ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας- Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική περιγραφή του έργου Βασική περιγραφή των λεκανών απορροής των ποταμών της περιοχής μελέτης: Περιγραφή της περιοχής μελέτης Χρήσεις γης Δειγματοληπτικό δίκτυο Αναλύσεις-Παρακολουθούμενες παράμετροι Ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος («G.I.S.» - Γ.Π.Σ.) και ιστοσελίδας Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων Αντιμετώπιση ρύπανσης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παραδοτέα προκαταρκτικής φάσης Παραδοτέα ενδιάμεσων εξαμηνιαίων φάσεων Τελικά παραδοτέα...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...14 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει πλαίσιο για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των υπογείων, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων. Απώτερος στόχος της είναι να επιτύχει «καλή κατάσταση» από οικολογική και χημική άποψη σε όλα τα κοινοτικά ύδατα μέχρι το ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, «περί πολιτικής των υδάτων» προκύπτουν αφενός η ανάγκη εντοπισμού των ρύπων που προέρχονται από ανθρωπογενείς πιέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η γεωργία (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κ.α.) - και αφετέρου η ανάγκη παρακολούθησης/ελέγχου της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων αρδευτικών υδάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα υδατικά σώματα (ποτάμια, λίμνες, καρστικά κ.α.), προκειμένου να καθοριστούν Πολιτικές για τη Διαχείριση και Προστασία του αρδευτικού νερού. Μετά την ολοκλήρωση του «Προγράμματος ελέγχου ποιότητας επιφανειακών νερών στη Μακεδονία-Θράκη» τον Μάιο του 2002 και παράλληλα με το «Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών» που υλοποιείται κάθε χρόνο, το Τμήμα Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων της Δ/νσης Σχεδιασμού Ε.Ε. και Α.Ε.Π. του ΥΠΑΑΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων του, προκήρυξε και ανέθεσε συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας». Ακολούθως, θεωρήθηκε σκόπιμη η υλοποίηση επόμενου έργου με τίτλο «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας», περιοχή στην οποία παρατηρείται αυξημένη γεωργική όπως και βιομηχανική δραστηριότητα και ανάλογη σημειακή και διάχυτη ρύπανση των υδάτων. Τα παραπάνω δύο έργα αποτελούν τα δύο Υποέργα του ενταγμένου στο Μέτρο 125 Α 1 του ΠΑΑ Έργου με τίτλο «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Μακεδονίας- Θράκης-Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας». Σκοπός του Υποέργου «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας» είναι ο προσδιορισμός του βαθμού ρύπανσης των αρδευτικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων που αποστραγγίζονται από αρδευόμενες περιοχές (πολλές φορές χρησιμοποιούνται στην άρδευση των κατάντη αρδευτικών δικτύων), σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας και η διατύπωση προτάσεων για λήψη ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2

4 μέτρων προστασίας της ποιότητας αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο συμπεριλαμβάνεται και η προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ρύπανσης και γεωργικής δραστηριότητας, και ειδικότερα της αρδευόμενης γεωργίας. Τα αποτελέσματα του προαναφερόμενου Υποέργου θα συμβάλουν στην καταγραφή της κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας και θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των αρδευτικών νερών. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των λεκανών απορροής των ποταμών στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριμένα στους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Εύβοιας, καθώς και στην παρακολούθηση της χημικής ποιότητας των αρδευτικών νερών (επιφανειακών και υπόγειων) της εν λόγω περιοχής, μετά από διενέργεια δειγματοληψιών και επακόλουθων αναλύσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Στο Παράρτημα Ι περιγράφεται επίσης η συχνότητα επανάληψης της δειγματοληψίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Οι παράμετροι ποιότητας νερών που θα μετρηθούν παρατίθενται συνολικά στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους, και αναλυτικά κατά κατηγορία δειγμάτων στο Παράρτημα Ι. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση των ενδεχόμενων προβλημάτων υποβάθμισης των υδάτων που σχετίζονται με τη γεωργία. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διερευνηθεί η συσχέτιση της γεωργικής δραστηριότητας και ειδικότερα της αρδευόμενης γεωργίας με την όποια ρύπανση ενδεχομένως εντοπιστεί. Επιπλέον, αντικείμενο του έργου είναι η αποτύπωση του δειγματοληπτικού δικτύου καθώς και όλων των αποτελεσμάτων σε ένα δυναμικό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα ( G.I.S.,εφεξής Γ.Π.Σ.), το οποίο θα μπορεί να ενημερώνεται από την Υπηρεσία και να είναι εύκολα προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό Τεχνική περιγραφή του έργου Οι δράσεις του έργου προσδιορίζονται ως εξής: Βασική περιγραφή των λεκανών απορροής των ποταμών της περιοχής μελέτης: Η βασική περιγραφή των λεκανών απορροής θα είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις αναφοράς της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Θα αναφέρονται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, στοιχεία σχετικά με την τυπολογία την οικολογική και χημική κατάσταση των λεκανών απορροής στην περιοχή μελέτης. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3

5 Συγκεκριμένα, θα «περιγραφούν» τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής μελέτης (λίμνες, ποτάμια, χείμαρροι) και θα αποτυπωθούν σε χάρτη με τη μορφή θεματικού επιπέδου (layer) στο Γ. Π. Σ. που περιγράφεται στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους. Θα αποτυπωθούν επίσης και τα στραγγιστικά κανάλια. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τα υπόγεια νερά, θα γίνει Α) συλλογή υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών δεδομένων (χάρτες, παλαιότερες μελέτες, τομές γεωτρήσεων, γεωφυσικές μελέτες και διασκοπήσεις, δοκιμές αντλήσεων, υδραυλικές παράμετροι κορεσμένης και ακόρεστης ζώνης, μετρήσεις στάθμης υπόγειων υδάτων, παροχές επιφανειακών απορροών κλπ) με υποβολή των πρωτογενών συλλεγέντων στοιχείων (απογραφικά δελτία, δελτία μέτρησης στάθμης κ.α.) και παρουσίαση-επεξεργασία όλων των ανωτέρω Β) Απογραφή σημείων εμφάνισης νερού με την συγκέντρωση στοιχείων και την κατάρτιση μητρώου σε ειδικό απογραφικό έντυπο, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά και υδρολογικά υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά) χαρακτηριστικά των υδροσημείων καθώς και τα στοιχεία χρήσης νερού. Θα περιλαμβάνεται επίσης η επισήμανση της θέσης του υδροσημείου σε χάρτη με τη χρήση GPS, μεγάλης ακρίβειας ιδιαίτερα στη συντεταγμένη z (αποδεκτό σφάλμα έως 10cm). Γ) Κατάρτιση δικτύου σταθμημετρήσεων ύστερα από επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων και πραγματοποίηση περιοδικών μετρήσεων της στάθμης των υπόγειων νερών για την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη της υπόγειας υδροφορίας στη περιοχή μελέτης Δ) Σύνταξη πιεζομετρικού χάρτη σε περιοχές που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής Α.Α.) με βάση τις μετρήσεις της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα κατά περίοδο. Στο χάρτη θα παρουσιάζονται όλα τα απογραφέντα σημεία και κυρίως τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στάθμης του υπόγειου νερού, οι ισοπιεζομετρικές καμπύλες, κατά περίοδο με διαφορετικά χρώματα και οι κύριοι και δευτερεύοντες άξονες αποστράγγισης του υπόγειου νερού με διαφορετικά χρώματα για κάθε περίοδο. Ε) παρουσίαση των πιθανών σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος. Στο Παράρτημα Ι παραθέτονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σημεία εμφάνισης νερού και εκτέλεσης σταθμημετρήσεων Περιγραφή της περιοχής μελέτης Χρήσεις γης Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή με συνέπεια την πιθανή ρύπανση των υδατικών συστημάτων (σημειακή και διάχυτη). Η διερεύνηση των χρήσεων γης θα περιλαμβάνει αναγνώριση του συνόλου των ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4

6 πιθανών πηγών ρύπανσης και εστίαση στις πλέον σημαντικές. Οι χρήσεις γης θα αποτυπωθούν σε χάρτη αποτελώντας ένα επιπλέον θεματικό επίπεδο (layer) στο Γ. Π. Σ. που περιγράφεται στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης αγροτικής δραστηριότητας που θα συνίσταται σε λεπτομερή καταγραφή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, των καλλιεργητικών πρακτικών που ακολουθούνται (άροση, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία) των πραγματικών εισροών που αφορούν στην κατανάλωση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (είδη αγροχημικών, ποσότητες και μέθοδοι εφαρμογής). Επίσης θα γίνει καταγραφή όλων των σημειακών πηγών ρύπανσης (βιομηχανική δραστηριότητα κ.α.) στην περιοχή μελέτης. Θα συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα εδαφικά, υδρομορφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής μελέτης και θα πραγματοποιηθεί υπολογισμός των ρυπαντικών φορτίων καθώς κι εκτίμηση των απωλειών αρδευτικού νερού. Η αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης θα οδηγήσει στην πληρέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης Δειγματοληπτικό δίκτυο Στο Παράρτημα Ι περιγράφεται το δειγματοληπτικό δίκτυο και η συχνότητα δειγματοληψιών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και ιζήματα ποταμών, λιμνών, και στραγγιστικών καναλιών, της περιοχής μελέτης, όπως αυτό σχεδιάστηκε προκαταρκτικά από την Α.Α. Η λεπτομερής οριστικοποίηση του δειγματοληπτικού δικτύου θα γίνει με τη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων του αναδόχου, αφού μελετηθούν όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, και με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Α., κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής φάσης του όλου έργου όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στην ενότητα 5 του παρόντος. Στα κριτήρια για την τελική επιλογή των σημείων δειγματοληψίας, πέρα από την αντιπροσώπευση των καλλιεργούμενων αρδευόμενων περιοχών και τυχόντων σημειακών πηγών ρύπανσης, περιλαμβάνονται η απρόσκοπτη συλλογή δειγμάτων και η προσβασιμότητα. Κατά τη φάση λεπτομερούς οριστικοποίησης (προκαταρκτική) του δικτύου δειγματοληψιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί: Α). Δεν μπορεί να μειωθεί το πλήθος των δειγματοληψιών των επιφανειακών νερών, των ιζημάτων και των υπογείων νερών. Μπορεί μόνο να υπάρξει αραίωση και αντίστοιχη πύκνωση του χωροχρονικού δικτύου δειγματοληψιών, ή έστω αύξηση του συνολικού πλήθους των δειγμάτων από ενδεχόμενη προσφορά του αναδόχου. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5

7 Β). Δεν μπορούν να ανταλλαχθούν δείγματα επιφανειακών νερών με δείγματα υπογείων νερών. Δηλαδή δείγματα επιφανειακών νερών εναλλάσσονται μόνο με δείγματα επιφανειακών νερών, και δείγματα υπογείων με υπόγεια. Γ). Σε κάθε δείγμα επιφανειακού νερού αντιστοιχεί και ένα δείγμα ιζήματος, εκτός της περίπτωσης του κέντρου των λιμνών, όπου για δύο δείγματα νερού λαμβάνεται ένα δείγμα ιζήματος ακριβώς από κάτω. Αν μετά την οριστικοποίηση του χωροχρονικού δικτύου δειγματοληψιών προκύψει ανάγκη μεταβολής, η μεταβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Α.Α. και ακολουθώντας εκ νέου τους προαναφερόμενους κανόνες. Το οριστικό δειγματοληπτικό δίκτυο θα συνοδεύεται από πίνακες συντεταγμένων. Η γεωαναφορά των σημείων δειγματοληψίας θα ακολουθεί το ΕΓΣΑ 87 κατ ελάχιστον Αναλύσεις-Παρακολουθούμενες παράμετροι Οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται στα λαμβανόμενα δείγματα συνολικά, είναι οι ακόλουθες: Α. Επιτόπου μετρήσεις ph Θερμοκρασία ( O C) Διαλυτό οξυγόνο (mg/l) Κορεσμός σε οξυγόνο % Redox (mv) TDS (mg/l)(ολικά διαλυτά στερεά) Βάθος (m), (λίμνες) Secchi (βάθος διαύγειας), (m), (λίμνες) Αγωγιμότητα (μs/cm) Β. Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας Διαύγεια Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph Σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική) Αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO3) Ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη (mgr/lt) Κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρος και αμμώνιο (mgr/lt) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6

8 Δείκτης S.A.R. Γ. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά (mgr/lt) Δ. Έλεγχος γεωργικών φαρμάκων Οι ελάχιστες ζητούμενες δραστικές ουσίες προς ανάλυση είναι 50 Ε. Έλεγχος BOD 5 COD ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ - SS BOD 5 (mg/lt) COD (mg/lt) Χλωροφύλλη (mgr/lt) Αιωρούμενα στερεά (SS, σε mgr/lt) ΣΤ. Δοκιμή οικοτοξικότητας: Οικολογική δοκιμή (με Daphnia Magna) Όπου χρειάζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μονάδα έκφρασης των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων σε meq/lt. Στα τελικά αποτελέσματα όμως θα εμφανίζεται και η έκφραση σε mgr/lt (ή μgr/lt). Στο Παράρτημα Ι περιγράφεται αναλυτικά το είδος των παραμέτρων που μετρούνται σε αντιστοιχία με την κατηγορία των δειγμάτων. Η λεπτομερής οριστικοποίηση των παραμέτρων ποιότητας νερού θα γίνει με τη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων του αναδόχου, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Α. Κατά τη φάση λεπτομερούς οριστικοποίησης (προκαταρκτική), πρέπει να ληφθούν υπ όψη οι παρακάτω περιορισμοί: Α) η βασική χημική ανάλυση θα γίνεται πλήρως, όπως ζητείται από την Α.Α, σε κάθε δείγμα. Β) δεν επιτρέπεται να μειωθεί το πλήθος των ελάχιστα απαιτουμένων δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων. Γ) το ποιες δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων θα επιλεγούν για ανάλυση, θα προκύψει από συνεργασία του εμπειρογνώμονα γεωπόνου του αναδόχου με τα μέλη της ομάδας του αναδόχου που θα είναι υπεύθυνα για τις εργαστηριακές αναλύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει συσχέτιση με τις επίκαιρες καλλιέργειες της εξεταζόμενης περιοχής, και επίσης, ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7

9 οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριληφθούν δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στην εξεταζόμενη περιοχή, ενώ τώρα πια η χρήση τους έχει απαγορευθεί. Δ) Οι αναλύσεις βορίου, χαλκού, καδμίου, μολύβδου και υδραργύρου θα γίνουν απαραίτητα σε όλες τις περιοχές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες. Εκτός από αυτόν τον περιορισμό, οι αναλύσεις νικελίου, τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου, θα γίνονται επίσης απαραίτητα στη λεκάνη του Μεσσάπιου και του Ασωπού. Ε) Δεν επιτρέπεται να μειωθεί το συνολικό πλήθος των αναλύσεων των προαναφερθεισών κατηγοριών «Γ», «Δ» και «Ε». ΣΤ) Δεν επιτρέπεται να μειωθεί το συνολικό πλήθος των δοκιμών οικοτοξικότητας. Αν μετά την οριστικοποίηση του συνόλου παραμέτρων ποιότητας νερού προκύψει ανάγκη μεταβολής, η μεταβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Α.Α. και ακολουθώντας εκ νέου τους προαναφερόμενους κανόνες Ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος («G.I.S.» - Γ.Π.Σ.) και ιστοσελίδας Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα («G.I.S.» - Γ.Π.Σ.) με χρήση λογισμικού πακέτου ελεύθερου κώδικα σύμφωνα με την ενότητα 22 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και να συντάξει θεματικούς χάρτες, για την καταχώρηση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι χάρτες θα πρέπει να είναι γεωαναφερμένοι τουλάχιστον κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87, και σε κατάλληλη, ανάλογα με τη περίπτωση, κλίμακα, η οποία θα πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά του αναδόχου. Στο σύστημα αυτό θα πρέπει να καταχωρούνται βασικά γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής μελέτης όπως έχει ήδη αναφερθεί (λεκάνες απορροής ποταμών, υδρογραφικό δίκτυο, χρήσεις γης κ.α.), το δίκτυο παρακολούθησης και τα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου αυτού, και τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κάθε περιόδου για κάθε σημείο του συσταθέντος δικτύου. Επιπλέον ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με στόχο την προβολή του έργου και την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης. Τα στοιχεία προβολής στη σελίδα αυτή θα ορίζονται με εποπτικό εργαλείο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου (web GIS). Εκτός από την παραπάνω καταχώρηση, ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Inspire) όπως αυτή έχει εναρμονιστεί στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών θα παραδώσει: Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με το τεύχος «INSPIRE Metadata Regulation » και το τεύχος «Corrigendum to INSPIRE Metadata Regulation » ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8

10 (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101). Το αρχείο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί από την εφαρμογή «Inspire Metadata Editor» (http://www.inspire-geoportal.eu/inspireeditor/). Το αρχείο, πριν παραδοθεί θα πρέπει να έχει ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής «Metadata Validator» (http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/48). Το αρχείο των μεταδεδομένων θα αναφέρεται σε πίνακα ως ακολούθως: Πίνακας αποτελεσμάτων παρακολούθησης κατάλληλα διαμορφωμένος που να περιέχει τα στοιχεία των παραγράφων 3.1.1, 3.1.2, και του Παραρτήματος Ι, σε μορφή λογιστικού φύλλου. Στον πίνακα αυτό θα προστεθεί, επιπλέον, στήλη με τη μέθοδο και την ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων Αντιμετώπιση ρύπανσης Θα πραγματοποιηθεί ερμηνεία των αποτελεσμάτων των χημικών και άλλων μετρήσεων. Συγκεκριμένα, θα εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την πιθανή ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και θα εκτιμηθεί η γενικότερη συσχέτισή της με τα διαθέσιμα υδρογεωλογικά, εδαφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά και συνολικότερα με τη γεωργική δραστηριότητα αρδευόμενη γεωργία. Επιπλέον θα προταθούν λύσεις αντιμετώπισης της πιθανής υποβάθμισης των αρδευτικών υδάτων από τη γεωργική χρήση ή από άλλες σημειακές πηγές ρύπανσης που υποβαθμίζουν τη καταλληλότητα των νερών για άρδευση, ενώ θα προταθούν πιθανές μέθοδοι απορρύπανσης των στραγγιστικών υδάτων προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στη γεωργία. Τέλος θα προταθούν αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στη περιοχή μελέτης. 4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του όλου έργου εκτιμάται σε τριάντα δύο (32) μήνες, αρχόμενος από την Εντολή Έναρξης από την Α.Α. Ορίζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (βλ. σχ. 1 στο τέλος της ενότητας 4) για τις εργασίες που περιγράφονται στην ενότητα 3 του παρόντος Τεύχους με τις κάτωθι τμηματικές προθεσμίες: Α) Τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες από την Εντολή Έναρξης, θα οριστικοποιηθεί λεπτομερώς το δίκτυο δειγματοληψιών, το σύνολο των παραμέτρων ποιότητος νερών προς παρακολούθηση, το δίκτυο σταθμημετρήσεων, και οι περιοχές δημιουργίας πιεζομετρικών χαρτών, το χρονοδιάγραμμα. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9

11 Ειδικότερα σχετικά με την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια των δειγματοληψιών αναλύσεων δεν μπορεί να καλύπτει λιγότερο από 2 έτη, δηλ. 2 αρδευτικές και 2 μη αρδευτικές περιόδους. Επίσης, σε αυτή τη φάση πρέπει να δημιουργηθεί η δομή της βάσης δεδομένων, και κατ επέκταση του όλου Γ. Π. Σ., στο οποίο αργότερα, κατά τις επόμενες φάσεις, θα εισάγονται και θα απεικονίζονται γεωγραφικά τα δεδομένα, καθώς και όποια παράγωγα αποτελέσματα. Ήδη στο τέλος αυτής της προκαταρκτικής φάσης, το δίκτυο δειγματοληψιών, οι παράμετροι ποιότητας νερού προς έλεγχο, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το δίκτυο σταθμημετρήσεων, θα έχουν εισαχθεί στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στο τέλος των τεσσάρων αυτών μηνών θα παραδοθεί μία (1) Αρχική τετραμηνιαία Έκθεση. Το δίκτυο, καθώς και οι άλλες προς οριστικοποίηση παράμετροι, θα οριστικοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Α. Η έγκριση της προκαταρκτικής αυτής φάσης θα γίνει εντός των επομένων δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης του Αναδόχου. Β) Μετά τους πρώτους έξι (6) μήνες, και για δύο έτη (24 μήνες) θα γίνονται οι δειγματοληψίες αναλύσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 1. Οι ανάδοχοι στο διάστημα αυτό θα συλλέγουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων, θα τα εισάγουν στο Γ.Π.Σ., θα παράγουν τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες και θα τα ερμηνεύουν. Επίσης, θα ενημερώνουν τους προηγουμένως παραχθέντες χάρτες βάσεις δεδομένων. Γ) Από τον έβδομο έως και τον εικοστό τέταρτο μήνα θα υποβληθούν τρεις (3) εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Εκθέσεις (ενότητα 5 του παρόντος). Στον τριακοστό δεύτερο μήνα, με την ολοκλήρωση των εργασιών της Σύμβασης θα υποβληθεί μία (1) Τελική Έκθεση (ενότητα 5 του παρόντος). Η Τελική Έκθεση θα είναι ανακεφαλαιωτική και θα εμπεριέχει τα αποτελέσματα της τελευταίας εξαμηνιαίας περιόδου των δειγματοληψιών. Δ) Μετά την υποβολή κάθε έκθεσης και των συνημμένων παραδοτέων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής(εφεξής ΕΠΠ) ελέγχει τα υποβληθέντα και εισηγείται σχετικά στην Α.Α. Διευκρινίζεται ότι παράλληλα με τον έλεγχο των ενδιάμεσων παραδοτέων από την Ε.Π.Π ), ο ανάδοχος προχωρεί στις εργασίες της επόμενης περιόδου. Η ολοκλήρωση της σύμβασης πραγματοποιείται με την παραλαβή και έγκριση της Τελικής Έκθεσης του έργου από την ΑΑ.. Ακολουθεί σε επόμενη σελίδα σχηματική παρουσίαση του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10

12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ 1. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Διάρκεια έργου (σε μήνες) Προκαταρκτική φάση Δειγματοληψίες Σταθμημετρήσεις Αναλύσεις - Αποτελέσματα - Ερμηνεία - Προτάσεις Ενημέρωση GIS - Χάρτες Ολοκλήρωση έργου Υποβολή Αρχικής Έκθεσης με τα συνημμένα της ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ Έλεγχος και έγκριση Αρχικής Έκθεσης Υποβολή 1 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης με τα συνημμένα της Έλεγχος 1 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Υποβολή 2 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης με τα συνημμένα της Έλεγχος 2 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Υποβολή 3 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης με τα συνημμένα της Έλεγχος 3 ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Υποβολή Τελικής Έκθεσης με τα συνημμένα της Έλεγχος Τελικής Έκθεσης ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11

13 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.1 Παραδοτέα προκαταρκτικής φάσης Α) Έκθεση, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στην οποία κατ ελάχιστον: θα καλύπτονται τα περιεχόμενα των παραγράφων (εκτός των Δ και Ε) και εάν υπάρχουν μεταβολές στις χρήσεις γης / καλλιέργειες / μεθόδους άρδευσης κλπ κατά τη διάρκεια του όλου έργου, θα γίνεται επικαιροποίηση στις επόμενες φάσεις του έργου, θα προτείνονται προς έγκριση σχέδιο δικτύου σταθμημετρήσεων, σχέδιο χωροχρονικού δικτύου δειγματοληψιών, σχέδιο συνολικού καταλόγου παραμέτρων ποότητας νερού προς έλεγχο, σχέδιο χρονοδιαγράμματος για το έργο και θα δίνονται σε πίνακα οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων των δικτύων. Β) Χάρτες, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορίας στο ΓΠΣ, καθώς και σε μορφή.pdf, στους οποίους κατ ελάχιστον: θα καλύπτονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους (εκτός των περιπτώσεων Δ και Ε) και θα απεικονίζονται τα προτεινόμενα προς έγκριση δίκτυα σταθμημετρήσεων και χωροχρονικό δειγματοληψιών. Γ) Γ.Π.Σ. το οποίο θα πρέπει να είναι ανεπτυγμένο - έτοιμο ως προς την όλη του δομή και οργάνωση, με ενσωματωμένη δυναμική βάση δεδομένων, το οποίο σε αυτή τη φάση θα έχει τροφοδοτηθεί μόνο με τους προαναφερθέντες χάρτες και τα αντίστοιχα δεδομένα τους. 5.2 Παραδοτέα ενδιάμεσων εξαμηνιαίων φάσεων Α) Τρεις Ενδιάμεσες Έκθέσεις, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στις οποίες κατ ελάχιστον θα περιέχονται: τυχόν επικαιροποιήσεις των δεδομένων της προκαταρκτικής φάσεως ή προηγούμενων εξαμηνιαίων φάσεων, τα ζητούμενα των περιπτώσεων Δ, Ε και ΣΤ της παραγράφου , τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύσεων των αντίστοιχων εξαμηνιαίων περιόδων, ερμηνεία συμπεράσματα σχετικά με τα εκάστοτε υπάρχοντα ευρήματα, Β) Χάρτες σε έντυπη και ψηφιακή μορφή κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορίας σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), καθώς και σε μορφή.pdf, στους οποίους κατ ελάχιστον θα απεικονίζονται: τυχόν επικαιροποιήσεις των χαρτών της προκαταρκτικής φάσεως ή προηγούμενων εξαμηνιαίων φάσεων ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12

14 τα δεδομένα των Ενδιάμεσων Εκθέσεων (πιεζομετρικοί, εδαφολογικοί, υδρολιθολογικοί, χρήσεων γης, κ.α.) Γ) Γ.Π.Σ. στο οποίο θα έχουν εισαχθεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύσεων των εκάστοτε εξαμηνιαίων φάσεων και θα έχουν παραχθεί οι αντίστοιχοι θεματικοί χάρτες 5.3. Τελικά παραδοτέα Α) Τελική οριστική Έκθεση, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στην οποία κατ ελάχιστον θα περιέχονται: τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύσεων της τέταρτης εξαμηνιαίας περιόδου, τυχόν επικαιροποιήσεις των δεδομένων της προκαταρκτικής φάσεως ή προηγούμενων εξαμηνιαίων φάσεων, ανακεφαλαίωση όλων των ευρημάτων, συνολική ερμηνεία συμπεράσματα, πρόταση αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, προτάσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης γενικότερα, όλα τα περιεχόμενα των παραγράφων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, του παρόντος. Περίληψη της τελικής έκθεσης θα υποβληθεί και στην αγγλική γλώσσα. Β) Χάρτες, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορίας σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), καθώς και σε μορφή.pdf, στους οποίους κατ ελάχιστον θα απεικονίζονται: τυχόν επικαιροποιήσεις των χαρτών της προκαταρκτικής φάσεως ή προηγούμενων εξαμηνιαίων φάσεων, τα δεδομένα της τελευταίας εξαμηνιαίας περιόδου Γ) Γ.Π.Σ., το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρες. Δ) Σχέδιο ενός διαδραστικού ιστότοπου. Τα αποτελέσματα του έργου, θα παρουσιάζονται σε κατάλληλο ιστότοπο (web site), ο οποίος θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, και θα δίνει τη δυνατότητα (κατ ελάχιστον): Δυναμικής παρουσίασης και ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και του κοινού με τα αποτελέσματα του έργου. Εμφάνισης γεωγραφικής πληροφορίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα του έργου σε κατάλληλο υπόβαθρο (π.χ. Google Earth). Αναζήτησης δεδομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΑ 1. Επιφανειακά ύδατα 1.1. Ποταμοί: Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των δειγματοληψιών που περιγράφονται στον Πίνακα Ι - βλ. και την υποσημείωση του Πίν. Ι. Επιτόπου μετρήσεις για κάθε δειγματοληψία νερού (παράγραφος Α): ph, Θερμοκρασία ( ο C), Διαλυτό οξυγόνο (mgr/lt), Κορεσμός σε οξυγόνο %, Redox (mv), TDS (mg/l), Βάθος (m), Secchi (βάθος διαύγειας (m) όπου είναι εφικτό). Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων ποταμών (παράγραφος Β): διαύγεια, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται 6 (έξι) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) 6 (έξι) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο ανάλυση σε 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) έξι (6) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος BOD 5, COD, SS (αιωρούμενα στερεά) και χλωροφύλλη (παράγραφος Ε), έξι (6) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 14

16 Πίνακας Ι : Κατανομή* (χωρική και χρονική) δειγματοληψίας νερών και ιζημάτων ανά ποταμό. ΠΟΤΑΜΟΙ ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ* ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (4+2) ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2 ΕΤΗ) Καρπενησιώτης Κρικελοπόταμος Αχελώος (τμήμα) Βιστρίτσας Σπερχειός Γοργοπόταμος Κηφισός Ασωπός Κηρέας-Νηλεύς- Κιμάσι-Βουδωρός Ταυρωπός Μόρνος Μεσσάπιος Λήλαντας Κάλας ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ * Οι θέσεις δειγματοληψίας θα καλύπτουν κατά το δυνατό τις εκβολές, το μέσο και τον άνω ρου των ποταμών, και θα αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατό τις περιοχές που εξετάζονται για πρόκληση ρύπανσης από αγροχημικά. Τα δείγματα ιζημάτων θα λαμβάνονται ακριβώς από κάτω ή έστω σε μικρή απόσταση κατάντη των δειγμάτων νερού Λίμνες Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των δειγματοληψιών που περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙ. Επιτόπου μετρήσεις για κάθε δειγματοληψία νερού (παράγραφος Α): ph, Θερμοκρασία ( ο C), Διαλυτό οξυγόνο (mgr/lt), Κορεσμός σε οξυγόνο %, Redox (mv), TDS (mg/l), Βάθος (m), Secchi (βάθος διαύγειας (m) όπου είναι εφικτό). Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων ποταμών (παράγραφος Β): διαύγεια, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15

17 φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B,F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου..Έλεγχος BOD 5, COD, SS (αιωρούμενα στερεά) και χλωροφύλλη (παράγραφο Ε), τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. ΛΙΜΝΕΣ Κρεμαστών Μόρνου Υλίκης Δύστος Παραλίμνη ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Πίνακας II: Κατανομή** (χωρική και χρονική) δειγματοληψιών νερών και ιζημάτων ανά λίμνη ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1. Κέντρο λίμνης σε δύο βάθη, 2. Είσοδος Τρικεριώτη στη λίμνη, 3. Είσοδος Ταυρωπού στη λίμνη, 4. Είσοδος Αχελώου στη λίμνη, 5. Δεύτερο σημείο εισόδου του Αχελώου στη λίμνη, 6. Είσοδος Αγραφιώτη 1. Είσοδος Μόρνου, 2. Κέντρο λίμνης σε δύο βάθη, 3. Είσοδος ποταμού Κόκκινου στη λίμνη, 4. Είσοδος χειμάρρου στη νότια πλευρά της λίμνης 1. Είσοδος Κηφισού, 2. Κέντρο λίμνης σε δύο βάθη, 3. Περιφερειακά στη λίμνη 1. Ένα σημείο και σε ένα βάθος 1. Κέντρο της λίμνης σε δύο βάθη, 2-3. Δύο περιφερειακά σημεία ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩ Ν ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 ΕΤΗ) **Στην περίπτωση δειγματοληψίας ιζημάτων ο αριθμός μειώνεται κατά ένα αφού στο κέντρο κάθε λίμνης για δύο δείγματα νερών λαμβάνεται ένα δείγμα ιζήματος (εκτός Δύστου). Τα ιζήματα θα ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 16

18 λαμβάνονται ακριβώς από κάτω (κέντρο λίμνης) ή σε μικρή απόσταση κατάντη των δειγμάτων νερού (εισροές στη λίμνη) Ύδατα στραγγιστικών καναλιών Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των δειγματοληψιών που περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ - βλ. υποσημείωση του Πίνακα ΙΙΙ. Επιτόπου μετρήσεις για κάθε δειγματοληψία νερού (παράγραφος Α): ph, Θερμοκρασία ( ο C), Διαλυτό οξυγόνο (mgr/lt), Κορεσμός σε οξυγόνο %, Redox (mv), TDS (mg/l), Βάθος (m). Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας υδάτων στραγγιστικών καναλιών (παράγραφος Β): διαύγεια, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο ανάλυση σε 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος BOD 5, COD, SS (αιωρούμενα στερεά) και χλωροφύλλη (παράγραφος Ε), εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος οικοτοξικότητας με Daphnia Magna, πέντε (5) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 17

19 ΠΟΤΑΜΟΙ Πίνακας III: Κατανομή*** (χωρική και χρονική) δειγματοληψιών νερών και ιζημάτων ανά ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΣ στραγγιστικό κανάλι και ποταμό ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ**** (6+3) ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ**** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2 ΕΤΗ) Σπερχειός Μόρνος Κηφισός ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ *** Τα δείγματα ιζημάτων θα λαμβάνονται ακριβώς από κάτω ή έστω σε μικρή απόσταση κατάντη των δειγμάτων νερού. ****Εκτός του ελέγχου οικοτοξικότητας στα δείγματα νερού, ο οποίος πραγματοποιείται πέντε (5) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. 2. Ιζήματα επιφανειακών υδάτων (ποταμών, λιμνών και στραγγιστικών καναλιών). Γενικά, ιζήματα θα λαμβάνονται ακριβώς από κάτω ή σε μικρή απόσταση κατάντη των δειγμάτων νερού Ιζήματα ποταμών Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας που περιγράφεται στον Πίνακα Ι. Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας ιζημάτων ποταμών (παράγραφος Β): ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται έξι (6) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 18

20 3.1.4.Γ) έξι (6) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο ανάλυση σε 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) έξι (6) φορές το έτος, δύο (2) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και τέσσερις (4) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου Ιζήματα λιμνών Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των δειγματοληψιών που περιγράφονται στον Πίν. ΙΙ βλ. και υποσημείωση του Πίν. ΙΙ. Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων ποταμών (παράγραφος Β): ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου.. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου.. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο ανάλυση σε 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου Ιζήματα στραγγιστικών καναλιών Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χωρική και χρονική κατανομή των δειγματοληψιών που περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ. Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας ιζημάτων στραγγιστικών καναλιών (παράγραφος Β): ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εννιά (9) φορές το ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19

21 έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B,F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο ανάλυση σε 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) εννιά (9) φορές το έτος, τρεις (3) φορές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και έξι (6) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. 3. Υπόγεια ύδατα 3.1. Απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού Συνολικά θα πραγματοποιηθεί απογραφή τετρακοσίων σαράντα (440) σημείων εμφάνισης νερού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας IV: Αριθμός σημείων εμφάνισης νερού ανά λεκάνη απορροής ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Νομός Φθιώτιδας 1. Εκβολές Σπερχειού 2. Μακροκώμη-Λαμία 3. Μέσος-Άνω Κηφισός 4. Λεκάνη Αταλάντης Νομός Φωκίδας 1. Εκβολές Μόρνου 2. Κάμπος Άμφισσας Νομός Ευρυτανίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπάρχει πρόσφατη απογραφή 1. Τμήμα Λεκάνης Αχελώου 10 Νομός Βοιωτίας 1. Λεκάνη Ασωπού Υπάρχει πρόσφατη απογραφή Νομός Εύβοιας 1.Κηρέας, Βούδωρος, Νηλέας, Ξηροπόταμος 2.Μεσσάπιος 3. Ξεροπόταμος (Λίλας) 4. Ιστιαία Σύνολο Κατάρτιση δικτύου σταθμημετρήσεων ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 20

22 Από τα σημεία απογραφής θα γίνει επιλογή με κριτήριο τη δυνατότητα σταθμημέτρησης. Το ολοκληρωμένο δίκτυο θα οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 560 μετρήσεις στάθμης όπως φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Πίνακας V : Χωρική και χρονική κατανομή μετρήσεων στάθμης υπόγειων νερών ανά λεκάνη απορροής ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Νομός Φθιώτιδας 1.Εκβολές Σπερχειού 2.Μακρακώμη- Λαμία 3. Μέσος- Άνω Κηφισός 4.Λεκάνη Αταλάντης Νομός Φωκίδας 1.Εκβολές Μόρνου 2.Κάμπος Άμφισσας Νομός Ευρυτανίας 1.Τμήμα Λεκάνης Αχελώου ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 ΕΤΗ) Νομός Βοιωτίας 1.Λεκάνη Ασωπού Νομός Εύβοιας 1.Κηρέας, Βούδωρος, Νηλέας, Ξηροπόταμος 2 2.Μεσσάπιος Ξεροπόταμος (Λίλας) 4. Ιστιαία ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 21

23 3.3. Έλεγχος της ποιότητας των υπογείων υδάτων Στα υπόγεια ύδατα θα διενεργηθεί δειγματοληψία για τον έλεγχο της ποιότητας σύμφωνα με τον Πίνακα VI. Πίνακας VI: Κατανομή (χωρική και χρονική) δειγματοληψιών υπόγειων νερών ανά λεκάνη απορροής ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Νομός Φθιώτιδας 1. Εκβολές Σπερχειού 2. Μακροκώμη- Λαμία 3. Μέσος- Άνω Κηφισός 4. Λεκάνη Αταλάντης Νομός Φωκίδας 1. Εκβολές Μόρνου 2. Κάμπος Άμφισσας Νομός Ευρυτανίας 1. Τμήμα Λεκάνης Αχελώου Νομός Βοιωτίας ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Λεκάνη Ασωπού 13 Νομός Εύβοιας 1.Κηρέας, Βούδωρος, Νηλέας, Κιμάσι 2. Μεσσάπιος 3. Ξεροπόταμος (Λίλας) 4. Ιστιαία ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (2+1) 3 3 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 ΕΤΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Θα πραγματοποιηθούν: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 22

24 Επιτόπου μετρήσεις για κάθε δειγματοληψία νερού (παράγραφος Α): ph, Θερμοκρασία ( ο C), Διαλυτό οξυγόνο (mgr/lt), Κορεσμός σε οξυγόνο %, Redox (mv), TDS (mg/l). Έλεγχος βασικής χημικής ποιότητας αρδευτικών υπογείων υδάτων (παράγραφος Β): διαύγεια, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25 ο C, ph, σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, και ολική), αλκαλικότητα (ως mgr/lt CaCO 3 ), τα ανιόντα: ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειικά, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, καθώς και τα κατιόντα: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο, υπολογισμός του δείκτη S.A.R. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος μετάλλων και άλλων στοιχείων: Mn, Cu, Zn, Sn, As, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr 3+, Cr 6+, Co, Al, Se, B, F, Βr, ολικός φώσφορος, φωσφορικά, (παράγραφος Γ) τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατ ελάχιστο 50 δραστικές ουσίες (παράγραφος Δ) τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Έλεγχος BOD 5, COD, SS (αιωρούμενα στερεά) (παράγραφος Ε χωρίς τη μέτρηση της χλωροφύλλης), τρεις (3) φορές ανά έτος, μία (1) φορά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Απριλίου και δύο (2) φορές κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 23

25 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Υπουργού Α.Α.Τ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 24

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Εισηγητής: Ιωάννης Λάππας (M.Sc. Υδρογεωλόγος) 1η Φάση Περιοχές Εφαρμογής: Θριάσιο Πεδίο & Λεκάνη Μυγδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα GIS.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα GIS. 1 2 3 4 5 6 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 9 10 11 ) 12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 47 ) 48 ΓΕΝΙΚΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Η φυσική ποιότητα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ. Ευρωπαϊκό Έργο LIFE PROSODOL (LIFE07 ENV/GR/000280) Άγγελος Χλιαουτάκης & Απόστολος Σαρρής.

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ. Ευρωπαϊκό Έργο LIFE PROSODOL (LIFE07 ENV/GR/000280) Άγγελος Χλιαουτάκης & Απόστολος Σαρρής. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκό Έργο LIFE PROSODOL (LIFE07 ENV/GR/000280) Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές Χώρες Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716)

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Συνοπτική παρουσίαση υδρολογικής μελέτης στα ελληνικά Λευκωσία, 2012 Το έργο LIFE OROKLINI

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: -ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: -ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ειδίκευση: Τεχνική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα