Κ.Δ.Π. 658/ Αιτιολόγηση του υπολογισμού των τελών διασύνδεσης. Λογιστικός διαχωρισμός ανά επιχειρησιακό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Δ.Π. 658/ Αιτιολόγηση του υπολογισμού των τελών διασύνδεσης. Λογιστικός διαχωρισμός ανά επιχειρησιακό"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6360 Κ.Δ.Π. 658/2002 Αρ. 3670, Αριθμός 658 Οι περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 144 του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). >. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρμόνισης των διαδικασιών περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοουλίου και του Συμουλίου της 30ής Ιουνίου 1997, σχετικά με κοινό πλαίσιο Διασύνδεσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως προς την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και της διαλειτουργικότητας μέσω των αρχών του ανοικτού δικτύου» (ΕΕ L 199, της , σ.32 52). Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας ΐ9(ΐ) του τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 144 του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Υπολογισμού τιτ ος. Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «εδομάδα» σημαίνει εφτά ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «λογιστική καταγραφή τρέχοντος κόστους» σημαίνει τη λογιστική μέθοδο αποτίμησης με άση την τρέχουσα αξία ισοδύναμων στοιχείων ενεργητικού, που μπορεί να στηρίζεται (α) στο κόστος αντικατάστασης του στοιχείου ενεργητικού που αποτιμάται από άλλο με παρόμοια χαρακτηριστικά και παλαιότητα () στην ανακτήσιμη αξία του εν λόγω στοιχείου ενεργητικού, δηλαδή την υψηλότερη οικονομική αξία που είναι πιθανόν να παράγει το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή πραγματοποιήσιμη αξία του εάν επωλείτο ή/και (γ) στην καθαρή σημερινή αξία μελλοντικών χρηματικών ροών από το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού

2 6361 Κ.Δ.Π. 658/2002 «μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος» ή «LRAIC» (Long Run Average Incremental Cost) σημαίνει το μέσο πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την αύξηση της παραγωγής ενός προϊόντος ή της παροχής μιας υπηρεσίας, μακροπρόθεσμα, δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα που επιτρέπει τις αναγκαίες προσαρμογές όλων των στοιχείων εισόδου, ώστε να αντιμετωπιστεί η εν λόγω αύξηση της παραγωγής ή της παροχής της σχετικής υπηρεσίας «μήνας» σημαίνει τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομι ΐ9(ΐ) του2002. κών Υπηρεσιών Νόμο του 2002 και περιλαμάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «Υπόχρεοι Παροχείς» σημαίνει Οργανισμούς που περιλαμάνονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό 3 «Υπόχρεοι Παροχείς Σταθερών Δικτύων» σημαίνει Υπόχρεους Παροχείς που εμπίπτουν στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο (α) του Κανονισμού 3* «Υπόχρεοι Παροχείς Κινητών Δικτύων» σημαίνει Υπόχρεους Παροχείς που εμπίπτουν στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο () του Κανονισμού 3. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ' αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 3. Οι παρόντες Κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής στον υπολογισμό των Πεδί τελών για τις υπηρεσίες διασύνδεσης που παρέχονται από Υπόχρεους Πάρο εφα6μογης χείς που έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχοντες σημαντική ισχύ (α) Στην αγορά σταθερών δημόσιων δικτύων ή/και () στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων, J όπως οι ανωτέρω αγορές ορίζονται από τον Επίτροπο στο σχετικό Διάταγμα ή απόφαση του. ΜΕΡΟΣ II ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. (1) Τα τέλη διασύνδεσης των Υπόχρεων Παροχέων υπολογίζονται με προσανατοάση το κόστος και επιτρέπεται να συντίθενται μόνο από τα εξής στοιχεία : ^οκόστος (α) Τα στοιχεία κόστους που προκαλούνται άμεσα από την υπηρεσία διασύνδεσης () ένα εύλογο ποσοστό των στοιχείων κόστους που καταλογίζονται έμμεσα στην υπηρεσία διασύνδεσης, καθώς και ένα εύλογο ποσοστό των κοινών εξόδων (γ) ένα λογικό ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μέση απόδοση κεφαλαίου για τις συνολικές δραστηριότητες του Υπόχρεου Παροχέα οι οποίες αντιστοιχούν (ΐ) στην περίπτωση των Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων, στους επιχειρησιακούς κλάδους που περιγράφονται στα εδάφια (α), () και (γ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6, εκτός εάν έχει ορισθεί άλλως με άση τον Κανονισμό 21 (ii) στην περίπτωση των Υπόχρεων Παροχέων Κινητών Δικτύων, στους επιχειρησιακούς κλάδους που αναφέρονται στα εδάφια (α) και () του εδαφίου (2) του Κανονισμού 6, εκτός εάν έχει ορισθεί άλλως πως με άση τον Κανονισμό 21.

3 Αιτιολόγηση του υπολογισμού των τελών διασύνδεσης. Λογιστικός διαχωρισμός ανά επιχειρησιακό κλάδο. Κ.Δ.Π. 658/ (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν (α) Να καταάλλουν προσπάθεια να υπολογίσουν τα κόστη που αντιστοιχούν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) με άση το μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος, λαμάνοντας υπόψη τη σχετική πρακτική και εμπειρία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και () να αιτιολογούν την τυχόν απόκλιση τους από την ανωτέρω μέθοδο. (3) Ο υπολογισμός των στοιχείων κόστους που αντιστοιχούν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) με άση το μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος ή με άση άλλη ανάλογη μέθοδο κοστολόγησης καθίσταται υποχρεωτικός από την ημερομηνία που ορίζεται σε Διάταγμα ή απόφαση που μπορεί να εκδώσει ο Επίτροπος, λαμάνοντας υπόψη του (α) Την εμπειρία που μεσολάησε από την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών () τις ανάγκες της αγοράς και τις απόψεις των ενδιαφερομένων (γ) τη σχετική εμπειρία και πρακτική διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας. 5. (1) Ο υπολογισμός των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του Κανονισμού 4 οφείλει να είναι απολύτως συνεπής με τους χωριστούς λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που συντάσσονται και δημοσιεύονται κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 6 έως 15. (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση τους με το εδάφιο (1) σε ειδική έκθεση που υποάλλουν στον Επίτροπο πριν από τη δημοσίευση του πρώτου Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης τους και στο εξής τουλάχιστο μία φορά κάθε χρόνο, μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Επιτρόπου. (3) Η αδυναμία Υπόχρεου Παροχέα να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εδάφιο (2), ακόμη και εάν αυτό δεν οφείλεται σε ευθύνη του, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει, αναστέλλει προσωρινά ή αναιρεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του ως προς τη διασύνδεση, και ιδιαίτερα τις τυχόν υποχρεώσεις του εν λόγω Υπόχρεου Παροχέα ως προς την έγκαιρη δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και διατάγματα. (4) Σε περίπτωση ενστάσεως του Επιτρόπου στον υπολογισμό των τελών διασύνδεσης που του υποάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ο Επίτροπος κοινοποιεί την αιτιολόγηση των ενστάσεων του στον Υπόχρεο Παροχέα, ο οποίος δύναται να υποάλει παραστάσεις στον Επίτροπο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ' αυτόν των λόγων ένστασης του Επιτρόπου. ΜΕΡΟΣ III ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 6. (1) Οι Υπόχρεοι Παροχείς Σταθερών Δικτύων οφείλουν να αναλύουν το κόστος εκμετάλλευσης, το απασχολούμενο κεφάλαιο και τα έσοδα τους ξεχωριστά, τουλάχιστο σε καθέναν από τους εξής ευρείς επιχειρησιακούς κλάδους: (α) Κεντρικό δίκτυο, που καλύπτει τις υπηρεσίες εσωτερικής και εξωτερικής διασύνδεσης, και τις διαιαστικές και φέρουσες υπηρεσίες του Υπόχρεου Παροχέα, που παρέχονται μέσω της υποδομής μεταγωγής του δικτύου του. () Δίκτυο τοπικής πρόσασης, που καλύπτει την παροχή και συντήρηση συνδέσεων συνδρομητών με το κεντρικό δίκτυο του εν λόγω φορέα, μέσω της υποδομής τοπικού ρόχου του δικτύου του ή/και τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου.

4 6363 Κ.Δ.Π. 658/2002 (γ) Λιανική πώληση, που καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή, στους τελικούς χρήστες, υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, υπηρεσιών καταλόγου, καθώς και την εμπορική προώθηση και τιμολόγηση που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, με περαιτέρω λογιστικό διαχωρισμό ανάμεσα στις τυχόν επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών που υπάγονται σε ξεχωριστές κανονιστικές ρυθμίσεις, (δ) Λοιπές δραστηριότητες, που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη μίσθωση, επιδιόρθωση και συντήρηση τερματικού εξοπλισμού πελατών, τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας και μη τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. (2) Οι Υπόχρεοι Παροχείς Κινητών Δικτύων οφείλουν να αναλύουν το κόστος εκμετάλλευσης, το απασχολούμενο κεφάλαιο και τα έσοδα τους ξεχωριστά, τουλάχιστο σε καθέναν από τους εξής ευρείς επιχειρησιακούς κλάδους: (α) Κινητό Δίκτυο, που περιλαμάνει τις υπηρεσίες τερματισμού, διαίασης, περιαγωγής και τις άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της σταθερής και κινητής υποδομής του δημόσιου κινητού δικτύου του. () Λιανική Πώληση, που καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή, στους τελικούς χρήστες, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών καταλόγου, συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την επιχορήγηση, με οποιαδήποτε μορφή, κινητού τερματικού εξοπλισμού, καθώς και την εμπορική προώθηση και τιμολόγηση που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, (γ) Λοιπές δραστηριότητες, που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τυχόν δραστηριότητες σταθερών τηλεπικοινωνιών και τις μη τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. 7. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών και συμμόρφωσης Χωριστοί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 46 του Νόμου, οι Υπόχρεοι Πα 1^?, μοί ροχείς Σταθερών Δικτύων οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν, στα ριοτητες πλαίσια ενιαίας σειράς λογαριασμών, χωριστούς λογαριασμούς για καθέναν διασύνδεσης, από τους επιχειρησιακούς κλάδους που περιγράφονται στα εδάφια (α), () και (γ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6 και συνοπτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο εδάφιο (δ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6. (2) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 46 του Νόμου, οι Υπόχρεοι Παροχείς Κινητών Δικτύων οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν, στα πλαίσια ενιαίας σειράς λογαριασμών, χωριστούς λογαριασμούς για καθέναν από τους επιχειρησιακούς κλάδους που περιγράφονται στα εδάφια (α), () του εδαφίου (2) του Κανονισμού 6 και συνοπτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο εδάφιο (γ) του εδαφίου (2) του Κανονισμού Εφόσον δεν ορίζεται άλλως πως, η συμμόρφωση των Υπόχρεων Παροχέ Σχέση με άλλε? ων με τις υποχρεώσεις σύνταξης και δημοσίευσης χωριστών λογαριασμών και υπ χθ εωσει ζ πληροφοριών, που ορίζονται στον Κανονισμό 7, δεν τους απαλλάσσει από άλλες τυχόν υποχρεώσεις τους για τη σύνταξη και δημοσίευση χωριστών λογαριασμών για μία ή περισσότερες ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δυνάμει του Νόμου, των δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων και της άδειας τους.

5 Περιεχόμενο χωριστών λογαριασμών. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Ειδικές υποχρεώσεις ως προς το περιεχόμενο των χωριστών λογαριασμών. Δημοσίευση επεξηγηματικών πληροφοριών. Κ.Δ.Π. 658/ Οι χωριστοί λογαριασμοί και πληροφορίες, που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, θα πρέπει να συντάσσονται για καθέναν από τους επιχειρησιακούς κλάδους που αναφέρονται στο κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο εδάφιο του Κανονισμού 6, σε τουλάχιστον ετήσια άση, και να περιλαμάνουν (α) Κατάσταση κερδών και ζημιών και () πληροφορίες ισολογισμού, οι οποίες θα πρέπει να είναι συνεπείς με τον προσδιορισμό του μεγέθους απασχολούμενου κεφαλαίου που λαμάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της απόδοσης κεφαλαίου, σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι (ως προς τους Υπόχρεους Παροχείς Σταθερών Δικτύων) και το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα II (ως προς τους Υπόχρεους Παροχείς Κινητών Δικτύων), και μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Επιτρόπου. 10. Οι χωριστοί λογαριασμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό 7 θα πρέπει (α) Να καθιστούν έκδηλα οποιαδήποτε τέλη μεταίασης προς ή από άλλους επιχειρησιακούς κλάδους του εν λόγω οργανισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο (στ) του Κανονισμού 12 () να καταδεικνύουν ρητώς οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ κόστους καταλογιζομένου στις διάφορες δραστηριότητες του Υπόχρεου Παροχέα και κόστους που απεδέχθη ο Επίτροπος για σκοπούς προσδιορισμού τελών διασύνδεσης (Υ) να καταρτίζονται με άση τη λογιστική καταγραφή τρέχοντος κόστους ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης, στο μέτρο του δυνατού και με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του Κανονισμού Οι Υπόχρεοι Παροχείς πρέπει να συνοδεύουν τους χωριστούς λογαριασμούς και πληροφορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό 7 με τις εξής πρόσθετες πληροφορίες: (α) Τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο κοστολόγησης (π.χ. πλήρως κατανεμημένο κόστος, μακροπρόθεσμο μέσο επαυξητικό κόστος, οριακό κόστος, () (Υ) (δ) (ε) κόστος λόγω αυτοδυναμίας, άμεσα ενσωματωμένο κόστος, κ.λ.π.) τη χρησιμοποιούμενη άση κόστους (π.χ. τρέχον ή ιστορικό κόστος) το συμιασμό των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στον Κανονισμό 7 με τους υπαγορευόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λογαριασμούς τους, που δείχνει τις τυχόν διαφορές και προσαρμογές ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους λογαριασμών τις λεπτομέρειες του αθμού στον οποίο αναλύεται το άμεσο κόστος και τα κριτήρια καταλογισμού του έμμεσου ή μη καταλογιστέου κόστους στο κόστος των τελών διασύνδεσης τις λογιστικές συμάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους που μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα απόσεσης μεγάλων κατηγοριών πάγιων στοιχείων ενεργητικού (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, κ.λπ.) και την αντιμετώπιση, από πλευράς εσόδων έναντι κόστους κεφαλαίου, άλλων μεγάλων στοιχείων δαπάνης (π.χ. λογισμικό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, έρευνα και ανάπτυξη, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, άμεσες και έμμεσες κατασκευές, επισκευές και συντήρηση, χρηματοπιστωτικά τέλη, κ.λ.π.)

6 6365 Κ.Δ.Π. 658/2002 (στ) συνοπτικό πίνακα του συνόλου των τελών μεταφοράς μεταξύ των διάφορων επιχειρηματικών κλάδων του ίδιου Υπόχρεου Παροχέα, που περιγράφονται στο σχετικό εδάφιο του Κανονισμού 6 (ζ) το αθμό στον οποίο ο καταλογισμός του κόστους στηρίζεται σε τεχνικές δειγματοληψίας (η) τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου. ΜΕΡΟΣ IV ΚΟΣΤΟΣ 12. Ο καταλογισμός του κόστους στους χωριστούς λογαριασμούς που ανα Γενικές αρχές φέρονται στους Κανονισμούς 7 έως 11 θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις όστους ΐσμ0υ εξής γενικές αρχές : (α) Το κόστος πρέπέγνά καταλογίζεται στις υπηρεσίες εκείνες στα προϊόντα που προκαλούν την αύξηση του εν λόγω κόστους. () Ο καταλογισμός του κόστους επιτρέπεται να γίνεται με εναλλακτικές μεθόδους, εάν η διαφορά ως προς το αποτέλεσμα που προκύπτει δεν είναι ουσιώδης. (γ) Ο καταλογισμός κόστους πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς εσκεμμένη αλλοίωση του κόστους μίας υπηρεσίας προς όφελος άλλης. (δ) Οι αρχές καταλογισμού του κόστους δε θα πρέπει να αλλάζουν, κατά κανόνα, από σε, χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, και οι τυχόν αλλαγές θα πρέπει να περιγράφονται και να εφαρμόζονται αναδρομικά στα προηγούμενα έτη, εάν αυτό επηρεάζει ουσιωδώς το τελικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου υπολογισμού. (ε) Ο καταλογισμός του κόστους πρέπει να γίνεται με διαφανή, αναλυτικό, ελέγξιμο και επαληθεύσιμο τρόπο, (στ) Προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται εσωτερικά, από έναν από τους επιχειρησιακούς κλάδους που ορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6 ή στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (2) του Κανονισμού 6, προς άλλον, πρέπει να κοστολογούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (ε) του παρόντος άρθρου, με όρους διαφανείς και ίσους με εκείνους που εφαρμόζονται στα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους Οργανισμούς. 13. (1) Με άση την αρχή που ορίζεται στο εδάφιο (α) του Κανονισμού 12, Κατηγορίες τα στοιχεία κόστους θα πρέπει να κατατάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες: ί[ ^ςτον (α) Άμεσα καταλογιστέο κόστος, δηλαδή κόστος που μπορεί να συσχετι καταλογισμό, σθεί άμεσα και αναμφίολα με τη σχετική υπηρεσία ή προϊόντα. () Έμμεσα καταλογιστέο κόστος, δηλαδή κόστος που μπορεί να κατανεμηθεί σε προϊόντα ή υπηρεσίες σε μη αυθαίρετη άση, κατόπιν υπολογισμού, με αναφορά στη σχέση του κόστους αυτού και του άμεσα καταλογιστέου κόστους (ήτοι χρησιμοποιώντας συντελεστές χρήσης για καθέναν από τους αναλίσκοντες επιμερισμένους πόρους). (γ) Μη καταλογιστέο κόστος, δηλαδή κόστος που μπορεί να καταλογισθεί μόνο σε αυθαίρετη άση. (2) Οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν να εξασφαλίζουν, ότι το μη καταλογιστέο κόστος δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού κόστους. (3) Το μη καταλογιστέο κόστος πρέπει να εμφαίνεται σε ειδικό λογαριασμό και να καταλογίζεται με άση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

7 Κ.Δ.Π. 658/ (4) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) έως (3), οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν να καταλογίζουν χωριστά, στο αθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό, το κόστος που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που είναι ουσιωδώς διαφορετικές ως προς την ρύθμιση τους από τον Νόμο ή/και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. πίνακες 14. (1) Οι χωριστοί λογαριασμοί και πληροφορίες που αναφέρονται στον λε?τ^ ΥΙ ικ^ Κανονισμό 7 θα πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα περιγραφής κόστους και της μεθόδου καταλογισμού των διάφορων γενικών κατηγοριών λειτουργικού απαί ψψ ύνεναυ κόστους και απασχολούμενου κεφαλαίου, που να προσδιορίζει τον ή τους ευρείς επιχειρηματικούς κλάδους, από αυτούς που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το σχετικό εδάφιο του Κανονισμού 6, στον οποίο ή στους οποίους καταλογίζεται η κάθε κατηγορία λειτουργικού κόστους ή απασχολούμενου κεφαλαίου. (2) Στην περίπτωση των Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων οι κατηγορίες λειτουργικού κόστους, στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμάνουν, μεταξύ άλλων τις εξής κατηγορίες: (α) Απόσεση δικτυακού και άλλου εξοπλισμού () κόστος παροχής, εγκατάστασης και συντήρησης (γ) κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύου (δ) κόστος διαχείρισης δικτύου (ε) κόστος εμπορικής προώθησης και πωλήσεων (στ) κόστος τιμολόγησης και είσπραξης (ζ) κόστος εσωτερικών υπηρεσιών από άλλες υπηρεσίες του Υπόχρεου Παροχέα (η) κόστος υπηρεσιών καταλόγου και συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (θ) πληρωμές σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης για διασύνδεση και άλλες υπηρεσίες (ι) κόστος γενικής τεχνικής και λογιστικής υποστήριξης, λειτουργικό κόστος ανθρώπινων πόρων, κόστος στέγασης και μισθώματος (ια) περιοδικά τέλη. (3) Στην περίπτωση των Υπόχρεων Παροχέων Κινητών Δικτύων οι κατηγορίες λειτουργικού κόστους, στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής κατηγορίες: (α) Απόσεση δικτυακού και άλλων στοιχείων ενεργητικού εξοπλισμού, καθώς και απόσεση κόστους των εφάπαξ τελών φάσματος και της άδειας () κόστος παροχής, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού (γ) κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύου (δ) κόστος διαχείρισης δικτύου (ε) κόστος εμπορικής προώθησης και πωλήσεων, αμοιές διανομέων και μεταπωλητών και κόστος τεχνικής εκπαίδευσης και υποστήριξης τους (στ) κόστος τιμολόγησης και είσπραξης (συμπεριλαμανομένου και του κόστους επισφαλών οφειλών) (ζ) κόστος εσωτερικών υπηρεσιών από άλλες υπηρεσίες του Υπόχρεου Παροχέα (η) κόστος υπηρεσιών καταλόγου και συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

8 6367 Κ.Δ.Π. 658/2002 (θ) πληρωμές σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης για διασύνδεση, υπηρεσίες περιαγωγής και άλλες υπηρεσίες (ι) κόστος γενικής τεχνικής και λογιστικής υποστήριξης, λειτουργικό κόστος ανθρώπινων πόρων, κόστος στέγασης και μισθώματος* (ια) περιοδικά τέλη αδείας, φάσματος, αριθμοδότησης και άλλων πόρων (ι) κόστος επιχορήγησης τερματικού εξοπλισμού (4) Οι κατηγορίες απασχολούμενου κεφαλαίου στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής κατηγορίες: (α) Υλικά στοιχεία ενεργητικού, όπως π.χ. διάφορα στοιχεία ενεργητικού δικτύου, εγκαταστάσεις υποστήριξης και πάγια στοιχεία ενεργητικού ν " που δεν ανήκουν στο δίκτυο (π.χ. γη και κτίρια, οχήματα, εξοπλισμό γραφείου) () άυλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού (π.χ. πνευματική και ιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορική εύνοια) και (γ) κεφάλαιο κινήσεως, όπως π.χ. επενδύσεις σε συναφείς ή μη δραστηριότητες, αποθέματα, χρεώστες/εισπρακτέα ποσά, μακροπρόθεσμες προλέψεις, παθητικό για φορολόγηση και μερίσματα). ΜΕΡΟΣ V ΕΣΟΔΑ 15. Ο καταλογισμός εσόδων στους χωριστούς λογαριασμούς που αναφέρο Γενικές αρχές νται στους Κανονισμούς 7 έως 11 θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εξής ε ι ^ γισμού γενικές αρχές: (α) Τα έσοδα πρέπει να καταλογίζονται άμεσα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες στα οποία αναφέρονται, με άση τις λογιστικές καταχωρήσεις και τις πληροφορίες του συστήματος τιμολόγησης των Υπόχρεων Παροχέων. () Στις περιπτώσεις όπου ο άμεσος καταλογισμός σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο (α) δεν είναι δυνατός, τα έσοδα θα πρέπει να καταλογίζονται στις υπηρεσίες εκείνες ή στα προϊόντα που προκαλούν την αύξηση των εν λόγω εσόδων. (γ) Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος καταλογισμού των εσόδων θα πρέπει να είναι συνεπής, κατά αναλογική ερμηνεία, με τις γενικές αρχές που ορίζονται για τον καταλογισμό του κόστους στον Κανονισμό 12. ΜΕΡΟΣ VI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 16. Οι χωριστοί λογαριασμοί που συντάσσονται σύμφωνα με τους Κανόνι Λογιστικός σμούς 7 έως 15 υποάλλονται σε λογιστικό έλεγχο και έγκριση από ανεξάρτη έλε^ 5 τους ελεγκτές, μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με φροντίδα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου Υπόχρεου Παροχέα, πριν από την υποολή τους στον Επίτροπο και τη δημοσίευση τους. 17. Οι Υπόχρεοι Παροχείς μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τον Επίτρο Ακρόαση από πο για την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων κατά την ετοι τον Επίτροπο. μασία των εκθέσεων, χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στους Κανονισμούς 5 έως (1) Οι Υπόχρεοι Παροχείς μπορούν να ζητούν από τον Επίτροπο, σε Εμπιστευτικόέγκαιρο χρόνο και με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα, τη μη δημοσίευση ^^oew o V. ορισμένων πληροφοριών που αποτελούν μέρος των εκθέσεων, χωριστών λογαριασμών και άλλων στοιχείων που αναφέρονται στους Κανονισμούς 5 έως 15, για λόγους προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών.

9 Κ.Δ.Π. 658/ (2) Κατά την εξέταση αιτήματος που του υποάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Επίτροπος αποφασίζει λαμάνοντας υπόψη του (α) Το αθμό στον οποίο το σχετικό αίτημα κρίνεται εύλογο () την ανάγκη δημοσιοποίησης πληροφοριών που θα είναι αρκετές για να επιτρέψουν σε άλλους Οργανισμούς και τυχόν ενδιαφερόμενους φορείς την κατανόηση και τον έλεγχο του αξιόπιστου της μεθόδου υπολογισμού των τελών διασύνδεσης των Υπόχρεων Παροχέων και της σύγκρισης της με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς στο εσωτερικό και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) τη σχετική πρακτική που ακολουθείται από ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) Ο Επίτροπος μπορεί να διενεργήσει δημόσια διαούλευση για οποιοδήποτε από τα θέματα υπολογισμού των τελών διασύνδεσης ή λογιστικού διαχωρισμού, τα οποία αναφέρονται στις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και ιδιαίτερα (α) Τις λεπτομέρειες ερμηνείας και προσαρμογής στους λογαριασμούς των Υπόχρεων Παροχέων της μεθόδου LRAIC ή άλλων μεθόδων κοστολόγησης και την καταλληλότητα των μεθόδων αυτών για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών () το περιεχόμενο και την παρουσίαση των εκθέσεων, χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών, που οφείλουν να δημοσιεύουν οι Υπόχρεοι Παροχείς σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών 5 έως 11 (γ) τις συγκεκριμένες υπηρεσίες διασύνδεσης των Υπόχρεων Παροχέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών και τις τυχόν ιδιορρυθμίες ή εξαιρέσεις, οι οποίες μπορεί να δικαιολογούνται για ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες διασύνδεσης (δ) την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία και πρακτική. 20. (1) Οι Υπόχρεοι Παροχείς φέρουν το άρος της απόδειξης, ότι ο υπολογισμός και καθορισμός των τελών διασύνδεσης που παρέχουν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του παρόντος Κανονισμού και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του Κανονισμού 21, τα τέλη διασύνδεσης τερματισμού εθνικής κλήσης σε σταθερό δίκτυο Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα τέλη που παρατίθενται στο Παράρτημα III. (3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), το ύψος των τελών διασύνδεσης για τον τερματισμό εισερχόμενων εθνικών κλήσεων δεν επιτρέπεται να διαφέρει ανάλογα με το αν η εισερχόμενη κλήση προέρχεται από σταθερό ή από κινητό δημόσιο δίκτυο. (4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), το μέσο σταθμισμένο ανά λεπτό ύψος των τελών διασύνδεσης Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου για τις υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο του και τη συλλογή κλήσεων με χρήση κωδικού επιλογής φορέα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την τιμή που προκύπτει με άση τη σύγκριση και ανάλυση των λιανικών τιμών εθνικών κλήσεων του εν λόγω παροχέα προς τους συνδρομητές του, η οποία περιγράφεται στο Παράρτημα IV. (5) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των Υπόχρεων Παροχέων να αποδείξουν, κατά την κρίση του Επι

10 6369 Κ.Δ.Π. 658/2002 τρόπου, ότι τυχόν απόκλιση από τις διατάξεις αυτές είναι συματή με τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και το άρθρο 44 του Νόμου. (6) Αύξηση τελών διασύνδεσης δυνάμει του εδαφίου (5), από Υπόχρεο Παροχέα δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. (7) Σε περίπτωση που οι Υπόχρεοι Παροχείς αδυνατούν να αποδείξουν, κατά την εύλογη κρίση του Επιτρόπου, ότι ο υπολογισμός και καθορισμός των τελών διασύνδεσης που παρέχουν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και με την επιφύλαξη των εξουσιών και υποχρεώσεων του Επιτρόπου σύμφωνα με την παράγραφο (τ) του εδαφίου (1) και τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 19 του Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει με απόφαση του τα σχετικά τέλη διασύνδεσης των Υπόχρεων Παροχέων, λαμάνοντας υπόψη του ιδιαίτερα (α) Τα στοιχεία που έχουν θέσει στη διάθεση του οι εν λόγω Υπόχρεοι Παροχείς και τα οποία αποδέχεται ο Επίτροπος κατά την εύλογη κρίση του () επίσημα ή μη, συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων τελών διασύνδεσης από άλλους παροχείς αντίστοιχων δικτύων ή υπηρεσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) τα τέλη διασύνδεσης που χρεώνουν οι εν λόγω Υπόχρεοι Παροχείς για ανάλογες ή συγκρίσιμες υπηρεσίες διασύνδεσης ή άλλες υπηρεσίες. (8) Η απόφαση του Επιτρόπου που αναφέρεται στο εδάφιο (7) (α) Καθορίζει το χρονικό διάστημα γιά το οποίο θα ισχύουν τα τέλη διασύνδεσης στα οποία αναφέρεται () επιτρέπεται να έχει αναδρομική ισχύ, στο αθμό που καλύπτει περίοδο κατά την οποία ίσχυαν ήδη οι σχετικές υποχρεώσεις υπολογισμού και καθορισμού των τελών διασύνδεσης από τους Υπόχρεους Οργανισμούς σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και τις οποίες δεν έχουν ικανοποιήσει, εν μέρει ή πλήρως, κατά την εύλογη κρίση του Επιτρόπου. 21. (1) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος Διατάγματα, και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και τα Διατάγματα, ο Επίτροπος μπορεί να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών και τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Παροχέων με τις διατάξεις του, και να προαίνει σε κάθε αναγκαία δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. (2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι δυνάμει αυτού εξουσίες του Επιτρόπου περιλαμάνουν, μεταξύ άλλων (α) Τη δημοσίευση παρατηρήσεων και συμπερασμάτων ως προς την ανάλυση των εκθέσεων, χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στους Κανονισμούς 5 έως 15 () την έκδοση Διατάγματος ή απόφασης για τη συγκεκριμένη παρουσίαση και το επί μέρους προαιρετικό ή υποχρεωτικό περιεχόμενο των εκθέσεων, χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στους Κανονισμούς 5 έως 15 (γ) την έκδοση Διατάγματος ή απόφασης για τον υπολογισμό της απόδοσης κεφαλαίου, του λογικού ποσοστού απόδοσης της επένδυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 4 και τους συντελεστές καταλογισμού των αμέσων, εμμέσων ή/και μη καταλογιστέων στοιχείων κόστους και εσόδων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του Κανονισμού 4 και το εδάφιο (1) του Κανονισμού 13

11 Κ.Δ.Π. 658/ (δ) την έκδοση Διατάγματος με το οποίο επιάλλεται ως υποχρεωτική ή λογιστική καταγραφή τρέχοντος κόστους γιά όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις εκθέσεις, ξεχωριστούς λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στους Κανονισμούς 5 έως 15 (ε) την έκδοση απόφασης για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως των παρόντων Κανονισμών ενόψει συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου, του εξοπλισμού, των υπηρεσιών, των οικονομικών στοιχείων και άλλων συγκεκριμένων δεδομένων του Υπόχρεου Παροχέα (στ) την έκδοση Διατάγματος ή απόφασης για την προσαρμογή ενός ή περισσότερων από τα Παραρτήματα Ι έως IV στις εξελίξεις της αγοράς ~! "^^~ ~" λαμανομένων υπόψη και των τυχόν σχετικών νομοθετικών ή άλλων κειμένων που μπορεί να υιοθετούνται ή δημοσιεύονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (3) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν περιορίζουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, που ασίζεται στο Νόμο ή/και τους δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, να παρέμει στον καθορισμό των τελών διασύνδεσης παροχέων κινητών δημόσιων δικτύων, που δεν κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. Συμμόρφωση. 22. (1) Οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και να δημοσιεύσουν τις πρώτες εκθέσεις, χωριστούς λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που προλέπονται από τους Κανονισμούς 5 έως 15 το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του Διατάγματος του Επιτρόπου με το οποίο κοινοποιούνται ως οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά, αλλά όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες από τη θέση σε ισχύ των παρόντων Κανονισμών. (2) Οι Υπόχρεοι Παροχείς οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του Κανονισμού 20 και να προούν σε δημοσίευση των σχετικών τελών διασύνδεσης κατά τη μεταγενέστερη από τις εξής δύο ημερομηνίες : (α) Ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ των παρόντων Κανονισμών () ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού ή του Διατάγματος με το οποίο κοινοποιούνται ως οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά.

12 6371 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 9) Το παρόν Παράρτημα περιέχει, σε συνοπτική μορφή, το πρότυπο που συνιστάται για τους χωριστούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 9 των παρόντων Κανονισμών ως προς τους Υπόχρεους Παρόχους Σταθερών Δικτύων. V Ετπγϋρησπ Κεντρικού Δικτύου (παράγραφος (α) του εδαφίου (1) νου Κανονισμού 6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Επιχείρηση λιανικής πωλήσεως του ιδίου φορέα Από άλλους φορείς εκμετάλλευσης (π.χ. τέλη διασύνδεσης) Συνολικός κύκλος εργασιών Λειτουργικό κόστος Προσαρμογές λειτουργικού κόστους Τρέχον Προηγούμενο α Συνολικό λειτουργικό κόστος Απόδοση γ = α- Ο υπολογισμός της απόδοσης πρέπει να είναι συνεπής με τη άση υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάγιο ενεργητικό Υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού Άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού Τρέχον ενεργητικό Αποθέματα Χρεώστες Επενδύσεις Ρευστά διαθέσιμα στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο τρέχοντος ενεργητικού Πιστωτές Προλέψεις γιά υποχρεώσεις και επιαρύνσεις Μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο, Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ' Τρέχον " Τρέχον Προηγούμενο Προηγούμενο α- Υ δ ε = α+-γ-δ

13 6372 Απόδοση Μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο Απόδοση μέσου αποσχολουμένου κεφαλαίου α γ = α/ 2. Επινείρησπ Δικτύου ΤΟΤΠΚΓΚ ΠοόσΒασπο htaoavpacpoc () του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Τέλη μεταφοράς στην επιχείρηση λιανικής. πωλήσεις του ιδίου φορέα Από άλλους φορείς εκμετάλλευσης (π.χ. τέλη αδεσμοποίητης πρόσασης στον τοπικό ρόχο, μίσθωση γραμμών σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς) Συνολικός κύκλος εργασιών Λειτουργικό κόστος Προσαρμογές λειτουργικού κόστους Τρέχον Προηγούμενο α Συνολικό λειτουργικό κόστος Απόδοση (εκτός τυχόν ΕΕΠ) 1 ΕΕΠ (εφόσον υπάρχουν) Από άλλους φορείς εκμετάλλευσης Από λιανεμπόριο του ιδίου φοοέα εκμετάλλευσης Συνολικές ΕΕΠ Απόδοση (συμπεριλαμανομένων τυχόν ΕΕΠ) γ=α- δ ε = γ + δ Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως και γιά το κεντρικό δίκτυο Γ Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπωςκαι γιά το κεντρικό δίκτυο. 1 ΕΕΠ=Εισφορές Ελλείμαιος Πρόσασης^ που συνδέονται με την καθολική υπηρεσία, και επιάλλομαι ως αποτέλεσμα της τυχόν απαγόρευσης της εξισορρόπησης των τιμολογίων των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης.

14 6373 3^ Εττιγείοηση λιανικής πώλησης (παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Τέλη σύνδεσης Τέλη μίσθωσης Τέλη κλήσεων Υπόλοιπος κύκλος εργασιών (π.χ. μίσθωση γραμμών σε τελικούς χρήστες) Συνολικός κύκλος εργασιών Λειτουργικό κόστος Λειτουργικό κόστος που αντιστοιχεί ειδικά στο λιανεμπόριο Τέλη μεταφοράς από το κεντρικό-δίκτυο Τέλη μεταφοράς από το δίκτυο τοπικής πρόσασης (Τυχόν) ΕΕΠ κατααλλόμενες στο δίκτυο τοπικής πρόσασης Προσαρμογές λειτουργικού κόστους. Συνολικό λειτουργικό κόστος Τρέχον Προηγούμενο α Απόδοση (εκτός τυχόν εισφορών καθολικής υπηρεσίας) γ=α- Εισφορές καθολικής υπηρεσίας από άλλους φορείς εκμετάλλευσης (εάν υπάρχουν) Απόδοση (συμπεριλαμανομένων των εισφορών υπηρεσίας, εάν υπάρχουν) Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ Όπως και γιά το κεντρικό δίκτυο. Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπωςκαι γιά το κεντρικό δίκτυο. Γ.. ι δ ε = γ + δ

15 Λοιττέο οραστηοιότητε'ο (παράγραφος (δ) του εοαφίου (1) του Κανονισμού.6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Τρέχον Προηγούμενο α Λειτουργικό κόστος Απόδοση γ = α- Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ Όπως και για το κεντρικό δίκτυο. Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπως και για το κεντρικό δίκτυο.

16 6375 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Κανονισμός 9) "Το παρόν Παράρτημα περιέχει, σε συνοπτική μορφή, το πρότυπο που συνιστάται γιά τους χωριστούς λογαριασμούς που αναφέρονται στον Κανονισμό 9 των παρόντων Κανονισμών ως προς τους Υπόχρεους Παρόχους Κινητών Δικτύων JL Επιχείρηση Δικτύου (παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του Κανονισμού 6) Α.. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών (ττ.χ. τέλη διασύνδεσης, τέλη περιαγωγής που χρεώνονται σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς) ιρεχον Προηγούμενο α Ι Λειτουργικό κόστος Απόδοση γ = α- Ο υπολογισμός της απόδοσης πρέπει να είναι συνεπής με τη άση υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάγιο ενεργητικό Υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού Άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού Τρέχον ενεργητικό Αποθέματα Χρεώστες Επενδύσεις Ρευστά διαθέσιμα στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο τρέχοντος ενεργητικού Πιστωτές Προλέψεις για υποχρεώσεις και επιαρύνσεις Μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο Τρέχον. ' _. Προη.ούμενο α Υ ό ε = α+-γ-δ Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Απόδοση Μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο Απόδοση μέσου αποσχολουμένου κεφαλαίου Τρέχον Προηγούμενο * α γ = α/

17 6376 Ζ Επινείρηση Aiav..<nc πώληοτκ firapaypacpoc () του εδαφίου (2) του Κανονισμού 6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Τέλη σύνδεσης Τέλη μίσθωσης Τέλη κλήσεων Υπόλοιπος κύκλος εργασιών Συνολικός κύκλος εργασιών Τρέχον Προηγούμενο α Λειτουργικό κόστος Κόστος δικτύου διανομής και μεταπωλητών Κόστος επιχορήγησης τερματικού και άλλου συνδρομητικού εξοπλισμού Πληρωμές για τέλη περιαγωγής σε άλλους φορείς Πληρωμές για τέλη διασύνδεσης και διεθνούς σύνδεσης σε άλλους φορείς Διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, έρευνα αγοράς Άλλες κατηγορίες λειτουργικού κόστους Συνολικό λειτουργικό κόστο; Απόδοση γ = α- Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως και για το δίκτυο. Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπως και για το δίκτυο.

18 AOITTEC δραστηριότητες (παράγραφος (γ) του εδπφίου (2) του Κανονϊσυού 6) Α. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Κύκλος εργασιών Τρέχον Προηγούμενο α Λειτουργικό κόστος Απόδοση γ=α- Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως και για το δίκτυο. Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όπωςκαι για το δίκτυο.

19 6378 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Κανονισμός 20) Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος τελών διασύνδεσης για τον τερματισμό εισερχομένων εθνικών κλήσεων σε ώρα αιχμής* (Υπολογισμός με άση το μέσο ανά λεπτό κόστος κλήσεως διαρκείας τριών λεπτών) Τοπική διασύνδεση (με τερματισμός στο τοπικό κέντρο ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο τοπικό κέντρο) Απλή διαίαση (single transit) Διπλή διαίαση (double transit) 0,5 έο:»ς 0,9 λεπτά του ευρώ/λεπτό.0,8 έως 1,5 λεπτά του ευρώ/λεπτό 1,5 έως 1,8 λεπτά του ευρώ/λεπτό * Από την τελευταία Σύσταση Τιμών Βέλτιστης Πρακτικής της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 1998 γιά τη διασύνδεση σε ελεύθερη αγοράτηλεπικοινωνιών (Μέρος 1 Τιμολόγηση της διασύνδεσης). ΕΕ L 73/42 της Επίσης λ Σύσταση της Επιτροπής της 22ας Φερουαρίου 2002, ΕΕ L 58/56 της

20 6379 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Κανονισμός 20) Σχέση τελών διασύνδεσης με το τέλος τηλεφωνικής κλήσης 1. Τα τέλη διασύνδεσης που χρεώνονται σε άλλους Οργανισμούς και τα τέλη που χρεώνονται σε συνδρομητές για τηλεφωνικές κλήσας συνδέονται με διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς, σχετικές αγορές και κοστολόγηση. Ωστόσο, στην περίπτωση των Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων, και οι δύο αυτές κατηγορίες τελών υπόκεινται κατά κανόνα σε υποχρεώσεις κοστοστρέφειας και τα σχετικά στοιχεία κόστους αλληλοκαλύπτονται εν μέρει. Επομένως προφανείς δυσαναλογίες μεταξύ του μέσου ύψους των δύο αυτών κατηγοριών τελών αποτελούν σοαρή ένδειξη οτι οι υποχρεώσεις κοστοστρέφειας δεν εκπληρώνονται σωστά στην μία ή και στις δύο κατηγορίες τελών. 2. Με άση το σκεπτικό αυτό και με την επιφύλαξη του δικαιώματος των Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων να ανατρέψουν τα πιό κάτω τεκμήρια σύμφωνα με το εδάφιο (5) του Κανονισμού 20, το μέσο σταθμισμένο ανά λεπτό ύψος των τελών διασύνδεσης των Υπόχρεων Παροχέων Σταθερών Δικτύων γιά τις υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δίκτυο τους και την συλλογή κλήσεων με χρήση κωδικού επιλογής φορέα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την τιμή που προκύπτει από- (α) () το μέσο σταθμισμένο ανά λεπτό τέλος που χρεώνεται στους συνδρομητές του εν λόγω Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου για ανάλογες κλήσεις αντίστοιχης διάρκειας από και προς συνδρομητές του σταθερού δημοσίου δικτύου του (λαμανομένων υπ'όψιν, μεταξύ άλλων, των παγίων συνδρομητικών τελών, των τελών κλήσης και της μέσης διάρκειας και στατιστικής κατανομής των εν λόγω κλήσεων συνδρομητών), εφόσον τα εν λόγω τέλη προς τους συνδρομητές είναι ή οφείλουν να είναι προσαρμοσμένα r στο κόστος' μετά από αφαίρεση του ποσοστού του τέλους που καλύπτει έξοδα λιανικών πωλήσεων και άλλα έξοδα, που συνδέονται με τις υπηρεσίες αυτές του Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου προς τους συνδρομητές του και τα οποία δεν προκύπτουν στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης από τον παροχέα αυτό σε άλλους Οργανισμούς (π.χ. έξοδα επισφαλών οφειλών, έξοδα εμπορικής προώθησης, διανομής και διαφημίσεων, κλπ.)' μετά από αφαίρεση του ποσοστού του τέλους που καλύπτει το κόστος λειτουργίας του τμήματος ή/και των στοιχείων του δικτύου του Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση και τον τερματισμό εισερχομένων κλήσεων από άλλα δίκτυα και τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την δρομολόγηση και τον τερματισμό κλήσεων

21 6380 μεταξύ συνδρομητών του δικτύου του Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου και (δ) μετά από τυχόν προσαύξηση, με ποσοστό που αντιστοιχεί στα έξοδα που ο Υπόχρεος Παροχέας Σταθερών Δικτύων αποδεικνύει, κατά την κρίση του Επιτρόπου, ότι οφείλονται εύλογα και αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και τα οποία δεν καλύπτονται από άλλη πηγή. 3. Εφόσον δεν αποδεικνύεται άλλως πως με άση στοιχεία που έχουν υποληθεί στον Επίτροπο από τον ενδιαφερόμενο Υπόχρεο Παροχέα Σταθερού Δικτύου ή άλλα πρόσωπα, τα μεγέθη που αναφέρονται στο στοιχείο 2 πιό πάνω τεκμαίρεται οτι έχουν ως εξής: """' : ' "'" ' (α) () (γ) το μέσο σταθμισμένο ανά λεπτό τέλος που αναφέρεται στο στοιχείο 2(α) τεκμαίρεται ότι αντιστοιχεί στο ανά λεπτό τέλος επιτυχημένης εθνικής κλήσης διαρκείας τριών λεπτών σε ώρα αιχμής που χρεώνεται σύμφοινα με το φθηνότερο πακέτο χρέωσης λιανικών τιμών που προσφέρεται στην πλειοψηφία των συνδρομητών (νοικοκυριά) του Υπόχρεου Παροχέα Σταθερού Δικτύου' τα έξοδα λιανικής πωλήσεως που αναφέρονται στο στοιχείο 2() τεκμαίρεται ότι αντιστοιχούν στο 20 % (είκοσι τοις εκατόν) της τιμής που προκύπτει για το στοιχείο 2(ά)' το μειωμένο κόστος χρήσης του δικτύου στο οποίο αναφέρεται το στοιχείο 2(γ) τεκμαίρεται ότι αντιστοιχεί στο 50 % (πενήντα τοις εκατόν) της τιμής που προκύπτει για το στοιχείο 2(α) μετά τη μείωση της σύμφωνα με το στοιχείο 2()'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) 6333 Κ.Δ.Π. 653/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 653 Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

1697 Κ.Δ.Π. 355/2000

1697 Κ.Δ.Π. 355/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3455, 8.12.2000 1697 Κ.Δ.Π. 355/2000 Αριθμός 355 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις) Κανονισμοί του 2000, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-3-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 211/3 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.2867/2000 Οργάνωση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιαγωγή (ορισμός) Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) μας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Επειδή με βάση την επιφύλαξη της προαναφερθείσας παραγράφου, η Επιτροπή,

2. Επειδή με βάση την επιφύλαξη της προαναφερθείσας παραγράφου, η Επιτροπή, Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2010 Κ.Δ.Π. -240/2005 Αρ. 3991, 13.5.2005 Αριθμός 240 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ EillTPOΠHΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα