ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Transcript

1 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δρ Γρηγόρησ Μακρίδησ, Πρόεδροσ ΚΥ.Μ.Ε.

2 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολλοί που δεν ζχουν μελετιςει τα Mακθματικά αςκοφν κριτικι λζγοντασ ότι τα Μακθματικά δεν ζχουν πρακτικζσ εφαρμογζσ και είναι περιςςότερο κεωρία. Εντελϊσ αντίκετα όμωσ, διότι κανζνασ άλλοσ κλάδοσ μόρφωςθσ δεν ζχει τόςεσ εφαρμογζσ όπωσ τα Mακθματικά, ςτθ λφςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων τθσ ηωισ, τθν υποςτιριξθ κάποιασ κεωρίασ και τθν πρόγνωςθ φυςικϊν φαινομζνων.

3 Τα Mακθματικά ζχουν δφο αντίκετεσ αλλά αλλθλοςτθριηόμενεσ απόψεισ: Α) είναι αφθρθμζνθσ υφισ, λογικισ ςκζψθσ, που αςχολοφνται με ςφμβολα και ιδζεσ ανεξάρτθτεσ από φυςικζσ καταςκευζσ. Β) θ επαγωγικι άποψθ, θ οποία αςχολείται με τισ μετριςεισ των φυςικϊν φαινομζνων και τα πικανά ςυμπεράςματα γι αυτζσ. Ζχουμε με λίγα λόγια τα κεωρθτικά και τα εφαρμοςμζνα Mακθματικά. Ποια όμωσ είναι θ γραμμι που τα διαχωρίηουμε; Ο Φουριζ κεϊρθςε τα Mακθματικά ςαν ζνα μζςο για να καταλάβουμε και να ςυγκεκριμενοποιιςουμε τθ φφςθ. Ο Cayley όταν κεμελίωςε τουσ πίνακεσ είχε τθν εντφπωςθ ότι δεν μποροφςαν ποτζ να χρθςιμοποιθκοφν ςε κάτι χριςιμο. Αντίκετα όμωσ με τθν ανάπτυξθ των Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν θ χρθςιμότθτα τουσ απεδείχκθ απεριόριςτθ με ςθμαντικι προςφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανκρωπότθτασ. Ο Leibniz ανακαλφπτοντασ το δυαδικό ςφςτθμα ςαν φιλοςοφικι ιδζα, δεν ιξερε πόςο χριςιμο κα του ιταν ςτουσ Η/Υ.

4 Η ιςτορία μασ διδάςκει ότι τα Mακθματικά πθγάηουν από τθν γνϊςθ του πραγματικοφ κόςμου. Η μζτρθςθ, θ αρίκμθςθ, τα κλάςματα, οι γεωμετρικζσ ςχζςεισ, οι εξιςϊςεισ, οι πικανότθτεσ, θ ςτατιςτικι, τα διανφςματα, οι πίνακεσ κ. α., προζρχονται από τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ φυςικϊν φαινομζνων.

5 Κακϊσ ο πολιτιςμόσ εξελίςςεται ςτον πλανιτθ μασ τα Mακθματικά βοθκοφν: ςτθ μζτρθςθ υπαρχόντων, αντικειμζνων, νομιςμάτων κ. α. ςτθ μζτρθςθ ορίων κτθματικϊν περιουςιϊν ςτθ ναυςιπλοΐα και εξερευνιςεισ ςτο κτίςιμο ςπιτιϊν, ναϊν, γεφυρϊν, ουρανοξυςτϊν ςτο ςχεδιαςμό χαρτϊν ςτθν καταςκευι διαφόρων όπλων και προγραμματιςμό πολεμικϊν επιχειριςεων ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του χρθματιςτθρίου ςτθ δθμιουργία εικόνων τθσ φφςθσ ςτθν ανάλυςθ αποτελεςμάτων επιςκόπθςθσ ςτθν ανακάλυψθ νζων επιςτθμονικϊν αρχϊν ςτθν ανακάλυψθ νζων μθχανϊν και νζων προϊόντων ςτθν καταςκευι, αναβάκμιςθ και προγραμματιςμό των Η.Υ. ςτθν ανάλυςθ ςθμάτων και κωδικοποιθμζνων μθνυμάτων ςτθν ψθφιακι δθμιουργία ιχου και μουςικισ ςτθν ανάλυςθ του γενετικοφ ςυςτιματοσ ςτθ Μετεωρολογία

6 ςτθν Αςτρονομία ςτθν ανάλυςθ χθμικϊν αντιδράςεων ςτθ μελζτθ πλθκυςμιακϊν μεταβολϊν των μικροοργανιςμϊν, το βιολογικό ανταγωνιςμό των ειδϊν, τθ δυναμικι πολλαπλαςιαςμοφ καρκινοπακϊν κυττάρων ςτθν κατανόθςθ τθσ ανοςολογικισ δφναμθσ του HIV και ςτθ προςπάκεια παρουςίαςθσ αναφορϊν μακθματικοφ μοντζλου για το AIDS. Το γνωςτό MRI δεν κα γινόταν ποτζ εφικτό χωρίσ τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων διαφορϊν (Finite differences) θ οποία επιτρζπει τον τριςδιάςτατο διατεμαχιςμό και ανάλυςθ μθ κανονικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων όπωσ είναι το ανκρϊπινο ςϊμα ςτθ δερματολογία όπου ζχουμε τθν ανίχνευςθ των δερματικϊν καρκινικϊν κυττάρων ςτθν αρχικι τουσ μορφι με τθ ςυγκριτικι μελζτθ αυτοόμοιων περιοχϊν ςτθν ανάλυςθ μορφοκλαςματικϊν εικόνων ςτθν κοινωνιολογία τα προβλιματα μίξθσ και αλλθλεπίδραςθσ πλθκυςμϊν, θ κεωρία τθσ μάκθςθσ, θ διάδοςθ φθμϊν, θ βελτίωςθ τθσ ςτρατθγικισ ι θ δυναμικι ευςτάκεια των εξοπλιςμϊν δεν είναι παρά τυπικζσ μακθματικζσ εφαρμογζσ.

7 Η επιβίωςθ οποιουδιποτε λαοφ ςτον αναπτυςςόμενο τεχνολογικά 21 ο αιϊνα επιβάλλει αυξθμζνεσ ικανότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ για τισ οποίεσ παίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο πάντοτε τα Mακθματικά. Στισ ΗΠΑ, ενϊ πριν από μερικά χρόνια κα ζπρεπε κανείσ να παρακολουκιςει πτυχιακζσ ςπουδζσ ςε βιολογία για να μπορζςει να ειςαχκεί ςε ιατρικι ςχολι, τα πράγματα ζχουν αλλάξει. Πολλζσ ιατρικζσ ςχολζσ ςιμερα ηθτοφν από τουσ υποψθφίουσ να ζχουν πτυχιακζσ ςπουδζσ ςε μακθματικά και θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ γιατί θ ιατρικι του 21 ου αιϊνα κα χρθςιμοποιεί υψθλοφ επιπζδου τεχνολογία για τθν οποία χρειάηεται υπόβακρο Η. Υ. και ταυτόχρονα αναλυτικι και κριτικι ικανότθτα που αναπτφςςεται μζςω τθσ μελζτθσ των μακθματικϊν. Αλλά και ςτισ λεγόμενεσ κεωρθτικζσ ι κλαςςικζσ Επιςτιμεσ θ μακθματικι ςκζψθ και λογικι παίηει ςοβαρό ρόλο. Σε αρκετά Πανεπιςτήμια του εξωτερικοφ η προπτυχιακή κατάρτιςη ςτα Μαθηματικά αποτελεί κριτήριο για την ειςαγωγή ςε θεωρητικέσ ςχολέσ (κυρίωσ Νομικέσ, Αρχαιολογικέσ, Κοινωνιολογικέσ κλπ) «If I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato and start with mathematics». Galileo Galilei

8 Οι ςπουδζσ ςτα Mακθματικά ςιμερα ζχουν ποικίλεσ προοπτικζσ ανάλογα με τθν ειδίκευςθ, όπωσ: θ εξαςφάλιςθ κζςθ κακθγθτι ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ κζςθ κακθγθτι ςε κολζγιο ι πανεπιςτιμιο κζςθ ςε κζντρα μελετϊν των τραπεηϊν κζςθ ςε κζντρα ερευνϊν υπθρεςίεσ ςτατιςτικισ διαφόρων Υπουργείων και Αρχϊν υπθρεςία ςτατιςτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν μετεωρολογικι υπθρεςία αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ ωσ αναλογιςτισ χρθματιςτθριακά γραφεία μονάδεσ ερευνϊν ςε μεγάλουσ οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ νζεσ κζςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζςθ διοίκθςθσ όποιαςδιποτε επιχείρθςθσ

9 Οι Mακθματικοί δεν περιορίηονται ςε εργαςίεσ όπωσ αυτζσ που ανάφερα. Ωσ άτομα με ικανότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ, με ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ, οργανωτικζσ ικανότθτεσ, ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων κακϊσ και γριγορθσ και πρακτικισ ικανότθτασ ςτθ λιψθ αποφάςεων, βρίςκονται ςιμερα ςε ςθμαντικά κζντρα αποφάςεων και διοικθτικϊν κζςεων.

10 Για ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςπουδζσ ςτα Μακθματικά μπορεί κανείσ να απευκυνκεί ςε πάρα πολλά Κολλζγια και Πανεπιςτιμια, τόςο ςτον Ευρωπαϊκό, όςο και ςτο Διεκνι χϊρο. Η ειςαγωγι ςε τζτοια Ιδρφματα γίνεται με βάςθ προχποκζςεισ και απαιτιςεισ που κακορίηονται από τα ίδια τα Ιδρφματα ι από τα Υπουργεία των χωρϊν αν πρόκειται για κεντρικζσ εξετάςεισ. Ζκθεςη: Εκπαίδευςη και Καριζρα 2015, Μαρτίου 2015

11 Τν επάγγεικα ηνπ καζεκαηηθνύ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ηωλ θαιύηεξωλ επαγγεικάηωλ ηνπ 2014, ζύκθωλα κε ην ακεξηθαληθό δίθηπν γηα ηελ εξγαζία CareerCast. Η αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηηο απνιαβέο, ηελ πξννπηηθή εμέιημεο θαη ην βαζκό άγρνπο θάζε εξγαζίαο.

12 Δραζηηριόηηηες ΚΥ.Μ.Ε. ζηοσς επόμενοσς μήνες ενηός ηοσ 2015: Ιανοσαρίοσ : Κσπριακή Μαθημαηική Σκσηαλοδρομία (αθορά Γσμνάζια) Φεβροσαρίοσ: Παγκύπριο Μαθηηικό Σσνέδριο για ηα Μαθημαηικά, Grecian Bay Hotel, Αγία Νάπα MATHFactor Cyprus, MATHeatre Cyprus Μαρηίοσ, Διεθνές Σσνέδριο EUROMATH 2015, Αθήνα, Ελλάδα MATHFactor EUROPE, MATHeatre EUROPE Απριλίοσ, Κσπριακή Μαθημαηική Ολσμπιάδα Ιοσνίοσ 15 Ιοσλίοσ, Καλοκαιρινό Μαθημαηικό Στολείο, Αγρός

13 Η Κυπριακι Μακθματικι Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε.) εφχεται ςε όλουσ τουσ νζουσ καλζσ ςπουδζσ και καλι ςταδιοδρομία. Καλοφμε όλουσ τουσ νζουσ να ςυμμετζχουν ςτουσ Mακθματικοφσ διαγωνιςμοφσ και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ΚΥ.Μ.Ε. μζςω των οποίων κα εκτιμιςουν και κα αγαπιςουν τα Mακθματικά. Με πολλζσ ευχζσ, Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Κυπριακισ Μακθματικισ Εταιρείασ. Kυπριακι Μακθματικι Εταιρεία Σταςίνου 36, γραφ. 102, 2003 Στρόβολοσ, Λευκωςία Τθλ , Φαξ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα