Γήμοι ππορ μηδενικά απόβληηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γήμοι ππορ μηδενικά απόβληηα"

Transcript

1 Γήμοι ππορ μηδενικά απόβληηα Έπγο «Low cost ZERO WASTE Municipality» Μηδενιζμόρ Γημοηικών Αποππιμμάηων με Υαμηλό Κόζηορ ηος Ππογπάμμαηορ «MED » ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΩΗΝ ΥΟΛΗ ΟΤΡΟΤΛΙΝΩΝ, ΚΑΣΡΟ ΥΩΡΑ ΝΑΞΟΤ, ΝΑΞΟ Γεςηέπα ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ Δίκηςο Τοπικών Αςηοδιοικήζεων για ηην Κοινωνική, Πολιηιζηική, Τοςπιζηική, Πεπιβαλλονηική και Αγποηική Ανάπηςξη Ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: 1

2 Ζ ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ απνηειεί Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ Κοινωνική, Πολιηιζηική, Πεπιβαλλονηική, Τοςπιζηική και Αγποηική ανάπηςξη. Δίλαη κε θεξδνζθνπηθφο, ηζφηηκνο δεκνζίνπ θνξέαο θαη Με Κπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο. Ηδξχζεθε ην 1995 κε κέιε 25 Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ επίζεο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο απφ Κχπξν, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Ηηαιία, ελψ πξφζθαηα έιαβαλ απφθαζε έληαμεο ζε απηή ν Γήκνο Αζελαίσλ θαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. θνπφο ηεο είλαη ε πινπνίεζε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Γήκσλ - Μειψλ ηεο. 2

3 Σν Πξφγξακκα MED : Σν Πξφγξακκα MED είλαη έλα απφ ηα δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο εξγαιείν ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν Με πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 250 δηο Δπξψ, ην πξφγξακκα θαιχπηεη ηηο παξαιηαθέο θαη κεζνγεηαθέο πεξηθέξεηεο ελλέα Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ. Σν εηαηξηθφ ζρήκα επεθηείλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ πνπ είλαη ππνςήθηεο ή δπλεηηθά ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ. Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε γηα ηηο επφκελεο γεληέο (ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο). Πξνψζεζε ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (ηξαηεγηθήο ηεο Goteborg). 3

4 Δηαηξηθφ ρήκα ηνπ Έξγνπ : 7 Δηαίποι με ζημανηική εμπειπία ζηη διασείπιζη ζηεπεών αποβλήηων και ειδικόηεπα: 1. ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ, Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ Κνηλσληθή, Πνιηηηζηηθή, Σνπξηζηηθή, Πεξηβαιινληηθή θαη Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) - ΔΛΛΑΓΑ 2. Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Δξγαζηήξην Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο - ΔΛΛΑΓΑ 3. Οικολογική Δηαιπεία Ανακύκλωζηρ ΔΛΛΑΓΑ 4. Δπιζηημονικό Δπεςνηηικό Κένηπο Bistra Ptuj - ΛΟΒΔΝΗΑ 5. Αςηόνομο Πανεπιζηήμιο ηηρ Βαπκελώνηρ (Universitat Autonoma de Barcelona) Δξγαζηήξην Υεκηθήο Μεραληθήο - ΗΠΑΝΗΑ 6. Γήμορ ηηρ Ragusa ηθειία - ΗΣΑΛΗΑ 7. BRGM Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Γεσινγηθήο Έξεπλα - Provence Alpes Côte-d Azur - ΓΑΛΛΗΑ Πεπιοσέρ Τλοποίηζηρ Πιλοηικήρ Δθαπμογήρ Οικιακήρ Κομποζηοποίηζηρ ζηην Δλλάδα: Γήκνη Αραξλψλ, Διεπζίλαο, Υατδαξίνπ, Πφξνπ, Λακίαο θαη Νέαο Πξνπνληίδαο Γιάπκεια ηος έπγος: 3 έηη (Μάιορ 2009 Ιούνιορ 2012) 4

5 ηφρνο ηνπ έξγνπ ZERO WASTE : Σν έξγν κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηηο ρψξεο ησλ Δηαίξσλ θαη ηεο δηάρπζεο ηερλνγλσζίαο- ζηνρεχεη ηειηθά ζηελ ανάπηςξη επγαλείος για ηην ολοκληπωμένη διασείπιζη αποππιμμάηων από ηιρ Σοπικέρ Αςηοδιοικήζειρ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο θαη ηε μείωζη ηων αποππιμμάηων πος καηαλήγοςν ζε σωμαηεπέρ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ μείωζηρ ηηρ παπαγωγήρ αποππιμμάηων ζηην πηγή, επανασπηζιμοποίηζηρ θαη ανακύκλωζηρ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ. 5

6 Πξνθιήζεηο θαη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ZERO WASTE : Αλάιπζε ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν Γήκσλ ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ ζην έξγν, γηα ηελ πηνζέηεζε αεηθφξσλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλίζρπζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηε κείσζε, αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Γεκηνπξγία ρξήζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Δθπαίδεπζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ γηα: (α) ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη (β) ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκνηψλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. 6

7 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ZERO WASTE : Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ πξνο ηαθή. Δπίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο, εθφζνλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζα εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ππάξρνπζα νηθνλνκία θαη ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηφζν γηα δεκφζηεο αξρέο θαη επαγγεικαηίεο φζν γηα ην επξχ θνηλφ. Αληαιιαγή θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε κεζφδνπο θαη εθαξκνγέο «κεδεληθήο παξαγσγήο απνβιήησλ» κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ Μεζνγεηαθψλ Πεξηθεξεηψλ. Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 7

8 Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ZERO WASTE : Δπικοινωνία - Δημιοςπγία Οδηγού εηαιπικήρ ηαςηόηηηαρ, Δημιοςπγία και ζςνηήπηζη πολύγλωζζηρ ιζηοζελίδαρ ηος έπγος, Εκζηπαηεία Ενημέπωζηρ ππορ ηο εςπύ κοινό, ηιρ ηοπικέρ και πεπιθεπειακέρ απσέρ, εξειδικεςμένοςρ θοπείρ και θοπείρ διαμόπθωζηρ πολιηικών. Γιασείπιζη - Διοικηηική και Οικονομική Διασείπιζη ηος έπγος και ζςνηονιζμόρ ηος εηαιπικού ζσήμαηορ, Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη ηος έπγος. ηπαηηγικέρ και Δθαπμογέρ Zero Waste - Ανάλςζη και σαπηογπάθηζη ηων ζςζηημάηων zero waste για ηην αξιολόγηζη ηων μεθόδων διασείπιζηρ αποππιμμάηων ζηη βάζη κοινήρ μεθοδολογίαρ, Πιλοηική εθαπμογή οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ ζε επιλεγμένα νοικοκςπιά ζηην Ελλάδα, Ιηαλία και Σλοβενία, Μελέηη για ηην πεπιβαλλονηική επιβάπςνζη ηηρ οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ ζε πεπιοσέρ ηηρ Καηαλονίαρ. Ανηαλλαγή Δμπειπιών - Διακπαηική SWOT ανάλςζη ζςζηημάηων διασείπιζηρ αποππιμμάηων με ζςλλογή καλών και κακών ππακηικών από όλοςρ ηοςρ Εηαίποςρ, Διεξαγωγή επγαζηηπίων ζε θέμαηα διασείπιζηρ αποππιμμάηων. Ανάπηςξη Πεπιθεπειακών Πολιηικών - Δημιοςπγία εγσειπιδίος για ηη διαδικαζία ςλοποίηζηρ εναλλακηικών μεθόδων διασείπιζηρ αποππιμμάηων από ηιρ Τ.Α., Διαδπαζηικό επγαλείο ςποζηήπιξηρ αποθάζεων, Διοπγάνωζη 2ήμεπων ζεμιναπίων για ηην ανηαλλαγή ηεσνογνωζίαρ ζηην ςλοποίηζη μεθόδων zero waste και ηην εκπαίδεςζη ηων δημοηικών ςπάλληλων για ηην παποσή ςποζηήπιξηρ ζηα νοικοκςπιά πος ςλοποιούν οικιακή κομποζηοποίηζη και ζηη σπήζη ηος διαδπαζηικού επγαλείος ςποζηήπιξηρ αποθάζεων. 8

9 Γξάζεηο ηνπ έξγνπ ZERO WASTE πνπ πινπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα : Αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο γηα ην έξγν: Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο, παξαγσγή θπιιαδίσλ, αθηζψλ, πιηθνχ πξνβνιήο θαη εθζηξαηείαο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ ζε Γήκνπο ζηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε ινβελία. ηελ Διιάδα έσο ζήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ Ζκεξίδεο ζηνπο Γήκνπο: Διεπζίλαο, Υατδαξίνπ, Αραξλψλ, Νέαο Πξνπνληίδαο, Πξέβεδαο, πάξηεο, Πφξνπ θαη Λακίαο θαζψο θαη ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο. 9

10 Ecomondo Fair, November 5th, 2010, Rimini - Italy Ιζηοζελίδα 10

11 Αθίζερ 11

12 Φςλλάδια 12

13 Info Days 13

14 Γξάζεηο ηνπ έξγνπ ZERO WASTE πνπ πινπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα : Αλάιπζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο Γήκνπο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζχληαμε Γηαθξαηηθήο Έθζεζεο. Καηαγξαθή θαιψλ θαη θαθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη δηελέξγεηα δηαθξαηηθήο αλάιπζεο SWOT ησλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο. 14

15 Γξάζεηο ηνπ έξγνπ ZERO WASTE πνπ πινπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα : Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ζε εζληθφ επίπεδν γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζηελ πινπνίεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (Θεζζαινλίθε, 13/01/2011). Γηνξγάλσζε δηαθξαηηθνχ εξγαζηεξίνπ κε αληηπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη πηνζέηεζε κίαο θνηλήο πξφηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ζρεκάησλ Μεδέλ Απνβιήησλ (Αζήλα, έθζεζε ECOTEC 07/04/2011). 15

16 Σξέρνπζεο Γξάζεηο : Ζκεξίδεο γηα ην θνηλφ ζε Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη ινβελία ηελ Διιάδα Ζκεξίδεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο Γήκνπο: Αζελαίσλ, Μεζνινγγίνπ, Πελεηνχ, Οηραιίαο, Μεζζήλεο, Νάμνπ θχξνπ, Ηζάθεο, Αξηζηνηέιε θαη Νέζηνπ. Πηινηηθή εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα: Αραξλέο (193 θάδνη), Διεπζίλα (60), Υατδάξη (60), Πφξνο (40), Λακία (60), Νέα Πξνπνληίδα (60). Πηινηηθή εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε λνηθνθπξηά ζηε ινβελία θαη ηελ Ηηαιία. 16

17 Σξέρνπζεο Γξάζεηο : Μειέηε επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα θάζε «πηινηηθφ» Γήκν. ηελ Καηαινλία ηεο Ηζπαλίαο ζα πινπνηεζεί κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (impact assessment) ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη αλάιπζε ηνπ παξαγφκελνπ compost (κε δείγκαηα απφ ην Γήκν Αραξλψλ). Μειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε πξαθηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θάζε δήκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 17

18 Σξέρνπζεο Γξάζεηο : Αλάπηπμε εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο: o Γεκηνπξγία εγρεηξηδίνπ γηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ απφ ηηο Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο. o Αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε Δπξσπατθή Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπ γηα ηε ζηνρεπκέλε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ. 18

19 Σξέρνπζεο Γξάζεηο : Authorship Authors Technical Advisory External Revision Carles M. Gasol, Phd in Environmental Sciences (UAB) Àlvaro Feliu Jofre, FFA Xavier Gabarrell, Phd in Biotecnology (UAB), Sostenipra Ramon Farreny, Phd in Technologies and Environmental Science (UAB) Pep Tarifa, FFA Joan Rieradevall, Phd. Chemical Engineering (UAB), sostenipra Inèdit Innovació s.l (spin-off del Parc de Recerca de la UAB) Fundació Forum Ambiental Sostenipra Contacto: Tel Σν δηαδξαζηηθφ εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ ζα πεξηιακβάλεη θαη έλαλ αλεμάξηεην ππνινγηζηηθφ κεραληζκφ ηνπ «απνηππψκαηνο άλζξαθα» (Carbon Footprint Tool) πνπ ζηεξίδεηαη ζε αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (Life Cycle) ησλ εθαξκνδφκελσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε ζηφρν ηελ επηινγή ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο. Ο κεραληζκφο απηφο ζα παξέρεη: Cited as: Gasol C.M. & Farreny R. (2011). CO 2 WM.eu: Carbon Footprint of Waste Management in EU. Inèdit Innovació s.l. LEGAL NOTICE The contents of this spreadsheet and database, while not otherwise indicated, can be reproduced, distributed and published provided that the authorship is acknowledged. It can not be make commercial use of this tool and the authors always have to be warned Απνηχπσζε, πνζνηηθνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ησλ εθαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε βάζε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. 19

20 Γξάζεηο πξνο πινπνίεζε : Δκπινθή ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα κεδεληθήο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο δχν (2) 2ήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία ζα δηεμαρζνχλ θεληξνβαξηθά ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην 2012 αληίζηνηρα. Δξγαζηήξην (workshop) γηα Κέληξα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηα κέζα Ηνπλίνπ Σειηθφ Γηαθξαηηθφ πλέδξην, ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη ζηε Ρψκε ζε ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Αληηπξνζσπείαο (EU Delegation) ζηηο 8 Ηνπλίνπ

21 Δπφκελα βήκαηα : Γέζκεπζε ησλ Δηαίξσλ γηα βηψζηκε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ εληχπνπ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κεδεληθήο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, εληφο 2 εηψλ απφ ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. Πξνζπάζεηα ησλ Δηαίξσλ γηα επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο έληαμεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ζε άιιν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα?? 21

22 ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ;; 22

23 Για περισσότερες πληρουορίες: ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ Τηλ.: , Φαξ: Ιζηοζελίδα: Επικοινωνία: Μαίξε Κξεκληαληψηε, Έξξηθα Μήηζε Project Co-ordinators Ιζηοζελίδα ηος έπγος: 23

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ω ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΗ: Γεκηνπξγία θαη Πηινηηθή Δθαξκνγή Οδεγνχ & Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 1.1.2. Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία... 6 1.2. Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε... 7 2. ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αθήνα, 23/10/2014 Απ. Ππ:5343 Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (λ.π.δ.δ. Β.Δ.Α), έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : 1. Σνπ λ. 2081/1992

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Διιεληθφ ΔΠΑ 2007-2013: κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη ν πεξηθεξεηαθφο

Διαβάστε περισσότερα