ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ INTERCONTINENT AL ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζουράνης Α.Μ.: 39 ΕΠ ΙΒΛΕΠΩΝ Δημήτρης Μυλωνόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ~< ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ1Α

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και στον 'Κόσμο γενικότερα, η ανάπτυξη της Ξενοδοχειακής βιομηχανίας είναι αλματώδης. Όπως γνωρίζουμε, η βιομηχανία αυτή απαρτίζεται από διαφορετικής μορφής μονάδες όπως ξενοδοχε ία πόλεων, παραθ ε ρισμού, motels, campings, διαμερίσματα αρκεί να παρ έχουν ύπνο και φαγητό φυσικά, μιας και η εστίαση αποτελούσε ανέκαθεν μία από τις σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Ελλάδα πάντα υπήρ ξε ένας από τους χώρους που υποστήριξαν σθεναρά τον θεσμό της φιλοξενίας, σε βαθμό μάλιστα που προστατευόταν από μία ανώτερη θεότητα, τον Ξ ένιο Δία. Η φιλοσοφία αυτή έγινε τρόπος ζωής για τους ανθρώπους οι οποίοι συν έδεαν σε κάθ ε τους δραστηριότητα τη φιλοξενία και την εστίαση, δείχνοντας έτσι ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού. Τα ξενοδοχεία στις μέρες μας αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους ως φιλοξενούμενους και προσπαθούν να προσφέ ρουν υπηρ εσίες και φιλοξενία η οποία να ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Αφιερώνουν χρόνο και χρήμα για να ικανοποιήσουν τις γαστρονομικές απαιτήσεις και επιθυμίες ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών και για να κάνουν β έ βαια την επιχείρησή τους πιο ελκυστική για καινούργιου ς πελάτες. Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται - όχι άδικα - το πιο κερδοφόρο της επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίνεται μεγάλο βάρος στην οργάνωση της λειτουργίας του. 2

3 ABSTRACT Ιη ι-ecent decades, both ίη οuι- count1γ and tl1e woι-ld at large, the giόwth of hotel industι-y ίs tremendous. As we know, this industry ίs coιηposed of different type units such as cities hotels, resoι-t, motels, caιηpings, apaι-tments to piόvide enough food and sleep, of course, because the focus has always been one of the ιnost iιηportant huιnan activίties. Greece has always been one of the sites strongly suppoι-ted the institution of hospitality, even to an extent which was protected by a superioγ deity, Zeus the host. This philosophy becaιne a way of life fογ people who aγe connecting to each activity hospitality and cateγing, indicating a higheγ level of civilization. The hotels nowadays tγeat custoιηeγs as guests and stγive to offer the seγvice and hospitality which exceeds theiγ expectations. Spend tίιηe and ιnoney to satisfy their culinary Γequireιηents and desires of even the ιηοst deιnanding custoιηeγs and of couγse ιηake theiγ business ιηοre attractive to new custoιηers. The departιηent of nutγition is - not unjustly - the ιnost profitable of the coιηpany and fογ this reason is given great weight in the organization of its opeiation. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ -ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙ Ε ΥΘΥΝΣΗ Σ ΤΜΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ROOMS DIVISION) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (FOOD & BEVERAGE) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑ ΓΕ ΙΡΕΙΟ-ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟ ΜΠΑΡ OFFICE ΛΑΝΤΖΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΒΑ ΗΜΕΡΑΣ

5 4.8 ΑΠΟΘΙ-ΙΚΕΣ Β ΕΣΤΙΆΡΙΟ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ (gai-d - ωbe) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔ ΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ-ΤΑΜΠΛΟ (TABLEAU) ΓΡΑ<DΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΔΙΆΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP, ISO ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΑΝΑΛ ΥΣΗ PEST (POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL, TECHNOLOGICAL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΆΤΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘ ΕΣΗ MENU ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΥ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΜΕΝΟΥ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι επισιτιστικές επιχε ιρήσε ις ως ανεξάρτητες μονάδες και τα επισιτιστικά τμήματα ξενοδοχε ιακών επιχε ιρήσ εω ν αποτελούν, σήμερα, σημαντικό οικονομικό κλάδο τη ς τουριστικής βιομηχανίας. Οι επισιτιστικές, όπως και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, είναι επιχε ιρήσε ις παροχής υπηρεσιών με σημαντικές ιδιαιτε ρότητε ς και η επιτυχία τους εξα ρτάται από το πόσο αποτελε σματικά διοικούνται. Ιδιαίτε ρα σήμερα, με τον εντε ινόμενο ανταγωνισμό και τις νέες τάσ ε ις και εξελίξε ις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για στελέχη που έχουν σπουδάσε ι διοίκηση αυτών των επιχε ιρήσεων, γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική 1 Η διοίκηση επισιτιστικών επιχε ιρήσ εω ν ή η διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων μια ς ξενοδοχε ιακής επιχε ίρηση ς ασχολείται μ ε τη διοίκηση των λε ιτουργιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγ 1Ί και κατανάλωση των φαγητών και ποτών. Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να π ε ριγράψ ε ι την παραπάνω λειτουργία, αλλά ταυτίζεται π ε ρισσότ ε ρο με τη διοίκηση των επισιτιστικών τμημάτων ξενοδοχε ιακών επιχειρήσεων, ε ίναι "Food and Beverage Management". Ωστόσο, οι λε ιτουργίες των. Food and Beverage Manageιnent δεν π ε ριορίζονται μόνο στις ξενο δοχε ιακές επιχε ιρήσε ις, δεδομένου ότι οι επισιτιστικές δραστηριότητες επε κτείνονται σε πολλούς τομ είς. Παρακάτω επιχειρείται ένας τυπικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των Food and Beverage Management αφενός για να γίνει πιο κατανοητός ο όρος και αφετέρου για να καταδ ε ιχτεί η σπουδαιότητα του και οι τομ ε ίς ε φαρμογής του. 1 Τζωρακολευθεράκη ς, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεω ν. Αθήνα, lnterbooks. 6

7 ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι τουρ ιστικές εγκαταστάσε ις που αναφέρονται και σαν ξενοδοχειακά καταλύματα, ανάλογα με το είδος των προσφ ερό μενω ν υπηρεσιών και τον τρ όπο λειτουργίας του ς δ ιακρίνονται σ ε κατηγορί ες, σύμφωνα με την αρ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ που αφορά τις τεχν ικές προ δ ιαγραφ ές των τουριστικών εγκαταστάσεων τον πάσης μορφής απαιτούμενο εξοπλισμό τους, βάση των οποίων γίνεται και η κατάταξη του ς στην ανάλογη κατηγορία Οι ξενοδοχε ιακές μονάδ ες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του συνδυασμού αγαθών - υπηρ εσιών που προσφ έ ρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας (ελληνικών ή ξένων συμφ ε ρόντων, αλυσίδα, όμιλος κλπ.) ή και τη γεωγραφιιοί πε ριοχή στην οποία λε ιτουργούν. Ανάλογα με την πε ριοχ1ί και τη δ ραστηριότητα τους, τα ξενοδοχε ία διακρίνονται σε αστικά ( city Hotels ), τα οποία είνα ι εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση και στα ξενο δοχε ία διακοπών (resorts), τα οποία είναι γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη πε ριφ έ ρ ε ια και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και κυρίω ς νησιωτικές περιοχές, ενώ λειτουργούν κατά βάση 6 μήν ες από Απρίλιο ως Οκτώβριο. Στην 2η από τις παραπάνω κατηγορί ες, αύξηση παρουσιάζε ι ο πληθυσμό ς των ξενο δοχε ιακών μονάδων που λειτουργούν με το σύστημα «all inclusiνe», δηλαδή του πακέτου διακοπών στην τιμή του οποίου π ε ριλαμβάνονται όλες οι υπηρ εσίες (διαμονή, ε στίαση, αναψυχή) εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο όσον αφορά τη δομή λειτουργίας τους όσο και την οικονομική του ς απόδοση, παρατηρούνται στις ξενοδοχε ιακές μονάδ ες που είναι εγ κατ ε στημ ένες σε πε ριοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί το μείζον τμ~ίμα τη ς τοπικής οικονομιιοίς βάση ς και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «κορ ε σμένες» και ως περιοχέ ς «Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης». Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι το 50% του ξενοδοχειακού δυναμικού τη ς χώρας βρίσκεται συγκεντρωμένο στις προαναφερόμενες πε ριοχές. Παράλληλα, σε ένα μεγάλο αριθμό πε ριοχών, στις πε ρισσότ ε ρ ες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, δεν 7

8 έχουν ισχύ τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου σε ότι αφορά στην ανέγερση κα ι επέκταση ξενοδοχε ιακών μονάδων. Η διαθέσιμη ξενοδο χειακή υποδομή υποδηλών ε ι ως ένα βαθμό το μέγεθος τη ς τουριστικής ανάπτυξης μιας π ε ριοχής, γεγονός που μαρτυρ ε ί ότι ο ξενοδοχε ιακός κλάδο ς αποτελε ί το σημαντικότε ρο τμήμα της τουριστικί1ς βιομηχανίας. Είναι β έ βαιο, ότι ένα μεγάλο μ έ ρο ς της συμβολή ς του τουρισμού στην πε ριφ ε ρ ε ιακή ανάπτυξη της χώρας οφείλεται στην ύπαρξη πολλώ ν ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, η ποιότητα, αλλά και το μέγε θος της τουριστική ς δραστηριότητας σε μία πε ριοχή, επηρ εάζονται σημαντικά από την ποιότητα των χώρων και των υπηρ ε σιών που προσφ έρ ουν τα τοπικά ξενοδοχε ία, σε συνδυασμό με την ευρύτερη υπάρχουσα υποδομ11, όπως το δίκτυο μεταφορών / συγκοινωνιών, οι υπηρ εσίες υγ ε ίας, τα κέντρα ψυχαγωγία ς, αλλά και το φυσικό πε ριβάλλον. 1- Ξενοδοχείο Κλασσιιωύ Τύπου Μια μορφή ξενοδοχε ίου που πε ριλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχή ς,παραμονής,εστιάσεως και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια (του λάχιστον 10) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικού ς χώρους κατατάσσονται σε τάξε ις Πολυτελε ίας (ΑΑ),Α ', Β', Γ',Δ' και Ε '. 2- Ξενοδοχείο Τύπου Μοτέλ Πρόκειται για ξενοδοχε ία που βρίσκονται πάνω σε οδικές αρτηρίες μεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουν μεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και ε μφανίζουν μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων. Μπορούν να αποτελούνται από ένα ή πε ρισσότε ρα μικρά κτίρια ή συγκροτήματα που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ίδιο οικόπεδ ο και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. Μπορούν να διαθέτουν πρατήριο β ενζίνης, υποχρ εωτικώς δε διαθέτουν ε κτεταμένο χώρο για στάθμευση αυτοκινήτων. Κατατάσσονται σε τάξε ις Α ' και Β '. 8

9 3- Ξενοδοχείο Τύπου Ξενώνα Πρόκε ιται για ξενοδοχείο μικρ1ίς δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής και εστιάσεως πελατών υπνοδωμάτια ( τουλάχιστον 1 Ο ) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα έχουν μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρετήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη τάξη των τυπικών ξενοδοχείων. Κατατάσσονται σε τάξεις Πολυτελείας (ΑΑ),Α', Β' και ξενώνες νεότητας Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων Πρόκε ιται για ξενοδοχείο πού διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέ ρων κύριων χώρων με πλ1ίρες λουτρό και μικρό μαγ ε ιρ ε ίο. Κατατάσσονται σε τάξεις Πολυτελείας (ΑΑ),Α',Β',Γ',Δ'. 5- Μιιcτιί Εγιcατάσταση Ξενοδοχείου Κλασιιcού Τύπου ιcαι Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Πρόκε ιται για μορφή ξενοδοχείου που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής και αναψυχής πελατών, καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς χώρους και χώρους διανυκτερεύσεως σε δωμάτια με λουτρό 11 διαμερίσματα ενός,δύο ή περισσότερων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Κύριο χαρακτηριστικό της μονάδας είναι το μέγεθος πού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 κλινών και διατάσσεται υποχρεωτικώς σε πολλά κτίρια ή συγκροτήματα που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο σε ενιαίο οικόπεδο. Κατατάσσονται σε Α' τάξη. 5- Παραδοσιαιcά Καταλύματα Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου με κύριο χαρακτηριστικό την παραδοσιακή αρχιτεκτονικ~ί και εξοπλισμό. Βρίσκονται κυρίως σε παραδοσιακούς οικισμούς. 2 Τζωρακ~λ ευθεράκης, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειριίσεων. Αθ~να, lnterbooks. 9

10 6-Α υτοεξυπηρετούμενα τουριστιιcά ΙCαταλύματα Πρόκειται για μια μορφ1ί καταλυμάτων που οι διαμένοντες φροντίζουν μόνοι τους για τον εφοδ ιασμό τους. Ανήκουν κυρίως στην Α' τάξη και είνα ι τουριστικές κατοικίες και επαύ λεις με διαμερίσματα. 7- Campίng Περιλαμβάνουν χώρους εγκατάστασης τροχόσπιτων και σκηνών που διατίθενται με ενοίκιο ή φέρνουν οι διαμένοντες τα δικά του ς. Κατατάσσονται σε τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'. Κάποια από αυτά διαθέτουν παροχές όπως ιηίηί baι-, πισίνα, καφετέριες κτλ Τουριστιιcές εγιcαταστάσεις με ειδιιcές χρtίσεις Πρόκε ιται για κέντρα παραθ ε ρισμού γυμνιστών, υδροθ ε ραπευηίρια, χιονοδρομικά κέντρα κτλ. 1.1 ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ Τα ξενοδοχε ία όπως και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, υπόκεινται σ ε διαβαθμίσεις που καθορίζονται από τον Ε.Ο.Τ. και κατατάσσονται σε: Τάξεις (παλιό σύστημα κατάταξης) : Lux, Α, Β, Γ, Δ, Ε Αστέρια (νέο σύστημα κατάταξης): 5*****, 4****, 3***, 2**, 1 * Σημειώνεται ότι από την σκοπιά των τεχνικών προδιαγραφών τα ξενοδοχεία τάξης Lux αντιστοιχούν σε κα ι Ε σε 1 *. 5*?i<***, τα Α σε 4****, τα Β σε 3***, τα Γ σε 2**, τα Δ Μέχρ ι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία κατάταξης με το νέο σύστημα, ορισμένα ξενοδοχεία θα ε μφανίζονται να έχουν την παλαιά κατάταξη σε τάξεις (Lux, Α, Β, Γ, Δ και Ε) και ορισμένα τη νέα σε αστέρια (5*****, 4****, 3***, 2**, 1 *). 3 0 Τζωρακολ ευθεράκη ς, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχε ιριίσ~ων. Αθήνα, lnterbooks. 10

11 Έτσι κάποιος που επιθυμ ε ί να αναζητήσει ξενοδοχείο ανώτατης βαθμίδας θα πρ έπε ι να το αναζητήσει και στα Lux και στα 5*****. Έτσι οι κύριες μορφ ές ξενοδοχείων κατατάσσονται ως ακολούθως: Ξ ενοδοχε ία κλασικού τύπου στις κατηγορίες 5*****, 4****, 3***, 2**, 1 * Ξενοδοχε ία τύπου ιnotel στις κατηγορίες 4**** και 3*** Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στις κατηγορίες 5*****, 4****, 3***,2**, 1* Ξενοδοχεία μικτής εγκατάστασης στις κατηγορίες 5***** και 4**** Σύμφωνα με στοιχε ία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, οι μονάδες που λειτούργησαν το 2003 σ ε ολόκληρη τη χώρα ανήλθαν σε έναντι μονάδων το 1990, δηλαδή σ ε διάστημα 14 ετών παρατηρήθηκε αύξηση 35%. Όσον αφορά στην κατανομ1ί του ξενοδοχε ιακού δυναμικού της χώρας κατά κατηγορία, τα περισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ' κατηγορίας, ο αριθμός των οποίων ανήλθε το 2003 σε (με ρίδιο 20,4%). Στην πε ριφέρ ε ια της Κρήτης βρίσκονται οι περισσότερ ες κλίνες Πολυτελε ίας για το 2003 ( μερίδιο 24,3% επί του συνόλου των κλινών Πολυτελ ε ίας), ενώ τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτε ρο αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών Α' κατηγορίας με κλίνες (με ρίδιο 27,8% επί του συνόλου των κλινών Α' κατηγορίας). Στις κατηγορίες Β' και Γ', οι πε ρισσότερες κλίνες βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Κρήτη με και κλίνες αντίστοιχα (μερίδιο 20% επί του συνόλου των κλινών Β' κατηγορίας και 18,3% επί του συνόλου των κλινών Γ' κατηγορίας), ενώ η Μακεδο νία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλίνες Δ" καιε'κατηγορίαςμε κλίνεςκαιμερίδιο31,1% 4. 4 Ξενοδοχειακό Επιμ ελ ητήριο, ΕΣΥΕ, Επεξεργα σμένα Στοιχεία 11

12 ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Τα τμήματα, ο ι χώ ροι και ο ι δ ρ αστηριότητε ς μίας ξενοδοχε ιακή ς επιχε ίρηση ς εξαρτώνται από 5 : Τον τύπο τη ς ξενοδοχε ιακίί ς επιχε ίρηση ς (ξενοδοχε ίο, μοτέλ, επιπλωμένα δ ιαμ ε ρίσματα κ.λ.π.). Το ε ίδο ς της πελατε ίας που απ ευθύν εται (αστικό, διακοπών κ.λ. π.). Την τάξη της ( ένα ξεν οδ οχε ίο πολυτελε ίας οπωσδήποτε πρ έπ ε ι να έχε ι εστιατόριο και μπαρ). Το μέγ ε θό ς τη ς. 2.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τη διεύθυνση του καταλύματο ς αναλαμβάνε ι άτομο το οποίο εξ ουσιοδ οτείται από τους ιδιοκτήτε ς να ε κπροσωπεί τα συμφ έ ροντά τους. Τα κύρια καθήκοντα του δ ιευθυντή συμπε ριλαμβάνουν σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό, εποπτε ία προσωπικού, διοίκηση και έλεγχο, ώστ ε να επιτευχθούν συγκ ε κριμ ένοι σκοποί και στόχοι. Ο Διευθυντή ς ενό ς ξενοδοχε ίου έχε ι συγκε κριμένα και πολλά καθήκοντα. Η διοίκηση ενός ξενοδοχε ίου περιλαμβάνε ι: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την δ ιοίκηση 11 διεύθυνση των ανθρώπων και τον έλεγχο. Ο διευθυντής προγραματίζε ι την θ έση και την κατάσταση της επιχε ίρησης στο μ έλλον, την πορ ε ία που θα ακολουθήσε ι και τα μ έ σα που θα χρ ειαστούν για να φθάσε ι εκε ί. Θ έτε ι στόχους, στρατηγική, ενέ ργειες και μέ σα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των στόχων σ ε συγκεκριμένο χρόνο. Η Οργάνωση πε ριλαμβ άνε ι τον καταμε ρισμό του συνολικού έ ργου σε επί μέ ρου ς ε ργασίες, σε άτομα και καθορίζονται μεταξύ τους οι σχέ σεις συνε ργασίας. Πχ ομάδα-προσωπικό υπο δοχ1ί ς, λογιστηρίου, κουζίνας, εστιατορίου, ορόφων, συντήρηση ς κλπ. Όλοι αυτοί έχουν πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τους για να 5 Τζωρακολευ θερ6.κη ς, Ζ. (1999). Διο ίκηση Επισιτιστικώ ν Επιχειρήσεων. Αθιiνα, lnt e~b ooks. 12

13 φέρουν σε πέρας το έργο τους, πχ. υποδοχή και καταγραφή του πελάτη, τήρηση λογαρ ιασμών, προετοιμασία και μαγείρεμα φαγητού για όλους τους πελάτες, προ ετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού, τ~1ρηση λογαριασμών, καθαριότητα δωματίων, βλάβες στα δωμάτια κλπ 6 Η Διεύθυνση ή Διοίκηση αναφέρεται στον τρόπο που ε μψυχώνονται οι άνθρωποι, παρακινούνται, εκπαιδεύονται, συνεργάζονται, επικοινωνούν μεταξύ τους για να υλοποιήσουν αποτελεσματικά με διάθεση και ικανότητα τους στόχους της οργάνωσης. Ο Έλεγχος αναφέρεται στην μέτρηση των αποτελεσμάτων και την σύγκρισή τους με πρότυπα, ώστε να επιτυγχάνετα ι η καλύτερη απόδοση και ικανοποίηση των πελατών. Ένας διευθυντής ξενοδοχείου, με τα προσόντα και το πτυχίο του, αναλαμβάνει την διεύθυνση ενός ξενοδοχείου με έγκρ ιση του ΕΟΤ κάθε φορά. Δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ένας διευθυντής ξενοδοχείου συνήθως είναι απόφοιτος τη ς ΑΣΤΕΡ (Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου) 11 της ΑΣΤΕΑΝ (Άγιος Νικόλαος Κρ11της) ή της ΤΕΣΤΕΡ ή άλλης τουριστικής επαγγελματ ικi1ς σχολής Στην Ελλάδα. Μπορεί να έχε ι σπουδάσει σε μία από τις γνωστές τουριστικές σχολές της Ελβετίας πχ Σχολή της Λωζάνης ή σε παν επιστήμιο στην Αμερική ή την Αγγλία. ΣΊΊμερα όλο και π ε ρισσότερο ι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν και δεύτερο πτυχίο στα οικονομικά ή μεταπτυχιακό σε Θέματα τουρισμού 7. Στην Ελλάδα μεταπτυχιακό στον τουρισμό έχε ι μόνο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Χίο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειρα ιά. Μετά τις σπουδές το στέλεχος ξενοδοχείου επιλέγ ε ι να ασχοληθεί σε κάποιο τμήμα του ξενοδοχείου, αποκτά εμπειρία, μεταφέρεται σε άλλο τμήμα, και μέσα σε κάποιο χρόνο που εξαρτάται από τ~1ν γνώση και τις ικανότητες αναλαμβάνει την διεύθυνση ξενοδοχείου. Ο διευθυντής ξενοδοχείου πρέπει να είναι καλός εκπαιδευτής για να στ~1ρίζει και να βοηθά τους εργαζό μενους να κατανοήσουν το έ ργο τους και να το υλοποιήσουν με τον ευκολότε ρο τρόπο και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα 6 Μάρας, ΓΑ. (1997). Οργάνωσrι - Τεχνική Εστιατορικών Μονάδων. Αθήνα, lnteι books 7 aueb.gι /de/aιιlt. asp? id... lcid 13

14 ξενοδοχείο έχε ι σαν σκοπό την υποδοχ11 και φιλοξενία του τουρίστα που έρχετα ι στον τόπο μας γ ια ν α ξεκου ρ αστεί, να θαυμάσει το φυσικό περ ιβ άλλον, να γνω ρίσ ε ι την ιστορία και να επισκεφθεί τον πλούτο τον πολιτιστικό ώστε να δεθεί μ ε το νησί, τους ανθρώπου ς δημιουργώντας θετική στάση και επιθυμία να επανέλθε ι. Ο διευθυντ~ίς δημιουργεί το π ε ριβάλλον για να επιτευχθούν τα παραπάνω και χρειάζεται να είναι γνώστης της ιστορίας και όσων προσφ έ ρει το νησί, να επικοινωνε ί με τους ανθρώπους για να τα μεταφ έ ρει να καταλα βαίνε ι ποιες ε ίναι οι ανάγκες του ς για να ικανοποιούνται απλά, και να δημιουργούν αλησμόνητες εντυπώσ ε ις. Πο λύ σημαντικό είναι να γνωρίζει το πε ριβάλλον το τουριστικό, οικονομικό, πο λιτικό κλπ ώστ ε να ε ίναι σε θ έση να το ε κτιμήσει και συνεχώς να προσαρμό ζε ι την επιχείρηση μέσα σ' αυτό για να προ λα βαίνει τις αλλαγές και να αντιμετωπίζει τον πολύ υψηλό ανταγωνισμό 8. Η γνώση ξένων γλωσσών, ο χειρισμός Η/Υ, η γνώση μάρκετινγκ, οικονομικών, συναισθηματικής νοημοσύνη ς, δημόσιων σχέσεων είναι με ρικά από τα προσόντα που ξεχωρίζουν τον διευθυντή και κατά συνέπε ια την επιχείρηση. Π έ ρα από όλα απαιτείται πλήρης αφοσίωση και δέσμευση στο έ ργο που έχε ι αναλάβει και το καθήκον του. 2.2 ΤΜΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ROOMS DIVISION) Έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διάθεση /πώληση (δηλ. ενοικίαση) των δ, χ 'ζ, 9 ωματιων. ωρι εται στα τμηματα : Υποδοχή: Ο χώρος όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες της Υποδοχής βρίσκεται αμέσως μ ετά την κεντρική είσοδο, στο χολ του ξενοδοχείου, σε ε μφαν ές σημ ε ίο, ώστε να ανευρίσκεται εύκολα από κάθ ε εισερχόμενο. Η Υποδοχή αποτελεί το κ εντρικό σημείο δραστηριοτήτων του ξενοδοχε ίου, διότι εκεί γίνεται η καταχώρηση των πελατών, εκεί δίνονται τα δωμάτια και οι πληροφορίες και, τέλος, από ε κεί οι πελάτες αναχωρούν. Σε μερικά, μεγάλα κυρίως καταλύματα, οι κρατήσεις και το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούν ως 8 Μάρας, ΓΑ. (1997). Οργάνωση - Τεχ νικιί Εqτ ιατορ ικώ ν Μονάδων. Αθιίνα, lnt e ι books 9 w~vw. t oιιrist ikiekpaidey~ i.gι-ldocιιι11ents/ho t eldep.pdf 14

15 χωριστά τμ~ίματα, αλλά στις μικρότερ ες μονάδες θεωρούνται ως ένα ενιαίο τμήμα με την Υποδοχή. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα είναι ενσω ματωμένο στην Υποδοχή το Θυρωρείο, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες, ταχυδρομικ~ί υπηρεσία, μεταφορά αποσκευών πελατών, εξωτερ ικές εργασίες, νυχτερινή υπηρεσία κ.λ.π. Κρατήσεις~ Η υπηρεσία ή το τμήμα των Κρατήσεων είνα ι υπεύθυνο για τη λήψη και καταχώρηση των κρατ~ίσεων των δωματίων. Απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός με το τμήμα πωλήσεων και Maι-keting, ειδικά όταν γίνονται κρατήσεις για μεγάλα γκρουπ. Οροφοκομία (Housekeeping): Η αποστολή του τμήματος αυτού είναι κυρίως η καθαριότητα κα η συντήρηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Το τμήμα των ορόφων επιθεωρεί τα διαθέσιμα δωμάτια, καθαρίζει τα κατειλημμένα και κενά δωμάτια και ενημερώνε ι την Υποδοχή για την κατάσταση των δωματίων. Σε ορισμένα καταλύματα η Οροφοκομία θεωρείται ανεξάρτητο τμήμα, συχνά δεν έχε ι περισσότερο προσωπικό από οποιονδήποτε άλλο κλάδο εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου. Υπεύθυνη του τμήματος ε ίναι η προϊσταμένη ορόφων, εν ώ το υπόλοιπο προσωπικό μπορ εί να αποτελείται από τη βοηθό προϊσταμένης, τις επόπτρ ιες και τις καμαριέρες. Αν το ξενοδοχείο διαθέτει δικό του πλυντήριο, στελεχώνεται και από το ανάλογο προσωπικό, το οποίο φροντίζει τα λινά της επιχείρησης. Τα τμήματα της Οροφοκομίας και της Υποδοχής πρέπει να συντονίζονται και να συνεργάζονται στενά, για να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών Τηλεφωνικό Κέντρο: Οι τηλεφωνητές έχουν ως καθήκον να απαντούν στις τηλεφων ικές κλήσεις, να τις συνδέουν με τα κατάλληλα εσωτερικά τηλέφωνα και να κάνουν τις ανάλογες χρεώσεις για τα υπεραστικά τηλε φωνήματα. Επίσης, πραγματοποιούν εγερτήρια, αποστέλλουν τηλεγραφήματα και διαβιβάζουν παραγγελίες που τυχόν αφήνουν οι πελάτες αν κάποιος τους καλέσει 10 Ένστολο Προσωπικό: Πορτιέρηδες, οδηγοί, γκρουμ και υπάλληλοι πάρκινγκ αποτελούν το προσωπικό αυτού του τμήματος, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή μ ε τους πελάτες. Αυτοί υποδέχονται, χαιρετούν και οδηγούν τους πελάτες στην Υποδοχή και στα δωμάτιά τους. Στο τέλος της παραμον1ίς τους, ' 0 Καπίκη - Πιβεροπούλου, Τ. (1998). Υπηρεσία Υποδοχιiς. ΑΒιίνα, lnterbooks. 15

16 συνοδ εύουν του ς πελάτες στο ταμ ε ίο, στην έξοδο και στο μ έσο μεταφοράς του ς. 2.3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (FOOD & BEVERAGE) Περιλαμβάνει τις λειτουργίες των εστιατορίων, των μπαρ, της ταβέρνας, του τμήματος δεξιώσεων καθώς και της κουζίνας και του ζαχαροπλαστείου. Μία σημαντική πηγή εσόδων στα περισσότερα ξενοδοχεία ε ίναι ο κλάδος των επισιτιστικών τμημάτων. Αυτός πε ριλαμβάνει εστιατόρια, καφετέ ριες, μπαρ, κουζίνα, εστιατόριο προσωπικού κ.λ.π. Το τμήμα αυτό υποστηρίζει άλλες λειτουργίες του ξενοδοχε ίου, όπως το σε ρβίρισμα στα δωμάτια (Room Service), δεξιώσεις' 1 κ.λ.π. 2.4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσλήψε ις, ε κπαίδ ευση και εξέλιξη προσωπικού. Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος προσωπικού είναι οι προσλήψεις και επανατοποθετήσε ις υπαλλήλων, η εκπαίδ ευση, η αποζημίωση και η ασφάλειά του ς, η εξασφάλιση ποιοτικών ε ργασιακών σχέσεων και η διεύθυνση του προσωπικού. 2.5 ΤΜΗΜΑ MARΚETING Προβολ1Ί και προώθηση του ξενοδοχείου, έ ρ ευνα και ανάλυση αγοράς, τιμολόγηση κ.λπ. Οι υπάλληλοι του παραπάνω τμήματος επιτελούν τέσσερις λειτουργίες: πωλήσεις, υπηρεσίες συνεδρίων, διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις. Πρωταρχικοί τους στόχοι ε ίναι η πώληση των προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών από το ξενοδοχείο. Στόχος του Marketing είναι να προσελκύσει πελάτες στην επιχε ίρηση μέσω της έρευνας αγοράς, των ανταγωνιστικών προϊόντων, των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και της μελλοντικής ζήτησης. Οι πωλήσεις αποσκοπούν στο να δημιουργ1ίσουν έσοδα από τα προϊόντα του ξενοδοχείου Καπίκη - Πιβεροπούλου, Τ (1998). Υπηρεσία Υποδοχ ι/ς. Αθήνα, Jnterbooks. 12 attach111e11t5-/ αι t icle/2 91 ΜΑ RKETJ NG 16

17 2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Παρακολούθηση οικονομικών Θεμάτων, λογιστικές εργασ ίες, πληρωμ ές, εισπράξεις, μισθο δοσία κ.λπ. Το τμήμα αυτό περιλα μβάν ε ι το λογ ιστ~ίριο, το κεντρικό ταμ είο, το τμήμα προσωπικού, τον έλεγχο, το τμήμα προμηθ ε ιών και αποθηκών και τα ε μπορικά καταστήματα (περίπτε ρο, μπουτίκ, χρυσοχοείο κ.λ.π. ) που ε κμεταλλεύ εται το ξενοδοχείο Οι δραστηριότητες του οικονομικού τμ1ίματος αφορούν στην πληρωμή οφειλόμενων ποσών, εισπράξεις, μισθοδοσία, συν ε ργασίες με τράπεζες, έλεγχο και συγκέντρωση λειτουργικών και οικονομικών στοιχε ιών της επιχείρησης ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Διατήρηση τη ς λε ιτουργικότητας του ξενοδοχείου. Οι αρμοδιότητες του τμ1ίματο ς ε ίναι η καλή διατ~ίρηση της εσωτερικής και εξωτε ρικής εμφάνισης της επιχε ίρησης, καθώς και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού της. Επίσης το τμ11μα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό της πισίνας και της ακτής και για τον εξωραϊσμό του πε ριβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου. Πιο συγκε κριμένα, οι λε ιτουργίες του τμήματος έχουν να κάνουν με τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ξυλουργικά του ξενοδοχείου, τη φροντίδα του κήπου, ελαιοχρωματισμούς κ.λ.π. 2.8 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επιτ~Ίρηση και φρούρηση του ξενοδοχείου από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνουν την επιτήρηση και φρούρηση της επιχείρησης και γενικά τη διασφάλιση των πελατών, υπαλλήλων και επισκεπτών του ξενοδοχείου. Στο πρόγραμμα ασφάλειας συμμετέχει και το υπόλοιπο προσωπικό του καταλύματος 14. Για παράδειγμα, το προσωπικό της Υποδοχής πρέπει να παραδίδει τα κλειδιά των δωματίων μόνο στους πελάτες του ξενοδοχείου και οι καμαριέρες να ανοίγουν την πόρτα ενός υπνοδωματίου μόνο σε πελάτες, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι το δωμάτιο είναι δικό τους. 13 Λσλούμης, Δ. & Ρούπας, Β. (1996). Διοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειριίσεων. Αθιίνα, lnt e ι books 14 > Μελέτες 17

18 Το τμήμα ασφάλε ιας εκτό ς από την ευθύ νη για την σωματική ακεραιότητα των πελατών αναλαμβάνει την προστασία των π ε ριουσιακών στοιχείων της επ ιχε ίρησης και των πελατών. Αποτελείται συν1ίθως από ιδιωτικούς αστυνομικούς και έ ργο του ς ε ίναι να μην επιτρ έπουν την είσοδο σε πελάτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, και να παρακολουθούν το χώρο για την αποφυγή κλοπών ll άλλων ενοχλητικών για τους πελάτες εν ε ργε ιών. 2.9 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ανάπτυξη αθλητικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (spoγts, SPA, γυμναστήριο κ.α.). Μ ε ρικά, εποχιακά κυρίως ξενοδοχε ία διαθέτουν τμ1ίμα ψυχαγωγίας των πελατών τους. Το τμήμα αυτό ασχολείται μ ε την οργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών και καλλιτ εχνικών ε κδηλώσεων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 5 Εφημερίδων, περιοδικών, δώρων, κομμωτ~ίριο, κοσμηματοπωλείο κ.λπ. 15 Λαλούμης, Δ. & Ρούπας, Β. (1996). Δ ι οίκηση Γfρ οσωπικο ύ Τουρ ιστικών Επιχειριίσεων. Αθήνα, lnt e ι books 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Οι προμήθειες είνα ι μια από τις βασικότερες δραστηρ ιότητες τη ς κάθε ξενοδοχεια κή ς ή επισιτιστικής επιχείρησης. Η σημασία και η συμβολ1ί του ς στην επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Το τμήμα προμηθειών έχε ι την ευθύνη για την αγορά αγαθών και έχει ως στόχο την αποτελεσματική αγορά του ς, που απαιτείται σε όλες τις φάσε ις τη ς λε ιτουργίας της επιχείρηση ς. Φυσικά το σύστημα των προμηθειών που Θα εφαρ μόσει κάθε επιχείρηση εξαρτάτα ι από τη Θέση της, τη μορφή τη ς, το πρόγραμμα και την πολιτική της 1 6 Το τμήμα των προμηθ ε ιών, σε μια μεγάλη και οργανωμένη ξενοδοχειακή επιχε ίρηση, βρίσκεται συνήθως κοντά στο χώρο ε ισαγωγ1ί ς (παραλαβής) των προϊόντων, μέσα στο ξενοδοχε ίο, δηλ. στο ισόγειο. Η διαρρύθμιση των χώρων, αν και δ ιαφ έ ρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχε ίο, εξαρτάται βασικά από το είδος, την κατηγορία, τη δυναμικότητα και κυρίως από τη Θέση και τους διαθέ σιμου ς χώρους τη ς επιχε ίρησης. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η επιλογή της θέσης και ο χωροταξικός σχεδ ιασμός θα πρέπε ι να γίνονται σ ε συνάρτηση με τις ε ιδικές ανάγκες του ξενοδοχε ίου και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ομαλ1ί και αποδοτικι'1 λειτουργία του τμήματος των προμηθειών 1 7. Το τμ1ίμα των προμηθ ειώ ν, στην οργανωτική δομ1ί μεγάλης δυναμικότητας ξενοδοχε ιακής μονάδας, υπάγεται στα οικονομικά διαχειριστικά τμήματα και είναι χωρισμένο στα παρακάτω τρία υποτιμήματα: Τμήμα αγορών (puι-chase department) Τμήμα παραλαβών (deliνeι-y department) Αποθηκευτικοί χώροι (stoι-ing facilities) Μ έσα στα όρια των υπευθυνοτήτων και της ιε ραρχίας, το τμήμα των προμηθειών πρέπ ε ι να επιτυγχάνει τους βασικούς του στόχους. Απαραίτητη 16 Λαλούμης, Δ. & Ρ ούπας, Β. (1996). Διο ίκηση Πρ οσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθι/να, Int e ι bo o ks

20 προϋπόθεση θεωρείται, η σωστή αντίληψη της σπουδαιότητας του από τους υπεύθυνους, ώστε το τμ~ίμα να επανδρώνεται μ ε του ς κατάλληλους ανθρώπους, να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και γενικά να παρ έχο νται όλες οι δυνατές διευκολύνσεις για την αποτελεσματικ~ί λειτουργία του. Το τμήμα προμηθ ε ιών προκ ε ιμένου να λειτουργεί επιτυχώς πρ έπ ε ι να πληροί τις εξής προϋποθέ σ ε ις: Κατάλληλη Θέση : Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του τμ11ματο ς παραλαβής θα πρ έπει να γίνεται με κριτήριο τη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής των τροφίμων και ποτών μέ σα στην επιχείρηση, από το σημείο της εισόδου τους μέχρι την παραγωγή και κατανάλωση τους. Αυτό συνεπάγεται εγκατάσταση στο ισόγειο και γειτνίαση με τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους παραγωγής. Αν, για διάφορους λόγους, το τμήμα παραλαβής ε ίναι μακριά από τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπ ε ι να προβλέπονται ασανσέρ ή μεταφορικές ταινίες για τη γρήγορη και ασφαλ1ί μεταφορά των ε μπορ ευμάτων. Επάρκεια χώρου με σωστή διαρρύθμιση: Εκτός από το γραφείο του υπεύθυνου των παραλαβών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γραφείο, τηλέφωνο κ.λ.π.), θα πρέπε ι να εξασφαλίζεται άνετος και με σωστή διαρρύθμιση χώρος που θα διευκολύνει 18 : ο Τη γρήγορη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων. ο Την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας της παραλαβής. ο Την εύκολη και ασφαλή διανομή των προϊόντων στους αποθηκευτικούς χώρους, στα ψυγεία και στα τμήματα παραγωγής. Καλό φωτισμό ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των παραλαβών, και ο Ευκολίες ύδρευσης και αποχέτευσης για την εξασφάλιση καλών συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας. Κατάλληλος εξοπλισμός: Ο βασικός εξοπλισμός του τμ1ίματος παραλαβής είναι ζυγαριές με πλατφόρμα για τη διευκόλυνση του ποσοτικού ελέγχου των ε μπορευμάτων με παράλληλη μείωση εργατικού κόστους. Επίσης, μεταφορικά μέσα (clarks), ανυψωτικά μηχανήματα, και τα θερμόμετρα και 18 wi vw. toιι!'.leithe.~ι/get Jιle.php?f= 12 20

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014 Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική Τι είναι η εστιατορική; Είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των πελατών σε φαγητό και ποτό. Έχει σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Τομείς εργασίας Η έννοια των εργασιακών σχέσεων Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΗ-ΠΕΨ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1189 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ. 1189 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα 1 Ξενοδοχείο 4 αστέρων Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ I (ΠΡΑΚΤΙΚΗ+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τομέας Διάθεσης Δωματίων (Rooms Division)- κρατήσεις, πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 ΟΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟ ΠΟ- ΣΟΣΤΟ CASH AND CARRY ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥ- ΠΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι μία σύνθετη οικονομική μονάδα (δηλαδή πολλές εκμεταλλεύσεις κάτω από την ίδια στέγη) που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (A ΤΑΞΗ) 16/05/14 - ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Certified Front Office Manager (CFOM)

Certified Front Office Manager (CFOM) Certified Front Office Manager (CFOM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με το τέλος του µαθήµατος ο/η µαθητής/τρια θα είναι ικανός/ή να: 1. Αναφέρει ή γράφει διάφορες περιπτώσεις προετοιµασίας και σερβιρίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Τμηματοποίηση αγοράς Τμηματοποίηση πελατών Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίσοι Πώς τους ξεχωρίζω ; Τμηματοποίηση αγοράς Αγορά Ομοιογενής Ανομοιογενής Μοναδική Προσφορά / προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ https://findhome.teicrete.gr Εισαγωγή Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών ενοικίασης καταλυμάτων σε όλο το νησί που απευθύνονται υποχρεωτικά και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Επιχειρηµατική Λειτουργία Κυλικεία Μπαρ - Εστιατόρια Επιχειρηµατική Λειτουργία Αθλητικής Εγκατάστασης Η αθλητική εγκατάσταση είι πόλος έλξης πολλών ανθρώπων (αθλητών, προπονητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA Πλάκα, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73200 Τηλ.: +30.2831025306, Fax: +30.2831025306 email: info@lesteluxuryhomes.com url: www.lesteluxuryhomes.com

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

2009 (3) (3) : 1. (4) 2. (4)

2009 (3) (3) :  1.   (4)            2.   (4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθηµα: Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας!

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας! Βάζουμε θεμέλια στα όνειρά σας! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με επίκεντρο εσάς! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ο Όμιλος Κυριακίδη είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα