ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2009 ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2009 ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2009 ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το δικαστήριο απάντησε στα δύο αιτήματα που του υπέβαλαν οι ενάγοντες. Το πρώτο αφορούσε στην απαγόρευση της λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας και το δεύτερο στην καταβολή, στους ενάγοντες, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από την έκθεση στον κίνδυνο βλάβης της υγείας τους. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο αίτημα το δικαστήριο το έκανε δεκτό και απαγόρευσε τη λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η επιχειρηματολογία του δικαστηρίου είναι η ίδια με αυτή που συναντούμε σε όλες τις σχετικές αποφάσεις που κάνουν δεκτό το ως άνω αίτημα (βλ., π.χ., 100/2007 ΠΠρΛαρ). Πρόκειται κατά βάση για την επίκληση και εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης ως επαρκούς νομικής βάσης για την απαγόρευση της λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, λαμβανομένης υπόψη της επιστημονικής αβεβαιότητας αναφορικά με τους κινδύνους βλάβης της ανθρώπινης υγείας από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θα σταθούμε στο σημείο της απόφασης ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η αρχή αυτή είναι δεσμευτικός νομικός κανόνας ή πολιτική αρχή», καθώς δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Στη Διακήρυξη του Ρίο (1992) 1 η αρχή της προφύλαξης ορίζεται ως εξής: «Αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος, η προφυλακτική προσέγγιση θα εφαρμοστεί ευρέως από τα Κράτη ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής ή ανεπανόρθωτης ζημίας, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν λόγος για την αναβολή λήψης αποδοτικών μέτρων που προλαμβάνουν τη περιβαλλοντική υποβάθμιση 2.» Στο κοινοτικό δίκαιο δεν υφίσταται ορισμός είτε θετικός είτε αρνητικός 3, πλην όμως η εν λόγω αρχή συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση λήψης μέτρων, τόσο από τα όργανα της Κοινότητας όσο και από τα κράτη μέλη, όπως προκύπτει από την Ανακοίνωση της Επιτροπής 4, από τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού 1 Rio Declaration on Environment and Development, 13 June 1992, UN. Doc. A / Conf. 151/ 5/ Rev.1, 31 ILM (1992), σ Ibid., Αρχή Άρθρο 174 παρ. 2 ΣυνθΕΚ: «Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.» 4 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, COM (2000) 1 τελικό, Βρυξέλλες, , παρ

2 Συμβουλίου 5 και από την Κοινοτική νομολογία. Στην τελευταία, μάλιστα, παγίως η αρχή της προφύλαξης θεωρείται γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου δηλαδή δεσμευτικός κανόνας και όχι μια πολιτική αρχή 6. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο αίτημα δηλαδή την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξ αιτίας του κινδύνου από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το δικαστήριο το απέρριψε με το επιχείρημα ότι «από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες πέραν του κινδύνου για υγιή διαβίωση, πάσχουν από νόσημα το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στην έκθεσή τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επίδικη κεραία, ώστε να δικαιούνται την αιτηθείσα λόγω ηθικής βλάβης χρηματική ικανοποίηση.» Από τη σαφή διατύπωση της απόφασης προκύπτει ότι το δικαστήριο παραμένει εγκλωβισμένο στην παραδοσιακή προσέγγιση της φυσικής ή άλλης απτής ζημίας και, συνεπώς, δεν αναγνωρίζει ότι η έκθεση στον κίνδυνο και η εξ αιτίας της έκθεσης πρόκληση φόβου συνιστά ηθική βλάβη που πρέπει να αποκατασταθεί. Κάνουμε λόγο για εγκλωβισμό διότι αντιπαραβάλλουμε την ως άνω απόφαση με άλλες στις οποίες η προσέγγιση είναι διαφορετική, καθώς υιοθετείται η νεωτερική άποψη περί αποζημιωτέου κινδύνου χωρίς υποχρεωτικά επέλευση φυσικής ή άλλης απτής ζημίας. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση της του Εφετείου των Βερσαλλιών που αφορά σε κεραία κινητής τηλεφωνίας 7. Στην εν λόγω υπόθεση το Εφετείο -ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με την απόφαση του Πρωτοδικείου- κατέληξε σε δύο βασικές κρίσεις: α) απαγόρευσε τη λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας με το επιχείρημα ότι η εταιρία «δεν εγγυήθηκε ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την υγεία των εναγόντων-εφεσιβλήτων.» β) Επιδίκασε αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι ενάγοντες- 5 Δήλωση για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπεράσματα της Προεδρίας DOC 10255/05, Βρυξέλλες, Ιουνίου («Να υιοθετείται η προσέγγιση που διέπεται από την αρχή της προφύλαξης σε περίπτωση αντικειμενικής επιστημονικής αβεβαιότητας, ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενη ζημιά για την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος, και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα.») 6 Βλ., ενδεικτικά: ΠΕΚ, απόφαση της 26 ης Νοεμβρίου 2002, υπόθεση Τ-74/00, 76/00 κλπ, Artegodam κατά Επιτροπής, Συλλ. ΙΙ-2002, σ. 4945, παρ. 184: «Συνεπώς η αρχή της προφύλαξης μπορεί να οριστεί ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου που επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές τη λήψη κατάλληλων μέτρων[...]». Ομοίως, ΠΕΚ, απόφαση της 11 ης Σεπτεμβρίου 2002, υπόθεση Τ-13/99, Pfizer Animal κατά Συμβουλίου, παρ ΠΕΚ, απόφαση της 11 ης Σεπτεμβρίου 2002, υπόθεση Τ- 70/99 Alpharma κατά Συμβουλίου, παρ Cour d appel de Versailles, arrêt du 4 février 2009 (D. 2009, AJ.499). 2

3 εφεσίβλητοι εξ αιτίας της «αγωνίας» και του «νόμιμου φόβου» που τους δημιουργήθηκε από την έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία της κεραίας βάσης κινητής τηλεφωνίας της εναγόμενης-εφεσιβάλλουσας εταιρίας. Η εν λόγω απόφαση θεωρήθηκε ότι εντάσσεται στη νέα νομολογία «του βλαπτικού κινδύνου» ( risque préjudiciable ) η έκθεση στον οποίο γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση ή/και προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αναλόγως των περιστάσεων 8. Η ως άνω προσέγγιση του Εφετείου των Βερσαλλιών βρίσκει έρεισμα τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία. Όπως λοιπόν παρατηρεί ο Christopher Schroeder η καταβολή αποζημίωσης για την έκθεση στον κίνδυνο βρίσκει έρεισμα στο γεγονός ότι η ως άνω έκθεση αποτελεί παραβίαση της αυτονομίας του ατόμου 9. Γίνεται, λοιπόν, λόγος για παραβίαση της αυτονομίας του ατόμου διότι οι σύγχρονοι τεχνολογικοί κίνδυνοι (π.χ., η βιοτεχνολογία, η κλωνοποίηση, η νανοτεχνολογία, η πυρηνική ενέργεια, οι χημικές ουσίες, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κ.λ.π.) δημιουργούν φόβο, άγχος ακόμη και κατάθλιψη που, πολλές φορές, μετεξελίσσονται σε φυσικά συμπτώματα όπως είναι η αϋπνία, το αίσθημα κούρασης, οι πονοκέφαλοι, η διάρροια, οι μυϊκοί πόνοι και η αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος 10. Στο βαθμό που τα παραπάνω αισθήματα, ως απόρροια της έκθεσης σε κίνδυνο, δημιουργούν εμπόδια ή αποτρέπουν ένα άτομο από την επίτευξη των στόχων του, προσβάλλουν την αυτονομία του και συνεπώς δικαιούται να αποζημιωθεί από εκείνον ο οποίος τον εξέθεσε στον κίνδυνο 11. Με άλλες λέξεις, επειδή είναι ο κίνδυνος αυτός 8 P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz Action, 2008/2009, No 1413 και Βλ., επίσης, M. Boutonnet, Le risque, condition «de droit» de la responsabilité civile, au non du principe de précaution? (a propos de CA Versailles, 4 février 2009), Recueil Dalloz, No 12, 2009, σ C.H. Schroeder, Corrective Justice, Liability for Risks, and Tort Law, UCLA Law Review, Vol. 38, 1990, σ L. Heinzerling, Environmental Law and the Present Future, Georgetown Law Journal, Vol. 87, 1999, σ (η οποία επισημαίνει ότι ο φόβος, το άγχος ή η κατάθλιψη προέρχονται από το σωρευτικό και βαθμιαίο χαρακτήρα των ασθενειών που προκαλούνται από την έκθεση σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι βιώνουν τα παραπάνω αισθήματα επειδή η βλαπτική δράση είναι μεν παρούσα πλην όμως είναι αόρατη καθώς τα αποτελέσματά της εμφανίζονται μετά από πολλά χρόνια.) Βλ., ομοίως, C. Finkelstein, Is Risk a Harm?, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 151, 2003, σ. 977 (η οποία υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος βλάβης αποτελεί βλάβη διότι η πρόκληση τέτοιων δυσάρεστων συναισθημάτων είναι σοβαρότερη από τη φυσική βλάβη.) 11 C.H. Schroeder, Corrective Justice, Liability for Risks, and Tort Law, ό.π., σ Βλ., επίσης, S. Perry, Risk, Harm, Interests, and Rights, in: T. Lewens (ed.), Risk: Philosophical Perspectives, London/N.Y, Routledge, 2007, σ (ο οποίος δεν θεωρεί μεν ότι ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας συνιστά ζημία, υποστηρίζει όμως ότι η πρόκληση τρόμου ή στρες από την έκθεση σε κίνδυνο αποτελούν προσβολές που πρέπει να θεωρηθούν ως αποκαταστατέες ζημίες.) J.C.P. Goldberg, B.C. Zipursky, Unrealized Torts, Virginia Law Review, Vol. 88, 2002, σ (οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν μια πολύ κριτική στάση σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε μη πραγματοποιηθέντες κινδύνους, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι σε περιπτώσεις όπου κάποιος εκτίθεται σε 3

4 καθαυτός που δημιουργεί το φόβο και όχι η ύπαρξη φυσικής επίπτωσης ή εκδήλωσης, για το λόγο αυτό η αποζημίωση αφορά στον κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα είναι εύλογος 12. Το τελευταίο στοιχείο είναι απαραίτητο διότι μόνο έτσι θα περιοριστεί, όπως επιβάλλεται άλλωστε, η αναζήτηση ευθύνης στις περιπτώσεις που το στρες οφείλεται αποκλειστικά στην έκθεση και όχι σε άλλους παράγοντες. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο ερώτημα, αν ο φόβος γενικότερα για ενδεχόμενη βλάβη της υγείας δικαιολογεί την καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, η νομολογία έχει δώσει θετική απάντηση. Συγκεκριμένα ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η μόνη δυσμενής επενέργεια για την αναιρεσίβλητη [παθούσα], που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς το ελάττωμα του προϊόντος που αυτή αγόρασε, είναι η πρόκληση σε αυτή εύλογου φόβου για ενδεχόμενη βλάβη της υγείας της, που της δημιούργησε ψυχικό πόνο και ταλαιπωρία, συνεπεία των οποίων η αναιρεσείουσα [εναγομένη], ως αντικειμενικώς υπεύθυνη από αδικοπραξία, οφείλει να της καταβάλει χρηματική ικανοποίηση 13. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδικάστηκε αποζημίωση σε άτομα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες, οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί επαρκώς, διότι τους δημιουργήθηκε ο εύλογος φόβος ότι θα αναπτύξουν την ασθένεια Creutzfeldt-Jacob 14. Στη Γαλλία αναγνωρίζεται ότι υπάρχει υποχρέωση προς αποζημίωση για ηθική βλάβη εξ αιτίας της κατάστασης αγωνίας στην οποία περιέρχεται κάποιος λόγω της έκθεσής του σ ένα κίνδυνο 15. Έτσι, κρίθηκε ότι η κατάσταση αγωνίας στην οποία περιήλθε κάποιος -στον οποίο έγινε μετάγγιση μολυσμένου αίματος- ότι μπορεί να αναπτύξει ασθένεια του AIDS, είναι λόγος για να του επιδικαστεί αποζημίωση 16. Επίσης, επειδή η έκθεση στον αμίαντο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, κρίθηκε ότι η κατάσταση αγωνίας στην οποία περιέρχεται κάποιος ότι, δηλαδή, μπορεί να νοσήσει στο μέλλον εξ αιτίας της παραπάνω έκθεσης σημαντικό κίνδυνο υφίσταται ζημία που πρέπει να αποκατασταθεί. Όπως επισημαίνουν «εάν ο κίνδυνος συνδέεται με δυνάμει μοιραία ασθένεια η επίπτωση δεν αφορά μόνο στην ελάττωση του προσδόκιμου ζωής αλλά πλήττει και την εμπιστοσύνη κάποιου στις δυνάμεις του πράγμα που τον οδηγεί στο να ανατρέπει τα σχέδιά του και τις δραστηριότητές του.») 12 A.R. Klein, Fear of Disease and the Puzzle of Future Cases in Tort, U.C. Davis Law Review, Vol., 35, , σ ΑΠ 1051/ Newman v Secretary of State (No 10 (1996). Αναφέρεται στο: J. Steele, Risks and Legal Theory, Oxford, Hart Publishing, 2004, σ C. Lacroix, La réparation des dommages en cas de catastrophes, Paris, L.G.D.J, 2008, σ Cour Administrative d Appel, Paris, , Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, No 96PA02373, Droit Administratif, aout-septembre 1998, σ

5 δικαιολογεί την καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης 17. Ομοίως, στις ΗΠΑ, κρίθηκε από ορισμένα δικαστήρια ότι η ψυχική ταλαιπωρία, που οφείλεται στον εύλογο φόβο πρόκλησης καρκίνου από την έκθεση σε τοξικές ουσίες, συνιστά βλάβη η οποία πρέπει να αποκατασταθεί 18. Επομένως, η πρόκληση φόβου για ενδεχόμενη βλάβη της υγείας στο μέλλον, που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με ένα πραγματικό γεγονός, δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιώργος Μπάλιας Δ.Ν. Δικηγόρος 17 Cour de Cassation, 2 e chambre civile, Αναφέρεται στο, C. Lacroix, La réparation des dommages en cas de catastrophes, ό.π., σ Βλ., π.χ., Sterling v. Velsicol Chem. Corp., 855 F.2d 1188, (6 th Cir. 1988). Αναφέρεται στο: A.C. Lin, The unifying role of harm in environmental law, Wisconsin Law Review, 2006, σ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. Α. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. Α. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Α. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. ΕισΝΑΚ α) Προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης με βάση τα άρθρα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εισηγητική έκθεση 1. Οι Κοινοτικές ρυθµίσεις Η ανάπτυξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

(Με αφορμή τις αποφάσεις ΠΠρΑθ 4865/2006, ΠΠρΚιλκίς 84/2005 και ΠΠρΑθ 2487/2004 1 )

(Με αφορμή τις αποφάσεις ΠΠρΑθ 4865/2006, ΠΠρΚιλκίς 84/2005 και ΠΠρΑθ 2487/2004 1 ) WRONGFUL LIFE - WRONGFUL BIRTH : Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Με αφορμή τις αποφάσεις ΠΠρΑθ 4865/2006, ΠΠρΚιλκίς 84/2005 και ΠΠρΑθ 2487/2004 1 ) Ι. Εισαγωγή Ελίνα Βλάχου ΜΔΣ Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών AQUA 2010, Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ: Το Νερό και τα Ανθρώπινα ικαιώµατα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφόρα Ανάπτυξη Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικά Σεµιναρίων 2008-2009 ΤΟΜΟΣ Ι Επιµέλεια: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας Ιωάννα Κουφάκη,.Ν., ικηγόρος Πρόλογος ηµήτρη Χ. Παξινού

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Το διοικητικό δίκαιο παραμένει προεχόντως «νομολογιακό»; ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Τεύχος 5/2014 - Έτος 7ο 411

Παρατηρήσεις. Το διοικητικό δίκαιο παραμένει προεχόντως «νομολογιακό»; ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Τεύχος 5/2014 - Έτος 7ο 411 Παρατηρήσεις Το διοικητικό δίκαιο παραμένει προεχόντως «νομολογιακό»; 1. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που προκαλούν αμηχανία στον επίδοξο σχολιαστή, ο οποίος δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προσθέσει, να

Διαβάστε περισσότερα

LIABILITY OWED TO PRENATAL PRE-IMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS & EUGENIC ABORTION IN GREECE

LIABILITY OWED TO PRENATAL PRE-IMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS & EUGENIC ABORTION IN GREECE LIABILITY OWED TO PRENATAL PRE-IMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS & EUGENIC ABORTION IN GREECE Konstantinos Ε. Voumvourakis, SYNOPSIS Medical malpractice following prenatal and pre-implantation diagnosis,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»;

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠοινΔικ 12/2012 (ΕΤΟΣ 15ο) 1159 Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗ, Δικηγόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις σχετικά με το εφαρμοστέο στις αδικοπρακτικές ενοχές δίκαιο και τα όριά του

Σκέψεις σχετικά με το εφαρμοστέο στις αδικοπρακτικές ενοχές δίκαιο και τα όριά του 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 155 Σκέψεις σχετικά με το εφαρμοστέο στις αδικοπρακτικές ενοχές δίκαιο και τα όριά του ιδία σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου αλλοδαπού υπηκόου και με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Επιµέλεια: Κουκουβίνου Ελένη (Α.Μ: 1340200000721) Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Η Εξάµηνο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Έξι και μία τύψεις για τις Σκουριές»: Η απόφαση ΣτΕ 1492/2013 για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

«Έξι και μία τύψεις για τις Σκουριές»: Η απόφαση ΣτΕ 1492/2013 για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική «Έξι και μία τύψεις για τις Σκουριές»: Η απόφαση ΣτΕ 1492/2013 για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική Ευτυχία Αχτσιόγλου Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Υπ. διδάκτορας Nομικής Α.Π.Θ. Με την 1492/2013 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία.

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Τ. Ε.Ι. Καβάλας Τ μήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αγγελίδη Θεόδωρου, Α. Μ.: 95 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Καλαμπούκα Α. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(U.I.N.) Παγκόσμια Ενωση Συμβολαιογραφίας

(U.I.N.) Παγκόσμια Ενωση Συμβολαιογραφίας «L acte authentique et I institution notariale constituent des rouages essentiels pour garantir la liberté, la securité et la Justice dans un Etat moderne.» (U.I.N.) «Το τεκμήριο γνησιότητας του συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑ (wrongful life) *

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑ (wrongful life) * ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑ (wrongful life) * Κατερίνα Φουντεδάκη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα Νοµικής του ΑΠΘ 1. Εισαγωγή - διακρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp. 85-105 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπό Κωνσταντίνου Ζ. Μέκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννα Κουφάκη, Δρ.Νομικής, Δικηγόρος 1.Πρόλογος. Σκοπός των εβδομαδιαίων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί της πρότασης σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΎΜΕΝΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΉΣ ΑΙΤΙΌΤΗΤΑΣ * ΣΥΡΡΟΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΡΊΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΕ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΎΜΕΝΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΉΣ ΑΙΤΙΌΤΗΤΑΣ * ΣΥΡΡΟΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΡΊΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΎΜΕΝΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΉΣ ΑΙΤΙΌΤΗΤΑΣ * ΣΥΡΡΟΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΡΊΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΕ ΤΥΧΑΊΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ Ή ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΖΗΜΙΩΘΈΝΤΟΣ ΕΛΈΝΗ ΖΕΡΒΟΓΙΆΝΝΗ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌ A. Η έννοια και σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 5. Η συλλογή νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ 1. Εισαγωγή 2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2.1. Το καθεστώς των τυχερών παιγνίων στα κράτη - μέλη της ΕΕ 2.2.

Διαβάστε περισσότερα