Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές"

Transcript

1 Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor ZERO) Το σύνολο εντολών του MU0 Η μικροαρχιτεκτονική οργάνωση του MU0 Εκτέλεση προγράμματος στον MU0 Παραδείγματα απλών εφαρμογών 01 Ιουνίου 2011 Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0 Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές είναι εκείνα τα κυκλώματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να περιγραφεί στο σύνολο εντολών τους Κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής ενός επεξεργαστή Σύνολο (ρεπερτόριο) εντολών Κωδικοποίηση των εντολών (ορθογωνιότητα, μήκος εντολής) Σύνταξη (κειμενική διαμόρφωση με χρήση μνημονικών για διευκόλυνση του προγραμματιστή) Μικροαρχιτεκτονική του επεξεργαστή Μνήμη προγράμματος, δεδομένων, καταχωρητές, λειτουργικές μονάδες (datapath) Μονάδα ελέγχου: μικροπρογραμματιζόμενη ή FSM Εκτέλεση των εντολών στο χρόνο (οργάνωση μονού/πολλαπλών κύκλων, με/χωρίς διοχέτευση) Περιγραφή σε σχηματική μορφή (schematics) ή Περιγραφή σε κάποια HDL (VHDL, Verilog HDL) Μικροεπεξεργαστής με αρχιτεκτονική Von Neumann Κοινός χώρος διευθύνσεων για εντολές και δεδομένα (στην ίδια φυσική μνήμη) Διαθέτει εντολές και δεδομένα των 16-bit Πεδίο διευθύνσεων των 12-bit (2 12 = 4096 εντολές των 16-bit) Κάθε εντολή χρειάζεται δύο κύκλους μηχανής για να εκτελεστεί Κάθε εντολή αποτελείται από δύο φάσεις: fetch (φόρτωση) decode and execute (αποκωδικοποίηση και εκτέλεση) Διαμόρφωση εντολής: κωδικός λειτουργίας (opcode) των 4-bit και γενικό πεδίο των 12-bit Λειτουργία καταχωρητών στη ϑετική ακμή και μνήμης στην αρνητική ακμή ρολογιού

2 Το σύνολο εντολών του MU0 Ο χειριστής δεδομένων (datapath) του MU0 Αριθμητική-λογική μονάδα: alu16.v Πολυπλέκτες δεδομένων x-mux, y-mux: mux16.v Πολυπλέκτης διεύθυνσης a-mux: mux12.v PC (Program Counter) και IR (Instruction Register): vreg16.v Η μονάδα ελέγχου (controller) του MU0 Πίνακας καταστάσεων του FSM Η μονάδα ελέγχου έχει δύο εισόδους: state: τρέχουσα κατάσταση του FSM IR[15:12]: ο κωδικός λειτουργίας της τρέχουσας εντολής Οι έξοδοι της μονάδας ελέγχου ελέγχουν και ενεργοποιούν τις υπομονάδες του χειριστή δεδομένων Λειτουργία 1) Ανάκληση της επόμενης εντολής από τη μνήμη και αποθήκευσή της στον IR 2) Αποκωδικοποίηση και εκτέλεση της εντολής

3 Ο γενικός κύκλος εκτέλεσης εντολών στον MU0 Ο MU0 σε δράση: Κατάσταση FETCH Ο κύκλος FETCH συμβαίνει στην πρώτη ϑετική ακμή του ρολογιού Η είσοδος του a-mux συνδέεται με την έξοδο του PC ο οποίος δείχνει στην επόμενη εντολή στη μνήμη Στην επόμενη αρνητική ακμή, μεταφέρονται τα περιεχόμενα εκείνης της ϑέσης από τη μνήμη στο δίαυλο Dbus Τα περιεχόμενα του Dbus βρίσκονται στην είσοδο του IR Τα περιεχόμενα του PC βρίσκονται και στην είσοδο της ALU μέσω του πολυπλέκτη x-mux. Η είσοδος ελέγχου M της ALU έχει τέτοια τιμή ώστε η ALU να αυξήσει την τιμή που έχει στην είσοδό της. Στην επόμενη ϑετική ακμή τα περιεχόμενα του PC ϑα έχουν αυξηθεί ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη φορά που ϑα βρεθεί η FSM σε κατάσταση FETCH Ο MU0 σε δράση: Κατάσταση EXEC (1) Ο MU0 σε δράση: Κατάσταση EXEC (2) Ο κύκλος EXEC συμβαίνει στην επόμενη ϑετική ακμή του ρολογιού Ο PC αυξάνει τα περιεχόμενά του Ο IR αποθηκεύει τα περιεχόμενα του Dbus Η μονάδα ελέγχου διαβάζει τα ψηφία [15:12] από τον IR (κωδικός λειτουργίας) Ανάλογα με την τιμή του κωδικού λειτουργίας, ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται συγκεκριμένες υπομονάδες του χειριστή δεδομένων opcode = LDA ενεργοποιείται ο ACC και ο Dbus συνδέεται με την είσοδο της ALU στο δίαυλο Ybus. Η τιμή αυτή διέρχεται απλώς από την ALU. Στην επόμενη ϑετική ακμή, η έξοδος του ACC αποθηκεύεται στο Dbus (συνέχεια) opcode = ADD, SUB Ενεργοποιείται ACC και ο Dbus συνδέεται με την ALU μέσω του y-mux. Ο x-mux επιτρέπει τα δεδομένα στο Xbus και η τιμή του M είναι ADD ή SUB. Στην επόμενη αρνητική ακμή, τα περιεχόμενα της μνήμης μεταφέρονται στο Dbus. Στην επόμενη ϑετική ακμή, η έξοδος του ACC αποθηκεύει το άθροισμα της προηγούμενης τιμής του με αυτό που μεταφέρθηκε από τη μνήμη opcode = STO Ο x-mux τοποθετεί τα περιεχόμενα του ACC στο Xbus. Ο IR[11:0] μεταφέρεται μέσω του a-mux στο δίαυλο διεύθυνσης της μνήμης. Στην επόμενη αρνητική ακμή, η μνήμη αποθηκεύει τα περιεχόμενα του Xbus opcode = JMP, JGE, JNE Ο IR[11:0] μεταφέρεται μέσω του y-mux στο Ybus και στην ALU. Η τιμή αυτή διέρχεται από την ALU ώστε να γραφεί στον PC. Στην επόμενη ϑετική ακμή (FETCH) η τιμή του PC είναι πλέον αυτή που προέκυψε από την εντολή άλματος

4 Ο κύκλος εκτέλεσης της εντολής ADD Το αρχείο γενικών παραμέτρων (defs.h) Συγγραφέας των αρχικών μοντέλων Verilog: Gerard Borg Ιστοσελίδα: Διορθώσεις από τον υποφαινόμενο και νέα αρχεία: mu0_controller.v, mu0_datapath.v, mu0.v, mu0_tb.v /** project MU0 module defs, some parameters for MU0 G. Borg Feb 2009 **/ parameter MAXDEPTH = 12; parameter MAXWIDTH = 16; Η αριθμητική-λογική μονάδα (alu16.v) Τα αρχεία πολυπλεκτών (mux16.v, mux12.v) module alu16(m, X, Y, Z parameter Acc = 00; //Pass through to the Accumulator parameter add = 01; //Add X and Y parameter PCi = 10; //Increment the Program counter parameter sub = 11; //Subtract Y from X input [1:0] M; input [MAXWIDTH -1:0] X; input [MAXWIDTH -1:0] Y; output [MAXWIDTH -1:0] Z; reg [MAXWIDTH -1:0] Z; X, Y) case(m) add: Z = X + Y; sub: Z = X + Y + 1; PCi: Z = X + 1; Acc: Z = Y; default: Z = 0; case module //alu16.v Πολυπλέκτης 16-bit module mux16 (z, s, a, b output [MAXWIDTH -1:0] z; input [MAXWIDTH -1:0] a, b; input s; assign z = s? b : a ; // s=1, z<-b; s=0, z<-a module //mux16.v Πολυπλέκτης 12-bit module mux12 (z, s, a, b output [MAXDEPTH -1:0] z; input [MAXDEPTH -1:0] a, b; input s; assign z = s? b : a ; // s=1, z<-b; s=0, z<-a module //mux12.v

5 Καταχωρητής PC και IR (vreg16.v) Απλό, μη-συνθέσιμο μοντέλο μνήμης (mem.v) module vreg16 (clk, q, d, en, rs output [MAXWIDTH -1:0] q; input [MAXWIDTH -1:0] d; input clk; input en; input rs; reg [MAXWIDTH -1:0] q; clk) if (en && rs) q <= d; if (en && rs) q <= 16'h0; module // v_reg16 module mem (Clk, Wen, Ren, address, write_data, read_data input Clk; input Wen; input Ren; input [MAXDEPTH -1:0] address; input [MAXWIDTH -1:0] write_data; output [MAXWIDTH -1:0] read_data; reg [MAXWIDTH -1:0] read_data; reg [MAXWIDTH -1:0] mem [12'h0:12'hFFF]; initial $readmemh("prog.lst", mem Clk) if (Wen) mem[address] <= write_data; if (Ren) read_data <= mem[address]; module //mem.v Ο χειριστής δεδομένων του MU0 (mu0_datapath.v) (1) Ο χειριστής δεδομένων του MU0 (mu0_datapath.v) (2) module mu0_datapath(clk, reset, Abus, Xbus, Dbus, acc, ir, pc, M, PCen, IRen, ACCen, Xsel, Ysel, Asel input clk, reset; input Xsel, Ysel, Asel, ACCen, PCen, IRen; input [1:0] M; output [MAXWIDTH -1:0] acc; output [MAXWIDTH -1:0] ir; output [MAXWIDTH -1:0] pc; output [MAXDEPTH -1:0] Abus; // Address bus output [MAXWIDTH -1:0] Xbus; output [MAXWIDTH -1:0] Dbus; // Data input to MU0 wire [MAXWIDTH -1:0] Ybus; wire [MAXWIDTH -1:0] Zbus; // ALU output alu16 alu (.M(M),.X(Xbus),.Y(Ybus),.Z(Zbus) mux16 x_mux (.z(xbus),.s(xsel),.a(pc),.b(acc) mux16 y_mux (.z(ybus),.s(ysel),.a(ir),.b(dbus) mux12 a_mux (.z(abus),.s(asel),.a(pc[maxdepth -1:0]),.b(ir[MAXDEPTH -1:0]) vreg16 ProgramCounter (.clk(clk),.q(pc),.d(zbus),.en(pcen),.rs(reset) vreg16 InstructionRegister (.clk(clk),.q(ir),.d(dbus),.en(iren),.rs(reset) vreg16 Accumulator (.clk(clk),.q(acc),.d(zbus),.en(accen),.rs(reset) module //mu0_datapath

6 Ο επεξεργαστής MU0 (mu0.v) Ελεγχος ορθής λειτουργίας με testbench (mu0_tb.v) module mu0(clk, reset, pc, ir, acc input clk, reset; wire Asel, Xsel, Ysel, ACCen, PCen, IRen, Ren, Wen; wire [1:0] M; output [MAXWIDTH -1:0] pc, ir, acc, Zbus; wire [MAXDEPTH -1:0] Abus; wire [MAXWIDTH -1:0] Xbus, Dbus; // Instruction and data memory (non -synthesizable) mem memory (.Clk(clk),.Wen(Wen),.Ren(Ren),.address(Abus),.write_data(Xbus),.read_data(Dbus) // Control unit mu0_controller control_unit (.clk(clk),.reset(reset),.opcode(ir[maxwidth -1:MAXWIDTH -4]),.acc(acc),.Asel(Asel),.ACCen(ACCen),.PCen(PCen),.IRen(IRen),.M(M),.Xsel(Xsel),.Ysel(Ysel),.Ren(Ren),.Wen(Wen) // Datapath mu0_datapath datapath (.clk(clk),.reset(reset),.abus(abus),.xbus(xbus),.dbus(dbus),.acc(acc),.ir(ir),.pc(pc),.m(m),.pcen(pcen),.iren(iren),.accen(accen),.xsel(xsel),.ysel(ysel),.asel(asel) module //mu0 timescale 1 ns / 10 ps module mu0_tb; reg clk, reset; wire [MAXWIDTH -1:0] pc, ir, acc; mu0 processor (.clk(clk),.reset(reset),.pc(pc),.ir(ir),.acc(acc) initial clk = 1'b0; reset = 1'b1; #10 reset = 1'b0; always #5 clk = clk; initial $dumpfile("mu0.vcd" $dumpvars(0, mu0_tb initial #1000; $finish; module Προσομοίωση του MU0 για απλό πρόγραμμα δοκιμής (1) Προσομοίωση του MU0 για απλό πρόγραμμα δοκιμής (2) Το εκάστοτε πρόγραμμα δοκιμής δηλώνεται ως αρχείο prog.lst, τα δεδομένα του οποίου φορτώνονται μέσω της $readmemh Η φόρτωση γίνεται στο mem.v Απλό πρόγραμμα 0004 // load (LDA) the contents of memory adddress 4 into the ACC 2005 // add (ADD) the contents of memory address 5 to that in the ACC 1006 // store (STO) the contents of the ACC in memory location // STOP 000A // data stored in memory location // data stored in memory location // data stored in memory location 6 Χρονικό διάγραμμα (τιμές στο δεκαεξαδικό)

7 Μη συνθέσιμο, behavioral μοντέλο του MU0 (mu0_behav.v) (1) module mu0(clk, reset, pc, ir, acc parameter MAXWIDTH = 16, MAXDEPTH = 12; parameter [3:0] LDA = 4'b0000, STO = 4'b0001, ADD = 4'b0010, SUB = 4'b0011; parameter [3:0] JMP = 4'b0100, JGE = 4'b0101, JNE = 4'b0110, STP = 4'b0111; input clk, reset; output [MAXWIDTH -1:0] pc, ir, acc; reg [MAXWIDTH -1:0] pc, ir, acc; reg [MAXWIDTH -1:MAXWIDTH -4] opcode; reg [MAXWIDTH -5:0] address; reg [MAXWIDTH -1:0] mem [12'h0:12'hFFF]; initial $readmemh("prog.lst", mem clk) if (reset == 1'b1) ir <= 0; pc <= 0; acc <= 0; else ir = mem[pc]; if (ir[maxwidth -1:MAXWIDTH -4]!= STP) pc = pc + 1; Μη συνθέσιμο, behavioral μοντέλο του MU0 (mu0_behav.v) (2) or address or ir or pc or acc) opcode = ir[maxwidth -1:MAXWIDTH -4]; address = ir[maxwidth -5:0]; case (opcode) LDA: acc = mem[address]; STO: mem[address] = acc; ADD: acc = acc + mem[address]; SUB: acc = acc - mem[address]; JMP: if (opcode == JMP) pc = address; JGE: if (acc[maxwidth -1] == 1'b0) pc = address; JNE: if (acc!= 0) pc = address; default: case module //mu0 Ερωτήματα και παρατηρήσεις Ποιες οι διαφορές των δύο μοντέλων στο στυλ σύνταξης κώδικα στο μέγεθος κώδικα στη δυσκολία ανάπτυξης στο χρονισμό τους σε κύκλους ρολογιού στον τρόπο χρήσης του μοντέλου μνήμης δεδομένων/προγράμματος Πότε προτιμάται η μία και πότε η άλλη τεχνική σχεδίασης Z Συνήθως η μνήμη δεδομένων/προγράμματος δεν αποτελεί τμήμα του επεξεργαστή

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης M-Turbo Σύστημα υπερήχων Οδηγός χρήσης SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Αρ. τηλ.: +1 888 482 9449 ή +1 425 951 1200 Αρ. φαξ: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python Τα Βασικά για την Python Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας mboudour@upatras.gr Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία Α Μέρος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εγκατάσταση της Python 2 Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I Από την Παρανάγνωση στη "Φιλολογική Ανάγνωση" 1. Από την παρανάγνωση/παρερµηνεία (το κυνήγι των "Grundgedanken" τύπου Λεκατσά-Λυπουρλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα