Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην"

Transcript

1 Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηε δηακνλή ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζην μελνδνρείν καο. Ζ πξνζθνξά καο γηα ην ζπλέδξην είλαη 59 επξώ ηε βξαδηά γηα κνλόθιηλν δωκάηην θαη 72 επξώ ηε βξαδηά γηα δίθιηλν δωκάηην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηλώλ θαη ησλ θόξσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ καδί καο ηειεθσληθώο 24 ώξεο ην 24σξν ζηα ηει. ηνπ μελνδνρείνπ καο θαη , θαζώο θαη ζηα θαη θαη λα αλαθέξνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην ώζηε λα ιακβάλνπλ ηελ εηδηθή ηηκή ηεο παξαπάλσ πξνζθνξάο. Δπραξηζηνύκε πνιύ. Με εθηίκεζε, Miss Areti Kitsou Reservations Bella Venezia boutique hotel 4 N.Zampeli str Corfu Greece Tel: Fax: https://bellaveneziacorfu.reserve-online.net/support-greece

2 2. Hellinis Hotel Καηαξρήλ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξόζεζε ζαο λα πξνηείλεηε θαη ην μελνδνρείν καο γηα ηελ θηινμελία ησλ θ.θ. ζπλέδξσλ ηνπ Μνπζηθνινγηθνύ πλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ην Ηόλην Παλεπηζηήκην, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Κέξθπξα. Παξαθάησ ζα βξείηε εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πνπ ζα ζειήζνπλ λα δηακείλνπλ ζην μελνδνρείν καο. Κξαηήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη από ηνπο θ.θ. ζπλέδξνπο είηε ηειεθσληθά ζην μελνδνρείν καο, είηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ καο ηαρπδξνκείνπ, όπσο εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, αλαθέξνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ζπκκεηνρή ζην Μνπζηθνινγηθό πλέδξην ώζηε λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ηηκέο: (εθηηκώ όηη ζα ρξεσζνύλ απεπζείαο νη θ.θ. ζύλεδξνη, δηαθνξεηηθά δηνξζώζηε κε!!!) Μνλόθιηλν δωκάηην κε πξωηλό: 35,00 αλά δηαλπθηέξεπζε. Δίθιηλν δωκάηην κε πξωηλό: 40,00 αλά δηαλπθηέξεπζε. αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε ρξεηαζηείηε. Νε εθηίκεζε *:108 Figareto Street Kanoni, Corfu, Greece ': : *: *: <http://www.cnichotels.com/> Σεκ. Τν μελνδνρείν Ειιελίο βξίζθεηαη ζην πξνάζηην Καλόλη, ζε απόζηαζε 4 ρηιηνκέηξωλ (πεξίπνπ 10 ιεπηώλ) από ην θέληξν ηεο πόιεο. Υπάξρεη ηαθηηθή ζπγθνηλωλία κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλωλίεο θαη απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα όζνπο έξζνπλ κε απηνθίλεην

3 3. Ξελνδνρείν Κωλζηαληηλνύπνιηο Οη ηηκέο πνπ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην είλαη: επξώ ην κνλόθιηλν 58,00 επξώ ην δίθιηλν 73,00 επξώ ην ηξίθιηλν Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη αλά δσκάηην, ηελ εκέξα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόξνπο αιιά όρη ην πξσηλό, ην νπνίν είλαη πξναηξεηηθό θαη θνζηίδεη 5,00 επξώ θαη' άηνκν, ηελ εκέξα. Ζ αθπξσηηθή πνιηηηθή ηνπ μελνδνρείνπ είλαη απηή ηεο " κε επηζηξέςηκεο ρξέσζεο" : Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο θξάηεζεο ζα ρξεώλνληαη ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε. Δάλ αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί ή ν πειάηεο δελ παξνπζηαζηεί, ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο θξάηεζεο ζα ρξεώλεηαη (θξαηείηαη). Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο Υξηζηίλα Αεδώλε Ξελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο Κ. Εαβηηζηάλνπ Κέξθπξα Σει , -17, -18 Φαμ

4 4. City Marina Hotel αο ζηέιλσ ηελ πξνζθνξά καο γηα ην παξαθάησ ζπλέδξην ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 55 ΔΙΚΛΙΝΟ 60Ε Πξωηλό έμηξα ρξέωζε 5 θαη'αηνκν. Ξελνδνρεην CITY MARINA ΓΗΔΤΘ. ΓΟΝΕΔΛΟΣ 15 ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΖΛ SITE Best Regards Alba Bofa 5. Ξελνδνρείν Αξθάδηνλ Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη γηα ηε δεηνύκελε πεξίνδν ην κνλόθιηλν θνζηίδεη 70 επξώ, ην δίθιηλν θνζηίδεη 90 επξώ θαη ην ηξίθιηλν 110 επξώ, καδί κε ην πξσηλό ζε κπνπθέ θαη ηνπο θόξνπο. ε πεξίπησζε θξάηεζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα καο ζηέιλνπλ ην αίηεκά ηνπο ζην θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα, ζα ηνπο ζηέιλνπκε επηβεβαίσζε. Δπίζεο, κπνξνύλ λα καο επηζθεθζνύλ ζην ή ζην ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία. Με εθηίκεζε, Γηάλλεο πίγγνο

5 6. Ξελνδνρείν Cavalieri ηελ ζπλερεηα ηεο ρζεζηλεο καο επηθνηλσληαο, κε επραξηζηεζε ζαο ελεκεξσλσ όηη ην Ξελνδνρεην καο ερεη ηελ δπλαηνηεηα λα θηινμεληζεη αξηζκν ζπκκεηερνλησλ ζε κνπζηθνινγηθν ζπλεδξην πνπ δηνξγαλσλεη ην Σκεκα Μνπζηθσλ πνπδσλ ηνπ Ηνληνπ Παλεπηζηεκηνπ ζηελ Κεξθπξα, 30/10 εσο 1/11 θαη πξνζθεξεη πξνο ηνπην ηηο θαησζη ηηκεο εηο ηνπο ελδηαθεξνκελνπο : ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60 Επξω ΔΙΚΛΙΝΟ 75 Επξω. Οη αλσηεξσ ηηκεο είλαη θαηά δσκαηην εκεξεζησο κε ην πξσηλν θαη νινπο ηνπο θνξνπο. Κξαηεζεηο εηο ηα ηειεθσλα fax & ηνπ Ξελνδνρεηνπ πνπ ζαο παξαζεησ θαη βεβαησο κε δηαζθαιηζε κεζσ πξνθαηαβνιεο ε πηζησηηθεο θαξηαο. ΣΖΛ. (0030) FAX (0030) Με εθηηκεζε Ζιηαο Καπνδηζηξηαο Γ/ληεο 7. Ξελνδνρείν Εξκήο Καηόπηλ επηθνηλσλίαο καο ζαο παξαζέηνπκε ηελ θάησζη πξνζθνξά γηα ην ζπλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Τηκή κνλόθιηλνπ αλά δηαλπθηέξεπζε 25 Τηκή δίθιηλνπ αλά δηαλπθηέξεπζε 50 αο ελεκεξώλνπκε όηη ην μελνδνρείν δέρεηαη κόλν κεηξεηά όρη ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο Με ηηκή Γηα ην μελνδνρείν Δξκήο Γεξάζηκνπ Μαξθνξά Κέξθπξα Γεώξγηνο Βιάζζεο Ξελνδόρνο

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ Αγαπεηνί Ννζειεπηέο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα