Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα"

Transcript

1 ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ( μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 2004 ( ) Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ἄρτου, ἀλλὰ τὸ προζύμι, ὁποὺ διαθέτουν, εἶναι παλαιό, πρέπει, πρὶν ἀρχίσουν τὸ ζύμωμα, νὰ «ἀναπιάσουν» τὸ προζύμι, ὥστε νὰ γίνῃ αὐτὸ δυνατό, ἱκανὸ «νὰ ζυμώσῃ ὅλον τὸ φύραμα». Ἔτσι καὶ ὁ Θεός, ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐπανευαγγελισθῇ τὴν «ἀπωσθεῖσαν», τὴν εἰς ὑλισμὸ καὶ ἀθεΐα περιπεσοῦσα Δυτικὴ Εὐρώπη, ἠθέλησε νὰ «ἀναπιάσῃ» τὴν μικρὰ ζύμη, τὴν ὁποίαν ἀπεφάσισε νὰ ἀποστείλῃ ἐκεῖ. Ἡ ζύμη αὐτὴ ἦταν, κυρίως, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ρώσσων, τοὺς ὁποίους οἱ διωγμοὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἠνάγκασαν εἰς ἐκπατρισμό. Αὐτοὶ οἱ κατατρεγμένοι μετανάσται ἐκλήθησαν νὰ ἀναζωπυρώσουν τὴν χριστιανικὴ πίστιν εἰς τὴν Δύσι, νὰ μεταβάλλουν τὴν «οὐκ ἠγαπημένην εἰς ἠγαπημένην». Ὅμως, ἡ χρονικὴ ἀπόστασις, ὁποὺ τοὺς ἐχώριζε ἀπὸ τὸν πρῶτον εὐαγγελισμό τους, ἦταν πολὺ μεγάλη καί, ἐν πολλοῖς, εἶχαν ἀφήσει τὴν «πρώτην ἀγάπην». Διὰ τοῦτο ὁ σοφὸς Δημιουργὸς εὑρῆκε νέους τρόπους, γιὰ νὰ καταστήσῃ ζωντανὴ τὴν παρουσία Του «ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας». Ἐν μέσῳ τῶν δεινῶν τῆς διασπορᾶς τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, ὁ Θεὸς ἀνέδειξε Ἁγίους, «εἰς παραμυθίαν τῆς αἰχμαλωσίας των». Μεταξὺ αὐτῶν ὑπῆρξε ὁ γνωστὸς ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης ( μ.χ.), ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν ἐπικράτησι τῶν Νεοτούρκων, ἠναγκάσθη, μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιόν του καὶ ὅλους τοὺς χριστιανούς, νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν. Ἕνας ἄλλος Ἅγιος, ἄγνωστος εἰς τοὺς πολλούς, εἶναι καὶ ὁ πρωθιερεὺς Ἀλέξιος (Μεντβέντκωφ), Ρῶσσος κατὰ τὸ γένος, ταπεινὸς καὶ ἀφοσιωμένος δοῦλος τοῦ Θεοῦ. Ὁ βίος του ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ ( μ.χ.), καθὼς μάλιστα ἔζησαν τὴν ἰδία περίπου ἐποχή. Ἀλλ ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἀλεξίου ( μ.χ.), ὡς καὶ τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, φαίνεται νὰ ὑπῆρξε πλέον μαρτυρική, διότι συνεδέθη μὲ τὴν τραγικὴ μοίρα τῆς πατρίδος του κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ περασμένου αἰῶνος Τότε, ὁποὺ ἕνας χείμαρρος ἀθεΐας κατέκλυσε τὴν μοναδική, μετὰ τὴν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὀρθόδοξον αὐτοκρατορία ἐπὶ τῆς γῆς. Τότε, ὁποὺ τὸ «μυστήριον ἐνεργήθη τῆς ἀνομίας» φανερῶς καὶ εἰς τὴν Ρωσσία. Τότε, ὁποὺ ἕνας ἀπὸ τοὺς «πολλοὺς ἀντιχρίστους ἕστη ἐν τόπῳ» τῆς ἁγίας ρωσσικῆς γῆς. Τότε, ὁποὺ οἱ παλαιοὶ διωγμοὶ κατὰ τῶν πρώτων χριστιανῶν ἐπανελήφθησαν μὲ μεγαλυτέρα ἔντασι καὶ ἀγριότητα. Τότε, ὁποὺ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ δοκιμασθῇ ὁ εὐσεβὴς ρωσσικὸς λαὸς «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ». Τότε, ὁποὺ «ἡ ρωσσικὴ Ἐκκλησία ἐγέννησε χιλιάδας μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν, οἱ ὁποῖοι εἰς οὐδὲν ὑστεροῦν τῶν μαρτύρων τῶν πρώτων αἰώνων. (Τότε, ὁποὺ) αἱ εἰκόνες παρουσιάσθησαν θαυμασταὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐκπλήκτων θεατῶν, οἱ θόλοι τῶν ἐκκλησιῶν ἀπήστραπτον ἓν φῶς, τὸ ὁποῖον δὲν ἦτο ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. (Τότε, ὁπού) θαῦμα ἀνώτερον ὅλων ἡ Ἐκκλησία ἐγνώριζε νὰ θριαμβεύῃ εἰς ὅλας τὰς δυσκολίας, νὰ ἐξέρχεται ἐκ τῆς δοκιμασίας ἀνανεωμένη 1

2 καὶ στερεωμένη» 1. Ὅμως, μία σύντομος ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἴσως νὰ ἦταν χρήσιμος, (ἔχοντες ὡς κυρία πηγὴ τὸ βιβλίο τοῦ Ν. Ζέρνωφ : «Οἱ Ρῶσοι καὶ ἡ Ἐκκλησία τους», Ἀθῆναι 1972). Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1917, ὅταν οἱ μπολσεβίκοι κατέλαβον τὴν ἐξουσία, καὶ διὰ τὰ 70 ἑπόμενα χρόνια, οἱ Ρῶσσοι πιστοὶ εὑρέθησαν ἔμπροσθεν μιᾶς καταστάσεως, ὁποὺ ὅμοιά της δὲν ὑπῆρξε ἄλλη, καθ ὅλην τὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ, διότι τὸ Σοβιετικὸ κράτος ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ μία ἐπιθετικὴ καὶ στρατευμένη ἀθεΐα. Δὲν τοῦ ἀρκοῦσε ἕνας οὐδέτερος χωρισμὸς μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἀλλ ἐπεζήτησε μὲ ὅλα τὰ μέσα νὰ ἐξαλείψῃ κάθε θρησκευτικὴ πίστι καὶ νὰ διαλύσῃ κάθε ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἴσως γιατὶ ἐπεδίωκε νὰ ἀνυψώσῃ τὴν δική του ἰδεολογία εἰς τὸ ἐπίπεδο τῆς θρησκείας. Γι αὐτό, ὅταν οἱ κομμουνισταὶ ἐπετέθησαν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἄνοιξαν μία νέα περίοδο εἰς τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, κάνοντας ἕνα ἀποφασιστικὸ βῆμα πρὸς τὴν δημιουργία μιᾶς νέας τάξεως, ἀφοῦ ὁ μαρξιστικὸς ἀθεϊσμὸς ὑπῆρξε τὸ τελευταῖο βῆμα εἰς τὴν σταδιακὴ ἀποχριστιανοποίησι τῆς Εὐρώπης, ὁποὺ εἶχε ἀρχίσει 200 χρόνια ἐνωρίτερα Ὁ Κὰρλ Μὰρξ ( 1883) καὶ ὁ μαθητής του Βλαδ. Λένιν ( 1924) ποτὲ δὲν ἔκρυψαν τὴν ἀπόλυτον ἀντίθεσί των πρὸς οἱανδήποτε θρησκεία. Ἔτσι μόλις ἐθριάμβευσαν οἱ κομμουνισταὶ εἰς τὴν Ρωσσίαν, ἄρχισαν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ δόγματα τῶν διδασκάλων τους εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς. Τότε οἱ Ρῶσσοι διεσπάσθησαν εἰς δύο ἀντίθετα σώματα καὶ συνεκρούσθησαν γύρω ἀπὸ τὸν Θεὸ μέχρις ἐσχάτων tέσσερα στάδια διακρίνουν αὐτὸν τὸν σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν ἀρχὴν οἱ κομμουνισταὶ ἐπίστευαν ὅτι καταστρέφοντας τὴν οἰκονομικὴ βάσι τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐπετύγχαναν τὴν κατάρρευσι τοῦ ὅλου οἰκοδομήματος, ἀφοῦ ὁ ὑλισμὸς τοὺς διέστρεφε τὴν πραγματικὴ φύσι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶχαν ἐπίσης μιὰν ἀφελῆ πίστιν εἰς τὴν ἐπιστήμη, σίγουροι ὅτι τὰ δεδομένα της ἀπεδείκνυαν συμπερασματικῶς ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεὸς καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι παρὰ ἕνα κομμάτι λεπτεπίλεπτα ὠργανωμένης ὕλης. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὁ πρῶτος νόμος τοῦ Λένιν, τὸ 1918, ἐγγυᾶτο μὲν «τὴν ἐλευθερίαν τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἀντιθρησκευτικῆς προπαγάνδας», ἀλλὰ τὸ οὐσιαστικὸν ὅπλο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ δήμευσις ὅλης τῆς περιουσίας της. Ἀμέσως σκληροὶ διωγμοὶ ἐπηκολούθησαν καθ ὅλην τὴν ἔκτασι τῆς χώρας. Οἱ ἐκκλησίες τοῦ Κρεμλίνου καὶ πολλὰ Μοναστήρια ἐκλείσθησαν, τὰ τυπογραφεῖα κατεσχέθησαν, 28 ἱεράρχες ἐφονεύθησαν, χιλιάδες κληρικῶν καὶ εὐλαβῶν λαϊκῶν εὑρῆκαν τραγικὸ θάνατο ἢ ἐφυλακίσθησαν Ὁ λιμὸς τοῦ 1921 ὤξυνε ἐκ νέου τὴν κατάστασι, διότι ἡ κυβέρνησις διέταξε τὴν κατάσχεσι κάθε πολυτίμου ἀντικειμένου τῶν ἐκκλησιῶν Οἱ κομμουνισταὶ ἀνέμεναν τότε τὴν ταχεία κατάρρευσι τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά, πρὸς ἔκπληξί των, ἡ Ἐκκλησία, στερημένη ἀπὸ τοὺς ὑλικοὺς πόρους Της καὶ ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὰ χλιαρὰ μέλη Της, ἔλαβε νέα ζωτικότητα καὶ δύναμι. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς α αὐτῆς περιόδου ( ), ἡ Ρωσσία ὑπέφερε ἀπὸ 2

3 ἀναρχία καὶ ἐμφύλιο πόλεμο, ἐνῶ οἱ κομμουνισταὶ ἐφαίνοντο ὡς σφετερισταί, ὁποὺ μὲ τὴν ἐνίσχυσι ἐγκληματικῶν στοιχείων κατέλαβαν προσωρινῶς τὴν ἀρχηγία τῆς χώρας, γιὰ νὰ τὴν λεηλατήσουν Ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ Κομμουνισμοῦ, ἡ ὁλοκληρωτικὴ φιλοσοφία τῆς ζωῆς, τὸ πρόγραμμα τῆς μακροχρόνου κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς μεταρρυθμίσεώς του, ἐκαλύπτετο ἀκόμη μὲ ἀχλὺ εἰς τὰ μάτια τῶν χριστιανῶν. Ὁ πατριάρχης τῆς Μόσχας, ἅγιος Τύχων, ἐφρόντισε τότε νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν Ἐκκλησία ἐκδίδοντας, τὸ 1918, ἕναν ἀφορισμὸ ἐναντίον ὅσων κατεδίωκαν τοὺς πιστοὺς καὶ ἐβεβήλωναν τὶς ἐκκλησίες ἀλλὰ γρήγορα ἀντελήφθη τὴν ἀχρηστία ἑνὸς τέτοιου μέσου Ἡ β περίοδος τοῦ διωγμοῦ διήρκεσε ἀπὸ τὸ 1922 μέχρι τὸ Οἱ κομμουνισταί, ἀφοῦ ἀντελήφθησαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐξηφανίζετο μὲ τὴν δήμευσι τῆς περιουσίας Της ἁπλῶς, ἢ μὲ τὴν ἐξόντωσι τῶν μελῶν Της, ἐπεχείρησαν νὰ ὑποσκάψουν τὴν ἐπιρροή Της, διαιρώντας τοὺς πιστοὺς εἰς ἀντιμαχόμενες παρατάξεις. Συγχρόνως προσέφεραν προνόμια εἰς ὅλους τοὺς σχισματικοὺς καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ τὸν Μάϊο τοῦ 1922 συνέλαβαν τὸν Πατριάρχη, κατηγορώντας τον δριμύτατα γιὰ ἀντικυβερνητικὴ πολιτική. Τὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκησι ἀνέλαβαν τότε τὰ μέλη τῆς «Ζώσης Ἐκκλησίας», ὁποὺ διεκήρυξαν ὅτι ἦσαν ἕτοιμα νὰ ὑποστηρίξουν τὸν Κομμουνισμό, ἐπειδὴ τάχα ἔθετε εἰς ἐφαρμογὴ τὸ κοινωνικὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀρχικῶς ἡ πλεκτάνη εἶχε ἐπιτυχία, καὶ ἔτσι χάος ἐκυριάρχησε εἰς τὴν Ἐκκλησία. Ἐπὶ πλέον, ἡ Σοβιετικὴ κυβέρνησις παρεχώρησε ὡρισμένα προνόμια εἰς τοὺς στασιαστάς, δίνοντάς τους τὴν ἄδεια νὰ ἀνοίξουν μιὰ θεολογικὴ Σχολὴ καὶ νὰ τυπώνουν βιβλία, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ περιεῖχαν κατηγορίες καὶ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας ἀλλ ἐν τέλει μόνον περιφρόνησι ἔδειξε πρὸς αὐτούς, ἀφοῦ ὁποιαδήποτε ἰδέα συμβιβασμοῦ μεταξὺ διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ καὶ πίστεως εἰς τὸν Θεὸν ἦταν τελείως μισητὴ εἰς τὰ μέλη τοῦ κόμματος. Μετὰ τὴν ἀπρόβλεπτον, μάλιστα, ἀποφυλάκισι τοῦ Πατριάρχου Τύχωνος, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1923, ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἀπεκατεστάθη, καὶ μόνον ἕνα μικρὸ ποσοστὸ ἔμεινε μὲ τὴν «Ζῶσα Ἐκκλησία». Μέχρι τὸν θάνατό του, τὴν , ὁ Πατριάρχης αὐτὸς περιεβάλλετο μὲ θερμὴ συμπάθεια ἀπὸ τοὺς πιστούς, καὶ σήμερα εἶναι ἐπισήμως ἀνεγνωρισμένος ὡς Ἅγιος Τὸ γ στάδιο τοῦ διωγμοῦ ἄρχισε τὴν , ὅταν ἕνας ἀναθεωρημένος νόμος περὶ θρησκείας ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν Στάλιν. Αὐτὴν τὴν φορὰ κάθε εἶδος θρησκευτικῆς προπαγάνδας ἔγινε νομικὸ ἀδίκημα, ἐνῶ ἡ ἀντιθρησκευτικὴ προπαγάνδα ἔλαβε ἔντασι καὶ ὁρμητικότητα. Εἰδικῶς μάλιστα τὰ σχολεῖα ἔγιναν προπύργια τῆς ἀθεϊστικῆς διδασκαλίας. Ἐπὶ πλέον, τὸ ἄρθρο 17 τοῦ νόμου αὐτοῦ ἀπηγόρευε κάθε μορφὴ φιλανθρωπικῆς ἢ ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητος τῆς Ἐκκλησίας καὶ περιώριζε τὴν ζωή Της αὐστηρῶς εἰς τὴν τέλεσι τῆς θείας λατρείας καὶ μόνον. Ἔτσι ἀφηρέθη κάθε εἴδους αὐτοπροστασία τῶν πιστῶν, ἐνῶ παραλλήλως ἄρχισε μιὰ σειρὰ ἐνεργειῶν γιὰ τὴν κατάπνιξι τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀργὸ τρόπο, δίχως νὰ παραμεληθοῦν τὰ ἀστυνομικὰ μέτρα. Ἡ πολιτικὴ (μυστικὴ) ἀστυνομία παρακολουθοῦσε συνεχῶς τοὺς πιστοὺς καὶ παρενέβαινε εἰς κάθε πτυχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Σκοπό της εἶχε τὴν δίωξι καὶ συντριβὴ κάθε «ἀντεπαναστατικῆς ἐνεργείας» καὶ τὴν προσαγωγὴ τῶν ἐνόχων ἐνώπιον τοῦ ἐπαναστατικοῦ δικαστηρίου. Λόγῳ τῆς ἐκρύθμου καταστάσεως, οἱ παλαιὲς διαδικασίες τῆς δικονομίας ἦσαν ἄχρηστες, καὶ 3

4 ἐφηρμόζετο μία νέα διαδικασία: ἡ ἐξωδικαστικὴ δικαιοσύνη. Ἔτσι ἡ μυστικὴ ἀστυνομία κατώρθωσε νὰ συγκεντρώσῃ εἰς τὰ χέρια της τὴν παρακολούθησι, τὴν ἀνάκρισι, τὴν δίκη, τὴν καταδίκη καὶ τὴν ἐκτέλεσι τῆς ἀποφάσεως. Πολλὰ ἀπὸ τὰ στελέχη της προέρχονταν ἀπὸ «ἐγκληματικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐκφυλισμένα στοιχεῖα τῆς κοινωνίας», ὁποὺ ἐνεργοῦσαν αὐθαιρέτως καὶ ἀνεξελέγκτως συνελάμβαναν ὅποιον ἤθελαν, ἐφυλάκιζαν, λεηλατοῦσαν καὶ ἐκτελοῦσαν, γνωρίζοντας ὅτι θὰ παραμείνουν ἀτιμώρητα Κατὰ τὸ φοβερὸ αὐτὸ κῦμα τοῦ σκληροῦ διωγμοῦ τοῦ 1929 ἐκλείσθησαν ἄλλες 1440 ἐκκλησίες καὶ συνελήφθησαν χιλιάδες κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι μετεφέρθησαν, (ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι προηγουμένως καὶ ἑπομένως), εἰς τὶς φυλακὲς καὶ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ἐκεῖ ἔζησαν τελείως ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο ὑπὸ τρομακτικές, βάρβαρες καὶ ἀπάνθρωπες συνθῆκες. Ἡ ζωὴ τῶν μαρτύρων αὐτῶν ὑπῆρξε γεμάτη ἀπὸ ἀνατριχιαστικὲς ἱστορίες συλλήψεων, μεταφορᾶς κρατουμένων, πολυώρων ἀνακρίσεων, παντὸς εἴδους βασανιστηρίων, ἀθλίων συνθηκῶν διαβιώσεως, κτηνώδους μεταχειρίσεως, πολλαπλῶν ἐκτελέσεων. Ὑπολογίζεται ὅτι εἰς τὰ στρατόπεδα αὐτὰ συγκεντρώσεως ἐκλείσθησαν, κατὰ περιόδους, περίπου πιστῶν 2. Συμφώνως πρὸς τὰ κατὰ προσέγγισι πορίσματα τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς ἀποκαταστάσεως τῶν θυμάτων πολιτικῶν διωγμῶν, μέχρι τὸ ἔτος 1937 εἶχαν συλληφθῇ ὀρθόδοξοι κληρικοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ ἐξετελέσθησαν. Αὐτὸ τὸ στάδιο τοῦ καταδιωγμοῦ διήρκεσε μέχρι τὴν ἀρχὴ τοῦ β παγκοσμίου πολέμου (1940). Μέχρι τότε τὸ 75% τῶν ἐπισκόπων καὶ τὸ 90% τῶν ἱερέων τῆς Ρωσσίας ἔπεσαν θύματα τῶν ἐκκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ τὸ 95% τῶν ἐκκλησιῶν ἀφηρέθη ἀπὸ τὰ χέρια τῶν πιστῶν. Ὑπὸ τὴν ἀφόρητον αὐτὴν πίεσι τῶν κομμουνιστῶν, πολλοὶ χριστιανοί, προκειμένου νὰ διασώσουν τὴν πίστι τους, ἀπεφάσισαν νὰ ζήσουν εἰς τὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας, μὴ ἔχοντες καμμία δυνατότητα ἐργασίας, κοινωνικῆς προνοίας, κτλ, Ἐπηκολούθησε ὁ σκόπιμος καὶ ἰδιοτελὴς συμβιβασμὸς μεταξὺ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, λόγῳ τῆς δεινῆς θέσεως εἰς τὴν ὁποίαν εὑρέθησαν οἱ κομμουνισταὶ κατὰ τὸν β παγκόσμιο πόλεμο, καὶ τότε ἐνεκαινιάσθη ἡ δ περίοδος τοῦ διωγμοῦ. Μὲ τὴν παλινόρθωσι τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Μόσχα, τὸ ἔτος 1943, καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχου, ἄρχισε κάπως νὰ ἀνοικοδομῆται ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκησις, μὲ διορισμοὺς ἀρχιερέων εἰς κενὲς Ἐπισκοπές, μὲ χειροτονίες νέων ἱερέων, μὲ τὴν ἐπαναλειτουργία ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ἐκπαίδευσι τοῦ κλήρου εἰς τὶς θεολογικὲς Ἀκαδημίες τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ τὶς ἐπαρχιακὲς ἱερατικὲς σχολές, ὁποὺ εἶχαν παύσει νὰ λειτουργοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κομμουνιστικῆς κυριαρχίας. Τὸ 1959 ὅμως, ἐπὶ Χρουστσώφ, ἐξερράγη νέο κῦμα μεγάλου ἀντιθρησκευτικοῦ διωγμοῦ, τὸ ὁποῖον ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ ἀνήκουστο βία καὶ δημιουργία ἀτμοσφαίρας πανικοῦ καὶ τρόμου. Τὸ ἄθεο κράτος ἄρχισε νὰ ἐπιτίθεται ἐπισήμως πλέον καὶ συστηματικῶς ἐναντίον τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν κληρικῶν, τῶν πιστῶν, τῶν μοναστηρίων καὶ τῶν θεολογικῶν Σεμιναρίων. Μέχρι τὸ 1962 ἐκλείσθησαν ἄλλες ἐκκλησίες. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴν ἐνεφανίσθη καὶ ἕνα κίνημα διαφωνούντων, ὁποὺ καὶ παλαιότερα ὑπέφωσκε, τὸ ὁποῖον διεμαρτύρετο γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς ταλαιπωρίες τῶν πιστῶν 3 4

5 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ διωγμοὶ ἐσημείωσαν αὐξομειώσεις μέχρι τὸ 1988 περίπου, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖον ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία ἑόρτασε τὴν χιλιετηρίδα Της, καὶ ἔκτοτε ἡ πολιτικὴ κατάστασις εἰς τὴν χώρα ἔχει ἀλλάξει Εἰς τὶς Αὐγούστου τοῦ ἔτους 2000, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Μόσχας συνηρίθμησε εἰς τὴν χορεία τῶν Ἁγίων καὶ ρώσσους Νεομάρτυρας καὶ Ὁμολογητὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Οἱ Ρῶσσοι μετανάσται εἰς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ἀντιπροσώπευαν μιὰ μεγάλη ποικιλία τῶν πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων τῆς προεπαναστατικῆς Ρωσσίας, προερχόμενοι ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς χώρας καὶ ἀνήκοντες εἰς ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις καὶ τὰ ἐπίπεδα μορφώσεως. Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς σπουδαιοτέρους ἐκπροσώπους τῆς πολιτιστικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἔθνους, τῶν ὁποίων ἡ διάθεσις πρὸς τὴν Δύσιν ἦταν διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῶν Ρώσσων, ὁποὺ ἐπισκέπτονταν τὴν Εὐρώπη πρὸ τῆς κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως. Ἐκεῖνοι ἐθαύμαζαν τὴν Δύσι καὶ εὕρισκαν ὅτι ἐκεῖ πραγματοποιοῦνται τὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ἰδεώδη τους. Τώρα, ὅμως, αὐτοὶ δὲν εἶχαν πιὰ τὶς ἴδιες αὐταπάτες, οὔτε εἶχαν καμμία πρόθεσι νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ἐξωτερικό, ἀλλ ἀναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν χώρα τους, καὶ γι αὐτὸ ἔμειναν πεισματικῶς προσκολλημένοι εἰς τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους ζωῆς των Οἱ περισσότεροι, ὅμως, μετανάσται ἐζοῦσαν πτωχικὰ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἐργαζόμενοι ὡς ἁπλοῖ ἐργάται εἰς τὰ βιομηχανικὰ κέντρα τῆς Δύσεως καὶ ὄντες τελείως ἀποπροσανατόλιστοι εἰς τὶς νέες συνθῆκες ζωῆς. Ἔχοντες μεγάλη ἀνάγκη πνευματικῆς βοηθείας ἐδημιούργησαν παροικίες μὲ κέντρο μιὰ ὀρθόδοξη ἐνορία ὑπὸ ἕναν ἱερέα, ὁ ὁποῖος συνετηρεῖτο ἀπὸ τὶς προαιρετικὲς συνεισφορὲς τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἦσαν συχνὰ ἄποροι καὶ ὑπέφεραν ἀπὸ νοσταλγία γιὰ τὴν πατρίδα τους. Οἱ νέες Ἐκκλησίες, ὁποὺ ἱδρύθησαν εἰς ὅλον τὸν κόσμο, δὲν εἶχαν συνήθως γιὰ χώρους λατρείας παρὰ μόνον ἀποθῆκες, ὑπόστεγα καὶ ἰδιωτικὰ οἰκήματα, ἀλλ ἡ πίστις τῶν χριστιανῶν τὰ μετεμόρφωνε εἰς φλογεροὺς τόπους προσευχῆς καὶ ἁγιασμοῦ 4 Μαζὶ μὲ ὅλους αὐτούς, τοὺς ὁποίους ἡ μεγάλη πολιτικὴ ἀναστάτωσις τῆς κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἡ ἐπακολουθήσασα φοβερὰ ἐπίθεσις κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάγκασε νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν χώρα τους, ὑπῆρξαν καὶ πολλοὶ ἐπίσκοποι, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν ὁ μητροπολίτης Κιέβου Ἀντώνιος ( 1936), ὁ ἀρχιεπίσκοπος Βολυνίας Εὐλόγιος ( 1946), κ.ἄ. Ἤδη τὴν , ὁ πατριάρχης Μόσχας ἅγιος Τύχων ( 1925) εἶχε ἐκδώσει μία ἐγκύκλιο, μὲ τὴν ὁποίαν ἐξουσιοδοτοῦσε τοὺς ἐξορίστους Ρώσσους ἐπισκόπους νὰ ὀργανωθοῦν ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὴν διασπορά, εἰς πρόσκαιρο βάσι, εἰς περίπτωσι ὁποὺ θὰ ἦταν ἀδύνατος ἡ ἐπικοινωνία τους μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἔτσι ἡ πρώτη Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε τὴν Ρωσσικὴ Ἐκκλησία εἰς τὴν ἐξορία, συνῆλθε τὸ 1921 εἰς τὸ Κάρλοβιτς τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἀποτελουμένη ἀπὸ 12 ἐπισκόπους καὶ 80 ἀντιπροσώπους τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ. Κέντρο τῆς προσοχῆς ὅλων ἦσαν τὰ βάσανα τῶν πιστῶν εἰς τὴν Ρωσσία καὶ οἱ τρόποι, μὲ τοὺς 5

6 ὁποίους θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς ἐνισχύσουν. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἦταν ἀκόμη πρόσφατος, καὶ μερικοὶ εἶχαν τὴν γνώμη ὅτι ἡ Σοβιετικὴ κυβέρνησις θὰ ἐπιζοῦσε γιὰ πολὺ ἀκόμη. Μιὰ σημαντικὴ μερίδα λαϊκῶν, ὑπὸ τὸν μητροπολίτη Ἀντώνιο, ἐπίστευε ὅτι εἶναι καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑπηρέτησῃ τὸ ἔθνος εἰς τὴν πορεία τῆς πολιτικῆς ἀνασχέσεως, τὴν ὁποίαν συνέδεε μὲ τὴν ἀποκατάστασι τῆς μοναρχίας. Μιὰ ἄλλη μερίδα, ὑπὸ τὸν μητροπολίτη Εὐλόγιο, ἀρνεῖτο τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ ὁποιοδήποτε συγκεκριμένο πολιτικὸ πρόγραμμα, θεωροῦσα ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὑποχρέωσι νὰ ἑνώνῃ τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν. Ἡ Σύνοδος τότε εὑρέθη εἰς ἀδυναμία νὰ συνδυάσῃ αὐτὲς τὶς δύο ἀπόψεις καί, παρ ὅτι ἡ ἀνοικτὴ ρῆξις ἀπεσοβήθη, ἔγινε φανερὸ πὼς ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία εἰς τὴν ἐξορία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀκολουθήσῃ μιὰ ἑνιαία γραμμή, τὴν ὁποίαν θὰ παρεδέχοντο ὅλοι. Τελικῶς, ἡ Σύνοδος τοῦ 1921, παρ ὅλην τὴν ἀντίθεσι μιᾶς ἰσχυρᾶς μειοψηφίας, υἱοθέτησε τὴν ἀπόφασι παλινορθώσεως τῆς μοναρχίας. Αὐτὴ ἡ ἀπόφασις ἐπεδείνωσε τὴν ἤδη δύσκολον θέσι τῆς Ἐκκλησίας ἐντὸς τῆς «Ἑνώσεως Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν» (Ε.Σ.Σ.Δ.), καὶ γι αὐτό, τὸ 1923, ὁ πατριάρχης Τύχων διέταξε νὰ διαλυθῇ ἡ Σύνοδος τοῦ Κάρλοβιτς. Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ καταδίκη αὐτὴ ἐπέφερε μία διάσπασι μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ἐξορίστου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μὲν μητροπολίτης Εὐλόγιος ἐδέχθη τὴν ἀπόφασι τοῦ Πατριάρχου καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν εἰς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἐτέθησαν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του. Ἀλλ ὁ μητροπολίτης Ἀντώνιος ἐθεώρησε ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτὴ τοῦ Πατριάρχου εἶχε ἐπιβληθῇ διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὴν ἀντιχριστιανικὴ κυβέρνησι, καὶ παρέμεινε ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Συνόδου τοῦ Κάρλοβιτς. Τὰ διεσκορπισμένα εἰς τὰ Βαλκάνια ἐκκλησιάσματα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, καθὼς καὶ μία μειονότητα εἰς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἐδέχθησαν τὴν θέσι του Τὸ 1927 ὁ μητροπολίτης Σέργιος, ὡς «ἀντι-τοποτηρητὴς» τοῦ κενοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου, ἐκάλεσε ὅλους τοὺς ἐξορίστους Ρώσσους χριστιανοὺς νὰ δηλώσουν νομιμοφροσύνη εἰς τὸ Σοβιετικὸ καθεστώς, ἂν ἐπιθυμοῦσαν νὰ διατηρήσουν τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας. Ἀλλὰ οἱ πλεῖστοι τῶν Ρώσσων δὲν ἠμπόρεσαν νὰ δεχθοῦν τὸ αἴτημά του, γιατί δὲν ἦσαν πλέον ὑπήκοοι τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. Τότε ὁ μητροπολίτης Ἀντώνιος, θεωρῶν τὴν ἔκκλησι αὐτὴν ὡς ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ ἄθεο καθεστώς, διέρρηξε τὶς σχέσεις του μὲ τὸν μητροπολίτη Σέργιο. Μετ ὀλίγον καὶ ὁ μητροπολίτης Εὐλόγιος, ἐνισχυμένος ἀπὸ τὴν σύνοδο κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τοῦ Παρισίου, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Φώτιο Β νὰ τὸν δεχθῇ εἰς τὴν δικαιοδοσία του, συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα. Ἡ αἴτησίς του ἔγινε ἀμέσως δεκτή. Μόνον ὀλίγες ἐνορίες, ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπο Βενιαμίν, ἐπροτίμησαν νὰ παραμείνουν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Ἔτσι οἱ διαφορετικὲς στάσεις, ὁποὺ ἐτήρησαν οἱ ἐξόριστοι Ρῶσσοι, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὶς σχέσεις μεταξὺ τοῦ ἀθέου κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς διήρεσαν εἰς τρεῖς Δικαιοδοσίες : α ) Τοῦ «Πατριαρχείου τῆς Μόσχας», δηλαδὴ ὅσων ἔμειναν πιστοὶ εἰς τὸν ἑκάστοτε Πατριάρχη τῆς Μόσχας 5, β ) Τῆς «Ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», δηλαδὴ ὅσων ἀκολούθησαν τὸν μητροπολίτη Ἀντώνιο, ἀπορρίπτοντας οἱανδήποτε πιθανότητα συνεννοήσεως μεταξὺ κομμουνιστῶν καὶ χριστιανῶν 6, καὶ γ ) Τῆς «Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ 6

7 Πατριαρχεῖο», γνωστῆς καὶ ὡς «Ἐξαρχίας τῶν Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ», δηλαδὴ ὅσων δὲν ἤθελαν οὔτε νὰ ὑποστηρίξουν, οὔτε νὰ κατακρίνουν τὴν τακτικὴ τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου τῆς Μόσχας. Οἱ τρεῖς αὐτὲς τάσεις ἀντανακλοῦσαν ἐπίσης τὰ διάφορα ρεύματα, ὁποὺ ὑπῆρχαν ἐντὸς τῆς πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., σχετικῶς μὲ τὴν στάσι τῶν χριστιανῶν ἔναντι τοῦ ἀθέου κράτους. Ἐκεῖ ὡρισμένοι ἦσαν ἀδιαλλάκτως ἀντίθετοι, ἐνῶ ἄλλοι ἐπροτίμησαν νὰ συνεργασθοῦν κατὰ διαφόρους βαθμοὺς εἰς τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ δρᾶσι, ἐφ ὅσον δὲν ἀπειλεῖτο ἡ πίστις τους Βεβαίως, ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς αὐστηρᾶς κομμουνιστικῆς λογοκρισίας, ὁποὺ ἐπικρατοῦσε τότε, εἶναι ἀδύνατο ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ δοθῇ μία σαφὴς ἐκτίμησις τῶν συγκεκριμένων καταστάσεων ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Ὑπ αὐτὲς λοιπὸν τὶς συνθῆκες οἱ Ρῶσσοι τῆς διασπορᾶς εἶχαν μεγάλη ἀνάγκη τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, «ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις» των. Ὁ πανάγαθος Θεός, «ὁ ἐτάζων νεφροὺς καὶ καρδίας», ἐπέλεξε ἀνάμεσά τους ἕνα «σκεῦος ἐκλογῆς» Του, «ἵνα βαστάσῃ τὸ ὄνομα Αὐτοῦ ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων». Καὶ ποῖος ἦταν αὐτός; Οὐδεὶς ἄλλος ἀπὸ ἐκεῖνον, εἰς τὸν ὁποῖον «ἐπέβλεψεν» ὁ Θεός «ὁ ταπεινὸς καὶ φρόνιμος καὶ τρέμων τοὺς λόγους Του» ὁ πρωθιερεὺς Ἀλέξιος (Μεντβέντκωφ), ἡ ἔμψυχος εἰκών Του... Διὰ τοῦτο καὶ ὁ βίος του, λιτὸς καὶ «συναξαριακός», (μεθ ὡρισμένων λεπτομερειῶν, ὁπού, διὰ τὴν ἱστορικὴν ἀκρίβειαν, παρετέθησαν ἐν εἴδει σημειώσεων) 7, ἐκδίδεται εἰς τὸ παρὸν τεῦχος πρὸς κοινὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν Τῇ κβ Αὐγούστου τοῦ σωτ. ἔτους βδ, μνήμῃ τοῦ ἁγίου πρωθιερέως Ἀλεξίου τοῦ Ρώσσου. Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν. 1. Λόσσκυ Βλαδ., «Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη 1973, σ Πρβλ.: α. «Ἡ θαυματουργὴ ἀνακαίνιση τῶν εἰκόνων ἔλαβε χώρα σὲ ἀρκετὲς περιοχὲς ὑπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες, μαυρισμένες καὶ παραμορφωμένες ἀπὸ τὸν καιρό, ξαφνικά, χωρὶς καμμία ἀνθρωπίνη ἐπέμβασι, ἀπέκτησαν πάλι τὰ λαμπρὰ καὶ φωτεινὰ χρώματά τους». (Ἐπισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ, «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», Ἀθῆναι 1996, σ. 240), καὶ β. «Ἡ κομμούνα τοῦ χωριοῦ μας ἄρχισε τὴν δραστηριότητά της Σημεῖα τῶν καιρῶν: παλιὲς εἰκόνες, σὲ σπίτια καὶ ναούς, ἀστράφτουν κι ἀκτινοβολοῦν! Οἱ τροῦλλοι πολλῶν ἐκκλησιῶν, μαυρισμένοι ἀπ τὸν χρόνο, ξαφνικὰ ἀνακαινίζονται καὶ λαμποκοποῦν! Τί θέλει νὰ μᾶς δείξει ὁ Θεὸς μὲ τοῦτα τὰ θαύματα ;». («Τὸ ὁδοιπορικὸ ραβδί», Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 1996, σ. 42). 2. Συνολικῶς ἐκτιμᾶται ὅτι, περίπου ἀνθρώπων ἐκλείσθησαν εἰς αὐτά, κατηγορούμενοι ὡς «ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ», καὶ τελικῶς οἱ ἀπὸ αὐτοὺς ἐξετελέσθησαν ἢ ἀπέθαναν ἐκεῖ ἀπὸ τὶς κακουχίες. Σχετικαὶ ἀνατριχιαστικαὶ μαρτυρίαι διασώζονται εἰς πολλὰ κείμενα, ὁποὺ εἶδαν ἔκτοτε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος (Πρβλ. Σολζενίτσυν Ἀλ., 7

8 «Ἀρχιπέλαγος Γκουλάγκ», Ἀθῆναι 1974 διὰ τοῦ ἔργου αὐτοῦ, περιγράφεται ὁ ἀβίωτος βίος τῶν ἐγκλεισμένων εἰς τὰ κατεσπαρμένα, ὡς «ἀρχιπέλαγος», ἀνὰ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωσι στρατόπεδα συγκεντρώσεως, φυλακές, κ.τ.λ., «γκουλάγκ»). 3. Οἱ διαμαρτυρίες ἐγίνοντο εἴτε μέσῳ τῶν λεγομένων «σαμιζντάτ=ἐκδίδω μόνος», (δηλ. χειρογράφων ἢ δακτυλογραφημένων κειμένων, ὁπού, ἐξ αἰτίας τῆς λογοκρισίας, ἐκυκλοφοροῦντο μυστικῶς), εἴτε μέσῳ τῶν «ἀνοικτῶν ἐπιστολῶν», κτλ. 4. Ἴσως ἀξίζει νὰ παρατεθῇ ἐδῶ μία μαρτυρία περὶ τῶν Ρώσσων μεταναστῶν εἰς τὴν Γαλλία : «Μία χούφτα Ρῶσοι ἐμιγκρέδες κυνηγημένοι ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῶν Μπολσεβίκων. Ἔφτασαν στὸ Παρίσι τὴν δεκαετία τοῦ Ἀπὸ διαφορετικοὺς ὁ καθένας δρόμους καὶ διαφορετικοὺς ἐνδιάμεσους σταθμούς. Τὸ πρῶτο ποὺ ἔκαναν, ἦταν νὰ χτίσουν μιὰν ἐκκλησιά. Μικρή, ταπεινή, ἀλλὰ ὀρθόδοξη: μπαίνεις, ἀκόμα σήμερα, καὶ νομίζεις ὅτι βρίσκεσαι στὸ Ἁγιονόρος. Δίχως ἠλεκτρικό, μόνο κεριὰ καὶ καντήλια, εἰκόνες μόνο βυζαντινὲς (στὴν ρώσικη τεχνοτροπία), ὄχι θρησκευτικὴ ζωγραφική, ὄχι εὐρωπαϊκὲς ἀπομιμήσεις. Ἀτμόσφαιρα κατάνυξης, χῶρος ἀνθρώπινης κοινότητας, κοινωνίας προσώπων. Γύρω ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά, σὲ φτωχικὰ παραπήγματα, ἔστησαν μιὰ θεολογικὴ σχολή. Αὐτὸ τὸ ξεχωριστό, τὸ ἀποκλειστικὰ δικό τους, εἶχαν νὰ προσφέρουν στὴν Εὐρώπη: θεολογία. Τὴν σχολὴ τὴν ἐπάνδρωσε ἡ πρώτη ὁμάδα τῶν ἐμιγκρέδων ὅλοι σχεδὸν σπουδαγμένοι σὲ ἄλλες ἐπιστῆμες. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ φτωχικὰ παραπήγματα τῆς σχολῆς τους ξεκίνησε κάτι σὰν ἐπανάσταση: Οἱ κυνηγημένοι ρῶσοι μετανάστες κόμισαν στὴν Εὐρώπη ὄχι μιὰ ἐπιμέρους θεολογική-ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἰδεολογικὰ «ὀρθοδοξότερη» ἢ βιωματικὰ πιὸ «πνευματική», πιὸ «μυστική». Ὄχι. Ἡ ἐκρηκτική τους συμβολὴ ἦταν ὅτι ἀντέταξαν στὸ εὐρωπαϊκὸ ἀδιέξοδο ρεαλιστικὴ πρόταση ζωῆς, πρόταση ὑπαρκτικοῦ νοήματος. Καὶ ἡ περιθωριακή τους παρέμβαση λειτούργησε μὲ τὴν δυναμικὴ τοῦ «κόκκου τῆς σινάπεως», τοῦ ἐλάχιστου σπέρματος τοῦ ἱκανοῦ νὰ τινάξει καὶ βράχο. Ἦταν μιὰ ἱστορικὴ ἔκπληξη, ἂν ὄχι θαῦμα. Ὕστερα ἀπὸ αἰῶνες «βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας» στὴν ἀλλοτρίωση, στὸν μιμητισμὸ τῆς νοησιαρχίας καὶ τοῦ νομικοῦ ἠθικισμοῦ τῆς Δύσης, ἡ Ὀρθοδοξία ξανάβρισκε τὴν πρωτοχριστιανικὴ ταυτότητα τοῦ «ἐκκλησιαστικοῦ» γεγονότος. Ἀδύνατο νὰ ἐντοπισθεῖ σὲ ἐπιγραμματικοὺς ἀφορισμοὺς ἡ σπερματικὴ δυναμικὴ τοῦ κατορθώματος αὐτῆς τῆς πρώτης γενιᾶς τῶν ρώσων ἐμιγκρέδων τοῦ Παρισιοῦ. Τὸ ζωτικὸ τόλμημα γνώρισε ταχύτατη μετακένωση σὲ κάθε ὀρθόδοξη χώρα παντοῦ σὰν ἐλάχιστη ἀριθμητικὰ ζύμη, ποὺ ὅμως ἀναστάτωνε καθολικὰ τὴν νοοτροπία, τὴν στάση, τὸν προβληματισμό, τὴν γλώσσα. Ταυτόχρονα μπόλιαζε μιὰ ὁλόκληρη γενιὰ ρωμαιοκαθολικῶν καὶ προτεσταντῶν Εὐρωπαίων μὲ τὴν κριτικὴ ἀμφισβήτηση τῆς παγιωμένης στὴν Δύση «θρησκειοποίησης» τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ σύγκριση τῆς ρωσικῆς μὲ τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὸ Παρίσι ἦταν τραγικὰ ὀδυνηρή: Οἱ Ἕλληνες μετανάστες δὲν εἶχαν ποτὲ διερωτηθεῖ οὔτε ὣς σήμερα ὑποψιάζονται τί τὸ ξεχωριστό, τὸ ἀποκλειστικὰ δικό τους εἶχαν νὰ κομίσουν στὴν Εὐρώπη, ποιά πρόταση, ποιά δυναμικὴ ἑτερότητα θὰ τοὺς καθιστοῦσε ἐνεργητικὰ μετόχους στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι. Ὅσοι Ἕλληνες διανοούμενοι βρέθηκαν στὸ Παρίσι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἀκόμα τοῦ Κοραῆ καὶ τοῦ Ψυχάρη, πάσχιζαν γιὰ τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐξομοίωσή τους μὲ τοὺς Γάλλους ὁμολόγους τους, λογάριαζαν ἐπιτυχία τὸν πιθηκισμὸ καὶ τὴν μίμηση τῆς ἐπιχώριας διανόησης καὶ τῶν προβληματισμῶν της. Οἱ ὑπόλοιποι, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τοῦ Παρισιοῦ πάμπλουτοι ἐπιχειρηματίες, ἔμποροι, ἐφοπλιστές, παλαιοὶ ἀριστοκράτες τῆς Πόλης ἢ ἄλλων μεγαλοαστικῶν κέντρων τοῦ βαλκανικοῦ, μικρασιάτικου καὶ αἰγυπτιακοῦ Ἑλληνισμοῦ συντηροῦσαν μιὰ συμπτωματικὴ ἑλληνικότητα γραφικῶν παραδόσεων καὶ εὐκαιριῶν κοσμικῆς συναναστροφῆς. Εἶχαν χτίσει, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ (20οῦ) αἰῶνα, μιὰ ἐπιδεικτικοῦ πλούτου ἐξευρωπαϊσμένη ἐκκλησιὰ στὴν πιὸ ἀριστοκρατικὴ συνοικία τοῦ Παρισιοῦ. Ἐκεῖ ἡ λατρεία μὲ πολυφωνικὴ χορωδία ἦταν μόνο θρησκευτικὴ παράσταση καὶ ἀφορμὴ συνεύρεσης τῆς «καλῆς κοινωνίας» (Ὑπῆρχαν, στὴν δεκαετία τοῦ 1960), δυὸ γαλλόφωνες ἐνορίες. Ἡ πρώτη συναθροιζόταν στὸ ὑπόγειο «κρύπτη» τοῦ φανταχτεροῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῶν Ρώσων, στὴν ὁδὸ Daru κοντὰ στὴν Etoile. Ὁ καθεδρικὸς αὐτὸς ναὸς καὶ τὸ ἐκκλησίασμά του δὲν διέφεραν πολὺ ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ καθεδρικοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς ρωσικῆς κοινότητας τοῦ Παρισιοῦ συντηροῦσε, ἀκριβῶς ὅπως καὶ οἱ Ἕλληνες, μιὰ συμπτωματικὴ ὀρθοδοξία γραφικῶν παραδόσεων καὶ εὐκαιριῶν κοσμικῆς ἀναστροφῆς. Κάτω στὴν «κρύπτη» ἦταν τὸ «ἄλλο», ἦταν ἡ ἔκπληξη: Εἶχες τὴν αἴσθηση ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι δικοί σου καὶ εἶσαι δικός τους, ὅτι τελοῦν καὶ τελεσιουργοῦν ὅλοι μαζὶ μιὰ ἔξω ἀπὸ τὶς κοσμικὲς προδιαγραφὲς κοινότητα. Μὲ τὴν ἁπλότητα τοῦ αὐτονόητου, δίχως ἐπιχρίσματα θελημένης συμπεριφορᾶς. Εἶχα ζήσει στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶχα γνωρίσει στὴν Γερμανία «εὐσεβιστικὲς» κοινότητες: Ἡ «εὐσέβεια» ἦταν τὸ κοινὸ γνώρισμα, ποὺ ἔδινε ἐξωτερικὴ ὁμοιομορφία στὴν ἐμπρόθετα ὀργανωμένη ὁμάδα, ἄλλα αὐτὴ ἡ ὁμοιόμορφη «εὐσέβεια» ἦταν καὶ χάσμα ἀπόστασης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους τῆς ὁμάδας. Στὴν ἐνορία τῆς «κρύπτης» καθένας κόμιζε τὴν ἑτερότητά του, περισσότερο ἢ λιγότερο ἐνάρετη ἢ ἁμαρτωλή, δίχως ἔγνοια συμμόρφωσης σὲ κοινὸ κώδικα. Ὁ ἄξονας ὁ ἑνοποιητικὸς ἦταν ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνίας, μὲ ἐπίγνωση μιᾶς πρόγευσης τῆς ἐσχατολογικῆς «βασιλείας», ποὺ χαρίζεται σὲ κάθε εὐχαριστιακὴ σύναξη Μία ἄλλη γαλλόφωνη ἐνορία (ὑπῆρχε) στὴν ὁδὸ St. Victor, στὸ 5ο διαμέρισμα τοῦ Παρισιοῦ. Ἦταν ἕνα παλιὸ μαγαζί, μᾶλλον ἑστιατόριο, ποὺ οἱ Ρῶσοι τὸ εἶχαν μετατρέψει σὲ ἐκκλησία. Ἄβαφα ξύλινα δοκάρια στήριζαν τοὺς τοίχους καὶ τὴν ὀροφή, ὁ ἐσωτερικὸς διάκοσμος τοῦ χώρου ἔδινε μιὰ ἀτμόσφαιρα κατάνυξης καὶ γαλήνης συναρπαστική. Τὸ τέμπλο τὸ εἶχε ἁγιογραφήσει ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ Καὶ ἐδῶ ἡ ἐνορία ἦταν ζωντανὴ κοινότητα, ἀνθρώπινη συντροφιὰ μὲ συνείδηση εὐχαριστιακῆς σύναξης, καθαρμένη ἀπὸ τὴν ἁπλῶς καὶ αὐτονόητα κληρονομημένη ἐθιμικὴ θρησκευτικότητα». (Γιανναρᾶ Χρ., «Τὰ καθ ἑαυτόν», Ἀθῆναι 1995, σ ). 5. Περὶ τὸ ἔτος 1970, ἡ ἀντίστοιχος δικαιοδοσία εἰς τὶς Η.Π.Α., γνωστὴ καὶ ὡς «Μητροπόλια», κατέστησε ἑαυτὴν «αὐτοκέφαλον» μετωνομασθεῖσα εἰς «Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἀμερικῆς». (Ἔκτοτε οἱ δικαιοδοσίαι αὐξήθησαν εἰς τέσσαρες). 6. «Ἡ Σύνοδος αὐτή, τὸ 1949, μετέφερε τὴν ἕδρα της στὴν Νέα Ὑόρκη (τῶν Η.Π.Α.) καὶ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1960 ἄρχισε νὰ ἀπομονώνεται (γιατὶ) οἱ ἡγέτες της πιστεύουν πὼς οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν κάνει συμβιβασμοὺς 8

9 στὴν πίστη, μὲ τὴν συμμετοχή τους στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Εἶναι φυσικὰ πολὺ ἀτυχὴς αὐτὴ ἡ ἀπομόνωσή της (γιατὶ) ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ φανερώνει μία βαθιὰ προσήλωση στὴν ἀσκητική, μοναστικὴ καὶ λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσίας». (Ἐπισκ. Καλλίστου, ἔ.ἀ., σ. 283). 7. Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Ἀλεξίου (Μεντβέντκωφ) μετεφράσθη ἀπὸ ἕνα μικρὸ γαλλικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖον «ἐκυκλοφορήθη ὑπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Γεωργίου, Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ρωσσικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως», κατὰ τὸ ἔτος 1986 εἰς τὸ Παρίσι. Εἰς τὸ βιβλιάριο αὐτὸ περιέχονται δύο κείμενα: α. «Homélie de l Archiprê-tre Paul Poukhalsky, prononcée le 4 Octobre 1957, devant le cercueil du Père Alexis Medvedkov», (pp. 5-12), καὶ β. «L ar-chiprêtre Alexis Medvedkov», (traduit et compilé par mme A. D. Donzeau, pp ). 9

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΕΝΝΑ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή STUDIUM HISTORICORUM ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 2730 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη Στὴν μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 ὑπὸ τοῦ πρωτοπρ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΜΑΖΑΝΚΣΥ ( 1987) Στοὺς περασµένους αἰῶνας ὁ µεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προῆλθε ἀπὸ ψευδοδιδασκάλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου *

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Η Ορθόδοξη ἀπάντηση στὸ ὑπαρξιακὸ κήρυγμα τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ»

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». (Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀδέλφια μου καὶ παιδιά μου,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Αγιος Βαλεντίνος, Μνήμη: 24η Οκτωβρίου Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου»! 15 ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ Πρὸσ Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν Φεβρουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα