ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ INTERCONTINENT AL ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζουράνης Α.Μ.: 39 ΕΠ ΙΒΛΕΠΩΝ Δημήτρης Μυλωνόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ~< ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ1Α

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και στον 'Κόσμο γενικότερα, η ανάπτυξη της Ξενοδοχειακής βιομηχανίας είναι αλματώδης. Όπως γνωρίζουμε, η βιομηχανία αυτή απαρτίζεται από διαφορετικής μορφής μονάδες όπως ξενοδοχε ία πόλεων, παραθ ε ρισμού, motels, campings, διαμερίσματα αρκεί να παρ έχουν ύπνο και φαγητό φυσικά, μιας και η εστίαση αποτελούσε ανέκαθεν μία από τις σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Ελλάδα πάντα υπήρ ξε ένας από τους χώρους που υποστήριξαν σθεναρά τον θεσμό της φιλοξενίας, σε βαθμό μάλιστα που προστατευόταν από μία ανώτερη θεότητα, τον Ξ ένιο Δία. Η φιλοσοφία αυτή έγινε τρόπος ζωής για τους ανθρώπους οι οποίοι συν έδεαν σε κάθ ε τους δραστηριότητα τη φιλοξενία και την εστίαση, δείχνοντας έτσι ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού. Τα ξενοδοχεία στις μέρες μας αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους ως φιλοξενούμενους και προσπαθούν να προσφέ ρουν υπηρ εσίες και φιλοξενία η οποία να ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Αφιερώνουν χρόνο και χρήμα για να ικανοποιήσουν τις γαστρονομικές απαιτήσεις και επιθυμίες ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών και για να κάνουν β έ βαια την επιχείρησή τους πιο ελκυστική για καινούργιου ς πελάτες. Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται - όχι άδικα - το πιο κερδοφόρο της επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίνεται μεγάλο βάρος στην οργάνωση της λειτουργίας του. 2

3 ABSTRACT Ιη ι-ecent decades, both ίη οuι- count1γ and tl1e woι-ld at large, the giόwth of hotel industι-y ίs tremendous. As we know, this industry ίs coιηposed of different type units such as cities hotels, resoι-t, motels, caιηpings, apaι-tments to piόvide enough food and sleep, of course, because the focus has always been one of the ιnost iιηportant huιnan activίties. Greece has always been one of the sites strongly suppoι-ted the institution of hospitality, even to an extent which was protected by a superioγ deity, Zeus the host. This philosophy becaιne a way of life fογ people who aγe connecting to each activity hospitality and cateγing, indicating a higheγ level of civilization. The hotels nowadays tγeat custoιηeγs as guests and stγive to offer the seγvice and hospitality which exceeds theiγ expectations. Spend tίιηe and ιnoney to satisfy their culinary Γequireιηents and desires of even the ιηοst deιnanding custoιηeγs and of couγse ιηake theiγ business ιηοre attractive to new custoιηers. The departιηent of nutγition is - not unjustly - the ιnost profitable of the coιηpany and fογ this reason is given great weight in the organization of its opeiation. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ -ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙ Ε ΥΘΥΝΣΗ Σ ΤΜΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ROOMS DIVISION) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (FOOD & BEVERAGE) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑ ΓΕ ΙΡΕΙΟ-ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟ ΜΠΑΡ OFFICE ΛΑΝΤΖΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΒΑ ΗΜΕΡΑΣ

5 4.8 ΑΠΟΘΙ-ΙΚΕΣ Β ΕΣΤΙΆΡΙΟ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ (gai-d - ωbe) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔ ΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ-ΤΑΜΠΛΟ (TABLEAU) ΓΡΑ<DΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΔΙΆΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP, ISO ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΑΝΑΛ ΥΣΗ PEST (POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL, TECHNOLOGICAL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΆΤΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘ ΕΣΗ MENU ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΥ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΜΕΝΟΥ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι επισιτιστικές επιχε ιρήσε ις ως ανεξάρτητες μονάδες και τα επισιτιστικά τμήματα ξενοδοχε ιακών επιχε ιρήσ εω ν αποτελούν, σήμερα, σημαντικό οικονομικό κλάδο τη ς τουριστικής βιομηχανίας. Οι επισιτιστικές, όπως και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, είναι επιχε ιρήσε ις παροχής υπηρεσιών με σημαντικές ιδιαιτε ρότητε ς και η επιτυχία τους εξα ρτάται από το πόσο αποτελε σματικά διοικούνται. Ιδιαίτε ρα σήμερα, με τον εντε ινόμενο ανταγωνισμό και τις νέες τάσ ε ις και εξελίξε ις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για στελέχη που έχουν σπουδάσε ι διοίκηση αυτών των επιχε ιρήσεων, γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική 1 Η διοίκηση επισιτιστικών επιχε ιρήσ εω ν ή η διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων μια ς ξενοδοχε ιακής επιχε ίρηση ς ασχολείται μ ε τη διοίκηση των λε ιτουργιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγ 1Ί και κατανάλωση των φαγητών και ποτών. Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να π ε ριγράψ ε ι την παραπάνω λειτουργία, αλλά ταυτίζεται π ε ρισσότ ε ρο με τη διοίκηση των επισιτιστικών τμημάτων ξενοδοχε ιακών επιχειρήσεων, ε ίναι "Food and Beverage Management". Ωστόσο, οι λε ιτουργίες των. Food and Beverage Manageιnent δεν π ε ριορίζονται μόνο στις ξενο δοχε ιακές επιχε ιρήσε ις, δεδομένου ότι οι επισιτιστικές δραστηριότητες επε κτείνονται σε πολλούς τομ είς. Παρακάτω επιχειρείται ένας τυπικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των Food and Beverage Management αφενός για να γίνει πιο κατανοητός ο όρος και αφετέρου για να καταδ ε ιχτεί η σπουδαιότητα του και οι τομ ε ίς ε φαρμογής του. 1 Τζωρακολευθεράκη ς, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεω ν. Αθήνα, lnterbooks. 6

7 ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι τουρ ιστικές εγκαταστάσε ις που αναφέρονται και σαν ξενοδοχειακά καταλύματα, ανάλογα με το είδος των προσφ ερό μενω ν υπηρεσιών και τον τρ όπο λειτουργίας του ς δ ιακρίνονται σ ε κατηγορί ες, σύμφωνα με την αρ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ που αφορά τις τεχν ικές προ δ ιαγραφ ές των τουριστικών εγκαταστάσεων τον πάσης μορφής απαιτούμενο εξοπλισμό τους, βάση των οποίων γίνεται και η κατάταξη του ς στην ανάλογη κατηγορία Οι ξενοδοχε ιακές μονάδ ες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του συνδυασμού αγαθών - υπηρ εσιών που προσφ έ ρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας (ελληνικών ή ξένων συμφ ε ρόντων, αλυσίδα, όμιλος κλπ.) ή και τη γεωγραφιιοί πε ριοχή στην οποία λε ιτουργούν. Ανάλογα με την πε ριοχ1ί και τη δ ραστηριότητα τους, τα ξενοδοχε ία διακρίνονται σε αστικά ( city Hotels ), τα οποία είνα ι εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση και στα ξενο δοχε ία διακοπών (resorts), τα οποία είναι γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη πε ριφ έ ρ ε ια και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και κυρίω ς νησιωτικές περιοχές, ενώ λειτουργούν κατά βάση 6 μήν ες από Απρίλιο ως Οκτώβριο. Στην 2η από τις παραπάνω κατηγορί ες, αύξηση παρουσιάζε ι ο πληθυσμό ς των ξενο δοχε ιακών μονάδων που λειτουργούν με το σύστημα «all inclusiνe», δηλαδή του πακέτου διακοπών στην τιμή του οποίου π ε ριλαμβάνονται όλες οι υπηρ εσίες (διαμονή, ε στίαση, αναψυχή) εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο όσον αφορά τη δομή λειτουργίας τους όσο και την οικονομική του ς απόδοση, παρατηρούνται στις ξενοδοχε ιακές μονάδ ες που είναι εγ κατ ε στημ ένες σε πε ριοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί το μείζον τμ~ίμα τη ς τοπικής οικονομιιοίς βάση ς και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «κορ ε σμένες» και ως περιοχέ ς «Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης». Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι το 50% του ξενοδοχειακού δυναμικού τη ς χώρας βρίσκεται συγκεντρωμένο στις προαναφερόμενες πε ριοχές. Παράλληλα, σε ένα μεγάλο αριθμό πε ριοχών, στις πε ρισσότ ε ρ ες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, δεν 7

8 έχουν ισχύ τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου σε ότι αφορά στην ανέγερση κα ι επέκταση ξενοδοχε ιακών μονάδων. Η διαθέσιμη ξενοδο χειακή υποδομή υποδηλών ε ι ως ένα βαθμό το μέγεθος τη ς τουριστικής ανάπτυξης μιας π ε ριοχής, γεγονός που μαρτυρ ε ί ότι ο ξενοδοχε ιακός κλάδο ς αποτελε ί το σημαντικότε ρο τμήμα της τουριστικί1ς βιομηχανίας. Είναι β έ βαιο, ότι ένα μεγάλο μ έ ρο ς της συμβολή ς του τουρισμού στην πε ριφ ε ρ ε ιακή ανάπτυξη της χώρας οφείλεται στην ύπαρξη πολλώ ν ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, η ποιότητα, αλλά και το μέγε θος της τουριστική ς δραστηριότητας σε μία πε ριοχή, επηρ εάζονται σημαντικά από την ποιότητα των χώρων και των υπηρ ε σιών που προσφ έρ ουν τα τοπικά ξενοδοχε ία, σε συνδυασμό με την ευρύτερη υπάρχουσα υποδομ11, όπως το δίκτυο μεταφορών / συγκοινωνιών, οι υπηρ εσίες υγ ε ίας, τα κέντρα ψυχαγωγία ς, αλλά και το φυσικό πε ριβάλλον. 1- Ξενοδοχείο Κλασσιιωύ Τύπου Μια μορφή ξενοδοχε ίου που πε ριλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχή ς,παραμονής,εστιάσεως και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια (του λάχιστον 10) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικού ς χώρους κατατάσσονται σε τάξε ις Πολυτελε ίας (ΑΑ),Α ', Β', Γ',Δ' και Ε '. 2- Ξενοδοχείο Τύπου Μοτέλ Πρόκειται για ξενοδοχε ία που βρίσκονται πάνω σε οδικές αρτηρίες μεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουν μεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και ε μφανίζουν μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων. Μπορούν να αποτελούνται από ένα ή πε ρισσότε ρα μικρά κτίρια ή συγκροτήματα που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ίδιο οικόπεδ ο και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. Μπορούν να διαθέτουν πρατήριο β ενζίνης, υποχρ εωτικώς δε διαθέτουν ε κτεταμένο χώρο για στάθμευση αυτοκινήτων. Κατατάσσονται σε τάξε ις Α ' και Β '. 8

9 3- Ξενοδοχείο Τύπου Ξενώνα Πρόκε ιται για ξενοδοχείο μικρ1ίς δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής και εστιάσεως πελατών υπνοδωμάτια ( τουλάχιστον 1 Ο ) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα έχουν μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρετήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη τάξη των τυπικών ξενοδοχείων. Κατατάσσονται σε τάξεις Πολυτελείας (ΑΑ),Α', Β' και ξενώνες νεότητας Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων Πρόκε ιται για ξενοδοχείο πού διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέ ρων κύριων χώρων με πλ1ίρες λουτρό και μικρό μαγ ε ιρ ε ίο. Κατατάσσονται σε τάξεις Πολυτελείας (ΑΑ),Α',Β',Γ',Δ'. 5- Μιιcτιί Εγιcατάσταση Ξενοδοχείου Κλασιιcού Τύπου ιcαι Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Πρόκε ιται για μορφή ξενοδοχείου που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής και αναψυχής πελατών, καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς χώρους και χώρους διανυκτερεύσεως σε δωμάτια με λουτρό 11 διαμερίσματα ενός,δύο ή περισσότερων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Κύριο χαρακτηριστικό της μονάδας είναι το μέγεθος πού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 κλινών και διατάσσεται υποχρεωτικώς σε πολλά κτίρια ή συγκροτήματα που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο σε ενιαίο οικόπεδο. Κατατάσσονται σε Α' τάξη. 5- Παραδοσιαιcά Καταλύματα Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου με κύριο χαρακτηριστικό την παραδοσιακή αρχιτεκτονικ~ί και εξοπλισμό. Βρίσκονται κυρίως σε παραδοσιακούς οικισμούς. 2 Τζωρακ~λ ευθεράκης, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειριίσεων. Αθ~να, lnterbooks. 9

10 6-Α υτοεξυπηρετούμενα τουριστιιcά ΙCαταλύματα Πρόκειται για μια μορφ1ί καταλυμάτων που οι διαμένοντες φροντίζουν μόνοι τους για τον εφοδ ιασμό τους. Ανήκουν κυρίως στην Α' τάξη και είνα ι τουριστικές κατοικίες και επαύ λεις με διαμερίσματα. 7- Campίng Περιλαμβάνουν χώρους εγκατάστασης τροχόσπιτων και σκηνών που διατίθενται με ενοίκιο ή φέρνουν οι διαμένοντες τα δικά του ς. Κατατάσσονται σε τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'. Κάποια από αυτά διαθέτουν παροχές όπως ιηίηί baι-, πισίνα, καφετέριες κτλ Τουριστιιcές εγιcαταστάσεις με ειδιιcές χρtίσεις Πρόκε ιται για κέντρα παραθ ε ρισμού γυμνιστών, υδροθ ε ραπευηίρια, χιονοδρομικά κέντρα κτλ. 1.1 ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ Τα ξενοδοχε ία όπως και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, υπόκεινται σ ε διαβαθμίσεις που καθορίζονται από τον Ε.Ο.Τ. και κατατάσσονται σε: Τάξεις (παλιό σύστημα κατάταξης) : Lux, Α, Β, Γ, Δ, Ε Αστέρια (νέο σύστημα κατάταξης): 5*****, 4****, 3***, 2**, 1 * Σημειώνεται ότι από την σκοπιά των τεχνικών προδιαγραφών τα ξενοδοχεία τάξης Lux αντιστοιχούν σε κα ι Ε σε 1 *. 5*?i<***, τα Α σε 4****, τα Β σε 3***, τα Γ σε 2**, τα Δ Μέχρ ι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία κατάταξης με το νέο σύστημα, ορισμένα ξενοδοχεία θα ε μφανίζονται να έχουν την παλαιά κατάταξη σε τάξεις (Lux, Α, Β, Γ, Δ και Ε) και ορισμένα τη νέα σε αστέρια (5*****, 4****, 3***, 2**, 1 *). 3 0 Τζωρακολ ευθεράκη ς, Ζ. (1999). Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχε ιριίσ~ων. Αθήνα, lnterbooks. 10

11 Έτσι κάποιος που επιθυμ ε ί να αναζητήσει ξενοδοχείο ανώτατης βαθμίδας θα πρ έπε ι να το αναζητήσει και στα Lux και στα 5*****. Έτσι οι κύριες μορφ ές ξενοδοχείων κατατάσσονται ως ακολούθως: Ξ ενοδοχε ία κλασικού τύπου στις κατηγορίες 5*****, 4****, 3***, 2**, 1 * Ξενοδοχε ία τύπου ιnotel στις κατηγορίες 4**** και 3*** Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στις κατηγορίες 5*****, 4****, 3***,2**, 1* Ξενοδοχεία μικτής εγκατάστασης στις κατηγορίες 5***** και 4**** Σύμφωνα με στοιχε ία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, οι μονάδες που λειτούργησαν το 2003 σ ε ολόκληρη τη χώρα ανήλθαν σε έναντι μονάδων το 1990, δηλαδή σ ε διάστημα 14 ετών παρατηρήθηκε αύξηση 35%. Όσον αφορά στην κατανομ1ί του ξενοδοχε ιακού δυναμικού της χώρας κατά κατηγορία, τα περισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ' κατηγορίας, ο αριθμός των οποίων ανήλθε το 2003 σε (με ρίδιο 20,4%). Στην πε ριφέρ ε ια της Κρήτης βρίσκονται οι περισσότερ ες κλίνες Πολυτελε ίας για το 2003 ( μερίδιο 24,3% επί του συνόλου των κλινών Πολυτελ ε ίας), ενώ τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτε ρο αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών Α' κατηγορίας με κλίνες (με ρίδιο 27,8% επί του συνόλου των κλινών Α' κατηγορίας). Στις κατηγορίες Β' και Γ', οι πε ρισσότερες κλίνες βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Κρήτη με και κλίνες αντίστοιχα (μερίδιο 20% επί του συνόλου των κλινών Β' κατηγορίας και 18,3% επί του συνόλου των κλινών Γ' κατηγορίας), ενώ η Μακεδο νία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλίνες Δ" καιε'κατηγορίαςμε κλίνεςκαιμερίδιο31,1% 4. 4 Ξενοδοχειακό Επιμ ελ ητήριο, ΕΣΥΕ, Επεξεργα σμένα Στοιχεία 11

12 ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Τα τμήματα, ο ι χώ ροι και ο ι δ ρ αστηριότητε ς μίας ξενοδοχε ιακή ς επιχε ίρηση ς εξαρτώνται από 5 : Τον τύπο τη ς ξενοδοχε ιακίί ς επιχε ίρηση ς (ξενοδοχε ίο, μοτέλ, επιπλωμένα δ ιαμ ε ρίσματα κ.λ.π.). Το ε ίδο ς της πελατε ίας που απ ευθύν εται (αστικό, διακοπών κ.λ. π.). Την τάξη της ( ένα ξεν οδ οχε ίο πολυτελε ίας οπωσδήποτε πρ έπ ε ι να έχε ι εστιατόριο και μπαρ). Το μέγ ε θό ς τη ς. 2.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τη διεύθυνση του καταλύματο ς αναλαμβάνε ι άτομο το οποίο εξ ουσιοδ οτείται από τους ιδιοκτήτε ς να ε κπροσωπεί τα συμφ έ ροντά τους. Τα κύρια καθήκοντα του δ ιευθυντή συμπε ριλαμβάνουν σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό, εποπτε ία προσωπικού, διοίκηση και έλεγχο, ώστ ε να επιτευχθούν συγκ ε κριμ ένοι σκοποί και στόχοι. Ο Διευθυντή ς ενό ς ξενοδοχε ίου έχε ι συγκε κριμένα και πολλά καθήκοντα. Η διοίκηση ενός ξενοδοχε ίου περιλαμβάνε ι: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την δ ιοίκηση 11 διεύθυνση των ανθρώπων και τον έλεγχο. Ο διευθυντής προγραματίζε ι την θ έση και την κατάσταση της επιχε ίρησης στο μ έλλον, την πορ ε ία που θα ακολουθήσε ι και τα μ έ σα που θα χρ ειαστούν για να φθάσε ι εκε ί. Θ έτε ι στόχους, στρατηγική, ενέ ργειες και μέ σα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των στόχων σ ε συγκεκριμένο χρόνο. Η Οργάνωση πε ριλαμβ άνε ι τον καταμε ρισμό του συνολικού έ ργου σε επί μέ ρου ς ε ργασίες, σε άτομα και καθορίζονται μεταξύ τους οι σχέ σεις συνε ργασίας. Πχ ομάδα-προσωπικό υπο δοχ1ί ς, λογιστηρίου, κουζίνας, εστιατορίου, ορόφων, συντήρηση ς κλπ. Όλοι αυτοί έχουν πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τους για να 5 Τζωρακολευ θερ6.κη ς, Ζ. (1999). Διο ίκηση Επισιτιστικώ ν Επιχειρήσεων. Αθιiνα, lnt e~b ooks. 12

13 φέρουν σε πέρας το έργο τους, πχ. υποδοχή και καταγραφή του πελάτη, τήρηση λογαρ ιασμών, προετοιμασία και μαγείρεμα φαγητού για όλους τους πελάτες, προ ετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού, τ~1ρηση λογαριασμών, καθαριότητα δωματίων, βλάβες στα δωμάτια κλπ 6 Η Διεύθυνση ή Διοίκηση αναφέρεται στον τρόπο που ε μψυχώνονται οι άνθρωποι, παρακινούνται, εκπαιδεύονται, συνεργάζονται, επικοινωνούν μεταξύ τους για να υλοποιήσουν αποτελεσματικά με διάθεση και ικανότητα τους στόχους της οργάνωσης. Ο Έλεγχος αναφέρεται στην μέτρηση των αποτελεσμάτων και την σύγκρισή τους με πρότυπα, ώστε να επιτυγχάνετα ι η καλύτερη απόδοση και ικανοποίηση των πελατών. Ένας διευθυντής ξενοδοχείου, με τα προσόντα και το πτυχίο του, αναλαμβάνει την διεύθυνση ενός ξενοδοχείου με έγκρ ιση του ΕΟΤ κάθε φορά. Δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ένας διευθυντής ξενοδοχείου συνήθως είναι απόφοιτος τη ς ΑΣΤΕΡ (Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου) 11 της ΑΣΤΕΑΝ (Άγιος Νικόλαος Κρ11της) ή της ΤΕΣΤΕΡ ή άλλης τουριστικής επαγγελματ ικi1ς σχολής Στην Ελλάδα. Μπορεί να έχε ι σπουδάσει σε μία από τις γνωστές τουριστικές σχολές της Ελβετίας πχ Σχολή της Λωζάνης ή σε παν επιστήμιο στην Αμερική ή την Αγγλία. ΣΊΊμερα όλο και π ε ρισσότερο ι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν και δεύτερο πτυχίο στα οικονομικά ή μεταπτυχιακό σε Θέματα τουρισμού 7. Στην Ελλάδα μεταπτυχιακό στον τουρισμό έχε ι μόνο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Χίο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειρα ιά. Μετά τις σπουδές το στέλεχος ξενοδοχείου επιλέγ ε ι να ασχοληθεί σε κάποιο τμήμα του ξενοδοχείου, αποκτά εμπειρία, μεταφέρεται σε άλλο τμήμα, και μέσα σε κάποιο χρόνο που εξαρτάται από τ~1ν γνώση και τις ικανότητες αναλαμβάνει την διεύθυνση ξενοδοχείου. Ο διευθυντής ξενοδοχείου πρέπει να είναι καλός εκπαιδευτής για να στ~1ρίζει και να βοηθά τους εργαζό μενους να κατανοήσουν το έ ργο τους και να το υλοποιήσουν με τον ευκολότε ρο τρόπο και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα 6 Μάρας, ΓΑ. (1997). Οργάνωσrι - Τεχνική Εστιατορικών Μονάδων. Αθήνα, lnteι books 7 aueb.gι /de/aιιlt. asp? id... lcid 13

14 ξενοδοχείο έχε ι σαν σκοπό την υποδοχ11 και φιλοξενία του τουρίστα που έρχετα ι στον τόπο μας γ ια ν α ξεκου ρ αστεί, να θαυμάσει το φυσικό περ ιβ άλλον, να γνω ρίσ ε ι την ιστορία και να επισκεφθεί τον πλούτο τον πολιτιστικό ώστε να δεθεί μ ε το νησί, τους ανθρώπου ς δημιουργώντας θετική στάση και επιθυμία να επανέλθε ι. Ο διευθυντ~ίς δημιουργεί το π ε ριβάλλον για να επιτευχθούν τα παραπάνω και χρειάζεται να είναι γνώστης της ιστορίας και όσων προσφ έ ρει το νησί, να επικοινωνε ί με τους ανθρώπους για να τα μεταφ έ ρει να καταλα βαίνε ι ποιες ε ίναι οι ανάγκες του ς για να ικανοποιούνται απλά, και να δημιουργούν αλησμόνητες εντυπώσ ε ις. Πο λύ σημαντικό είναι να γνωρίζει το πε ριβάλλον το τουριστικό, οικονομικό, πο λιτικό κλπ ώστ ε να ε ίναι σε θ έση να το ε κτιμήσει και συνεχώς να προσαρμό ζε ι την επιχείρηση μέσα σ' αυτό για να προ λα βαίνει τις αλλαγές και να αντιμετωπίζει τον πολύ υψηλό ανταγωνισμό 8. Η γνώση ξένων γλωσσών, ο χειρισμός Η/Υ, η γνώση μάρκετινγκ, οικονομικών, συναισθηματικής νοημοσύνη ς, δημόσιων σχέσεων είναι με ρικά από τα προσόντα που ξεχωρίζουν τον διευθυντή και κατά συνέπε ια την επιχείρηση. Π έ ρα από όλα απαιτείται πλήρης αφοσίωση και δέσμευση στο έ ργο που έχε ι αναλάβει και το καθήκον του. 2.2 ΤΜΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ROOMS DIVISION) Έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διάθεση /πώληση (δηλ. ενοικίαση) των δ, χ 'ζ, 9 ωματιων. ωρι εται στα τμηματα : Υποδοχή: Ο χώρος όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες της Υποδοχής βρίσκεται αμέσως μ ετά την κεντρική είσοδο, στο χολ του ξενοδοχείου, σε ε μφαν ές σημ ε ίο, ώστε να ανευρίσκεται εύκολα από κάθ ε εισερχόμενο. Η Υποδοχή αποτελεί το κ εντρικό σημείο δραστηριοτήτων του ξενοδοχε ίου, διότι εκεί γίνεται η καταχώρηση των πελατών, εκεί δίνονται τα δωμάτια και οι πληροφορίες και, τέλος, από ε κεί οι πελάτες αναχωρούν. Σε μερικά, μεγάλα κυρίως καταλύματα, οι κρατήσεις και το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούν ως 8 Μάρας, ΓΑ. (1997). Οργάνωση - Τεχ νικιί Εqτ ιατορ ικώ ν Μονάδων. Αθιίνα, lnt e ι books 9 w~vw. t oιιrist ikiekpaidey~ i.gι-ldocιιι11ents/ho t eldep.pdf 14

15 χωριστά τμ~ίματα, αλλά στις μικρότερ ες μονάδες θεωρούνται ως ένα ενιαίο τμήμα με την Υποδοχή. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα είναι ενσω ματωμένο στην Υποδοχή το Θυρωρείο, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες, ταχυδρομικ~ί υπηρεσία, μεταφορά αποσκευών πελατών, εξωτερ ικές εργασίες, νυχτερινή υπηρεσία κ.λ.π. Κρατήσεις~ Η υπηρεσία ή το τμήμα των Κρατήσεων είνα ι υπεύθυνο για τη λήψη και καταχώρηση των κρατ~ίσεων των δωματίων. Απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός με το τμήμα πωλήσεων και Maι-keting, ειδικά όταν γίνονται κρατήσεις για μεγάλα γκρουπ. Οροφοκομία (Housekeeping): Η αποστολή του τμήματος αυτού είναι κυρίως η καθαριότητα κα η συντήρηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Το τμήμα των ορόφων επιθεωρεί τα διαθέσιμα δωμάτια, καθαρίζει τα κατειλημμένα και κενά δωμάτια και ενημερώνε ι την Υποδοχή για την κατάσταση των δωματίων. Σε ορισμένα καταλύματα η Οροφοκομία θεωρείται ανεξάρτητο τμήμα, συχνά δεν έχε ι περισσότερο προσωπικό από οποιονδήποτε άλλο κλάδο εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου. Υπεύθυνη του τμήματος ε ίναι η προϊσταμένη ορόφων, εν ώ το υπόλοιπο προσωπικό μπορ εί να αποτελείται από τη βοηθό προϊσταμένης, τις επόπτρ ιες και τις καμαριέρες. Αν το ξενοδοχείο διαθέτει δικό του πλυντήριο, στελεχώνεται και από το ανάλογο προσωπικό, το οποίο φροντίζει τα λινά της επιχείρησης. Τα τμήματα της Οροφοκομίας και της Υποδοχής πρέπει να συντονίζονται και να συνεργάζονται στενά, για να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών Τηλεφωνικό Κέντρο: Οι τηλεφωνητές έχουν ως καθήκον να απαντούν στις τηλεφων ικές κλήσεις, να τις συνδέουν με τα κατάλληλα εσωτερικά τηλέφωνα και να κάνουν τις ανάλογες χρεώσεις για τα υπεραστικά τηλε φωνήματα. Επίσης, πραγματοποιούν εγερτήρια, αποστέλλουν τηλεγραφήματα και διαβιβάζουν παραγγελίες που τυχόν αφήνουν οι πελάτες αν κάποιος τους καλέσει 10 Ένστολο Προσωπικό: Πορτιέρηδες, οδηγοί, γκρουμ και υπάλληλοι πάρκινγκ αποτελούν το προσωπικό αυτού του τμήματος, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή μ ε τους πελάτες. Αυτοί υποδέχονται, χαιρετούν και οδηγούν τους πελάτες στην Υποδοχή και στα δωμάτιά τους. Στο τέλος της παραμον1ίς τους, ' 0 Καπίκη - Πιβεροπούλου, Τ. (1998). Υπηρεσία Υποδοχιiς. ΑΒιίνα, lnterbooks. 15

16 συνοδ εύουν του ς πελάτες στο ταμ ε ίο, στην έξοδο και στο μ έσο μεταφοράς του ς. 2.3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (FOOD & BEVERAGE) Περιλαμβάνει τις λειτουργίες των εστιατορίων, των μπαρ, της ταβέρνας, του τμήματος δεξιώσεων καθώς και της κουζίνας και του ζαχαροπλαστείου. Μία σημαντική πηγή εσόδων στα περισσότερα ξενοδοχεία ε ίναι ο κλάδος των επισιτιστικών τμημάτων. Αυτός πε ριλαμβάνει εστιατόρια, καφετέ ριες, μπαρ, κουζίνα, εστιατόριο προσωπικού κ.λ.π. Το τμήμα αυτό υποστηρίζει άλλες λειτουργίες του ξενοδοχε ίου, όπως το σε ρβίρισμα στα δωμάτια (Room Service), δεξιώσεις' 1 κ.λ.π. 2.4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσλήψε ις, ε κπαίδ ευση και εξέλιξη προσωπικού. Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος προσωπικού είναι οι προσλήψεις και επανατοποθετήσε ις υπαλλήλων, η εκπαίδ ευση, η αποζημίωση και η ασφάλειά του ς, η εξασφάλιση ποιοτικών ε ργασιακών σχέσεων και η διεύθυνση του προσωπικού. 2.5 ΤΜΗΜΑ MARΚETING Προβολ1Ί και προώθηση του ξενοδοχείου, έ ρ ευνα και ανάλυση αγοράς, τιμολόγηση κ.λπ. Οι υπάλληλοι του παραπάνω τμήματος επιτελούν τέσσερις λειτουργίες: πωλήσεις, υπηρεσίες συνεδρίων, διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις. Πρωταρχικοί τους στόχοι ε ίναι η πώληση των προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών από το ξενοδοχείο. Στόχος του Marketing είναι να προσελκύσει πελάτες στην επιχε ίρηση μέσω της έρευνας αγοράς, των ανταγωνιστικών προϊόντων, των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και της μελλοντικής ζήτησης. Οι πωλήσεις αποσκοπούν στο να δημιουργ1ίσουν έσοδα από τα προϊόντα του ξενοδοχείου Καπίκη - Πιβεροπούλου, Τ (1998). Υπηρεσία Υποδοχ ι/ς. Αθήνα, Jnterbooks. 12 attach111e11t5-/ αι t icle/2 91 ΜΑ RKETJ NG 16

17 2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Παρακολούθηση οικονομικών Θεμάτων, λογιστικές εργασ ίες, πληρωμ ές, εισπράξεις, μισθο δοσία κ.λπ. Το τμήμα αυτό περιλα μβάν ε ι το λογ ιστ~ίριο, το κεντρικό ταμ είο, το τμήμα προσωπικού, τον έλεγχο, το τμήμα προμηθ ε ιών και αποθηκών και τα ε μπορικά καταστήματα (περίπτε ρο, μπουτίκ, χρυσοχοείο κ.λ.π. ) που ε κμεταλλεύ εται το ξενοδοχείο Οι δραστηριότητες του οικονομικού τμ1ίματος αφορούν στην πληρωμή οφειλόμενων ποσών, εισπράξεις, μισθοδοσία, συν ε ργασίες με τράπεζες, έλεγχο και συγκέντρωση λειτουργικών και οικονομικών στοιχε ιών της επιχείρησης ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Διατήρηση τη ς λε ιτουργικότητας του ξενοδοχείου. Οι αρμοδιότητες του τμ1ίματο ς ε ίναι η καλή διατ~ίρηση της εσωτερικής και εξωτε ρικής εμφάνισης της επιχε ίρησης, καθώς και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού της. Επίσης το τμ11μα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό της πισίνας και της ακτής και για τον εξωραϊσμό του πε ριβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου. Πιο συγκε κριμένα, οι λε ιτουργίες του τμήματος έχουν να κάνουν με τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ξυλουργικά του ξενοδοχείου, τη φροντίδα του κήπου, ελαιοχρωματισμούς κ.λ.π. 2.8 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επιτ~Ίρηση και φρούρηση του ξενοδοχείου από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνουν την επιτήρηση και φρούρηση της επιχείρησης και γενικά τη διασφάλιση των πελατών, υπαλλήλων και επισκεπτών του ξενοδοχείου. Στο πρόγραμμα ασφάλειας συμμετέχει και το υπόλοιπο προσωπικό του καταλύματος 14. Για παράδειγμα, το προσωπικό της Υποδοχής πρέπει να παραδίδει τα κλειδιά των δωματίων μόνο στους πελάτες του ξενοδοχείου και οι καμαριέρες να ανοίγουν την πόρτα ενός υπνοδωματίου μόνο σε πελάτες, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι το δωμάτιο είναι δικό τους. 13 Λσλούμης, Δ. & Ρούπας, Β. (1996). Διοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειριίσεων. Αθιίνα, lnt e ι books 14 > Μελέτες 17

18 Το τμήμα ασφάλε ιας εκτό ς από την ευθύ νη για την σωματική ακεραιότητα των πελατών αναλαμβάνει την προστασία των π ε ριουσιακών στοιχείων της επ ιχε ίρησης και των πελατών. Αποτελείται συν1ίθως από ιδιωτικούς αστυνομικούς και έ ργο του ς ε ίναι να μην επιτρ έπουν την είσοδο σε πελάτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, και να παρακολουθούν το χώρο για την αποφυγή κλοπών ll άλλων ενοχλητικών για τους πελάτες εν ε ργε ιών. 2.9 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ανάπτυξη αθλητικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (spoγts, SPA, γυμναστήριο κ.α.). Μ ε ρικά, εποχιακά κυρίως ξενοδοχε ία διαθέτουν τμ1ίμα ψυχαγωγίας των πελατών τους. Το τμήμα αυτό ασχολείται μ ε την οργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών και καλλιτ εχνικών ε κδηλώσεων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 5 Εφημερίδων, περιοδικών, δώρων, κομμωτ~ίριο, κοσμηματοπωλείο κ.λπ. 15 Λαλούμης, Δ. & Ρούπας, Β. (1996). Δ ι οίκηση Γfρ οσωπικο ύ Τουρ ιστικών Επιχειριίσεων. Αθήνα, lnt e ι books 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Οι προμήθειες είνα ι μια από τις βασικότερες δραστηρ ιότητες τη ς κάθε ξενοδοχεια κή ς ή επισιτιστικής επιχείρησης. Η σημασία και η συμβολ1ί του ς στην επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Το τμήμα προμηθειών έχε ι την ευθύνη για την αγορά αγαθών και έχει ως στόχο την αποτελεσματική αγορά του ς, που απαιτείται σε όλες τις φάσε ις τη ς λε ιτουργίας της επιχείρηση ς. Φυσικά το σύστημα των προμηθειών που Θα εφαρ μόσει κάθε επιχείρηση εξαρτάτα ι από τη Θέση της, τη μορφή τη ς, το πρόγραμμα και την πολιτική της 1 6 Το τμήμα των προμηθ ε ιών, σε μια μεγάλη και οργανωμένη ξενοδοχειακή επιχε ίρηση, βρίσκεται συνήθως κοντά στο χώρο ε ισαγωγ1ί ς (παραλαβής) των προϊόντων, μέσα στο ξενοδοχε ίο, δηλ. στο ισόγειο. Η διαρρύθμιση των χώρων, αν και δ ιαφ έ ρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχε ίο, εξαρτάται βασικά από το είδος, την κατηγορία, τη δυναμικότητα και κυρίως από τη Θέση και τους διαθέ σιμου ς χώρους τη ς επιχε ίρησης. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η επιλογή της θέσης και ο χωροταξικός σχεδ ιασμός θα πρέπε ι να γίνονται σ ε συνάρτηση με τις ε ιδικές ανάγκες του ξενοδοχε ίου και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ομαλ1ί και αποδοτικι'1 λειτουργία του τμήματος των προμηθειών 1 7. Το τμ1ίμα των προμηθ ειώ ν, στην οργανωτική δομ1ί μεγάλης δυναμικότητας ξενοδοχε ιακής μονάδας, υπάγεται στα οικονομικά διαχειριστικά τμήματα και είναι χωρισμένο στα παρακάτω τρία υποτιμήματα: Τμήμα αγορών (puι-chase department) Τμήμα παραλαβών (deliνeι-y department) Αποθηκευτικοί χώροι (stoι-ing facilities) Μ έσα στα όρια των υπευθυνοτήτων και της ιε ραρχίας, το τμήμα των προμηθειών πρέπ ε ι να επιτυγχάνει τους βασικούς του στόχους. Απαραίτητη 16 Λαλούμης, Δ. & Ρ ούπας, Β. (1996). Διο ίκηση Πρ οσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθι/να, Int e ι bo o ks

20 προϋπόθεση θεωρείται, η σωστή αντίληψη της σπουδαιότητας του από τους υπεύθυνους, ώστε το τμ~ίμα να επανδρώνεται μ ε του ς κατάλληλους ανθρώπους, να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και γενικά να παρ έχο νται όλες οι δυνατές διευκολύνσεις για την αποτελεσματικ~ί λειτουργία του. Το τμήμα προμηθ ε ιών προκ ε ιμένου να λειτουργεί επιτυχώς πρ έπ ε ι να πληροί τις εξής προϋποθέ σ ε ις: Κατάλληλη Θέση : Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του τμ11ματο ς παραλαβής θα πρ έπει να γίνεται με κριτήριο τη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής των τροφίμων και ποτών μέ σα στην επιχείρηση, από το σημείο της εισόδου τους μέχρι την παραγωγή και κατανάλωση τους. Αυτό συνεπάγεται εγκατάσταση στο ισόγειο και γειτνίαση με τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους παραγωγής. Αν, για διάφορους λόγους, το τμήμα παραλαβής ε ίναι μακριά από τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπ ε ι να προβλέπονται ασανσέρ ή μεταφορικές ταινίες για τη γρήγορη και ασφαλ1ί μεταφορά των ε μπορ ευμάτων. Επάρκεια χώρου με σωστή διαρρύθμιση: Εκτός από το γραφείο του υπεύθυνου των παραλαβών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γραφείο, τηλέφωνο κ.λ.π.), θα πρέπε ι να εξασφαλίζεται άνετος και με σωστή διαρρύθμιση χώρος που θα διευκολύνει 18 : ο Τη γρήγορη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων. ο Την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας της παραλαβής. ο Την εύκολη και ασφαλή διανομή των προϊόντων στους αποθηκευτικούς χώρους, στα ψυγεία και στα τμήματα παραγωγής. Καλό φωτισμό ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των παραλαβών, και ο Ευκολίες ύδρευσης και αποχέτευσης για την εξασφάλιση καλών συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας. Κατάλληλος εξοπλισμός: Ο βασικός εξοπλισμός του τμ1ίματος παραλαβής είναι ζυγαριές με πλατφόρμα για τη διευκόλυνση του ποσοτικού ελέγχου των ε μπορευμάτων με παράλληλη μείωση εργατικού κόστους. Επίσης, μεταφορικά μέσα (clarks), ανυψωτικά μηχανήματα, και τα θερμόμετρα και 18 wi vw. toιι!'.leithe.~ι/get Jιle.php?f= 12 20

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΜΠΕΛΕΚΑ ΔΟΜΝΑ ΑΜ: 41 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 1 1.1. Ο ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα. 1 Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και από την αγγλική touring που σημαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διαγραμμάτων

Κατάλογος Διαγραμμάτων Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου Athenaeum InterContinental Κο Πάνο Παναγιωτόπουλο, που χωρίς την συγκατάθεση του δεν θα ήταν δυνατό να είχα πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διεθνείς τάσεις στην ξενοδοχειακή αγορά 1 1.1 Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1 1.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα