11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ"

Transcript

1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1

2 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών υψηλής ποιότητας, που απευθύνονται στην παγκόσμια βιομηχανία επίπλων, σε πάνω από 60 χώρες παγκοσμίως. Η ιστορία της ξεκινά το 1926 στο Cantu, επαρχία του Como, όταν o Αrturo Salice δημιουργεί την πρώτη του εμπορική δραστηριότητα, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της Ιταλικής αγοράς. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, χτίζεται το πρώτο εργοστάσιο και στις 22 Φεβρουαρίου 1957 η Salice κατοχυρώνει την πατέντα της για την δημιουργία του πρώτου χωνευτού, κυλινδρικού self-closing μεντεσέ. Μια παγκόσμια πρωτοπορία που άλλαξε τα δεδομένα στην κατασκευή επίπλων διεθνώς. Η ταχύτατη ανάπτυξη και η επιτυχία της Salice, τόσο στην Iταλική όσο και στην παγκόσμια αγορά, την οδήγησαν το 1975 στην περιοχή του Novedrate σε μια έκταση m 2 να χτίσει το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της, που καλύπτει m 2. 2

3 SALICE - Τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ðüñôá ðïõ êáëýðôåé üëï ôï ðëáúíü ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ðüñôåò ðïõ êáëýðôïõí ôï ìéóü ðëáúíü ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ìýóá ðüñôá S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß (áýñáò) Ç =¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý G = ÐÜôçìá ôçò êåöáëþò ôïõ ìåíôåóý óôçí ðüñôá ¼ëá ôá æçôïýìåíá ðáôþìáôá ôçò ðüñôáò óôï ðëáúíü ìðïñïýí íá åðéôåõ èïýí ìå ôïí óõíäõáóìü ôùí êáôüëëçëùí ìåíôåóýäùí êáé âüóåùí SALICE, éêáíþí íá ëýóïõí üëá ôá êáôáóêåõáóôéêü ðñï âëþ ìáôá. 1. Κάθετη ρύθμιση πόρτας 1á 1á) ÊÜèåôç ñýèìéóç ðüñôáò ìå áðëýò âüóåéò SALICE Îåâéäþíïíôáò ëßãï ôéò äýï âßäåò óõãκñüôçóçò ôçò âüóçò ìðï ñåß ôå íá ñõèìßóåôå ôçí ðüñôá ùò ðñïò ýøïò ±2mm. Ïé ïâüë ôñýðåò óôç âüóç, ôçò åðéôñýðïõí íá êéíçèåß åëåýèåñá êáé ðñïò ôéò äýï êáôåõèýíóåéò. Óôï ôýëïò ôçò ñýèìéóçò ïé âßäåò óõãêñü ôçóçò ôçò âüóçò èá ðñýðåé íá îáíáâéäùèïýí. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 3

4 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ 1â 1â) ÊÜèåôç ñýèìéóç ðüñôáò ìå êëéð âüóåéò SALICE Äåí ñåéüæåôáé íá îåâéäþóåôå êáìßá âßäá. Ç ðüñôá ìðïñåß íá ñõ èìéóôåß ùò ðñïò ýøïò ±2mm áðëü óôñýöïíôáò ôçí åéäéêþ Ýêêåíôñç âßäá ðïõ âñßóêåôáé óå áõôþ ôçí êáôçãïñßá âüóåùí. Ç ðüñôá ìåôáêéíåßôáé ðüíù Þ êüôù êáé óôáìáôüåé óôáèåñïðïéçìýíç áõôüìáôá åêåß ðïõ åðéèõìïýìå, ìüëéò óôáìáôþóïõìå ôç ñýèìéóç. 2. Πλανή ρύθμιση πόρτας 2á -1,5 +4,5mm (ìå óåéñýò 200 êáé 700) -0,5 +5,5mm (ìå óåéñü F) 2á) ÐëáúíÞ ñýèìéóç ôçò ðüñôáò ìå ìåíôåóåäýò SALICE óåéñýò 200, 700, F íá επαναστατικό óýóôçìá ñýèìéóçò åðéôñýðåé óôçí ðüñôá íá êé íåßôáé ðëü ãéá ùñßò íá ìåôáâüëëåôáé êáèüëïõ ç áðüóôáóç ôïõ áý ñá (L) ôçò ðü ñôáò áðü ôï êïõôß (ç áðüóôáóç L 0,7mm ðáñáìýíåé óôá èåñþ). H âßäá ñýèìéóçò ðïõ âñßóêåôáé óôï óþìá ôïõ ìåíôåóý, ëåéôïõñãåß óå óõíäõáóìü ìå ôçí åóùôåñéêþ âüóç ðïõ âñß óêåôáé óôçí ïõñü ôïõ ìåíôåóý. Ç ðüñôá êéíåßôáé äåîéü Þ áñéóôåñü, ðáñüëëçëá ðñïò ôï êïõôß, ùñßò íá ìå ôá âüëëåôáé ç áðüóôáóç ôïõ áýñá ôçò ðüñôáò (L) áðü ôï êïõôß. 2á Êáìßá åðéðëýïí ñýèìéóç äåí ñåéüæåôáé ãéáôß ï áýñáò (L) ðá ñá ìý íåé óôáèåñüò. 4

5 3. Ρύθμιση βάθους πόρτας 3á 3á) Ñýèìéóç âüèïõò ôçò ðüñôáò ìå áðëýò âüóåéò SALICE Îåâéäþíïíôáò ëßãï ôç âßäá óõãêñüôçóçò ôïõ ìåíôåóý ðüíù óôç âüóç ìðïñïýìå íá ôñáâþîïõìå ôçí ðüñôá êáé íá ñõèìßóïõìå ôïí áýñá (L) Ýùò +2,8mm. Óôï ôýëïò ôçò ñýèìéóçò èá ðñýðåé ç âßäá óõãêñüôçóçò ôïõ ìå íôåóý ìå ôç âüóç íá îáíáâéäùèåß. 3â 3â) Ñýèìéóç âüèïõò ôçò ðüñôáò ìå êëéð âüóåéò SALICE Äåí ñåéüæåôáé íá îåâéäþóåôå êáìßá âßäá. Ç ðüñôá ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ùò ðñïò âüèïò -0,5 +2,8mm áðëü óôñýöïíôáò ôçí åéäéêþ Ýêêåíôñç âßäá ðïõ âñßóêåôáé óå áõôþ ôçí êáôçãïñßá âüóåùí. Ç ðüñôá ìåôáêéíåßôáé ìýóá Þ Ýîù êáé óôáìáôüåé óôáèåñïðïéçìýíç áõôüìáôá åêåß ðïõ åðéèõìïýìå, ìüëéò óôáìáôþóïõìå ôç ñýèìéóç. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 5

6 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ðü ïõò Ýùò 32mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò: +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò Salice ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ 200 óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice áðëýò & êëéð). ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. 6

7 .01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94 Άνοιγμα 94 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ RAPIDO Φ10mm * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 7

8 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94 Άνοιγμα 94 ΓΟΝΑΤΟ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO Φ10mm * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 8

9 .01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94 Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DB Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm) τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 9

10 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94 Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 ΓΟΝΑΤΟ 17mm RAPIDO Φ10mm * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 ΓΟΝΑΤΟ 17mm RAPIDO Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm) * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm Κέντρα Hettich Salice Rapido 1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìåíôåóý Rapido óôçí ðüñôá åýêïëá ìå ôï Ýñé. 2. ÓôñÝøôå ôá Ýêêåíôñá äåîéü ìý ñé να ασφαλίσουν. 3. Áðáóöáëßóôå óôñýöïíôáò áíôßóôñïöá êáôü ÁöáéñÝóôå ôï ìåíôåóý ðïëý åýêïëá. Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 10

11 .02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ðü ïõò Ýùò 26mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη γωνία ανοίγματος. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò: +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò Salice ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ 200 óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice áðëýò & êëéð). ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: ,

12 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm) τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 12

13 .02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm) τεμ. 300 DUBEL Ö10mm Κέντρα Hettich ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 ΙΣΙΟΣ RAPIDO Φ10mm τεμ. 300 RAPIDO Φ10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 ΙΣΙΟΣ RAPIDO (ΚΕΝΤΡΑ 45mm) τεμ. 300 RAPIDO Φ10mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 13

14 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 ΙΣΙΟΣ RAPIDO (ΚΕΝΤΡΑ 52mm) τεμ. 300 RAPIDO Φ10mm Κέντρα Hettich ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΕΙΡΑ Β τεμ. 150 * Δυνατότητα τρυπήματος Κ στην πόρτα από 3 έως 18mm. Ο μεντεσές Salice Σειρά Β, προσφέρει λύσεις σε ειδικές κατασκευές όπως π.χ. φάλτσο κουτί-φάλτσο πορτάκι. Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 14

15 .02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Άνοιγμα 0 ΓΟΝΑΤΟ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm) τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm) * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας DUBEL Ö10mm Κέντρα Hettich ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO (KENTΡΑ 45mm) * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 15

16 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 0 Άνοιγμα 0 ΓΟΝΑΤΟ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO (KENTΡΑ 52mm) * τεμ. 300 * Κατόπιν παραγγελίας RAPIDO Φ10mm Κέντρα Hettich ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΥΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΝΙΚΕΛ τεμ * τεμ * Κατόπιν παραγγελίας BIΣΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ Φ10 (DUBEL) ΒΙΔΑ ΓΙΑ DUBEL τεμ τεμ. 500 Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 16

17 .03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165 & Γωνιακός Τεχνικά χαρακτηριστικά Μεντεσές με μεγάλη γωνία ανοίγματος. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò: +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò Salice ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ 200 óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice áðëýò & êëéð). ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 17

18 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165 & Γωνιακός Άνοιγμα 165 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 100 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm τεμ. 100 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm) * τεμ. 100 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 18

19 .03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165 & Γωνιακός Άνοιγμα 165 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 100 * Κατόπιν παραγγελίας Άνοιγμα 165 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 100 * Κατόπιν παραγγελίας Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 19

20 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165 & Γωνιακός Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Διάμετρος êåöáëþò ìåíôåóý 35mm. Άνοιγμα της πρώτης πόρτας 70. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DUBEL Φ10mm * τεμ. 150 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm) * τεμ. 150 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 20

21 .04 Μεντεσέδες Salice S200 για κολωνάκι Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Διάμετρος êåöáëþò ìåíôåóý 35mm. Άνοιγμα 94. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Διάμετρος êåöáëþò ìåíôåóý 35mm. Άνοιγμα 94. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå βιδωτή âüóη 9mm, με κωδικό σελ.: 64. ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ DUBEL Φ10mm τεμ. 150 * Kατόπιν παραγγελίας DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 * Συνδυάζεται με την βάση 9mm (Κωδ.: Σελ.: 64) Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 21

22 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.05 Μεντεσέδες Salice S200 Ειδικών μοιρών Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Διάμετρος êåöáëþò ìåíôåóý 35mm. Άνοιγμα 94. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. ΜΕΝΤΕΣΕΣ 15 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 30 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΚΑΡΕ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 37 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΚΑΡΕ * τεμ. 150 Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 22

23 .05 Μεντεσέδες Salice S200 Ειδικών μοιρών ΜΕΝΤΕΣΕΣ 45 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΚΑΡΕ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 30 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 45 0 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ. 150 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 23

24 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.06 Μεντεσέδες Salice Σειρά F Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ðü ïõò Ýùò 40mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý 13mm. ÄéÜìåôñïò κεφαλής μεντεσέ 40mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 15mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -0,5mm Ýùò +5,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò : +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò Salice -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ F óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice, áðëýò & êëéð Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. 24

25 .06 Μεντεσέδες Salice Σειρά F Οι μεντεσέδες Salice σειρά F, αποτελούν την ιδανική λύση στις περιπτώσεις που έχουμε πόρτες και πλανά μεγάλου πάχους. Χαρακτηριστικά με την σειρά F μπορούμε να πατήσουμε και να καλύψουμε πλανό, πάχους έως και 34mm. Άνοιγμα 94 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ40 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 Άνοιγμα 94 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ40 ΓΟΝΑΤΟ mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 94 0 Φ40 ΓΟΝΑΤΟ 22mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 25

26 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Silentia, ο μεντεσές με το ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή του που αποτελεί τεχνολογική επανάσταση. Δίνει άψογη αισθητική καθώς το φρένο δεν φαίνεται, προσφέρει μοναδική λειτουργία φρεναρίσματος της πόρτας κατά το κλείσιμο και προσδίδει ιδιαίτερη υπεραξία στα έπιπλα σας. 26

27 .07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðü ïõò 16mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý 13.5mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò : +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò Salice -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ F óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice, áðëýò & êëéð Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 27

28 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm) * τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 28

29 .07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Άνοιγμα 0 ΓΟΝΑΤΟ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DB Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm) * τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 29

30 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Άνοιγμα 0 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm * τεμ. 300 DUBEL Ö10mm ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ8mm (KENTΡΑ 45mm) τεμ. 300 DUBEL Ö8mm Κέντρα Blum Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 30

31 .07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Για κολωνάκι Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðü ïõò 16mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý 13.5mm. Άνοιγμα 0. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðü ïõò 16mm. ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý 13.5mm. Άνοιγμα 0. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣ τεμ. 150 * Συνδυάζεται με την βάση 9mm (Κωδ.: ) ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ τεμ. 150 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SILENTIA τεμ * Χρησιμοποιείται όταν δεν έχουμε απαραίτητο βάθος στην πόρτα 13,5mm. Η φλάντζα έχει πάχος 1,5mm. Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 31

32 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia Eιδικών μοιρών Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý 16mm. Διάμετρος êåöáëþò ìåíôåóý 13.5mm. Άνοιγμα 0. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 30 0 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΚΑΡΕ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 45 0 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΚΑΡΕ ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 30 0 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 150 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 45 0 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΦΑΛΤΣΟ τεμ

33 .08 Μεντεσέδες Salice Logica Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) ãéá 0 0 áðü 3 Ýùò 6mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) ãéá 94 0 áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò & êëéð, êáèþò êáé ìå ôéò âüóåéò Salice Logica. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò : +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò Salice -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ Logica óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice, áðëýò & êëéð H σειρά Logica ασφαλίζει στην πόρτα, πιέζοντας προς τα κάτω το καπάκι της κεφαλής του μεντεσέ. Για την αποσύνδεση σηκώνετε το καπάκι. S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 33

34 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.08 Μεντεσέδες Salice Logica Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ * τεμ. 300 Άνοιγμα 0 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm * τεμ. 300 Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 94 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm * τεμ. 300 Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich 34

35 .09 Μεντεσέδες Salice Push Push, τεχνολογία που επιτρέπει να ανοίγουν οι πόρτες με ένα απλό άγγιγμα του χεριού. Οι μεντεσέδες Push είναι ιδανικοί για έπιπλα minimal χωρίς λαβές. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 35

36 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.09 Μεντεσέδες Salice Push Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò & êëéð. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò: +2,8mm ìå áðëýò âüóåéò -0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âüóåéò ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ 200 óõíäõüæïíôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò Salice, áðëýò & êëéð. Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. 36

37 .09 Μεντεσέδες Salice Push Άνοιγμα 0 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 0 0 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 Άνοιγμα 0 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 300 Άνοιγμα 0 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 0 0 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm τεμ. 300 Άνοιγμα 165 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 100 Oé ìåíôåóýäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá êýíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò ìåíôåóýäåò (âë.ó Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñþãïñá, ùñßò êáíýíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôüóôáóç. Blum Hettich TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 37

38 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.09 Μεντεσέδες Salice Push ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 94 0 Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 150 Συνδυάζεται με τη βάση 9mm (Κωδ.: ) ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΚΡΙ τεμ. 300 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙ τεμ. 300 ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ, ΓΚΡΙ τεμ. 300 * Χρησιμοποιείται για εφαρμογές με μεντεσέ push ίσιο και γόνατο. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΓΓΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ τεμ. 100 ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΒΙΔΩΤΟ, ΓΚΡΙ τεμ. 300 * Χρησιμοποιείται για εφαρμογές με μεντεσέ push μέσα πόρτα. 38

39 .09 Μεντεσέδες Salice Push ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ, ΜΠΕΖ τεμ Α. Διατρήσεις για εφαρμογή πόρτας που πατάει στο πλανό. D = Πάτημα πόρτας στο πλανό και στο πάνω μέρος του κουτιού. Απόσταση τρυπήματος = D + 8 Β. Διατρήσεις εξαρτημάτων για εφαρμογή μέσα πόρτας. Γ. Τοποθέτηση εξαρτήματος δέσμευσης & αποδέσμευσης, ρυθμιζόμενο. D = Πάτημα πόρτας στο πλανό και στο πάνω μέρος του κουτιού. Υ = Ελάχιστο 8.5mm TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 39

40 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.10 Μεντεσέδες Salice για πόρτες κρυστάλλου Τεχνικά χαρακτηριστικά Διάμετρος τρύπας 26mm. Για κρύστάλλο πάχους από 4 έως 6mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 5,5 Ýùò 6,5mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. ñçóéìïðïéþóôå ôéò åîéóþóåéò που ακολουθούν ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. Άνοιγμα 94 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 94 0 Φ26 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 Άνοιγμα 94 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 150 Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ

41 .10 Μεντεσέδες Salice για πόρτες κρυστάλλου ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΧΡΩΜΙΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΙΟ τεμ τεμ. 300 ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΧΡΥΣΑΦΙ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΥΣΑΦΙ τεμ * τεμ. 300 ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΣΗΜΙ τεμ * τεμ. 300 ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ τεμ * τεμ. 300 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 41

42 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου ÌåíôåóÝò åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá ðñïößë áëïõìéíßïõ ìå óõãêåêñéìýíç äéüôñçóç. ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âüóåéò SALICE, áðëýò êáé êëéð. Άνοιγμα 105 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ * τεμ. 150 Άνοιγμα 105 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ * τεμ. 150 Άνοιγμα 105 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ * τεμ

43 . Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου Σύστημα Practical - Προφίλ αλουμινίου & συρταρωτοί μεντεσέδες * Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ñçóéìïðïéþóåôå ôï ðñïößë ãéá ôæüìé, ôï ðü ïò ôïõ õëéêïý που μπαίνει στο προφίλ Practical (ð.. ðüíåë îýëïõ) èá ðñýðåé íá åßíáé 5mm. Άνοιγμα 105 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PRACTICAL ΙΣΙΟΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ τεμ. 150 Άνοιγμα 105 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PRACTICAL ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ * τεμ. 150 Άνοιγμα 105 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ PRACTICAL ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ * τεμ. 150 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 43

44 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου Σύστημα Practical - Προφίλ αλουμινίου & συρταρωτοί μεντεσέδες ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRACTICAL 3000mm τεμ. 12 ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 4mm/3000mm τεμ. 120 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ PRACTICAL ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ τεμ. 600 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ PRACTICAL ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ τεμ. 600 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 3000mm ΓΚΡΙ τεμ. 120 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΑΣΟ τεμ

45 . Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου Σύστημα Practical - Οδηγίες συναρμολόγησης συστήματος Salice Practical 1. Êüøôå ôá ðñïößë óýìöùíá ìå ôç äéüóôáóç ôçò ðüñôáò êáé óôç óõíý åéá êüøôå ôéò Üêñåò ôïõò óå 45 0 ãùíßá. 2. Ôïðïèåôåßóôå ôç ãùíßá óýíäåóçò 90 0 óôçí åéäéêþ õðïäï Þ ôùí ðñïößë êáé óößîôå ôéò åéäéêýò 4 âßäåò. Ãéá ìåãáëýôåñç åíßó õóç ôçò ðüñôáò óõíéóôüôáé ç ñþóç êáé ôùí åéäéêþí åíéó õôéêþí ãùíéþí (ìéêñýò öùôïãñáößåò). 3. ÅðáíáëÜâåôå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá êáé óôá õðüëïéðá ðñïößë ðïõ ó çìáôßæïõí ôçí ðüñôá. Ôï ôæüìé ðñýðåé íá ôïðïèåôçèåß ðñéí âéäþóåôå ôï ôýôáñôï êáé ôåëåõôáßï ðñïößë. 4. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åéäéêü ìåíôåóý ðñþôá óôç âüóç ôïõ ìåíôåóý êáé êáôüðéí óôçí åéäéêþ õðïäï Þ ôïõ ðñïößë. 5. Ìåôáêéíþíôáò ðïëý åýêïëá ôï ìåíôåóý ìýóá óôçí åéäéêþ õðïäï Þ ôïõ ðñïößë âñßóêïõìå ôï åðéèõìçôü óçìåßï ôïðïèýôçóçò. 6. Óôï óçìåßï áõôü, áóöáëßóôå ôï ìåíôåóý óôï ðñïößë áðëü ãõñíþíôáò ôá åéäéêü Ýêêåíôñá êáôü ÂãÜëôå ôçí ðüñôá ìå ôï ìåíôåóý ôïðïèåôçìýíï. ÌåôñÞóôå êáé êüøôå êáôü ìþêïò ôï åóùôåñéêü äéáêïóìçôéêü êüëõììá. 8. Ïëïêëçñþóôå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ðüñôáò ôïðïèåôþíôáò ôï äéáêïóìçôéêü êüëõììá, ðéýæïíôüò ôï áðáëü þóôå íá êïõìðþóåé óôçí åéäéêþ õðïäï Þ ôïõ ðñïößë. 9. Êüøôå ôï äéáêïóìçôéêü êüëõììá óôï óçìåßï ðïõ åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ï ìåíôåóýò. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 45

46 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.12 Μεντεσέδες Salice Mini Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÜèïò êåöáëþò ìåíôåóý.5mm. Διάμετρος τρύπας 26mm. Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm. ÓõíäõÜæåôáé ìå απλές âüóåéò SALICE. Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóýäåò áíüëïãá ìå ôéò äéáóôüóåéò & ôï âüñïò ôçò ðüñôáò. ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÐëáúíÞ ñýèìéóç: +5mm ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm Ñýèìéóç âüèïõò ðüñôáò: +2,5mm ÂÁÓÅÉÓ SALICE Ïé ìåíôåóýäåò Salice ÓåéñÜ S600 Mini óõíäõüæïíôáé ìå απλές âüóåéò Salice. Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò ¼ëåò ïé ðáñáðüíù ôéìýò Ý ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò ðüñôáò åßíáé êáñý. Ïé ôéìýò ìåéþíïíôáé áí ç αêμή ôçò ðüñôáò Ý åé καμπυλότητα (ñüäéï). S = ÐÜ ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý D = Æçôïýìåíï ðüôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü Ô = ÐÜ ïò ðüñôáò Ê = Áðüóôáóç ôñõðþìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóý (øùìüêé) Á = ÅëÜ éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá L = Áðüóôáóç áýñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß Ç = ¾øïò ôçò âüóçò ôïõ ìåíôåóý ñçóéìïðïéþóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìå íôåóý, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âüóçò (Ç) üðïõ åßíáé á ðá ñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäþðïôå ðñïâëþìáôá åöáñìïãþí. 46

47 .12 Μεντεσέδες Salice Mini Άνοιγμα 94 ΙΣΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 600 ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm * τεμ. 600 DUBEL Ö10mm Άνοιγμα 94 ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 600 ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm * τεμ. 600 DUBEL Ö10mm TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 47

48 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.12 Μεντεσέδες Salice Mini Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ τεμ. 600 ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 0 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm * τεμ. 600 DUBEL Ö10mm Ειδικές μοίρες ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 30 0 Φ26 ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 45 0 Φ26 ΒΙΔΩΤΟΣ * τεμ. 300 ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ * τεμ

49 .13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ mm τεμ mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΟΥΠΑΤ Φ5mm ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ * 4mm τεμ mm τεμ * 9mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ mm τεμ. 600 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 49

50 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές ΒΑΣΗ ΙΣΙΑ ΖΑΜΑΚ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΖΑΜΑΚ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm & 1 EKKΕΝΤΡΟ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ * 3mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΟΥΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ +7,5-7, τεμ

51 .13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ +7,5-7,5 ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm * τεμ. 600 Βάσεις Salice με έξυπνη ρύθμιση ύψους Για να ρυθμίσετε την βάση ως προς ύψος, δεν χρειάζεται να χαλαρώσετε και τις δύο βίδες. Χαλαρώνοντας μόνο τη μία βίδα, με το εξάγωνο κεφάλι, μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα ως προς ύψος. ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ BΙΔΕΣ Φ3mm ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 3mm τεμ. 600 ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 3mm τεμ Προσαρμόστε την βάση στο πλανό του επίπλου, σφίγκοντας και τις δύο βίδες. 2. Για να ρυθμίσετε ως προς ύψος, χαλαρώστε μόνο την βίδα με το εξάγωνο κεφάλι. 3. Αφού ρυθμίσετε, ξανασφίξτε την ίδια βίδα. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 51

52 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ Βάσεις Salice clip με 2 έκκεντρα Η παραπάνω σειρά βάσεων Salice, διαθέτει 2 έκκεντρα που μας δίνουν την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την πόρτα μας πολύ εύκολα ως προς βάθος από -0.5mm έως +2.8mm και ως προς ύψος ± 2mm. ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ DUBEL Φ10mm ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΟΥΠΑΤ Φ5mm KAI 2 EKKENΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ

53 .14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 2 EKKΕΝΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 2 EKKΕΝΤΡΑ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 2mm τεμ. 300 Βάσεις Salice clip με 1 έκκεντρο Η παραπάνω σειρά βάσεων Salice, διαθέτει 1 έκκεντρο που μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την πόρτα μας πολύ εύκολα ως προς βάθος από -0.5mm έως +2.8mm. ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΜΕ 1 EKKΕΝΤΡΟ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΜΕ 1 EKKENΤΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 3mm τεμ. 300 TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 53

54 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΟΥΠΑΤ Φ5mm KAI 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ mm τεμ mm τεμ * 6mm τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 1 EKKΕΝΤΡΟ ME ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Μ.Μ * 0mm τεμ * 3mm τεμ

55 .15 Φρένο μεντεσέδων Salice 1 2 Πολύ εύκολη τοποθέτηση και καταπληκτική αίσθηση κλεισίματος της πόρτας. 3 4 ΦΡΕΝΟ D0S8SNG ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ πορτοκαλί τεμ. 300 ΦΡΕΝΟ D0S9SNG ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ μπεζ τεμ. 300 Γυρνώντας τη βίδα προς την ένδειξη (+) αυξάνεται η επιβράδυνση κλεισίματος της πόρτας. Γυρνώντας τη βίδα προς την ένδειξη (-) μειώνεται η επιβράδυνση κλεισίματος της πόρτας. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 55

56 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.15 Φρένο μεντεσέδων Salice Θήκες φρένων που βιδώνουν σε βάσεις μεντεσέδων απλές και με 1 έκκεντρο ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VX09 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΙΣΙΟ τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VX99 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΟΝΑΤΟ τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VXP9 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ τεμ. 150 Θήκες φρένων που βιδώνουν σε βάσεις μεντεσέδων με 2 έκκεντρα ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARX09 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΙΣΙΟ τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARX99 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΟΝΑΤΟ τεμ. 300 ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARXP9 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ * τεμ

57 .16 Αντιθορυβικό αμορτισέρ Smove Salice SMOVE 5 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 5 ΓΚΡΙ τεμ. 250 Τοποθετείται στο πλανό του κουτιού απέναντι από τους μεντεσέδες, σε ύψος περίπου στην μέση.η τοποθέτηση γίνεται με τρύπα, κατευθείαν στο πλανό ή με χρήση της ειδικής βάσης. ΒΑΣΗ SMOVE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΚΡΙ τεμ. 500 SMOVE 6 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 6 ΜΠΕΖ τεμ. 250 Τοποθετείται στο καπάκι του κουτιού, περίπου στην μέση του. Η τοποθέτηση γίνεται με τρύπα, κατευθείαν στο καπάκι ή με χρήση της ειδικής βάσης. ΒΑΣΗ SMOVE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΕΖ τεμ. 500 SMOVE 8 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 8 ΓΚΡΙ * τεμ. 250 Τοποθετείται στην πλευρά του μεντεσέ σε απόσταση 27mm εσωτερικά από το πλανό. TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 57

58 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.17 Μεντεσέδες κρυφοί ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 89x25mm νίκελ τεμ. 20 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 33xmm νίκελ τεμ. 20 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ χρυσαφί τεμ

59 .17 Μεντεσέδες κρυφοί ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ Ø 12mm τεμ Ø 14mm τεμ Ø16mm τεμ. 50 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø 12 Ø 14 Ø 16 Amm Βmm Cmm TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: , Fax: , 59

60 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.18 Μεντεσέδες πλάκα και μίλια ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ γαλβανιζέ τεμ. 1 MIΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΑΠΛΟ μαύρο ζεύγος χρώμιο ζεύγος χρυσαφί ζεύγος 25 ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ χρυσαφί τεμ. 25 MIΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ μαύρο ζεύγος οξυντέ ζεύγος χρυσαφί ζεύγος 25 60

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 1 . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ.01 Οδηγοί συρταριών ADAR OΔΗΓΟI ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ADAR 00.0000 250mm λευκό ζεύγος 20 00.0001 300mm λευκό ζεύγος 20 00.0002

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010

Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010 Altira & OptiLine Τεχνολογία click-in Κατάλογος 2010 Ç ìüíç ïëïêëçñùìýíç ëýóç OptiLine Κανάλια σε ποικιλία διαστάσεων που καλύπτουν και την πιο απαιτητική εγκατάσταση. OptiLine Κολώνες για αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να το φτιάξω μόνος μου! Είναι εύκολο / I can do it myself! Its easy...

Μπορώ να το φτιάξω μόνος μου! Είναι εύκολο / I can do it myself! Its easy... Μπορώ να το φτιάξω μόνος μου! Είναι εύκολο / I can do it myself! Its easy... www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από / Valid from 09/0-07/0/ Στα Leroy Merlin Βρίσκω τα πάντα... / Find everything... Εύκολα...

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ . ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 1 . ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ.01 Αρμοκάλυπτρα πάγκων Αρμοκάλυπτρο 210 Κάθετη τοποθέτηση στον πάγκο ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ 210 1009.0000 4000mm inox σαμπανιζέ τεμ. 35 ΓΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων

Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων Η Grass στη Würth - Συνεργασία με περισσότερα οφέλη για εσάς Αγαπητέ συνεργάτη της Würth, Οι μηχανισμοί επίπλων και τα κατασκευαστικά εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Sports Multistore 2013

Sports Multistore 2013 Sports Multistore 0 ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÅÕÊÉÍÇÓÉÁ - ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÖÕÓÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ BOSU TRX ÌÅÓÁ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ ÑÏÍÏÌÅÔÑÁ ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ 0 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí SOL193-208.qxd 13/5/2005 8:07 Page 193 ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí Σωλήνας αποχετεύσεως γιά κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητος, εύκαµπτος και απόλυτα κατάλληλος για σκληρή χρήση χωρίς προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα