles_v: integer; variable TestData, BufLine: line; variable Passed: std_logic := 1 ; begin while not endfile(testdatafile) loop ---- Read test data from file readline(testdatafile, TestData); read(testdata, A_v); read(testdata, B_v); read(testdata, temp); -- reading the 3rd value (unused here) -- Assign inputs a <= conv_std_logic_vector(a_v, WIDTH); b <= conv_std_logic_vector(b_v, WIDTH); ---- Model GCD algorithm if (A_v /= 0 and B_v /= 0) then while (A_v /= B_v) loop if (A_v >= B_v) then A_v := A_v - B_v; B_v := B_v - A_v; end loop; A_v := 0;

34 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (4) Αλγ. υλοποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας (συνέχεια) Y_Ref := A_v; wait until done = 1 ; Y_v := conv_integer(outp); ---- Test GCD algorithm if (Y_v /= Y_Ref) then -- has failed Passed := 0 ; write(bufline, string ("GCD Error: A=")); write(bufline, A_v); write(bufline, string (" B=")); write(bufline, B_v); write(bufline, string (" Y=")); write(bufline, Y_v); write(bufline, string (" Y_Ref=")); write(bufline, Y_Ref); writeline(resultsfile, Bufline); ncycles_v := ncycles; write(bufline, string ("GCD OK: Number of cycles=")); write(bufline, ncycles_v); writeline(resultsfile, Bufline); end loop; if (Passed = 1 ) then -- has passed write(bufline, string ("GCD algorithm test has passed")); writeline(resultsfile, Bufline); wait for CLK_PERIOD; end process GCD_EMUL;

35 Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (5) Εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου στο αρχείο "gcd_alg_test_results.txt" GCD OK: Number of cycles=7 GCD OK: Number of cycles=8 GCD OK: Number of cycles=10 GCD OK: Number of cycles=3 GCD OK: Number of cycles=12 GCD OK: Number of cycles=52 GCD OK: Number of cycles=3 GCD OK: Number of cycles=2 GCD algorithm test has passed

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python Τα Βασικά για την Python Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας mboudour@upatras.gr Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία Α Μέρος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εγκατάσταση της Python 2 Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης M-Turbo Σύστημα υπερήχων Οδηγός χρήσης SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Αρ. τηλ.: +1 888 482 9449 ή +1 425 951 1200 Αρ. φαξ: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα