ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: / ΔΠΤ & ΔΤ 2856 ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ TMHMA Α ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Σαχ. Διεύθυνζη: Νίκης 5-7 Σαχ. κώδ.: , Αθήνα Πλαηεία υνηάγμαηος Πιεξνθνξίεο: Ν. Μνπηζόπνπινο Σει.: Θέκα : «Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (είθνζη -20- Η/Τ, δέθα -10- νζνλώλ, ηεζζάξσλ -4- δηθηπαθώλ εθηππσηώλ) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ.» αο γλσξίδνπκε όηη ε Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (είθνζη -20- Η/Τ, δέθα νζνλώλ, ηεζζάξσλ -4- δηθηπαθώλ εθηππσηώλ) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα ειάρηζησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ. 1.Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ. Η ελ ιόγσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 1723 ηνπ Φ.35/140 (αξ. έγθξηζεο 75955/ΓΟΓ5503 ΑΓΑ:7ΜΣΜ465ΦΘΘ-ΜΙ) Οη λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξύλνπλ ηελ «ΔΣΑΙΡΔΙΑ» είλαη: 1. Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ πώιεζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/1994 (Α 43) όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α167). 2. Παξαθξάηεζε ύςνπο 0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011 ππέξ ηεο ΔΑΑΓΗΤ.Η παξαθξάηεζε απηή επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3%, θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. Σν ζύλνιν ηεο θξάηεζεο ζα παξαθξαηεζεί επί ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο. 2. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δίλνπλ ηηκή κνλάδνο. Γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζεί ππόςε ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή 1

2 Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηελ ζπκκόξθσζή ηνπο ζε όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θάησζη. Υξόλνο & Σόπνο Παξάδνζεο-Σνπνζέηεζεο: Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηελ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ επί ηεο πιαηείαο Κάληγγνο, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν παξαιαβήο. Σα έμνδα ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη απνζηνιήο επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή αλάδνρν Η νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν εληόο 20 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Παξαιαβή : Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ. Πιεξσκή: Η πιεξσκή ζα γίλεη ζην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ κεηά ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθνπ ηεο ηξαπέδεο ζηελ νπνία επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ είηε λα πξνζέιζνπλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ, Νίθεο 5-7 Αζήλα ( 2 νο όξνθνο Γεληθό Πξσηόθνιιν) έσο ηηο 9/9/2015 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00, είηε λα απνζηείινπλ ζπζηεκέλα ηαρπδξνκηθά κε εκεξνκελία ηαρπδξνκείνπ έσο ηηο 9/9/2015 εκέξα Σεηάξηε. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα θέξεη επθξηλώο ηελ επσλπκία θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» θαη ζα απεπζύλεηαη: ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΝΙΚΗ 5-7, η.θ , ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ππ αξ.. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο) ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (είθνζη -20- Η/Τ, δέθα -10- νζνλώλ, ηεζζάξσλ -4- δηθηπαθώλ εθηππσηώλ) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ. 2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΕΛΑΧΙΣΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) όπωσ καταγράφονται ςτο υπ αρ. πρωτ. ΔΠΤ &ΔΤ 2367/13/7/15 έγγραφο τησ Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ θαη είλαη νη θάησζη: ΜΟΝΑΓΑ Η/Τ (ΥΧΡΙ ΟΘΟΝΗ) 1 Ο πξνζθεξόκελνο Η/Τ πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 8 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα θπθινθνξεί ζηελ αγνξά, θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο/απόζπξζήο ηνπ. 2

3 Δπεμεξγαζηήο 64bit κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 2 ππξήλεο (cores) θαη επίδνζε CPU PassMark ζην ηνπιάρηζηνλ Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 3 Η κεηξηθή λα δηαζέηεη UEFI bios. Να αλαθεξζεί ν ηύπνο ηεο θαη ην chipset ηεο 4 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 1 ζύξα PCI-ExpressX16 θαη 1 ζύξα PCI-Express 5 Να αλαθεξζνύλ νη ζπλνιηθέο θαη νη ειεύζεξεο ζύξεο επέθηαζεο (π.ρ. PCI/PCI Express) ηεο κεηξηθήο θάξηαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ Η/Τ 6 πλνιηθόο αξηζκόο ζπξώλ USB 2.0 θαη Διάρηζηνο αξηζκόο ζπξώλ USB Δγθαηεζηεκέλε κλήκε RAM ηύπνπ DDR3 ή λεόηεξε 4 GΒ 9 Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε RAM ηύπνπ DDR3 ή λεόηεξε 16 GB 10 θιεξόο δίζθνο SATA3, ηαρύηεηαο ηνπιάρηζηνλ 7200 rpm. 500 GB 11 Κάξηα γξαθηθώλ απηόλνκε κε κλήκε 1GB. Να αλαθεξζνύλ ην κνληέιν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 12 Kάξηα δηθηύνπ 100/1000 Mbps 13 Κάξηα ή θύθισκα ήρνπ κε θαλάιηα ήρνπ Μνλάδα DVD±RW Double layer 15 Πιεθηξνιόγην κε κόληκε απνηύπσζε Διιεληθώλ θαη Λαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 16 Optical mouse ηνπιάρηζηνλ 2 πιήθηξσλ κε ηξνρό Σξνθνδνηηθό Η/Τ ηθαλό λα ππνζηεξίδεη ηόζν ηελ πξνζθεξόκελε ζύλζεζε όζν θαη ηε κέγηζηε πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο. Να αλαθεξζεί ε ηζρύο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ. Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 8.1 Professional GR 64bit ή λεόηεξν κε δπλαηόηεηα δσξεάλ αλαβάζκηζεο. 19 O H/Y λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα αλαθεξζνύλ όιεο νη πηζηνπνηήζεηο πνπ δηαζέηεη. 3

4 ΟΘΟΝΗ Η/Τ 1 Οζόλε ηύπνπ LED 2 Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν νζόλεο 3 Γηαγώληα δηάζηαζε (inches) ηεο νζόλεο 21,5 4 Αλαινγία νζόλεο 16:9 ή 16:10 Να αλαθεξζεί 5 Τπνζηεξηδόκελε αλάιπζε ηεο νζόλεο 1920Υ Φσηεηλόηεηα (brightness) ηεο νζόλεο 250 cd/m 2 7 Λόγνο αληίζεζεο (contrast) ηεο νζόλεο Να αλαθεξζεί 8 Γσλία ζέαζεο ηεο νζόλεο: νξηδόληηα/θάζεηε 160 ν /160 ν 9 Υξόλνο απόθξηζεο ηεο νζόλεο 5 ms 10 Θύξεο ζύλδεζεο ηεο νζόλεο: VGA θαη DVI ή HDMI 11 Δλζσκαησκέλα ερεία ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ 12 Η νζόλε λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα αλαθεξζνύλ όιεο νη πηζηνπνηήζεηο πνπ δηαζέηεη (π.ρ Energy Star, TCO, RoHS, θηι). EKTYΠΧΣΗ ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ (ΜΟΝΟΥΡΧΜΟ) ΓΙΚΣΤΑΚΟ 1 Αζπξόκαπξνο εθηππσηήο 2 Σύπνο εθηππσηή Laser 3 Σαρύηεηα εθηύπσζεο 4 35 ζει./ιεπηό 4 Αλάιπζε εθηύπσζεο 600Υ600 dpi 5 Μέγηζην κέγεζνο εθηύπσζεο A4 6 Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο 7 πλδέζεηο USB 2.0 θαη Ethernet 8 Σξνθνδνζία ραξηηνύ 250 θύιια 9 Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ Πξνζθεξόκελε κλήκε εθηππσηή 256ΜΒ 11 Να αλαβαζκίδεηαη ε κλήκε θαη λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε 12 Σξνθνδνζία ραξηηνύ 250 θύιια Κάζε εθηππσηήο λα παξαδνζεί κε έλα (1) 13 επηπιένλ ηνλεξ ηνπ κεγαιύηεξνπ δηαζέζηκνπ κεγέζνπο θαη πέξαλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ηνλεξ 14 Κάζε εθηππσηήο λα ζπλνδεύεηαη από θαιώδην USB θαη θαιώδην δηθηύνπ

5 EKTYΠΧΣΗ ΔΓΥΡΧΜΟ ΓΙΚΣΤΑΚΟ 1 Έγρξσκνο εθηππσηήο 2 Σύπνο εθηππσηή Laser 3 Σαρύηεηα αζπξόκαπξεο θαη έγρξσκεο εθηύπσζεο 4 Αλάιπζε εθηύπσζεο 30 ζει./ιεπηό 1200Υ600 dpi 5 Μέγηζην κέγεζνο εθηύπσζεο A4 6 Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο 7 πλδεζηκόηεηα USB 2.0 θαη Ethernet 8 Σξνθνδνζία ραξηηνύ 250 θύιια 9 Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ Πξνζθεξόκελε κλήκε εθηππσηή 512ΜΒ 11 Να αλαβαζκίδεηαη ε κλήκε θαη λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε 12 Σξνθνδνζία ραξηηνύ 250 θύιια Κάζε εθηππσηήο λα παξαδνζεί κε έλα (1) 13 επηπιένλ ηνλεξ ή πιήξεο ζεη ρξσκάησλ ηνπ κεγαιύηεξνπ δηαζέζηκνπ κεγέζνπο θαη πέξαλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ηνλεξ ή ζεη ρξσκάησλ 14 Κάζε εθηππσηήο λα ζπλνδεύεηαη από θαιώδην USB θαη θαιώδην δηθηύνπ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οη ππνςήθηνη ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιάβνπλ θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαληεκέλεο κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε θαη κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο. 2. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε λα είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα. 3. Όια ηα δεηνύκελα είδε λα παξαδνζνύλ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζύλδεζε ζην δίθηπν ηεο Τπεξεζίαο καδί κε όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαζύλδεζή ηνπο, ήηνη θαιώδηα δηθηύνπ θαη θαιώδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηνπο νδεγνύο (drivers) ησλ επηκέξνπο ζπζθεπώλ θαη όπνηα άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο 5

6 απηώλ θαζώο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 4. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ηνπο H/Y έηνηκνπο πξνο ιεηηνπξγία. 5. Να πξνζθεξζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε γηα ηνπο Η/Τ θαη ηηο νζόλεο. Γηα ηνπο εθηππσηέο δεηείηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο όισλ ησλ ζπζθεπώλ δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/παξάδνζε από/ζην ην ρώξν καο, ηε κεηαθνξά ησλ ζπζθεπώλ θαη ηελ onsite ππνζηήξημε. 6. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο. 3. Αλαιπηηθά ν ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο: ηαζκνί εξγαζίαο (κε ιεηηνπξγηθό, ρσξίο νζόλε) : κνλάδεο 20 Γηθηπαθνί εθηππσηέο κνλόρξσκνη : 3 ηεκάρηα Γηθηπαθόο εθηππσηήο έγρξσκνο : 1 ηεκάρην Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα https://diavgeia.gov.gr. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙΓΗ 6

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ αλαθνηλώλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.163/313/184759/.816/24Ινπι15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα