Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides"

Transcript

1 Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα νερού, η οποία υπολογίζεται βάση του νερού που περιέχεται στο συγκεκριμένο δείγμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε σταθερή αναλογία ακετόνης/νερού (2/1 v/v) κατά την εκχύλιση. Για τη διάσπαση της φάσης υγρού/υγρού χρησιμοποιείται χλωριούχο νάτριο και μίγμα κυκλοεξάνιο και οξικό αιθυλεστέρα, το μίγμα αναδεύεται ελαφρώς και αφήνεται σε ηρεμία ώστε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό των φάσεων. Καθορισμένη ποσότητα της οργανικής φάσης στεγνώνεται χρησιμοποιώντας θειικό νάτριο και εν συνεχεία συμπυκνώνεται σε καθορισμένο όγκο. Ισοδύναμοι όγκοι οξικού αιθυλεστέρα και κυκλοεξανίου προστίθενται διαδοχικά στο υπόλειμμα. Το εναπομένων νερό απομακρίνεται με μίγμα θειικού νατρίου και χλωριούχου νατρίου και το μίγμα φιλτράρεται. Το εκχύλισμα καθαρίζεται από στήλη χρωματογραφίας (GPC) και εισάγεται σε αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή GC-MSD. Προϊόντα που ελέγχονται: Αφυδατωμένα φρούτα & λαχανικά, δημητριακά, προϊόντα αρτοποιίας, τελικά προϊόντα. Παράμετροι : 2-Phenylphenol LOQ 0.01 mg/kg Alachlor LOQ 0.01 mg/kg Ametryn LOQ 0.01 mg/kg Aminocarb LOQ 0.01 mg/kg Atrazine LOQ 0.01 mg/kg Benalaxyl LOQ 0.01 mg/kg Bendiocarb LOQ 0.01 mg/kg Bitertanol LOQ 0.01 mg/kg Bromacil LOQ 0.01 mg/kg Bromopropylate LOQ 0.01 mg/kg Bupirimate LOQ 0.01 mg/kg Buprofezin LOQ 0.01 mg/kg Carbaryl LOQ 0.01 mg/kg Carbofuran LOQ 0.01 mg/kg Chlorbenzilate/Chlorpropylate LOQ 0.01 mg/kg Chloridazon LOQ 0.01 mg/kg Chlorpropham (CIPC) LOQ 0.01 mg/kg Cyanazine LOQ 0.01 mg/kg Cyproconazole LOQ 0.01 mg/kg DEET LOQ 0.01 mg/kg Desmethyl-pirimicarb LOQ 0.01 mg/kg Desmetryn LOQ 0.01 mg/kg Dichlobenil LOQ 0.01 mg/kg Dichlofluanid LOQ 0.01 mg/kg Diflubenzuron LOQ 0.01 mg/kg Dimethylaminosulphotoluidide (DMST) LOQ 0.01 mg/kg Dimethylphenylsulfamide (DMSA) LOQ 0.01 mg/kg Dioxacarb LOQ 0.01 mg/kg Diphenyl LOQ 0.01 mg/kg Diphenylamine LOQ 0.01 mg/kg Diuron/Linuron/Neburon(3,4-Dichloranilin LOQ 0.01 mg/kg Etofenprox LOQ 0.01 mg/kg Fenarimol LOQ 0.01 mg/kg Fenazaquin LOQ 0.01 mg/kg Σελ. 1/8

2 Fenoxycarb LOQ 0.01 mg/kg Fenpropimorph LOQ 0.01 mg/kg Flamprop-methyl LOQ 0.01 mg/kg Fluazifop-P butyl LOQ 0.01 mg/kg Flusilazole LOQ 0.01 mg/kg Furathiocarb LOQ 0.01 mg/kg Hexaconazole LOQ 0.01 mg/kg Hexazinone LOQ 0.01 mg/kg Imazalil LOQ 0.01 mg/kg Iprodione LOQ 0.01 mg/kg Lenacil LOQ 0.01 mg/kg Metalaxyl LOQ 0.01 mg/kg Methabenztiazuron LOQ 0.01 mg/kg Methiocarb (Mercaptodimethur) LOQ 0.01 mg/kg Metolachlor LOQ 0.01 mg/kg Metribuzin LOQ 0.01 mg/kg Myclobutanil LOQ 0.01 mg/kg Oxadiazon LOQ 0.01 mg/kg Oxadixyl LOQ 0.01 mg/kg Penconazole LOQ 0.01 mg/kg Pendimethalin LOQ 0.01 mg/kg Piperonyl butoxide (PBO) LOQ 0.01 mg/kg Pirimicarb LOQ 0.01 mg/kg Procymidone LOQ 0.01 mg/kg Promecarb LOQ 0.01 mg/kg Prometryn LOQ 0.01 mg/kg Propachlor LOQ 0.01 mg/kg Propargite LOQ 0.01 mg/kg Propazine LOQ 0.01 mg/kg Propham LOQ 0.01 mg/kg Propiconazole LOQ 0.01 mg/kg Propoxur LOQ 0.01 mg/kg Propyzamide LOQ 0.01 mg/kg Pyrimethanil LOQ 0.01 mg/kg Sebuthylazin LOQ 0.01 mg/kg Simazine LOQ 0.01 mg/kg Tebuconazole LOQ 0.01 mg/kg Teflubenzuron LOQ 0.01 mg/kg Terbuthylazine LOQ 0.01 mg/kg Terbutryn LOQ 0.01 mg/kg Tetradifon LOQ 0.01 mg/kg Thiabendazole LOQ 0.01 mg/kg THPI (Tetrahydrophthalimid) LOQ 0.01 mg/kg Tolylfluanid LOQ 0.01 mg/kg Triadimefon LOQ 0.01 mg/kg Triadimenol LOQ 0.01 mg/kg Triflumizol LOQ 0.01 mg/kg Triflumuron LOQ 0.01 mg/kg Trifluralin LOQ 0.01 mg/kg Trinexapac-Ethyl LOQ 0.01 mg/kg Vinclozolin LOQ 0.01 mg/kg LOQ : Limit of quantification / Όριο ποσοτικοποίησης Σελ. 2/8

3 Οργανοφωσφορικά Φυτοφάρμακα Pesticide Organophosphorus Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 200g / Ελάχιστο 100g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα νερού, η οποία υπολογίζεται βάση του νερού που περιέχεται στο συγκεκριμένο δείγμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε σταθερή αναλογία ακετόνης/νερού (2/1 v/v) κατά την εκχύλιση. Για τη διάσπαση της φάσης υγρού/υγρού χρησιμοποιείται χλωριούχο νάτριο και μίγμα κυκλοεξάνιο και οξικό αιθυλεστέρα, το μίγμα αναδεύεται ελαφρώς και αφήνεται σε ηρεμία ώστε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό των φάσεων. Καθορισμένη ποσότητα της οργανικής φάσης στεγνώνεται χρησιμοποιώντας θειικό νάτριο και εν συνεχεία συμπυκνώνεται σε καθορισμένο όγκο. Ισοδύναμοι όγκοι οξικού αιθυλεστέρα και κυκλοεξανίου προστίθενται διαδοχικά στο υπόλειμμα. Το εναπομένων νερό απομακρίνεται με μίγμα θειικού νατρίου και χλωριούχου νατρίου και το μίγμα φιλτράρεται. Το εκχύλισμα καθαρίζεται από στήλη χρωματογραφίας (GPC) και εισάγεται σε αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή FPD. Προϊόντα που ελέγχονται: Αφυδατωμένα φρούτα & λαχανικά, δημητριακά, ρύζι και άλλα παρόμοια προϊόντα. Κρέας, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά, ζωοτροφές. Παράμετροι : Acephate LOQ 0.01 mg/kg Amidothion LOQ 0.01 mg/kg Azinphos-ethyl (Ethyl Guthion) LOQ 0.02 mg/kg Azinphos-methyl (Guthion) LOQ 0.03 mg/kg Bomyl LOQ 0.01 mg/kg Bromofenvinphos LOQ 0.01 mg/kg Bromophos LOQ 0.01 mg/kg Bromophos-ethyl LOQ 0.01 mg/kg Butamifos LOQ 0.01 mg/kg Cadusaphos LOQ 0.01 mg/kg Carbophenothion LOQ 0.01 mg/kg Carbophenothion-methyl LOQ 0.01 mg/kg Chlorfenvinphos LOQ 0.01 mg/kg Chlormephos LOQ 0.01 mg/kg Chlorpyrifos LOQ 0.01 mg/kg Chlorpyrifos-methyl LOQ 0.01 mg/kg Chlorthiofos LOQ 0.01 mg/kg Chlorthion LOQ 0.01 mg/kg Coumaphos LOQ 0.03 mg/kg Crufomate LOQ 0.01 mg/kg Cyanofenphos LOQ 0.02 mg/kg Cyanophos LOQ 0.01 mg/kg Demeton-S-methyl LOQ 0.01 mg/kg Demeton-S-methylsulfon LOQ 0.01 mg/kg Diazinon LOQ 0.01 mg/kg Dicapthon LOQ 0.01 mg/kg Dichlofenthion LOQ 0.01 mg/kg Dichlorvos LOQ 0.01 mg/kg Dicrotophos LOQ 0.01 mg/kg Dimefox LOQ 0.01 mg/kg Dimethoate LOQ 0.01 mg/kg Σελ. 3/8

4 Dimethylvinphos LOQ 0.01 mg/kg Dioxabenzofos (Salithion) LOQ 0.01 mg/kg Dioxathion LOQ 0.01 mg/kg Disulfoton LOQ 0.01 mg/kg Disulfoton-PS-sulfon LOQ 0.01 mg/kg Ditalimfos LOQ 0.01 mg/kg Edifenphos LOQ 0.02 mg/kg EPN LOQ 0.02 mg/kg Ethion LOQ 0.01 mg/kg Ethoprophos LOQ 0.01 mg/kg Etrimfos LOQ 0.01 mg/kg Famophos LOQ 0.02 mg/kg Fenamiphos LOQ 0.01 mg/kg Fenchlorphos LOQ 0.01 mg/kg Fenitrothion LOQ 0.01 mg/kg Fensulfothion LOQ 0.01 mg/kg Fensulfothion-PO-sulfon LOQ 0.03 mg/kg Fenthion LOQ 0.01 mg/kg Fenthion-PO-sulfon LOQ 0.02 mg/kg Fenthion-PS-sulfon LOQ 0.02 mg/kg Fenthionsulfoxid LOQ 0.01 mg/kg Fonofos LOQ 0.01 mg/kg Formothion LOQ 0.01 mg/kg Fosthiazate LOQ 0.01 mg/kg Fosthietan LOQ 0.01 mg/kg Heptenophos LOQ 0.01 mg/kg IBP (Iprobenfos) LOQ 0.01 mg/kg Iodofenphos LOQ 0.01 mg/kg Isocarbofos LOQ 0.01 mg/kg Isofenphos LOQ 0.01 mg/kg Isofenphos-Methyl LOQ 0.01 mg/kg Isoxathion LOQ 0.02 mg/kg Leptophos LOQ 0.02 mg/kg Malaoxon LOQ 0.01 mg/kg Malathion LOQ 0.01 mg/kg Mecarbam LOQ 0.01 mg/kg Mephosfolan LOQ 0.01 mg/kg Methacriphos LOQ 0.01 mg/kg Methamidophos LOQ 0.01 mg/kg Methidathion LOQ 0.01 mg/kg Mevinphos LOQ 0.01 mg/kg Monocrotophos LOQ 0.01 mg/kg Morphothion LOQ 0.02 mg/kg N-Desethyl-pirimiphos-methyl LOQ 0.01 mg/kg Omethoate LOQ 0.01 mg/kg Oxydemeton-methyl LOQ 0.02 mg/kg Parathion oxygen analog LOQ 0.01 mg/kg Parathion-ethyl LOQ 0.01 mg/kg Parathion-methyl LOQ 0.01 mg/kg Parathion-methyl oxygen analog LOQ 0.01 mg/kg Phenkapton LOQ 0.02 mg/kg Phenthoate LOQ 0.01 mg/kg Phorate LOQ 0.01 mg/kg Phorate sulfoxyde LOQ 0.01 mg/kg Σελ. 4/8

5 Phorat-sulfon LOQ 0.01 mg/kg Phosalone LOQ 0.02 mg/kg Phosfolane LOQ 0.01 mg/kg Phosmet LOQ 0.02 mg/kg Phosphamidon LOQ 0.01 mg/kg Pirimiphos-ethyl LOQ 0.01 mg/kg Pirimiphos-methyl LOQ 0.01 mg/kg Pirimithate LOQ 0.01 mg/kg Profenofos LOQ 0.01 mg/kg Propaphos LOQ 0.01 mg/kg Propetamphos LOQ 0.01 mg/kg Prothiofos LOQ 0.01 mg/kg Prothoat LOQ 0.01 mg/kg Pyraclofos LOQ 0.02 mg/kg Pyrazophos LOQ 0.02 mg/kg Pyridaphenthion LOQ 0.01 mg/kg Quinalphos LOQ 0.01 mg/kg Quintiofos LOQ 0.01 mg/kg Sulfotep LOQ 0.01 mg/kg Sulprofos LOQ 0.02 mg/kg TEPP LOQ 0.01 mg/kg Terbufos LOQ 0.01 mg/kg Tetrachlorvinphos LOQ 0.01 mg/kg Thiometon LOQ 0.01 mg/kg Thionazin LOQ 0.01 mg/kg Tolclofos-methyl LOQ 0.01 mg/kg Triamiphos LOQ 0.02 mg/kg Triazophos LOQ 0.01 mg/kg Trichlorfon LOQ 0.03 mg/kg Trichloronat LOQ 0.01 mg/kg Vamidothion LOQ 0.02 mg/kg LOQ : Limit of quantification / Όριο ποσοτικοποίησης Σελ. 5/8

6 Οργανοχλωριωμένα Φυτοφάρμακα / Πυρεθροειδή / PCB s Organochlorine Pesticides/ Pyrethroids/PCBs Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 200g / Ελάχιστο 100g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα νερού, η οποία υπολογίζεται βάση του νερού που περιέχεται στο συγκεκριμένο δείγμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε σταθερή αναλογία ακετόνης/νερού (2/1 v/v) κατά την εκχύλιση. Για τη διάσπαση της φάσης υγρού/υγρού χρησιμοποιείται χλωριούχο νάτριο και μίγμα κυκλοεξάνιο και οξικό αιθυλεστέρα, το μίγμα αναδεύεται ελαφρώς και αφήνεται σε ηρεμία ώστε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό των φάσεων. Καθορισμένη ποσότητα της οργανικής φάσης στεγνώνεται χρησιμοποιώντας θειικό νάτριο και εν συνεχεία συμπυκνώνεται σε καθορισμένο όγκο. Ισοδύναμοι όγκοι οξικού αιθυλεστέρα και κυκλοεξανίου προστίθενται διαδοχικά στο υπόλειμμα. Το εναπομένων νερό απομακρίνεται με μίγμα θειικού νατρίου και χλωριούχου νατρίου και το μίγμα φιλτράρεται. Το εκχύλισμα καθαρίζεται από στήλη χρωματογραφίας (GPC). Το έκππλυμα από την στήλη GPC καθαρίζεται περεταίρω από δεύτερη στήλη με silica gel. Αυτό το έκπλυμα είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό με αέρια χρωματογραφία ECD. Για αυτό, το συμπυκνωμένο έκπλυμα από την στήλη GPC προστίθεται στη μικρή στήλη με το silica gel και εκπλύνεται με διαλύτες ή μίγμα διαλυτών αυξάνοντας την πολικότητά του. Προϊόντα που ελέγχονται: Αφυδατωμένα φρούτα, δημητριακά, ρύζι και άλλα παρόμοια προϊόντα. Κρέας, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά, ζωοτροφές. Παράμετροι : 4,4-Dibromobenzophenone LOQ 0.01 mg/kg Aclonifen LOQ 0.02 mg/kg Acrinathrin LOQ 0.01 mg/kg Aldrin LOQ mg/kg alpha-chlordane LOQ mg/kg alpha-cypermethrin LOQ 0.01 mg/kg alpha-hch LOQ mg/kg Benfluralin LOQ mg/kg beta-hch LOQ mg/kg Bifenox LOQ 0.02 mg/kg Bifenthrin LOQ 0.01 mg/kg Binapacryl LOQ 0.01 mg/kg Bromocyclen LOQ 0.01 mg/kg Bromoxynil-octanoate LOQ 0.01 mg/kg Butralin LOQ 0.02 mg/kg Chlordane, gamma or trans LOQ mg/kg Chlorfenapyr LOQ 0.01 mg/kg Chlorfenprop-methyl LOQ 0.01 mg/kg Chlorfenson LOQ 0.01 mg/kg Chloroneb LOQ 0.02 mg/kg Chlorothalonil LOQ 0.01 mg/kg Chlorthal-dimethyl LOQ mg/kg cis-heptachlorepoxide LOQ mg/kg Cyfluthrin LOQ 0.01 mg/kg Cyhalothrin, lambda- LOQ 0.01 mg/kg Cypermethrin LOQ 0.01 mg/kg delta-hch LOQ mg/kg Deltamethrin LOQ 0.01 mg/kg Σελ. 6/8

7 Diallat LOQ 0.1 mg/kg Dichlobenil LOQ mg/kg Dichlone LOQ 0.02 mg/kg Dicloran LOQ mg/kg Dieldrin LOQ mg/kg Dienochlor LOQ 0.01 mg/kg Dinitramine LOQ mg/kg Dinobuton LOQ 0.01 mg/kg Dinocap LOQ 0.1 mg/kg Endosulfan I (alpha-endosulfan) LOQ mg/kg Endosulfan II (beta-endosulfan) LOQ mg/kg Endosulfan sulphate LOQ mg/kg Endrin LOQ mg/kg Endrin ketone LOQ 0.01 mg/kg epsilon-hch LOQ mg/kg Esfenvalerate LOQ 0.01 mg/kg Ethalfluralin LOQ mg/kg Etridiazole LOQ 0.01 mg/kg Fenfluthrine LOQ 0.01 mg/kg Fenpropathrin LOQ 0.01 mg/kg Fenson LOQ 0.01 mg/kg Fenvalerate (RR-/SS-Isomere) LOQ 0.01 mg/kg Fenvalerate (RS-/SR-Isomere) LOQ 0.01 mg/kg Flubenzimine LOQ mg/kg Fluchloralin LOQ mg/kg Flucythrinate LOQ 0.01 mg/kg Flumetralin LOQ mg/kg Fluorodifen LOQ 0.01 mg/kg Fluoroimide LOQ 0.02 mg/kg gamma-hch (Lindane) LOQ mg/kg Genite LOQ 0.01 mg/kg Halfenprox LOQ 0.01 mg/kg Heptachlor LOQ mg/kg Hexachlorobenzene (HCB) LOQ mg/kg Ioxynil LOQ 0.01 mg/kg Isobenzan LOQ mg/kg Isodrin LOQ mg/kg Isopropalin LOQ mg/kg Methoxychlor LOQ 0.01 mg/kg Mirex LOQ mg/kg Nitrapyrin LOQ 0.01 mg/kg Nitrofen LOQ mg/kg Nonachlor trans- LOQ mg/kg Nonachlor-cis LOQ mg/kg o,p'-ddd LOQ mg/kg o,p'-dde LOQ mg/kg o,p'-ddt LOQ mg/kg o,p-dichlorobenzophenone LOQ 0.01 mg/kg o,p-dicofol LOQ 0.01 mg/kg Octachlorstyrol LOQ 0.01 mg/kg Oxychlordan LOQ mg/kg Oxyfluorfen LOQ mg/kg p,p -Dicofol LOQ 0.01 mg/kg p,p'-ddd LOQ mg/kg p,p'-dde LOQ mg/kg Σελ. 7/8

8 p,p'-ddt LOQ mg/kg p,p-dichlorobenzophenone LOQ 0.01 mg/kg PCB IUPAC 101 LOQ mg/kg PCB IUPAC 118 LOQ mg/kg PCB IUPAC 138 LOQ mg/kg PCB IUPAC 153 LOQ mg/kg PCB IUPAC 180 LOQ mg/kg PCB IUPAC 28 LOQ mg/kg PCB IUPAC 52 LOQ mg/kg Pendimethalin LOQ mg/kg Pentachloraniline LOQ mg/kg Pentachloranisol LOQ mg/kg Pentachlorobenzene LOQ mg/kg Pentachlorothioanisole LOQ mg/kg Permethrin LOQ 0.01 mg/kg Plifenate LOQ 0.01 mg/kg Polychloroterpene (Camphechlor) LOQ 0.05 mg/kg Profluralin LOQ mg/kg Quintozene LOQ mg/kg S 421 (Octachlordipropylether) LOQ mg/kg tau-fluvalinate LOQ 0.01 mg/kg Tecnazene LOQ mg/kg Tefluthrin LOQ 0.01 mg/kg Tetradifon LOQ mg/kg Tetrasul LOQ 0.01 mg/kg Tralomethrin LOQ 0.02 mg/kg Transfluthrin LOQ 0.01 mg/kg trans-heptachlorepoxide LOQ mg/kg Triallate LOQ 0.01 mg/kg Trichloronat LOQ mg/kg Trifluralin LOQ mg/kg LOQ : Limit of quantification / Όριο ποσοτικοποίησης Σελ. 8/8

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

διοξινών, φουρανίων τρόφιµα, συγκεντρώσεων δείγµατα. Τρέχουσα

διοξινών, φουρανίων τρόφιµα, συγκεντρώσεων δείγµατα. Τρέχουσα Προσδιορισµός συγκεντρώσεων διοξινών, φουρανίων και παρόµοιων µε τις διοξίνες PCBs, σε τρόφιµα, ζωοτροφές και βιολογικά δείγµατα. Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα. ρ. Λεόντιος Λεοντιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ποσότητα του νερού του πλανήτη µας είναι σταθερή. Αυτό που µεταβάλλεται καθηµερινά είναι η ποιότητα και η ποσότητα του διαθέσιµου νερού.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Εργαστήριο 5 ο Αριθμός Οκτανίου (RON MON) Αέρια Χρωματογραφία (Άσκηση 18) Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Κτύπημα του Κινητήρα (Knock) Από το 1912 που

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών, και είναι από τα πιο σημαντικές πρώτες ύλες τροφίμων. Στις αναπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, το ψωμί παρέχει στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2000-2010

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2000-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2000-2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση.

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.1. Τι είναι κομποστοποίηση - Τι ονομάζεται compost. Οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα