Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας"

Transcript

1 Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων Νικόλαος Καββαδίας 06 Μαρτίου 2012 Περισσότερα για τα αρθρώματα Αναθέσεις και τελεστές Συντρέχων κώδικας Η δήλωση assign Ακολουθιακός κώδικας Μπλοκ λογικής initial και always Δομές επιλογής: if και case Δομές επανάληψης: for και while Παραδείγματα σχεδιασμού κυκλωμάτων: πολυπλέκτης, τρισταθής απομονωτής, αποκωδικοποιητής, κωδικοποιητής προτεραιότητας, αθροιστής απρόσημων ακεραίων, αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) Η οργάνωση ενός αρθρώματος Τύποι ϑυρών σε ένα module Το module αποτελεί το βασικό στοιχείο ιεραρχικής σχεδίασης στη Verilog Οργάνωση ενός module: module <module-name> (<module-terminal-list>); <input port list> <output port list> [<inout port list>] [<wire object list>] [<reg object list>] [<parameter list>] // Implementation <module internals> [<initial logic blocks>] [<always logic blocks>] [<concurrent assignment list>] [<module instances>] [<functions and/or tasks>] module Ενα module διαθέτει ϑύρες για την επικοινωνία του με το περιβάλλον Τα αρχεία δοκιμής (testbenches) αποτελούν εικονικά κυκλώματα στα οποία δεν δηλώνονται ϑύρες Οι τύποι ϑυρών δηλώνονται με τις εξής λέξεις-κλειδιά input: Θύρα εισόδου output: Θύρα εξόδου inout: Δικατευθυντική ϑύρα (για είσοδο και έξοδο) Οι ϑύρες είναι προκαθορισμένες ως wire. Αν η έξοδος αποθηκεύει την τιμή της δηλώνεται ως reg

2 Σύνδεση ενός module με εξωτερικά σήματα Τελεστές της Verilog (Verilog operators) Υπάρχουν δύο τρόποι για τη σύνδεση ενός αντιτύπου module με εξωτερικά σήματα Σύνδεση με διατεταγμένη λίστα (ordered list) Σύνδεση κατ όνομα (by name) module fa4(a, b, ci, s, co); reg [3:0] sum; reg cout; wire [3:0] ain, bin; wire cin; Ordered list: τα ονόματα των σημάτων δηλώνονται με την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζονται ως ϑύρες fa4 test(ain, bin, cin, sum, cout); By name: το συμβολικό όνομα της ϑύρας αντιστοιχίζεται με το όνομα του συγκεκριμένου σήματος fa4 test(.a(ain),.b(bin),.ci(cin),.s(sum),.co(cout)); Συνοπτικός πίνακας των τελεστών λογικοί τελεστές and or nand nor xor xnor not τύπου bitwise & & ˆ ˆ τύπου wordwise &&! (negation) αριθμητικοί + - * / % σύγκρισης! < < > > ολίσθησης << >> μοναδιαίοι + - άλλοι επιλογή συνένωση κλωνοποίηση event or?: {} {{}} or Προτεραιότητα τελεστών Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική Θεμελιώδεις τρόποι οργάνωσης των ψηφιακών κυκλωμάτων: συνδυαστική (combinational) και ακολουθιακή (sequential) λογική Συνδυαστική λογική: η έξοδος του κυκλώματος εξαρτάται αποκλειστικά από τις τρέχουσες εισόδους Ακολουθιακή λογική: η έξοδος του κυκλώματος εξαρτάται από τις τρέχουσες εισόδους και την τρέχουσα κατάσταση

3 Συντρέχων και ακολουθιακός κώδικας Συντρέχων κώδικας: Η δήλωση assign Στη Verilog ο κώδικας είναι από τη φύση του παράλληλα εκτελούμενος (συντρέχων) Η Verilog διαθέτει ειδικές προγραμματιστικές δομές για την περιγραφή τμημάτων ακολουθιακού κώδικα, προκειμένου την εξασφάλιση της διαδοχικής εκτέλεσης εντολών όταν αυτό είναι επιθυμητό Ακολουθιακός κώδικας στη Verilog: μέσα σε μπλοκ initial ή always (επίπεδο behavioral) Συντρέχων κώδικας Σε επίπεδο dataflow με δηλώσεις assign Σε επίπεδο structural με διασύνδεση αντιτύπων module Στον ακολουθιακό κώδικα χρησιμοποιούνται δομές επανάληψης, ελέγχου και επιλογής παρόμοιες με της C Ενα μπλοκ λογικής υλοποιεί μία διεργασία η οποία εκτελείται ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ σε σχέση με τυχόν άλλες διεργασίες Η δήλωση assign αποτελεί τη βασικότερη δήλωση για τη σχεδίαση στο επίπεδο dataflow Με τη χρήση της δηλώνεται η οδήγηση ενός σήματος σε έναν κόμβο Πηγή προβλημάτων στην κατανόηση της assign αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπεται η χρήση της και εντός μπλοκ initial και always. Την assign αυτού του τύπου την ονομάζουμε procedural (διαδικαστική) assign και δεν ϑα τη χρησιμοποιούμε Σύνταξη της assign: assign <net-name> = [drive-strength] [delay] <expression>; Η ανάθεση γίνεται σε output, inout ή wire Η έκφραση στο δεξί μέλος μπορεί να περιλαμβάνει reg, δικτυώματα ή και κλήσεις διαδικασιών ή συναρτήσεων Παράδειγμα χρήσης assign Ακολουθιακός κώδικας Πολυπλέκτης 4-σε-1 με δήλωση assign module mux4_to_1 (outp, i0, i1, i2, i3, s1, s0); output outp; input i0, i1, i2, i3; input s1, s0; assign outp = ( s1 & s0 & i0) ( s1 & s0 & i1) (s1 & s0 & i2) (s1 & s0 & i3) ; module Τη δήλωση assign ϑα τη χρησιμοποιούμε μόνο εκτός των μπλοκ λογικής initial και always Ο ακολουθιακός κώδικας στη Verilog συντάσσεται εντός μπλοκ λογικής initial και always Τα μπλοκ αυτά αποτελούν διεργασίες, οι οποίες ενεργοποιούνται από γεγονότα (events) Η συμπεριφορά μιας διεργασίας προσομοιώνεται βήμα προς βήμα (δήλωση προς δήλωση) Στον ίδιο χρόνο προσομοίωσης, επιτρέπεται να είναι ενεργές (active) περισσότερες από μία διεργασίες Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν Blocking/non-blocking αναθέσεις Δομές ελέγχου: if- και if- if-- Δομές επιλογής: case-case Δομές επανάληψης: for-- και while--

4 Τα μπλοκ λογικής initial και always initial // statements Εκτελείται όταν αρχίζει η προσομοίωση (από time unit 0) Τερματίζεται όταν ο έλεγχος φτάσει στο τέλος του μπλοκ (στο ) Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση μνημών, και σε αρχεία δοκιμής για τη δημιουργία σειράς τιμών εισόδου always -list >)] // statements Εκτελείται όταν αρχίζει η προσομοίωση (από time unit 0) Επανεκκινεί κάθε φορά που ο έλεγχος φτάσει στο τέλος του μπλοκ Η επανεκκίνηση εξαρτάται είτε από το αν έχουν μεταβληθεί οι τιμές των σημάτων ευαισθησίας είτε προγραμματίζεται να συμβεί μετά από κάποιο χρόνο Χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό τόσο συνδυαστικών όσο και ακολουθιακών κυκλωμάτων Παραδείγματα χρήσης των initial και always Η παρακάτω initial εκτελείται μία φορά πραγματοποιώντας αναθέσεις κατά τις χρονικές μονάδες 10 και 20 initial #10 a = 1; b = 0; #10 a = 0; b = 1; Η παρακάτω always περιμένει κάποια αλλαγή στη τιμή σήματος που περιλαμβάνεται στη λίστα ευαισθησίας or b) c = a + b; Χρήση always για ακολουθιακά κυκλώματα (δηλώνοντας π.χ. ϑετική ακμοπυροδότηση) clk) q = d; // for a single assignment, - are optional Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση if (1) Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση if (2) Η δήλωση IF αποτελεί τη ϑεμελιώδη δομή για την εκτέλεση κώδικα υπό συνθήκη Σύνταξη της IF: if (<condition>) // Type 1 true_statements; if (<condition>) // Type 2 true_statements; false_statements; if (<condition1>) // Type 3 true_statements_for_condition1; if (<condition2>) true_statements_for_condition2; default_statements; Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 1 if (!lock) buffer = data; if (enable) out = in; Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 2 if (number_queued < MAX_Q_DEPTH) data_queue = data; number_queued = number_queued + 1; $display("queue full. Try again."); Παράδειγμα για δήλωση IF τύπου 3 if (opcode == 0) y = x + z; if (opcode == 1) y = x - z; if (opcode == 2) y = x * z; $display("invalid operation code.");

5 Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση case (1) Δομές ελέγχου σε ακολουθιακό κώδικα: Η δήλωση case (2) Η δήλωση CASE χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μίας επιλογής μέσα από πολλές περιπτώσεις Η δήλωση CASE αποτελεί μία χρήσιμη εντολή για την περιγραφή δομών αποκωδικοποίησης (decoding) μέσα σε τμήματα ακολουθιακού κώδικα Η γενική σύνταξη της CASE: case (<expression>) alternative1: statements1; alternative2: statements2; default: default_statements; case // optional i Χρησιμοποιείται αντί της if- if- με πολλαπλές διακλαδώσεις i Αντιστοιχεί στην switch-case της ANSI C Παράδειγμα 1: Υλοποίηση της IF τύπου 3 με CASE (επιτρέπεται για επιλογές χωρίς προτεραιότητα) reg [1:0] opcode; case (opcode) 2 d0 : y = x + z; 2 d1 : y = x - z; 2 d2 : y = x * z; default: $display("invalid operation code."); case Παράδειγμα 2: Πολυπλέκτης 4-σε-1 με CASE module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0) output out; input i0, i1, i2, i3, s1, s0; reg out; or s0 or i0 or i1 or i2 or i3) case ({s1, s0}) // concatenation of s1, s0 to a 2-bit signal 2 d0: out = i0; 2 d1: out = i1; 2 d2: out = i2; default: out = i3; case module Δομές επανάληψης: Η δήλωση for (1) Δομές επανάληψης: Η δήλωση for (2) Η Verilog διαθέτει τέσσερις δομές επανάληψης, τις δηλώσεις FOR, WHILE, REPEAT, και FOREVER Z Θα χρησιμοποιούμε μόνο τις δηλώσεις FOR και WHILE Η δήλωση FOR αποτελείται από τρία μέρη: 1 Μία αρχική συνθήκη 2 Μία συνθήκη για τον έλεγχο τερματισμού 3 Τουλάχιστον μία διαδικαστική ανάθεση για τη μεταβολή της τιμής της μεταβλητής ελέγχου (π.χ. δείκτης βρόχου) Η γενική σύνταξη της FOR: for (<initial-condition>; <terminating-condition>; <index-assignment>) <statements> Παράδειγμα 1: Δημιουργία ακολουθίας ακεραίων reg [3:0] i, out1; for (i = 0; i <= 15; i = i + 1) out1 = i; #10; Παράδειγμα 2: Αρχικοποίηση ϑέσεων σε μία μνήμη integer state [0:31]; integer i; initial for (i = 0; i < 32; i = i + 2) // even addresses state[i] = 0; for (i = 1; i < 32; i = i + 2) // odd addresses state[i] = 1;

6 Δομές επανάληψης: Η δήλωση while (1) Δομές επανάληψης: Η δήλωση while (2) Η δήλωση WHILE εκτελείται μέχρις ότου η έκφραση ελέγχου γίνει ψευδής Αν η έκφραση ελέγχου είναι ψευδής εξαρχής (δηλ. κατά την πρώτη χρήση της) τότε το σώμα του βρόχου WHILE δεν εκτελείται καμία φορά Η γενική σύνταξη της WHILE: while (<test-condition>) <statements> i Η μεταβλητή ελέγχου (π.χ. δείκτης βρόχου) πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί πριν την είσοδο στη WHILE Παράδειγμα 1: Δημιουργία ακολουθίας ακεραίων reg [3:0] i, out1; i = 0; while (i <= 15) out1 = i; #10 i = i + 1; Παράδειγμα 2: Εύρεση του πρώτου bit με την τιμή 1 reg [15:0] flag; integer i; reg continue; initial flag = 16 b0010_0000_0000_0000; i = 0; continue = 1; while ((i < 16) && continue) if (flag[i]) $display("encountered a 1 at position %d: i); continue = 0; i = i + 1; Απλά συνδυαστικά κυκλώματα: Πολυπλέκτης 2-σε-1 Πολυπλέκτης 2-σε-1 με προκαθορισμένα module Τρόποι περιγραφής ενός απλού συνδυαστικού κυκλώματος Με προκαθορισμένα module Με δήλωση assign Με μπλοκ always και διαδικαστικό ακολουθιακό κώδικα Παράδειγμα: Πολυπλέκτης 2-σε-1 για σήματα του 1-bit Πίνακας αληθείας sel f 0 a 1 b Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος Σχηματικό διάγραμμα // Verilog programs built from modules module mux2to1(f, a, b, sel); // Each module has an interface output f; input a, b, sel; // Internal signals (even though it is optional, // do declare them) wire f1, f2, nsel; // Module may contain structure: instances of primitives // and other modules and g1(f1, a, nsel); and g2(f2, b, sel); or g3(f, f1, f2); not g4(nsel, sel); module

7 Πολυπλέκτης 2-σε-1 με συντρέχουσα δήλωση assign Πολυπλέκτης 2-σε-1 με μπλοκ always module mux2to1(f, a, b, sel); output f; input a, b, sel; // The concurrent assignment to output f assign f = sel? b : a; module module mux2to1(f, a, b, sel); output f; input a, b, sel; // Needed when assigned in a sequential logic block // A reg behaves like memory: holds its value until // imperatively assigned otherwise reg f; // Modules may contain one or more always blocks // Sensitivity list contains signals whose change makes the // block execute or b or sel) // Body of an always block contains traditional imperative code if (sel) f = b; f = a; module Τρισταθής απομονωτής (tristate buffer) Αποκωδικοποιητής 3-σε-8 (3-to-8 decoder) Στον τρισταθή απομονωτή η έξοδος ισούται με την είσοδο όταν το σήμα επίτρεψης είναι en = 0 αλλιώς η έξοδος οδηγείται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης (high impedance state) λόγω της μη οδήγησής της module tristate(in, en, out); input [7:0] in; input en; output [7:0] out; assign out = (en == 1 b0)? in : {8{1 bz}}; module Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος Αποκωδικοποίηση εισόδου από το δυαδικό στο σύστημα one-hot (μόνο ένα ψηφίο είναι 1 ) module decoder3to8 (s, res); input [2:0] s; output [7:0] res; reg [7:0] res; case (s) 3 b000 : res = 8 b ; 3 b001 : res = 8 b ; 3 b010 : res = 8 b ; 3 b011 : res = 8 b ; 3 b100 : res = 8 b ; 3 b101 : res = 8 b ; 3 b110 : res = 8 b ; default : res = 8 b ; case module Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος

8 Κωδικοποιητής προτεραιότητας 8-σε-3 (8-to-3 priority encoder) Αθροιστής απρόσημων ακεραίων με κρατούμενο εισόδου και εξόδου Κύκλωμα για επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας sel code input [7:0] sel; output [2:0] code; reg [2:0] code; ZZZ module priority_encoder(sel, code); if (sel[7]) code = 3 b000; if (sel[6]) code = 3 b001; if (sel[5]) code = 3 b010; if (sel[4]) code = 3 b011; if (sel[3]) code = 3 b100; code = 3 bzzz; module Περιγραφή module adder(a, b, ci, sum, co); input ci; input [7:0] a; input [7:0] b; output [7:0] sum; output co; wire [8:0] tmp; assign tmp = a + b + ci; assign sum = tmp [7:0]; assign co = tmp [8]; module Διάγραμμα χρονισμού Διάγραμμα χρονισμού του κυκλώματος Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (1) Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (2) Σχηματικό διάγραμμα μιας ALU για έναν υποθετικό 8-bit επεξεργαστή Προδιαγραφές μιας ALU για έναν υποθετικό 8-bit επεξεργαστή Ρεπερτόριο εντολών Opcode Κωδικοπ. Πράξη Λειτουργία Αριθμητική μονάδα MOVA 0000 y <= a Μεταφορά του a INCA 0001 y <= a + 1 Αύξηση κατά 1 του a DECA 0010 y <= a - 1 Μείωση κατά 1 του a MOVB 0011 y <= b Μεταφορά του b INCB 0100 y <= b + 1 Αύξηση κατά 1 του b DECB 0101 y <= b - 1 Μείωση κατά 1 του b ADD 0110 y <= a + b Άθροιση των a,b ADC 0111 y <= a + b + cin Άθροιση των a,b με κρατούμενο Λογική μονάδα NOTA 1000 y <= not a Αντιστροφή του a NOTB 1001 y <= not b Αντιστροφή του b AND 1010 y <= a and b Λογική πράξη AND IOR 1011 y <= a or b Λογική πράξη OR NAND 1100 y <= a nand b Λογική πράξη NAND NOR 1101 y <= a nor b Λογική πράξη NOR XOR 1110 y <= a xor b Λογική πράξη XOR XNOR 1111 y <= a xnor b Λογική πράξη XNOR

9 Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU): Κώδικας (3) Αριθμητική-λογική μονάδα (ALU) (4) module alu(a, b, cin, sel, y); input [7:0] a, b; input cin; input [3:0] sel; output [7:0] y; reg [7:0] y; reg [7:0] arithval; reg [7:0] logicval; // Arithmetic unit or b or cin or sel) case (sel[2:0]) 3 b000 : arithval = a; 3 b001 : arithval = a + 1; 3 b010 : arithval = a - 1; 3 b011 : arithval = b; 3 b100 : arithval = b + 1; 3 b101 : arithval = b - 1; 3 b110 : arithval = a + b; default : arithval = a + b + cin; case // Logic unit or b or sel) case (sel[2:0]) 3 b000 : logicval = a; 3 b001 : logicval = b; 3 b010 : logicval = a & b; 3 b011 : logicval = a b; 3 b100 : logicval = ((a & b)); 3 b101 : logicval = ((a b)); 3 b110 : logicval = a ˆ b; default : logicval = (a ˆ b); case // Multiplexer or logicval or sel) case (sel[3]) 1 b0 : y = arithval; default : y = logicval; case module Διάγραμμα χρονισμού για την ALU

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012 Αντικείμενο του μαθήματος CST304: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Εισαγωγή στη Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 28 Φεβρουαρίου 2012 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης

Σκιαγράφηση της διάλεξης Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 31 Μαρτίου 2009 Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Τύποι και υποτύποι προκαθορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate representation): απλοποιημένη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Μεταγλωττιστές ΙΙ Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 21 Δεκεμβρίου 2010 Βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση τελικού κώδικα για RISC επεξεργαστές. 12 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση τελικού κώδικα για RISC επεξεργαστές. 12 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση τελικού κώδικα για RISC επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Η αρχιτεκτονική επεξεργαστή MIPS Γέννηση τελικού κώδικα για τον

Διαβάστε περισσότερα

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ]

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] 009 [Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 1. Εισαγωγή... 9 1.1. Βασικές αρχές των δικτύων... 10 1.1.1. Πολυπλεξία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική υπό Αναστασίας Ζιούτα Διπλωµατική Εργασία για το Π.Μ.Σ. Υπολογιστική Φυσική του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2011 Περίληψη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Κατανεμημένων Αλγορίθμων σε Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα