Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,"

Transcript

1 Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. Εὐλόγησον, πάτερ. Πολλοὶ εἶναι, πράγματι, οἱ θεοφεγγεῖς καὶ φωτοφόροι ἀστέρες, οἱ ὁποῖοι περιαυγάζουν καὶ στολίζουν τοῦ Χριστοῦ τὴν Εκκλησία, μὲ βύσσο καὶ πορφύρα τὴν ἐνδύουν πορφύρα, λέγω, ἐκείνην ποὺ ἔγινε ἀπὸ αἵματα ἀθλητικὰ καὶ ἀπὸ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες. Ὁλοφάνερα ὅλοι βλέπουμε μὲ πόσο πολυάριθμο στράτευμα τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως εἶναι στολισμένος ὁ πάνσεπτος τοῦτος ναός ἀπὸ ἐδῶ χοροὶ δικαίων καὶ προφητῶν, ἀπὸ ἐκεῖ χοροὶ μαρτύρων καὶ ἱεραρχῶν ἀπὸ ἐδῶ ὁσίων καὶ ὁμολογητῶν, ἀπὸ ἐκεῖ γυναικῶν ὁσίων καὶ ἀθλοφόρων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ θεοσύλλεκτοι χοροὶ τῶν ἁγίων εἶναι ὁ στολισμὸς καὶ ἡ ὡραιότης τῆς μητέρας μας Εκκλησίας τὰ ἔπαθλα καὶ οἱ ἀγῶνες τους εἶναι ἔργο τῆς γλώσσας καὶ τῶν χεριῶν. Διότι ὅσα οἱ συγγραφεῖς διηγοῦνται γιὰ τοὺς ἁγίους, αὐτὰ ἁγιογραφοῦν καὶ οἱ ζωγράφοι στὶς εἰκόνες καὶ στοὺς ἱεροὺς τοίχους τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀλλὰ γιατί διηγοῦνται οἱ συγγραφεῖς καὶ ἁγιογραφοῦν οἱ ζωγράφοι; Εχουν τάχα οἱ ἅγιοι ἀνάγκη τῆς διηγήσεως τῶν κατορθωμάτων τους ἢ τῆς ἁγιογραφήσεως τῆς μορφῆς τους; Κάθε ἄλλο. Διότι, ἀλήθεια, ἔχουν κατοικητήριο τὴν ἄνω Ιερουσαλήμ, τῆς ὁποίας τὰ τείχη εἶναι ζωγραφισμένα στὰ χέρια τοῦ ἀόρατου Πατρός, ἐνῶ τὰ κατορθώματά τους τὰ διηγοῦνται οἱ ἄγγελοι. Διότι, πράγματι, τῶν ἀγγέλων ἔφθασαν τὰ τάγματα καὶ τὸν βίο ἐκείνων ζήλεψαν ἄμεμπτα. Γιὰ χάρη μας, λοιπόν, κοπιάζουν οἱ συγγραφεῖς καὶ οἱ ζωγράφοι, γιὰ ν ἁγιαζόμαστε δηλαδὴ καὶ ἐμεῖς καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν ἀσπασμὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων τους καὶ ἐπὶ πλέον, ἀπὸ ὅσα μαθαίνουμε διαβάζοντας τὰ ἱερὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ ὁλοφάνερα βλέποντάς τα, νὰ παρακινούμαστε στὴ ἀρετὴ καὶ νὰ προσπαθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, νὰ μιμηθοῦμε αὐτοὺς τοὺς ἅγιους ἄνδρες. Ἀλλά, κοντὰ σ αὐτοὺς τοὺς θεολαμπεῖς ἀστέρες τῆς Εκκλησίας, λάμπει σήμερα καὶ ἀστράφτει καὶ ἕνας νεοφανής ἀστέρας, πραγματικὰ φωτοφόρος καὶ αὐτὸς καὶ ἄδυτος. Θέλεις ὅμως νὰ μάθεις ποιὸς εἶναι; Αὐτὸς εἶναι ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος, ἡ ἀληθινὰ ἀδαμάντινη καὶ γενναία ψυχή. Δίκαια ὀνομάσθηκε Λεόντιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, διότι, ὅσο δυνατὸ εἶναι τὸ λιοντάρι στὸ σῶμα, τόσο δυνατὸς καὶ ἰσχυρὸς ἦταν ὁ ὅσιος στὴν ψυχή. Καὶ ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνο ἄφοβα ὁρμᾶ πάνω σ ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων καὶ θανατώνει ὅσους τυχαίνει νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἔτσι καὶ αὐτὸς ὅρμησε ἐναντίον τοῦ πονηροῦ στρατεύματος τῶν δαιμόνων καὶ τελικὰ συνέτριψε ὅλων τὶς κεφαλὲς μὲ τοῦ σταυροῦ τὴ δύναμη. Ποῦ εἶναι τώρα οἱ ἄθλιοι Λατίνοι, ποὺ λένε ὅτι μᾶς ἐγκατέλειψεν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ; 2 Νά πού, μὲ τὴ θεία χάρη, μέχρι σήμερα καὶ μάρτυρες γίνονται καὶ ὅσιοι βρίσκονται. Ἂς κλειστεῖ, λοιπόν, τὸ στόμα τους, διότι ἔμαθε νὰ καταφέρεται ἄδικα κατὰ τοῦ Θεοῦ (πρβλ. Ψαλμ. 74, 6). Ἂς ἐντραποῦμε καὶ ἐμεῖς, ποὺ λέμε πώς εἶναι ἀδύνατον σήμερα νὰ ἐπιδοθοῦμε σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες. Νά ποὺ σήμερα ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος καὶ ἐκείνων τὰ στόματα φράζει καὶ ἐμᾶς κάνει νὰ ἐντραποῦμε. Διότι καὶ αὐτὸς στοὺς ἐσχάτους τούτους καὶ δυστυχεῖς καιροὺς ἔζησε καὶ μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔζησαν σὲ τούτους τοὺς καιρούς, συναναστρεφόταν. Αὐτὸς ὅμως ὅλα τὰ ἐγκόσμια καὶ τὸν ἴδιο τὸν κόσμο καταφρόνησε. Σῶμα δυσμεταχείριστο εἶχε καὶ αὐτός, ἀλλὰ μὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες τὸ ἐδάμαζε. Τὶς ἴδιες αἰσθήσεις εἶχε, ποὺ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς, ἐπάσχιζε ὅμως νὰ τὶς ὑποτάξει στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

2 Ἀλλὰ προσέξετε, παρακαλῶ, ἅγιοι πατέρες, γιὰ νὰ ἀκούσετε μὲ συντομία τὸν παρόντα βίο τοῦ ὁσίου πατέρα μας Λεοντίου, ἐπειδὴ μέχρι τώρα μᾶς ἦταν ἄγνωστος. Ξέρω πώς ἔχετε συνηθίσει ν ἀκοῦτε λόγους μακροὺς καὶ ρητορικοὺς καὶ συνταγμένους ἀπὸ ἄνδρες σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονες. Ἀλλά, παρακαλῶ, μὴν ἀνησυχεῖτε γι αὐτό. Διότι, μολονότι δὲν θὰ μπορέσω, ἐξαιτίας τῆς ἀμάθειάς μου, νὰ διηγηθῶ τὸν βίο τοῦ ὁσίου σὲ μορφὴ λόγου καὶ μὲ ρητορικὴν εὐγλωττία, πάντως, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ μπορέσω νὰ τὸν διηγηθῶ μὲ μιὰν ἁπλὴ μόνο διήγηση. Μὲ αὐτὴ θὰ γίνει ὁλοφάνερος, ὅσο εἶναι δυνατόν, ὁ βίος τοῦ ὁσίου, ἀλλὰ θὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἡ ἐντολὴ τῶν σεβασμίων ἐπιτρόπων τῆς ἱερᾶς ταύτης μονῆς τοῦ ἁγίου Διονυσίου, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐπρόσταξαν νὰ μεταφέρω τὸν βίο τοῦ ὁσίου ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ ἑλληνικὴ γλώσσα στὴν ἁπλούστερη. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος ἦταν ἀπὸ τὸ περίφημο Ἀνάπλι. Τοῦτο εἶναι ἕνα κάστρο τοῦ Μοριᾶ πολὺ θαυμαστὸ καὶ γιὰ τὰ ἰσχυρὰ τείχη, ποὺ ἔχει, καὶ γιὰ τὸ λιμάνι, ποὺ βρίσκεται μπροστά του, καὶ προπαντὸς γιὰ τὸ ἔδαφός του, ποὺ εἶναι πολὺ καρπερὸ καὶ γόνιμο. Σ αὐτὸ τὸ κάστρο γεννήθηκαν, παλαιότερα καὶ πρόσφατα, πολλοὶ σοφοὶ καὶ ἐνάρετοι ἄνδρες σ αὐτὸ τὸ κάστρο γεννήθηκε ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος Ἀγαμέμνων καὶ ἄλλοι σοφοὶ Ελληνες, καθώς καὶ ἀργότερα πολλοὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς πίστεώς μας. Ἀπὸ αὐτὸ λοιπὸν τὸ ξακουστὸ Ἀνάπλι ἀνέτειλε αὐτὸς ὁ λαμπρὸς σὰν τὸν ἥλιο ἀστέρας, ὁ ὅσιος, λέγω, πατέρας μας Λεόντιος. Ἀλλὰ ποιοί ἦταν οἱ γονεῖς του, πῶς ὀνομάζονταν, πῶς ἐπολιτεύονταν καὶ ἐζοῦσαν, τοῦτο δὲν τὸ ξέρουμε, ἐπειδὴ ἐξαρχῆς ὁ ὅσιος δὲν τὸ ἐφανέρωσε. Διότι, μόλις χωρίστηκε ἀπ τὴ μητρικὴ ἀγκαλιά, εὐθὺς ἀγάπησε τὴ μοναχικὴ βιοτὴ καὶ ἄρχισε νὰ διαμένει σὲ ἔρημους καὶ ἥσυχους τόπους, προσπαθώντας νὰ ἐκπληρώσει τὸ εὐαγγελικὸν ἐκεῖνο ρητό, ὅτι «ὅποιος ἀγαπάει πατέρα ἢ μητέρα παραπάνω ἀπὸ μένα, δὲν εἶναι ἄξιος γιὰ μαθητής μου» (Ματθ. 10, 37). Πλὴν ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ καταλάβουμε ἀπὸ τὸν καρπὸ τί ἦταν τὸ δέντρο. Διότι δὲν παίρνει κανεὶς ἀπὸ τὰ ἀγκάθια σῦκα οὔτε ἀπὸ τὰ τριβόλια σταφύλια (πρβλ. Ματθ. 7, 16). Ενάρετοι λοιπὸν καὶ φιλόχριστοι καὶ εὐσεβεῖς ὡς πρὸς τὴν πίστη καὶ ἐργάτες τῶν θείων ἐντολῶν ἦταν καὶ οἱ γονεῖς τοῦ ὁσίου. Ετσι λοιπὸν ὁ ὅσιος, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε πατέρα καὶ μητέρα, συγγενεῖς καὶ φίλους, εὐθὺς ἐπιδόθηκε σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες καί, μολονότι νέος πολὺ στὰ χρόνια, ἀπέκτησε γεροντικὴ γνώση. Ἀλλὰ ποιὸς δὲν θὰ θαυμάσει, ποιὸς δὲν θὰ ἀπορήσει, βλέποντας, σὲ τέτοια νεαρὴ ἡλικία, φρονήματα καὶ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες γέροντα; Μὲ δίκαιο τρόπο πρέπει νὰ ποῦμε καὶ γι αὐτὸν τὸ σολομώντειο ἐκεῖνο ρητό: τούτη, δηλαδὴ τὴ φρόνηση, «τὴν ἀναζήτησα ἀπὸ τὰ νιάτα μου, γιὰ νὰ τὴν κάνω σύζυγό μου» (Σοφ. Σολ. 8, 2). Τὰ νεανικὰ αὐτὰ χρόνια οἱ τότε συνομήλικοι τοῦ ὁσίου τὰ ξόδευαν, οἱ ἄμυαλοι, σὲ κύβους καὶ χοροὺς καὶ παιχνίδια καὶ ἄλλα ψυχοβλαβῆ πράγματα. Εκεῖνος ὅμως, ὁ μακάριος, τὰ ξόδευε σὲ νηστεῖες, σὲ προσευχές, σὲ κακοπάθειες καὶ ταλαιπωρίες τοῦ σώματος, ξέροντας καὶ τοῦτο καλά, ὅτι ὅσο ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρωπος φθείρεται, τόσο ὁ ἐσωτερικὸς ἀνανεώνεται (πρβλ. Β Κορ. 4, 16). Ὤ, τί εὐλογημένη πράγματι, καὶ γενναία ψυχή! Νύχτα καὶ ἡμέρα δὲν ἔπαυεν ὁ μακάριος, σὰν φιλόπονη μέλισσα, νὰ διαλέγει τὰ ἄνθη τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί, σὰν διψασμένο ἐλάφι, νὰ τρέχει ὅπου μάθαινε πώς εὑρίσκετο κανένας ἐνάρετος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ αὐτὸν ὁποιοδήποτε θεάρεστο ἔργο καὶ νὰ τὸ βάλει εὐθὺς σὲ ἐφαρμογή, ξέροντας καλὰ καὶ τοῦτο, ὅτι τὰ θεάρεστα ἔργα, ἀφοῦ τὰ μάθει κανείς, πρέπει μὲ προθυμία νὰ τὰ πραγματοποιήσει. Καθώς λέει καὶ ὁ Σολομών, μὴ γίνεσαι ὀκνηρὸς σὲ καλὰ ἔργα (πρβλ. Παρ. 6, 9). Ὅσο λοιπὸν ἡ περιοχὴ τοῦ Ναυπλίου ἦταν ἥσυχη καὶ ἀτάραχη, ἡσύχαζε ὁ ὅσιος σὲ ἕνα μονύδριο. Ἀλλὰ ὅταν τὸ 1537, μὲ θεία παραχώρηση, ὁ βασιλιάς τῶν Ἀγαρηνῶν3 ἔστειλε (ἀπὸ τὴ θάλασσα) μεγάλη ἀρμάδα καὶ ἀπὸ τὴ στεριὰ ἔπαρχο μὲ πολυάριθμο πεζικὸ στράτευμα, γιὰ νὰ πολεμήσει τὸ Ἀνάπλι καὶ νὰ τὸ θέσει ὑπὸ τὴν ἐξουσία του, τότε ἄφησε τὴν ἡσυχία ὁ ὅσιος καὶ ἔτρεχε ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, συμβουλεύοντας καὶ νουθετώντας τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ σηκώσουν ἄρματα ἐναντίον τῶν Ἀγαρηνῶν, διότι μὲ παραχώρηση Θεοῦ θὰ παρεδίδετο τὸ κάστρο στὰ χέρια τους. Αὐτὸ καὶ ἔγινε τὸ Εκεῖνοι ὅμως, οἱ ταλαίπωροι, μὲ τὴν πίεση τῶν Βενετσιάνων, ποὺ ἐξουσίαζαν τότε τὸν τόπο, ἐπῆραν ὅλοι τὰ ὅπλα. Καὶ τελικά, μετὰ ἀπὸ φοβερὸ πόλεμο μὲ τοὺς Ἀγαρηνούς, ἐνικήθηκαν. Κυριεύθηκε μάλιστα καὶ τὸ Ἀνάπλι ἀπὸ τὴν ἀρμάδα. Τέτοια σφαγὴ τῶν Χριστιανῶν ἔγινε τότε, ποὺ ἀνακατώθηκε ἡ θάλασσα μὲ τὰ αἵματα. Ετσι ἐκπληρώθηκε τὸ ρητὸ τοῦ Δαβίδ: «Εχυσαν τὸ αἷμα τους καὶ ἔτρεξε σὰν νερό» (Ψαλμ. 78, 3). Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ Ἀγα 2

3 ρηνοί, μὴν μπορώντας νὰ χορτάσουν πίνοντας ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Χριστιανῶν, ἔστρεψαν τὸ θυμό τους στὰ ἄψυχα πράγματα. Εβαλαν λοιπὸν φωτιὰ σὲ ὅλα τὰ γύρω χωριὰ καὶ ἔκοψαν ἀπὸ τὴ ρίζα ὅλα τὰ καρποφόρα δέντρα. Ετσι ἐρήμωσαν ὁλότελα τὸν τόπο. Καὶ καθώς δὲν ὑπῆρχαν γεωργοὶ νὰ καλλιεργήσουν τὴ γῆ, ἔπεσε πεῖνα μεγάλη καὶ φοβερή. Ὁ ὅσιος, μολονότι βρέθηκε ἀνάμεσα σὲ τόσους αἱμοβόρους λύκους, φυλάχθηκε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὸ χέρι ἀβλαβής καὶ ἀσφαλής. Καὶ ἐκπληρώθηκε ἔτσι τὸ ρητό, ποὺ λέει ὁ Δαβίδ: «Θὰ σκεπαστῶ κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῶν πτερύγων σου» (Ψαλμ. 60, 5). Καὶ πάλι ὁ Ἀββακούμ: «Χάθηκαν τὰ πρόβατα καὶ τὰ βόδια ἀπὸ τὰ παχνιά τους ἐγὼ ὅμως θὰ εὐφρανθῶ ἐλπίζοντας στὸν Κύριο, θὰ χαρῶ γιὰ τὸν σωτήρα μου Θεό» (πρβλ. Ἀβ. 3, 17 18). Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁ ὅσιος, βλέποντας ὅτι ὁλόκληρη ἐκείνη ἡ περιοχὴ εἶχε μολυνθεῖ ἀπὸ τὶς βδελυρὲς πράξεις τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ δὲν ὑπῆρχε, σύμφωνα μὲ τὸν προφητικὸ λόγο (πρβλ. Ψαλμ. 73, 7 8 καὶ 78,1), τόπος καθαρός, γιὰ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ παίρνει χάρη καὶ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ προπαντὸς φέρνοντας στὸ νοῦ του τὸ ρητὸ ἐκεῖνο, ὅτι δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ ψάλλει κανεὶς τὴν ὠδὴ τοῦ Κυρίου σὲ χώρα μολυσμένη (πρβλ. Ψαλμ. 136, 4), ἐκίνησε καὶ ἦλθε ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ εἶναι τὸ μόνο καταφύγιο καὶ τὸ ἀσφαλὲς λιμάνι ὅσων θέλουν νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴ ζάλη τῶν πειρασμῶν, τὸ μόνο ἁγιώνυμο οὐσιαστικὰ καὶ ὀνομαστικά. Καὶ καθώς ὁ ὅσιος ἐσυλλογίζετο ποῦ θὰ ἔβρισκε κανέναν ἥσυχο τόπο γιὰ νὰ κατοικήσει, ὁδηγήθηκε ἀπὸ τὴ θεία πρόνοια καὶ ἦλθε στὸ πανέμορφο τοῦτο καὶ σεβάσμιο μοναστήρι μας τοῦ ἁγίου Διονυσίου, τὸ ὁποῖο ἀγάπησε ὑπερβολικά, ἀφ ἑνὸς γιὰ τὴν τραχύτητα τῆς τοποθεσίας του, καὶ ἑπομένως τὴν καταλληλότητά του γιὰ ἄσκηση, καὶ ἀφ ἑτέρου ἐπειδὴ ὑπῆρχαν σ αὐτὸ καὶ ζωντανὰ ὑποδείγματα ἀρετῆς. Βλέποντας λοιπὸν τοὺς τότε ἀδελφούς, ὅλους χαρισματούχους καὶ μὲ κάθε ἀρετὴ στολισμένους, ἀλλὰ καὶ φιλόξενους καὶ ἐλεήμονες, τοὺς παρεκάλεσε νὰ τὸν δεχθοῦν στὴ συνοδεία τους. Καὶ ἐκεῖνοι, βλέποντάς τον νὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ἐνάρετος καὶ πρόθυμος σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὸν δέχθηκαν μὲ πολλὴ χαρά. Σὲ λίγες ἡμέρες μάλιστα τὸν ἔκαναν τέλειο μοναχό, δηλαδὴ μεγαλόσχημο. Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ διηγηθεῖ μὲ κάθε λεπτομέρεια τοὺς κατοπινοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες τοῦ ὁσίου; Ἂν τυχὸν ζοῦσε ἀσκητικὰ ὅταν ἦταν ἀκόμα στὸν κόσμο, πόσο τάχα θὰ ἀγωνιζόταν ἀπὸ τότε ποὺ ἔλαβε τὸ μεγάλο καὶ ἀγγελικὸ σχῆμα, ἔχοντας μπροστά του καὶ ζωντανὰ ὑποδείγματα ἀρετῆς! Δὲν ξέρω τί νὰ κάνω, ὁ δύστυχος. Νὰ ἀρχίσω πάλι τὴ διήγηση; Ὅμως φοβοῦμαι τὴν ἀδυναμία τῆς ἀμάθειάς μου, ἐπειδὴ δὲν φτάνει γιὰ νὰ περιγράψει μὲ λεπτομέρειες τὰ ἀγωνίσματα τοῦ θείου τούτου ἄνδρα. Νὰ σιωπήσω; Ἀλλὰ θεωρῶ ζημιὰ μεγάλη τὸ νὰ ναυαγήσω καταμεσῆς σ ἕνα τέτοιο βαθύτατο πέλαγος. Τί νὰ κάνω λοιπόν; Θὰ κάνω μᾶλλον ὅ,τι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄμαθοι στὴ θάλασσα. Ὅταν εἶναι γαλήνη, μπαίνουν σὲ ἕνα καΐκι καί, πλέοντας γιαλὸ γιαλὸ μὲ τὰ κουπιά, καλύπτουν ἀρκετὰ μεγάλη ἀπόσταση. Ετσι καὶ ἐγὼ πάλι μὲ μιὰ καὶ μόνη ἁπλὴ καὶ σύντομη διήγηση θὰ περάσω τοῦτο τὸ μεγάλο καὶ βαθύτατο πέλαγος. Θὰ διηγηθῶ δηλαδή, ὅσο εἶναι δυνατόν, τὸ μέγεθος τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τοῦ ὁσίου. Λοιπόν, ὁσιότατοι πατέρες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ φιλόσοφοι ἀποφαίνονται, ὅτι πέντε δυνάμεις ἔχει ἡ ψυχή νοῦν, διάνοια, δόξα (γνώμη), φαντασία καὶ αἴσθηση. Καὶ τὸ σῶμα πάλι ἔχει ἄλλες πέντε αἰσθήσεις ὅραση, ἀκοή, γεύση, ὄσφρηση καὶ ἁφή5. Καὶ ὁ νοῦς εἶναι τὸ καθαρότατο μέρος τῆς ψυχῆς, ποὺ εὐθὺς καὶ ἀμέσως ἐννοεῖ καὶ καταλαβαίνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθεῖ. Διάνοια εἶναι (ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς) ποὺ δὲν κατανοεῖ εὐθὺς τὰ πράγματα ἀλλ ἀφοῦ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα συλλογιστεῖ καὶ ξανασυλλογιστεῖ, ὕστερα κατανοεῖ ἐκεῖνο ποὺ θέλει νὰ κατανοήσει. Η δόξα (γνώμη) πάλι εἶναι δύο εἰδῶν εἶναι μὲ κρίση, εἶναι καὶ χωρὶς κρίση. Δόξα (γνώμη) χωρὶς κρίση εἶναι λ.χ. ὅταν πιστεύω καὶ φρονῶ ὅτι τὸ πῦρ τοῦ ἅδη εἶναι ἄσβεστο, δὲν ξέρω ὅμως τὸ γιατί. Δόξα (γνώμη) μὲ κρίση εἶναι ὅταν πιστεύω ὅτι τὸ πῦρ ἐκεῖνο εἶναι ἄσβεστο, ἐπειδή, ὅσοι ἁμαρτάνουν καὶ δὲν μετανοοῦν, αἰώνια θ ἁμάρταναν, ἂν τυχὸν δὲν πέθαιναν ποτέ. Αἴσθηση πάλι εἶναι μιὰ μερικὴ γνώση, λ.χ. ὅταν δῶ ἕνα ἰαματικὸ βότανο, ὕστερα ὅσες φορὲς καὶ ἂν τὸ ἀναζητήσω, τὸ ἀναγνωρίζω. Η φαντασία, τέλος, εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ μερικὴ γνώση, μὲ τὴν ὁποία φέρνω στὸ νοῦ μου καὶ θυμᾶμαι ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶδα στὴ Σμύρνη ἢ στὴ Θεσσαλονίκη ἢ στὴν Πόλη. Αὐτὲς λοιπὸν εἶναι οἱ ψυχικὲς δυνάμεις. 3

4 Πρώτη σωματικὴ αἴσθηση πάλι εἶναι ἡ ὅραση, ποὺ διακρίνει τὰ χρώματα, τὸ ἄσπρο καὶ τὸ μαῦρο, τὸ κίτρινο καὶ τὸ πράσινο καὶ ἄλλα σὰν καὶ αὐτά. Η ἀκοὴ εἶναι ποὺ διακρίνει τοὺς χτύπους καὶ τὶς φωνές, τὶς δυνατὲς καὶ τὶς χαμηλές. Η ὄσφρηση διακρίνει τὶς ποιότητες τῶν ὀσμῶν, ποιὲς εἶναι δριμύτερες καὶ ποιὲς ἠπιότερες. Η γεύση εἶναι ποὺ διακρίνει τὸ γλυκό, τὸ πικρὸ καὶ ἄλλα σὰν καὶ αὐτά. Η ἁφή, τέλος, εἶναι ποὺ διακρίνει τὸ θερμὸ καὶ τὸ ψυχρό, τὸ στερεὸ καὶ τὸ ὑγρό. Αὐτὲς λοιπὸν εἶναι καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν πέντε αἰσθήσεων τοῦ σώματος. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἀνέφερα, ὁσιότατοι πατέρες, πρέπει νὰ εἶναι ὑποταγμένα στὸ καθαρότατο ἐκεῖνο μέρος τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ στὸ νοῦν, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ τὰ ἐξουσιάζει, πρέπει νὰ εἶναι καθαρὸς καὶ ἀθόλωτος. Καὶ ἂν τυχὸν δὲν εἶναι εὐθύς, ὅλες αὐτὲς οἱ αἰσθήσεις, ποὺ εἴπαμε, θὰ τὸν παρασύρουν στὸ θέλημά τους καὶ τελικὰ θὰ τὸν ἀχρηστεύσουν ἐντελῶς. Η μήπως δὲν ξέρετε, ὁσιότατοι πατέρες, πόσα κακὰ προξενοῦν αὐτὲς οἱ αἰσθήσεις; Εγὼ παραλείπω τώρα νὰ πῶ, πόσα κακὰ προξενοῦν ἡ φαντασία καὶ ἡ ἄλογη δόξα, καὶ ἀναφέρω ὅσα κακὰ προξενοῦν οἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος, οἱ ὁποῖες, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀχαλίνωτο ἄλογο πάει τὸν ἀφέντη του ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἔτσι καὶ αὐτὲς γυρίζουν τὸν νοῦ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Λοιπόν, π.χ., ἐτοῦτος κοίταξε πονηρὰ καὶ πληγώθηκε πικρά ἐκεῖνος ἄκουσε πονηρὰ καὶ ἔπεσε σὲ μεγάλο κακό ἄλλος πάλι, μύρα καὶ ἄνθη θηλυπρεπῆ μυρίζοντας, ξύπνησε τὶς ἀκοίμητες ὁρμὲς τοῦ σώματος ἄλλος πάλι, ἱκανοποιώντας τὴ γεύση του, βυθίστηκε στὰ τρομερὰ κύματα τῶν ἀγρίων παθῶν καὶ ἄλλος, ἀσυγκράτητα ἔχοντας τὰ χέρια του, ἔκανε πράξεις ἄξιες πολλῶν δακρύων καὶ στεναγμῶν. Καταλάβατε τώρα, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, πόσο μεγάλος καὶ φοβερὸς εἶναι ὁ πόλεμος ἀνάμεσα στὸ πνεῦμα καὶ τὴ σάρκα, δηλαδὴ ἀνάμεσα στὸν νοῦ τῆς ψυχῆς μας καὶ στὸ σῶμα μεγάλος εἶναι, πράγματι, καὶ ὑπερβολικός. Διότι ἡ ψυχή, καθώς εἶναι ἄϋλη, ζητεῖ τὰ ἄϋλα καὶ οὐράνια. Καὶ σὰν βασίλισσα προχειρισμένη ἀπὸ τὸν Θεό, ζητάει πάντοτε νὰ ἐξουσιάζει αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις ποὺ εἴπαμε. Οἱ σωματικὲς ὅμως αἰσθήσεις, μὲ τὴν ἄλογη κρίση καὶ φαντασία, ἐπιζητοῦν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, δηλαδὴ νὰ παρασύρουν καὶ νὰ κατεβάζουν αὐτὴ τὴν ψυχὴ στὶς ἄλογες ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίες τους. Τώρα, πόσος ἀγώνας καὶ κόπος χρειάζεται, γιὰ νὰ καθαρίσει κανεὶς τὸν νοῦ τῆς ψυχῆς του καὶ ν ἀποκτήσει ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ ὑποτάξει αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις, ποὺ ἀνέφερα, στὴν ἐξουσία του καὶ νὰ κάνει ἐκεῖνο ποὺ θέλει ὁ ἴδιος καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ θέλουν οἱ αἰσθήσεις; Πολλοὺς καὶ ὑπερβολικοὺς ἀγῶνες χρειάζεται, ἀλήθεια, ἀφοῦ ἕνας καὶ μόνος νοῦς πρέπει νὰ πολεμήσει μὲ τόσες αἰσθήσεις. Ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος τώρα, ποῦ βρῆκε τὴ δύναμη καὶ φύλαξε τὸν νοῦ τῆς ψυχῆς του τόσο καθαρό, ὥστε ὑπέταξε στὴν ἐξουσία τῆς ψυχῆς του τὶς παραπάνω αἰσθήσεις, πόσο ἀγωνίστηκε; Πόσο κοπίασε; Πόσο νήστεψε; Πόσες ὁλονύκτιες προσευχὲς ἔκανε; Πόσο στέναξε; Πόσα δάκρυα ἔχυσε; Πόση θλίψη δοκίμασε; Πόση ταπείνωση, ὑπομονὴ καὶ καρτερία εἶχε, ὥστε νὰ ὑποτάξει τὶς παραπάνω αὐτὲς αἰσθήσεις στὴν ἐξουσία τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ ἑτοιμαστεῖ ἔτσι γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ; Ὅλα αὐτὰ βέβαια ποὺ εἴπαμε τὰ χρησιμοποιοῦσε σὰν ὅπλα ὁ ὅσιος ἐναντίον τοῦ σώματος. Διότι μὲ ἄλλον τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει κανεὶς αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις, παρὰ μόνο μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε. Μεγάλοι λοιπὸν καὶ ὑπερβολικοὶ ἦταν οἱ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου καὶ τὰ κατορθώματα. Καὶ τοῦτο μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβουμε μὲ αὐτὸ ποὺ τώρα θὰ ποῦμε: Εξῆντα χρόνια ἔζησε σ αὐτὸ τὸ ἱερὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Διονυσίου, καὶ μιὰ φορὰ μόνο μπῆκε, ὅπως καὶ μιὰ φορὰ πάλι μόνο, βγῆκε, τὸν ἔβγαλαν δηλαδή, ὅταν ἀναχώρησε γιὰ τὸν Κύριο. Σ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα, εἶναι ἀλήθεια, πολλοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς πατέρες προσπάθησαν νὰ φθάσουν, λίγοι ὅμως τὸ κατόρθωσαν. Πόσος ἀγώνας εἶναι τοῦτο, ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια νὰ μὴ βγεῖ καθόλου, γιὰ λίγο ἔστω, ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη τῆς μονῆς! Μεγάλο ἀγώνισμα εἶναι, πράγματι, καὶ δυσκολοκατόρθωτο, καθώς φαίνεται σὲ πολλὲς διηγήσεις τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἀφοῦ λοιπὸν τόσο πολὺ ἀγωνίσθηκε ὁ ὅσιος, ἔγινε βέβαια κατοικητήριο κάθε ἀρετῆς. Διότι ἡ καθαρότητα τοῦ νοῦ εἶναι ἡ ἀληθινὴ μητέρα τῶν ἀρετῶν. Μὲ τὸν καθαρὸ νοῦ ὑμνεῖται καὶ δοξάζεται ὁ Θεός. Ετσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται νοῦς ποὺ βλέπει τὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ μελωδός. Τώρα, ποιὸς δὲν θὰ ἐπαινέσει, ποιὸς δὲν θὰ ἐγκωμιάσει τὸν ὅσιο πατέρα μας Λεόντιο, πού, μόνος αὐτὸς ἢ μὲ λίγους ἄλλους ἀκόμα, φάνηκε στοὺς ἔσχατους τούτους καιροὺς λαμπρὸς νικητής καὶ ἄριστος τροπαιοῦχος; Διότι τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἀφ ἑνός, μαζὶ μὲ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα, ὑπέταξε ὁλοκληρωτικὰ στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴ μακάρια ψυχή του ἀφ ἑτέρου στόλισε μὲ ὅλα τὰ κάλλη τῶν ἀρετῶν. Καὶ 4

5 τελικά, ἀρματωμένος μὲ τόσα φλογισμένα βέλη, ποὺ κατασκεύασε μὲ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, κατετρόπωσε τὸν πονηρὸ διάβολο, ποὺ πάντοτε μᾶς βάζει σὲ πειρασμὸ μὲ τὶς παραπάνω αἰσθήσεις, ποὺ εἴπαμε, μὲ τὶς ὁποῖες τόλμησε νὰ πειράξει, ὁ μιαρός, μέχρι καὶ αὐτὸν τὸν δεσπότη Χριστό, ὅταν νήστεψε στὸ ὄρος σαράντα ἡμέρες (βλ. Ματθ. 4, Μάρκ. 1, Λουκ. 4, 1 13). Θυμᾶστε καλὰ ὅλοι τί τοῦ ἔλεγε: «Πὲς νὰ γίνουν αὐτὲς οἱ πέτρες ψωμιά», δηλαδή, Φτάνει ἡ ὑπερβολικὴ νηστεία ποὺ ἔκανες ὣς τώρα, ἱκανοποίησε πιὰ τὴ γεύση σου. Κοίταξε τοῦτα τὰ βασίλεια καὶ ἐπιθύμησέ τα. Ἀνέβα στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ καὶ πέσε κάτω, μὲ ἄλλα λόγια, γίνε ὑπερήφανος καὶ κενόδοξος. Εμπρὸς λοιπόν, ἀδελφοί, ἂς ἐπαινέσουμε τὸν ὅσιο πατέρα μας Λεόντιο, λέγοντας: Χαῖρε, πατέρα μας Λεόντιε, ἡ χρυσάκτινη καὶ φωτεινὴ λαμπάδα, ποὺ διέλυσε τὸ σκοτάδι τῶν ἔσχατων τούτων καιρῶν, τὸ νοητὸ χελιδόνι, ποὺ ἔκανε νὰ ἀνατείλει ἡ σωτήρια γιὰ μᾶς ἄνοιξη. (Χαῖρε,) τὸ περίφημο καὶ περίδοξο στοὺς δυστυχεῖς καιρούς μας ἄκουσμα, ἡ ἀδιάλειπτη γιὰ μᾶς ἱκεσία στὸν Θεό, τὸ λαμπρὸ κόσμημα τῆς ἱερᾶς αὐτῆς μονῆς καὶ τὸ ξακουστὸ σεμνολόγημα ὅλου τοῦ κόσμου. Μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι ἔφθασα στὴν ἀκροθαλασσιά, ἐνῶ βρίσκομαι ἀκόμα στὸ βαθύτατο πέλαγος. Ἀλλὰ τί νὰ κάνω; Πῶς μπορῶ μὲ σάρκινη γλώσσα νὰ διηγηθῶ τὶς ἀρετὲς τούτου τοῦ ἐπίγειου ἀνθρώπου καὶ οὐράνιου ἀγγέλου; Σκοτίστηκε ὁ νοῦς μου. Κόλλησε ἡ γλώσσα μου. Ξέρετε τί κάνουν οἱ δειλοὶ στρατιῶτες, ὅταν πλησιάσουν κοντὰ στοὺς ἐχθρούς; Ρίχνουν ἀμέσως κάτω τὰ ὅπλα καὶ παριστάνουν τοὺς δούλους τρέχουν δηλαδὴ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ σὲ ἄλλες ὑπηρεσίες, ἀλλὰ δὲν τολμοῦν ποτὲ νὰ σταθοῦν ἀντιμέτωποι στοὺς ἐχθρούς. Ετσι θὰ κάνω καὶ ἐγὼ ἀφήνω πάλι ὅσα ξεπερνοῦν τὴ δύναμή μου καὶ ἀρχίζω τὴ διήγηση ὅσων εἶναι δυνατὸν νὰ διηγηθῶ μὲ τὴν ἀδυναμία μου. Προσέξτε λοιπόν, ὁσιότατοι πατέρες, γιὰ νὰ ἀκούσετε καὶ ἄλλα λίγα ἀκόμα, ὥστε νὰ δώσουμε ἔτσι τέλος στὴ διήγηση. Θυμᾶστε λοιπὸν ὅλοι σὲ ποιὸ μέρος τῆς διηγήσεως διακόπηκε ὁ λόγος ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ ἀποδείχθηκε, ὅτι ὁ ὅσιος ἔγινε κατοικητήριο κάθε ἀρετῆς. Ἀπὸ ἐκεῖ λοιπὸν ἂς ξαναπιάσουμε τὴ διήγηση. Ετσι λοιπὸν ὁ ὅσιος, σηκώνοντας καθημερινὰ στοὺς ὤμους του τὸν ἁπαλὸ ζυγὸ τοῦ Κυρίου (πρβλ. Ματθ. 11, 30) καὶ δαμάζοντας τὸ σῶμα του μὲ πολλοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὸ ἔκανε ἀνάερο καὶ ἐλαφρὸ καὶ ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε σωματικὴ ἐπιθυμία. Καὶ βλέποντας ὁ μακάριος ὅτι, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔφθανε στὸ γαλήνιο λιμάνι τῆς πραγματικῆς καὶ ἀληθινῆς ζωῆς, γέμισε πνευματικὴ ἀγαλλίαση. Μὲ ταπεινὴ καρδιὰ λοιπὸν νύχτα καὶ μέρα κραύγαζε στὸν Κύριο, λέγοντας: Δόξα σ Εσένα, οὐράνιε Βασιλεῦ! Δόξα σ Εσένα, Θεὲ πολυεύσπλαχνε! Δόξα σ Εσένα, ποὺ μὲ τρία πρόσωπα προσκυνεῖσαι καὶ συνάμα μὲ τὴ μία οὐσία δοξάζεσαι! Ἂς εἶναι τὸ Ὄνομά Σου στοὺς αἰῶνες δοξασμένο, διότι σπλαχνίζεσαι τὴν ἀδυναμία μου καὶ δὲν μὲ ἀφήνεις νὰ γίνω περίγελος καὶ παίγνιον τῶν ἐχθρῶν μου ἀλλὰ καὶ στὸ ἑξῆς, Δέσποτα, ἂς μὲ σκεπάσει τὸ χέρι Σου καὶ ἂς ἔλθει ἐπάνω μου τὸ ἔλεός Σου, διότι εἶμαι ἄνθρωπος καὶ φοβᾶμαι (μήπως μοῦ συμβεῖ κανένα κακό) στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου. Αὐτὰ ἐκραύγαζε ὁ ὅσιος καθημερινὰ στὸν Κύριο. Καὶ ὁ Κύριος ἄκουσε τὴ δέησή του διότι κάνει τὸ θέλημα ἐκείνων ποὺ Τὸν φοβοῦνται καὶ εἰσακούει τὴ δέησή τους (πρβλ. Ψαλμ. 144, 19). Πλουσιόδωρος λοιπὸν καθώς εἶναι ὁ Κύριος, μαζὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἐζητοῦσε ὁ ὅσιος, τοῦ χάρισε καὶ ἄλλα πολὺ ἀνώτερα χαρίσματα τοῦ χάρισε δηλαδὴ πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως (πρβλ. Ησ. 11, 2), πνεῦμα πραότητος, πνεῦμα ἁγιασμοῦ, πνεῦμα διοράσεως, τὸ ὁποῖο ἀκριβῶς τοῦ ἐδόθη ὡς ἀρραβώνας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ετσι, μεστὸς πιὰ ὁ ἅγιος καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ θεῖα χαρίσματα, προέβλεπε σαφέστατα τοὺς διαλογισμοὺς καὶ τὶς πράξεις ὅσων τὸν πλησίαζαν. Καὶ ἐκεῖνοι, μαθαίνοντας ἀπὸ τὸν ὅσιο τὰ ἀπόκρυφα τῆς καρδιᾶς τους, ἐπρόκοπταν στὴν ἄσκηση. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σώθηκαν. Ἄλλοι πάλι, ποὺ ἐπιζητοῦσαν τιμὲς καὶ δόξες, ἀφοῦ ἔμαθαν ἀπὸ τὸν ὅσιο τοὺς ψυχικοὺς καὶ σωματικοὺς κινδύνους, ποὺ ἔμελλαν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν, ἔμεναν στὴ θέση ποὺ εὑρίσκονταν καὶ ἔπαυαν πιὰ νὰ ζητοῦν μάταιες καὶ ψεύτικες δόξες μὲ κινδύνους. Ἀλλὰ καὶ στὸν ἱερὸ Σταυράκιο, σκευοφύλακα τοῦ Ναυπλίου καὶ φίλο του, προεμήνυσε μὲ ἕνα μοναχὸ τῆς μονῆς αὐτῆς, ὅτι τὸν ἑπόμενο χρόνο θὰ ἀναχωροῦσε γιὰ τὸν Κύριο, καὶ ἔτσι ὄφειλε νὰ ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὸν θάνατό του. 5

6 Μὲ τόσες λοιπὸν ἀρετὲς καὶ πνευματικὰ χαρίσματα στολισμένος ὁ ὅσιος, ἔγινε πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔφθασε σὲ καλὰ γεράματα. Γι αὐτό, ἐπειδὴ προεγνώρισε, ὁ μακάριος, ὅτι ἔφτασε ὁ καιρὸς τῆς τελειώσε ώς του, ἔμεινε κλεισμένος στὸ κελλί του ἀρκετὲς ἡμέρες, κάνοντας προσευχή. Τὴν Κυριακὴ ἦλθε στὸ Καθολικὸ καὶ μετέλαβε τὰ ἄχραντα Μυστήρια. Υστερα βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, κάθισε στὸ συνοδικὸ μὲ τοὺς ὑπολοίπους πατέρες καὶ μίλησε μαζί τους ἀρκετὴ ὥρα γιὰ τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Μετὰ σηκώθηκε καὶ ἔβαλε μετάνοια σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, ζητώντας τους νὰ τὸν συγχωρήσουν, ἂν τοὺς ἔφταιξε σὲ κάτι ὡς ἄνθρωπος. Καὶ τέλος, τοὺς παρακαλοῦσε νὰ προσεύχονται γι αὐτὸν στὸν Κύριο, ὥστε νὰ παραλάβει εἰρηνικὰ τὸ πνεῦμα του. Ετσι ἦρθε στὸ κελλί του. Καὶ ἀμέσως τὸν ἔπιασε πυρετός. Μόλις τὸ ἔμαθαν οἱ ἀδελφοί, ἦλθαν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν παρακαλοῦν νὰ χρησιμοποιήσει κανένα ἰατρικὸ βότανο γιὰ τὴ θέρμη. Ὁ ὅσιος ὅμως τοὺς εἶπε, ὅτι δὲν χρειαζόταν γιατρικὸ ἀλλὰ μᾶλλον προσευχή. Ἀκόμα μιὰ μέρα πέρασε. Καὶ ἐκεῖ ποὺ συνομιλοῦσε μὲ τοὺς ἀδελφούς, στὶς 16 Μαρτίου, παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὀγδόντα πέντε χρόνια ἔζησε, τὰ ἑξῆντα ἐδῶ, στὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Διονυσίου, καὶ τὰ εἴκοσι πέντε στὴν πατρίδα του. Καὶ εἶχαν περάσει ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ 1605 χρόνια. Οἱ ἀδελφοί, ἀφοῦ ἐκήδευσαν μὲ σεβασμὸ τὸ χαριτόβρυτο ἐκεῖνο σῶμα τοῦ ἁγίου καὶ ἐτέλεσαν ὅσα συνηθίζονται στοὺς νεκρούς, τὸ ἔθαψαν στὴ γῆ, σύμφωνα μὲ τὸ γραφικό, «χῶμα εἶσαι καὶ στὸ χῶμα θὰ καταλήξεις» (Γεν. 3, 19). Ἀφοῦ λοιπὸν ἐνταφιάσθηκε τὸ ἀοίδιμο ἐκεῖνο σῶμα στὸ κοιμητήρι, ὅπου θάβονται καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες, γύρισαν οἱ ἀδελφοὶ στὰ κελλιά τους καταλυπημένοι καὶ ἔχοντας τὰ μάτια γεμάτα δάκρυα. Διότι ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν εὐλαβοῦντο ὡς πνευματικό τους πατέρα. Προπάντων οἱ μαθητὲς τοῦ ὁσίου μήτε καὶ νὰ ζοῦν ἀκόμα δὲν ἤθελαν χωρισμένοι ἀπὸ τέτοιον θεοφόρο πατέρα. Εθλίβοντο, ἐθρηνοῦσαν περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διότι δὲν ἐγνώριζαν ὅτι σὲ λίγο καιρὸ ἡ λύπη τους θὰ μετεβάλλετο σὲ χαρὰ καὶ τὰ δάκρυα σὲ θάμβος, καθώς λέει ὁ προφήτης Δαβίδ, «Τὸ βράδυ μένει μαζί μας τὸ κλάμα καὶ τὸ πρωὶ μᾶς βρίσκει ἀγαλλίαση» (Ψαλμ. 29, 6). Ἀλλὰ προσέξετε νὰ ἀκούσετε καὶ ὅσα ἀπομένουν ἀπὸ τὴ διήγηση, καὶ ἔτσι νὰ βγοῦμε σήμερα ἀπὸ τὸν πάνσεπτο τοῦτο ναὸ χαρούμενοι καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό, ποὺ δοξάζει τοὺς ἁγίους Του. Ἀφοῦ λοιπὸν πέρασαν ἕξι μῆνες ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ὁσίου, πέθανε ἕνας ἀδελφὸς καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὸν Κύριο. Ετσι, ἦλθαν στὸ κοιμητήρι μερικοὶ ἀδελφοί, γιὰ νὰ ἀνοίξουν κανένα μνῆμα καὶ νὰ ἐνταφιασθεῖ ὁ νεκρός. Ενῶ ὅμως ἤθελαν νὰ ἀνοίξουν κάποιο ἄλλο παλαιότερο μνῆμα ὦ, τί θαῦμα! ἄρχισαν νὰ ἀνοίγουν τὸ μνῆμα τοῦ ὁσίου. Καὶ αὐτὸ ἦταν ἔργο τῆς θείας πρόνοιας, ποὺ ἤθελε στοὺς ἔσχατους τούτους καιροὺς νὰ δείξει πώς ἀπὸ τὰ σώματα τῶν ἁγίων ἀναβλύζουν μύρα καὶ πώς ὀστὰ ἄσαρκα θεραπεύουν. Ἀνοίχθηκε τὸ μνῆμα, καὶ νά, θαῦμα παράδοξο, θαῦμα, πού, στοὺς ἔσχατους τούτους καιρούς, φαίνεται σὲ πολλοὺς ἀπίστευτο: Νά, βλέπουν μὲ τὰ μάτια τους οἱ ἀδελφοὶ νὰ ἀναβλύζει ἅγιο μύρο ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ ὁσιακοῦ ἐκείνου σώματος! Ετρεξαν λοιπὸν μὲ βιασύνη καὶ τὸ ἀνήγγειλαν καὶ στοὺς ἄλλους. Μόλις εἶδαν καὶ ἐκεῖνοι τὸ παράδοξο τοῦτο θαῦμα, δηλαδὴ τὴν πηγὴ ἐκείνη τοῦ μύρου, ποὺ ἀνέβλυζε ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ὁσίου, ἔμειναν ὅλοι ἐκστατικοὶ καὶ ἄφωνοι γιὰ πολλὴ ὥρα ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τὸν θαυμασμό. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν ἀναγκαῖο νὰ ἐνταφιάσουν τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ, ἀποφάσισαν ὅλοι μαζὶ νὰ βάλουν τὸ σῶμα τοῦ ὁσίου σὲ τόπο ἀπόκρυφο. Αὐτὸ καλὰ τὸ σκέφθηκαν καὶ τὸ ἔκαναν. Ὅπως ἕνας βασιλιάς, ποὺ θέλει νὰ γυμνάσει στὴν ἀνδρεία τοὺς στρατιῶτες του, ἀφοῦ φτιάξει ἕνα χρυσὸ στεφάνι, στολισμένο μὲ διάφορα πολύτιμα πετράδια, τὸ βάζει ἀντίπερα σὲ ἕνα χαντάκι ἀρκετὰ πλατύ, καὶ ὕστερα μὲ τὸν διαλαλητὴ φωνάζει, Ὅποιος ἐπιθυμεῖ ἐκεῖνο τὸ στεφάνι, ἂς πηδήσει στὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ χαντακιοῦ καὶ ἂς τὸ πάρει, ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἅγιοι πατέρες, θέλοντας νὰ μᾶς γυμνάσουν στὴν ἀρετή, ἔκρυψαν τὸ χαριτόβρυτο ἐκεῖνο σῶμα, σὰν νὰ ἔλεγαν: Νά ὁ θησαυρός, κοντά σας εἶναι, κοπιάστε λοιπὸν καὶ θὰ τὸν βρεῖτε. Ἀλλὰ μακάρι ὁ ἐπουράνιος Θεὸς νὰ μᾶς φανερώσει τὸν κρυμμένο τοῦτο θησαυρό, γιὰ νὰ λέμε μὲ παρρησία, Εὐλογημένος νὰ εἶναι ὁ Θεός, ποὺ δοξάζει τοὺς ἁγίους Του παραπάνω ἀπὸ τὸ χρυσάφι, καὶ νὰ δείξουμε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη ὅτι δὲν θὰ λείψει ἀπὸ ἐμᾶς ἄρχοντας καὶ ἀρχηγὸς (πρβλ. Γεν. 49, 10) ὣς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου τούτου. Ἀμήν. 6

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ - Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1955 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 1. ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ Αὐτὸ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws πίγραφα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ργώ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα